پايان نامه سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسيجيان استان گيلان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسيجيان استان گيلان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسيجيان استان گيلان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق
عنوان صفحه
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- چارچوب مفهومی تحقیق 6
1-4- ضرورت و اهمیت موضوع 7
1-5- اهداف تحقيق: 7
1-6- پرسش یا پرسش های تحقیق 8
1-7- قلمرو تحقیق 9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول :اشتغال14
2-1- مقدمه 14
2-1- 1-كارآفريني 12
2-1-2- اهمیت کارآفرینی 15
2-1-3- تعريف کار آفرين 16
2-1-4- انواع کارآفريني 16
2-1-5- اشتغال 17
2-1-6- مثلث اشتغال 18
2-1-5-1- استخدام 21
2-1-5-2- خود اشتغالی 22
2-1-5-3- دیگر اشتغالی 22
2-1-7- جوان و مثلث اشتغال 23
2-1-8- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال 24
2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی 27
2-1-9-1- کاهش تصدی دولت 27
2-1-9-2- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد 29
2-1-9-3- افزایش بهره وری 30
2-1-9-4- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی 31
2-1-9-5- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی 32
بخش دوم :بسیج34
2-2-1- مفهوم بسيج 34
2-2-2- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال 38
2-2-3-كاركردهاي بسيج: 42
2-2-3-1-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی 43
2-2-3-2- نقاط قوت بسيج در استراتژي توسعه کارآفريني 44
2-2-3-3- نقاط ضعف بسيج در استراتژي توسعه کارآفريني 44
2-2-4- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه 44
2-2-5- رويكرد عام بسيج در مسئلة اشتغال زايي و كارآفريني 48
2-2-5-1- رويكرد نظري 50
2-2-5-2- رويكرد هاي كارآفريني 51
2-2-6- سياستها و راهكارهاي توسعة كارآفريني و اشتغا ل زايي 52
2-2-10- راهكارهاي توسعة كارآفريني و اشتغا ل زايي 53
2-2-11- در جستجوي راهكارهاي توسعة كارآفريني در بسيج 55
2-3- بخش سوم :تحقیقات انجام شده63
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 63
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 66
2-2-4- خلاصه تحقیقات انجام شده 68
چارچوب نظری تحقیق69

فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه 72
3-2- روش تحقيق 72
3-3- جامعه و نمونه آماری 73
3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات 74
3-4-1-مطالعات کتابخانه ای 74
3-4-2- تحقیقات میدانی 74
3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 75
3-5-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 75
3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 76

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
4-1- مقدمه 78
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 78
4-2-1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 79
4-2-2- توصیف متغیر ميزان تحصیلات پاسخ دهندگان 80
4-2-3- توصیف متغیر ميزان سن پاسخ دهندگان 81
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق 81
4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 83
4-5- آزمون سوالات تحقیق 88
4-6- رتبه بندی متغیرهای تحقیق 96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه 100
5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 100
5-3- توصیف متغیرهای تحقیق 101
5-4-آزمون سوالات تحقیق 101
5-4-1- پرسش اصلی 101
5-4-2- پرسشهای فرعی 102
5-5- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی 106
5-6- پیشنهادات برای سؤالات فرعی 107
5-7- محدودیت های تحقیق110
فهرست و منابع 112
پیوست ها 115

فهرست و منابع

فهرست منابع فارسی

احمد پوردارياني،محمود، 1384،«كارآفرين، تعاریف،نظریات،الگو ها »، تهران ، نتشارات ، پرديس

امام خمینی(ره) ،1380، صحیفه ی نور، ج 19، ص 139

آقاجانی، حسنعلی، 1387،کارآفرینی: مفاهیم، نظریات و ضرورت وجود. ، نشریه ی بازار کار، شماره 252.

اسکندانی، حمید،1379،:ویژگیهای کار آفرین و کارآفرینان ایرانی ، ماهنامه صنعت و مطبوعات ، شماره30

بلانچارد، کنت ،جان پی کارلوس،آلن رندولف،1379،کتاب سه کلید توان افزایی ،ترجمه مهندس فضل اله امینی ،تهران ،انتشارات ا فرا.

