پايان نامه سطح سواد رسانه اي فرهنگيان شهر تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه سطح سواد رسانه اي فرهنگيان شهر تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 196 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه سطح سواد رسانه اي فرهنگيان شهر تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 2
1-1طرح موضوع 3
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهداف تحقیق 5
1-3-1 هدف کلی 5
2-3-1 اهداف جزئی تحقیق 6
4-1 ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4-1 ضرورت علمی یا نظری 6
2-4-1 ضرورت عملی یا اجتماعی 8
5-1 سوال اصلی تحقیق 9
1-5-1 سوالات فرعی تحقیق 10
6-1 فرضیه های تحقیق 10
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 11
1-2 بخش اول: مرور تاریخی 12
1-1- 2 نگاهی کلی به تاریخچه سواد رسانه ای 12
2-1-2 فرآیند تاریخی موضوع 15
3-1-2 تاریخچه سواد رسانه ای در کشورها 16
1-3-1-2 کانادا 16
2-3-1-2 آمریکا 16
3-3-1-2 کشورهای اروپایی 18
4-3-1-2 استرالیا 19
5-3-1-2 آفریقای جنوبی 20
6-3-1-2 ژاپن 20
7-3-1-2 سنگاپور
8-3-1-2 ایران 21
21
4-1-2 نظام (سیستم) و فعالیت های مربوط به آموزش سواد رسانه ای در کشورها 22
2-2 بخش دوم: مرور تجربی 23
1-2-2 پژوهش های داخل کشور 23
2-2-2 پژوهش های خارج از کشور 25
3-2 بخش سوم: سیر تحول رسانه ها 29
1-3-2 کتاب 29
2-3-2 روزنامه 29
3-3-2 سینما 29
4-3-2 رادیو 30
5-3-2 تلویزیون 30
6-3-2 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 30
7-3-2 بازی های رایانه ای 31
8-3-2 اینترنت 32
9-3-2 رسانه های متعامل و کارکردهای آن 33
1-9-3-2- زیر ساخت های رسانه ی متعامل و ویژگی های آن 34
2-9-3-2- ویژگی های رسانه های متعامل 35
3-9-3-2- رسانه های متعامل و آموزش 36
4-9-3-2- اهمیت وسایل ارتباط جمعی 37
5-9-3-2- کارکردهای اصلی رسانه های جمعی برای جامعه 38
6-9-3-2- سیر تحول جوامع 40
1-6-9-3-2- مراحل تحول جوامع انسانی از دیدگاه مک لوهان 42
4-2 بخش چهارم: مرور مفهومی 45
1-4-2 تعریف سواد رسانه ای و تحول مفهومی آن
1-1-4-2 تعاریف موجود از سواد رسانه ای 45
2-1-4-2 تعریف سواد رسانه ای از نگاه صاحبنظران خارجی 46
3-1-4-2 سواد رسانه ای در نگاه صاحبنظران ایرانی 47
4-1-4-2 توافق بر تعریف 48
2-4-2 عناصر سواد رسانه ای 49
3-4-2 ویژگی های اساسی سواد رسانه ای 50
4-4-2 اصول سواد رسانه ای 51
5-4-2 آنچه سواد رسانه ای نامیده نمی شود 54
6-4-2 رهنمودهای برنامه های جامع سواد رسانه ای 55
7-4-2 تفکر انتقادی 56
1-7-4-2 ویژگی های تفکر انتقادی 56
2-7-4-2 سواد رسانه ای و تفکر انتقادی 57
8-4-2 خلاصه مفاهیم، سوال ها و کلید واژه های سواد رسانه ای 60
5-2 بخش پنجم:مرور نظری 61
1-5-2 رویکردهای نظری سواد رسانه ای 61
1-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر هابز 61
2-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر تامن 63
3-1-5-2 سواد رسانه ای از نظر پاتر 66
2-5-2 نظریه های ارتباطات مرتبط با سواد رسانه ای 69
1-2-5-2 نظریه استفاده و خشنودی 69
2-2-5-2 گفتمان و قدرت 71
3-2-5-2 زبان و ایدئولوژی 71
4-2-5-2 نظریه اقتصاد سیاسی رسانه 72
5-2-5-2 رمزگذاری-رمزگشایی و نظریه دریافت 73
6-2-5-2 مخاطب و رسانه 73
7-2-5-2 نظریه شکاف آگاهی 73
3-5-2 چارچوب نظری 74
4-5-2 جمع بندی 75
فصل سوم: روش تحقیق 76
مقدمه 77
1-3 روش تحقیق 77
2-3 جامعه آماری 77
3-3 حجم نمونه 78
4-3 روش نمونه گیری 78
5-3 تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات 78
6-3 واحد تحلیل 79
7-3 سطح تجزیه و تحلیل اطلاعات 79
8-3 تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها 79
9-3 اعتبار و پایایی 79
10-3 محدودیت های روش شناختی تحقیق 80
1-10-3 محدودیت های خارج از اختیار 80
2-10-3 محدودیت های در اختیار
11-3 سوال اصلی تحقیق
1-11-3 سوالات فرعی تحقیق 81
2-11-3 فرضیه های تحقیق 81
12-3 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 95
مقدمه 96
1-4 بخش اول:توصیف یافته ها 96
1-1-4 ویژگی های فردی فرهنگیان شهر تهران مقطع متوسطه 96
2-1-4 میزان تحصیلات فرهنگیان شهر تهران مقطع متوسطه 97
3-1-4 رشته تحصیلی فرهنگیان شهر تهران مقطع متوسطه 98
4-1-4 شکل گیری فهم نهایی از واقعیت 98
5-1-4 اولین رسانه مجسم شده در ذهن مخاطب با شنیدن عنوان رسانه 99
6-1-4 میزان دسترسی به رسانه 99
7-1-4 میزان استفاده از رسانه ها 100
8-1-4 توانایی دسترسی و میزان استفاده از رسانه 100
9-1-4 میزان آشنایی با تولید کنندگان پیام 101
10-1-4 تشخیص تفاوت بین دامنه سایت ها 101
11-1-4 آشنایی با مالکیت رسانه 102
12-1-4 تشخیص محتوای پیام 102
13-1-4 توانایی تحلیل و ارزیابی پیام 103
14-1-4 مهارت زبان خارجی 103
15-1-4 مهارت های رایانه ای 104
16-1-4 مهارت ها و توانمندی ها 104
17-1-4 توانایی ارتباطی 105
18-1-4 توانایی تولید و ارتباط با پیام های رسانه ای 105
19-1-4 اصل عدم شفافیت 106
20-1-4 زبان(رمزها و قواعد) 106
21-1-4 رمزگشایی مخاطب 107
22-1-4 بازنمایی محتوا 107
23-1-4 انگیزه و هدف 108
24-1-4 تفکر انتقادی 108
2-4 بخش دوم:تحلیل یافته ها 109
1-2-4 سوال اصلی تحقیق 109
2-2-4 سوالات فرعی تحقیق 109
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 127
مقدمه 128
1-5 جمع بندی توصیف یافته ها 128
2-5 جمع بندی تحلیل یافته ها 132
3-5 نتیجه گیری 134
4-5 موانع و مشکلات تحقیق 136
5-5 پیشنهادهای تحقیق 137
منابع 138
1 منابع فارسی 138
1-1 کتاب های فارسی 138
2-1 نشریات فارسی 140
3-1 پایان نامه های فارسی 141
4-1 سایت های اینترنتی داخلی 141
2 منابع خارجی 142
1-2 کتاب های خارجی 142
2-2 سایت های اینترنتی خارجی 142
3-2 منابع(مقالات)بر خط(آنلاین)خارجی 142
3 پیوست ها 144
1-3 پرسشنامه 145

