پايان نامه زمان بندي بهنگام سيستم توليد جرياني با محدوديت پذيرش سفارشات و نگهداري پيشگيرانه ماشين هاا زمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  زمان بندي بهنگام سيستم توليد جرياني با محدوديت پذيرش سفارشات و نگهداري پيشگيرانه ماشين هاا زمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 107 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  زمان بندي بهنگام سيستم توليد جرياني با محدوديت پذيرش سفارشات و نگهداري پيشگيرانه ماشين هاا زمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

ث فهرست جدول¬ها
ج فهرست شکل¬ها
1 فصل اول :کلیات تحقیق
2 1-1- مقدمه
2 1-2- مفهوم زمان¬بندی
3 1-3- اهمیت و ضرورت زمان¬بندی
4 1-4- طبقه¬بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان¬بندی تولید
6 1-4-1- طبقه¬بندی محیط¬های تولیدی
8 1-4-2- خصوصیات کار و محدودیت¬هایی که بر محیط اعمال می¬شود
9 1-4-2-1-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
10 1-4-2-2- محدودیت دسترسی به ماشین¬ها
12 1-4-3- توابع هدف و ویژگی¬های آنها
14 1-4-3-1- نظام تولید بهنگام
15 1-5- بیان مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
16 1-6- روش حل
17 1-7- اهداف تحقیق
17 1-8- نتیجه¬گیری
19 فصل دوم : ادبیات تحقیق
20 2-1- مقدمه
20 2-2- مروری بر ادبیات کارگاه گردش کاری
22 2-3- زمان¬بندی و محدودیت دسترسی ماشین¬ها
23 2-3-1- مروری بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین¬ها
25 2-4- مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
27 فصل سوم : روش¬های حل
28 3-1- مقدمه
28 3-2- تعریف مساله
29 3-3- مدل پیشنهادی
33 3-4- اعتبارسنجی مدل
34 3-5- پیچیدگی مساله
36 3-6- الگوریتم ژنتیک
37 3-6-1- واژگان الگوریتم ژنتیک
38 3-6-2- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3-1- کدگذاری
42 3-6-3-2- جامعه اولیه
42 3-6-3-3- عملیات ژنتیک
47 3-6-3-4- تابع برازش
47 3-6-3-5- شرط توقف الگوریتم
48 3-7- پیاده¬سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
48 3-7-1- کدگذاری الگوریتم
49 3-7-2- ایجاد جمعیت اولیه
50 3-7-3- تابع برازش
50 3-7-4- عملگرهای ژنتیک
50 3-7-4-1- عملگر تقاطع
53 3-7-4-2- عملگر جهش
54 3-7-4-3- عملگر نخبه¬گرایی
54 3-7-4-4- معیار توقف
54 3-7-4-5- جستجوی موضعی
55 3-8- تبرید شبیه¬سازی شده
57 3-8-1- مفاهیم الگوریتم
57 3-8-1-1- جواب همسایگی
57 3-8-1-2- دما
57 3-8-1-3- الگوی کاهش دما
58 3-8-1-4- احتمال پذیرش جواب¬ها
58 3-8-1-5- شرط توقف
59 3-9- پیاده¬سازی الگوریتم شبیه¬سازی تبرید پیشنهادی
59 3-9-1- روش نمایش جواب
59 3-9-2- جواب اولیه
59 3-9-3- ساختار همسایگی
60 3-9-4- برنامه انجماد
60 3-9-5- قاعده توقف
61 3-10- نتیجه¬گیری
62 فصل چهارم : نتایج محاسباتی
63 4-1- مقدمه
63 4-2- تولید مسایل نمونه
64 4-3- تنظیم پارامتر
66 4-3-1- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
67 4-3-1-1- طراحی آزمایشات چند عاملی
72 4-3-2- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه¬سازی تبرید
73 4-3-2-1- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه¬سازی تبرید
79 4-4- نتایج محاسباتی
85 4-5- جمع¬بندی
86 فصل پنجم : نتیجه¬گیری و پیشنهادها
87 5-1- نتیجه¬گیری
87 5-2- پیشنهادها
89 فهرست مراجع

فهرست مراجع

1) M. Pinedo. (2008). Scheduling: Theory , Algorithms, and Systems. Springer 3 th.

