پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي نامرتبط به همراه دوباره کاري با در نظر گرفتن محدوديت دسترسي به ماشين ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي نامرتبط به همراه دوباره کاري با در نظر گرفتن محدوديت دسترسي به ماشين ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي نامرتبط به همراه دوباره کاري با در نظر گرفتن محدوديت دسترسي به ماشين ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. تعریف مسئله 3
1-3. اهداف تحقیق 6
1-4. مفروضات عمومی مسئله 6
1-5. ضرورت انجام تحقیق 6
1-6. محتویات تحقیق 7
فصل دوم 8
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 8
2-1. مقدمه 9
2-2. محیط¬های کارگاهی 11
2-2-1. تک ماشینه 11
2-2-2 . ماشین¬های موازی 11
2-2-2-1. ماشین¬های موازی یکسان 11
2-2-2-2. ماشین¬های موازی یکنواخت 11
2-2-2-3. ماشین¬های موازی نامرتبط 12
2-2-3 . جریان کارگاهی 12
2-2-4 . جریان کارگاهی منعطف 12
2-2-5 . کار کارگاهی 12
2-2-6 . کار کارگاهی منعطف 12
2-2-7 . سیستم کارگاهی باز 13
2-2-8 . سیستم ساخت انعطاف پذیر 13
2-2-9. سیستم کارگاهی وابسته 13
2-3. جزئیات و محدودیت¬های نحوه پردازش کارها 13
2-3-1. زمان دسترسی به کار rj 13
2-3-2. زمان نصب وابسته به توالی Sijk 14
2-3-3. شکست در کارها prmp 14
2-3-4. اولویت در پردازش کارها prec 14
2-3-5. خرابی ماشین brkdwn 14
2-3-6. دسترسی محدود به ماشین¬ها Mj 14
2-3-7. جایگشت prmu 14
2-3-8. بلوکه شدن block 15
2-3-9. بدون انتظار nwt 15
2-3-10. گردش مجدد rcrc 15
2-3-11. گروه¬های کاری fmls 15
2-3-12. پردازش دسته¬ای batch(b) 15
2-4. توابع هدف 16
2-4-1. بیشینه زمان تکمیل کارها Cmax 16
2-4-2. بیشینه زمان تاخیر کارها Lmax 16
2-4-3. مجموع زمان تکمیل کارها Cj 16
2-4-4. مجموع وزنی زمان تکمیل کارها WjCj 16
2-4-5. مجموع زمان دیر کرد کارها Tj 16
2-4-6. مجموع وزنی زمان دیرکرد کارها WjTj 16
2-4-7. مجموع تعداد کارهای با تاخیر Uj 17
2-4-8. مجموع وزنی تعداد کار¬های با تاخیر WjUj 17
2-4-9. مجموع زمان¬های زودکرد و دیرکرد کارها Ej+Tj 17
2-4-10. مجموع وزنی زمان¬های زودکرد و دیرکرد کارها WjEj+W’jTj 17
2-5. پیشینه تحقیق 17
2-6. ماشین¬های موازی نامرتبط 18
2-7. دوباره¬کاری 21
2-8. زمان نصب وابسته به توالی کارها 24
2-9. دسترسی محدود به ماشین¬ها 27
2-10. جمع بندی 29
فصل سوم 30
مدل ریاضی پیشنهادی 30
3-1. مقدمه 31
3-2. تعریف مسئله 31
3-2. مفروضات مسئله 32
3-3. مدل ریاضی پیشنهادی 33
3-3-1. اندیس¬ها و پارامتر¬های ورودی به مدل 34