تنها، مجتبي.، تقوي رضوي زاده، الهام.، 1389، ظرفيت شناسي و ظرفيت سازي بسيج در اشتغال و كارآفريني. . مجموعه مقالات ’’همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني، تهران: پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

خامنه اي، سيد علي ، 1380 ،؛ بسيج راز عشق و ايمان ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي

فصلنامه مطالعات بسیج،سال سیزدهم،شماره 49،زمستان1389،صفحه102

خاکی، غلامرضا، 1388، «روش تحقیق در مدیریت»، چاپ چهارم، تهران، انتشارات بازتاب

رضاييان، علي،1390،: مباني سازمان و مديريت ، تهران ، انتشارات سمت،چاپ یازدهم

رشیدی، علی،1382 ، ضرورت ایجاد فرصت های اشتغال برای نیروی کار، نشریه دنیا.

رضوي، مهران.،گلابي، اميرمحمد.،1389، بازاريابي چريكي، تعامل آموز ههاي تفكّر بسيجي و الگوهاي موفق بخش خصوصي در توسعة كارآفريني كشور. مجموعه مقالات همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني تهران: پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

ذبیحی ،محمد رضا و مقدسی،علیرضا،1385، کار آفرینی از تئوری تا عمل ، مشهد:انتشارات جهان فردا.

سریع القلم، محمود،1387، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران،مرکز تحقیقات استراتژیک.

سعيدي كيا،مهدي،1385، اصول ومباني كارآفريني،تهران،انتشارات كيا.

ساعی، علي، 1381، ” تحلیل آماری در علوم اجتماعي با نرم افزار spss for windows”، چاپ سوم، تهران: انتشارات کيان مهر.

سکاران،اوما، 1390 ،روش تحقیق در مدیریت،تهران ،چاپ نهم ،انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

صحيفه نور، مجموعه سخنان گهربار حضرت امام (قدس)

صمدآقایی، جلیل،1385، سازمانهای کار آفرین. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ دوم، تهران.

صفري، جليل.، 1389، بررسي نقش بسيج در توسعة اشتغال و كارآفريني با تأكيد براستفاده از منابع و توانايي هاي بازنشستگان. مجموعه مقالات ’’همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني ‘‘تهران: پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج،

طاهری،عصمت السادات،1391،شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان دراستان مازندران،سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری

عبدالملكي، هادي، 1389 ، سيماي جهاني فعاليتهاي سازندگي و اوقات فراغت جوانان؛ مطالعه تطبيقي نمونه بسيج س ازندگي ايران با تجارب سايركشورها ، تهران، سازمان بسيج سازندگي.

عبدالملکی،هادی ، 1387، راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج سازندگی، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 4،صص 95 -122

علیزاده، غلامرضا،1382، کارآفرینی ضرورت امروز برای توسعه و اشتغال کشور، نشریه ی پیام آبادگران

كارگشايي بسيج ناب در نظرية توسعة اسلامي- ايراني ، صفحه 23

كردنائيجي، اسدالله، 1386 ، بررسي تطبيقي كارآفريني در جهان، تهران، معاونت تحقيقات سازمان ملي جوانان

کرباسی ، علی ،1381، مروری بر ادبیات کار آفرینی، فصلنامه صنایع ،شماره 33

کیا،محمد،و دیگران،1385، کارآفرینی گام به گام، سازمان همیاری اشتغال فارق التحصیلان دانشگاه ها.

كرشي،مسعود،1389، قابليت هاي بسيج و سرمايه اجتماعي، قدرت نرم و سرمايه اجتماعي ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

مباركي، محمدحسن،1389، جايگاه فرهنگ و تفكّر بسيجي در ارتقاي فرهنگ كارآفريني. مجموعه مقالات ’’همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني ‘‘تهران: پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

مقام معظم رهبری ، برگرفته از متن سخنرانی در جمع کارآفرینان، 16/6/89

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،1377، پیش بینی وضعیت صادرات غیر نفتی کشور.

