پايان نامه ساخت موضوعي و نقش‌هاي تتا در ترکيب‌هاي فعلي زبان فارسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ساخت موضوعي و نقش‌هاي تتا در ترکيب‌هاي فعلي زبان فارسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ساخت موضوعي و نقش‌هاي تتا در ترکيب‌هاي فعلي زبان فارسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل نخست: کلیّات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 مبانی نظری پژوهش 5
1-4 اهداف و اهمیت پژوهش 7
1-5 پرسش‌های پژوهش 7
1-6 فرضیه‌های پژوهش 7
1-7 اصطلاحات و مفاهیم کلیدی 8
1-8 روش پژوهش 9
1-9 ساختار پژوهش 9
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه 13
۲-۲ مطالعات مربوط به ترکیب فعلی 13
۲-۲-۱ آثار مربوط به زبان فارسی 13
۲-۲-۱-۱ خیام‌پور (۱۳۴۷) 14
۲-۲-۱-۳ مستأجر حقیقی (۱۳۶۹) 14
۲-۲-۱-۴ صادقی (۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۸۳) 15
۲-۲-۱-۵ کلباسی (۱۳۸۰) 16
۲-۲-۱-۶ طباطبایی (۱۳۸۲، ۱۳۸۷) 16
۲-۲-۱-۷ شقاقی (۱۳۸۶) 17
۲-۲-۱-۸ میرعمادی و مجیدی (۱۳۸۶) 17
۲-۲-۱-۹ خبّاز (۱۳۸۶) 17
۲-۲-۱-۱۰ ابوالقاسمی (۱۳۸۹) 18
۲-۲-۱-۱۱ سعیدی‌ (۲۰۰۹، 2012، بی‌تا) 19
۲-۲-۱-۱۲ غنچه‌پور (۱۳۹۲) 20
۲-۲-۱-۱۳ شکی (۱۹۶۴) 21
۲-۲-۱-۱۴ لمبتون (۱۹۸۴) 22
۲-۲-۱-۱۵ تهرانیسا (۱۹۸۷) 22
۲-۲-۱-۱۶ واحدی (۲۰۰۹) 22
۲-۲-۲ آثار مربوط به زبان‌های دیگر 23
۲-۲-۲-۱ لیز (۱۹۶۰) 23
۲-۲-۲-۲ لوی (۱۹۷۸) 24
۲-۲-۲-۳ روپر و زیگل (۱۹۷۸) 25
۲-۲-۲-۴ سلکرک (۱۹۸۲) 25
۲-۲-۲-۵ لیبر (۱۹۸۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۹) 26
۲-۲-۲-۶ زوئیکی (۱۹۸۵ و ۱۹۹۳) 27
۲-۲-۲-۷ بوی (۱۹۸۸، ۲۰۰۵) 27
۲-۲-۲-۸ جنسن (۱۹۹۰) 28
۲-۲-۲-۹ متیوز (۱۹۹۱) 28
۲-۲-۲-۱۰ میلر (۱۹۹۳) 28
۲-۲-۲-۱۱ جکنداف (۱۹۹۷) 29
۲-۲-۲-۱۲ فب (۱۹۹۸) 29
۲-۲-۲- ۱۳ اسپنسر (۲۰۰۰) 30
۲-۲-۲-۱۴ اسکالیزه، بیزتو و گوئوارا (۲۰۰۵) 30
۲-۲-۲-۱۵ فوکوشیما (۲۰۰۵) 30
۲-۲-۲-۱۶ اسکالیزه و بیزتو (۲۰۰۹) 31
۲-۲-۲-۱۷ گیگریچ (۲۰۰۹) 31
۲-۲-۲-۱۸ صدیقی (۲۰۰۹) 32
۲-۳ مطالعات مربوط به انضمام 32
۲-۳-۱ مطالعات زبان‌شناسان ایرانی درمورد انضمام 32
۲-۳-۱-۱ دبیرمقدم (۱۳۷۶) 32
۲-۳-۱-۲ کریمی (۱۹۹۷) 34
۲-۳-۱-۳ ارکان (۱۳۸۵) 34
۲-۳-۱-۴ شقاقی (۱۳۸۶) 35
۲-۳-۲ مطالعات زبان‌شناسان غیرایرانی درمورد انضمام 35
۲-۳-۲-۱ سپیر (۱۹۱۱) 36
۲-۳-۲-۲ سیداک (۱۹۸۰) 36
۲-۳-2-3 میتون (۱۹۸۴) 36
۲-۳-2-4 تراویس (۱۹۸۴) 37
۲-۳-2-5 بیکر (۱۹۸۸) 38
۲-۳-2-6 روزن (1989) 38
۲-۳-2-7 اسپنسر (2000) 39
۲-۳-2-8 گرتس (2001) 39
۲-۳-2-9 اندرسن (2001) 40
2-3-2-10 مسم (2001) 40
۲-۳-2-11 لیبر (2010) 41