3-3-2. متغیرهای تصمیم¬گیری 34
3-3-3. تابع هدف 35
3-3-4. محدودیت¬ها 36
3-4. اعتبار سنجی مدل 40
3-5. پیچیدگی مسئله 43
3-6. الگوریتم ژنتیک 46
3-6-1. تاریخچه الگوریتم ژنتیک 47
3-6-2. واژگان ژنتیک 48
3-6-3. ساختار الگوریتم ژنتیک 49
3-6-4. کدگذاری 50
3-6-5. ایجاد جمعیت اولیه 51
3-6-6. اعمال ژنتیک 52
3-6-6-1. عملگرهای تقاطعی 52
3-6-6-1-1. يك نقطه برش 53
3-6-6-1-2. دو نقطه برش 54
3-6-6-2. عملگرهای جهشی 54
3-6-6-2-1. جابجايي 55
3-6-6-2-2. وارونگي 56
3-6-6-2-3. الحاق یا جاسازی 56
3-6-7. عمل تحول 57
3-6-7-1. فضای نمونه گیری 57
3-6-7-2. فضای نمونه گیری عادی 57
3-6-7-3. مکانیسم نمونه گیری 57
3-6-7-4. احتمال انتخاب 58
3-6-8. تابع برازش 59
3-6-9 . استراتژی برخورد با محدودیت 59
3-6-9-1. استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک 60
3-6-9-2. استراتژی ردی 60
3-6-9-3. استراتژی اصلاحی 60
3-6-9-4. استراتژی جریمه ای 60
3-6-10. معیار توقف 61
3-7. الگوریتم زنبور عسل 62
3-7-1. مراحل اجرای الگوریتم 63
3-7-2. پارامتر های الگوریتم 64
3-7-3. فلوچارت الگوریتم زنبور عسل 64
3-7-4. شرح مراحل اجرای الگوریتم 65
3-8. جمع¬بندی 66
فصل چهارم 67
نتایج محاسباتی و تحلیل آن 67
4-1.مقدمه 68
4-2. پیاده¬سازی الگوریتم ژنتیک 68
4-2-1. ساختار کروموزوم 69
4-2-2. جمعیت اولیه 70
4-2-3. ارزیابی برازندگی تابع هدف 71
4-2-4. استراتژی انتخاب 71
4-2-5. اپراتورهای ژنتیک 73
4-2-6. همگرایی الگوریتم ژنتیک 75
4 -2-7. معیار توقف 75
4-3. پیاده¬سازی الگوریتم زنبور عسل( شماره یک) 76
4-3-1. مراحل اجرای الگوریتم زنبورعسل (شماره یک) 76
4-3-2. پارامترهای الگوریتم زنبورعسل (شماره یک) 77
4-3-3. روابط حاکم بر مقادیر پارامترها در الگوریتم زنبورعسل (شماره یک) 77
4-4. پیاده¬سازی الگوریتم زنبور عسل(شماره دو) 78
4-4-1. مراحل اجرای الگوریتم زنبورعسل (شماره دو) 78
4-4-2. پارامترهای الگوریتم زنبورعسل (شماره دو) 79
4-5. مجموعه داده¬ها 81
4-6. تنظیم پارامترهای کنترلی الگوریتمها 81
4-7. طراحی آزمایشات چندعاملی برای مسائل با ابعاد متوسط 84
4-7-1.تحلیل نتایج آماری 88
4-8. طراحی آزمایشات چندعاملی برای مسائل باابعاد بزرگ 92
4-8-1.تحلیل نتایج آماری 96
4-9. نتایج محاسباتی 99
4-10. جمع¬بندی 108
فصل پنجم 109
نتیجه گیری و پیشنهادات 109
5-1. مقدمه 110
5-2. نتیجه گیری 110
5-3. پیشنهادات آتی 111
5-3-1. پیشنهادات در زمینه ماهیت مسئله طرح شده در تحقیق 111
5-3-2. پیشنهادات در زمینه روش حل مسئله 112
فهرست منابع 113
پیوست 119

