پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 185 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه روش‌شناسي ملاصدرا در مسئله علم الهي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه و روش تحقیق 1
مقدمه و ضرورت تحقیق 2
سؤال اصلی 2
سؤالات فرعی 2
فرضیه‌ها 2
روش تحقیق 3
پیشینه تحقیق 3
ساختار تحقیق 3
نکاتی پیرامون پایان نامه 4
فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی روش‌شناسی علمی و فلسفی 5
منابع معرفتی 6
شیوه‌ مبتنی بر نقل 6
شیوه کشف و شهود 6
شیوه‌های عقلی و استنتاجی 6
شیوه‌های تجربی 7
روش‌شناسی 8
روش شناخت و منابع شناخت 9
روش‌شناسی در علوم تجربی و علوم انسانی 9
رابطه روش با فلسفه، معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی 10
روش‌شناسی و فلسفه علم 11
کاربردهای اصطلاح «روش» 12
1- روش معرفت 12
2- نوع استدلال 13
3- سطح تحلیل 13
4- نوع نگاه به موضوع 13
5- از منظر ماهیت تحقیق 14
الف- تحقیقات تاریخی ‏ 14
ب-تحقیق توصیفی 14
پ- تحقیقات همبستگی یا همخوانی ‏ 14
ت- تحقیق علّی یا پس از وقوع ‏ 15
ث- تحقیق تجربی 15
سير تطور تاريخي رویکردهای روش‌شناختی در تفكر فلسفه اسلامي و غربي 15
الف- روش فلسفی در تفکر اسلامی 18
ب- تطور روش‌شناختی از تفکر مسیحی تا فلسفه مدرن 23
مراحل تحقیق 35
نتیجه‌گیری فصل اول 39
فصل دوم: روش‌شناسی فلسفه ملاصدرا 40
دیدگاه‌های مختلف در خصوص روش صدرالمتألهین 41
روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان 45
رابطه عرفان، قرآن و برهان 45
الف- فلسفه و روش عقلی 46
مبادی برهان 47
مبادی دیگر 48
ب- علم کلام و روش نقلی 49
پ- عرفان و روش شهودی 52
رابطه روش عقلی و نقلی 55
رابطه عقل و شهود 60
رابطه نقل و شهود 64
‏استفاده صدرا از منابع معرفتی مختلف (مقام گرداوری و یا مقام داوری) 65
استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف 68
روش تشکیکی و تعلیمی ملاصدرا 70
الف- روش تعلیمی فلسفه صدرا 71
ب- روش تشکیکی صدرا در تبیین مسائل فلسفی 71
نتیجه‌گیری فصل دوم 74
فصل سوم: نقد و بررسی آراء منتقدین روش فلسفی حکمت متعالیه 75
الف- منتقدین به اصل فلسفه و متعاقباً تخطئه مبنای فکری صدرا 77
1- مخالفین اصل فلسفه و تفکّر عقلانی 77
2- عرفا و اهل سلوک 77
ب- منتقدین آراء اصلی صدرالمتألهین و رد مبانی حکمت متعالیه 78
1- بعضی از فقها 78
2- برخی متکلمین 78
3- پیروان مشاء 79
پ- منتقدین تجربه‌گرا 79
ت- پیروان حکمت متعالیه و منتقدان به برخی آراء فرعی صدرا 80
ث- منتقدین به روش و متدلوژی اندیشه فلسفی صدرا 81
مکتب تفکیک 81
مبانی فکری منتقدین روش فلسفی صدرالمتألهین 82
الف- حجیت عقل فطری و چگونگی پیدایش معرفت 82
نقد و بررسی 84
ب- حجیت نقل 85
نقد و بررسی 86
پ- نفس و ماهیت علم 87
نقد و بررسی 88
ت- اولویت«تذکر» و نفی عقل فلسفی 89
نقد و بررسی 90
ث- رابطه عقل و وحی در مکتب تفکیک 92
نقد و بررسی 93
ج- رابطه مکتب تفکیک و اخباریگری 94
چ- مفتاح، مصباح یا میزان بودن عقل و رابطه ایمان و عقل در کسب معرفت 95
عقل از منظر دیگر منتقدان صدرا 96
‏نقدهای پیرامون اصول روش‌شناختی صدرا 97
اصل اول: روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان 97
الف- لزوم تفکیک بین علوم بشری با علوم الهی 98
نقد و بررسی 99
ب- استدلال بر تباین کلی فلسفه و شریعت 101
1- فلسفه از حوزۀ جغرافیایی بیگانه به حوزۀ مسلمانان راه یافته است. 101
نقد و بررسی 102
2- اختلاف در آرای فلسفی 105
نقد و بررسی 105
3- مباینت دستاوردهای فلسفی با معارف الهی 110
پ- پرهیز از تأویل و تفسیر به رأی 111
نقد و بررسی 112
مسئله مواجه خالی‌الذهن، با متون دینی 114
تفکیک علوم خطاپذیر بشری با وحی معصوم الهی 115
اختلاف‌نظر فلاسفه با ظاهر قرآن 115
ت- خطای روش‌شناختی در استفاده از قرآن و عرفان در مقدمات برهان 116
ث- عدم امکان جمع سه منبع معرفتی در عرض یکدیگر 117
تحلیل و بررسی 117
اصل دوم: استفاده از قرآن و عرفان در مقام داوری و مقدمات برهان 118
اصل سوم: استفاده هدفمند از آراء اندیشمندان سلف 118
اصل چهارم: رویکرد تعلیمی و تشکیکی در تبیین آراء خود 122
الف- تغییر نظرات فکری ملاصدرا در طول زمان 123
ب- طرح نظریات بر اساس مبانی مختلف 124
پ- تلاش برای نگارش یک دوره فلسفه 124
بررسی علت برخی بی نظمی ها در تدوین اسفار 124
نتیجه گیری فصل سوم 126
فصل چهارم: تطبیق اصول چهارگانه روش‌شناختی اندیشه صدرا با مسئله علم الهی 127
استفاده هدفمند از آراء اندیشمندان سلف 128
بیان آراء دیگران با ذکر صاحبان آراء 129
1-نظريه معتزله 129
تبیین و گزارش آراء ‏ 129
نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 130
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 131
2-نظریه عرفا 131
تبیین و گزارش آراء ‏ 131
نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 132
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 132
3-نظريه افلاطونيان 133
تبیین و گزارش آراء 133
نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 133
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 134
4-نظريه فرفوريوس 135
تبیین و گزارش آراء ‏ 135
نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 135
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 136
5-نظريه مشائين 136
تبیین و گزارش آراء ‏ 136
نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 137
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء ‏ 140
6-نظريه متأخرين 142
تبیین و گزارش آراء ‏ 142
‏نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 143
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء 144
7-خداوند به معلول اول علم تفصيلي و به ماسواي آن علم اجمالي دارد 145
تبیین و گزارش آراء 145
نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 146
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء 147
8-نظريه شيخ اشراق 147
تبیین و گزارش آراء 147
نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 149
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء 151
نظريه صدرالمتألهين 152
خلاصه نظریه ملاصدرا 152
شیوه حکمای پیشین 152
شیوه عرفا 154
رابطه صور با ذات حق‌تعالی 156
روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان قرآن و برهان 156
عرفان در مسئله علم الهی 156
برهان در مسئله علم الهی 157
قرآن در مسئله علم الهی 157
‏چگونگی استفاده صدرا از منابع معرفتی مختلف (مقام گرداوری و یا مقام داوری) 158
‏استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف 160
‏بیان آراء دیگران با ذکر صاحبان آراء 160
‏‏‏نقد و بررسی روشمند آراء بر اساس مبانی فکری هر نظریه 160
اصلاح و ویرایش آراء به‌منظور برگزیدن جنبه‌های قابل‌قبول آراء 161
‏ روش تعلیمی و تشکیکی ملاصدرا بر اساس مبنای قوم و اصالت وجود 161
نتیجه‌گیری فصل چهارم 163
نتیجه‌گیری کلی 164
آزمون فرضیه 165
منابع و مأخذ 166

