پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 241 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

گفتار اول: کلیات پژوهش
فصل اول كليات پژوهش 2
طرح پژوهش 2
سؤال اصلي 6
سؤالات فرعي 6
فرضيه 6
تعريف عملياتي 7
حقوق‌بشر 7
حق الله 7
حق الناس 7
هدف پژوهش 8
حدود و نقطه تمركز پژوهش 8
روش گردآوری اطلاعات 8
پيشينه موضوع پژوهش 8
سازماندهی پژوهش 10
فصل دوم مباحث نظري پژوهش 11
تعريف حقوق‌بشر 11
خاستگاه‌هاي نوین حقوق‌بشر 12
دین 12
حقوق طبیعی 14
نظریه حقوق موضوعه: اقتداردولت 17
مارکسیسم 18
مکتب جامعه شناختی 20
مکتب اصالت فایده 21
اهميت حقوق‌بشردر دنياي معاصر 23

گفتاردوم: خاستگاه حقوق‌بشر غربي
فصل اول: خاستگاه حقوق‌بشرقبل رنسانس 27
حقوق‌بشر در يونان باستان 32
حقوق‌بشردر روم باستان 32
سيسرون 32
سنكا 34
حقوق‌بشردرقرون وسطي 36
سنت‌آگوستين 37
توماس آكوئيـناس 39
فصل دوم: خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس 42
مكتب حقوق طبيعي 43
آلتوسيوس 44
گروسيوس 46
پوفندرف 48
حقوق‌بشردرانديشه اصحاب قرارداد 50
هابز 51
جان لاك 54
منتسکیو 57
ژان ژاك روسو 59
حقوق‌بشردرآرائ متفكران قرن نوزدهم 62
كانت 63
فصل سوم: تجلي حقوق‌بشر دراعلاميه‌ها وضمانت‌نامه هاي حقوقي 69
انقلاب انگلستان (1688) 70
انقلاب آمريكا (1776) 71
انقلابفرانسه (1789) 73
فصل چهارم: تحولات حقوق‌بشر در قرن بيستم 76
تشكيل سازمان ملل متحد 78
اعلاميه جهاني حقوق‌بشر 79
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 81
نهادهاي فرعي بين‌المللي مدافع حقوق‌بشر 83
جمع‌بندي 85
گفتار سوم: خاستگاه حقوق‌بشر اسلامی
فصل اول: حقوق‌بشر در رويكرد سنتي 89
بررسي آراءآيت ‌الله ‌جوادي آملي 92
انسان‌شناسي و حقوق‌بشر 93
محورهاي سه‌گانه انسان شناسي 93
هويت وجايگاه انسان 94
اعلاميه جهاني حقوق‌بشر 94
انسان از شناخت خود ناتوان است 95
تعلق به ماده مانع از تدوين حقوق‌بشراست 95
درمسائل اعتقادي نمي‌توان به علم و سيره عقلاء اكتفا نمود 96
انسان‌ها از خودمحوري و هواي نفس مصون نيستند 96
انسان نمي‌تواند معيار «نظام احسن»باشد 96
معرفت شناسي و حقوق‌بشر 97
عقل و مسئله استنباط حقوق‌بشر 98
بررسي آراء علامه محمدتقي جعفري 100
جمـع‌بندي 104
فصل دوم: حقوق‌بشر در رويكرد مدرن 105
بررسي آراء مجتهدشبستري 106
بررسي آراء محسن کدیور 111
بررسی آراء عبدالکریم سروش 115
جمع‌بندي 121
فصل سوم: حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه 124
اصول حقوق‌بشر در نهج‌البلاغه 125
ماده اول 125
آزادگي بشر 125
كرامت انسان 126
تساوي حرمت 127
صلح 127
ماده دوم 129
حقوق‌بشر 129
تساوي حقوق 131
ماده سوم 132
حق حيات 132
حق آزادي 132
حق امنيت 134
ماده چهارم 136
نفي بردگي 136
ماده پنجم 139
نفي خشونت 139
ماده ششم 142
شخصيت حقوقي انسان 142
ماده هفتم 144
عدالت 144
نفي تبعيض 147
نفي برتري جنسيتي(تبعيض جنسيتي) 147
ماده هشتم 148
حق دعاوي 148
ماده نهم 150
نفي مجازات غير قانوني 150
ماده دهم 151
تساوي در حقوق قضايي 151
ماده یازدهم 154
اصل برائت 154
ماده دوازدهم 155
قلمرو دولت 155
حفظ حريم خصوصي 156
منع استراق سمع 157
منع كمين نشيني وتجسس 158
ماده سیزدهم 158
حق انتخاب محل اقامت 158
ماده چهاردهم 159
ماده پانزدهم 160
ماده شانزدهم 161
ماده هفدهم 163
حق مالكيت 163
ماده هیجدهم 165
آزادي فكر و عقيده 165
ماده نوزدهم 169
آزادي انتقاد 169
ماده بیستم 172
ماده بیست و یکم 173
حق تعيين سرنوشت 173
ماده بیست ودوم 175
حق امنيت 175
ماده بیست و سوم 176
حق كار 176
ماده بیست و چهارم 178
حق تفريح 178
ماده بیست و پنجم 178
حق تأمين اجتماعي 179
ماده بیست و ششم 182
حق تعليم وتربيت 182
ماده بیست و هفتم 183
ماده بیست و هشتم 183
حق داشتن نظام سياسي 183
ماده بیست و نهم 184
تعهد و مسئوليت متقابل 184
ماده سی‏ام 186