فهرست منابع

]1[ عالم تبریزی، زندیه و رحیمی، الگوریتم­های فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی، 1532062، 1387، 16-41

]2[ کالیانموی دب، مترجمین: جعفر رضایی و منصور داودی منفرد، الگوریتم های ژنتیک با رویکرد بهینه یابی چند هدفه، انتشارات پلک، 1387، 107-125

[3] Vallada, e., and Ruiz, R., 2011. A genetic algorithm for the unrelated parallel machine scheduling problem with sequence dependent setup times. European Journal of Operation Research, 211, 612-622.

[4] Pinedo,M.L., 2008. Scheduling: theory, algorithms and systems. New York: Prentice Hall.

[5] Karp, R.M., 1972. Reducibility among combinatorial problems, Complexity of Computer Computations, Plenum Press, New York, 85-103.

[6] Allahverdi, A., Ng, C., Cheng, T., and Kovalyov, M., 2008. A survey of scheduling problems with setup times or costs. European Journal of Operational Research, 187, 985–1032.

[7] McNaughton, R., 1959. Scheduling with deadlines and loss functions. Management Science, 6, 1-12.

[8] Mokotoff, E., 2001. Parallel machine scheduling problems: a survey. Asia-Pacific, Journal of Operational research, 18, 193-242.

[9] Lam, K., and Xing, W., 1997. New trends in parallel machine scheduling. International Journal of Operations & Production Management, 17, 326–338.

[10] Cheng, T.C.E., and Sin, C.C.S., 1990. A state-of-the-art review of parallel machine scheduling research.  European Journal of Operational Research, 47, 271–292.

[11] Glass, C.A., Potts, C.N., Shade, P. 1994. Unrelated parallel machine scheduling using local search, Mathematical and Computer Modelling 20 (2), 41–52.

[12] Srivastava.B., 1998. An effective heuristic for minimizing makespan on unrelated parallel machines, Journal of the Operational Research Society, 49 (8), 886–894.

[13] Ghirardi, M., and Potts, C.N., 2005.Makespan minimization for scheduling unrelated parallel

machines: a recovering beam search approach, European Journal of Operational Research, 165 (2),  457–467.

[14] Horowitz. E., and Sahni. S,. 1976. Exact and approximate algorithms for scheduling nonidentical processors. Journal of the ACM, 23(2):317–27.

[15] Lancia, G., 2000. Scheduling jobs with release dates and tails on two unrelated parallel machines to minimize the Makespan, European Journal of Operational Research, 120 (2), 277–288.

[16] Fanjul-Peyro, L. and Ruiz, R., 2011.Size-reduction heuristics for the unrelated parallel machines scheduling problem. Computers & Operations Research,38, 301-309.

[17] Fanjul-Peyro, L. and Ruiz, R., 2012.Scheduling unrelated parallel machines with optional machines and job selection. Computers & Operations Research, 39, 1745-1753.

[18] Liaw, C.Y., Lin, Y.K., Chen, C.Y., and Chen, M., 2003. Scheduling unrelated parallel machines to minimize total weighted tardiness, Computers & Operations Research, 30(12), 1777–1789.

[19] Rodriguez, F., Lozano, M., Blum, C., and Garcia-Martinez, C., 2013.  Computers & Operations Research, 40, 1829-1841.

[20] Lin, Y., Pfund, M., and Fowler, J. (2011). Heuristics for minimizing regular performance measures in unrelated parallel machine scheduling problems. Computers & Operations Research, 38, 901–916.

[21] Lin, Y., Fowler, J., and Pfund, M. (2013). Multiple-objective heuristics for scheduling unrelated parallel machines. European Journal of Operational Research,

 [22] Yang, D.L., Cheng, T.C.E., Yang, S.J., and Hsu, C.J., 2012. Unrelated parallel-machine scheduling with aging effects and multi-maintenance activities. Computers & Operations Research, 39, 1458-1464.

[23] Cheng, T. C. E., Hsu, C.-J., and Yang, D.-L. 2011. Unrelated parallel-machine scheduling with deteriorating maintenance activities. Computers and Industrial Engineering, 60, 602–605.

[24] Flapper, S.D.P., Fransoo, J.C., Broekmeulen, R.A.C.M.  and Inderfurth, K., 2002. Planning and control of rework in the process industries: a review, Production Planning & Control, 1, 26–34.

[25] Liu, L,. and Zhou, H., 2013. On the identical parallel-machine rescheduling with job rework disruption. Computers & Industrial Engineering.

 [26] Ramezanian, R., and Saidi-Mehrabad, M. 2012. Multi-product unrelated parallel machines scheduling problem with rework processes. Scientica Iranica, Transactions E: Industrial Engineering, 19(6), 1887-1893.

 [27] Kang, Y. H., Kim, S. S., and Shin, H. J., 2010. A dispatching algorithm for parallel machines with rework processes. Journal of the Operational Research Society, 61(1), 144–155.

[28] Teunter, R.H. and Flapper, S.D.P., 2003.Lot-sizing for a single-stage single product production system with rework of perishable production defectives, OR Spectrum, 25, 85–96.

[29] Flapper, S.D.P. and Teunter, R.H., 2004.Logistic planning of rework with deteriorating work in process, International Journal of Production Economics, 88, 51–59.

