پايان نامه رويکرد قانون تعيين تکليف ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در حل و فصل اختلافات ملکي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رويکرد قانون تعيين تکليف ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در حل و فصل اختلافات ملکي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه رويکرد قانون تعيين تکليف ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي در حل و فصل اختلافات ملکي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
الف)مقدمه     2
ب)بيان مسئله اساسي تحقيق     3
ج)اهميت و ضرورت انجام تحقيق    3
د)مرور ادبيات و سوابق مربوط    3
ه)اهداف مشخص تحقيق     4
و)سوالات تحقيق    4
ز)فرضيات تحقيق    4
ح)روش شناسي تحقيق     5
ك)روش ساماندهي تحقيق    5
بخش اول :کلیات    6
فصل اول ـ پیشینه تاریخی    6
گفتار اول : ثبت املاک با توجه به قانون سال 1310     6
گفتار دوم : قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310    8
گفتار سوم : حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی     10
گفتار چهارم : هدف از الزامی کردن ثبت املاک    11
فصل دوم ـ مفهوم و تاریخ سند مالکیت     13
گفتار اول :آثار ثبت املاک     17
الف :مهم ترین آثار سند مالکیت     17
ب :استثنائات آثار سند مالکیت     21
گفتار دوم :اقسام سند مالکیت     21
الف- صدور سند مالکیت به نام ورثه     22
ب ـ صدور سند مالکیت به نام موصی له          22
ج- صدور سند مالکیت برای موقوفات عام     23
د- صدور سند مالکیت به استناد حکم دادگاه          24
ه – صدور سند مالکیت اجرایی    24
و- صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان برحسب درخواست مالک    24
ز- صدور سند مالکیت برای قنوات     24
ح- صدور سند مالکیت اعیانی     25
ط – صدور سند مالکیت تجمیعی     26
ی – صدور سند مالکیت مشاعی    26
ک- صدور سند مالکیت به نام دولت    26
ل – صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی      27
م ـ صدور سند مالکیت المثنی    27
گفتار سوم: اشکالات صدور سند مالکیت     28
الف: اشکال قبل از صدور سند     28
بنداول- ابهام در سند انتقال     28
بند دوم- خلل در مقدمات صدور سند مالکیت     29
بندسوم – وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار     29
بندچهارم- سهو قلم در سند انتقال     29
بندپنجم- فضولی بودن معامله     30
بندششم- معاملات معارض    30
بندهفتم- شک در عمل به وصایا         30
ب : اشکالات بعد از صدور سند     31
بنداول- غبن     31
بند دوم – اکراه     33
بخش دوم :شرایط صدور سند رسمی برای اراضی وساختمانهای فاقد سند     35
فصل اول ـ شرایط صدور سند رسمی     35
گفتار اول : نحوه ثبت نام     37
گفتار دوم :مدت اجرای قانون    40
گفتار سوم :مشمولین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند    40
الف : مستثنیات قانون    42
ب : تقسیم بندی اراضی     43
1)اموال دولتی و عمومی     44
الف: ضابطه تشخیص اموال دولتی و عمومی     45
ب: فایده تشخیص اموال دولتی وعمومی    46
2)اراضی ملی     46
3)اراضی موات     48
الف :تعریف فقها از اراضی موات     49
ب : تعریف قوانین از زمین موات    49
1) قانون مدنی     50
2)قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری    50
3) قانون اراضی شهری    50
ج :مرجع تشخیص راضی موات     51
د: ملاک دایر یا بایر بودن زمین     51
فصل دوم ـ  هیات حل اختلاف     53
گفتار اول : اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف     53
گفتار دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف     55
گفتار سوم :نحوه رسیدگی به تقاضاها     57
بند اول:رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی    60
بنددوم: تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی    61
بند سوم: تفکیک و افراز اراضی کشاورزی وباغات    62
بندچهارم: رسیدگی هیات به موقوفات    63
بندپنجم: رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز    64
گفتار چهارم :اعتراض به رای هیات حل اختلاف    65
گفتار پنجم :نحوه اجرای آرای هیات حل اختلاف    65
فصل سوم ـ بیع اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی     66
گفتاراول: بیع اموال غیرمنقول در قانون مدنی    66
الف- عقود رضایی و خصوصیت آن    67
ب – عقود تشریفاتی     69
بنداول: مصداقهای عقد تشریفاتی     70
بند دوم : آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول    72
گفتار دوم : دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول    72
بند اول :  رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه    73
بند دوم :رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر رویه قضایی    73
بند سوم : نسخ ضمنی مواد 46و47قانون ثبت توسط قوانین موخر    74
بندچهارم : نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری     75
بندپنجم : دلایل توجیهی  قانون مدنی  دال بر تشریفاتی نبودن عقد بیع اموال غیر منقول     75
بند ششم: تفسیر مواد 46و48 قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول    76
بند هفتم: استناد به ماده 1291قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیر منقول    76
بند هشتم : استناد به مواد147و148 قانون ثبت    77
بند نهم: نظر کمیسیون در نشت قضایی جزایی دیوان عالی کشور    77
بند دهم: نظرجمعی از صاحب نظران مبنی بر رضایی بودن
عقد بیع اموال غیر منقول (دکترین)    79
گفتار سوم : دلایل شیوع بیع  اموال غیر منقول توسط سند عادی     80
گفتار چهارم : ماهیت حقوقی قولنامه     81
الف ـ نظریات متفاوت در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه     82
ب- تجزیه و تحلیل نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه     83
ج- جایگاه اقرار به عنوان دلیل اثبات قولنامه     84
گفتار پنچم :وضعیت سند عادی از حیث پذیرش یا عدم پذیرش آن در ادارات و محاکم    85
الف: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی       90
بند اول: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در برابر طرفین     90
بند دوم :آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث    93
ب: معاملات معارض    94
بنداول: انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد    94
بنددوم:  معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد         96
بند سوم: انجام هردو معامله با سند عادی باشد    96
گفتارپنجم: تعریف سند عادی    99
الف: وجه تفاوت بین سند رسمی وعادی    100
ب: وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی       102
گفتار ششم : میزان اعتبار سند رسمی          103
الف :دوران فرمانروایی مطلق ماده 22 قانون ثبت     103
ب :دوران تعدیل ماده 22 قانون ثبت    104
نتیجه    106
منابع    108
چكيده انگليسي

