پايان نامه سبک رهبري توانمند ساز مديريت دانش در صندوق ضمانت صادرات ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه سبک رهبري توانمند ساز مديريت دانش در صندوق ضمانت صادرات ايران   یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 196 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه سبک رهبري توانمند ساز مديريت دانش در صندوق ضمانت صادرات ايران   بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه        1
2-1 بیان مسئله         2
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع     2
4-1 چارچوب نظری تحقیق       3
5-1 سؤالات تحقیق     7
1-5-1  سؤال اصلی تحقیق     7
2-5-1  سؤالات فرعی تحقیق     7
6-1 فرضیات تحقیق      7
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق     7
2-6-1 فرضیات فرعی تحقیق     8
7-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار     8
8-1 قلمرو تحقیق        8
1-8-1 قلمرو مکانی     8
2-8-1 قلمرو زمانی     8
9-1 روش گرآوری داده ها      8
10-1 روش تحلیل داده ها     9
11-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه     9
12-1 موانع و محدودیت های تحقیق     10
13-1 نقشه راه      10
14-1 تعاریف واژگان و اصطلاحات     11
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
1-2 مقدمه     16
2-2 تعارف مدیریت دانش     17
3-2 تاریخچه مدیریت دانش       19
4-2 مدل های مدیریت دانش     20
1-4-2 مدل هفت سی     21
2-4-2 مدل شش گانه استیو هالس     21
3-4-2 مدل رن جانسون     23
4-4-2 مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران    24
5-4-2 مدل چارچوب ستون های مدیریت دانش     24
6-4-2 مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص های KMC در اثربخشی مدیریت دانش     25
7-4-2 مدل سنگ بنای مدیریت دانش     26
5-2 تعاریف ابعاد اصلی فرآیند مدیریت دانش     29
1-5-2 خلق و کسب دانش     29
2-5-2 تسهیم دانش     30
3-5-2 کاربرد دانش     32
4-5-2 نگهداری و ذخیره دانش     33
5-5-2 فرآیند ارزیابی و بازخور     34
6-2 تعاریف رهبری     34
7-2 تمایز بین رهبری و مدیریت     35
8-2 مکاتب رهبری     37
1-8-2 مکتب صفات شخصی     38
2-8-2 مکتب رفتاری     39
1-2-8-2 مطالعات دانشگاه آیوا    40
2-2-8-2 نظریه مطالعات میشیگان     41
3-2-8-2 مطالعات اوهایو     41
4-2-8-2 نظریه شبکه مدیریت     42
5-2-8-2 نظریه چهار سبک رهبری     44
3-8-2 مکتب اقتضایی    44
1-3-8-2 نظریه پیوستاری رهبری    44
2-3-8-2 نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت(رهبری وضعیتی)    45
3-3-8-2 نظریه رهبری اقتضایی فیدلر     47
4-3-8-2 نظریه مسیر-هدف    48
5-3-8-2 تئوری تعامل رهبر- عضو (LMX)     50
4-8-2 مکاتب نوین رهبری     51
1-4-8-2 نظریه جانشین های رهبری     51
2-4-8-2 نظریه اسنادی رهبری     51
3-4-8-2 نظریه رهبری تحول آفرین و تبادلی     52
9-2 رهبری تحول آفرین     53
1-9-2 نفوذ آرمانی     55
1-1-9-2 ویژگی های آرمانی     56
2-1-9-2 رفتارهای آرمانی     56
2-9-2 انگیزش الهام بخش     56
3-9-2 ملاحظات فردی     57
4-9-2 ترغیب ذهنی     58
10-2 نظریه های مختلف مربوط به رهبری تحول آفرین     60
1-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین برنز     60
2-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس    60
3-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین شاین     61
4-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین تیچی و دیونا     62
5-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین شرمر هورن     62
6-10-2 نظریه رهبری تحول آفرین باس     63
7-10-2 نظریه باس و آوولیو    64
11-2 رهبری تبادلی     64
1-11-2 ابعاد اصلی رهبری تبادلی     65
1-1-11-2 پاداش های مشروط     65
2-1-11-2 مدیریت بر مبنای استثناء فعال     65
3-1-11-2 مدیریت بر مبنای استثناء منفعل     66
12-2 رهبری عدم مداخله گر    66
13-2 رهبری و مدیریت دانش     67
14-2 ابعاد و ویژگی های رهبری     71
15-2 صندوق ضمانت صادرات ایران     74
16-2 تاریخچه صندوق ضمانت صادرات ایران    74
17-2 ریسک های تحت پوشش صندوق     75
1-17-2 ریسک های تجاری     75
2-17-2 ریسک های سیاسی    75