مهدی نژاد قوشچی،رحمان،1386، سردرگمی دانش آموختگان دانشگاهی در انتخاب زندگی شغلی، نشریه ی بازار کار،شماره 294.

ميگون پوري، محمدرضا،1389، نقش تعاوني هاي دانش بنيان بسيجي در توسعة كارآفريني كشور،. مجموعه مقالات ’’همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني ‘‘تهران: پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

ميگون پوري، محمدرضا.، ميگون پوري، الهه،1389،. ارائه الگوي راهبردي و برنامه ريزي عملياتي توسعة كارآفريني و اشتغال در سازمان بسيج كشور. مجموعه مقالات همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني ‘‘تهران: پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج

مردیث،جفری،1371، کارآفرینی، مترجم:محمدصادق بنی ئیان، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران: انتشارات دفتر بین المللی کار.

موسوي، بتول.، خاجي، علي.، گنج پرور، زهره.، كربلايي اسماعيلي، سيما.، سروش، محمد رضا.، اميني، رضا.، سيد حسيني داوراني، سيد حسين،1389، مشكلات اشتغال در آزادگان. مجله ي علمي- پژوهشي طب جانباز سال دوم، شماره هفتم

میر سپاسی، ناصر،. احمد پور داریانی، محمود،.علایی، سوسن،1387، طراحی مدل توسعه ی کارآفرینی در صنایع فرهنگی، فصلنامه ی بصیرت، شماره ی 40،1387.

مقیمی ، سید محمد،1383، کار آفرینی در نهادهای جامعه مدنی ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران ، مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران

مهدوی عادلی،1388،فرآیند توسعه در عصر فراصنعتی، مجموعه مقالات کنفرانسهای ماهانه موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی.

نقش تعاوني هاي دانش بنيان بسيجي در توسعة كارآفريني، 1389، فصلنامة مطالعات بسيج، سال سيزدهم، شمارة 49

ناهید،مجتبی،گلابی،امیر،1391،توصیفی از استراتژی کارآفرینی سازمانی بر اساس مدل موریس،بررسی های بازرگانی،شماره53

هيستريچ، رابرت‌دي. پيترز، مايكل‌پي،1383، كارآفريني، ترجمة سيد عليرضا فيض‌بخش و حميدرضا تقي‌ياري،انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف

فهرست منبع خارجی

1- Archibong , Chi , Anyansi ,2004, Technology, Infrastructure and Entrepreneurship: Role of the Government in Building a sustainable Economy, School of Business and Economics North Carolian A & T State University.

2-Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S,2003,. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105–124

 

3-Bart, C ,2006, “Product strategy and Formal Structure in Entrepreneurship”. Strategic Managemen Journal, Vol 7, No. 4

4-Benson.H,2003, .Enterepreneurship ; Toward A Model of Contingency Based Business Planning Waterlo ,Ontario Canada,School of Business & Economics.    

5-Covin, J.G. and Slevin, D.P. ,1991, A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 16 No. 1, pp. 7-25

6-Etzkowitz, H,2004, “The Evolution Of The Entrepreneurial University”, International Journal of Technology and Globalization,Vol. 1, No.1, pp. 64-77.

7-Fry, F. ,1993, ‘A Planning Approach: Entrepreneurship’, New Jersey: Prentice Hall, Inc. pp. 93.

8-Guerrero, marbile    can,2006,:”a  literature  Reviw  on  Entrepreneurial  universities  A  Institutional  a  pproach”,universitat  autonomade  Barcelona ,Department Economia  de  la  Empresa

9-Halıcı, A., B, Yılmaz., M, Kasımoğlu.,2011,, Employment Predictions in Secretarial Occupation, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 24, 2011, Pages 435-443.

10-Hayton, James,2005, promoting corporate entrepreneurship through human resource management practices: A Review of empirical research, Hum Resource Management Review, volume 15, Issue 1, pages 21-41.

11-I. au. J. and F. Jamison,1990, Education  and productivity in Developing conntries: An Aggregate production Function Approach: Stanford working Papers.