منابع

 منابع فارسی

کتاب های فارسی

اس تن، الکسیس،1388،ترجمه:نعیم بدیعی،نظریه های پژوهش های ارتباط جمعی،همشهری،تهران

ببی،ارل،1381،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،ترجمه:رضا فاضل،سمت،تهران

پاتر،جیمز،1391،ترجمه:صدیقه ببران،افسون حضرتی،مهران بهروز فغانی،مبانی سواد رسانه ای،انتشارات تأویل،تهران

دی.ای.دواس،1386،ترجمه:هوشنگ نایبی،پیمایش در تحقیقات،نشر نی،تهران

زارعیان،داوود،1382،مبانی کلی ارتباط جمعی،کارگزار روابط عمومی،تهران

ساروخانی،باقر،1388،روش تحقیق در علوم اجتماعی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران

سورین،ورنر،تانکارد،1384،ترجمه علیرضا دهقان،نظریه های ارتباطات،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،تهران

شعبانی،محمد،مهرمحمدی،محمود،1379،پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش محور،مدرس،تهران

طلوعی،علی،1390،سواد رسانه ای درامدی بر شیوه یادگیری و سنجش،دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها،تهران

کارنکراس،فرانسیس،1384،ترجمه:نصرالله جهانگرد و همکاران،زوال فاصله ها:چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد؟،انتشارات گل واژه،تهران

گانتر،بری،1388،ترجمه:سید حسن پور عابدی نایینی،اثر بازی های ویدئویی و رایانه ای بر کودکان،انتشارات جوانه رشد،تهران

مک کوایل،دنیس،1380،ترجمه:مهدی منتظر قائم،مخاطب شناسی،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،چاپ سوم،تهران

مک کوایل،دنیس،1382،ترجمه:پرویز اجلالی،درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها،تهران

مهدی زاده،سید محمد،1389،نظریه های رسانه:اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی،همشهری،تهران

نظری،مریم،سواد اطلاعاتی،تهران:مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1384

اسلوین،جیمز،اینترنت و جامعه،1380،ترجمه:عباس گیلوری و علی دادباوه،نشر کتابدار،تهران

مک کوئین،دیوید،راهنمای شناخت تلویزیون،1384،ترجمه:فاطمه کرمعلی و عصمت گیویان،اداره کل پژوهش های سیما،تهران

نایبی،هوشنگ،برنامه کامپیوتری آمار در علوم اجتماعی،روش،تهران

وبستر،فرانک،نظریه های جامعه اطلاعاتی،1383،ترجمه:اسماعیل قدیمی،قصیده سرا،تهران

اسلامی،محسن،برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات،1383،آییژ،تهران

باکینگهام،دیوید،آموزش رسانه ای،یادگیری،سواد رسانه ای و فرهنگ معاصر،ترجمه:حسین سرفراز،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،تهران