منابع و مأخذ

ابراهیمی دینانی، غلامحسین. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام. تهران: طرح نو، 1376.

ابراهیمی دینانی، غلامحسین. نیایش فیلسوف. مشهد: دانشگاه رضوی مشهد، 1377.

ابراهیمی دینانی،غلامحسین. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام. ج1و3. تهران :طرح نو، 1379.

ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1386ق.

ابن‌بابویه (الصدوق)، محمد. معانی الاخبار. ترجمه علی‌اکبر غفاری. قم: موسسه النشر الاسلامی، چاپ سوم، 1416 ه.ق.

ابن‌سینا، حسین. الاشارات و التنبیهات: شرح خواجه‌نصیرالدین طوسی. قم: نشر البلاغه، 1375.

ابن‌سینا، حسین. الشفاء، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1376.

اخلاقی، مرضیه. شرح الشواهد الربوبیه فی المنهاج السلوکیه: خداشناسی. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1391.

ارشادی نیا، محمدرضا. نقد و بررسی نظریۀ تفکیک. قم: بوستان کتاب، 1382.

آشتیانی، سید جلال‌الدین. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران. قم: تبلیغات اسلامی، 1378.

اصفهانی، میرزا مهدی. ابواب الهدی. مشهد: مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 12412

اصفهانی، میرزا مهدی. اعجاز القرآن. مشهد: مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شماره 12412

اصفهانی، میرزا مهدی. تقریرات. مشهد: مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شماره 12480

آملی، سید حیدر. جامع الاسرار و منبع الانوار. تهران: علمی و فرهنگی، 1368.

انصاری، مرتضی. کتاب الطهاره. قم: تراث شیخ الاعظم، چاپ اول، 1417ه.ق.

ایزوتسو،نوشی هیکو. بنیاد حکمت سبزواری. ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی. تهران: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران، 1359.

