پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي غير مرتبط با اثر همزمان استهلاک و يادگيري و فعاليت هاي نگهداري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي غير مرتبط با اثر همزمان استهلاک و يادگيري و فعاليت هاي نگهداري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي غير مرتبط با اثر همزمان استهلاک و يادگيري و فعاليت هاي نگهداري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 2
1-2. تعریف مسئله 3
1-3. فرضیات مسئله ماشین¬های موازی این مطالعه 3
1-4. اهداف تحقیق 4
1-5. جنبه¬های نوآوری تحقیق 4
1-6. محتویات تحقیق 4
1-7. جمع¬بندی 4
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 7
2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان¬بندی 7
2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان¬بندی 9
2-4. ادبیات و پیشینه تحقیق 10
2-4-1. مسائل ماشین¬های موازی 10
2-4-2. مروری بر مطالعات زمان¬بندی با اثر یادگیری 11
2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان-بندی 11
2-4-4. مروری بر مطالعات زمان¬بندی با اثر استهلاک 12
2-5. جمع¬بندی 13
فصل سوم: ارائه مدل ریاضی
3-1. مقدمه 14
3-2. تعریف مسئله 14
3-3. فرضیات مسئله 14
3-4. مدل ریاضی پیشنهادی 15
3-4-1. اندیس¬ها 15
3-4-2. پارامترهای مسئله 15
3-4-3. متغیرهای تصمیم 15
3-4-4. مدل ریاضی 16
3-4-5. توضیحات مدل 17
3-5. تحلیل حساسیت 17
3-6. پیچیدگی مسئله 22
3-7. مقدمه¬ای بر الگوریتم ژنتیک 24
3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک 25
3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک 26
3-7-3. جامعه اولیه 26
3-7-4. عملیات ژنتیک 27
3-7-4-1.عملگر انتخاب 27
3-7-4-2.عملگر تقاطع 28
3-7-4-3. عملگر جهش 29
3-7-4-4.تابع برازش 30
3-7-4-5. شرط توقف 30
3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری
3-8-1. مقدمه 30
3-8-2. شکل¬دهی امپراطوری اولیه 30
3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر 33
3-8-4. انقلاب 35
3-8-5. جابه¬جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره 35
3-8-6. رقابت استعماری 36
3-8-7. همگرایی 37
فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
4-1. مقدمه 41
4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 41
4-2-1. ساختار کروموزوم 41
4-2-2. جمعیت اولیه 42
4-2-3. تابع برازش 42
4-2-4. عملگر تقاطع 43
4-2-5. عملگر جهش 44
4-2-6. ارزیابی فرزندان 45
4-2-7. جست و جوی محلی 45
4-2-8. معیار توقف 45
4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی 46
4-4. نتایج محاسباتی 47
4-4-1. تنظیم پارامترها 47
4-4-2. روش تاگوچی 47
4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک 49
4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری 50
4-5. معیارهای عملکرد
4-5-1. شاخص زمان محاسباتی 52
4-5-2. روش¬های اندازه¬گیری عملکرد الگوریتم¬ها 52
4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری 55
4-6. جمع¬بندی 56
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات آتی
5-1. جمع¬بندی 59
5-2. پیشنهادات آتی 59
ضمیمه یک 60
ضمیمه دو 65
منابع و مراجع 71

منابع و مراجع

[1]. الگوریتم رقابت استعماری، پایان­نامه کارشناسی ارشد، نوشته ” مهندس آتش­پز گرگری” 1387، دانشگاه تهران

[2]. سمیرمحمد حسینی ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم و فنون مازندران، طراحی الگوریتم­های فرا ابتکاری برای زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط با محدودیت دسترسی به ماشین­ها، تابستان 91

[3] . سید یاسر قربانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، حل مسئله زمان­بندی پروژه با منابع محدود چند هدفه فازی با استفاده از روش­های فرا ابتکاری، پاییز 1390

[4]. محسن فندرسکی جز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات ، زمستان 1391

[5]. T.P. Wright, Factors affecting the cost of airplanes, Journal of Aeronautical Sciences 3(1936) 122-128

[6]. E.C.Keachie, R.J. Fontana, Effects of learning on optimal lot size, Management Science 13(1966) 102-108

[7]. D.Biskup, Single machine scheduling with learning considerations, European Journal of Operational Research 115(1999) 173-178

[8]. Pinedo, M. Scheduling theory, Algorithm and Systems. New York ,Prentic-Hall, (1995)

[9]. Pinedo , M.L., (2008).Scheduling: theory, algorithms and systems. New York: Prentice Hall.