اجردی ویمر و جوزف آر.آردومینیک،تحقیق در رسانه های جمعی،ترجمه:کاووس سید امامی،مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه ای،تهران

کانسیداین،دیوید،درآمدی بر سواد رسانه ای،1379،ترجمه:ناصر بلیغ،اداره کل تحقیق و توسعه صدا،تهران

گیدنز،آنتونی،جامعه شناسی،1377،ترجمه:منوچهر صبوری،نشرنی،تهران

مایرز،چت،آموزش تفکر انتقادی،1374،ترجمه:خدایار ابیلی،سمت،تهران

محسنیان راد،مهدی،ارتباط شناسی،1387،سروش،تهران

کوین،ویلیامز،درک تئوری رسانه،1386،ترجمه:رحیم قاسمیان،ساقی،تهران

محسنیان راد،مهدی،ایران در چهار کهکشان ارتباطی،دوره سه جلدی،1387،سروش،تهران

مهدی زاده،محمد،رسانه ها و بازنمایی،1387،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها،تهران

هاربر،کریستوفر،رسانه های نوین،1387،ترجمه:علی اصغر کیا،معین ادارات،تهران

 نشریات فارسی

بخشی،بهاره،”سواد رسانه ای با به کارگیری تئوری نشرنوآوری در تطبیق و برنامه سواد رسانه ای مدارس”،پژوهشنامه ویژه سواد رسانه ای،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،گروه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی،مجمع تشخیص مصلحت نظام،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،1387،صص229-197،تهران

براون،جیمزای،”رویکردهای سواد رسانه ای”،ترجمه پیروز ایزدی،مجلات کتابداری و اطلاع رسانی،زمستان،1385،ش68

بصیریان،جهرمی،حسن و رضا بصیریان جهرمی،”درآمدی به سواد رسانه ای و تفکر انتقادی”،فصلنامه رسانه،سال هفدهم،1385،شماره 4،شماره پیاپی68:33-5

رضایی بایندر،محمدرضا،”بررسی نقش رسانه ها در اموزش مهارت های شهروندی و رفتارهای مدنی،”فصلنامه پژوهش و سنجش،1382،سال دهم،شماره33

سپاسگر،ملیحه،”رویکرد نظری به سواد رسانه ای”،فصلنامه علوم انسانی ارتباطات،1384،شماره 42:136-118

شاه حسینی،مجید،”غرب سینما و آخر الزمان”،ماهنامه فرهنگی،اعتقادی و اجتماعی موعود،سال هفتم(1382)،شماره 37

شکرخواه،یونس،”سواد رسانه ای چیست؟” روزنامه همشهری،25 خرداد،1388

شیبا،تاناکومی،”تحلیل رویکرد انتقادی در سواد رسانه ای مطالعات تطبیقی بین ژاپن و کانادا”،ترجمه:زهره بیدختی،فصلنامه رسانه،سال 13،شماره2

طاهریان،مریم،”سواد رسانه ای با آموزش رسانه ای کودکان و نوجوانان”،پژوهشنامه ویژه نامه سواد رسانه ای،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی،مجمع تشخیص مصلحت نظام،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،1387،شماره 171:22-:196،تهران

فرهنگی،علی اکبر و بهاره نصیری،”ارتباطات اجتماعی سالم با رسانه ها از طریق سواد رسانه ای”،پژوهشنامه ویژه سواد رسانه ای،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی،مجمع تشخیص مصلحت نظام،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،1387،شماره 22:-104-85 ،تهران

قاسمی،طهمورث،”آموزش سواد رسانه ای”،فصلنامه پژوهش و سنجش،سال چهارم،زمستان 1385،شماره17

 پایان نامه های فارسی

خدامرادی،یاسین،”بررسی سطح سواد رسانه ای فرهنگیان (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)“،واحد پردیس خودگردان آموزش های نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی،1391

تقی زاده،عباس،”بررسی مقایسه ای سواد رسانه ای دختران و پسران دانش آموز مقطع متوسطه شهرستان های شهر کرمان“،واحد پردیس آموزش های نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی،1390

شاهرخ اسکویی،زهرا،”بررسی مقایسه ای سطح سواد رسانه ای در میان دانشجویان علوم اجتماعی و دانشجویان فنی دانشگاه تهران“پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم اجتماعی،1387

ایران پور،پرستو،”میزان سواد رسانه ای و نقش آن در استفاده از رسانه های تعاملی؛بررسی رفتار ارتباطی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان“،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم اجتماعی،1389

بخارایی،مهسا،”بررسی میزان شناخت والدین دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران درباره نقش آموزشی اینترنت (از دیدگاه دانش آموزان)“،پردیس آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

 منابع خارجی

Potter,W.James, (2008 ) Media Literacy” .4thed. sage publication

چکیده پژوهش:

سواد رسانه ای به معنی توانایی دسترسی به رسانه و استفاده از رسانه ها، تحلیل و ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای در اشکال مختلف و تفکر انتقادی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه در سال 1392 نسبت به پیام های وسایل ارتباط جمعی انجام گرفت. در این پژوهش که از روش پیمایشی و از پرسشنامه ای با 102 سوال بین جامعه آماری فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه در سال 1392 توزیع شد تا سطح سواد رسانه ای آنان مورد بررسی قرار گیرد. پس از کامل شدن پرسشنامه ، داده ها با استفاده از تکنیک های آماری و نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج و پیشنهادات ارائه گردید.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران ، شاغل در مقطع متوسطه در سال 1392 در حد متوسط می باشد. یافته های تحقیق بطور خلاصه عبارتند از اینکه فرهنگیان از تلویزیون بیشتر از سایر رسانه ها استفاده می کنند و فهم نهایی از واقعیت در مورد یک رویداد یا موضوع رسانه ای از طریق تلویزیون صورت می گیرد. افرادی که دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند، سواد رسانه ای بالاتری دارند وهمچنین فرهنگیان زن نسبت به فرهنگیان مرد از سواد بالاتری برخوردار هستند.

