پايان نامه رژيم حقوقي حاکم بر مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه سينما

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رژيم حقوقي حاکم بر مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه سينما یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رژيم حقوقي حاکم بر مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه سينما بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
مبحث اول : تعریف و بیان مفهوم مجوز 10
گفتار اول : تعریف مجوز و نحوه صدور آن 10
گفتار دوم : انواع مجوز 13
بند اول : به لحاظ عنوان 13
بند دوم : به لحاظ موضوع 15
بند سوم : به اعتبار متقاضی 18
گفتار سوم : اختیارات دولت و شرایط صدور مجوز 19
مبحث دوم : تاریخچه شکل گیری سینما درایران و قانونمند کردن ضوابط سینما در
دادن مجوز و اکران فیلم 21
گفتار اول : شکل گیری سینما قبل از انقلاب و قانونمندی کردن آن و نحوه صدور مجوز 21
گفتار دوم : شکل گیری سینما بعد از انقلاب 26
مبحث سوم : معاونت سینمایی و تبدیل آن به سازمان سینمایی و مجوزهای معاونت سمعی
و بصری در استانها 28
گفتار اول : معاونت و سازمان سینمایی 28
بند اول : بنیاد سینمایی فارابی 31
بند دوم : اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای 32
بند سوم : مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 33
بند چهارم : انجمن سینمای جوانان ایران 33

گفتار دوم :مجوزهای سینمایی معاونت سمعی و بصری در مراکز استانها 34

فصل دوم: سیاست‌گذاری و تصمیم سازی در عرصه سینما
مبحث اول : نظارت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بر تولیدات سینمایی 37
گفتار اول : مجوزهای سینمایی 37
گفتار دوم : نقش و اختیارات رئیس سازمان سینمایی 40
گفتار سوم : حوزه هنری و سینما 43
مبحث دوم : نقش و تاثیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سینما 47
گفتار اول : شورای عالی انقلاب فرهنگی 47
گفتار دوم : شورای فرهنگ عمومی وشورای هنر 52
گفتار سوم : ارزشیابی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و تداخل با مصوبات مجلس
و دولت 56
مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی 59
گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای 59
گفتار دوم : خانه سینما ، ماهیت و اختیارات 62
بند اول : شورای داوری خانه سینما 63
بند دوم : شورای صنفی نمایش 63
بند سوم : بانک فیلم نامه ایران 64
بند چهارم : بیمه و رفاه 64
بند پنجم : کتابخانه خانه سینما 64
بند ششم : جشن سینمای ایران : 65
بند هفتم : کار گروه امور اصناف : 65
گفتار سوم : انحلال خانه سینما و اختلافات خانه سینما با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 66
فصل سوم:مدیریت سینما و دخالت وزارت ارشاد در شکل گیری و اکران فیلم و
مرجع شکایات از سازمان سینما
مبحث اول : مدیریت سینما و نظارت بر آن و حدود دخالت وزارت ارشاد بر شکل گیری
و اکران فیلم ها 74
گفتاراول: شورای عالی سینما 75
گفتار دوم : نحوه اعمال ممیزی بر صدور مجوز فیلمها 81
مبحث دوم : شکایت از تصمیمات سازمان سینمایی 92
گفتار اول : نقش نهادها ی رسیدگی کننده فرجامی در دادن مجوز 92
گفتار دوم : اهمیت دیوان عدالت اداری و آرای صادره در حوزه سینما 95
نتیجه گیری و پیشنهادها 100

منابع
مقالات 105
پایان نامه ها 106
قوانین و آیین نامه ها 107

منابع

کتب

امامی ، محمد ، استور سنگری ، کوروش ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوم ، پاییز 87.

ــــــــــــــــــــــــــــ ، جلد دوم ، اعمال اداره ، چاپ اول، نشر میزان ، تابستان 91.

امید، جمال، تاریخ سینمای ایران 1357-1279، چاپ کیهانک، چاپ اول، بهار 74.

انصاری، باقر، شیخ الاسلامی، جهانسوز، مهدیزاده، مهدی، تیلا، پروانه، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهش و اطلاع رسانی، چاپ اول، تابستان 81.