12-I. evin, A and Raut ,1997, “Complemanteries between Exporls and Hmnan eopital  in Economic Evidence. From Semi industrialized contries”, Economic Development and cultural change

13-Moghimi M. ,2003, Designing and expression of organizational entrepreneurship for NGOs (M.A. dissertation). Tehran University.

14-Oliver, T. ,1991, ‘Ideas Entrepreneurship and the politics of Health Care Reform’,StanfordLaw & Policy Review, fall, Vol.127. p.169

15-Singer,S. ;Alpeza, M.;Balkic,M.;2008,Corporate Entrepreneurship: Is Entrepreneurial Behavior possible in a large Company?Faculty of  Economics in Osijek J.J.Strossmayer .- 16-Sykes, H. B. and Z. Block. ,1989, University of Osijek ‘Sources and Corporate Venturing Obstacles’. Journal of Business Venturing

17-Schumpeter, J. A. ,1989,. ‘Economic Theory and Entrepreneurial History’,.in Essays on Entrepreneurs, Innovations, Business, Cycles, and the .Evolution of Capitalism Ed .R.V. Cle, ence. 1949. reprint , transaction , New Brunswick.N.J.1989

18-Taghizadeh H., Tari, GH. & Musavi S.R. ,2007,. Evaluation of organizational entrepreneurship (case Study). Management Science. 3, 155- 180.

19-Johnsen, G. & McMahon, R,2005,. Owner-manager gender, financial performance and business growth amongst SMEs from Australia’s business longitudinal survey. International Small Business Journal, 23(2), 115–142

20-Braunerhjelm Pontus ,2010,. Entrepreneurship, Innovation and Economic Growthpast

experience,current knowledge and policy implications, The Royal Institute

21-Vestergaard, Jakob,2007,. The Entrepreneurial University Revisited: Conflicts and the Importance of Role Separation, Social Epistemology, Vol. 21, No.1, pp.41-54

چکیده

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری اين تحقيق، بمنظور انجام مطالعات ميداني شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از 3 شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود  به تعداد 300  نفر نمونه گیری شد. تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق ، آزمون کلوموگروف اسميرنف، آزمون تی می باشد.نتایج تحقیق از سوال اصلی پژوهش نشان داد سطح معني‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه تحت بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی متغیرهای تحقیق نشان داده شد که ظرفیت های محیطی دارای بالاترین رتبه می باشد.

 

 کلمات کلیدی : توسعه ،اشتغال ،ظرفیت های محیطی، محتوایی، ساختاری، بسیج

مقدمه

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هم اکنون یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت دهم توسعه امور کارآفرینی و اشتغال می باشد(صفاری و دیگران، 1389). رشد مستمر و توسعة پايدار اقتصاد نيازمند بهره برداري بهينه از منابع توليدي است. در اين ميان، مهم ترين و حساسترين عامل، عبارت از نيروي انساني است. نيروي انساني نقشي دوگانه در برنامه ريزي هاي اقتصادي ايفا مي نمايد زيرا از يك سو، به عنوان عامل توسعه و از سوي ديگر، به عنوان هدف توسعه مطرح مي باشد. سرمايه انساني، به ويژه در دهه هاي اخير، در نظريه هاي توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته و مزيت نسبي كشورها، با توجه به سرمايه انساني آنها مشخص مي شود(پیراسته و کریمی، 1385). امروزه بر اساس الگوهاي رشد اقتصادي، مؤلّفه هاي به كارگيري نيروي انساني، تقويت سرماية انساني و تقويت سرماية اجتماعي، از مهمترين عوامل رشد و توسعة اقتصادي يك كشور محسوب مي شوند. لذا دولتهاي جوامع مختلف بر آن تأكيد زيادي دارند و بخش زيادي از منابع خود را در جهت تقويت آنها كار مي گيرند(کاشیان و غضنفر نژاد، 1389).

موضوع اشتغال نیروی انسانی در عرصه های مختلف اجتماعی و در میان اقشار مختلف جامعه حائز اهمیت می باشد. در این میان اشتغال بسیجیان به عنوان پیشروان در عرصه نهادهای مردمی و فعالان در زمینه های مختلف اجتماعی که  نقش مهمی در سازندگی و بهبود امور فرهنگی اجتماعی دارند، نیز در خور توجه است و با توجه به گسترده بودن سازمان بسيج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع اشتغال و ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان، اهميت مضاعفي مي يابد(طاهری ،1391،ص1).