گفتار چهارم: نتیجه‌گیری
نتیجه‌گیری 188
پی‌نوشت قرآن و نهج‌البلاغه 199
کتابنامه 215

منابع و مآخذ:

كتب فارسي:

آقائي، بهمن (1376)، فرهنگ حقوق‌بشر، تهران: انتشارات كتابخانه گنج دانش.

آشوري، داريوش (1381)، دانش‌نامه‌ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ هشتم.

ابن اعثم كوفي، محمد بن علي (1372)، الفتوح، ترجمه محمد بن احمد بن احمد مستوفي، بي‌جا: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.

ابوسعیدی، مهدی (1343)، حقوق‌بشر و سیر تکامل آن در غرب، تهران: موسسه انتشارات آریا، چاپ دوم.

اريك ليدمان، سون (1379)، تاريخ عقايد سياسي از افلاطون تا هابر ماس، ترجمه سعيد مقدم، تهران: نشر دانش ايران.

اشتراوس، لئو (1373)، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر آگه.

آلبرماله، ژول ایزاک (1345)، تاریخ قرن هجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون، ترجمه رشيد ياسمي، تهران: انتشارات ابن‌سينا.

بابایی، پرویز (1386)، مکتبهای فلسفی از دوران باستان تا امروز، تهران: انتشارات نگاه.

بازرگان، عبدالعلي (1374)، آزادي در نهج البلاغه، تهران: ناشر نويسنده.

باقرزاده، محمدرضا (پاييز 1384)، جهان شمولي حقوق بشر (ديدگاه مقايسه اي ميان اعلاميه جهاني و اسلام)، فصلنامه كتاب نقد، سال چهارم، ش36

برن، ژان (1356)، فلسفه رواقي، ترجمه سيد ابو القاسم پورحسيني، تهران: انتشارات اميركبير.

برهيه، اميل (1377)، تاريخ فلسفه قرون وسطي و دوره تجدد، ترجمه و تلخيص يحيي مهدوي، تهران: انتشارات خوارزمي.

برينتون، كرين (1376)، كالبد شكافي چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: انتشارات زرياب.

بسته نگار، محمد (1380)، مجموعه مقالات حقوق‌بشر از منظر اندیشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار.

بهشتي، سيدعلي و توانا، محمدعلي (آبان1382)، «فرايند شكل‌گيري خود ((Self روايي در اعترافات سنت آگوستين، مجله علمي پژوهشي نامه فلسفي، سال سيزدهم، ج3، ش62.

پازارگاد، بهاءالدين (1348)، تاريخ فلسفهی سياسي، تهران: زوار، چاپ سوم، جلد اول.

پاينده، ابوالقاسم (1374)، نهج‏الفصاحه، تهران: انتشارات جاويدان.

پرويزفر، پرويز (1329)، سيرحكومت مشروطه در انگلستان، تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپ.

پلامناتز، جان (1371)، پيشگفتار، شرح و نقدي در فلسفه اجتماعي و سياسي هگل، ترجمه: حسين بشيريه، تهران: نشر ني.

پولادي، كمال (1382)، تاريخ انديشه سياسي در غرب (از ماكياولي تا ماركس)، تهران: نشر مركز.

تنيدر، گلن (1374)، تفكر سياسي، ترجمه محمود صدري، تهران: انتشارات علمي فرهنگي.

توماس، هنری (1386)، بزرگان فلسفه، ترجمه‌ فریدون بدره‌ای، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم.

جانسون، گلن (1377)، اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و تاريخچه آن، ترجمه محمد جعفر پوينده، تهران: نشرني.

جاويدي، مجتبي (1389)، سيماي حقوق در قرآن براساس تفسير نور، زيرنظر: محسن قرائتي و حسين ميرمحمد صادقي، تهران: انتشارات مركز فرهنگي درسهايي از قرآن.

جاويد، محمدجواد (پاييز 1386)، «حقوق‌بشر در عصر پسامدرن انتقاد از شاهكاري فلسفي در فهم حقوق ذهني»، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره3، دوره 37.

جرالد، مک کالوم(1383)، فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، قم، کتاب طه.