منابع

کتب:

1-آدابی، حمیدرضا، 1388، حقوق ثبت تخصصی(حقوق ثبت اسناد و املاک، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت  شرکتها) چاپ اول ، تهران، انتشارات جنگل

2ـ آریانپور، منوچهر ، 1385، فرهنگ همراه پیشرو، چاپ چهل ونه، انتشارات جهان رایانه

3- آذرپور، حمید؛ حجتی اشرفی، غلامرضا،1382، بخشنامه های ثبتی ، چاپ پنجم، تهران، نشرگنج دانش

4ـ اباذری فومشی، منصور،1386، نحوه عملی تنظیم و نگارش قولنامه (مبانی و ماهیت حقوقی)، چاپ اول، تهران،       نشرخط سوم

5- اسکافی ، نادر،1386،فرهنگ ثبتی، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر

6- اصغرزاده بناب ، مصطفی،1390، حقوق ثبت کاربردی(دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به املاک)، جلد اول،      چاپ اول، تهران، انتشارات مجد

7- اصغرزاده بناب ،مصطفی،1389، مجموعه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور، چاپ سوم،  تهران، انتشارات مجد

8-امامی، سید حسن ،1387، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، تهران ، انتشارات اسلامیه

9-امامی ، سید حسن ،1389، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی ام، تهران ، انتشارات اسلامیه

10- باری ، مجتبی ،1389 ، حقوق جزای اختصاصی (نکات اول به همراه نکات کلیدی تستهای طبقه بندی      موضوعی) چاپ سوم، تهران، نشر میثاق عدالت

11- باختر، سیداحمد، 1389، قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی(مشتمل بر آراء وحدت رویه هیات عمومی     دیوان عالی کشور ، نظرات مشورتی اداره حقوقی )چاپ دوم، تهران، نشر خرسندی

12- پوربدخشان، جعفر؛ درویش زاده، محمد، 1389، تعرض به سند ( مفاهیم، انواع ، قواعد و نحوه رسیدگی      درحقوق ایران)، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه

13- تفکریان ، محمود،1386 ، حقوق ثبت املاک، چاپ دوم، تهران ، انتشارات نگاه بینه

14- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،1387 ، حقوق ثبت (ثبت املاک)، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج  دانش

15- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،1380 ، حقوق اموال، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش

16- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،1380، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران ، انتشارات گنج دانش

17- حسن زاده ، بهرام، 1383، حقوق تحلیلی اراضی و املاک، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل

18- حسینی، سیدجعفر؛ مکارم، م ،1365 ، مالکیت زمین در اسلام، قم

19- حقیقت  ، علی،1379، ثبت املاک در ایران، چاپ اول ، تهران ، انتشارات گنج دانش

20- حمیتی واقف، احمد علی،1382، حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)، چاپ اول ،  تهران، نشر حقوقدان- دانش نگار

