پايان نامه زمانبندي به هنگام بر روي ماشين هاي موازي با سرعت هاي متفاوت با در نظر گرفتن تأثير يادگيري و زمان آماده سازي و محدوديت مجموعه پردازش

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه زمانبندي به هنگام بر روي ماشين هاي موازي با سرعت هاي متفاوت با در نظر گرفتن تأثير يادگيري و زمان آماده سازي و محدوديت مجموعه پردازش یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه زمانبندي به هنگام بر روي ماشين هاي موازي با سرعت هاي متفاوت با در نظر گرفتن تأثير يادگيري و زمان آماده سازي و محدوديت مجموعه پردازش بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. تعریف مسئله 3
1-3. اهداف تحقیق 5
1-4. مفروضات مسئله 6
1-5. جنبه¬های نوآوری تحقیق 6
1-6. محتویات تحقیق 7
فصل دوم: مرور ادبیات 8
2-1. مقدمه 9
2-2. زمان آماده¬سازی وابسته به کار قبلی 10
2-3. تاثیر یادگیری 13
2-4. محدودیت مجموعه پردازش 17
2-5. زمان¬های زودکرد و دیرکرد 19
2-6. نتیجه¬گیری 20
فصل سوم: مدل ریاضی 21
3-1. مقدمه 22
3-2. تعریف مسئله 22
3-3. مفروضات مسئله 23
3-4. مدل پیشنهادی 24
3-5. اعتبارسنجی مدل 27
3-6. پیچیدگی مسئله 31
3-7. نتیجه گیری 33
فصل چهارم: الگوریتم¬های پیشنهادی و نتایج محاسباتی 34
4-1. مقدمه 35
4-2. الگوریتم ژنتیک 37
4-2-1. واژگان الگوریتم ژنتیک 39
4-2-2. کدگذاری 40
4-2-3. جمعیت اولیه 41
4-2-4. تابع شایستگی 41
4-2-5. عملگرهای ژنتیک 41
4-2-5-1. عملگر انتخاب 41
4-2-5-2. عملگر تقاطع 43
4-2-5-3. عملگر جهش 44
4-2-6. شرط توقف 44
4-3. الگوریتم ازدحام ذرات 45
4-3-1. ساختار کلی 45
4-3-2. مفاهیم پایه¬ای الگوریتم ازدحام ذرات 47
4-3-3. به¬روز رسانی سرعت 47
4-3-3-1. پارامتر شخصی c1 و پارامتر جمعی c2 49
4-3-3-2. پارامتر وزن اینرسی 49
4-3-4. به¬روز رسانی موقعیت 49
4-4. تبرید شبیه¬سازی¬شده 50
4-4-1. مفاهیم الگوریتم تبرید شبیه¬سازی¬شده 52
4-5. الگوریتم¬های پیشنهادی 54
4-5-1. تولید جامعه اولیه و نحوه¬ی نمایش کروموزوم¬ها 55
4-5-2. اجرای الگوریتم ژنتیک 56
4-5-2-1. عملگر تقاطع 57
4-5-2-2. عملگر جهش 58
4-5-3. اجرای الگوریتم بهینه¬سازی ازدحام ذرات 59
4-5-3-1. تعیین سرعت 61
4-5-3-2. عمل جهش 61
4-5-3-3. موقعیت جدید 62
4-5-4. اجرای الگوریتم تبرید شبیه¬سازی¬شده 64
4-5-4-1. تعیین دمای اولیه 65
4-5-4-2. تعیین دمای نهایی 66
4-5-4-3. روش کاهش دما 66
4-5-4-4. روش همسایگی 66
4-6. مجموعه داده¬ها 67
4-7. تنظیم پارامترها 68
4-7-1. اندازه جامعه اولیه 69
4-7-2. تقاطع 71
4-7-3. نرخ جهش 71
4-7-4. حداکثر تعداد نسل¬ها 71
4-8. تنظیم پارامتر چندعاملی 72
4-9. ارزیابی الگوریتم¬ها 79
4-10. جمع¬بندی 90
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات 91
فهرست منابع 95

فهرست منابع

[1] Tavakkoli-Moghaddam, R.and Daneshmand-Mehr, M. 2005. A computer simulation model for job shop scheduling problems minimizing makespan. “Computers and Industrial Engineering”, 48(4), 811-823.