18-2 خدمات ارائه شده توسط صندوق    76
1-18-2 اعتبارسنجی خارجی     76
2-18-2 اعتبارسنجی داخلی    76
3-18-2 صدور انواع بیمه نامه    76
1-3-18-2 بیمه نامه کل گردش صادرات    76
2-3-18-2 بیمه نامه خاص صادرات    77
3-3-18-2 بیمه نامه صدور خدمات فنی مهندسی    77
4-3-18-2 بیمه نامه سرمایه گذاری    77
5-3-18-2 بیمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی    78
6-3-18-2 بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی     78
7-3-18-2 بیمه نامه تضمین اعتبارات بانک بابت تضمین اعتبارات دیداری     78
4-18-2 صدور انواع ضمانت نامه      78
1-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری تولیدی     78
2-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری ریالی     79
3-4-18-2 ضمانت نامه اعتباری ارزی     79
4-4-18-2 ضمانت نامه پوشش اعتبار خرید    79
19-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق    80
1-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش     80
2-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه رهبری تحول آفرین    83
23-19-2 تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت دانش و رهبری     85
20-2 مدل پیشنهادی تحقیق     88
فصل سوم : روش تحقیق
1-3 مقدمه    90
2-3 هدف تحقیق      90
3-3 نوع تحقیق     91
4-3 روش تحقیق     91
5-3 جامعه و نمونه آماری     91
6-3 روش گردآوری اطلاعات    92
1-6-3 منابع اولیه     92
2-6-3 منابع ثانویه     92
7-3 ابزار گردآوری اطلاعات     92
8-3 روایی و پایایی پرسشنامه     92
1-8-3 پرسشنامه رهبری چند عاملی باس و آوولیو    92
1-1-8-3 پایایی (اعتماد) پرسنامه رهبری چند عاملی     93
2-1-8-3 روایی (اعتبار) پرسنامه رهبری چند عاملی     93
3-1-8-3 شاخص های مورد سنجش در پرسشنامه رهبری چند عاملی     94
2-8-3 پرسشنامه مربوط به متغییر مدیریت دانش     96
1-2-8-3 پایایی پرسشنامه مدیریت دانش     97
2-2-8-3 روایی (اعتبار) پرسشنامه مدیریت دانش    98
3-8-3 پایایی کلی پرسشنامه     98
4-8-3 روایی کلی پرسشنامه     99
9-3 مدل تحلیلی پژوهش     100
10-3 روش تحلیل داده ها     102
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه     104
2-4 تحلیل با استفاده از آمار توصیفی     104
1-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت     104
2-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات     105
3-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی     106
4-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سمت شغلی    106
3-4 تحلیل با استفاده از آمار استنباطی     107
4-4 آزمون هم خوانی داده های مدیریت دانش و سبک رهبری با توزیع نرمال     107
5-4 تحلیل آماری فرضیه اصلی تحقیق     112
6-4 تحلیل آماری فرضیات فرعی تحقیق     113
1-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی اول     113
2-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی دوم    114
3-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی سوم     115
4-6-4 تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی چهارم     116
7-4 نتایج تحلیل مبتنی بر حداقل مربعات جزئی(PLS)    117
1-7-4 تحلیل عاملی متغییرهای مدل تحقیق     117
2-7-4 مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل سازی معادلات ساختاری     119
3-7-4 نمودار مسیر و آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری     120
4-7-4 ضریب تعیین (R2)    123
8-4 نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق     123
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه     126
2-5 نتایج تحقیق     127
1-2-5 نتایج مربوط به متغییر مدیریت دانش     127
2-2-5 نتایج مربوط به متغییر سبک رهبری     128
3-2-5 نتایج مربوط به رابطه میان متغییرهای مکنون تحقیق     129
3-5 مدل مفهومی اولیه تحقیق     130
4-5 مقایسه مدل اولیه و مدل نهایی تحقیق     131
5-5 جنبه نوآوری تحقیق     132
6-5 محدودیت های تحقیق     132
7-5 پیشنهادهای تحقیق     132
1-7-5 پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق     132
2-7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی     134