21- خمینی(الموسوی) ، روح الله، 13، تحریرالوسیله، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران ، انتشارات اسلامیه

22- شمس، عبدالله، 1387، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات دراک

23- شهری، غلامرضا، 1385، حقوق ثبت اسناد و املاک کشور، چاپ هفدهم، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی

24ـ شهیدی ، مهدی ، 1385 ، حقوق مدنی 3، چاپ نهم، تهران ، انتشارات مجد

25ـ شهیدی ، مهدی، 1386، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم، تهران ، انتشارات مجد

26- شهیدی ، مهدی،1386، حقوق مدنی 6 (عقود معین 1 بیع ،معاوضه ،صلح، اجاره ،جعاله، قرض)، چاپ هفتم  ،تهران، انتشارات مجد

27- صادقی ، میرمحمد، 1385، حقوق کیفری اختصاصی3 (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ چهاردهم، تهران،   نشر میزان 28- عمید، حسن  ،1346، فرهنگ عمید

29- قاسم زاده ، سید مرتضی، 1385، حقوق مدنی(اصول قراردادها و تعهدات)، چاپ سوم، تهران، نشردادگستر

30 – کاتوزیان ، ناصر، 1376، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی) ، چاپ اول، تهران، نشر شرکت سهامی   انتشار با همکاری بهمن برنا

31- کاتوزیان ، ناصر، 1381، حقوق مدنی ـ عقود معین 1 (معاملات معوض و عقود تملیکی بیع معاوضه اجاره و  قرض)چاپ هشتم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا

32- کاتوزیان ، ناصر، 1385، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ هفتم، تهران،  نشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا

33- کاتوزیان ، ناصر،1385، حقوق مدنی(اموال و مالکیت)،چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان

34-کاتوزیان ، ناصر، 1388، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلداول، چاپ دوازدهم، تهران ، انتشارات گنج دانش

35- کاتوزیان ، ناصر ، 1389 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، چاپ 26 ، تهران ، نشر میزان

36- کاشانی ، محمود، 1377، نظریه تقلب به قانون ، تهران ، نشرحقوقدان

37- محقق حلی، علامه، شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام ، چاپ سوم

38- میرزایی ، علیرضا،1383 ، حقوق ثبت کاربردی(ثبت املاک و نحوه تنظیم اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت   شرکتها) چاپ اول، تهران، انتشارات بهنامی

39- نوبخت ، یوسف، 1370، اندیشه های قضایی(قانون و مقررات عملیات مقدماتی ثبت املاک)، چاپ سوم،     تهران، انتشارات کیهان

40ـ ولیدی ، محمد صالح، 1379، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، جلد اول، چاپ ششم،    تهران، انتشارات امیر کبیر

مقالات:

1- خلعتبری ، ارسلان ، 1329، دعاوی سند مالکیت (مجله کانون وکلای مرکز ) شماره 12

2- شهیدی ، مهدی، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی(مجموعه مقالات حقوقی)،نشر میزان

3- صباحی ، علی ، 1389 ، تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن، شماره 106، نشریه    کانون سردفتران و دفتریاران

 چکیده

با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر  بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.

واژگان کلیدی :ثبت ، سند مالکیت ، قولنامه ، سند رسمی ، سند عادی ، اموال غیر منقول

الف) مقدمه

زمانی که انسان از زندگی خصوصی  به زند گی گروهی و عمومی روی آورد  ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است . این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار  ناهنجار سوق داده است، به  همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات ، باید ها و نباید ها نموده اند .

این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید .اما جامعه که به تدریج ، رشد و توسعه می یابد ، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد ، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی ،ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد.

با این اوصاف، از سویی جوامع  بشری به تدریج  در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است .و از سویی  دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود ، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری ، معاملات مستقلات است ؛  این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین  افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد .

در همین راستا برای حل مشکل  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم  قوه قضائیه  است در جهت سند دار کردن املاک  فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر  مواد 147و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد.با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 1 قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نمایند .

ب) بيان مسأله اساسي تحقيق

یکی از مباحث مهم جامعه امروز صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است که، به دلایل قانونی قابل انتقال به صورت سند رسمی نبوده و انتقال دهندگان این قبیل املاک اقدام به انتقال با استفاده از سند عادی ، و در عین حال چشم پوشی از مزایای معامله با سند رسمی کرده اند.انتقال با سند عادی زمینه سوء استفاده از این املاک رافراهم کرده است. به این ترتیب که افراد اقدام به فروش املاک فاقد سند با قولنامه به افراد متعددی کرده اند به عبارتی دیگر اقدام به معاملات معارض نموده اند.منتقل الیه این چنین املاک به موجب قانون سال 1310 حق صدور سند رسمی را نداشتند که ، قانونگذار در پی حل مشکل اقدام به تصویب مواد 147و148 قانون ثبت نمود که برای مدت محدودی قابلیت اجرایی داشت. در حال حاضر قانونگذار اقدام به تصویب  قانون18 ماده ای برای حل مشکل کرده ، که قریب یک سال است  قابلیت اجرایی پیدا کرده است .این اقدام قانونگذار این امکان را برای صاحبان این املاک فراهم کرد که اقدام به تقاضای صدور سند رسمی نمایند.و هرگاه در این زمینه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف آن حسب مورد در صلاحیت هیات حل اختلاف و دادگاه خواهد بود.