ایلخانی، محمد. تاریخ فلسفه در قرون‌وسطی و رنسانس. تهران: سمت، 1382.

پوپر، حدس‌ها و ابطال‌ها. ترجمه احمد آرام. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1363.

تهرانی ، آقابزرگ. الذریعه الی تصانیف الشیعه. تهران: بی‌نا، 1375 ه.ق.

تهرانی، میرزا جواد. عارف و صوفی چه ‏می‌گویند؟. تهران: بنیاد بعثت، چاپ دوم، 1359.

تهرانی،میرزا جواد. میزان المطلب. قم: موسسه درراه حق،1374.

جوادی آملی، عبدالله. چیستی فلسفه اسلامی. قبسات 35، بهار 1384.

جوادی آملی، عبدالله. حکمت صدرایی ماهیت و مختصات. مجله قبسات، شماره 10 و 11، مهر 1378.

جوادی آملی، عبدالله. رحیق مختوم. قم: انتشارات اسراء، 1386.

جوادی آملی، عبدالله. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم: مرکز نشر اسراء، 1386.

جوان، موسي. حکمت تطبیقى، در حقیقت حس و عقل، تهران: نشر رنگين، 1347.

حائری یزدی، مهدی. حکمت متعالیه، ایران نامه، سال هشتم ، در جستارهای فلسفی: مجموعه مقالات، به اهتمام عبدالله نصری، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1384.

حافظ نیا، محمدرضا. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت، 1384.

حر العاملی، شیخ محمد بن الحسن. وسائل شیعه. قم: موسسه آل بیت، چاپ دوم، 1414 ه.ق.

حسن‌زاده آملی، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند. قم: انتشارات قیام، 1379.

حقیقت، صادق. روش‌شناسی در علوم سیاسی. قم: سازمان انتشارات دانشگاه سفید، 1387.

حکیمی، محمدرضا. الهیات الهی و الهیات بشری. قم: دلیل ما، 1386.

حکیمی، محمدرضا. معاد جسمانی در حکمت متعالیه. قم: دلیل ما، 1381.

حکیمی، محمدرضا. مکتب تفکیک. تهران: دفتر نشر فرهنگی اسلامی، چاپ اول، 1375.

خاتمی، محمود. جهان در اندیشه‌هایدگر. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1379.

خامنه‌ای، سید محمد. سیر حکمت در ایران و جهان. بی‌جا: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول،1380.

خرمشاهی، بهاءالدین. پوزیتیویسم منطقی. تهران: علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1378.

خلیلی شورینی، سیاوش. روش‌های تحقیق در علوم انسانی. تهران: موسسه انتشارات یادواره کتاب، 1386.

خواجوی، محمد. ترجمه اسفار، تهران: انتشارات مولی، 1383.

دُرّی، ضیاءالدین. کنز الحکمه: تاریخ الحکماء. ترجمه شمس‌الدین شهرزوری. ج2. تهران: چاپخانه دانش، 1316.

دلاور، علی. روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش، 1391.

رحیمی نژاد، مرتضی. حکمت شیعی. بی‌جا: انتشارات مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، 1376.

زرین‌کوب، عبدالحسین. جستجو در تصوف ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۵.

ساروخانی، باقر. روش‌های تحقیق در علوم­اجتمایی. ج 2. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالبات فرهنگی، 1375.

سبزواري، ملاهادي. شرح المنظومة. به كوشش حسن‌زاده آملي. تهران: نشر ناب، 1413 ق.

سبزواری، ملاهادی. اسرار الحکم، مصحّح :كريم فيضى، قم: نشر مطبوعات دینی، 1383.

سهروردی، شهاب‌الدین یحیی. حکمه الاشراق. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، 1373.

سهروردی، شهاب‌الدین یحیی. شرح حکمت الاشراق: مقدمه حسین ضیائی تربیت. ج2. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380.

سهروردی، شهاب‌الدین یحیی. مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375.

صدرالدین الشیرازی، محمد. اسرار الایات و انوار البینات. تهران: انتشارات حکمت، 1385.

صدرالدین الشیرازی، محمد. التنقیح فی المنطق. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1378.

صدرالدین الشیرازی، محمد. الحکمة المتعالیه. ج 1-9. بیروت: داراحیاء، التراث العربی، 1981م.

صدرالدین الشیرازی، محمد. الحکمة المتعالیه. ج 1. مقدمه محمد رضا مظفر. بیروت: دارالکتب العلمیه، 1419ق.

صدرالدین الشیرازی، محمد. الشَواهد الربوبیه فی منهاج السُلوکیه، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 1360.

صدرالدین الشیرازی، محمد. العرشیه. ترجمه غلامحسین آهنی، تهران: مولی، 1361.

صدرالدین الشیرازی، محمد. المشاعر. ترجمه غلامحسین آهنی. تهران: مولی،1340.

صدرالدین الشیرازی، محمد. المشاعر. تهران: طهوری،1363.

صدرالدین الشیرازی، محمد. رساله سه اصل. تصحیح، تحقیق و مقدمه سید حسین نصر. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381.