جرج جرداق (1385)، صدای عدالت انسانی(صوت العداله الانسانیه)، ترجمه سید محمد صالحی و محمود ثابت، تهران: چاپ اول.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر (1371)، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.

—–، —– (بي‌تا)، تاریخ حقوق ایران، تهران: کانون معرفت.

—–، —– (1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران: بنیاد راستا.

جعفري، محمدتقي ( 1376)، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

—–، —– (1370)، تحقیق در دو نظام جهانی حقوق‌بشر، تهران: دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران.

جمالي، حسين و منوچهري، عباس (بهار1380)، «تأملی بر فلسفه سیاسی کانت»، مجله نامه مفيد، ش25.

جوادی آملی، عبدالله ( 1381)، انتظار بشر از دين، قم: مركز نشر اسراء.

—–، —– (1385)، حق و تكليف در اسلام، قم: مركز نشر اسراء.

—–، —– ( 1386)، فلسفه حقوق‌بشر، قم: مركز نشر اسراء.

—–، —– (1381)، نسبت دين و دنيا، قم: مركز نشر اسراء.

.جونز، و.ت (1362)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، تهران: انتشارات امیرکبیر.

خدادادی، محمداسماعیل (1382)، مبانی علم سیاست، قم: انتشارات یاقوت.

حر عاملي، محمد (1401)، وسايل الشيعه، تهران: انتشارات كتابخانه اسلامي، چاپ پنجم.

حقیقت، ‌سیدصادق و میرموسوی، سید علی (1381)، مبانی حقوق‌بشر، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

حكيمي، محمدرضا (1386)، ترجمه الحياه، ترجمه احمدآرام، قم: دليل ما، چاپ هشتم.

دستغيب، عبدالعلي (اسفند1388) «آموزه‌هاي بنيادين در نظام فلسفي ايمانوئل كانت»، كتاب ماه فلسفه، شماره30.

دينوري، ابو حنيفه احمد بن داود (1371)، اخبار الطول، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران: نشر ني.

راسل، برتراند (1373)، تاريخ فلسفهی غرب، ترجمه‌ نجف دريابندري، تهران: كتاب پرواز، چاپ ششم

رشاد، علي اكبر (1380)، دانشنامه امام علي(ع)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم.

روسو، ژان ژاك (1368)، قرارداد اجتماعي، ترجمه غلامحسين زيرك‌زاده، تهران: انتشارات اديب.

ژيلسون، اتين (1383)، مباني فلسفه مسيحيت، ترجمه محمد محمدرضايي و سيد محمود موسوي، قم: انتشارات دفتر تبليغات.

ساباين، جرج (1353)، تاريخ نظريات سياسي، ترجمه‌ی بهاءالدين پازارگاد، تهران: اميركبير، چاپ چهارم، جلد اول.

سروش، عبدالكريم «حكومت دموكراتيك ديني»، در بسته نگار، محمد(1380)، مجموعه مقالات حقوق‌بشر از منظر اندیشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار.

سروش، عبدالكريم «حقوق‌بشر و تكاليف ديني»، در بسته نگار، محمد(1380)، مجموعه مقالات حقوق‌بشر از منظر اندیشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار.

سيمبر، رضا (1383)، حقوق‌بشر در نظام بين‌الملل، رشت: انتشارات دانشگاه گيلان.

شايگان، فريده، و ديگران (1382)، تقويت همكاريهاي بين‌‌المللي در زمينه حقوق‌بشر، تهران: انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.

شريعتي، علي «پايه‌هاي حقوق انساني در اسلام اوليه»، در: بسته‌نگار، محمد (1380)، مجموعه مقالات حقوق‌بشر از منظر اندیشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار.

شريعت، فرشاد (1384)، مباني انديشه سياسي در غرب (از سقراط تا ماركس)، تهران: نشرني.

شريف‌رضي، محمد بن حسين (1389)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، تهران: انتشارات مؤسسه نشر شهر، چاپ دوم.

—–، —– (1367)، نهج‌البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

شيخ مفيد، مجمد بن نعمان (1413ق)، الاختصاص، قم، چاپ كنگره شيخ مفيد.

شيخ مفيد، مجمد بن نعمان (1341)، الارشاد، ترجمه هاشم رسولي، قم: انتشارات علميه اسلاميه.

شواليه، ژان ژاك (1373)، آثار بزرگ سياسي از ماكياولي تا هيتلر، ترجمه ليلا سازگار، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

صناعي، محمود (1379)، آزادي فرد و قدرت دولت، تهران: انتشارات هرمس.

طالبي، محمد حسين (مهر 1380)، «نظریه حقوق طبیعی در فلسفه حقوق»، مجله معرفت، ش46.

طاهری، ابوالقاسم (1375)، تاریخ اندیشههای سیاسی در غرب، تهران: قومس، چاپ دوم.

طباطبائی، سیدمحمدحسین (1382)، تفسير الميزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامي.