[2] Yi, Y. and Wang, D.W., 2003. Soft computing for scheduling with batch setup times and earliness-tardiness penalties on parallel machines, “Journal of Intelligent Manufacturing”, 14 (3-4), 311-322.

[3] Graham, R., Lawler, E., Lenstra, J. and Kan, .R.,1979.Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: a survey. “Annals of Discrete Mathematics”, 5, 287–326.

[4] Browne, S., & Yechiali, U. 1990. Scheduling deteriorating jobs on a single processor. “Operations Research”, 38, 495–498.

[5] Coleman BJ.1992.A simple model for optimizing the single machine early/tardy problem with sequence-dependent setups.“Production and Operations Management”; 1(2):225Ð8.

[6] Koulamas, C., Kyparisis, G.J., 2006. Single-machine scheduling problems with past-sequence-dependent setup times. “European Journal of Operational Research”.(to appear).

[7] Eren, T. and Guner, E., 2006. Bicriteria scheduling with sequence-dependent setup times. “Applied Mathematics and Computation”, 179, 378–385.

[8] Sioud A.G.M. and Cagne, C., 2012. A hybrid genetic algorithm for the single machine scheduling problem with sequence dependent setup times. “Computers and Operations Research”, 39, 2415–2424.

[9] Kim, S.S. and Shin, H.J., 2003. Scheduling jobs on parallel machines: a restricted tabu search approach. “International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, 22, 278–287.

[10] Rasaratnam Logendran,Brent McDonell,Byran Smucker,2007. Scheduling unrelated parallel machines with sequence-dependent setups, “Computers & Operations Research” 34,3420 – 3438

[11] Timur Keskinturk, M.B.Yildirim, M.Barut,2012.An ant colony optimization algorithm for load balancing in parallel machines with sequence-dependent setup times, “Computers & Operations Research”, 39, 1225–1235.

[12] Michele Pfund,John W. Fowler, Amit Gadkari,Yan Chen, 2008. Scheduling jobs on parallel machines with setup times and ready times, “Computers & Industrial Engineering” 54,764–782

[13] Shih-Wei Lin, Zne-JungLee ,Kuo-ChingYing, Chung-ChengLu, 2011. Minimization of maximum lateness on parallel machines with sequence-dependent setup times and job release dates, “Computers & Operations Research” 38,809–815.

چکیده

در یک محیط زمانبندی تولید به­موقع، یک کار اگر زودتر از موعد تحویلش تکمیل شود باید در انبار کالا نگهداری شود در حالیکه یک کار دیرتر از موعد تحویلش تکمیل شود  ممکن است باعث از دست رفتن مشتری شود. بنابراین، یک زمانبندی زمانی ایده­ال است که همه­ی کارها دقیقا در موعد تحویلشان به پایان برسد. در این مطالعه، مسئله­ی زمانبندی ماشین­های موازی یکنواخت با محدودیت­های مجموعه پردازش و زمان آماده­سازی وابسته به توالی و تاثیر یادگیری برای حداقل کردن مجموع زودکرد ودیرکرد در نظر گرفته شده است. برای مسئله­ی مورد نظر یک مدل ریاضی طراحی کرده و برای حل مدل با اندازه­های واقعی، الگوریتم­های ژنتیک و ازدحام ذرات و تبرید شبیه­­سازی­شده را بکار بردیم. سرانجام، نتایج محاسباتی نشان می­دهد که الگوریتم بهینه­سازی ازدحام ذرات از دو الگوریتم دیگر بهتر عمل می­کند.