کلمات کلیدی:سواد رسانه ای ، رسانه، ارتباطات، فرهنگیان

فصل اول

مقدمه

سواد رسانه ای عبارت است از توانایی تعبیر و ایجاد مفاهیم شخصی از صدها و شاید هزاران نماد آوایی و دیداری که همه روزه از طریق تلویزیون، رادیو، رایانه، روزنامه و مجله و البته پیام های بازرگانی دریافت می کنیم. سواد رسانه ای عبارت است از توان گزینش و انتخاب، توان چالش و پرسش، توان آگاه شدن از آنچه در اطراف ما می گذرد و توان این که انفعالی و در نتیجه آسیب پذیر نباشیم.

از همان لحظه ای که توسط ساعت از خواب بیدار می شویم تا وقتی که ضمن تماشای برنامه های تلویزیونی آخرشب به خواب می رویم، در معرض صدها و حتی هزاران تصویر و اندیشه قرار می گیریم که نه فقط از طریق تلویزیون بلکه از طریق سرخط های روزنامه ها، عناوین روی جلد مجله ها، فیلم های سینمایی، سایت های شبکه، عکس ها، بازی های کامپیوتری و تابلوهای اعلانات شهری و نظایر آن به ما القا می شود.

تاکنون تنها معدودی از افراد، گسترش استیلای رسانه ها بر زندگی ما را مورد سوال قرار داده اند. گرایش این افراد به آن بود که توجه خویش را روی مسایل محتوایی از قبیل صور قبیحه، مسایل جنسی و خشونت در سینما و تلویزیون متمرکز کنند. عده ای از آنان از سانسور طرفداری می کردند حال آنکه عده ای دیگر صرفا از خانواده ها می خواستند در چنین مواردی تلویزیون خود را خاموش کنند. ولی واقعیت امر این است که با وجودی که می توان تلویزیون را خاموش کرد اگر انسان به قله های کوه هم برود باز هم نمی تواند از فرهنگ رسانه ای عصر حاضر فرار کند. رسانه ها دیگر فقط بر فرهنگ ما تاثیر نمی گذارند بلکه آنها خود فرهنگ ما به حساب می آیند.

نقش محوری رسانه ها در فرهنگ جهانی ما باعث می شود که سانسور هیچ گاه موثر واقع نشود، بلکه چیزی که ضرورت دارد تجدید نظر عمده ای است که باید در مورد نقش رسانه ها در زندگانی همه ما صورت گیرد. تجدید نظری که تغییر الگو از یک فرهنگ چاپی به یک فرهنگ تصویری را به رسمیت بشناسد. این تحول از زمانی شروع شد که عکس اختراع شد و این امکان را به وجود آورد که شیء یا بدیلی از یک شیء از زمان و مکان جدا شود اما همچنان واقعی، مشهود و پایدار باقی بماند.

در چنین فضایی، سواد رسانه ای کمک می کند تا چگونگی استفاده از رسانه ها و منابع اطلاعاتی آن ها را یاد بگیریم. اینکه از بین اطلاعات ارائه شده توسط رسانه ها چه مطالبی را کنار بگذاریم به دانش رسانه ای ما برمی گردد. این فرآیند مستلزم دستیابی به سطح معقولی از مهارت ها و دانشی است که بر پایه آن بتوان رابطه فعال تری در ارتباط با رسانه ها در پیش گرفت و از حالت رابطه انفعالی و یک سویه با رسانه ها خارج شد. سواد رسانه ای این امکان را می دهد تا با آموزش و افزایش آگاهی مخاطبان به چارچوب شناختی و انتقادی برسیم که موجب افزایش قدرت مخاطب در تجزیه و تحلیل پیام های رسانه های مختلف همراه با نگاه انتقادی به محتوای آنها دانست(طلوعی، 7:1390 ).

پیش از مطرح شدن مفهوم سواد رسانه ای، ما تنها توان مطالعه مطالب چاپی را ارزیابی کرده ایم تا بتوانیم به عنوان شهروندانی آگاه و تحصیلکرده در امور جامعه مشارکت جوییم. امروز، خانواده، مدرسه و همه نهادهای جامعه در به دوش کشیدن مسئولیت آماده سازی جوانان برای زندگی در دنیایی از تصویر و واژه و آوا، سهیم هستند و این چیزی است که «سواد رسانه ای» خوانده می شود.

موضوع تحقیق حاضر، بررسی سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران در مقطع متوسطه است که با روش پیمایش در سال 1392 صورت گرفته است.