2) K.R. Baker. (1974). Introduction to sequencing and scheduling. John Wiley & Sons.

3) Allahverdi C.T., Ng, T.C.E. and Kovalyov , M.Y. (2008). A survey of scheduling  problems with  setup times or costs. European Journal of Operational Research, 187:985-1032.

4) Miller, J.K. (1967). Sequencing by enumerative methods. Mathematic center, Amsterdam.

5) Gupta, J.N.D. (1988). Two stage hybrid flowshop scheduling problem. Journal of Operations Research Society, 39:359–364.

6) Graham, R.L., Lawler, E.L., Lenstra, J.K., and Rinnooy Kan, A.H.G. (1979). Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: a survey. Annals of Discrete Mathematics, 4:287-326.

7) Metaxiotis, K.S., Ergazakis, K., and Psarras, J.E. (2001). An elaborate analysis of production systems in industry: what a consultant should know. Industrial Management & Data Systems, 101:185-193.

8) Adiri, I., Bruno, J., Frostig, E., and Rinnooy-Kan, A.H.G. (1989). Single machine  flow time scheduling with a single breakdown. Acta Informatica, 26:679-696.

9) Schmidt, G. (2000). Scheduling with limited machine availability. European Journal of Operational Research, 121:1–15.

10) Ma, Y., Chu, C., and Zuo, C. (2010). A survey of scheduling with deterministic machine availability constraints. Computers & Industrial Engineering, 58:199–211.

11) F. Jabbarizadeh , M. Zandieh , D. Talebi . (2009). Hybrid flexible flowshop with sequence-dependent setup times and machine availability constraint. computer & industrial engineering, 57:949–957

12) Lee C. Y., (1997). Two-machine fowshop scheduling with availability constraints, European Journal of Operational Research, 114: 420-429 .

13) Gao, J., Gen, M., and Sun, L., (2006). Scheduling  jobs and maintenances in fexible job shop with  a hybrid genetic algorithm, Journal of Intelligent Manufacturing, 17: 493-507 .

14) Johnson, S.M. (1954). Optimal two- and three-stage production schedules with setup times included. Naval Research logistics Quarterly, 1:61-68.

15) Wagner, H.M. (1959). An integer linear-programming model for machine  scheduling. Naval Research Logistics Quarterly, 6:131-140.

16) Dudek, R.A., and Teuton, O.P. (1964). Development of m-stage decision rule for scheduling n jobs through m machines. Operations Research, 12:471-497.

17) Reddi, S.S., Ramamoorthy, C.V. (1972). ON THE FLOW-SHOP SEQUENCING PROBLEM WITH NO WAIT IN PROCESS. Operational Research Quarterly, 23:323-331.

18) Garey, M.R., and Johnson, D.S. (1979). Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-completeness. W.H. Freeman and Company, San Francisco.

19) Pinedo, M. (1982). MINIMIZING THE EXPECTED MAKESPAN IN STOCHASTIC FLOW SHOPS. Operations Research, 30:148-162.

20) Reeves, C. (1995). A genetic algorithm ­for flowshop sequencing. Computer and operation Research, 22:5-13.

21) Taillard, E. (1990). Some efficient heuristic methods for the flow-shop sequencing problem. European Journal of Operational Research, 47:65-74.

22) Osman, I.H., and Potts, C.N. (1989). Simulated annealing for permutation  flow-shop scheduling. Omega, 17:551-557.