بهرامی کمیل، نظام، نظریه رسانه ها جامعه شناسی ارتباطات، انتشارات کویر، چاپ اول، 1388.

رشیدی ، حمید ، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق ف نشر دادگستر، چاپ دوم ، پاییز 91.

صالحی امیری، سید رضا، مجموعه مقالات دیپلماسی رسانه ای، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول، 1387.

صحیفه امام خمینی ، پروتال پژوهشی و اطلاع رسانی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

ضیایی پرور، حمید، جنگ نرم2، ویژه جنگ رسانه‌ای، چاپ باقری، قم، چاپ دوم، فروردین 86.

طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری « ویراست سوم همراه با اضافات» چاپ اول ، انتشارات سمت ، پاییز 73.

عبادی ، شیرین ، حقوق ادبی و هنری ، جلد 2 ، انتشارات روشنگران ، چاپ اول 1369.

 

قاضی ، سید اباالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ چهلم ، بهار 90.

کری، پیتر، ساندرز، جو، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، حقوق رسانه، بیناد حقوقی میزان، چاپ اول، بهار 86.

مشهدی ، علی ، در آمدی بر حقوق مجوزهای دولتی ، معاونت حقوق ریاست جمهوری ، معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی ، چاپ اول ، 1392.

معتمدنژاد، کاظم، رویا، حقوق ارتباطات، جلد یک، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 86.

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ سیزدهم ، 1378.

موسی زاده، رضا، حقوق اداری 2-1 ؛ بنیاد حقوق میزان ، چاپ چهاردهم ، زمستان 91.

هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، چاپ بیست و سوم ، بنیاد حقوقی میزان ، تابستان 91.

ـــــــــــــــــــــــ ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران « اصول و مبانی کل نظام» تهران، نشریه میزان ، چاپ پنجم ، زمستان 82 ، جلد اول

هداوند و دیگران ، مهدی ، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری ، انتشارات خرسندی ، تهران 1389.

مقالات

ایوبی ، حجت اله ، دولت و سینما در فرانسه راهکارهای ایستادگی در برابر سینمای امریکا. نشریه تحقیقات فرهنگی ایران، پاییز 87، دوره 1، شماره3.

خورشدی ، حسن ، مرادخانی ، فردین ، جایگاه عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، شماره 10، زمستان 87.

سید خاموشی ، سید مهدی ؛ نظری ، اباالفضل ، ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزشهای اسلامی مورد مطالعه حوزه هنری تبلیغات اسلامی ، اندیشه مدیریت راهبردی ، زمستان 87.

شورا نهادی برای هم نهادی ، گزارشی از وظایف شورای فرهنگ عمومی و وضعیت تحقق آن ، مجله سوره ، بهمن و اسفند 90.

شورای عالی سینما نهادی غیر قانونی است ، مصاحبه با محمد حسین زارعی ، مجله وکالت ، شماره 39 ، اسفند 90.

غفوری آذر ، بابک ، پرونده یک موضوع معاونت سینمایی ؛ رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، خردنامه همشهری ، دی 1388.

محمد زاده ، قاسم ، شورای عالی سینما ، مجله وکالت ؛ سال چهاردهم ، دوره جدید شماره یک ، اسفند 90.

میر سلیم ، مصطفی ، نگاهی به وضعیت و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ماهنامه دانشگاه انقلاب ، زمستان 72، شماره صدم.

نعیمی ، محمد حسین ، بررسی تطبیقی نظام مدیریت سینمای ایران و فرانسه .

نیاصرم ، ناصر ، داستان خانه سینما و معاونت سینمایی ؛ از تعامل تا تقابل ، مجله وکالت ، اسفند 90، شماره 93 .

هاشمی ، سید محسن ، عدالت و آزادی هدف نهایی قوانین و مقررات .

الهام ، غلامحسین ، مصطفی میر محمدی میبدی ،بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس ، دولت ، مجمع تشخیص ، پژوهشنامه ، حقوق اساسی ، بهار و تابستان 92.

پایان نامه ها

رفیعی، محمدصادق، مبانی حقوقی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تولیدات فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شهریور 91.

میرزاده کوشانی ، نادر ، سازمان اداری و اختیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سال 67.

قوانین و آیین نامه ها

آیین نامه ابطال اسناد فروش رقبات- آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/63

آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی مورخ 14/5/1368.