منابع و مآخذ

منابع فارسی

ابطحی، سید حسین و صلواتی، عادل. (1385). مدیریت دانش. تهران: انتشارات پیوند نو، چاپ اول.

ابطحی، سید حسین، و خیراندیش، مهدی. (1390). مدیریت دانش، با رویکرد بستر سازمانی. تهران: نشر مدیران امروز، 206-198.

احسان فر، گلشن. (1390). رابطه ی رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بیمه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بیمه)، استاد راهنما: دکتر نادر مظلومی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.

اخوان، پیمان، اولیایی، انوش، دسترنج ممقانی، نسرین و وثقی، فاطمه. (1389). توسعه فرآیندهای چرخه ی مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم ، 2.

آذر، عادل، غلامزاده، رسول، و قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت کاربرد نرم افزار Smart PLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.

استادی جعفری، حمید. (1391). اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت اجرای سیستم مدیریت دانش. پایان نامه

کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر حسن قاسمی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

اعرابی، سید محمد و موسوی، سعید. (1389). استراتژی دانش. تهران : انتشارات مهکامه، 11-10 .

افجه، دکتر سید علی اکبر. (1380). مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی. تهران: سازمان مطاله و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

الرک، پاملا ال، و بی ستل، رابرت. (1380). درسنامه پژوهشی پیمایشی: رهنمودها و استراتژی هایی برای انجام دادن پیمایش. (ترجمه مهراندخت نظام شهیدی و دیگران). تهران: انتشارات آگاه.

الوانی، مهدی. (1390). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.

الوداری، حسن. (1389). تدوین الگوی توسعة رهبری تحول آفرین در دانشگاههای کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی. رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

ایران نژاد پاریزی، مهدی. (1385). اصول و مبانی مدیریت در جهان معاصر. تهران: انتشارات نشر ایران، چاپ اول.

برگرون، برایان.(1386). اصول مدیریت دانش: درک و شناخت آنچه در KM وجود دارد یا ندارد.(ترجمه منوچهر انصاری). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

بلاگ، مارک. (1380). روش شناسی علم اقتصاد. (ترجمه غلام رضا آزاد). تهران: انتشارات نی، چاپ اول.

تسلیمی، محمدسعید، بازرگان، عباس، موسی خانی، محمد، و الواداری،‌ حسن. (1390). تدوین الگوی توسعه ی رهبری تحول آفرین در دانشگاه های کشور در راستای تعدیل بیگانگی شغلی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور). نشریه مدیریت دانشگاه تهران.

چوپانی، حیدر، حیات، علی اصغر، و زارع خلیلی، مجتبی. (1390). ارزیابی میزان بکارگیری مؤلفه های رهبری تحول آفرین در شرکت های بیمه البرز. مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعه. تهران: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده بیمه.

حافظ نیا، محمدرضا. (1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ پانزدهم.

حسن زاده، محمد. (1386). مدیریت دانش : مفاهیم و زیرساخت ها.  تهران: نشر کتابدار.

حسنوی، رضا، اخوان، پیمان، سنجقی، ابراهیم. (1389). عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش. تهران: انتشارات آتی نگر.