چکيده

زمان­بندی، تخصیص منابع در طول زمان، برای اجرای مجموعه­ای از وظایف است به طوری که به بهترین مقدار تابع هدف برسیم. در بسیاری از سیستم­های تولیدی، انجام یک کار نیازمند طی نمودن چندین مرحله­ی عملیاتی به صورت سریالی است که این  محیط­های تولیدی اصطلاحا سیستم تولید جریانی نامیده می­شوند. در پژوهش پیش رو، مساله­ ی زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با فرض رد یا قبول سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها مورد توجه است و یک مدل ریاضی برای آن ارایه خواهد شد. در واقع در این مساله،  تعدادی سفارش داریم که با توجه به سود حاصل از پذیرش هر سفارش برای رد یا قبول آنها تصمیم گیری می­کنیم و سپس با توجه به جریمه­های دیرکرد یا زودکرد سفارشات پذیرفته شده، آن­ها در خط تولید با هدف دستیابی به بیشترین سود خالص    زمان­بندی می­شوند. با افزایش اندازه مساله مشاهده شد که مدل ریاضی قادر به حل مسایل در زمان محاسباتی معقول نیست و برای حل این مسایل دو الگوریتم ژنتیک و شبیه­سازی تبرید توسعه داده شد. نتایج محاسباتی نشان دهنده برتری الگوریتم ژنتیک بوده است.

واژه­هاي کليدي: سیستم تولید جریانی، پذیرش و رد کارها، نگهداری پیشگیرانه، تولید بهنگام، الگوریتم­های فراابتکاری.

فصل اول

کليات تحقيق

1-1- مقدمه

رمز بقای هر سازمان، ارایه خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین است. یکی از عوامل موثر در کیفیت و قیمت ارایه خدمات و کالاها، زمان تولید ارایه آن خدمات است. توالی[1] و زمان­بندی[2] عملیات در خلال اجرای مجموعه­ای از وظایف، از مهم­ترین دغدغه­های تصمیم­گیرندگان در عرصه صنعت و خدمات بوده است. در دنیای رقابتی امروز زمان­بندی و توالی موثر، در ادامه حیات سازمان در بازار رقابتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. شرکت­ها باید سفارش رسیده از سوی مشتریان را به­موقع برآورده کنند، زیرا انجام ندادن به­موقع کار باعث از دست دادن سود است]1[.

زمان­بندی تولید، مساله­ای است که هم بر روی تحویل بموقع کالا­ها و هم بر روی استفاده بهینه از سرمایه­های سازمان اثرگذار است. در یک مساله زمان­بندی زمان­های شروع و پایان فعالیت­ها، دستگاه­ها،تجهیزات مورد نیاز و… تعیین می­شود.با توجه به تاثیر زمان­بندی بر دو هدف اصلی سازمان­های تولیدی، ارایه مدل­های زمانبندی از دیرباز مد نظر بوده است. با این­که پژوهش­گران زیادی در ارایه مدل­های زمان­بندی فعالیت کرده­اند، ولی هنوز مدل­هایی که کاملا جواب­گوی سازمان­ها باشند به صورت جامع ارایه نشده­اند]2[.

1-2- مفهوم زمان­بندی

زمان­بندی، تخصیص منابع در طول زمان، برای انجام مجموعه­ای از فعالیت­ها با هدف بهینه­سازی یک یا چند معیار عملکرد است. به عبارتی دیگر، در زمان­بندی به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده می­شود:

کدام منبع برای انجام یک فعالیت تخصیص یابد؟

هر یک از فعالیت­ها در چه زمانی انجام شود؟

رویکرد عملی به مساله برنامه­ریزی عملیات[3]، ریشه در انقلاب صنعتی و تلاش­های هنری گانت دارد. در اکثر قریب به اتفاق مسایل برنامه­ریزی به طور اعم و مساله تعیین توالی عملیات به طور اخص، حالات مختلف حل مساله و ترکیب­های حاصل از این تنوع، برنامه­ریزان را با طیف گسترده­ای از راه حل­های مساله روبه­رو می­سازد.