آیین نامه سینماها و موسسات نمایشی مصوب خرداد 1329.

آیین نامه شورای عالی سینما مصوب 12/11/1389 شورای عالی اداری

آیین نامه ضوابط فنی مربوط به واردات خودرو مصوب 1382 هیئت وزیران .

آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ، ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها « با اصلاحات انجام شده مصوب 82 هیئت وزیران».

آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوز مصوب 26/6/87

آیین نامه نمایش ها و سینماها مصوب دهه اول مهر ماه 1309 هیئت وزیران .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده قانون ترخیص تعرفه های کالاهای پزشکی ضروری و فردی مورد نیاز بنیاد شهید مصوب 28/3/1366.

سایت اینترنتی

www. Seyyed mohsen hashemi , com

www. Seyyed mohsen hashemi , com/ articles/ post- 15.

چکیده

  مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود.

یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا پروانه ساخت و پروانه نمایش.

سینما یکی از عوامل مهم در شناساندن فرهنگ و جغرافیا و تاریخ یک کشور به شمار می رود اداره این نهاد و نحوه صدور مجوزهای مرتبط با آن از اهمیت فروانی برخوردار است. سینما در کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب به صورت دولتی صرف اداره شده است. بانگاه اجمالی به کشور فرانسه و نوع ساختار آن به نقش مؤثر اداره سینما به صورت غیر دولتی ونحوه صدور مجوزهای سینمایی در این کشور به گونه ای بدیع از اداره سینما  می رسیم. حال که تجربه اداره سینما به صورت غیر دولتی می تواند هم در نحوه صدور مجوز و هم در مدیریت کارای آن نقش داشته باشد. ایجاد نهادهایی همچون شورای عالی سینما ضرورتی ندارد همچنین کشور ایران با در اختیار داشتن شرایط اداره سینما به صورت غیر دولتی از طریق نهادهایی همچون خانه سینما البته با کمی تغییر در ساختار آن و همچنین تدوین قانون سینما می تواند به پویایی این هنر- صنعت هم در عرصه صدور مجوزهای لازم ساخت فیلم و هم در مدیریت آن کمک کند که در این زمینه ایجاد راهکارهای جدید از جمله نحوه صدور مجوز، شکایت فیلمسازان، نهادهای رسیدگی کننده، شرایط ممیزی، تولید فیلم، حوزه هنری و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی کننده فرجامی اهمیت بسیاری دارد.

واژگان کلیدی: مجوز، سازمان سینمایی، حوزه هنری، خانه سینما، شورای عالی سینما، فعالیت های سینمایی شواری عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد اسلامی

مقدمه

الف) طرح مسئله

زمانی که سینما بوجود آمد شاید کمتر کسی در دنیا تصور می کرد که این پدیده هنری به صنعتی بزرگ تبدیل شود و تمام زندگی بشری را در نوردد به گونه ای که حتی سیاست یک کشور نه از طریق دیپلماسی بلکه از طریق فیلم های آن نمایش داده شود و مخاطب در عین حالی که فیلمی را مشاهده می کند با سیاست و خط مشی کشورش نیز آشنا شود. سینما در کشور ما خیلی زود وارد شد و به دلیل جاذبیت ذاتی این هنر صنعت خیلی زود نیز جای خود را باز کرد به گونه ای که امروز کشور ما جز برترین کشورهای دارای سینما است .

اما علتی که باعث انتخاب این موضوع یعنی رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت ارشاد در حوزه سینما شد شاید این موضوع باشد که چرا ما یک رویکرد مشخص در رویه قانونی خودمان که بتواند از دستبرد شخص به دور باشد در حوزه سینما نداریم چرا فیلم های فیلمسازان به راحتی و بدون هیچ استناد قانونی متوقف می شود و حتی برتر از آن از اکران آن جلوگیری می شود مگرنه این است که برای ساخت یک فیلم میلیاردها تومان پول باید هزینه شود. نکته جالب اینجاست که به دلیل نداشتن رویکردی مشخص در طی این حدود هفتاد یا هشتاد سال که دارای سینما هستیم همواره سینما گران ما ناراضی از وضع به وجود آمده و دیدگاههای شخصی بوده اند.