حنفی زاده، پیام، و زارع رواسان، احد. ( 1391). روش تحلیل ساختارهای چند سطحی بااستفاده از نرم افزار Smartpls. تهران: ترمه.

دهقان، فاطمه. (1390). رابطه ی بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)، استاد راهنما: دکتر محمد رضا تقوا، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

رابینز، استیفن پی. (1943). مبانی رفتار سازمانی. ( ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی،1378). تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.

رابینز، استیفن پی، و جاج، تیموتی ای. (2009). رفتار سازمانی. (ترجمه مهدی زارع، 1389). تهران: نص.

رضائیان، علی. (1379). رفتار سازمانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوما نسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ ششم، تابستان 1384.

ستاری، مهدی. (1386). رابطه ی بین زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده ومؤلفه های هوش سازمانی (مورد مطالع : شرکت ذوب آهن اصفهان). مقاله برگزیده اولین کنفرانس های مدیریت دانش، شماره 2.

سجادی، زینب السادات. (1390). بررسی رابطه ی هوش معنوی و هوش اخلاقی با رهبری تحول آفرین. پایان نامه کارشناسی ارشد، راهنما: دکتر وجه الله قربانی زاده، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. (1381). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

سکاران، اوما. (1381). روش تحقیق در مدیریت. (ترجمه محمد صائبی ). چاپ اول. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سنجقی. محمد ابراهیم. (1380). تحلیلی بر ماهیت و ابعاد رهبری تحول آفرین. فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال یازدهم، شماره 37 و 38.

سید جوادین، رضا. (1383). مروری جامع بر نظریه های مدیریت و سازمان. تهران: نگاه دانش.

غیاثوند، احمد. (1390). کاربرد نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها. تهران: لویه.

قاسمی، بهروز. (1390). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سپاهان، 477-438.

لوتانز، فرد. (1374). رفتار سازمانی. (ترجمه غلامعلی سرمد). جلد دوم، تهران: موسسه ی بانکداری ایران، چاپ اول.

محمدی مقدم، یوسف. (1390).  الگوی مدیریت دانش انتظامی در سازمان ناجا. رساله دکتری رشته مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)، استاد راهنما: دکتر وجه الله قربانی زاده، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

مورهد، جی و گریفین، آر. (1375). رفتار سازمانی. (ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده). تهران :انتشارات مروارید، چاپ دوم.

موغلی، علیرضا. (1381). رساله دکتری رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

مؤمنی، منصور. (1386).  تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران: نشر کتاب.

منابع لاتین

Abdullah, R., Selamat, M.h., Sahibudin, S., and Alias, R.A. (2005). A Framework For Knowledge Management System. Journal of Knowledge Mnagement. Available at: .

Ali, N., Ali, Babar, M.A., and Bangash, S.A. (2011). Relationship between leadership styles and organizational commitment among medical representative of national and multinational pharmaceuticals companies. interdisciplinary Journal contemporary Research in Buiseness,2(10), 529-524.

Allameh, S.M., Zare, S., and Davoodi, R. (2011). Examining The Impact of KM Enobers on knowledge management processes, procedia computer science, 3, 1211-1223.

Almarabeh,T., Abuali, A., Alsharrab, S., and Lasassmeh, A.A.(2009). Value Chain Model Knowledge Management. International Journal of Recent Trends in engineering, 2(2), 196-198.

Andersen, A., and The American Productivity and Quality Center(APQC). (1996). The Knowledge Management Assessment Tools: External Bnchmarking  version.

Antonakis, J., Ciancioli, T.A., and strenberg, R. (2004). Leadership: past, present, Future the Nature of leadership. Prentice Hall.

Atwood, A.M., Mora, W.J. and Kaplan, w.A.(2010). Learning to load : evaluating leadership and organizational learing. leadership & organizational Development Journal , 31(7), 576-595.

Aujiranpongpan, s., Vadhanasindhu, p., Chandrachai, A., and Cooparat, P. (2010).indicators of knowledge management Capability for KM effectiveness. The Journal of information and knowledge management system, 40(2),183-203.