[10]. Mc Naughton, R., (1959). Scheduling with deadlines and loss functions. Management science .6,1-12

[11]. Vallada, E. and Ruiz, R. A genetic algorithm for unrelated parallel machine scheduling problem with sequence dependant setup times. European Journal of Operational Research, 211(2011), 612-622

[12] . Alidaee,N.K.Womer, Scheduling with time dependent processing times:review and extensions, Journal of the Operational Research Society 50 (1999)711-720

[13]. G.Moshiov, Scheduling problems with learning effect European Journals of Operational Research 132(2001) 687-693

[14]. C.Koulamas, G.J. Kyparisis, Single machine and two machine flow shop scheduling with general learning functions, Eur.J Oper.Res 178(2007) 402-407

[15]. G.Mosheiov, parallel machine scheduling with learning effect J.Oper.Res.Soc.52(2001) 687-693

[16]. O.Mosheiov. J.Sidney Scheduling with general job-dependant learning curves, Eur.J.Oper.Res 147 (2003) 665-670

چکیده:

نگهداری ماشین در تولید اغلب برای ممانعت از شکست ماشین به منظور حفظ راندمان تولید انجام می­شود. در این پایان­نامه مسئله کمینه سازی بیشترین زمان تکمیل بر روی ماشین­های موازی غیرمرتبط باتوجه به تاثیرات استهلاک بر زمان کارها و فعالیت­های نگهداری و اثر یادگیری در افق زمان­بندی مورد بررسی قرار گرفت. یک ماشین بعد از عملیات نگهداری به شرایط اولیه خود بازمی­گردد و اثر استهلاک از نو، آغاز می­گردد. هدف در این مسئله پیدا کردن دفعات بهینه، بهترین زمان انجام عملیات نگهداری و توالی بهینه کارها روی ماشین­ها به طوری که بیشترین زمان تکمیل کارها کمینه گردد. برای مسئله مطرح شده یک مدل ریاضی خطی ارائه شد و بعد از اشاره به NP-hard بودن مسئله به ارائه روش فرا ابتکاری ژنتیک و رقابت استعماری جهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته شد و در نهایت نتایج بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی:ماشین­های موازی غیرمرتبط، اثر یادگیری، اثر استهلاک،فعالیت­های نگهداری.

فصل اول

کلیات تحقیق

1– نگاهی به مسئله ی زمان بندی

1-1.مقدمه:

زمان­بندی[1] فرآیند تخصیص منابع به فعالیت­ها با درنظرگرفتن دوره­های زمانی مربوط به آن­ها به منظور بهینه­سازی یک یا چند هدف می­باشد. این فرآیند به عنوان یک فرآیند تصمیم­گیری مبنای کار بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی محسوب می­شود. زمان­بندی کارای فعالیت­ها زمینه ساز بهبود عملکرد سیستم­های تولیدی می­باشد و ضرورتی برای بقا در فضای رقابتی بازار به شمار می­آید. تئوری زمان­بندی در ارتباط با مدل­های ریاضی است که فرآیند زمان­بندی را تشریح می­کنند. چشم انداز تئوریک یک نگرش کمی برای بدست­آوردن ساختار مسائل در چهارچوب مدل­های ریاضی بدست می­دهد که این امر با تشریح منابع و فعالیت­ها و تبدیل اهداف تصمیم­گیری به یک تابع هدف، صورت می­پذیرد. درنتیجه، منابع، فعالیت­ها و توابع هدف عناصر کلیدی مدل­های زمان­بندی محسوب می­شوند. منابع برحسب قابلیت­های کمی و کیفی خود مشخص می­شوند. به طوری که هر مدل نشان­دهنده نوع و میزان منابع به کاررفته در آن می­باشد. از سوی دیگر، فعالیت­ها برحسب اطلاعاتی از قبیل منابع موردنیاز، مدت زمان انجام، زمان آغاز و زمان پایان آنها توصیف می­شوند. توابع هدف نیز دربرگیرنده هزینه­های سیستم برای اجرای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به فعالیت­ها می­باشند. تصمیمات عمده در فرآیند زمان­بندی شامل بهره برداری کار از منابع، پاسخگویی سریع به تقاضا و انطباق دقیق زمان های تحویل با موعدهای تحویلی تعیین شده می شوند.