اما نکته مهمی که یکی از هدفهای مهم اینجانب در پرداختن به این موضوع است که متولی واقعی سینمای ایران چه کسی می تواند باشد آیا تصمیم گیر نهایی وزارت ارشاد و به طور اخص سازمان سینمایی می باشد یا اینکه نهادهای دیگری نیز در تصمیم گیری سهیم می باشند در این مورد نباید از نقش و کارکرد مهمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارا می باشد چشم پوشی کرد و باید بررسی کنیم که مصوبات شورا تا چه اندازه تاثیر در وضع سینمای ما داشته است و می تواند در آینده داشته باشد و اگر زمانی بین مصوبات شورا و قانون و آیین نامه های وزارتخانه تداخلی پیش آید چگونه می تواند آن را بر طرف کرد.

اما نکته مهم اینجاست که معاونت سینمایی وزارت ارشاد در سال 1390 تبدیل به سازمان سینمایی شد اینکه سازمان و چگونگی شکل گیری آن چه تفاوتهایی با معاونت یک وزارتخانه دارد حتما سعی می کنیم که مورد بررسی در این پایان نامه قرار گیرد اما حتما نیاز و احساس نیاز جدی وجود داشته است که یک معاونت تبدیل به یک سازمان شود و اینکه دیگر نمی شده است این هنر صنعت مهم را از طریق یک معاونت راهبری کرد اما باز به دلیل نداشتن رویکرد و رویه مشخص و از همه مهمتر قانون مشخص خیلی تغییری در کارکرد سازمان سینمایی دیده نشده است. موضوع دیگری که سعی می کنیم به آن پاسخ دهیم این است که آیا اداره سینما که یک هنر مردمی و مردم پسند نیز می باشد تنها باید از طریق دولت چه به معنای خاص آن وزارت ارشاد و چه به معنای عام آن باشد یا بهترین رویکرد این می تواند باشد که سینما را به صورت دولتی – غیر دولتی اداره کنیم تا شاهد اعتراضات گسترده در مورد مجوزهایی از قبیل پروانه ساخت و پروانه نمایش و حتی مجوز اکران را شاهد نباشیم .

بحث مهم دیگر این است که صنوف سینمایی و در راس آنها خانه سینما اگر آن را صنف تلقی کنیم که ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد ماهیت آن را مشخص کنیم چه نقشی در این روزگار سینمای ما دارا هستند آیا مانند دیگر حوزه ها دارای کارکرد هستند یا اصلا باید با این صنوف همانند دیگر صنوف برخورد شود نقش دولت در حمایت از این صنوف تا چه اندازه است و این تا چه اندازه باید از دولت تبعیت کنند.

اما اتفاق دیگر این بود که شورایی با عنوان شورای عالی سینما به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد که این مهم نیز حاکی از اهمیت سینما می باشد ما سعی می کنیم این شورا را معرفی تصمیماتش را بیان و تاثیر گذاری آن را اندازه گیری کنیم .

حال به مهمترین قسمت این کار تحقیقی یا پایان نامه می رسیم و آن این است که نهادهای فرجام خواهی و از همه مهمتر دیوان عدالت اداری چه نقشی ایفا می کنند در این حوزه – ویک فیلمساز برای شکایت از تصمیمات نهادهای دولتی دارای چه حقوقی می تواند باشد آرایی که از دیوان در مورد سینما و فیلمها صادر شده است بسیار جالب و با عمق حقوقی صادر شده است از جمله آنها رایی بود که در مورد فیلم سنتوری صادر شد که به یک شناسنامه و منبع بسیار مهم در حوزه مسئولیت مدنی دولت تبدیل شد و بسیاری از اساتید محترم درباره آن قلم ها زدند. همینطور رایی که در سالهای اخیر در مورد خانه سینما از طرف دیوان صادر شد که می تواند تداخل در وظایف وزارت ارشاد و خانه سینما را به روشنی بیان کند و همین طور اهمیت آرای دیوان در این حوزه را نشان دهد.