با توجه به مباحث مختصر بیان شده در فوق و نيز مواردي كه بعداً در خصوص اهمیت و ضرورت و توجه به مقوله شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان خواهد آمد، در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مساله اصلي پژوهش و ضرورت انجام تحقيق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، روش تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، جامعه آماري، روش هاي گردآوري اطلاعات و روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات، تبيين سؤالات و بالاخره چگونگي تعيين اعتبار و روايي تحقیق می پردازد.

1-2- بیان مسأله

ورود بسيج به حوزة مديريت اقتصاد و سازندگي اجتماعي به لحاظ نظري و عملي از پشتوا نه  هاي قوي فكري و فرهنگي برخوردار است و ريشه درپيش فرضهاي بنيادين انقلاب در حوزة عمومي و نحوة ادارة نظام با اتّكا به مشاركت تودة مردم براي نيل به اهداف متعالي، از جمله توسعة همه جانبه،پیشرفت وعدالت دارد.همچنین در این رویکرد،بسیج به مثابه یک نعمت وقدرت الهی مورد تاکید است و به فرموده حضرت امام خمینی(ره):”تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز ایران ارزانی داشت.(صحیفه نور،بیانات در سالروزتشکیل بسیج،2/9/67)

یکی از راه های موثربرای حرکت رو به جلو در این عرصه وتنها راهبردی که می توانددر بالاترین سطح امکان بسیج منابع و ظرفیت های اجتماعی،جذب توانایی های فراگیر مردمی را برای غلبه بر مشکلات،آسیبها و تنگناههای گذشته و آینده فراهم کند،طرح بسیج سازندگی است.(فصلنامه مطالعات بسیج،سال سیزدهم،شماره 49،زمستان1389،صفحه102)

سازمان بسیج با داشتن ویژگی های ممتاز و در صورت تدوین و برنامه ریزی وارائه راهبردمشخص در حوزه کارآفرینی فردی وسازمانی میتواند اثر ویژه ای روی توسعه کارآفرینی و اشتغال گذارده و مانند نقش ممتاز آن در دوران جنگ تحمیلی،با بهره برداری از این موقعیت تاریخی کشور عامل توسعه اشتغال و کارآفرینی کشور و تجمع تعهد و تخصص در جهت توسعه اشتغال باشد.(میگون پوری،1389).

کارآفرین باید توانایی شناسایی فرصتهای نوآوری را داشته باشد و بتواند مزایای فرصتها را معین و با کاریزمای خود، مردم را در جهت سرمایه گذاری منابعشان در نوآوری مطرح شده، متقاعد سازد. کارآفرین کسی است که در جستجوی تحول خلاق است(Schumpeter1989). کارآفرینان فقط سیستم را به عنوان آنچه هست نمی بینند، بلکه به آن به عنوان آنچه می تواند باشد، می نگرند(Sykes, H. B. & et 1989).

کار آفرینی یک نوع زندگی کسب و کارانه است که در آن با استفاده از روش های خلاقانه،محصول یا خدمات نوآورانه و ارزشی جدید را با بهره برداری از مدیریت زمان،شناسایی منابع و خطر پذیری سرمایه گذاری ارائه می دهد(مقیمی،1383). کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و مورد توجه شرکتهایی است که رقابت در آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی های تغییر مستمر در فرآیندها، محصولات و طرح هاست. (Oliver1991, 169).

در واقع بسیج کارآفرینان برای پاسخگویی به نیاز های جامعه و بستر سازی برای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در بسیج،مانند پلی ارتباطی است بین خلاءها،دغدغه هاو چالش های موجود در سطح جامعه و اراده های خلاق و نوآور که در فرآیندهای رسمی و دولتی امکان بروز و حمایت نیافته اند.به استناد همین اولویتها و اهداف،می توان راهکارهای موفق توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی را برای بسیج برآورده کرد(عبدالملکی،هادی،1387).