2-4 مطالعات مربوط به ساخت موضوعی و نقش‌های تتا 41
۲-4-۱ آثار مربوط به زبان فارسی 41
۲-۴-۱-۱ قادری (۱۳۸۳) 42
۲-۴-۱-2 هادیان (1387) 43
۲-۴-۱-3 معزی‌پور (1388) 43
۲-۴-۱-4 عبداللهی (1390) 44
۲-۴-۱-4 غنچه‌پور (1392) 46
۲-4-2 آثار مربوط به زبان‌های دیگر 47
2-4-2-1 السینا (1992، 2001) 48
2-4-2-2 هیل و کیسر (1993، 2002) 49
2-4-2-3 هگمن و گرون (1999) 51
2-4-2-4 ون‌ویلن (2000، 2005) 52
2-4-2-5 سعید (2003) 54
2-4-2-6 هایدن (2005) 56
2-4-2-7 لوین و رپپورت (2005) 57
2-5 خلاصه 58
فصل سوم: مبانی نظری
3-1 مقدمه 61
3-2 مبانی نظری پژوهش 61
3-3 ترکیب فعلی 63
3-3-1 تمایز ترکیب از گروه نحوی 65
3-3-2 هسته نحوی در ترکیبهای فعلی 68
3-3-3 هسته معنایی در ترکیبهای فعلی 68
3-3- 4 خاستگاه تشکیل ترکیبهای فعلی 69
3-3-5 نحوه تشکیل ترکیب‌های فعلی 70
3-3-5-1 نظریه گشتاری- واژگانی روپر و زیگل (1978) 70
3-3-5-2 نظریه نحو واژه سلکرک (1982) 71
3-3-5-3 نظریه ارتباط موضوعی و تراوش مشخصه‌ای لیبر (1983) 72
3-3-5-4 نظریه نامتقارن دیشولو (2009) 72
3-3-5-5 نظریه صرف توزیعی هارلی (2009) 73
3-3-6 انضمام 73
3-4 ساخت موضوعی 76
3-4-1 موضوعهای تلویحی و موضوعهای تصریحی 79
3-5 نقش‌های تتا 82
3-6 خلاصه 83
فصل چهارم: تحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه 87
4-2 نحوه استخراج داده‌ها 88
4-3 ترکیب فعلی در زبان فارسی 90
4-3-1 هسته نحوی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 91
4-3-2 هسته معنایی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 92
4-3-3 خاستگاه تشکیل ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 93
4-3-4 شیوه تشکیل ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 94
4-4 ساخت موضوعی و نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 95
4-4-1 بسامد نقش‌های تتا در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 97
4-4-1-1 توزیع ساخت موضوعی منضم به ستاک فعلی 98
4-4-1-2 توزیع ساخت غیرموضوعی منضم به ستاک فعلی 99
4-4-2 کلان‌نقش‌های معنایی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 101
4-4-2-1 توزیع کلان‌نقش‌های معنایی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی 103
4-5 خلاصه 104
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 109
5-2 خلاصه فصل‌های گذشته 109
5-3 نتیجه‌گیری 112
5-3-1 پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش 113
5-3-2 پاسخ‌ به پرسش‌های پژوهش و نتایج 113
5-4 پیشنهادهایی برای مطالعات آینده 114
منابع 116
چکیده انگلیسی 130