صدرالدین الشیرازی، محمد. شرح اصول الکافی. تصحیح رضا استادی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366.

صدرالدین الشیرازی، محمد. مفاتیح الغیب. تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی، 1363.

صدرالمتالهین صدرالدین الشیرازی، محمد . المبدا والمعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1354.

طباطبائي، محمدحسین. نهاية الحكمة. قم: مؤسسه النشرالاسلامي، 1362.

طباطبایی، سید محمدحسین. المیزان. ترجمه موسوى همدانى. قم: جامعه‏ى مدرسين، 1374.

طباطبایی، سید محمدحسین. بررسی‌های اسلامی: به کوشش سید هادی خسروشاهی. قم: دارالتبلیغ اسلامی، 1396 ق.

طباطبایی، میرزا ابوالحسن. مجموعه آثار حکیم جلوه. تصحیح حسن رضازاده. تهران: حکمت، 1385.

طوسی، محمد ابن حسن. عده الاصول. قم: موسسه آل البیت، چاپ اول، 1403.

طوسی،خواجه‌نصیرالدین. الاساس القتباس. تهران: دانشگاه تهران، 1361.

عاشورپور چمندانی، ریحانه. روش‌شناسی صدرمتألهین در استفاده از آیات و روایات. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1392.

عبودیت، عبدالرسول. درآمدی بر نظام حکمت صدرایی. ج1. تهران: سمت، 1388.

علی پور، ابراهیم. درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.

غزالی، محمد. احیاء علوم‌الدین: تصحیح عبدالله الخالدی. بیروت: دار الارقم بن ابی ارقم، 1998.

فارابی، ابوالنصر. المنطقیات للفارابی. ج 3. قم: مکتبه آیت‌الله المرعشی، 1408ق.

فرامرز قراملکی، احد. روش‌شناسی فلسفه صدرا. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1388.

فرامرز قراملکی، احد. روش‌شناسی مطالعات دینی. مشهد: انتشارات علوم اسلامی رضوی، 1385.

فروغی، محمدعلی. سیر حکمت در اروپا. تهران: انتشارات زوار، چاپ ششم، 1375.

فروند، آراء در نظریه‌ها در علوم انساني. ترجمه علی‌محمد كاردان. تهران: مرکز نشر دانشگاهي،‌1362.

‏قزوینی ،شیخ مجتبی. ‏بیان الفرقان فی معاد القرآن. ج3. تهران: جامعه تعلیمات اسلامی، 1373‏ه.ق.

قزوینی ،شیخ مجتبی. ‏بیان الفرقان: فی توحید القرآن ج1. مشهد: بی‌نا،1370‏ه.ق.‏

قومی،محمد طاهر. تحفه الاخیار. تصحیح داوود الهامی. قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین،1369.

‏کاپلستون، فردریک. تاریخ فلسفه(روم و یونان). ج1. سید جلال مجتبوی. تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم، 1368.

کانت، ایمانوئل. تمهیدات. ترجمه غلامعلی حداد عادل. تهران: مرکز نشر دانشگاه، چاپ دوم، 1370.

الکلینی، محمد. الکافی. علی‌اکبر الغفاری، بیروت: دار صعب- دار التعارف، چاپ چهارم، 1401.

لازی، جان. درآمدی تاریخی به فلسفه علم. ترجمه علی‌بابا. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1362.

لاهیجی، شریف. تفسیر شریف لاهیجی. تهران: موسسه مطبوعاتی علمي.

مدد پور، محمد. دیدار فرهی و فتوحی آخرالزمان. تهران: نظر، 1381.

مروارید، میرزا حسنعلی. تنبیهات حول المبدأ و المعاد. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

مصباح يزدى، محمدتقى. آموزش فلسفه. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)، 1391.

مصباح، محمدتقی. شرح برهان شفا. ج1. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،1373.

مطهری، مرتضی. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی. تهران: انتشارات حکمت، 1366.

مطهری، مرتضی. حکمت صدرالمتألهین: مقالات فلسفی مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا، 1379.

مطهری، مرتضی. شرح مبسوط منظومه: مجموعه آثار. ج 5. قم: انتشارات صدرا، 1377.

مطهری، مرتضی. مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا، 1382.

صدرالدین الشیرازی، رسائل فلسفی، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،1362.

الموسوی الخمینی، روح‌الله. چهل حدیث. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار ، چاپ پنجم، 1373.

نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.

نصر، سید حسین. نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت. تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، 1377.

همایی، جلال‌الدین. غزالی نامه. تهران: موسسه نشر هما ، 1368.

یثربی، سید یحیی. سیر تکاملی و اصول و مسائل عرفان و تصوف. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، 1368.

یثربی، یحیی. حکمت متعالیه: بررسی و نقد حکمت صدالمتألمین. بی‌جا: انتشارات امیرکبیر، ‏‏1389‏.