کلمات کلیدی: زمانبندی به­موقع، ماشین­های موازی یکنواخت، زمان آماده ­سازی وابسته به توالی، تاثیر یادگیری و محدودیت مجموعه پردازش

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

برنامه­ریزی و زمانبندی[1] یک فعالیت بسیار معمول در صنعت و عملیات غیر­صنعتی است. هر روز، جلسات برنامه­ریزی می­شوند. ضرب­العجل­هایی برای انجام پروژه­ها و کارها تعیین می­شود. خدمات تعمیر و نگهداری و عملیات برنامه­ریزی می­شوند. بازی­های ورزشی برنامه­ریزی و زمانبندی می­شوند.

برنامه­ریزی­های مناسب اجازه می­دهد تا فعالیت­های مختلف، شغل­ها و یا وظایف به شیوه­ای سازمان­یافته اجرا شوند. نمونه­ای از این فعالیت­ها می­توان به مراحل مختلف یک پروژه تحقیقاتی، وظایف یک پرستار در طول یک روز کاری، عملیات تولید و موارد دیگر اشاره کرد که می­تواند هدف­هایی همچون به حداقل رساندن زمان تکمیل کارها، حداقل کردن تاخیر فعالیت­هایی که نمی­توانند به موقع تکمیل شوند و دیگر موارد را به دنبال داشته باشد.

دلیل بسیاری از پیشرفت­های علم زمانبندی بواسطه­ی محیط­های صنعتی و استفاده این علم در صنعت است. به طور طبیعی در بیان مفاهیم زمانبندی از واژه­های بکار رفته در صنعت استفاده می­شود. که در آن­ منابع با عنوان ماشین و فعالیت­ها به عنوان کار شناخته می­شوند. بطوریکه کار­ها اغلب به وسیله مجموعه­ای از ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­شوند.

در مسائل زمانبندی تخصیص مناسب کارها به ماشین­ها با توجه به محدودیت­های موجود و رسیدن به یک جواب مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است. کوچکترین مسئله­ی زمانبندی را می­توان مسئله­ی تک­ماشینه[2] عنوان کرد. در این مسئله یک ماشین وجود دارد که عموما در مسائل به عنوان گلوگاه شناخته می­شود و باید کارها را به این ماشین با توجه به محدودیت­های موجود طوری اختصاص داد که به یک جواب معقول و مناسب برسیم و حداکثر کارایی را داشته باشیم. حالت بزرگتر مسائل زمانبندی، زمانبندی مسائل چند­ماشینه شامل سیستم­های موازی، سیستم­های متوالی و سیستم­های ترکیبی می­باشند. در سیستم­های موازی چندین ماشین به صورت موازی در کنار هم قرار گرفته­اند و هر کار بر روی یکی از ماشین­ها پردازش می­شود. ولی در سیستم­های متوالی و ترکیبی، کار­ها با انجام چند عملیات بر روی ماشین­ها پردازش می­شوند و ساختار پیچیده­تری نسبت به مسائل دیگر دارند.

در این تحقیق، به بررسی مسئله زمانبندی ماشین­های موازی با سرعت­های مختلف[3] پرداخته می­شود. مسائل ماشین­های موازی با سرعت­های مختلف حالت عمومی یافته مسائل تک­ماشینه و حالت خاصی از مسائل ماشین­های متوالی منعطف محسوب می­شوند. در بخش­های آتی این فصل، شرح تفصیلی مسئله مورد بررسی این تحقیق ارائه می­شود.

1-2. تعریف مسئله

ماشین­های موازی به عنوان یکی از زیر­مجموعه­های اصلی و پایه در زمانبندی از جایگاه ویژه ومهمی برخوردارند و همواره زمانبندی این مدل بر مبنای معیار­های عملکرد مختلف مورد نظر بوده است. با این توجه که، عموم روش­های حل در مدل­های پیچیده تر مانند مدل ماشین­های متوالی منعطف بر مبنای راهکارهای مدل­های ساده­تر از جمله ماشین­های موازی استوار است ]1[.