منابع

الف) فارسی:

ابولقاسمی، محسن. (1389). دستور تاریخی زبان فارسی (چاپ هشتم). انتشارات سمت.

ارکان، فائزه. (1385). فرایند انضمام اسم: رویکرد نحوی یا صرفی. مجله زبان و زبان‌شناسی. شماره دوم، 95-110.

انوری، حسن. (1390). فرهنگ بزرگ سخن (چاپ هفتم). تهران: انتشارات سخن.

خباز، مجید. (1385). ترکیب غیرفعلی در زبان فارسی، رساله دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

خیام‌پور، عبدالرسول. (1347). دستور زبان فارسی (چاپ دوازده). تبریز: انتشارات سوده.

دبیرمقدم، محمد. (1376). فعل مرکب در زبان فارسی. مجله زبان‌شناسی. س 12، ش 1 و 2، ص2-46.

_____(1390). زبان‌شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زبان زایشی (ویراست دوم). تهران: انتشارات سمت.

شقاقی، ویدا. (1386). مبانی صرف، تهران: سمت.

_____ (1386). انضمام در زبان فارسی. مجله دستور. ج 3، شماره 3، ص 3-40.

صادقی، علی‌اشرف. (1370). شیوه‌ها و امکانات واژه‌سازی در زبان فارسی معاصر (2). نشر دانش. شماره پنجم، ص 12-19.

_____(1371). شیوه‌ها و امکانات واژه‌سازی در زبان فارسی معاصر (2). نشر دانش. شماره چهارم، ص 39-46.

_____(1383). کلمات مرکب ساخته‌شده با ستاک فعل. مجله دستور. ج 1،‌ شماره 1، ص 5-16.

طباطبایی، علاءالدین. (1382). اسم و صفت مرکب در زبان فارسی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

_____(1387). ترکیب در زبان فارسی (2). نامه فرهنگستان. دوره دهم، شماره اول (مسلسل 37)، ص 130-136.

غنچه‌پور، موسی. (1392). ترکیب فعلی در زبان فارسی، رساله دکتری. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

فرشیدورد، خسرو. (1351). کلمه مرکب و معیار تشخیص آن در زبان فارسی. مجموعه سخنرانی‌های دومین کنگره تحقیقات ایرانی، جلد 1، ص 169-217. مشهد: دانشگاه فردوسی.

کلباسی، ایران. (1380). ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

مستاجر حقیقی، محمد. (1369). نگاهی به واژه‌های مرکب فارسی بر پایه نظریه زایاگشتاری. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مشهد. ش 1 و 2، ص 245-257.

مهدی مشکوه الدینی ساخت آوایی زبان، بحثی درباره صداهای زبان و نظام آن چاپ دوم 1370 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد. ص 139.

یارمحمدی، لطف‌الله. (1381). بررسی مقابله‌ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی. تهران: دانشگاه پیام نور.

ب) انگلیسی:

Aarts, B. (1997). English syntax and argumentation. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Allan, K. (1986). Linguistic Meaning, 2 vols. London: Routledge & Kegan Paul.

Alsina, A. )1992(. On the argument structure of causatives. Linguistic Inquiry, 23(4):517–555.

_______ (2001). On the nonsemantic nature of argument structure. Language Sciences 23 (4): 355-389.

Anderson, S.R. (2001). Lexicallism, incorporated (or Incorporation, lexicalized).

2001 Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Chicago Linguistics Society:

The panels (Eds.), Arika Okrent and John P. Boyle, (pp.13-34). The Chicago

Linguistics Society.

Andrews, A. (1985). The major functions of the noun phrase. In Timothy Shopen

(ed.), Language Typology and Syntactic Description, vol III: Clause Structure, 2-154. Cambridge: Cambridge University Press.

Asher, R. E. (1994). The Encyclopedia of Language and Linguistics. vol. 12. Oxford: Pergmon Press.

چکیده

ترکیب فعلی در زبان‌های هندواروپایی ازجمله زایاترین فرایندهای واژه‌سازی محسوب می‌شود. این فرایند در زبان فارسی متشکل از دو یا چند سازه است که هسته نحوی آن، فعل و دست‌کم یکی از سازه‌های دیگر آن غیرمستقل است. سازه‌های غیرفعلی در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی می‌توانند موضوع درونی، موضوع بیرونی و غیرموضوع یا افزوده (قیدهای مکان، زمان، کیفیت، و نیز مفعول حرف‌اضافه) باشند که طی فرایند انضمام به سازه فعلی متصل شده، ترکیب واحدی را به‌دست می‌دهند. در این پژوهش با بررسی پیکره‌ای متشکل از چهار جلد نخست فرهنگ بزرگ سخن (انوری،1390) انواع ساخت‌های موضوعی و نقش‌های تتای منضم به ترکیب‌های فعلی زبان فارسی تعیین گردیده، پربسامدترین و پرکاربردترین آنها به ترتیب، پذیرنده و پذیرا دانسته شده است. همچنین کلان‌نقش معنایی کنش‌پذیر نیز در این نوع از ترکیب زبان فارسی،‌ دارای بالاترین بسامد وقوع تعیین‌شده است. از این یافته‌ها ازجمله در واژه‌سازی و نیز تبیین ساختواژی زبان فارسی می‌توان بهره برد.