انگیزه بسیاری از توسعه­ها و پیشرفت­های علمی در حوزه زمان­بندی برخاسته از محیط­های صنعتی است و به طورطبیعی در بیان مفاهیم زمان­بندی از واژه­های به کار رفته درصنعت استفاده می­شود. به همین خاطر منابع با عنوان ماشین به کار می­روند و به هرکدام از فعالیت­ها، کار اطلاق می شود بطوری که کارها اغلب به وسیله مجموعه­ای از ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­شوند.

به طورکلی، مسائل زمان­بندی به صورت مسائل بهینه­سازی محدودیت­دار بیان می­شوند که در آن­ها به بررسی تصمیمات مربوط به تخصیص ماشین­ها و توالی پردازش کارها پرداخته می­شود. درحالتی که تنها یک ماشین موجود است، تعیین توالی پردازش کارها یک برنامه زمانی کامل را تشکیل می­دهد. مسائل تک ماشینه با وجود سادگی ذاتی، سنگ بنای درک فراگیر مفاهیم زمان بندی را تشکیل می­دهند. در مقابل، زمان­بندی مسائل چند ماشینه شامل سیستم­های موازی، سیستم­های متوالی و سیستم­های ترکیبی می­باشد. در سیستم­های موازی، هریک از کارها با انجام یک عملیات همانند مسائل تک ماشینه بر روی یکی از ماشین­های موازی موجود پردازش می­شوند و مسائل مربوطه ساختار نسبتاً پیچیده تری را تجربه می­کنند.

1-2. تعریف مسئله:

مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط ، به عنوان دسته مهمی از مسائل زمان­بندی که دارای اهمیت فراوان از نقطه نظر تئوری و تجربی است شناخته می­شود. مسائل ماشین­های موازی نامرتبط[2] حالت عمومیت یافته مسائل تک­ماشینه و مسائل کلاسیک ماشین­های موازی محسوب می­شوند.در مسائل کلاسیک ماشین­های موازی ، مجموعه­ای از کارهای مستقل وجود دارد که هرکدام از آن­ها بر روی یکی از ماشین­های موازی یکسان پردازش می­شود و زمان پردازش کار j بر روی تمامی ماشین­ها یکسان است ولی در حالت نامرتبط بودن ماشین­ها، زمان پردازش کارها بر روی ماشین­ها نه تنها به نوع کار بلکه به نوع ماشین نیز وابسته است و رابطه مشخصی بین زمان­های پردازش کارها بر روی ماشین­های مختلف وجود ندارد.

در بسیاری از محیط­های کاری انسان به عنوان عنصر اصلی به شمار می­رود. در فعالیت­هایی که در آن انسان سهم بسزایی دارد مسئله یادگیری مهم است و تاکنون در اکثر مقالات فرض رایج بر این بوده که زمان پردازش کارها ثابت و مستقل از توالی است، در حالی که در بسیاری از موارد عملی با تکرار کارهای مشابه توانایی و مهارت اپراتور افزایش و در نتیجه آن ، زمان پردازش کارها کاهش می­یابد. این امر باعث بهبود مستمر عملکرد تسهیلات تولیدی مخصوصا نیروی انسانی می­شودکه به آن تاثیر یادگیری می­گویند، که از جمله این فعالیت­ها می­توان به تمام کارهایی که سیستم دستی را شامل می­شود اشاره کرد.