توالی عملیات در برنامه­ریزی به عنوان یک معیار تصمیم­گیری مطرح بوده است، روش­های متفاوتی برای انتخاب نوع تصمیمات وجود دارند که از آن جمله می­توان به روش­های ترکیبی، شبیه­سازی، شبکه، الگوریتم­های ابتکاری و فراابتکاری اشاره کرد. مشخص کردن توالی­های بهینه یا مناسب    می­تواند منجربه میزان قابل توجهی صرفه­جویی در زمان و هزینه شود، که این امر به نوبه خود     می­تواند اثر بسیار مهمی بر عملکرد سازمان داشته باشد، و به­علاوه باعث رضایت مشتریان  از بنگاه شود که مطمئنا در حفظ مشتریان موثر خواهد بود.]2[

 1-3- اهمیت و ضرورت زمان­بندی

     با ادامه فرایند صنعتی شدن جهان، منابع بیشتری حالت بحرانی به خود می­گیرند. امروزه،   ماشین­آلات، نیروی انسانی و تسهیلات به عنوان منابع بحرانی در تولید و فعالیت­های خدماتی در نظر گرفته می­شوند. زمان­بندی این منابع منجر به ارتقای کارایی، بهره­وری و در نهایت، سودآوری      می­شود. زمانبندی، مشخص می­کند که چه موقع زمان پردازش هر کار روی هر یک از ماشین­هایی که آن کار در فرایند تولید خود به آن نیاز دارد، آغاز ­شود. به علاوه، این برنامه زمان پایان هر کار را روی هر ماشین تعیین می­کند. بنابراین، نتیجه فرآیند زمان­بندی، یک جدول زمانی برای کارها و       ماشین­هاست. زمان شروع اولین فرایند هر کار باید بزرگ­تر یا مساوی با زمان ورود آن کار به کارگاه باشد. از طرف دیگر، در صورتی که برای محصولی، موعد تحویل در نظر گرفته شده باشد، زمان پایان آخرین فرایند آن محصول حتی­الامکان نباید از این زمان تجاوز کند. زمان­بندی تولید را می­توان به صورت تعیین توالی زمانی و تخصیص سفارشات مشتریان به منابع موجود تولید( اعم از پرسنل، ماشین­آلات، ابزار و غیره) به منظور انجام مجموعه­ای از عملیات مربوطه تعریف کرد. معمولا     زمان­بندی با توجه به اهدافی نظیر: دستیابی به موعدهای تعیین شده، کمینه­سازی زمان کار در جریان ساخت و موجودی کار در جریان ساخت، بیشینه­سازی خروجی و بهره­برداری بیشتر از مراکز کاری[4]، انجام می­شود]3[.  مساله زمان­بندی در همه قلمروهای اقتصادی از مهندسی کامپیوتر تا تکنیک­های تولید کاربرد دارد. بیشتر مسایل زمان­بندی، مسایل بهینه­سازی پیچیده ترکیبی هستند و حل آنها بسیار دشوار است. مساله زمان­بندی تولید جریانی یکی از جذاب­ترین مسایل زمان­بندی است که در بین پژوهش­گران از توجه بسیار بالایی برخوردار بوده است. پژوهش­گران در مقالات متعدد، حالات و فرضیات مختلفی از این محیط را مطالعه، مدل­سازی­ و حل کرده­اند. اما با همه این تلاش­ها هنوز هم بررسی­ها برای مدل­سازی جامع­تر و منطبق با واقعیت­ها و ارایه روش­های حل کاراتر­ ادامه دارند.

1-4- طبقه­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید

     طبقه­بندی­های متنوعی از مسایل تولید صورت گرفته­اند که در ادامه به چند مورد اشاره می­کنیم. میلر[5]]4[ مسایل زمان­بندی تولید را بر اساس ساختار تولید به هشت دسته تک ماشینه[6]، کارگاه گردش کاری[7]، کارگاهی[8]، کارگاه باز[9]، ماشین­های موازی[10]، کارگاه گردش کاری با ماشین­های موازی[11]، کارگاهی با ماشین­های موازی[12]و کارگاه باز با ماشین­های موازی[13] تقسیم کرد. تقسیم­بندی این مسایل و نحوه ارتباط آن ها در شکل 1-1 نشان داده شده­اند.