کلیدواژه‌ها: ترکیب فعلی، انضمام، ساخت موضوعی، نقش‌های تتا، کلان‌نقش‌های معنایی

فصل نخست

کلیّات پژوهش

 1-1 مقدمه

فصل حاضر مقدمه‌ای است برای بررسی بحث اصلی این پژوهش که در ارتباط با ’ترکیب فعلی‘[1] و سازه‌های تشکیل‌دهنده آن محسوب می‌شود. عنوان پژوهش حاضر “ساخت موضوعی[2] و نقش‌های تتا[3] در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی” است. ترکیب فعلی، ’ترکیب ترکیبی‘[4] یا ’ترکیب ثانویه‘[5] ساختی است متشکل از دو یا چند سازه که هسته نحوی آن برگرفته از فعل و عناصر دیگر آن شامل سازه غیرفعلی و نیز ’وند اشتقاقی[6]‘ است. سازه غیرفعلی در این ترکیب زبان فارسی ممکن است ’موضوع [7]‘فعل یا ’غیرموضوع [8]‘باشد. در این پژوهش سعی می‌شود تا به انضمام[9] موضوع‌های فعل نظیر ’عامل‘[10]،‌ ’پذیرا‘[11]، ’پذیرنده [12]‘و نظایر آن به‌منظور تشکیل ترکیب فعلی و بررسی انواع و بسامد آنها پرداخته ‌شود.

در این فصل به بیان مسئله، اهداف و اهمیت پژوهش، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش و معرفی برخی اصطلاحات تخصصی مورداستفاده در این پژوهش خواهیم پرداخت.

1-2 بیان مسئله

ترکیب فعلی ساختی است که از انضمام عناصری غیرفعلی همچون اسم، صفت،‌ ضمیر، قید، مفعول حرف اضافه و نیز گروه‌های نحوی گوناگون همچون گروه اسمی، گروه صفتی، گروه قیدی،‌ گروه حرف‌اصافه‌ای یا ترکیبی از آنها به‌دست می‌آید. هسته نحوی ترکیب‌های فعلی، سازه برگرفته از فعل و عنصر غیرفعلی آن که شامل واژه و گروه است به لحاظ معنایی موضوع (اجباری یا اختیاری) آن به‌شمار می‌رود. عموما در ترکیب‌های فعلی به‌جز سازه فعلی و غیرفعلی شاهد یک وند اشتقاقی نیز به‌صورت ’عیان‘[13] یا ’نهان‘[14] هستیم.

ازنظر کاتامبا و استونهم[15] (2006: 321 ) ترکیب فعلی دارای ویژگی‌های زیر است:

اول) هسته‌ غیربسیط صفت یا اسم که برگرفته از فعل است؛

دوم) سازه وابسته که موضوع نحوی هسته اسمی یا صفتی برگرفته از فعل است؛

سوم) سازه وابسته دارای ’نقش تتا‘[16]ی عامل، پذیرا یا نظایر آن‌هاست؛ و

چهارم) معنای کل ترکیب ’شفاف‘[17] است.

در فرایند انضمام، یک واژه مستقل معنایی براثر اعمال قواعد نحوی به‌جایگاه جدیدی انتقال یافته، در دل واژه‌ای دیگر جای می‌گیرد. به عقیده بیکر[18] (1988) یکی از ویژگی‌های مهم انضمام، تغییر روابط حاکمیت میان ’محمول‘[19] و موضوع‌هاست و این امر به تغییر روابط دستوری می‌انجامد. وی با ارائه ’اصل آینه‘[20] که اشتقاق صرفی را بازتابی از اشتقاق نحوی و برعکس می‌داند از قواعد حرکت برای تغییر سازه‌ها در جمله یاد می‌کند. این سازه‌ها گاهی درون گروه و گاهی درون واژه قرار می‌گیرند. درمورد اخیر، تغییرات صرفی بنیادینی صورت گرفته، واژه مرکبی متشکل از دو سازه جداگانه ایجاد خواهد شد.