یکی از پرکاربرد ترین توابع هدف در مسائل بهینه­سازی ماشین­های موازی ، کمینه کردن بیشترین زمان تکمیل کارها [3]می­باشد. چرا که رسیدن به این هدف سبب می­شود کارها تا حد ممکن با یکنواختی بیشتری بین ماشین­ها توزیع شوند و به نحوی از ظرفیت کاری تمامی ماشین­ها تا حد مطلوب استفاده شود و در نتیجه از تجمع کارها بر روی یک یا تعدادی از ماشین­ها جلوگیری به عمل آید . از اینرو معیار بیشترین زمان تکمیل کارها به عنوان معیار بهینه سازی در مدل پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این تحقیق ، مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط با در نظر گرفتن اثر یادگیری و استهلاک به طور همزمان و در نظر گرفتن فعالیت نگهداری با هدف کمینه سازی بیشترین زمان تکمیل کارها معرفی و مورد بررسی قرار می­گیرد. در ادامه برای مسئله بیان شده یک مدل ریاضی ارائه می­شود. همچنین از الگوریتم­های فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری برای حل آن استفاده می­شود.

از جمله کاربردهای مدل پیشنهادی در تحقیق پیش رو را می­توان در یک سیسنم خدماتی همانند بانک مشاهده نمود. در یک بانک، چند اپراتور به صورت موازی وجود دارند که هر کدام مسئول رسیدگی به بخشی از امور بانکی هستند. بر فرض مثال اپراتور اول وظیفه بازگشایی حساب ، صدور انواع حواله­های بانکی و انجام امور مرتبط با انتقال وجه را بر عهده دارد و اپراتور دوم به سایر امور بانکی نظیر رسیدگی به درخواست­های وام مشتریان، صدور گواهی سپرده ، خرید و فروش اوراق مشارکت و .. می­پردازد. در این سیستم بانکی به دنبال این هستیم که بهترین توالی از انجام امور بانکی مشتریان را به نحوی بدست آوریم که بیشترین زمان تکمیل امور بانکی کمینه شود.

1-3. اهداف این تحقیق:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

بررسی اثر استهلاک و یادگیری به طور همزمان در ماشین­های موازی غیر مرتبط

مروری بر مطالعات صورت گرفته ئر محیط ماشین­های موازی غیر مرتبط، نگهداری و تعمیرات، اثر یادگیری و اثر استهلاک

توسعه مدل ریاضی برای مسئله مطرح­شده

توسعه روش فراابتکاری برای حل مدل مطرح­شده

1-4. فرضیات مسئله ماشین های موازی این مطالعه:

فرضیاتی که در این مطالعه زمان­بندی لحاظ شده است در زیر لیست شده­اند:

هرکار باید روی یک ماشین انجام شود.

تمام کارها در لحظه صفر آماده می­باشند.

مدت زمان انجام هرکار بستگی به موقعیت کار بعد از آخرین عملیات نگهداری دارد.

شکست کار مجاز نمی­باشد.

هر ماشین در هر لحظه می تواند فقط یک کار انجام دهد.

زمان انجام عملیات نگهداری تنها می تواند بعد از اتمام یک کار باشد.

زمان نگهداری روی هر ماشین ثابت فرض شده است.

هر ماشین بعد از انجام عملیات و نگهداری به شرایط اولیه خود بازگشته و استهلاک از نو آغاز می­گردد.

تمام ماشین ها توانایی پردازش همه کارها را دارند.

زمان پردازش کلیه کارها به یکدیگر نزدیک می­باشد.

1-5. جنبه های نوآوری تحقیق:

تحقیق موجود از دوجنبه صورت مسئله و روش حل نسبت به تحقیقات پیشین دارای نوآوری می­باشد. در این تحقیق یک مدل ریاضی جدید برای مسئله زمان­بندی ماشین­های نامرتبط هدف حداقل کردن بیشترین زمان تکمیل و درنظرگرفتن اثر یادگیری و استهلاک بطور همزمان و فعالیت­های نگهداری توسعه داده شده است. همچنین یک رویکرد ابتکاری با استفاده از الگوریتم­ ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله ارائه شده است.

1-6. محتويات تحقيق

مطالب ارائه شده در اين تحقيق در پنج فصل سازماندهي مي­شوند: کليات تحقيق در فصل اول ارائه شده است. در فصل دوم به مرور ادبيات تحقيق زمان­بندي پرداخته مي­شود. درفصل سوم مدل رياضي پيشنهادي تشريح و اعتبارسنجي مي­شود و سپس به معرفی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری برای مسئله مذکور پرداخته می­شود. نتايج محاسباتي الگوريتم­های پيشنهادي در فصل چهارم ارائه مي­شود و نهايتا، فصل پاياني تحقيق شامل نتيجه­گيري و پيشنهادات تحقيقات آتي مي­باشد.