از دیدگاه مقام معظم رهبری:بسیج جزءسازمانهای نظامی به معنای خاص آن به حساب نمی آید.بسیج،یعنی پیشگام و پیش قراول در همه میدانهای مورد نیاز کشور و نظام اسلامی(6/5/1379).انکار بسیج،انکار بزرگترین ضرورت و مصلحت برای کشور استو اگر بخواهیم بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم،باید بگوییم بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن،پاک ترین انسانها، فداکارترین وآماده بکار ترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند(کارگشایی بسیج ناب در نظریه توسعه اسلامی-ایرانی،صفحه23)

بسيج در همه عرصه هاي توليد و گسترش علم و تكنولوژي همچون مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه، آزمايشگاها و بيمارستان‌ها و رسانه‌ها، نفوذ داشته و اين نخستين مزيت و توان بالقوه بسيج در امر ايجاد توانمندي نيروي انساني مبتني بر رويكردهاي داوطلبانه است. علاوه بر آن بسيج مي‌تواند فعاليت‌هاي گسترده تر در جذب نيروهاي متخصص، كارآفرين و توانمند در كنار تعهد آنها در اين مجامع داشته باشد. بسيج بايد بتواند با فراهم كردن محيطي آماده ضمن جذب اطمينان براي كارآفرينان و متخصصان حوزه‌هاي مختلف، امكانات و شرايطي را كه آنها براي كارآفريني و استفاده از فرصت‌هاي اشتغال نياز دارند را مهيا نمايد. بايد گفت علاوه بر تلاش آحاد بسيجيان در اين عرصه، تشكيلات بسيج نيز با تشكيل خوشه‌ها و پارك‌هاي كارآفريني و نوآوري و ايجاد هسته‌هاي پژوهشي براي دانش آموزان و دانشجويان و طلاب و معلمين و اساتيد و … و تشويق و حمايت از آنان، مي‌تواند زمينه تلاش موثر بسيجيان در كارآفريني و اشتغال را فراهم كند.( كرشي،مسعود،1389)

بسیج با ترویج و تشویق مردم می تواند با کمک به کسب درآمد و فرصت های اشتغال پایدار، در مناطق روستایی که ابتکارات بخش دولتی و خصوصی کمرنگ تر به نظر می رسد به تأمین معاش پایدار و توسعه همه جانبه جوامع محلی کمک نماید(زمانی، 1387).

بسیج به عنوان یک نیروی انقلابی و مردمی، با توجه به فلسفه وجودی خود و همچنین تنوع طیفی اقشار در برگیرنده خود و نهایتا حوزه گسترده فعالیت خود در سطح کشور، توان بالقوه‌اي در حوزه اشتغال،‌ كارآفريني و نوآوري دارد. اين ظرفيت‌ها و قابليت‌ها موجود در بسيج را مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف براي دستيابي به اهداف والای نظام جمهوری اسلامی به كار گرفت(طهماسبی و تاجور، 1389).

از این رو بسیج بدلیل دارا بودن تشابهات با بخش اقتصاد مردمی و همگن وهمجنس بودن آن با این بخش می توانددر این مسیر کام های موثری بردارد.پرداختن به این موضوع مهم و اساسی و اتخاذ مجموعه ای از سیاست های همگون ونظامند برای توسعه ظرفیت های اشتغال بسیجیان اهمیتی اساسی دارد. ازاین رو با استناد به موارد مذکور،مسئله اصلی تحقیق حاضر به شکل زیر قابل تبیین است: ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان کدامند؟

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع

با شدت گرفتن مطالعات در خصوص کارآفرینی و مطرح شدن سوالاتی همچون وظیفه کار آفرین در شرکت پس از تاسیس، مشاهده بعضی از اقدامات کارآفرینانه از سوی شرکت های بزرگ،تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و باز گرداندن بخشی ازمالکیت به مدیران در راستای ایجاد انگیزه و قرار گرفتن نوآوری،سبب گردید تا کارآفرینی سازمانی به عنوان یک استراتژی نوین در شرکتهای بزرگ برای دستیابی به نوآوری،موفقیت،رشد و بقا در تحقیقات مدیریتی ورود و مورد توجه ویژه ای قرار گیرد(ناهید،مجتبی،1391) .