با توجه به این مسائل قصد داریم با مطالعه‌ای پیکره‌بنیاد مشخص کنیم چه نوع موضوع‌هایی در زبان فارسی قابلیت انضمام به فعل برای تشکیل ترکیب فعلی را داشته، زایاترین انواع انضمام موضوع در ترکیب‌های فعلی این زبان کدامند.

1-3 مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری این پژوهش شامل دبیرمقدم (1376)، مسم[21] (2001) و ون‌ویلن[22] (2000 و 2005) است. دبیرمقدم (1376) با تمایز قائل‌شدن میان فعل‌های مرکب ’ترکیبی [23]‘و ’انضمامی [24]‘ بر آن است که در فرایند ’انضمام‘[25]، یک  اسم و نه یک  گروه اسمی که اسم جنس،‌ غیرارجاعی و غیرمستقل باشد به فعل منضم شده، باعث کاهش ’ظرفیت [26]‘فعل و تغییر ساخت موضوعی آن می‌گردد.

مسم (2001) با معرفی ’شبه‌انضمام اسم‘[27] به تبیین انضمام ’موضوع برونی [28]‘،’افزوده [29]‘و عناصر غیرموضوع به ’ستاک فعلی [30]‘پرداخته، انضمام نحوی بیکر (1988) را که در زبان فارسی پاسخگوی شیوه ایجاد ترکیب‌های فعلی و خاستگاه آن نیست کنار می‌زند. در رویکرد وی نیازی به نقض اصول ’محدودیت حرکت هسته[31]‘، ’فرافکنی[32]‘، ’مقوله تهی [33]‘یا حرکت به سمت بالای’نمودار درختی [34]‘نبوده، سازه­ها بی­هیچ محدودیتی به ’خواهر بلافصل [35]‘فعل منضم می‌شوند.

ون‌ویلن (2000) نیز نظریه ’نقش‌های معنایی‘[36]  خود را در ’دستور نقش و ارجاع [37]‘حاوی دو نوع نقش متفاوت می‌داند: نخست، ’روابط پذیرندگی [38]‘خاص که همان موارد عامل، پذیرنده،‌ پذیرا،  ’تجربه‌گر‘[39] و نظایر آن است؛ و دیگری ’نقش‌های معنایی تعمیمی [40]‘موسوم به ’کلان‌نقش‌ [41]‘معنایی که در رساله دکتری ون‌ویلن (1977) مطرح شده و مشابهی در نظریه‌های دیگر ندارد. کلان‌نقش‌ها رابط میان ’بازنمایی نحوی‘[42] و ’ساخت منطقی[43]‘‌اند. تنها دو کلان‌نقش ازاین‌دست با عنوان ’کنشگر [44]‘و ’کنش‌پذیر‘[45] متناظر با دو موضوع اصلی با رابطه ’گذرایی [46]‘وجود دارد که هریک چند رابطه پذیرندگی خاص را نمایندگی می‌کند. وظیفه خاص کلان‌نقش‌ها در ’انطباق‘ [47] (یا پیونددهی) بازنمایی‌های معنایی و نحوی است.

ون‌ویلن (2005) نیز نقش‌های معنایی را در سه سطح متمایز کلی ارائه می‌دهد: سطح نخست به نقش‌های معنایی ’فعل‌ویژه‘[48] همچون دونده یا شنونده اختصاص دارد. سطح دوم،‌ روابط پذیرندگی شامل عامل، ’ابزار‘[49]، تجربه‌گر، پذیرنده و پذیراست که تعمیم‌های نقش‌های فعل‌ویژه‌اند. سطح سوم هم نقش‌های معنایی تعمیمی یا کلان‌نقش‌های کنشگر و کنش‌پذیر است.

1-4 اهداف و اهمیت پژوهش

در این پژوهش که پیشینه مشابهی ندارد سعی می‌شود به بررسی،‌ دسته‌بندی و تحلیل آماری موضوع‌ها و نقش‌های تتای منضم به فعل در ترکیب‌های فعلی پرداخته شده، پربسامدترین و پرکاربردترین آنها در این زمینه مشخص گردد. به‌این‌ترتیب، می‌توان به ارائه ابزارهای عینی برای فرایندهای واژه‌سازی و واژه‌گزینی و نیز تحلیل خوش‌ساختی ترکیب‌های فعلی در زبان فارسی امروز پرداخت.