—–، —– (بي‌تا)، شيعه در اسلام، قم: دفتر تبليغات اسلامي.

طباطبايي‌موتمني، منوچهر (382)، آزادي هاي عمومي و حقوق‌بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

—–، —– (1380)، حقوق اساسي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

عالم، عبدالرحمن (1376)، تاريخ فلسفه‌ سياسي، تهران: وزارت امور خارجه.

—–، —– (1381)، تاريخ فلسفهی سياسي در غرب از آغاز تا پايان سده‌هاي ميانه، تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ پنجم.

عبادي، شيرين (1383)، تاريخچه و اسناد حقوق‌بشر در ايران، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

عبداللهي، محمدعلي (1381)، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، تهران: انتشارات نشاط.

علوي سرشكي، محمدرضا و ديگران (1385)، فلسفه اخلاقي از ديدگاه مكاتب قديم، تهران: انتشارات چهارده معصوم (ع).

غفوري، علي «اسلام و اعلاميه جهاني حقوق‌بشر» در: بسته‌نگار، محمد (1380)، مجموعه مقالات حقوق‌بشر از منظر اندیشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار.

فريمن، مايكل (1387)، حقوق‌بشر، ترجمه محمدكيوانفر، ويراستار: مصطفي ملكيان، تهران: انتشارات هرمس.

فلسفي، هدايت‌الله (1374-1375)، «تدوين و اعتلاي حقوق‌بشر در جامعه بين‌المللي»، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 16 و

قاري سيد فاطمي، سيد محمد (1382)، حقوق‌بشر در جهان معاصر، تهران: انتشارت دانشگاه شهيد بهشتي.

قرآن کریم.

قربانی، زین العابدین (1385) ، اسلام و حقوق‌بشر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

قرباني، قدرت‌الله (زمستان 1383 و بهار 1384)، «راززدايي كانت از فلسفه در جهان، انديشه»، نشریه: فلسفه، کلام و عرفان، سال چهارم، شماره 12و13.

قربان‌نيا، ناصر (تابستان 1383«قرائت‌هاي گوناگون از حقوق طبيعي»، فصلنامه حقوق اسلامي، سال اول، شماره 1.

قريشي، سيد علي اكبر (1377)، تفسير احسن الحديث، ج9، تهران: بنياد بعثت، چاپ سوم.

کاپلستون، فردریک (1380)، تاریخ فلسفه، ترجمه غلامرضا اعوانی، ج 4، تهران: انتشارات سروش و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

کاتوزیان، ناصر (1365)، فلسفه حقوق، تهران: انتشارات بهنشر، چاپ دوم.

—-، —– (1379)، کلیات حقوق (نظریه عمومی)، تهران: شرکت سهامی انتشار.

كارتر و، فيندلي و جان م. راثني (1379)، جهان در قرن بيستم، ترجمه: بهرام معلمي، تهران: انتشارات ققنوس.

کانت، ایمانوئل (1380)، مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره‏بیدی، ج 1، تهران: انتشارات نقش و نگار، جلد اول.

كانگ، سوگون (1383)، توماس هابز و جان لاك(شرح افكار و آثار برگزيده)، ترجمه محمد بقائي(ماكان)، تهران: انتشارات اقبال.

كديور، محسن (1387)، حق‌الناس، اسلام و حقوق‌بشر، تهران: نشركوير.

کلینی، محمد بن يعقوب (1388)، الکافی، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

كلييار، كلودآلبر (1368)، نهادهاي روابط بين‌المللي، ترجمه هدايت فلسفي، تهران: نشر نو

لنكستر، لين. و (1380)، خداوندان انديشه سياسي، ج3، ترجمه علي رامين، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم.

مبشري، اسدالله (1357)، حقوق‌بشر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

مجتهدشبستري، محمد (1384)، تأملاتي در قرائت انساني از دين، تهران: انتشارات طرح نو.

———، —– (1376)، هرمنوتيك، كتاب و سنت، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ دوم.

———، —– (1379)، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران: انتشارات طرح نو.

محقق داماد، سيدمصطفي (1385)، حقوق بين‌المللي عمومي اسلامي،تهران: انتشارات قومس.

محمدي، منوچهر (1374)، انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلاب‌هاي فرانسه و روسيه، تهران: بي‌جا، چاپ دوم.

محمودی، عبد الحسین (1385)، حقوق بشر و چالش های فرا رو، بي‌جا، انتشارات نجم الهدی.

مصباح يزدي، محمد تقي (1388)، نگاهي گذرا به حقوق‌بشر از ديدگاه اسلام، تهران: موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني.

مطهري، مرتضي(1387)، آشنايي با علوم اسلامي(كلام، عرفان، حكمت عملي)، تهران: انتشارات صدرا.

معرفت، محمدهادي (1378)، جامعه مدني، قم: انتشارات التمهيد.