چکیده

زمان­بندی و توالی عملیات نوعی فرآیند تصمیم­گیری است که با هدف بهینه­سازی یک یا چند معیار، به­دنبال تخصیص بهینه منابع محدود به تعدادی کار در طول افق زمان­بندی است و نقشی حیاتی در بقای سیستم­های تولیدی و خدماتی ایفا می­کند. در تحقیق پیش رو، مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط با فرض دسترسی محدود به ماشین­ها، زمان­های نصب وابسته به توالی و وابسته به نوع ماشین و احتمال تولید اقلام فاقد کیفیت مورد بررسی قرار می­گیرد. از فرآیندهای دوباره­کاری با هدف رساندن سطح کیفی اقلام معیوب به یک سطح قابل قبول استفاده می­شود. به­منظور مدل­سازی مسئله یاد شده، یک مدل ریاضی پیشنهاد و از معیار بیشینه زمان تکمیل کارها به­عنوان تابع هدف در مسئله موردنظر استفاده شده است. از آنجایی که این مسئله از لحاظ پیچیدگی در دسته مسائل Strongly NP-hard جای می­گیرد، در نتیجه الگوریتم­های دقیق از کارایی لازم برای حل مسائل در ابعاد متوسط و بزرگ برخوردار نیستند. بنابراین، به­منظور یافتن جواب­های بهینه و یا نزدیک به بهینه از الگوریتم­های فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبور­عسل استفاده شده است. در حل مسائل با ابعاد کوچک که حتی در بعضی موارد از پیچیدگی بالایی برخوردار هستند، مقادیر بدست آمده از الگوریتم­های ژنتیک و زنبور­عسل با جواب­های بهینه مقایسه شده است که نتایج حاکی از آن است که الگوریتم­های یاد شده قادر به تولید جواب­هایی به خوبی جواب­های بدست آمده از الگوریتم­های دقیق در یک زمان محاسباتی بسیار کوتاه­تر می­باشند.

واژه­های کلیدی: ماشین­های موازی نامرتبط، فرآیندهای دوباره­کاری، زمان نصب وابسته به توالی کارها و وابسته به نوع ماشین، دسترسی محدود به ماشین­ها

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1. مقدمه

مسائل زمان­بندی[1] یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز می­باشند که تاثیر شگرفی در افزایش بهره­وری سیستم­های تولیدی و خدماتی دارند. زمان­بندی در عمل به­معنای تخصیص منابع محدود به فعالیت­هایی است که به آن منبع نیاز دارند و در واقع نوعی فعالیت تصمیم­گیری است که با هدف بهینه­سازی یک و یا چند معیار انجام می­گیرد. باید به این نکته توجه داشت که در دنیای رقابتی کنونی، برای موسسه­ها، داشتن بهترین توالی انجام عملیات و زمان­بندی مناسب فعالیت­ها یک نیاز اساسی به منظور بقاء تعریف می­شود و به­عنوان یک فرآیند تصمیم­گیری، مبنای کار بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی محسوب می­شود. به بیان بهتر، زمان­بندی را می­توان تخصیص منابع محدود در طول زمان به­منظور اجرای مجموعه­ای از وظایف تعریف کرد. در دنیای امروز، زمان همواره یک محدودیت اساسی بوده است. بنابراین، زمان­بندی صحیح فعالیت­ها به­منظور حداقل کردن این منبع با توجه به هزینه­های تولیدی و خدماتی در واحد زمان، امری ضروری به نظر می­رسد.

با پیشرفت علم و به­دنبال آن توسعه و شکوفایی صنایع تولیدی و خدماتی، نقش منابع و نحوه تخصیص آن­ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. امروزه منابع در دسترس مانند نیروی انسانی، ماشین­آلات، مواد اولیه و … به عنوان منابع بحرانی در تولید و فعالیت­های خدماتی در نظر گرفته می­شوند و زمان­بندی و تخصیص به موقع و مناسب این منابع منجر به ارتقاء کارایی، بهره­وری و در نهایت سودآوری بیشتر می­شود. از آنجا که خواستگاه بسیاری از مسائل زمان­بندی و توالی عملیات محیط های صنعتی می­باشد، در بیان بسیاری از مفاهیم زمان­بندی از واژه­های بکار رفته در صنعت استفاده می­شود. به عنوان مثال، در مباحث زمان­بندی و توالی عملیات از منابع با عنوان ماشین[2] و از فعالیت­ها با عنوان کار[3] یاد می­شود به نحوی که کارها اغلب بوسیله ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­شوند.