1-5 پرسش‌های پژوهش

پژوهش حاضر قصد دارد به پرسش‌های زیر پاسخ گوید:

اول) موضوع‌‌های فعلی و نقش‌های تتای ممکن منضم به فعل در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی امروز کدام‌اند؟

دوم) پربسامدترین موضوع‌‌های فعلی و نقش‌های تتای منضم به فعل در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی امروز کدام‌اند؟

سوم) پربسامدترین کلان‌نقش‌ معنایی منضم به فعل در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی امروز کدام‌اند؟

1-6 فرضیه‌های پژوهش

در این پژوهش، متناسب با پرسش‌های بخش پیشین این فرضیه‌ها ارائه می‌شوند:

اول) تمامی موضوع‌ها و نقش‌های تتا ازجمله عامل، پذیرا، پذیرنده، ’محرک[50]‘، تجربه‌گر، ’مکان[51]‘، ’مبدا [52]‘، ’هدف [53]‘، ’دارنده [54]‘، ’داشته‘[55] و نظایر آن می‌توانند در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی امروز به‌صورت انضمامی ظاهر شوند.

دوم) پذیرنده و پذیرا پربسامدترین موضوع‌ها و نقش‌های تتای منضم به فعل در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی امروز هستند.

سوم) کنش‌پذیر پربسامدترین کلان‌نقش‌ معنایی منضم به فعل در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی امروز است.

1-7 اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

واژه مرکب فعلی: واژه‌ای با حداقل دو سازه که هسته نحوی آن برگرفته از فعل و سازه غیرفعلی آن موضوع فعل یا غیرموضوع باشد.

شبه‌انضمام: انضمام آزاد ’موضوع درونی‘[56] یا بیرونی و نیز عناصر غیرموضوع و افزوده به ستاک فعلی برای ساخت ترکیب‌های فعلی.

ساخت موضوعی: عبارت است از “حداقل ’شرکت­کنندگان [57]‘در کنش یا حالتی که محمول بیان می­کند” (هگمن[58]،‌ 1994: 44).

نقش‌های تتا: عبارت است از “نقش‌های معنایی موضوع‌ها در ارتباط با محمول خود” (هگمن و گورون[59]، 1999: 25).

کلان‌نقش‌های معنایی: نقش‌های معنایی تعمیمی که تعمیم‌های معناییِ روابط پذیرندگی‌ شامل کنشگر و کنش‌پذیر است.

1-8 روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی-کتابخانه‌ای است و برآن است تا با استفاده از چهار جلد نخست فرهنگ بزرگ سخن (انوری، 1390) به بررسی پیکره‌بنیاد انضمام موضوع‌ها و نقش‌های تتای مختلف در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی امروز بپردازد.

1-9 ساختار پژوهش

این پژوهش طی پنج فصل تنظیم شده است. در فصل نخست پژوهش حاضر مقدمه‌ای پیرامون موضوع، اهمیت، ضرورت انجام، هدف، روش کار و ساختار پژوهش ارائه گردیده است. فصل دوم به مرور مطالعات پیشین مشتمل بر مطالعات زبان‌شناسان ایرانی و غیرایرانی درمورد فرایندهای ترکیب، انضمام و ساخت موضوعی و نقش‌های تتا اختصاص دارد.

[1] deverbal compound

[2] argument structure

[3] theta roles

[4] synthetic compound

[5] secondary compound

[6] derivational affix

[7] argument

[8] non-argument

[9] incorporation

[10] agent

[11] patient

[12] theme

[13] overt

[14] covert

[15] Katamba and Stonham

[16] theta role

[17] transparent

[18] Baker

[19] predicate

[20] Mirror Principle

[21] Massam

[22] Van Valin

[23] combinational

[24] incorporational

[25] incorporation

[26] valency

[27] pseudo-noun incorporation

[28] external argument

[29] adjunct

[30] verb stem

[31] head movement constraint

[32] projection

[33] empty category

[34] tree diagram

[35] Immediate sister

[36] semantic roles

[37] Role and Reference Grammar

[38] thematic relations

[39] experiencer

[40] generalized semantic roles

[41] macrorole

[42] syntactic representation

[43] logical structure

[44] actor

[45] undergoer

[46] transitivity

[47] linking

[48] verb-specific

[49] instrument

[50] stimulus

[51] location or locative

[52] source

[53] goal

[54] possessor

[55] possessed

[56] internal argument

[57] participants

[58] Haegeman

[59] Gueron

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جايگاه دستور زبان فارسي در ويرايش متون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122