مك‌لين، ايان (1387)، فرهنگ علوم سياسي آكسفورد، ترجمه حميد احمدي، تهران: انتشارات ميزان.

منتسکیو، شارل (1343)، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ پنجم.

منصوري لاريجاني، اسماعيل (1374)، سير تحول حقوق‌بشر و بررسي تطبيقي آن با اصول تفسيري حقوق‌بشر در اسلام، تهران: انتشارات تابان.

مهرپور، حسين (1383)، نظام بين‌المللي حقوق‌بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.

—– ، —– (1386)، حقوق‌بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات اطلاعات.

موحد، محمد علي (1381)، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق‌بشر)، تهران: انتشارات كارنامه، چاپ سوم.

موروا، آندره (1366)، تاريخ انگلستان، ترجمه غلامعلي قاسمي، تهران: انتشارات كتاب امروز.

موسكا، گائتانو و بوتو، كاستون (1377)، تاريخ عقايد و مكتب‌هاي سياسي،‌ ترجمه حسين شهيدزاده، تهران: انتشارات مرواريد، چاپ سوم.

موسوي، سيدصادق (1414)، تمام نهج‌البلاغه، الدار الاسلام، بيروت.

مويد، محسن «اسلام و حقوق‌بشر» در: بسته‌نگار، محمد (1380)، مجموعه مقالات حقوق‌بشر از منظر اندیشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ناصري، حسين (بهار1385)، «سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با مبانی و آموزه‌های قرآنی»، مجلهی مطالعات اسلامی فقه و حقوق، شماره‌

ناظم‌زاده قمی، اصغر (1375)، جلوه‌های حکمت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم.

نراقى، احمد (1375)، عوائد الأيام، قم: انتشارات مركز النشر التابع المكتب الاعلام الاسلامى.

نراقي، ملامهدي (1381)، علم اخلاق اسلامي، ترجمه: سيدجلال‌الدين مجتبوي، تهران: انتشارات حكمت.

نقيب‌زاده، احمد (ارديبهشت91)، «فيلسوف كلاسيك جامعه شناسي»، نشريه: فرهيختگان، شماره 817.

هابز، توماس (1380)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

هاشمي، سيد محمد (1384)، حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي، تهران: انتشارات ميزان.

هملين، دي.دبليو (1377)، فلسفه يوناني پس از از ارسطو، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران: نشر كوچك.

هنري، توماس (1386)، بزرگان فلسفه، ترجمه فريدون بدره‌اي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم.

والاس، ربكا (1382)، حقوق بين الملل، ترجمه سيدقاسم زماني و مهناز بهراملو، تهران: موسسه‌ مطالعات و پژوهشهای حقوقی.

ولتر، فرانسوا (1374)، اسلام از ديدگاه ولتر، تهران: انتشارات مركز نشر دانشگاهي.

وينسنت، اندرو (1371)، نظريه‌هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني.

ياسپرس، كارل (1363)، آگوستين، ترجمه محمدحسن لطفي، تهران: انتشارات خوارزمي.

يزدي، حسين (1379)، آزادي از نگاه استاد مطهري، تهران: انتشارات صدرا.

كتب لاتين:

1- Pufendorf, Samuel (1749) The Law of  Nature and Nations (1672), in Kennet B. trans,  London: n.p.

چکیده

امروزه يكي از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بين‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است كه حساسيت بسياري نسبت به رعايت آن وجود دارد. در بسياري از كشورها، نهادها و كميته‌هايي براي پيگيري اين موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر يكي از مفاهيم كليدي حقوق بين‌الملل است. از جمله باورهای جهان‌شمول این است كه انسان داراي حقوقی است که دانستن و رعایت و اجرای آنها می‌تواند زندگی موفق و سعادت‌آمیزی برای او داشته باشد، حقوق‌بشردر سطوح ملي و بين‌المللي، متوجه حمايت از افراد بشر در مقابل رنج‌ها و مشقات ساخته دست انسان‌ها و موانع قابل اجتنابي است كه از طريق اعمال محروميت، بهره‌كشي، اختناق، ‌آزار و اذيت و كليه اشكال سوء رفتار توسط گروه‌هاي سازمان‌يافته و قدرتمندي از انسان‌ها بوجود ‌آمده‌است. در جهان اسلام نيز از ابتداي ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بيان اين مقوله در قالب مقولاتي ديگر همچون حق‌الناس بيان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تكليف قرار مي‌گيرد و تازه همان تكليف هم در بخشي كه مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعايت حقوق ديگران است، به اين معنا كه تكليف يك نفر، براي نفر دوم ايجاد حق مي‌كند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در انديشه اسلامي ما مي‌توانيم به مقوله حقوق‌بشر برسيم. كرامت انسان در اسلام بسيار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهاي اسلامي هر كدام به نوعي راجع به حقوق‌بشر بطور مستقيم يا غيرمستقيم بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند، كتاب‌ها و مقالاتي را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا كه مهم‌ترين اسناد ديني در اسلام بويژه از نظر مذهب شيعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه كه در اين پژوهش براي ما حائز اهميت است، اين است كه ببينيم چه تفاوت‌هاي  بنيادي و معرفت‌شناختي بين ديدگاه‌هاي غربي نسبت به حقوق‌بشر با ديدگاه‌هاي اسلامي به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همين جهت اسناد رسمي حقوق‌بشر در دنياي  غرب مثل اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه انقلاب كبير‌فرانسه را به عنوان اسناد غربي در حقوق‌بشر با مباني ديني بويژه آيات قرآن و نهج‌البلاغه مقايسه مي‌كنيم.