در مسائل زمان­بندی، هدف از یافتن توالی انجام کارها می­تواند متفاوت باشد. تعدادی از اهداف مورد استفاده در مسائل زمان­بندی عبارتند از : کمینه­سازی بیشترین زمان تکمیل کارها، کمینه­سازی مجموع زمان تکمیل کارها، کمینه­سازی بیشترین زمان دیرکرد و کمینه­سازی تعداد کارهایی که دیرکرد دارند. همچنین بر حسب شرایط حاکم بر محیط مورد مطالعه، محدودیت­های گوناگونی در مسئله لحاظ می­شود. تعدادی از محدودیت­های حاکم بر مسائل زمان­بندی عبارتند از : زمان­های نصب وابسته به توالی ، محدودیت دسترسی به ماشین­ها، زمان­های دسترسی به کار، برش در کارها، خرابی ماشین­ها و محدودیت در اندازه صف کارها که مورد آخر در سیستم­های جریان کارگاهی می تواند لحاظ شود . در ابتدای فصل دوم، مسائل زمان­بندی به تفکیک محیط­های کارگاهی، محدودیت­های پردازش و توابع هدف بصورت مختصر معرفی می­شوند. یک مسئله زمان­بندی بصورت یک مسئله بهینه­سازی بیان می­شود که با توجه به محدودیت­های موجود، به دنبال ارضاء کردن هدف (اهداف) مورد نظر می­باشد.

در مباحث زمان­بندی، بررسی مدل­های تک ماشینه به علت سادگی و به دلیل اینکه حالت خاصی از سایر مدل­­ها می­باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقابل، نظریه زمان­بندی سه نوع اساسی از مدل­های چند ماشینی را پوشش می­دهد: سیستم­های موازی، سیستم­های جریان کارگاهی و سیستم­های تولید کارگاهی. در سیستم ماشین­های موازی همانند مدل­های تک ماشینی، هر یک از کارها با انجام یک عملیات بر روی یکی از ماشین­های موازی موجود پردازش می­شوند اما در سیستم­های جریان کارگاهی و ترکیبی ساختار مسائل پیچیده­تر است.

در ادامه به تعریف مسئله مورد بحث این تحقیق و مفروضات آن پرداخته می­شود. در پایان اهداف و ضرورت  تحقیق بیان می­شود.

1-2. تعریف مسئله

مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط[4]، به­عنوان دسته مهمی از مسائل زمان­بندی که دارای اهمیت فراوان از نقطه نظر تئوری و تجربی است شناخته می­شود. مسائل ماشین­های موازی نامرتبط حالت عمومیت یافته مسائل تک ماشینه و مسائل کلاسیک ماشین­های موازی و حالت خاصی از مسائل ماشین­های متوالی منعطف[5] محسوب می­شوند. در مسائل کلاسیک ماشین­های موازی، مجموعه­ای از کارهای مستقل وجود دارد که هر کدام از آن­ها بر روی یکی از ماشین­های موازی یکسان موجود پردازش می­شود و زمان پردازش کار نوع j بر روی تمامی ماشین­ها یکسان است ولی در حالت نامرتبط بودن ماشین­ها، زمان پردازش کارها بر روی ماشین­ها نه تنها به نوع کار بلکه به نوع ماشین نیز وابسته است و رابطه مشخصی بین زمان­های پردازش کارها بر روی ماشین­های مختلف وجود ندارد.

در بسیاری از تحقیقات و مقالات ارائه شده در زمینه مسائل زمان­بندی فرض بر این است که محصولات تولیدی توسط ماشین­ها دارای کیفیت قابل قبول هستند. ولی در دنیای واقعی این فرض چندان منطبق بر شرایط تولیدی نمی­باشد و تولید اقلام معیوب به دلایل متعدد امری اجتناب ناپذیر است. از جمله این دلایل عبارتند از:

کارا نبودن سیستم تولیدی

از رده خارج بودن ماشین­های تولید

نداشتن یک سیستم تعمیرات و نگهداری مناسب و کارا

خطاهای انسانی

شرایط غیر قابل پیش بینی در تولید و …

در مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط از آنجایی که ممکن است دلیل نامرتبط بودن ماشین­ها، تفاوت میان عملیات قابل پردازش توسط آن­ها باشد و هر ماشین لزوما قادر به پردازش هر یک از کارهای موجود در مجموعه کارها نباشد، بنابراین دور از منطق نیست که محدودیت دسترسی به ماشین­ها[6] در مسئله مورد بررسی در نظر گرفته شود. این محدودیت تضمین می­کند که هر کار تنها توسط زیرمجموعه­ای از ماشین­ها قابل پردازش باشد و اصطلاحا پردازش کارها با دسترسی محدود به ماشین­ها صورت می­پذیرد.