 

  فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه

در این بخش به بررسی کارهای گذشته و طبقه­بندی مسائل زمان­بندی پروژه که در مقالات مختلف ارائه شده است می­پردازیم. در این فصل سعی شده است تا یک دید کلی و جامع نسبت به طبقه­بندی مسائل و کارهای انجام­شده در زمینه زمان­بندی پروژه با نرخ­های یادگیری و استهلاک و فعالیت­های تعمیرات و نگهداری ارائه شود. از آنجا که هر یک از کارهای انجام­گرفته در مرجعی که به آن اشاره شده است ، به طور کامل توضیح داده شده است، در اینجا فقط در مورد هرکدام توضیحاتی کلی ارائه می­گردد.

2-2.مروری بر مسائل زمان­بندی

الگوهای زیادی در تعریف مسائل زمان­بندی و طبقه­بندی آن­ها مطرح هستند: مسائل زمان­بندی از نظر فرایند تولید محصولات و بسته به تعداد عملیات­های مورد نیاز برای پردازش یک کار و نیز تعداد ماشین­های موجود برای پردازش هر عملیات دارای الگوهای زیادی می­باشند. در کل یک مسئله زمان­بندی عمومی را می­توان با استفاده از سه نماد   که توسط گراهام و همکارانش ]36[ ارائه شد توصیف نمود که  بیانگر وضعیت و شرایط ماشین یا منبع است و معمولا دارای یک نماد است،  خصوصیات و جزئیات نحوه پردازش و محدودیت­های موجود را بیان می­کند و ممکن است شامل هیچ نمادی نباشد و یا چندین نماد باشد،  بیانگر تابع هدف مسئله است و معمولا شامل تنها یک نماد است.

جدول 2-1.  محيط­هاي کارگاهي (نماد α)
ساده­ترين شکل و حالت خاص تمامي محيط­هاي کارگاهي ممکن. تک­ماشينه
m ماشين کاملا يکسان به موازات هم قرار مي­گيرند؛ هرکدام از کارها نياز به يک عمليات دارد و بر روي يکي از ماشين­هاي موجود پردازش مي­شود. ماشين­هاي موازي يکسان
حالت کلي­تر ماشين­هاي موازي يکسان؛ ماشين­ها داراي سرعت پردازش متفاوت هستند. ماشين­هاي موازي يکنواخت
حالت کلي­تر ماشين­هاي موازي يکنواخت؛ سرعت پردازش ماشين­ها هم به نوع ماشين و هم به نوع کار بستگي دارد. ماشين­هاي موازي نامرتبط
m ماشين به صورت متوالي وجود دارد؛ هر کدام از کار­ها بر روي تمامي ماشين­ها پردازش مي­شوند، تمامي کار­ها مسير پردازش يکساني دارند. کارگاه جرياني
حالت کلي­تر کارگاه جرياني؛ m ايستگاه پردازش به صورت متوالي وجود دارد؛ در هر ايستگاه يکي از حالات سه­گانه ماشين­هاي موازي براي پردازش يک کار رخ مي­دهد. کارگاه جرياني منعطف
هر کدام از کارها داراي مسير پردازش متمايز بر رويm ماشين موجود مي­باشند. توليد کارگاهي
حالت کلي­تر توليد کارگاهي؛ m مرکز پردازش وجود دارد؛در هر ايستگاه يکي از حالات سه­گانه ماشين­هاي موازي براي پردازش يک کار رخ مي­دهد. توليد کارگاهي منعطف
m ماشين وجود دارد؛ هر کدام از کارها بر روي هر کدام از ماشين­ها يک يا چند بار پردازش مي­شود؛ محدوديتي براي مسير پردازش کارها وجود ندارد. کارگاه باز

[1] .Scheduling

[2] Unrelated Parallel Machine Scheduling

[3] Maximum Competion Time

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه زمانبندي بهنگام روي ماشين هاي موازي مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
 • پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي نامرتبط به همراه دوباره کاري با در نظر گرفتن محدوديت دسترسي به ماشين ها
 • پايان نامه زمان بندي بهنگام سيستم توليد جرياني با محدوديت پذيرش سفارشات و نگهداري پيشگيرانه ماشين هاا زمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122