در کارخانه­ها وقتی ماشین­­ها و دستگاه­­های جدید خریداری می­شوند و در کنار ماشین­های قدیمی قرار می­گیرند، تفاوت سرعت بین ماشین­های جدید و قدیمی بوجود می­آید که این تفاوت سرعت، مسئله­ی چندین ماشین با سرعت­های متفاوت را بوجود می­آورد.

در برخی از محیط­های کاری زمانبندی ماشین­های موازی با سرعت متفاوت، ممکن است که تمامی ماشین­ها نتوانند تمامی کارها را پردازش کنند که در این حالت هر کار توسط مجموعه­ای از ماشین­ها می­تواند انجام شود که به آن محدودیت مجموعه پردازش[4] می­گویند.

در بسیاری از محیط­های کاری انسان به عنوان عنصر اصلی به­شمار می­رود. در فعالیت­هایی که انسان در آن سهم بسزایی دارد مسئله­ی یادگیری بسیار مهم است و تاکنون در اکثر مقالات فرض رایج بر این بوده که زمان پردازش کار­ها ثابت و مستقل از توالی است. در­حالیکه در بسیاری از موارد عملی با تکرار کار­های مشابه (و یا متفاوت)، توانایی ومهارت اپراتور افزایش و در نتیجه آن، زمان پردازش کار­ها کاهش می­یابد. این امر باعث بهبود مستمر عملکرد تسهیلات تولیدی مخصوصا نیروی انسانی می­شود که به آن تأثیر یادگیری[5] می­گویند. که از جمله­ی این فعالیت­ها می­توان به تمامی کار­هایی که سیستم دستی را شامل می­شود مثلا راه­اندازی ماشین­آلات، تمیز­ کردن ماشین و زمان آماده­سازی[6] اشاره کرد .

در مسائل زمانبندی کلاسیک عموما با درنظر گرفتن این فرض که زمان­های آماده­سازی در مقایسه با زمان پردازش کوچک و یا اینکه مستقل از توالی پردازش کارها بر روی ماشین­ها هستند، زمان آماده­سازی را نادیده گرفته و یا آن را به زمان پردازش اضافه می­کردند. اما با این­وجود، در بسیاری از محیط­های صنعتی یک زمان آماده­سازی وابسته به توالی[7] هنگام تعویض کار­ها بر روی ماشین­ها به وقوع می­پیوندد ]17[. در این شرایط، زمان آماده­سازی به عنوان بخشی مجزا از زمان پردازش در نظر گرفته می­شود که مقدار آن علاوه بر نوع کاری که بر روی ماشین پردازش خواهد شد، به نوع کار قبلی که بر روی ماشین پردازش شده نیز بستگی دارد. تلقی زمان آماده­سازی به صورت مجزا از زمان پردازش در بیشتر تکنیک­های مدیریت تولید نوظهور نظیر تولید به­موقع[8]، تکنولوژی گروهی[9] و تولید سلولی[10] مورد استفاده قرار می­گیرد.

در محیط­های کسب و کار حاضر، رقابت شرکت­های تولیدی از طریق قابلیت آن­ها برای پاسخگویی سریع به تغییرات سریع زمینه تجاری و تولید محصولات با کیفیت بالاتر و هزینه­ای کمتر تعیین می­شود. یکی از راه­های رسیدن به این منظور استفاده از مفهوم تولید به­موقع است ]2[. در محیط تولید به­موقع، شرکت­ها تمایل دارند که تا حدامکان زمان تکمیل کار­ها­یشان به موعد تحویل نزدیک باشد تا از جریمه­های زودکرد و دیرکرد بکاهند. در صورتی که یک کار قبل از موعد تحویل تکمیل شود، باید تا موعد تحویل در انبار نگهداری شود لذا هزینه­ی زودکرد به سیستم تحمیل می­شود. جریمه­های زودکرد به آن دلیل مورد توجه هستند که تا زمانیکه موعد تحویل مشتری فرا برسد، هزینه نگهداری شامل هزینه فساد مواد اولیه (در حالیکه کالاها فاسد شدنی هستند) به سیستم تحمیل می­شود. و اگر یک کار بعد از موعد تحویل تکمیل شود، جریمه دیرکرد ناشی از نارضایتی مشتری، جریمه قراردادی یا جریمه از دست دادن اعتبار ایجاد می­شود.