Bagler, R., Caspi, A.,and Roccas, S.(2013). Transformational and Passive  leadership: An initial investigation of university instructors as leaders in a virtual learning environmemnt. Educational management Administration and leadership, published on line 12 April 2013 available at: http:// ema. Sagepub.com. content / early / 2013/04/12.

Barron, T. (2000). The merging of E-learning & knowledge management.  published by American society of Training & Development. Alexandria, VA.

Bass, B.M., Riggo, R.E.(2006). Transformational Leadership Lawrence Erlbaum  Associates, Inc.,Publisher,London.

Bass, B.M. (1990).Bass & stogill’s hand book of leadership(3th Ed).Theory Research and managerial applications, New York: Free Press.

Beckman, T.J. (1997). Expert system applications: desiging innovative business systems through reengineering. Handbook on expert systems. CRC press.

In Lie bowitz.

Beckman, T.J. (1999).The current state of knowledge management. In The Knowledge Management Handbook, Liebowitz, CRC Press.

Brayant, S.E. (2003). The role of Transformational and Transactional Leadership on creating: Sharing exploiting organizational knowledge. The Journal of leadership and organizational study,9(4).

Bruce Ho, C.T., Hsu, S.F., and oh, K.B. (2009). knowledge sharing : game and reasoned action perspectives. industrial management & Data systems, 109(9), 1211-1230.

Bushra, F., usman, A., and Naceed, A. (2011). Effect of Transformational Leadership on employee’s job satisfaction and organizational commitment in Banking sector of Lahore (Pakistan). International Journal of Business and social Science, 2(18), 261-267.

Carlos, J., Rivera, A.(2011). Las Comunidades De Practica Y La Gestion Del Conocimiento.Un Studio Desciptivo. Revista internacional Administraction & Finanzas, Volumen 4, Numero1.

چکیده

در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغییرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spss و تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شد. همسو با فرضیات پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، معنی داری رابطه میان این متغییر و متغییر مدیریت دانش تأیید نگردید. در نهایت نیز سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان شناسایی شد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، رهبری دانش، رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی، رهبری عدم مداخله گر

1-1 مقدمه

در دنیای پویای امروز، سازمان ها به طور مداوم در جستجوی راهی برای سازگار ساختن خود با شرایط جدیدند که آن ها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد. رشد اقتصاد دانش محور تأکید بر ارزش اطلاعاتی دارد که مزیت رقابتی ایجاد می کند، این اطلاعات به شرکت ها کمک می کند تا از سرمایه های دانش خود در گذشته استفاده نموده و در آینده به طور اثربخش تری عمل نمایند. در چنین شرایطی از دنیای امروز عجیب نیست که مفاهیمی چون مدیریت دانش به عنوان یکی از محبوب ترین دیدگاه های مدیریت تغییر استراتژیک در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شوند. برای سازمان های مدرن دانش یک منبع استراتژیک است که باید در جهت بقا و حفظ مزیت رقابتی ایجاد گردد (Hung et al ,2010). دراکر (1993) دانش را در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان تنها منبع معنادار اقتصادی در جوامع دانشی مطرح کرد. بنابراین تمرکز بر دانش و مدیریت دانش نیاز اساسی سازمان ها می باشد. سازمان هایی که در زمینه ی مدیریت دانش موفق اند تمایل دارند، دانش را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزش ها و هنجارهای سازمانی، که خلق و تسهیم دانش را حمایت می کند توسعه دهند (Keran et al,2013). دانش به عنوان یک منبع کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در پاسخ به محیط های رقابتی شدید بسیاری از سازمان ها جهت موفقیت کسب و کارشان به استفاده و مدیریت بهتر دانش در سازمان روی آورده اند (Wu,2012). مدیریت دانش، نگهداری و توزیع دانش در یک سازمان را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تسهیل می کند. به عبارتی مدیریت دانش مفهوم گسترده ایست که بیانگر کلیه ی فرآیندهایی که سازمان از طریق آن دانش را گسترش می دهد می باشد که این فرآیندها شامل :کسب، نگهداری و ذخیره، توزیع، تسهیم و کاربرد دانش در یک سازمان است (Keran et al,2013). مدیریت دانش به خودی خود در سازمان پا نمی گیرد .اجرای برنامه های مدیریت دانش نیازمند رهبری و اداره مؤثر دانش در کلیه ی سطوح سازمانی است. در سازمانی که مفهوم رهبری دانش در آن تحقق یافته است، دانش به عنوان یک منبع راهبردی سازمان مطرح می باشد که برای مدیریت این منبع ارزشمند، طرح راهبردی مدونی بر اساس چشم انداز و مدیریت دانش سازمان تدوین شده است (ابطحی و صلواتی ،1385).