طرح موضوع

اهمیت سواد رسانه ای در دنیای امروز کمتر از سواد خواندن و نوشتن نیست. به همان اندازه که سواد خواندن و نوشتن از ضروریات زندگی اجتماعی افراد به حساب می آید سواد رسانه ای نیز در عصر پر تلاطم اطلاعات که هر روز خود را در مواجهه با رسانه های گوناگون شنیداری ، دیداری و نوشتاری می یابیم از اهمیت دو چندان برخوردار می باشد. چرا که بدون این سواد نمی توان گزینش های صحیح از پیام های رسانه ای داشت  و خود را در برابر پیام های رسانه ها بیمه کرد و این خود زمینه سازی برای  آموزش این نوع سواد را در کنار سواد خواندن و نوشتن  در نظام آموزشی کشور ایجاب می کند. در این بین نهادهای اجتماعی ـ آموزشی همچون آموزش و پرورش ، دانشگاهها و مراکز آموزشی به عنوان متولیان امر آموزش و تربیت  انسان نقش  عمده ای بر عهده دارند. نهاد آموزش و پرورش به عنوان اولین نهاد آموزشی که فرد به عنوان عضوی از جامعه با آن آشنا می شود  نقش اصلی را بر عهده دارد.

اهمیت آموزش و پرورش در عصر کنونی غیرقابل انکار است و این فرهنگیان هستند که به عنوان تربیت کنندگان نسل آینده متناسب با نیازهای کشور در همه زمینه ها نقش اول را بر عهده دارند و به دلیل ارتباط تنگاتنگ این قشر با دانش آموزان و تسلط آنها بر علوم متناسب روز از جمله سواد رسانه ای، موجب انتقال این علوم و مهارت ها به آینده سازان کشور خواهد شد. خروجی این سیستم می تواند به عنوان نیروی کار آینده، خود نیرویی فعال و آشنا با مسائل روز جامعه و مهارت های سواد رسانه ای باشد. برای تحقق این هدف، دانش آموزان باید مهارت های ضروری برای تفکر، رابطه هوشیارانه با رسانه ها، استفاده ازتفکر انتقادی و تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای نوشتاری، سمعی و بصری را فرا بگیرند(خدامرادی، 1391: 3).

امروزه ارتباط مخاطبان با رسانه‌ها پیچیده‌تر شده و به همان میزان و شاید هم بیشتر، روش‌های تأثیرگذاری رسانه‌ها روی مخاطبان ظریف‌تر و غیرقابل فهم‌تر و پوشیده‌تر شده است، به طوری که انسانی که براساس تعریف سابق، واجد شرایط داشتن سواد رسانه‌ای بود، امروزه با فرض اینکه میزان درک و سواد رسانه‌ای‌اش تغییری نکرده، از نظر علم ارتباطات باسواد محسوب نمی‌شود و نیاز به بازآموزی و به‌روز کردن اطلاعات و بالابردن دانش خود در مورد کارکرد رسانه‌ها دارد تا حداقل در زمره اشخاص عامی و صرفاً تأثیرپذیر در دنیای امروز رسانه‌ها به حساب نیاید. به واقع در دنیای امروز، به کسی می‌توان باسواد رسانه‌ای، گفت که شاخص‌های سواد رسانه‌ای را دارا باشد و امروزه این شاخص‌ها نه‌تنها قدرت تفکیک و شناسایی رسانه‌ها و تولیدات و خوراک‌های فکری آن‌هاست، بلکه توانایی تأثیرگذاری متقابل و خط‌دهی و جهت‌دهی به عنوان یک مخاطب فعال را نیز شامل می‌شود.

این تحقیق درپی سنجیدن سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران در مقطع متوسطه بر اساس شاخصهای اصلی سواد رسانه ای می باشد تا بدین طریق به تعیین سطح سواد رسانه ای آنها پرداخته و راهکارهای لازم برای ارتقای این شاخص ها را ارائه کند.

2-1 بیان مسئله

رسانه تأثیر بسیار زیادی بر زندگی امروز دارد. دیروز و روزگاری نه‌چندان دور، نظام آموزش (مکتب، مدرسه، مسجد) و نهاد خانواده، اکثر مطلق آموزش‌های لازم فرزندان و نسل‌های نو را برعهده داشتند، اما با ظهور ابزارهای رسانه‌ای جدید، و پیچیده ‌شدن روابط اجتماعی در انبوه ‌شدگی مراکز اسکان بشر و به وجود آمدن سازمان‌های متنوع با وظایف مختلف به ویژه با خلق «دنیای وب» و رونق پرسرعت آن در جوامع مختلف بشری، تأثیرپذیری از رسانه و ایفای نقش آن در جایگاه یک عامل مؤثر در تربیت کردن و جهت دهی به بینش و رفتار انسان ها انکارناپذیر است که این خود موجب شکل‌گیری نیازی جدید به نام سواد رسانه‌ای شده است.

واقعیت‌های موجود ایجاب می‌کند که در تحکیم پایه‌های درک و شناخت و آگاهی روی موضوع سواد رسانه‌ای تأکید جدی داشته باشیم و به روش‌های تحقق آن بیندیشیم که اگر امکان عبور از آن برایمان فراهم نبود، لااقل آسیب‌های آن را کاهش داده باشیم.

با توجه به شتاب روزافزون پیشرفت فناوری، باید در زمان کنونی که جهان به تعبیر اندیشمندان ارتباطات، به دهکده ای کوچک تبدیل شده است، شهروندانی را برای زندگی در این شرایط تربیت کنیم و بهترین زمان و بهترین مکان آن کلاس های درس و محیط امن آموزش و پرورش است.