در این تحقیق، مسئله­ ی ماشین­های موازی با سرعت­های مختلف با در نظر گرفتن محدودیت­های زمان آماده­سازی وابسته به کار قبلی، محدودیت مجموعه پردازش و تأثیر یادگیری با هدف کمینه­سازی زمان­های زودکرد و دیرکرد کل بررسی می­شود. یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح برای این مسئله پیشنهاد می­شود. همچنین الگوریتم­های ژنتیک[11] و بهینه­سازی ازدحام ذرات[12] و تبرید شبیه­­سازی­شده[13] برای حل آن ارائه می­گردد.

1-3. اهداف تحقیق

تحقیق حاضر با هدف کاهش فاصله میان پیشرفت­های تئوریک و کاربرد­های صنعتی در حوزه علم زمانبندی صورت گرفته است. دراین راستا، یک مدل جدید برای مسئله ماشین­های موازی با سرعت­های متفاوت با محدودیت­های زمان آماده­سازی وابسته به توالی، محدودیت مجموعه پردازش و تأثیر یادگیری و معیار بهینه­سازی زمان­های زودکرد و دیرکرد کل ارائه می­شود. به­علاوه سه الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات و تبرید شبیه­سازی­شده به منظور حل این مدل ارائه می­گردد.

1-4. مفروضات مسئله

مفروضات زیر در ارائه مدل مسئله در نظر گرفته می­شود:

تأثیر یادگیری بر زمان پردازش کارها در نظر گرفته شده است.

هر کار در طول زمان پردازش خود تنها بر روی یک ماشین پردازش می­شود و امکان شکست کارها وجود ندارد. به عبارتی دیگر برش در کارها وجود ندارد.

هر ماشین در هر لحظه قادر به پردازش تنها یک کار می­باشد.

زمان پردازش و زمان آماده سازی کارها مشخص می­باشد.

تمامی کارها در لحظه زمانی صفر آماده پردازش می­باشند.

بیکاری ماشین مجاز است.

تمامی ماشین­ها به طور مستمر در دسترس هستند و امکان خرابی ماشین­ها وجود ندارد.

ماشین­ها دارای سرعت متفاوتی هستند.

1-5. جنبه­های نوآوری تحقیق

دراین تحقیق صورت مسئله و روش حل ارائه شده­ی آن نسبت به تحقیقات انجام شده دارای نوآوری می­باشد. در این تحقیق یک مدل ریاضی جدید برای مسئله زمانبندی ماشین­های موازی با سرعت متفاوت با تابع هدف کمینه­سازی زمان­های زودکرد و دیرکرد کل و محدودیت­های زمان آماده­سازی وابسته به کار قبلی، محدودیت مجموعه پردازش و تأثیر یادگیری ارائه شده است. همچنین، سه الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات و تبرید شبیه­سازی­شده برای حل این مسئله ارائه می­گردد.

1-6. محتویات تحقیق

مطالب ارائه شده در این تحقیق در پنج فصل سازماندهی می­شوند: کلیات تحقیق در فصل اول ارائه شده است. در فصل دوم به مرور ادبیات تحقیق مورد بررسی پرداخته می­شود. در فصل سوم مدل ریاضی پیشنهادی تشریح و اعتبارسنجی می­شود. فصل چهارم شامل معرفی الگوریتم­های استفاده شده و نتایج محاسباتی آن­ها می­باشد و نهایتا، فصل پایانی شامل نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیقات آتی می­باشد.

1 Scheduling

2 Single machine

Machines in Parallel with different speeds 1

2 Processing set restrictions

1 Learning effect

2 Setup time

3 Sequence Dependent Setup Time

4 Just In Time

5 Group Technology

6 Cellular Manufacturing

1 Genetic Algorithms

2 Particle Swarm Optimization

3 Simulated Annealing

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122