2-1 بیان مسئله

در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش به عنوان یک فاکتور کلیدی نقش محرک درونی برای رشد و توسعه ی اقتصادی را داراست. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است به این معنی که یک مدیر صرفاً افراد را مدیریت نمی کند بلکه دانش آن ها را مدیریت می نماید و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند (حسنوی ، اخوان، سنجقی،1389). رهبری یکی از ضرورت های اساسی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است و در عین حال یک نقش کلیدی در موفقیت سیستم مدیریت دانش بازی می کند، زیرا رهبران در نقش الگویی هستند که رفتارهایشان برای مدیریت دانش تقلید می شود(wong,2005). علاوه بر این از دیگر قابلیت های رهبری که مهم می باشند شامل فرمان تغییر کارها، رساندن اهمیت مدیریت دانش به کارکنان،کمک به حفظ روحیه ی آن ها و ایجاد فرهنگی که خلق و تسهیم دانش را تسهیل می کند می باشد (Lingbo & kaichao,2012). مسئله ی اساسی در بسیاری از سازمان ها نادیده گرفتن این بعد مهم در انجام اقدامات مربوط به  مدیریت دانش است که منجر به کاهش کارایی این اقدامات می گردد، با وجود آنکه انتخاب سبک رهبری مناسب می تواند به عنوان یک عامل توانمندساز مدیریت دانش عمل کند، بی توجهی به این موضوع و عدم تناسب سبک رهبری در سازمان با اصول حیاتی مدیریت دانش می تواند نقش مانعی، بر سر راه پیاده سازی موفق مدیریت دانش را داشته باشد. بنابراین یکی از مسائل اساسی در سازمانهای امروزی و از جمله ی آن ها صندوق ضمانت صادرات ایران، تبیین و تعیین سبک رهبری هماهنگ با چارچوب های اساسی مدیریت دانش است .که در صورت تحقق این امر کارایی اقدامات مدیریت دانش در سازمان افزایش معتنابهی خواهد داشت. لذا سؤال اصلی در این تحقیق این است که کدام سبک رهبری در بهبود فرآیند مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران مؤثرتر است ؟

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع

عامل موفقیت سازمان ها در عصر اطلاعات و همچنین در صحنه های رقابتی پیش روی آن ها، حرکت به سوی دانش محوری و به تبع بکارگیری سیستم مدیریت دانش در سازمان می باشد. البته با توجه به اینکه دانش و اطلاعات در سراسر سازمان پراکنده شده و برای همه قابل تشخیص نمی باشد و با توجه به نیاز مبرم کارکنان به این دانش و اطلاعات و بکارگیری آن ها برای پیشرفت و رقابت و همچنین از آنجایی که مدیریت کردن دانش در سازمان از خود دانش مهم تر و حیاتی تر می باشد، طراحی و اجرای سیستم مدیریت دانش که هدف آن تولید، تسهیم و گسترش دانش در سازمان و حفظ مزیت رقابتی سازمان می باشد، ضروری به نظر می رسد(Loyer,2008) . یکی از ابعاد مهم پیاده سازی موفق مدیریت دانش سبک رهبری حاکم بر سازمان می باشد. از آنجایی که سبک رهبری در هر سازمان با توجه به نوع سازمان و مسائل حاکم بر آن از سازمان های دیگر متمایز است. تعیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در هر سازمان به صورت مجزا ضرورت می یابد.