اگر چه روش‌های مختلفی در آموزش سواد رسانه‌ای مطرح است، یکی از مؤثرترین روش‌های آن آموزش در قالب برنامه‌های آموزشی رسمی در مدارس است. آندره بِره، متخصص آموزش سواد رسانه‌ای و نویسند کتاب سواد رسانه‌ای در مدارس، معتقد است که آموزش سواد رسانه‌ای باید آمیزه‌ای از سه حوزه وابسته به هم باشند: 1- فرهنگی: در این حوزه، افراد شکل‌ها و محتواهای مختلف فرهنگ رسانه‌ای را تجربه می‌کنند؛ 2- خلاقانه: در این قسمت، مهارت‌های خلاقانه افراد نظیر مهارت‌های بیانی، ارتباطی، مشارکت‌جویانه در استفاده از رسانه در حوزه عمومی مطرح می‌شود؛3- انتقادی: در این بخش نیز افراد مهارت‌های انتقادی را در تحلیل و ارزیابی خروجی‌های رسانه (پیام) کسب می‌کنند و در نهایت به تصمیم‌گیری عاقلانه‌ای مبنی بر اینکه چه باوری از رسانه داشته باشند، می‌رسند.

در دنیایی که اطلاعات رسانه ای می تواند برای دانش آموز گنگ و گیج کننده باشد این وظیفه معلم است که با ترکیب مهارت های سواد رسانه ای در فعالیت های کلاسی روزمره آموزش این مهارت ها را شروع کند، توجه دانش آموزان را به عدالت و انصاف و چگونگی عملکرد رسانه ها معطوف سازند، آگاهی آنها را از روش های تولید یک پیام رسانه ای و اثرات مالکیت رسانه های متمرکز بالا ببرند. بنابراین واضح است که معلم برای انجام چنین وظایف خطیری خود نیازمند داشتن سواد رسانه ای و درک عمیقی از مهارتهای این دانش حیاتی است تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد. اینجاست که به نظر می رسد فرهنگیان که چنین مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند باید سطوح سواد خود را تا بالاترین سطح افزایش داده و به مهارتها و تواناییهای مورد انتظار در تمامی سطوح به صورت مستمر و به روز شده، مسلط باشند تا قادر باشند دانش آموزان را با توجه به سطح سواد خود مورد آموزش قرار دهند. از آنجایی که این امر هنوز جدی تلقی نشده است نیاز به برآورد سطح سواد رسانه ای فرهنگیان ضروری به نظر می رسد تا براین اساس برنامه ای مدون برای ارتقای سطح سواد رسانه ای فرهنگیان و در نتیجه نسل آینده ما فراهم شود(خدامرادی،1391: 5).

این تحقیق درپی سنجیدن سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران در مقطع متوسطه بر اساس شاخصهای اصلی سواد رسانه ای می باشد تا بدین طریق به تعیین سطح سواد رسانه ای آنها پرداخته و راهکارهای لازم برای ارتقای این شاخص ها را ارائه کند.

3-1  اهداف تحقیق

1-3-1  هدف کلی

بررسی سطح سواد رسانه ای فرهنگیان مقطع متوسطه شهر تهران در سال 1392

2-3-1  اهداف جزئی تحقیق

1- بررسی رابطه بین میزان تحصیلات فرهنگیان با سطح سواد رسانه ای آنان

2- بررسی رابطه بین رشته تحصیلی فرهنگیان با سطح سواد رسانه ای آنان

3- بررسی رابطه بین سن فرهنگیان با سطح سواد رسانه ای آنان

4- بررسی رابطه بین جنس فرهنگیان با سطح سواد رسانه ای آنان

5- بررسی میزان استفاده فرهنگیان شهر تهران شاغل در مقطع متوسطه از تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها

6- بررسی رتبه ای مولفه های سواد رسانه ای در بین فرهنگیان

7- بررسی میزان شناخت فرهنگیان نسبت به مفاهیم تفکر انتقادی

4-1  ضرورت و اهمیت تحقیق

این تحقیق بر آن است تا سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران در مقطع متوسطه را با شاخص های سطوح سواد رسانه ای اندازه گیری کرده و سطح سواد رسانه ای فعلی فرهنگیان شهر تهران را تعیین و راهکارهای لازم برای ارتقا این شاخص ها را ارائه کند تا از سویی از تاثیرات منفی رسانه ها بر فرهنگیان بکاهد و از سویی دیگر با توجه به این که در یک محیط رسانه ای و در یک سپهر اطلاعاتی به سر می بریم و تحت نفوذ امواج مختلف رسانه ای قرار داریم لذا دغدغه آسیب رسانی رسانه ها و آسیب پذیری مخاطبان و دنبال کردن راهی برای کاهش اثرات مخرب رسانه ها به ویژه برای مخاطبان جوان و نوجوان که بیشترین مصرف کنندگان رسانه ها هستند همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است.

1-4-1  ضرورت علمی یا نظری

پیشینه تحقیقاتی در مورد سواد رسانه ای در ایران دارای قدمت طولانی نیست بلکه به جرات می توان گفت در این زمینه هیچ پارامتر و معیار علمی مشخصی برای اندازه گیری آن وجود ندارد. به عبارت دیگر همه از سواد رسانه ای صحبت می کنیم اما متاسفانه هیچ منبع بومی برای پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه این پدیده چیست؟ چه مختصاتی دارد؟ چگونه سنجیده می شود؟ پرسشنامه استانداردی دارد یا ندارد؟ و… وجود ندارد(طلوعی، 7:1390).