در این رساله سعی خواهد شد ضمن بیان علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،شرایط صدور سند برای املاکی که به دلایل قانونی ثبت نگرده است، مرجع حل اختلاف ،دلایل استنادی متقاضی ثبت و بیان این مسئله که هرگاه زمین و عین واقع در آن متعلق به افراد مختلف باشد صدور سند به چه نحو خواهد بود بحث کند و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. برای جلوگیری ازسوء استفاده و ارائه راه کاری برای هرچه محکم تر کردن قراردادهای بدون سند اهمیت امر ایجاب می کند تحقیقی جامع و کامل در این زمینه انجام شود.

د) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

1- در مواردی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند هر کدام از مالکین می توانند سند مجزا دریافت نمایند.

2- اعیان یا اعیانی در زمین به اموال غیر منقول واقع در زمین گفته می شود مانند خانه، چاه، قنات و…

3- اختیارات مربوط به دستور صدور سند مالکیت، اختصاص به هیات حل اختلاف داشته و دادگاه در رسیدگی به موضوع  مختلف فیه، کماکان تابع اصول و تشریفات دادرسی هستند.

4- نظر به این که مجوز تصرف خوانده سند مالکیت موجود در ید وی می باشد و تازمانی که رای کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی برای رسیدگی به دعوی خلع ید و قلع بنا وجود ندارد.

5- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود تارسیدگی کرده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام نماید.

6- چنانکه متصرف، مالک اعیان و شخص دیگر مالک عرصه باشد با توجه به ماده22 ثبت دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده مالک خواهد شناخت.

7- تقاضای ثبت املاک از کسی پذیرفته می شود که مدارکی مبنی بر تصرف مالکانه ارائه دهد یا به عبارتی دیگر مالک متصرف باشد.

ه) اهداف مشخص تحقيق  

1- بیان شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

2- تجزیه و تحلیل قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

3- بررسی مشکلات موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاداتی برای آن.

 و)  سؤالات تحقیق:

1- علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی چیست؟

2- شرایط صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند چیست؟

3- صلاحیت هیئت حل اختلاف در رسیدگی به چه اختلافاتی است؟

4- نحوه اعتراض به آرای صادره توسط هیات حل اختلاف به چه نحو می باشد؟

ز)  فرضيه‏هاي تحقیق:

1-علت وضع قانون اخیرالتصویب ثبت مالکیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی است .

2- امکان صدور سند برای اراضی دولتی، منابع ملی و طبیعی و…به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به جز مراجع صلاحیت دار وجود ندارد.

3-کلیه اختلافات ثبتی قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف است.

4-آرای صادره در هیئت حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه است.

ح) روش شناسي تحقيق:

روش پژوهش: روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات: فیش، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری.

گردآوری داده ها: روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

روش‌‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: تطبیق و مقارنه بین فقه اسلام و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت (متقدّمین، و متأخّرین و معاصرین) و حقوق موضوعه ایران و حقوق تطبیقی.

ك) سامان دهی:

این پژوهش در دو بخش كه بخش اول آن دو فصل و بخش دوم آن  سه فصل به همراه یک چکیده و نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع تقدیم می‌گردد در بخش اول آن كلياتي راجع به ثبت املاك و بخش دوم آن شرايط صدور سند براي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند مي­باشد.

 بخش اول

کلیات

فصل اول:پیشینه تاریخی

گفتاراول – ثبت املاک با توجه به قانون مصوب 1310

از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا از طرفی مورد تعرض دیگران قرار نگیرد و از سویی دیگر با گسترش حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص باشد.