از طرفی با توجه به نقش مهمی که صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق پوشش ریسک های تجاری و سیاسی صادرات و تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان در رشد سیاسی و اقتصادی کشورمان ایفا می کند و همچنین ماهیت دانش محوری فعالیت های آن اهمیت اقدامات مدیریت دانش را در این سازمان آشکار می سازد، که این امر مستلزم آن است که سبک رهبری متناسب با توانایی کارکنان که در عین حال تسهیل کننده و تسریع کننده ی اقدامات مدیریت دانش باشد، تعیین و اتخاذ گردد .

در زمینه ی عوامل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف تحقیقات زیادی صورت گرفته است و در اکثر این تحقیقات به صورت کلی به فاکتور رهبری به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر موفقیت مدیریت دانش اشاره شده است. اما در این تحقیقات به بررسی دقیق سبک های رهبری و در نهایت تعیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته نشده است که این امر ضرورت پرداختن به این موضوع و انجام تحقیقات لازم در این حوزه را آشکار می سازد.

4-1چارچوب نظری تحقیق

دو عامل مورد بحث در این تحقیق سبک های رهبری[1] و مدیریت دانش[2] هستند که مدل های مورد استفاده در هر مورد به شرح زیر می باشند :

سبک های رهبری

در مورد سبک رهبری مدل های گوناگونی وجود دارد که در این تحقیق مدل چندگانه رهبری[3] بر اساس مطالعات محقق و به دلیل جدیدتر بودن برگزیده شده است.

باس[4] در سال 1985 مدل چندگانه را در زمینه ی رهبری تحول آفرین، تبادلی و رهبری عدم مداخله گر ارائه کرد، مدلی که رفتار رهبر را مبتنی بر پنج بعد رهبری تحول آفرین[5]، دو بعد رهبری تبادلی[6] و یک بعد رهبری عدم مداخله گر[7] بیان نمود.(شکل 1-1)

 مدیریت دانش::

در رابطه با پیاده سازی  مدیریت دانش بیش از بیست مدل ارائه شده است. این مدل ها شامل دو تا هشت مرحله هستند و از نظر محتوایی تقریباً مشابه یکدیگرند اما دارای واژه ها و فازهایی با ترتیبات متفاوت می باشند.که در این تحقیق مدل سنگ بنای مدیریت دانش به دلیل جامعیت بیشتر و مدنظر قرار دادن ابعاد درونی و محیطی سازمان انتخاب شده است .

مدل سنگ بنای مدیریت دانش [8]

این مدل توسط پروست، رب و رومهارد[9] در سال 2000 ارائه گردید. طراحان این مدل، مدیریت دانش را به صورت سیکلی دینامیکی می بینند که در چرخش دائم است، اندیشمندان با توجه به جنبه ی کاربردی این مدل آن را به عنوان مدل نسبتاً کاملی که نکات مثبت همه ی مدل ها را تقریباً در بر می گیرد مورد توجه قرار می دهند. مراحل این مدل شامل هشت جزء متشکل از دو سیکل بیرونی و درونی است که در شکل 2-1 نشان داده شده است.

نحوه ی عملکرد پایه های این مدل به شرح زیر است:

الف) سیکل بیرونی

1.تعیین هدف[10] های دانشی : هدف های مدیریت دانش باید از اهداف اصلی سازمان نشأت گرفته و در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند.

سطح استراتژیک: در این سطح، تبدیل و نگهداری سازمان بر مبنای مدیریت دانش و همچنین ایجاد فرهنگ و سیاست های لازم در این زمینه انجام می شود.

سطح عملیاتی : در این سطح، با توجه به هدف ها باید نحوه شناسایی، استفاده، توزیع، کاربرد و نگهداری دانش مشخص و برنامه لازم برای دستیابی به آن ها در زمان معین، طراحی شود و به مرحله اجرا درآید.