در مورد اداره سینمای ایران قوانین چندانی را نداریم و شاید علت عدم تدوین قانون در این زمینه نداشتن دکترین زیاد در این زمینه باشد اما ما سعی خواهیم کرد همان قواینن محدود را نیز بررسی کنیم یکی از مهمترین تصویب نامه های دولت تصویب نامه مصوب 1382 در زمینه مجوز فیلم و اسلاید ویدئو می باشد که بسیار مشکل آفرین بوده است برای مثال در ماده 4 این تصویب نامه همه نوع اختیاری را به معاونت سینمایی که حال تبدیل به سازمان سینمایی شده است داده است و دست آن را به کلی بازگذاشته که به نوعی تضییع کننده حق فیلم ساز در این زمینه می باشد.

امروزه که سینمای ما بین المللی شده است و در جشنواره های مهم دنیا جوایز را درو می کند و فیلمسازان ما از حد و مرز کشور ما گذاشته اند و همچنین با پیشرفتی که تکنولوژی داشته است و دیگر حتی یک فیلمساز می تواند بدون مجوز نیز فیلم خود را به نمایش همگان در آورد به نظر می رسد که شیوه اداره این هنر صنعت باید تغییر محسوسی را شاهد باشد ما سعی می کنیم که با مطالعه و تحقیق فراوان یک ایده مشخص را ارائه کنیم اما نکته مهمی که در اینجا لازم به ذکر می باشد این است که به دلیل تفاوت ارزشهای حاکم بر سینمای ما با دیگر سینماها و در واقع سینمای ارزشی که ما داریم سعی خواهیم کرد کمتر به سراغ تطبیق و نگاه تطبیقی در این زمینه برویم اما شاید آوردن مثال از سینمای فرانسه بدلیل نگاه خاص بومی به سینمای کشور و همین طور ترس از سینمای آمریکا و گرفتار شدن در آن باعث می شود که کشور فرانسه را به عنوان یک الگوی مناسب مثال بزنیم .

شاید مهمترین کاری که باید در زمینه سینما واداره آن انجام داد این باشد که یک قانون مشخص در این زمینه تصویب شود که سینما از دستبرد دولتمردان به دور باشد و فیلمسازان ما بتوانند با خیالی آسوده به وظیفه مهم خود در این زمینه بپردازند بارها شاهد بوده ایم که ساخت فیلم هایی که به طول می انجامد و از یک دولت به دولت دیگر کشیده شده است با مشکلات فراوانی روبه رو شده است و همینطور برخوردی که با صنوف سینمایی شده است کاملا با سلیقه همراه بوده است و گاه تا متلاشی شدن آنها پیش رفته است و دیگر اینکه اداره سینما تنها و تنها از طریق دولت و نهادهای دولتی به نظر کار اشتباهی می آید چه بهتر می شود که خود مردم و از همه مهمتر فیلمسازان را وارد کار کرده و از آنها برای پدید آورندگی سینمایی بهتر کمک بگیریم مگر نه این است که فیلم را باید برای خود مردم ساخت و آنها مخاطبان اصلی فیلم ها هستند.

در همه جای دنیا نشان داده شده است که هر گاه مردم خود به اداره چیزی پرداخته اند ودر کنار دولت بوده اند و دولت منحصر در آن زمینه نبوده است چه نتایج مثبتی را به وجود آورده است و از اعتراضات گسترده کاسته شده است .

ما در ابتدا بیان کردیم که سینمای ما دیگر تنها متعلق به مردم و کشور ما نمی باشد و از حد و مرز کشور فراتر رفته است و همینطور طبق قانون اساسی کشورمان ما خواستار این هستیم که انقلابمان و فرهنگ دینی خود را به دیگر کشورها نیز ارائه دهیم پس چه از این بهتر که بتوانیم با سینمای قوی و در خور این کار را به انجام برسانیم مهمترین ابزارها دولتها در دنیای کنونی فرهنگ می باشد که مهمترین نمونه آن سینماست. پس ابتدا باید ساختار سینمایی خود را به صورت یک ساختار منسجم دور از سلایق شخصی در آوریم که ابتدا سینما گر ما انگیزه تلاش در این زمینه را داشته باشد بعد بتوانیم آن را در خدمت مقاصد خود که بسیار ارزشمند نیز هست قرار دهیم . ما تمام سعی خود را به کار می بریم که حداقل بتوانیم یک الگوی مشخصی در این زمینه ارائه دهیم که بتواند راهگشا و کم کننده اعتراضات باشد و امیدواریم که مقدمه ای برای تلاش دکترین حقوقی در این زمینه باشد که یکی از مهمترین منابع ایجاد یک قانون مشخص است .