Corbin, H., La Place do molla sadra shirazi la philosopher iranienne, Studia Islamica, G.P. maisonneure, larose, paris, 1962, p.295

مقالات

 

ایزدپناه، عباس، تأملی در تحول روش‌شناسی دانش متافیزیک، فصلنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه قم، سال دهم، شماره سوم.

بررسی اندیشه‌های موجود در حوزه علمیه قم ، گفتگو با میلانی، اسفند 92.

ثبوت، اکبر. کاستی ها در شیوه منتقدان صدرا. کتاب ماه فلسفه. شماره 15، 1387.

ثبوت، اکبر. کاستی‌ها در شیوه منتقدان صدرا. کتاب ماه فلسفه، شماره 71 ، 1392.

ثبوت، اکبر. کاستی‌ها در شیوه منتقدان صدرا. کتاب ماه فلسفه، شماره 77 ، 1392.

حقی،علی. گذر از روش‌شناسی علم به روش ستیزی علم، نشریه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 56، 1381.

چکیده

روش فلسفی ملاصدرا مسئله‌ای است که همواره کانون توجه فلسفه پژوهان و نظریه‌پردازان فلسفه اسلامی بوده است، طرفداران ملاصدرا و حکمت متعالیه در مقابل کسانی که روش وی را التقاطی می‌دانند، قائل به آن هستند که صدرا با رهیافتی میان‌رشته‌ای و رویکردی کثرت گرایانه اقدام به استفاده منسجم از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان نموده است، با بررسی اصول روش‌شناختی اندیشه فلسفی صدرا می‌توان چهار اصل روش‌شناختی را از آثار وی استقصا نمود:

روش میان‌رشته‌ای صدرا و تلفیقی از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان؛

استفاده صدرا از سه منبع معرفتی فوق در مقام گرداوری و داوری؛

استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف؛

روش تعلیمی و تشکیکی ملاصدرا بر اساس مبنای قوم و اصالت وجود.

اما این چهار اصل دارای مخالفانی است که گاه نقدهای جدی به اصول روش‌شناختی صدرا وارد نموده‌اند، در این پایان نامه با بررسی نقدهای مزبور نهایتاً نتیجه گرفته‌ایم که این نقدها توان مواجهه جدی با روش تلفیقی صدرا را نداشته و هر یک بر اساس مبانی حکمت متعالیه قابل نقد و بررسی می‌باشند، در فصل پایانی این نوشتار نیز تلاش شده است تا روش پژوهشی صدرا در مسئله علم الهی با ابتنای بر چهار اصل مزبور به‌صورت مسئله محور، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

کلید واژگان: روش‌شناسی، ملاصدرا، حکمت متعالیه، علم الهی به ماسوا.

مقدمه و روش تحقیق

مقدمه و ضرورت تحقیق

حکمای پیش از صدرا به‌صورت محدود از قرآن و عرفان در تأیید نظریات فلسفی خود استفاده می‌نمودند، اما این جریان در دوران سهروردی گرایش‌های عرفانی شدیدتری پیدا نمود، تا آنکه ملاصدرا و پیروان وی قائل به تلفیق و پیوستگی جداناپذیر عرفان، قرآن و برهان گردیدند، این اصل روش‌شناختی صدرا طی ادوار مختلف موافقان و مخالفانی پیدا نمود و نزاع بین ایشان در خصوص روش فلسفی صدرا همواره یکی از موضوعات پر چالش فلسفه اسلامی بوده است، در این نوشتار ضمن کشف اصول روش‌شناختی حاکم بر اندیشه صدرا به دنبال تحلیل و بررسی آراء منتقدان روش فکری صدرا می‌باشیم، تا مشخص نماییم که آیا صدرا دچار تهافت، التقاط، انتحال بوده و یا آنکه با نظمی هدفمند به دنبال تلفیق ساختاریافته‌ی سه منبع معرفتی مزبور و آراء پیشینیان خود بوده است. پس از کشف، و بررسی اصول روش‌شناختی صدرا اصول مزبور را بر اساس نظریه علم الهی واجب تعالی به ماسوا پیش از خلقت مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم.

سؤال اصلی

نحوه استفاده صدرا از آیات قرآن و اندیشه‌های عرفانی و برهان فلسفی در تبیین علم واجب تعالی به چه شکل و سیاقی بوده است ؟ آیا بهره‌گیری ملاصدرا از عرفان و قرآن در ارائه مباحث فلسفی(ازجمله علم الهی)، بهره‌گیری فلسفی است یا عرفانی و یا قرآنی؟ آیا ملاصدرا بین این سه (قرآن، عرفان و برهان) تلفیقی هدفمند برقرار کرده است یا دچار التقاط و امتزاجی از هم گسیخته شده است؟

سؤالات فرعی

آیا استفاده ملاصدرا از قرآن، عرفان در اندیشه‌های فلسفی خود منتج به بی‌اعتبار نمودن اجزاء استدلال گردیده است؟

روش ملاصدرا در رابطه با رویکرد عرفا در بحث علم الهی چه بوده است؟ در مواجهه با ادله نقلی چه بوده است؟

صدرا در تبیین نظریه علم الهی تا چه حد متأثر از آراء و اندیشمندان سلف بوده است؟

فرضیه‌ها

پیوستگی و عدم جدایی قرآن، عرفان و برهان. ملاصدرا برهان و عرفان را هیچ‌گاه قابل انفکاک از قرآن نمی‌داند و تلاش می‌کند تا این مطلب را در تمامی آثارش نشان دهد.