تاکنون در کشور، پژوهش همه جانبه و کاملی درباره سواد رسانه ای فرهنگیان انجام نشده است. برای شناخت جایگاه سواد رسانه ای فرهنگیان و برنامه ریزی برای توسعه و آموزش این علم به دانش آموزان، به یافته های علمی و پژوهشی نیاز است تا مبنای برنامه ریزی ها قرار گیرد. دستیابی به نتایج علمی در زمینه سطح سواد رسانه ای فرهنگیان، مهمترین ضرورت علمی انجام پژوهش حاضر است. بدین وسیله تلاش می شود تا حدودی جای خالی یافته های پژوهشی در زمینه وضعیت سواد رسانه ای فرهنگیان پر شده و در این راستا به تولید علم کمک شود.

سواد رسانه ای توانایی دسترسی به پیام رابرای مخاطبان فراهم می کند. این مهارت شامل توانایی در رمزگشایی پیام ها ، مکان یابی برای دسترسی به اطلاعات و توانایی استفاده از  تکنولوژی های نوین ارتباطی  نظیر کامپیوتر و اینترنت می باشد. ممکن است ما ساعتها وقت خود را در اینترنت صرف  و یک کارت اینترنتی ده ساعته را یک روزه تمام کنیم و در طی این مدت فقط از لینکی به لینک دیگر پریده و در نهایت چیزی چندان به دردبخوری عاید ما نشود و به تعمیق اگاهی ما منجر نمی شود. در اینجا ما فقط وقت و هزینه خود را تلف کرده ایم. حال در صورتی که شخص از سواد رسانه ای مناسبی برخوردار باشد می تواند با کمترین هزینه و وقت به مطالب مورد نظر خود در اینترنت دسترسی پیدا کند.

نشان دادن اضافه بار اطلاعاتی در دنیای اشباع شده اطلاعات نیز یکی دیگر از مزایای سواد رسانه ای است. درشرایط اشباع رسانه ای و در فضای موجود افراد درمعرض حجم بالایی از اطلاعات هستند که به برخی از این اطلاعات به هیچ وجه نیازی ندارند. به عنوان مثال امروزه بسیاری از نوجوانان مارک ها و علایم تجاری جهان را به خوبی می شناسند اما این اطلاعات در هیچ زمینه ای به کار انها نمی آید، نه  قدرت خریدی که آنها را خریداری کنند و نه قدرت مصرف ولی چون درمعرض آگهی های پیاپی قرار دارند در این زمینه اطلاعات دارند. پس باید از پیام ها و اطلاعات اطرافمان بر اساس نیازهایمان استفاده کنیم تا دچار سردرگمی نشویم و این امر محقق نمی شود مگر از طریق آموزش سواد رسانه ای.  پس در جامعه ای که مردمانش سواد رسانه ای بالایی دارند می دانند که به چه رسانه هایی مراجعه کنند و نیازهای خود را از کدام رسانه بر طرف کنند و این خود باعث می شود که از سردرگمی و بی هدفی مخاطب جلوگیری کند.

همزمان با ورود به قرن حاضر، سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی به طور فزاینده ای دچار پیچیدگی و همه جانبه گرایی شده اند. این پیچیدگی ها موجب شده اند تا پیام های تولید شده توسط رسانه ها جمعی، مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخاب پیام ها کنند، بنابراین ضرورت شناخت مهارت سواد رسانه ای برای درک تولیدات رسانه جمعی بسیار ضرورت دارد.

به نظر  «باری دونکان[1]» عضو انجمن سواد رسانه ای کانادا، مهمترین ضرورت های سواد رسانه ای از سوی رسانه های جمعی عبارت است از:

رسانه‌ها بر حیات فرهنگی و سیاسی ما سلطه دارند.

تقریباً همه اطلاعات، جز مواردی که آنها را بطور مستقیم تجربه می‌کنند، رسانه‌ای شده‌اند.

رسانه‌ها قادرند مدل‌های ارزشی و رفتاری پرقدرتی خلق کنند.

سواد رسانه‌ای می‌تواند مصرف رسانه‌ای ما را لذت‌بخش‌تر کند و یک رابطه انفعالی را به یک رابطه فعال تبدیل نماید.

رسانه‌ها بدون آن که فعال کردن خودآگاه، بر ما اثر می‌گذارند( کرباسیان،1389: 3 ).

«دن بلیک» یکی دیگر از پژوهشگران عرصه سواد رسانه‌ای، دلایل دیگری را برای ضرورت مندی سواد رسانه‌ای بیان می کند:

الف) ما در یک محیط میانجی و با واسطه زندگی می‌کنیم.

ب) سواد رسانه‌ای بر تفکر انتقادی تأکید می‌کند.

ج) وجود سواد رسانه‌ای، بخشی از حیات یک شهروند فرهیخته و تحصیل‌کرده است.

د) سواد رسانه‌ای، مشارکت فعال را در یک محیط اشباع‌شده رسانه‌ای ترویج می‌دهد.