پیشینه تحقیق

1-مقاله ای با عنوان گرایش حقوق ارتباطات در گفتگو با محسن اسماعیلی توسط آقای مالک رحمتی در مجله گواه سال دوم فروردین 83 به چاپ رسیده است که در این مقاله بیشتر به فرهنگ و حقوق فرهنگی پرداخته شده است در ابتدا به بیان کلیاتی در مورد حقوق ارتباطات و اینکه می توان به عنوان شاخه ای مستقل در علم حقوق مطرح شود پرداخته است بعد گریزی به حقوق فرهنگی و اهمیتی که در آینده خواهد داشت زده است و در همین جا به سینما به عنوان شاخه ای از حقوق فرهنگی پرداخته است و بیان می شود که شاید سینما به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرهنگ باشد که در همه زمینه های فرهنگ جای دارد و به نوعی سینما جریان فرهنگ ساز کشور می باشد.

2- مقاله با عنوان جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن توسط آقای محمد شریف در مجله حقوق و سیاست سال هفتم پاییز و زمستان 83 به چاپ رسیده است که می تواند راهگشای بسیار مناسبی برای شناخت شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد از آنجایی که یکی از نهادهای بسیار مهم در زمینه سینما و سازمان سینمایی شورای عالی انقلاب فرهنگی است می توان از این مقاله بسیار کمک گرفت و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن را شناخت و به این نکته پی برد که اگر بین مصوبات شورا و قانون وزارت ارشاد در زمینه سینما گاهی تعارضی پیش آمد چه باید کرد و اینکه آیا متولی اصلی فرهنگ کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اینکه این دو نهاد با کمک یکدیگر سینما را به پیش می برند.

3- مقاله ای با عنوان نگرشی بر سازمان و منطق حاکم بر آن سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی « بخش پژوهش» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 65 پائیز 1383 توسط آقای مجید وحید به چاپ رسیده است که در آن ابتدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را معرفی می کند و بعد به تعریف سازمان و چگونگی تشکیل گیری آن می پردازد تاکید این مقاله بر روی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و اگر از سازمان نیز نام می برد چگونگی تبدیل شدن معاونت های وزارت ارشاد به سازمان را بررسی می کند و اینکه چندین معاونت از وزارت ارشاد قابلیت تبدیل شدن به یک سازمان را دارا می باشند و در صورت شکل گیری و تبدیل شدن یک معاونت به سازمان چه اتفاقی خواهد افتاد.

4- کتابی با عنوان حقوق ارتباطات توسط آقای کاظم معتمدنژاد به چاپ رسیده است توسط انتشارات تهران که در این کتاب نیز ابتدا شکل گیری شاخه ای از حقوق ارتباطات معرفی می شود و اینکه این شاخه چقدر می تواند مهم باشد و در آینده به عنوان یکی از اصلی ترین شاخه های علم حقوق در آید بعد از آن به حقوق فرهنگ اشاره دارد که به عنوان شاخه اصلی حقوق ارتباطات است اما در این کتاب کمتر نامی از حقوق سینما یا سازمان برده شده است و نگارنده بیشتر به حقوق فرهنگ پرداخته و به آن اکتفا کرده است .

5- مقاله ای با عنوان خشونت سینما ؛ جامعه حقوق امروز توسط آقای حمید رضا بشیری در مجله دانشگاه شیراز شماره 9 بهار 84 به چاپ رسیده است که این مقاله بیشتر به آثار اجتماعی و روان شناختی سینما می پردازد که می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار نیز باشد اما به تاثیر حقوق و سینما و همینطور بر عکس نیز اشاراتی دارد به نوعی که این دو می توانند به یکدیگر کمک کنند و مکمل یکدیگر باشند به ویژه سینما در اجتماعی کردن افراد می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

6- کتابی با عنوان حقوق و سینما توسط آقای ماخورا اشتفان 1962 ترجمه عباس ایمانی ، تهران نامه هستی 1386 به چاپ رسیده است که در این کتاب بیشتر از آنکه مطالب حقوقی داشته باشد ما مطالب اجتماعی و تاثیری که سینما بر اجتماع دارد را می خوانیم شاید به نوعی نام این کتاب ما را به اشتباه بیندازد که تاثیر متقابل حقوق و سینما و خاصه حقوق سینما را بخواهد بررسی کند اما بیشتر به بحث روانشناختی سینما می پردازد به جز بخش اندکی که حقوق و تاثیر سینما بر حقوق را بررسی می کند.