تأثیر تفکرات حکمی و عرفانی اندیشمندان پیش از صدرا بر نظریه علم الهی وی.

استفاده استشهادی صدرالمتألهین از آیات قرآن و اندیشه‌های عرفانی در موضوع علم الهی در ارتباط با عدم انفکاک حکمت و دین.

ملاصدرا با دو روش سلبی (تحلیل انتقادی) نسبت به رویکرد اندیشمندان سلف، و روش ایجابی (پذیرش آراء اندیشمندان سلف پس از تحلیل آن‌ها)، با روش مطالعات میان‌رشته‌ای (نه حصرگرایی روش‌شناختی یا تتبع چند رشته‌ای به نحو امتزاج و التقاط و…)، آراء و رویکردهای عرفانی، برهانی و نقلی سایر اندیشمندان را در فلسفه خویش هضم کرده و در مباحث و مسائل مختلف فلسفی تئوریزه فلسفی نموده است.

روش تحقیق

روش تحقیق به‌صورت کتابخانه­ای و به نحو توصیفی-تحلیلی است. برای یافتن روش ملاصدرا سعی شده است به کتاب­های اصلی ایشان رجوع شده و سپس به مفسرین و شارحان آن‌ها در این زمینه رجوع شود.

پیشینه تحقیق

در خصوص رابطه عرفان، قرآن و برهان مقالات متعددی منتشر شده است، اما در خصوص روش‌شناسی صدرا شاید بتوان دو یا سه کتاب مشخص را بیان نمود که در این خصوص نگارش شده‌اند، که البته برخی به روش صدرا در به‌کارگیری از آیات و روایات پرداخته‌اند، اما دکتر قراملکی در کتابی با عنوان روش‌شناسی صدرا بحث جامعی در این خصوص ارائه نموده‌اند، که البته سعی شده است این پایان‌نامه با رویکردی متفاوت از نوع نگارش کتاب مذکور تنظیم گردد، این تفاوت را می‌توان در استخراج اصول چهارگانه روش فلسفی صدرا، بررسی و نقد منتقدین اصول استقصا شده و مواجهه متفاوت با مسئله علم الهی مشاهده نمود.

ساختار تحقیق

ساختار تحقیق شامل چهار فصل زیر می‌باشد:

مبادی تصوری و تصدیقی روش‌شناسی علمی و فلسفی؛

روش‌شناسی اندیشه ملاصدرا؛

نقد و بررسی آراء منتقدین روش فلسفی حکمت متعالیه؛

تطبیق اصول چهارگانه روش‌شناسی اندیشه صدرا با مسئله علم الهی می‌باشد.

  نکاتی پیرامون پایان نامه

در این پایان‌نامه برای یکنواخت شدن متن سعی شده است تمامی نقل قول ها و عباراتی که از دیگران بیان گردیده است در صورتی که متن آن عربی بوده به­صورت ترجمه فارسی در متن آورده شده و مواردی که اهمیت آن زیاد است، متن عربی آن در پاورقی ذکر گردد.

فصل اول: مبادی تصوری و تصدیقی روش‌شناسی علمی و فلسفی

به‌منظور برداشت صحیح از بحث روش‌شناسی، لازم است قبل از ورود به بحث روش‌شناسی ملاصدرا ابتدا در این فصل به کلیاتی در باب روش و روش‌شناسی اختصاص دهیم، قبل از هر چیز می‌بایست روشن گردد که علم و فهم یک گزاره دو حیث دارد؛ یکی، علم به مفاهیم گزاره است که این صرف تصور است و دوم، علم به تصدیق گزاره با واقع است. در این فصل مبادی تصوری و تصدیقی روش‌شناسی علمی ازجمله شناخت و جایگاه روش در فرآیند شناخت، تعریف روش و روش‌شناسی و ارتباط آن با دیگر مفاهیم مانند فلسفه علم، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و فلسفه، همچنین مراحل تحقیق، سطوح کاربردی اصطلاح روش، رابطه علوم انسانی با علوم تجربی در حوزه روش‌شناختی و سير تطور و تحول روش‌شناسی ‌در طول تاريخ علم عنوان می‌گردد.