ارزیابی[11] دانش : نحوه ی رسیدن به هدف های معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخور، برای تعیین یا اصلاح هدف، به این بخش مربوط است. با نگاه به نتایج بعضاً کیفی این فرآیند، ضروری است، آن ها را با مد نظر قرار دادن نتایج کمی و هزینه های انجام شده در این زمینه مورد ارزیابی قرار داد.

ب) سیکل درونی

شناسایی[12] دانش: با طرح این پرسش که « آیا می دانیم که چه می دانیم؟»، باید انجام این وظیفه مدیریت دانش؛ یعنی مرحله کشف دانش را آغاز کرد. بسیاری از سازمان ها به خاطر نا آشنا بودن با دانش خود، در تصمیم گیری ها و هدف گذاری هایشان دچار مشکل می شوند، البته ناگفته نماند که شناسایی منابع درونی و بیرونی سازمان به همراه هم انجام می شود.

کسب[13] دانش: در این مرحله باید دانش را از بازار داخلی و خارجی نظیر دانش های مربوط به مشتری، تولید، همکاران، رقبا و… از منابع شناسایی شده در مرحله کشف به دست آورد و نیز مشخص نمود چه قابلیت هایی را می توان از خارج سازمان خریداری یا تهیه کرد و مورد استفاده قرار داد.

توسعه[14] دانش: چگونه می توان تخصص جدیدی ایجاد کرد ؟ توسعه ی دانش سنگ بنایی می باشد که مکمل فرآیند کسب دانش است. تمرکز اصلی آن بر روی ایجاد مهارت های جدید، محصولات جدید و ایده های بهتر و فرآیندهای کاراتر می باشد. فرآیند توسعه ی دانش شامل آن دسته از تلاش های مدیریتی است که به صورت آگاهانه با هدف تولید و ایجاد توانایی،که سازمان فاقد آن است انجام می گیرد.

اشتراک[15] و تسهیم دانش: مسائلی همچون چگونگی به اشتراک گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و چگونگی انتقال دانش، به گونه ای که در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد و چگونگی انتقال دانش از سطح دانش فردی به سطح دانش گروهی و سرانجام سطح سازمانی، در دستور کار این بخش از مدیریت دانش قرار می گیرد.

استفاده[16]از دانش: اطمینان به استفاده مفید از دانش در سازمان مربوط به این قسمت است. در این بخش موانعی که بر سر راه استفاده مفید از دانش جدید است، باید شناسایی و رفع شوند تا از آن بتوان، به طور عملی در ارائه خدمات و محصولات استفاده کرد.

نگهداری[17] دانش : ذخیره و نگهداری و روزآمد کردن دانش به این بخش مربوط می شود. این روش از نابودی دانش جلوگیری کرده و به آن اجازه می دهد که مورد استفاده قرار گیرد؛ البته در این راستا باید سازو کار مناسبی برای به روز کردن سیستم ایجاد کرد. سازمان ها اغلب از این نکته گلایه دارند که سازماندهی مجدد باعث شده است که آن ها بخشی از حافظه ی خود را از دست بدهند، لذا فرآیندهای مربوط به انتخاب، ذخیره و به روز کردن منظم دانشی که در آینده ارزشمند خواهد بود باید به دقت کامل سازماندهی شوند. اگر این کار انجام نگیرد این امکان وجود دارد که تخصص های ارزشمند به طور ناخواسته کنار گذاشته شوند.

[1] Leadership styles

[2] Knowledge Management

[3] Multifactor  Leadership Model

[4] Bass

[5] Transformational Leadership

[6] Transactional Leadership

[7] Laissez-Faire

[8] Building stones of  knowledge management

[9] Probst ,Raub ,Romhardt

[10] goals

[11] Evaluation

[12] Identification

[13] Acquisitoin

[14] Development

[15] Sharing

[16] Use

[17] Save & Storage

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • پايان نامه بررسي نقش مديريت دانش در کارآفريني سازماني متخصصان علم اطلاعات شاغل
 • پايان نامه کاربرد مديريت دانش شخصي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122