گوپتا[14]]5[ مسایل زمان­بندی تولید را به صورت پویا[15] یا ایستا[16]، قطعی[17] یا احتمالی[18]، تک محصولی[19] یا چند محصولی[20]، تک پردازشی یا چند پردازشی و … دسته­بندی کرد. گراهام[21] و همکاران ]6[ مسایل زمان­بندی قطعی را با سه تایی  طبقه­بندی کردند، که  بیانگر محیط ماشین و تعریفی از نظم و سازماندهی ماشین،  نشان دهنده جزییات و ویژگی­های فرایند یا محدودیت­ها، و  تابع هدف زمان­بندی (معیار زمان­بندی) هستند.

1-4-1- طبقه­بندی محیط­های تولیدی

محیط پایه تک ماشینه

ابتدایی­ترین مدل زمان­بندی تولید، انجام  کار متوالی روی یک ماشین است. در این سیستم­ها تنها یک ماشین روی کارهای مختلف، فرایندی را انجام می­دهند و به عبارت دیگر، می­توانیم بگوییم که برای هر کار تنها یک فرایند تعریف می­شود.

محیط ماشین­های موازی

مجموعه­ای از ماشین­هایی به صورت موازی در کنار هم قرار می­گیرند و عملیات پردازش روی کارها را انجام می­دهند. در این حالت، هر کار تنها نیاز به یک فرایند دارد . ابتدا هر یک از کارها به ماشین­ها تخصیص می­یابد و سپس برای کارهای تخصیص یافته به هر ماشین یک ترتیب تعیین    می­شود. ماشین­های موازی به سه صورت مختلف  ماشین­های موازی یکسان[22]، ماشین­های موازی با سرعت­های متفاوت[23]، ماشین­های موازی نا­وابسته[24] تقسیم می­شوند.

کارگاه جریان کاری یا جریان کاری مرتب[25]

در اکثر سیستم­های ساخت و مونتاژ تعدادی عملیات روی هر کار انجام می­شود. اغلب، این عملیات روی همه کارها به ترتیب یکسانی انجام می­شود، که این خود دلیل بر این است که کارها در مسیر یکسانی جریان می­یابند. در واقع، ماشین­ها در چنین محیطی که کارگاه گردش کاری (فلوشاپ) معروف است، به صورت سری چیده می­شوند.

کارگاه گردش کاری ناجایگشتی[26]

این مساله حالت جامع­تری از مساله گردش کاری کلاسیک است که در آن توالی انجام کارها بر روی ماشین­ها لزوما یکسان نیست.

کارگاه گردش کاری ترکیبی[27]

در این مساله در هر مرحله تعدادی ماشین به صورت موازی قرار دارند که تعداد آنها می­تواند یکسان یا متفاوت باشد. به ­علاوه، هر کار می­تواند همه مراحل را برای پردازش طی نکند، یعنی بیشترین تعداد عملیات هر کار برابر با تعداد مراحل باشد.

محیط کارگاهی

این محیط شامل  ماشین است که در آن هر کار دارای مسیر مخصوصی است. دو حالت مهم در این محیط قابل تصور است. حالت اول این­که هر کار روی هر ماشین حداکثر یک بار پردازش شود، در صورتی که در حالت دوم امکان دارد یک کار بیش از یک بار روی یک ماشین پردازش شود که اصطلاحا آن را گردش دوباره می­گوییم[28].

محیط کارگاهی انعطاف­پذیر[29]

مساله کارگاهی انعطاف­پذیر، حالت کلی و تعمیم­یافته مساله زمان­بندی کارگاهی کلاسیک است به طوری که در آن هر یک از عملیات می­تواند توسط هر یک از مجموعه ماشین­های در دسترس برای عملیات، که زیرمجموعه­ای از ماشین­آلات موجود است، پردازش شود.

محیط کارگاه باز

در این محیط ماشین وجود دارند و هر یک از کارها می­تواند روی هر یک از  ماشین پردازش شود. علاوه بر این، ممکن است که زمان بعضی از فرایندها برابر با صفر باشد. در این محیط، هیچ محدودیتی از نظر مسیر کارها در میان ماشین­ها وجود ندارد و مدیر برنامه­ریزی تعیین کننده مسیر کارهاست.