منابع معرفتی

فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقایق و واقعیت‌های جهان هستی و کشف حقیقت پدیده‌ها به منابع و مبانی مختلفی متوسل شده‌اند، که از آن‌ها در علوم روش‌شناختی تعبیر به منابع معرفتی می‌نمایند. به‌طورکلی منابع معرفتی را می‌توان به چهار گروه کلی تقسیم نمود. عده‌ای از فلاسفه و دانشمندان عقل را به‌وسیلۀ استدلال و برهان، عده‌ای تجربه را به‌وسیلۀ حواس، عده‌ای قلب و دل را به‌وسیلۀ تزکیه آن، عده‌ای وحی را از طریق کتب آسمانی وعده‌ای هم همۀ این‌ها را منبع شناخت دانسته‌اند.(حافظ نیا، 1384، 5)

اما در یک تقسیم‌بندی کلی منابع شناخت را می‌توان به‌صورت زیر بیان نمود:

شیوه‌ مبتنی بر نقل

بر اساس این شیوه شناخت و دانش از طریق مراجعه به کتب آسمانی و منقولات رسیده از پیامبران و اولیای الهی که صاحب مقامی برین بوده و سخنان ایشان را از دیگر اندیشه‌ها متمایز دانسته و سخنانش را بی‌هیچ تردید می‌پذیریم حاصل می‌گردد.

شیوه کشف و شهود

در این شیوه از شهود عارفان تا سحر ساحران را می‌توان مدنظر قرارداد و در این جایگاه نه‌تنها افراد دارای توان ارتباط با این نیروها دارای شناخت به‌حساب می‌آیند، بلکه احراز شناخت نیز بر راه‌ها و شیوه‌های پر رمز و راز متکی است. (ساروخانی، 1388،ج1، 16)

شیوه‌های عقلی و استنتاجی

بر این اساس آنچه اهمیت می‌یابد، منطق و استدلال است. این‌ها زمانی عنصری را به‌عنوان شناخت دانش می‌پذیرند که بیندیشند و بر این پایه آن را بپذیرند. (همان)

شیوه‌های تجربی

این شیوه‌ها، بر مشاهده، تجربه، آزمایش و دیگر شیوه‌های عینی متکی است آنان که این شیوه را به کار می‌گیرند دانش را عبارت از مطالعه منظم و عینی پدیده‌های تجربی می‌دانند.(همان،17)

اما طرح این موضوع ازآنجا حائز اهمیت است که اندیشمندان، شناخت و شیوه‌های آن را ازجمله مبادی علم و اهداف آن دانسته و در پی آن روش  و روش‌شناسی را مبتنی بر هر علم و اهداف آن تبیین می‌نمایند. در این راستا لازم است به این نکته توجه شود که وقتی می‌خواهیم از شناخت و شیوه‌های آن و به‌تبع آن علم و اهداف آن و درنهایت روش و راه دستیابی به هدف‌های علم صحبت کنیم ابتدا باید مشخص شود که چه علمی موردنظر است، به‌عبارت‌دیگر چه شناختی مدنظر است، آیا مبنای ما در شناسایی روش‌های دستیابی به هدف‌های علمی، علوم تجربی است و یا علوم عقلی یا عرفانی و یا به‌طورکلی علوم انسانی است؟ و آیا به‌طورکلی این دو باهم متفاوت‌اند یا نه روش‌های یکسانی دارند. به‌علاوه حتی ذیل علوم انسانی نیز این اختلاف باید بررسی گردد. روش‌هایی که در علوم اجتماعی و روانشناسی استفاده می‌گردد آیا با روش‌های علوم دینی و فلسفی یکسان است؟ به‌عبارت‌دیگر، تقسیم‌بندی‌هایی که در خصوص روش‌های تحقیق در علوم انسانی ذیل بحث روش‌شناسی علوم انسانی صورت می‌گیرد بسیار متأثر از رویکرد و نحوه مواجهه مکاتب فکری مختلف به رابطه علوم تجربی و علوم انسانی می‌باشد. رابطۀ بین علوم تجربی و علوم انسانی چگونه است؟ آیا می‌توان همان ابزار را که در دانش‌های طبیعی به کار گرفته می شود، در دانش انسانی و علوم انسانی نیز به‌کار گیریم؟ آیا در قلمرو روشی، نظر دانشمندان علوم انسانی با علوم طبیعی یکی است یا خیر؟ آیا روش پژوهشی در این دو دانش یکی است؟ سؤالات فوق در ادامه این نوشتار مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.

پس از تبیین انواع شناخت حال باید دید منظور از علم و اهداف علم چیست؟ چه چیزی می‌خواهد مورد شناخت قرار گیرد. برخی دانشمندان معتقدند وظیفه علم عبارت است از ایجاد قوانین کلی که رفتار چیزها یا رویدادهای تجربی را که علم با آن‌ها در ارتباط است در بر گیرد. و بدین‌وسیله ما را قادر می‌سازد، تا دانش خود دربارۀ رویدادهای شناخته‌شده و مجزا را با یکدیگر پیوند دهیم و دربارۀ رویدادهایی که تاکنون برای ما ناشناخته بوده است پیش‌بینی‌های معتبر به عمل آوریم. (همان،19) همان‌گونه که در تعریف فوق قابل‌مشاهده است، هدف علم با رویکرد تجربی تبیین شده است، حال‌آنکه علوم انسانی به علت تأکید بیش‌ازاندازه به تجربه و غفلت از نظریه صدمه دیده است. تنها در سال‌های اخیر است که به این حقیقت رسیده‌ایم که تجربه مرحله کاملی از تکامل علم نیست و نیاز به جهت‌گیری درزمینۀ نظریه‌پردازی احساس می‌شود. پس می‌توان گفت هدف نهایی علم، صورت‌پذیری نظریه است. (دلاور، 1391، 22)