کلیدواژه: حقوق بشرغربي، حقوق‌بشر اسلامي، حقوق‌بشر در قرآن، حقوق‌بشردر نهج‌البلاغه

گفتار اول كليات پژوهش

فصل اول كليات

طرح پژوهش

امروزه يكي از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بين‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است كه حساسيت بسياري نسبت به رعايت آن وجود دارد. در بسياري از كشورها، نهادها و كميته‌هايي براي پيگيري اين موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر يكي از مفاهيم كليدي حقوق بين‌الملل است. سالهاست كه مجادلات سياسي و رسانه‌اي فراواني ميان كشورهاي غربي و اسلامي بر سر حقوق‌بشر در جريان است. هر يك از آنها يكديگر را به نقض حقوق‌بشر متهم مي‌كنند. اين امر نشان دهنده اهميت مقوله حقوق‌بشر است، به خصوص كه كشورهاي بزرگي مانند آمريكا و كشورهاي غربي همواره از حربه حقوق‌بشر برعليه كشورهاي ديگر از ‌جمله كشورهاي جهان سوم استفاده مي‌كنند.

از آنجائي كه دين اسلام بعنوان يكي از اديان آسماني كه به مسئله انسان و حقوق انسان بهاي زيادي مي‌دهد و با توجه به اينكه كشورها و ملت‌هاي اسلامي، مسئله حقوق‌بشر را بعنوان يكي از دغدغه‌هاي مهم خودشان مطرح مي‌كنند و متقابلاً دنياي غرب را به نقض حقوق‌بشر متهم مي‌كنند، سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه در واقع چه نسبتي بين ديدگاه‌هاي اسلامي نسبت به مسئله حقوق‌بشر با ديدگاه‌هاي غربي نسبت به حقوق‌بشر وجود دارد؟

نگاهي به سير تحول مفهوم حقوق‌بشر نشان مي‌دهد كه از‌ ديرباز متفكران و انديشمندان شرق و غرب به اين مقوله انديشيده و آثاري را در اين زمينه خلق كرده‌اند. نخستين گروهي كه به صورت جدي مسئله حقوق‌بشر و حقوق طبيعي انسان را مطرح كردند رواقيون بودند. آنها آدميان را اعضاي جامعه يگاني جهاني و همسان و برابر با يكديگر مي‌شناختند و نيز معتقد بودند كه همه انواع بشر بطور مساوي مي‌توانند كمال يابند و در بين آنها هيچ‌گونه امتياز فطري وجود ندارد، اما تنها فرزانگان اين حقيقت را مي‌فهمند و مي‌دانند و هم ايشانند كه خود را شهروندان جهان مي‌دانند. شهر ايشان به بخشي از جهان محدود نمي‌شود، بلكه خود جهان است، شهري است كه در آن حق و حقيقت حكومت جهاني دارد. همه مردمان از هر طبقه و مليت به اين ميهن بزرگ تعلق دارند و به اين اعتبار كه داراي خردند و در فضيلت همه با هم برابرند (سيمبر،1383: 2).

بعدها ديدگاه‌هاي حقوق طبيعي رواقيون به امپراتوري رم منتقل شد و در ميان فلاسفه و متفكران آن ديار نيز طرفداران زيادي پيدا كرد. بطوري‌‌ كه، سيسرون در كتاب معروف خود در باب جمهوريت مي‌نويسد:

“قانون واقعي،  مبتني بر عقل سليم ، موافق با طبيعت، ناقد درهمه جا، ثابت و جاويدان وجود دارد كه بايد بر فرامين آن گردن نهاد. اين قانون منبعث از نهاد الهي است لذا نمي‌توان پيشنهاد لغو آن را داد. مجاز به انحراف از آن نيستيم… در رم و آتن يكي است و از امروز به فردا تغيير نمي‌كند… هر كس از آن اطاعت نكند، از خويشتن خويش گريخته و فطرت انساني را ناديده گرفته است” (سيمبر،1383: 4).