آنگونه که از مطالعات تاریخی بر می آید در زمان غارنشینی انسان، محدوده ملک او فقط به دیواره غارهایی که در آن می زیسته منحصر گردیده و با توجه به استفاده مشترک انسانهای اولیه از کوه و دشت و طبیعت ، مرزبندی و محدودیتی خارج از محیط غارها مشهود نیست. وجود نقش های باقی مانده است.به تحقیق نمی توان گفت که ثبت اسناد و تعهدات از چه زمانی آغاز شده است ولی مسلماً این موضوع به دورانی منتهی می گردد که تاریخ مدونی برای اجتماعات بوجود نیامده و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبی آن شده  بودند.از نمونه های قدیمی ثبت املاک به لوحه ای متعلق به چهارهزار سال قبل از میلاد که به موجب آن اراضی شهری دونگی از شهرهای کلده به قطعات منظم هندسی تقسیم گردیده و از نمونه های قدیمی اسناد هم قدیمی ترین مجموعه قانون یعنی قانون حمورابی اشاره نمود که آن را یکی از پادشاهان بابل برای نظم مملکت خود در قرن 18قبل از میلاد ترتیب داده و بر روی سنگ کنده شده است.

اولین آثار ثبت در دوره پیش از اسلام مربوط به دوره هخامنشی است .داریوش با صدور فرمانی دستور داد تا جمهوریهای یونان را در آسیای صغیر مورد ممیزی قرار دهند و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی به ثبت برسانند .انوشیروان نیز دستور داد تا معاملات نزد قضات انجام شود و در دفاتر مخصوص به ثبت برسد.

با ظهور دین مبین اسلام ، نخستین مدرکی که صراحتاً بر نوشتن سند و نحوه تنظیم و شرایط آن اشاره دارد قرآن کریم است که در آیه شریفه 282 سوره بقره به آن پرداخته است.علاوه بر قرآن کریم فقهای اسلام نیز در کتب متعدد فقهی در خصوص نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آنها ، شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله، اهلیت اصحاب معامله ، وثیقه و امثال آن مباحث مفصلی بیان کرد اند.[1]

پس از سال 1302 شمسی معاملات در نزد اولیای مذهبی و حجج اسلام و مراجع تقلید که دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند انجام می شد .آنان هر نوع  سند و نوشته ای که بنام قباله یا بنچاق نسبت به موارد قرارداد و معاملات برای اشخاص تنظیم می شد ثبت کرده و در ذیل نوشته ها یا حواشی آن ، شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف ، و معامله ثبت شده را تصدیق و به مهر و امضای خود مهر می نمودند.ضمانت اجرایی این نوشته ها بر پایه آیات قرآنی و روایات استوار بوده است .بدین ترتیب این نیز همانند حوزه قضایی عهد قاجار در اختیار و انحصار علما بود. پس از آن در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره های تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که  مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر، اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد؛ ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد.

با گذر از دوران مختلف و پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانونگذاری در سال 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در  139ماده تصویب  شد که  به  علت  عدم توجه به ثبت املاک و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده ، نیاز جامعه از جهت تثبیت مالکیت برآورده نمی شد و در تاریخ فروردین 1302 هجری شمسی  قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده به تصویب رسید و باز به علت اختیاری بودن  ثبت املاک در این قانون در سالهای 1305، 1306و1307 اصلاح شد.در سال 1308 با  نسخ مقررات مصوب سالهای مذکور قانون جدیدی به تصویب رسید و سرانجام با تصویب قانون ثبت عمومی در سال 1310 ، مطابق ماده 1 قانون ثبت مقرر شد در هر حوزه بدایتی ،یک اداره یا دائره ثبت تشکیل شود.در سال 1346 با اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و تطبیق تشکیلات سازمانها، تشکیل اداره و ثبت نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بر طبق آن ادارات و دوایر ثبت کلاً به واحد ثبتی تبدیل  شدند.در سال 1351 با اصلاح موادی از قانون ثبت و الحاق چند ماده به آن و طبق ماده 152 الحاقی مقرر شد ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد .سپس طبق تبصره یک ماده واحده مصوب 1352 اداره کل ثبت اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شد و در نهایت تصویب تبصره 2 ماده  واحده تبدیل اداره کل ثبت به سازمان صرفاً برای تغییر تشکیلات ثبت بود که باید متناسب با سازمان باشد من جمله تشکیل ثبت مناطق و ایجاد پستهای مدیر کلی.[2]

قانون سال 1310 در حال حاضر نیز ملاک عمل می باشد اما  در طی سالیان دراز  موادی از آن دچار تغییرات و تحولات گردیده که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم – قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310

قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 که در حال حاظر نیز ملاک عمل می باشد، در ابتدای تصویب شامل 142 ماده بود که بدلیل نواقصی که در این قانون احساس می شد ،کم کم موادی از آن مورد اصلاح وموادی نیز به آن الحاق گردید.

[1] – آدابی ، حمیدرضا ، حقوق ثبت تخصصی ، ص20.

[2] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122