7- پایان نامه ای با عنوان مبانی حقوقی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تولیدات فرهنگی توسط آقای محمد صادق رفیعی به راهنمایی دکتر سید مجتبی واعظی در دانشگاه شیراز در شهریور 91 دفاع شده است که در این پایان نامه به نظارت وزارت ارشاد بر تولیدات فرهنگی از جمله سینما ، روزنامه ، تئاتر پرداخته شده است اما بیشتر از اینکه این پایان نامه بتواند کاربردی باشد توصیفی است و تنها نظارت وزارت ارشاد در این زمینه ها توصیف شده است شاید یکی از عللی که کاربرد در این زمینه کمتر است این باشد که وزارت ارشاد یک وزارتخانه عریض و طویل می باشد و نگارنده به بحث تولیدات فرهنگی پرداخته و چون نظارت وزارت ارشاد شامل آثار زیادی و حوزه های گوناگونی می شود تنها توانسته توصیف کند عرصه های آن را و مجال بررسی آن را نیافته است .

8- در زمینه سینما آیین نامه های زیادی وجود دارد که بیشتر مقاله هایی که در زمینه سینما نوشته شده است بحث حقوقی آن را ملاک توجه قرار داده است و به بررسی و تجزیه و تحلیل این قوانین پرداخته است .

اهداف تحقیق

سوال اصلی

آیا صدور مجوزهای سینمایی و همینطور نحوه اداره سینما باید تنها از طریق دولت صورت گیرد و این نحوه صدور مجوز و اداره چه تأثیری بر فعالیت حوزه سینما می گذارد؟

سوالات فرعی

1-آیا میزان دخالت وزارت ارشاد در اداره سینما زیاد نیست ؟

2- ممیزی ها بر فیلم های وزارت ارشاد بر چه اساس و معیاری صورت می گیرد؟

3- صنوف سینمایی و از جمله خانه سینما چه نقشی در سینما دارند وآیا آزادی عمل دارند؟

4- آیا سینمای ایران را می توان همچون سینماهای دیگر کشورها اداره کرد؟

5- نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در اداره سینما چقدر است ؟

فرضیه های تحقیق

1-به نظر می آید که عمده مشکل اداره و نظارت بر سینما اداره آن تنها به صورت دولتی صرف بوده باشد و نقش نهادهای مردمی کمرنگ است .

2- ممیزی یکی از مهمترین بحث ها در مورد فیلم ها خواهد بود و به نظر می آید که نحوه اعمال آن چون اداره سینما تنها به صورت دولتی او به شکل سلیقه شخصی است .

3- با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی به نظر می رسد اداره سینما به سبک و روش گذشته امکان نداشته باشد.

4- آزادی عمل دادن به صنوف سینمایی تا اندازه بسیار زیادی می تواند در توسعه این هنر صنعت و اداره صحیح آن موثر باشد.

5- نقش دیوان وآرای آن در مورد سینما بسیار تعیین کننده می باشد به گونه ای که یکی از مهمترین منابع مورد استناد آرای دیوان می باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق و آزمون فرضیه در این پایان نامه از روش های تحلیلی نظری است که البته سعی می شود کاربردی نیز باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و همچنین با توجه به ماهیت موضوع سعی می شود اطلاعات تا حدی از طریق مصاحبه با عوامل اجرایی وزارت ارشاد و همچنین استفاده از نظرات اساتید ، صاحب نظران و علمای حقوق و آرای صادره از دیوان عدالت اداری استفاده شود. همچنین بیشتر اطلاعات مورد نیاز با استفاده از کتب و مجلات تخصصی جمع آوری می گردد در ضمن جمع آوری اطلاعات به صورت فیش برداری انجام می گیرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سينماي معناگرا
 • پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122