کارگاه باز با ماشین­های موازی (کارگاه عمومی ترکیبی[30]) به صورت ترکیبی از محیط مورد نظر و ماشین­های موازی تعریف می­شود]7[.

1-4-2- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­شود

محدودیت­های مختلفی وجود دارند که محیط­های معرفی شده را از حالت عمومی آنها            در می­آورند و مسایل مختلف و محیط­های جدید زمان­بندی را ایجاد می­کنند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می­کنیم:

عدم انتظار[31]( ): در این محدودیت، کارها مجاز به انتظار بین دو ماشین متوالی نیستند.

محدودیت تقدم[32]( ) :در این محدودیت شروع یک فرایند یک کار بستگی به اتمام فرایندی از کار یا کارهای دیگر دارد.

زمان آزادسازی[33]( ): در این حالت ممکن است که کار ام در لحظه­ی صفر آماده به پردازش نباشد و بعد از زمان که زمان آزادسازی نامیده می شود، امکان پردازش بر روی آن فراهم می­شود.

زمان­های آماده­سازی[34] : در مدل­های کلاسیک زمان­بندی تولید، زمان­های آماده­سازی بخشی از زمان پردازش کارها در نظر گرفته می­شوند، اما در برخی شرایط واقعی، زمان آماده­سازی تاثیر به­سزایی دارد و نمی­توان به سادگی آن را نادیده گرفت. زمان­های آماده­سازی به دو حالت مستقل و وابسته به توالی در مسایل زمان­بندی تولید بررسی شده­اند. در حالت اول، زمان آماده­سازی یک کار بر روی یک ماشین کاملا مستقل است، ولی در حالت دوم، این زمان وابسته به کاری است که پیش از این کار روی ماشین پردازش شده است.

زمان فرایند وابسته به وضعیت[35] : در این حالت، زمان فرایند یک عملیات وابسته به مدت زمان انتظار کار پس از اتمام عملیات پیشین است. برای مثال، در فرایندهایی که حرارت از اهمیت خاصی برخوردار است و توقف کار بین ماشین­ها مجاز است، ولی در عین حال باعث از دست رفتن حرارت می­شود،این وضعیت پدیدار می­شود.

بلوکه شدن[36] : این محدودیت در محیط کارگاه گردش کاری اتفاق می­افتد. اگر انبار بین دو ماشین متوالی محدود پر شود، ماشین قبلی نمی­تواند کار تکمیل شده را آزاد کند، لذا به بلوکه شدن ماشین می­انجامد. عمومی­ترین حالت زمانی است که انبار بین دو ماشین متوالی برابر با صفر باشد.

در ادامه به معرفی دو محدودیت رد یا پذیرش سفارشات و تعمیرات پیشگیرانه می­پردازیم.

[1] sequencing

[2] scheduling

[3] Operation Planning

[4] Workstations

[5] Miller

[6] Single Machine

[7] Flowshop

[8] Jobshop

[9] Openshop

[10] Parallel Machine

[11] Flowshop with Parallel Machine

[12] Jobshop with Parallel Machine

[13] Open Shop with Parallel Machine

[14] Gupta

[15] Dynamic Scheduling

[16] Static Scheduling

[17] Dterministic Scheduling

[18] Stochastic Scheduling

[19] Single Product Scheduling

[20] Multi Product Scheduling

[21] Graham

[22] Identical

[23] Different Speed

[24] Unrelated

[25] Permutation flowshop

[26] Non_permutation flowshop

[27] Hybrid Flowshop

[28] Recurrent

[29] Flexible Jobshop

[30] Hybrid Open shop

[31] No-Wait Time

[32] Precedence

[33] Release Time

[34] Setup Time

[35] State dependent processing time

[36] Blocking

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي نامرتبط به همراه دوباره کاري با در نظر گرفتن محدوديت دسترسي به ماشين ها
 • پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي غير مرتبط با اثر همزمان استهلاک و يادگيري و فعاليت هاي نگهداري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122