بعدها كه آيين مسيحيت قوت گرفت، حقوق طبيعي از رونق افتاد و حقوق الهي جانشين انديشه حقوق طبيعي شد. از انديشمندان اين دوره مي‌توان به سنت‌آگوستين، سنت‌آكوئيناس اشاره داشت. سنت‌آگوستين معتقد بود تنها نيروي روحاني است كه مي‌تواند عدالت را برقرار سازد، اين نيرو مستقل و جدا از دولت است. اما در دوره جديد بعد از رنسانس، به تدريج عده‌اي از متفكران و انديشمندان براي مبارزه با استبداد به حربه حقوق طبيعي و حقوق‌بشر متوسل شدند. بنابراين، حقوق طبيعي و حقوق‌بشر ابزاري شد براي انديشمندان قرن شانزدهم به بعد كه بتوانند جلوي دخالت‌هاي بي‌حد و حرص دولت‌ها را در امور خودشان بگيرند. بعدها افرادي مانند هابز، لاك، روسو، مونتسكيو هر كدام به نوعي بر طبيعي بودن حقوق انسان تأكيد داشتند و به دوراني كه دوران اوليه زندگي بشر ناميده مي‌شود اشاره مي‌كنند كه در واقع، انسان‌ها آزاد بودند و دولت و قانوني وجود نداشت و انسان براساس حقوق طبيعي زندگي مي‌كرد تا اينكه دولت‌ها بوجود آمدند. با بوجود آمدن دولت‌ها، مانع بزرگي در مسير برخورداري انسان‌ها از  حقوق طبيعي پديد آمد.

بعضي از انديشمندان مانند هابز تأكيد مي‌كردند در زندگي انسان‌ها، امنيت اولويت دارد و تنها دولت برآمده از قرارداداجتماعي است كه مي‌تواند جلوي هرج ‌و مرج و تعدي را بگيرد. طبق اين قرارداد هركس سهم حاكميت خود را به فرمانروا  مي‌بخشيد و از استقلال خود كه مولود طبيعت است چشم مي‌پوشد تا فرامانروا نظم و قاعده‌اي را در رابطه بين افراد جامعه وضع و اجرا كند. اما در اين بين فلاسفه بشردوستي مانند جان لاك نهايت سعي خود را در تبيين حقوق طبيعي بكار بردند. لاك معتقد بود كه دولت بايد در چهارچوب حقوق طبيعي عمل كند، چرا كه طبيعت به انسان حقوقي داده است كه به هيچ عنوان قابل سلب شدن نيست، مانند حق حيات، حق آزادي و … .

بعدها انديشه حقوق طبيعي در نزد متفكراني مانند كانت وارد مرحله جديدي شد. در واقع، فلسفه حقوق‌بشر تأثير پذيرفته از تعاليم كانت است آنجا كه وي بر خودمختاري انسان‌ها تأكيد فراوان دارد و مي‌گويد انسان قابليت گزينش و تصميم‌گيري عقلاني را دارد و ديگر جانوران چنان نيستند. پس انسان مستحق فضيلت، شرف و كرامت است كه او را از ديگر موجودات ممتاز مي‌گرداند، امتياز انسان با انسانيت اوست (موحد،1382: 6).

به اين ترتيب بود كه حقوق‌بشر در دوره جديد با پيدايش مكتبي با عنوان مكتب «ليبراليسم» به‌عنوان يكي از مسائل مهم بشري در دنياي غرب تبديل شد. حربه حقوق طبيعي و حقوق‌بشر بود كه مردم توانستند در دنياي غرب نظام‌هاي استبدادي را واژگون كنند. بنابراين تلاش براي رسيدن به حقوق‌بشر در دنياي غرب يك تلاش طولاني مدت بود. تجلي عيني انديشه‌هايي كه در بالا بيان شد، اعلاميه‌هاي حقوق‌بشر در كشورهاي مختلف است. اين اعلاميه‌ها در پي آن بودند كه قدرت حاكمان را در حيطه حقوق افراد متوقف كنند و حرمت قلمرو حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي در جهت سعادت انسان‌ها را تضمين كنند. مهمترين اين اعلاميه‌ها بدين قرار است:

1-    منشوركبير 1215 و اعلاميه  درخواست حقوق 1689 در انگلستان

2-    اعلاميه حقوق دولت ويرجينيا  در 1776 و اعلاميه استقلال ايالات متحده امريكا  در 1776

3-    اعلاميه حقوق‌بشر و شهروند انقلاب كبير فرانسه در 1789

4-    سرانجام در تاريخ 10 دسامبر سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر به تصويب سازمان ملل رسيد و اين روز بعنوان روز حقوق‌بشر درجهان نامگذاري شد (هاشمي، 1384: 92).

بنابراين از دير باز مسئله حقوق‌بشر يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي غرب بوده است.

در جهان اسلام نيز از ابتداي ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بيان اين مقوله در قالب مقولاتي ديگر همچون حق‌الناس بيان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تكليف قرار مي‌گيرد و تازه همان تكليف هم در بخشي كه مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعايت حقوق ديگران است، به اين معنا كه تكليف يك نفر، براي نفر دوم ايجاد حق مي‌كند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در انديشه اسلامي ما مي‌توانيم به مقوله حقوق‌بشر برسيم.