با توجه به دو رویکرد فوق و اختلاف بین تجربی انگاری علوم انسانی با رویکردی که علوم انسانی را جدای از علوم تجربی و روش‌های آن دانسته و تکیه‌بر نظریه‌پردازی و البته بر مبنای روشی علمی دارد، مکاتب و بینش‌های مختلفی شکل‌گرفته‌اند. که در مجموع سه نوع بینش را می‌توان برشمرد.

1- بینش آنان که همه دانش‌ها را یکی می‌دانند، شامل کسانی که بر روش‌های متکی بر حس، تجربه، و ادراک تأکید دارند. عینت و سنجش پذیری را شرط دانش می‌دانند. این بینش در اندیشه مکاتبی همچون رفتارگرایان، طبیعت‌گرایان، مکانیک گرایان، اثبات‌گرایان، مکتب اثباتی جدید و تجربه‌گرایی ظهور و بروز نموده است.

2- بینش آنان که بر افتراق مطلق دانش‌های طبیعی و انسانی از روزنه روش تأکید می‌ورزند که شامل اصالت تأویل، تاریخ گرایان، پدیدار شناسان و اصحاب مکتب تفهمی می‌باشد.

3- بینش آنان که دیدی دیالکتیک و تلفیقی دارند. در این گروه، بینش‌های کل‌نگر مطرح است.

همان‌طور که در سه گروه و بینش مذکور می‌توان مشاهده نمود رویکرد یکی دانستن و یا ندانستن علوم تجربی با علوم انسانی می‌تواند سرمنشأ ایجاد روش‌های مختلفی در مواجهه با پدیده‌ها و موضوعات مسئله محور گردد. (ساروخانی، 1388،ج1، 27-60)

روش‌شناسی

دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش‌شناسی درست صورت پذیرد، روش عبارت است از ابزار کسب دانش در معنای وسیعش، روش از لغت «متد» است که از واژۀ یونانی «متا»[1] به معنای «در طول» و «اودوس»[2] یعنی «راه» گرفته شده و مفهوم آن در «پیش گرفتن راهی» برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است.

روش به سه معنا اطلاق می‌شود:

مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کند؛

مجموعه قواعدی که برای بررسی و پژوهش استفاده می‌شوند؛

مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می‌نمایند. (همو،1375،24)

طبق علم معناشناسی،  واژگان در ارتباط با دایره‌ای از واژه‌های نزدیک به آن معنا و مفهوم پیدا می‌کند؛ لذا لازم است ارتباط روش و روش‌شناسی با برخی مفاهیم دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

روش شناخت و منابع شناخت

دو واژه‌ای که در متون تخصصی روش تحقیق در علوم انسانی و به‌ویژه در حوزۀ روش‌شناسی صدرا بسیار مورداستفاده قرارگرفته و به یک معنا نیز پنداشته شده است واژه‌های «روش شناخت» و «منابع شناخت» می‌باشد. در مقالات بسیاری با عنوان روش‌شناسی صدرا و یا روش‌شناسی فلسفه اسلامی تمرکز اصلی بر روی منابع شناخت یعنی عرفان، قرآن و برهان و به‌عبارت دیگر وحی، شهود و عقل شده و پیرامون تلفیق و یا التقاط این سه با یکدیگر در حوزه روش‌شناسی فلسفه اسلامی کاوش‌های بسیاری صورت گرفته است. اما باید توجه نمود که این تمام بحث در حوزه روش‌شناسی فلسفه صدرا نمی‌باشد، چراکه اگرچه در تحلیل‌های روش‌شناختی فلسفه اسلامی – همان‌طور که در ادامه خواهد آمد- چهار منبع معرفتی، ذیل یکی از شیوه‌های روش‌شناختی یعنی روش معرفتی قرار می گیرد، باز هم بسنده نمودن به‌صرف بررسی رابطه سه منبع معرفتی شهود، نقل و عقل در بررسی اصول روش‌شناختی فلسفه اسلامی امری کامل و جامع نخواهد بود، چراکه استفاده و اثبات ارتباط این منابع معرفتی بارها مورد بررسی قرار گرفته است، لکن روش استفاده از این سه منبع معرفتی کمتر مطمح نظر قرار گرفته است. به همین منظور در این نوشتار علاوه بر توجه به رابطه این سه منبع معرفتی، روش صدرا با رویکرد چگونگی استفاده وی از این سه منبع معرفتی و مناقشات پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفته است.

[1] meta

[2] odos

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي
 • پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات
 • پايان نامه بررسي مسأله اين‌هماني شخصي بر اساس مباني ملاصدرا
 • پايان نامه معرفت شناسي ديني از ديدگاه صدرا
 • پايان نامه تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122