در بسیاری از مسائل زمان­بندی فرض بر این بوده است که تمام کار­ها در ابتدای افق زمان­بندی در دسترس هستند. واضح است که در دنیای واقعی لزوما این موضوع صحیح نیست و ممکن است کار­ها به تدریج وارد سیستم شوند و از ابتدا در دسترس نباشند. در نتیجه محدودیت زمان دسترسی به کارها[7] در مدل پیشنهادی لحاظ خواهد شد.

مسائل زمان­بندی غالبا به محیط­های تولیدی و خدماتی می­پردازند که در آن­ها زمان نصب ماشین نادیده گرفته می­شود و یا به عنوان بخشی از زمان پردازش کارها تلقی می­شود. این نوع محیط­های تولیدی و یا خدماتی با این فرض مدل­سازی می­شوند که زمان­های نصب در مقایسه با زمان­های پردازش کوچک هستند، بنابراین می­توان آن­ها را نادیده گرفت و یا اینکه زمان­های نصب مستقل از توالی پردازش کارها بر روی ماشین­ها هستند، در نتیجه می­توان آن­ها را به زمان پردازش اضافه نمود. با این وجود در بسیاری از محیط­های صنعتی یک زمان نصب وابسته به توالی[8] هنگام تعویض کارها بر روی ماشین­ها به وقوع می­پیوندد ]3[. در این شرایط زمان نصب به­عنوان بخشی مجزا از زمان پردازش در نظر گرفته می­شود که مقدار آن علاوه بر نوع کاری که بر روی ماشین پردازش خواهد شد، به نوع کار قبلی که بر روی آن ماشین پردازش شده است نیز بستگی دارد. به­عنوان مثال، در سوراخ­کاری صفحات فلزی، اگر دو پردازش متوالی از دو الگوی متفاوت پیروی کنند، آنگاه برای انجام پردازش بعدی باید زمانی صرف شود و تغییرات لازم به منظور آماده­سازی ماشین صورت پذیرد.

یکی از پرکاربرد ترین توابع هدف در مسائل بهینه­سازی ماشین­های موازی، کمینه­کردن بیشترین زمان تکمیل کارها[9] می­باشد. چرا که رسیدن به این هدف سبب می­شود کارها تا حد ممکن با یکنواختی بیشتری بین ماشین­ها توزیع شوند و به نحوی از ظرفیت کاری تمام ماشین­ها تا حد مطلوب استفاده شود و در نتیجه از تجمع کار­ها بر روی یک یا تعدادی از ماشین­ها جلوگیری به­عمل می­آورد. از این رو معیار بیشترین زمان تکمیل کار­­ها به عنوان معیار بهینه­سازی در مدل پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این تحقیق، مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط با فرض وجود امکان دوباره­کاری[10] اقلام معیوب به همراه محدودیت­های زمان دسترسی به کارها، زمان نصب وابسته به توالی کارها و وابسته به نوع ماشین و دسترسی محدود به ماشین­ها با هدف کمینه­سازی بیشترین زمان تکمیل کار­ها معرفی و مورد بررسی قرار می­گیرد. در ادامه، برای مسئله یاد شده یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح ارئه می­شود.  همچنین از الگوریتم­های فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک[11] و الگوریتم زنبور عسل[12] برای حل آن استفاده می­شود.

از جمله کاربرد­های مدل پیشنهادی در تحقیق پیش رو را می­توان در یک سیستم خدماتی همانند بانک مشاهده نمود. در یک بانک، چند اپراتور به صورت موازی وجود دارند که هر کدام مسئول رسیدگی به بخشی از امور بانکی هستند. بر فرض مثال اپراتور اول وظیفه بازگشایی حساب، باز گشایی ال سی، صدور انواع حواله­های بانکی و انجام امور مرتبط با انتقال وجه را به­عهده دارد و اپراتور دوم به سایر امور بانکی نظیر رسیدگی به درخواست­های وام مشتریان ، صدور گواهی سپرده، خرید و فروش اوراق مشارکت، تنظیم صورتحساب­ها و … می­پردازد. در این سیستم خدماتی به­دنبال آن هستیم که بهترین توالی از انجام امور بانکی مشتریان را به­نحوی بدست آوریم که بیشترین زمان تکمیل امور بانکی کمینه شود.