كرامت انسان در اسلام بسيار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهاي اسلامي هر كدام به نوعي راجع به حقوق‌بشر بطور مستقيم يا غيرمستقيم بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند، كتاب‌ها و مقالاتي را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا كه مهم‌ترين اسناد ديني در اسلام بويژه از نظر مذهب شيعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه كه در اين پژوهش براي ما حائز اهميت است، اين است كه ببينيم چه تفاوت‌هاي  بنيادي و معرفت‌شناختي بين ديدگاه‌هاي غربي نسبت به حقوق‌بشر با ديدگاه‌هاي اسلامي به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همين جهت اسناد رسمي حقوق‌بشر در دنياي  غرب مثل اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه انقلاب كبير‌فرانسه را به عنوان اسناد غربي در حقوق‌بشر با مباني ديني بويژه آيات قرآن و نهج‌البلاغه مقايسه مي‌كنيم.

سؤال اصلي

سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از اينكه بين بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه چه نسبتي وجود دارد؟

سؤالات فرعي

براي تبيين بهتر موضوع پژوهش سؤال اصلي را مي‌توان به سؤالات فرعي زير تجزيه نمود:

1-    ديدگاه اسلام نسبت به حقوق‌بشر چيست؟

2-    آياتي كه در قرآن درباره حقوق‌بشر آمده كدام است؟

3-    چه مباحثي در نهج البلاغه از حقوق‌بشر مطرح شده است؟

4-    مباني معرفت شناختي حقوق‌بشر از نگاه غربي كدام است؟

5-    مباني معرفت شناختي حقوق‌بشر از نگاه اسلامي كدام است؟

فرضيه

با توجه به اينكه تحقيق جنبه توصيفي دارد نياز به ارائه فرضيه نمي‌باشد.

تعريف عملياتي:

حقوق بشر:

کانت این گونه تعریف می‌کند:

حقوق مجموعه شرایطی است که درنتیجه آن اختیار هرکس با اختیار دیگران جمع می‌شود (قرباني، 1384: 14).

2-  حقوق بشر در سطوح ملي و بين‌المللي، متوجه حمايت از افراد بشر در مقابل رنجها و مشقات ساخته دست انسان‌ها و موانع قابل اجتنابي است كه از طريق اعمال محروميت، بهره‌كشي، اختناق، ‌آزار و اذيت كليه اشكال سوء رفتار توسط گروه‌هاي سازمان يافته و قدرتمندي از انسان‌ها بوجود ‌آمده‌ است (آقايي، 1376: 3).

حق الناس:

حق‌الناس یک اصطلاح فقهی خاص در ابواب قضا، شهادت و حدود است. در لغت به معنای «حق مردم» می‌باشد و در کنار حق‌الله، اساس حقوق اسلامی را تشکیل می‌دهد. حق الناس حقوقی است که افراد در مقابل سایر افراد جامعه برگردن دارند. مانند بازگرداندن قرض، عذرخواهی و جلب رضایت در قبال اشتباهات و زیانهایی که به آنها رسانده و همچنین حسن‌ظن به ایشان (كديور،1387: 75).

حق الله:

حق‌الله، حق اضافه به جاعل است. حق‌الناس نیز مانند حق‌الله، توسط خداوند جعل شده و فقط امر آن به مردم سپرده شده ‌است. بر مبنای اعتقادات اسلام حق‌الناس از حق‌الله مهم‌تر است. و پاسخ دادن حق‌الناس در روز قیامت دقیق‌تر از پاسخ دادن به حق‌الله ‌است. چرا که خداوند حق خود را می‌بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند (كديور، 1387: 77).

هدف پژوهش:

با توجه به اين مطلب كه هدف پژوهش رفع خلأ و كاستيهاي موجود در آثار قبلي است در اين پژوهش سعي مي‌شود تا با مطالعه قرآن و نهج‌البلاغه و متن اعلاميه جهاني حقوق‌بشر به تطبيق اين دو بپردازم و نقاط اشتراك و افتراق آن را در اين پژوهش بيان كنم.

حدود و نقطه تمركز پژوهش:

پژوهش حاضر از نظر موضوعي مباني نظري اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و مصاديق آن در قرآن و نهج‌البلاغه، و از نظر زماني از يونان باستان تاكنون مي‌باشد.

روش گردآوری اطلاعات:

در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، از روش کتابخانه‌ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده می‌شود، و طی آن با استفاده از منابع مکتوب مانند کتب، مجلات علمی، پایان نامه‌ها، گزارشات و شبکه جهانی اینترنت، و … نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام خواهد شد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • پايان نامه بررسي حوزه معنايي «حسنه» در قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122