هـ) آموزش رسانه‌ای به ما کمک می‌کند تا فن‌آوری‌های ارتباطی را درک و فهم کنیم( قاسمی،1386: 95 ).

2-4-1  ضرورت عملی یا اجتماعی

قدمت ادبیات سواد رسانه ای در کشور ما به بیش از 3 یا 4 سال نمی رسد و همچنان از آن به مفهوم جدیدی یاد می شود که به دلیل نگاه رسانه های مکتوب و ملی به آن برمی گردد. با تحصیل سواد رسانه ای مخاطب می آموزد هر آنچه از رسانه ها انتشار می یابد دلیل مطابقت آن با واقعیت نمی شود. تحصیل سواد رسانه ای به همراه پیدایش نگاه و تفکر انتقادی در افراد است بنابراین فرد می آموزد که عمیق و دقیق به ذات برنامه ها و نوشته ها و شنیده ها بیندیشید و به نقد آنها نیز بپردازد از طرفی به نوعی رویارویی پیچیده با خروجی رسانه ها نیز دست یابد.

از آنجا که مدارس متولی آموزش به خصوص آموزش سواد رسانه ای محسوب می شوند، برای به دست آوردن وضعیت سواد رسانه ای سکانداران این نهاد، به انجام پژوهش های علمی نیاز است و نمی توان بر پایه دستاوردهای خارج از جامعه فرهنگیان و یا نتایج پژوهش های خارجی که از لحاظ ویژگی های مختلف فرهنگی، اقتصادی و فناورانه با کشور ما فاصله دارند، برای آموزش سواد رسانه ای برنامه ریزی کرد. همچنین تا اطلاعات و یافته های علمی متناسب و بر پایه پژوهش های داخلی و معتبر در دسترس نباشد، ضرورت پرداختن به سواد رسانه ای و آموزش آن نیز چندان احساس نمی شود و همه اینها ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را در عمل نشان می دهد.

در جوامع امروزی سواد رسانه ای اهمیت بیشتری یافته است چرا که با پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژیهای نوین و روش های انتشار پیام، یک نوع پیچیدگی زبانی در رسانه ها به وجود می آید که به تناسب ان باید شهروندان توانایی بهره گیری از این رسانه ها را داشته باشند. از این رو اگر دولت ها نسبت به توانمند سازی در مقابل زبان رسانه ای جدید بی تفاوت باشند جامعه به دو گروه تقسیم می شود که یک گروه توانایی درک پیام ها را دارند و گروه دیگر از غافله عقب می مانند. این مدرس ارتباطات با اشاره به اینکه درکشورهای پیشرفته اموزش رسانه ای از دبیرستان اغاز می شود تصریح می کند در این جوامع سواد رسانه ای جزوی از اموزش های اجباری است تا شهروندان از جامعه جدید عقب نمانند.

در سالهای گذشته از طرف مسولین کشورمان  صحبت های در این زمینه مطرح شد اما هیچ گاه جنبه عملی به خود نیافت و در حد شعار باقی ماند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 85 در گزارشی ضمن انتقاد از وضعیت آموزش سواد رسانه ای در کشورمان  اعلام كرد که  ایران با وجود دارا بودن شرایط خاص درونی و بیرونی چون رشد شهرنشینی، گسترش تحصیلات عالیه، افزایش جمعیت جوان و فعالیت هدفمند گروههای برانداز، اقدام مؤثری در زمینه سواد رسانه ای انجام نداده است. دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهشهای مجلس در گزارش خود با عنوان «سواد رسانه ای، رویكردی نوین به نظارت رسانه ای»، پیشنهادهایی برای توسعه سواد رسانه ای در كشور در سه بخش راهكارهای سیاستی، تقنینی و اجرایی اعلام کرد . بر اساس اعلام مركز پژوهشها، در بخش راهكارهای سیاسی، تحقیقات و مطالعات تطبیقی برای ارایه الگوی مطلوب ممكن، وارد كردن سواد رسانه ای در نظام آموزشی رسمی كشور، آموزش این كه خشونت در دنیای حقیقی عواقب شدیدی به دنبال دارد، ایفای نقش دیدبانی و نظارت دایم بر توسعه سواد رسانه ای و ارزشیابی منسجم و همه جانبه برای فراهم كردن مستندات مربوط به اثر بخشی آموزش سواد رسانه ای در كشور ضرورت دارد.این مركز در زمینه راهكارهای تقنینی نیز نگاه قانونگذارانه به سواد رسانه ای به عنوان یك ابزار نظارتی و دفاعی در برابر پروژه های ارتباطی هدفمند و اختصاص ردیفهای بودجه ای به آموزش سواد رسانه ای در قوانین بودجه سالهای آینده را توصیه كرد. اما هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

در این بین انجام پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر به منظور تهیه و تنظیم كتابهای درسی مناسب و برنامه های دیداری – شنیداری قابل دسترسی، بكارگیری مشاوران خبره و متخصص در امور سواد رسانه ای توسط مدارس، تشكیل و راه اندازی تشكلهای غیردولتی سواد رسانه ای متشكل از معلمان مدارس، استادان و پژوهشگران دانشگاهی و نیز كارگزاران و دست اندركاران صنعت رسانه ای كشور و هماهنگی و مشاركت میان نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی كشور نظیر رسانه، مدرسه و خانواده در این زمینه، می تواند مثمر ثمر واقع شود.

1Baary Duncan

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122