1-3. اهداف تحقیق

در تحقیق پیش رو به­دنبال آن هستیم که با ارائه یک مدل ریاضی جدید برای مسئله ماشین­های موازی نامرتبط با فرض وجود امکان دوباره­کاری اقلام معیوب به­همراه محدودیت­های ذکر شده در بخش تعریف مسئله، به اهداف حاصل از طرح مسئله نظیر استفاده کار­آمد از منابع و زمان، کاهش هزینه­های تولیدی و خدماتی، جلب رضایت مشتریان و حفظ آن­ها و در نهایت نزدیک­تر کردن مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نا مرتبط به مسائل دنیای واقعی نائل شویم.

1-4. مفروضات عمومی مسئله

کارها مستقل از یکدیگر می­باشند.

در سیستم تولیدی، احتمال تولید اقلام معیوب وجود دارد.

تعداد دوباره­کاری برای هر قلم کالا محدود است.

امکان شکست در کارها وجود ندارد.

زمان آماده­سازی وابسته به توالی کار­ها و وابسته به نوع ماشین­آلات وجود دارد.

بیکاری ماشین­ها مجاز است.

تمام ماشین­ها بطور مستمر در دسترس هستند و امکان خرابی ماشین­ها وجود ندارد.

برای هر قلم کالا، محدودیت دسترسی به ماشین­ها وجود دارد.

محدودیت زمان دسترسی به کارها وجود دارد.(تمام کارها در لحظه صفر در دسترس نیستند)

زمان پردازش کارهای اصلی، زمان نصب ماشین، ضرایب کاهنده زمان، احتمالات معیوب بودن اقلام تولیدی و زمان­های دسترسی به کار­ها معین می­باشند. فرض بر این است که داده­های فوق با توجه به اطلاعات جمع­آوری شده مربوط به گذشته از محیط مورد بررسی گردآوری شده­اند.

1-5. ضرورت انجام تحقیق

مسائل زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط، یکی از کاربردی ترین مسائل در سیستم­های تولیدی و خدماتی می­باشد که در مقایسه با انواع دیگر مسائل ماشین­های موازی، با توجه کمتری از سوی محققین روبرو بوده است. همچنین، موضوع کاهش هزینه­های تولید همواره به­عنوان یکی از اهداف عملیاتی بیشتر واحد­های تولیدی مطرح بوده است و یکی از موثرین روش­ها در تحقق این هدف، دوباره­کاری اقلام معیوب می­باشد. لذا در این تحقیق، مسئله زمان­بندی ماشین­های موازی نامرتبط با فرض امکان دوباره­کاری اقلام معیوب مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین در مسئله فوق، بدلیل اهمیت زمان­های آماده­سازی وابسته به توالی در بسیاری از صنایع، فرض وابسته بودن زمان آماده­سازی ماشین به توالی کارها و نوع ماشین­آلات در مسئله لحاظ شده است. با تحقیقات صورت­گرفته در زمینه مسائل زمان­بندی ماشین­های موازی، جای خالی تحقیقی که در آن مسئله ماشین­های موازی نامرتبط با فرض امکان دوباره­کاری اقلام فاقد کیفیت و محدودیت­های زمان دسترسی به کارها، زمان نصب وابسته به توالی و وابسته به نوع ماشین و دسترسی محدود به ماشین­ها مورد بررسی قرار گرفته باشد، احساس می­شد. لذا در تحقیق پیش رو، مسئله یاد شده مورد مطالعه قرار گرفته است و یک مدل بهینه­سازی برای آن ارائه می­شود و از الگوریتم­های فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبور عسل به­منظور حل مدل در اندازه­های کاربردی استفاده می شود.

[1] Scheduling

[2] Machine

[3] Job

[4] Unrelated Parallel Machine Scheduling

[5] Flexible Flow Shop

[6] Machine Eligibility Restriction

[7] Release Date

[8] Sequence Dependent Setup Time

[9] Maximum Completion Time

[10] Rework

[11] Genetic Algorithm

[12] Honey  Bee Algorithm

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه زمان بندي ماشين هاي موازي غير مرتبط با اثر همزمان استهلاک و يادگيري و فعاليت هاي نگهداري
 • پايان نامه زمان بندي بهنگام سيستم توليد جرياني با محدوديت پذيرش سفارشات و نگهداري پيشگيرانه ماشين هاا زمان
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122