در حال حاضر شكاف عظيم و روزافزون ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار، علاوه بر پيچيده تر نمودن معضلات اقتصادي، باعث ايجاد تعارضات اجتماعي و سياسي در كشور گرديده است و بحران هايي را پيش روي نظام جمهوري اسلامي قرار خواهد داد، كه تهديدي جدي عليه امنيت ملي و توسعه كشور است بنابراین براي تعديل مشكلات اقتصادی و رسیدن به اهداف اشتغال پايدار در سند چشم انداز ضروری است كه همه ارکان نظام جمهوری اسلامی و آحاد جامعه اسلامی با مد نظر قرار دادن فرمایشات رهبری انقلاب، خود را در راه رسیدن به اين امر متعهد دانسته و از هيچ تلاش و كوششي فروگذاري ننمایند.بسیج نیز به عنوان یک نهاد مردمی – اسلامی که داعیه دار تبعیت محض از فرامین ولی فقیه جامعه اسلامی است، یکی از ارگانهایی است که هم با توجه به فلسفه وجودی آن و هم با توجه به گستردگی طیفهای مردمی در برگیرنده و هم گستردگی جغرافیایی سازمان خود، می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در این زمینه ایفا نماید. از اين رو ورود بسيج به حوزه اقتصادي جهت تعديل معضلات مربوط به اشتغال و بيكاري ضرورتي روزافزون دارد. بسیجیان جان بر کف ایران، با وجود فقدان امکانات و تجهیزات کافی و تفوق قدرت های زورمدار برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی، بی وقفه علیه نابرابری ها، تبعیض ها و بی عدالتی های حاکم بر جهان مبارزه نمودند و به وسیله انتشار فرهنگی مبانی اسلام، اعتراض خود را از وضع موجود به گوش جهانیان رسانده اند، تا جایی که در رده بندی های جهانی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور معترض قلمداد می کنند(سریع القلم،1387). اهمیت توسعه فرهنگ کارآفرینی در میان نیروهای متعهد بسیجی و ضرورت پرداختن به آن به عنوان یک مسئله راهبردی برای توسعه کسب و کار در کشور در قالب شرکت های تعاونی با هدف رشد و پویایی افراد در حوزه کارآفرینی و دانش تولید ثروت در جامعه،افزایش اشتغال در کشور و توسعه شرکت های فعال با مدیریت کارآفرینان بسیجی،بر هیچ کس پوشیده نیست. اهمیت حضور بسیج در توسعه اشتغال در کشور با توجه به توان نیروی انسانی،فرهنگ اسلامی و روحیه ایثار منابع انسانی آن به عنوان ویژگی های منحصر به فرد بسیج،امری بایسته و شایسته است(میگون پوری،1389).

از این رو با توجه به اهمیت نقش بسیجیان درعرصه سازندگی، شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان ضرورت می یابد. اين ظرفيت‌ها و قابليت‌ها موجود در بسيج را مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف براي دستيابي به اهداف والای نظام جمهوری اسلامی به كار گرفت

1-4- اهداف تحقيق:

 1-4-1- هدف اصلی

سنجش وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

1-4-2- اهداف فرعی

سنجش ظرفیت های محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

سنجش ظرفیت های محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

سنجش ظرفیت های ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان.

1-5- پرسش یا پرسش های تحقیق

1-5-1- پرسش اصلی:

ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان کدامند؟

1-5-2- پرسشهای فرعی:

وضعیت محیطی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان چگونه است؟

عوامل قانونی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

عوامل اقتصادی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

محيط کاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

 

وضعیت محتوایی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان چگونه است؟

استقلال و خودمختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

آموزش، کارآموزی و اطلاع رسانی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

همکاری(درون سازمانی و برون سازمانی) در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

توجه به جامعه(مشارکت و توسعه) در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

توجه به اخلاق کاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

 

وضعیت ساختاری در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان چگونه است؟

مديريت هسته های علمی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

ساختار مالی سازمان در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

تشکیل مشاوره متخصصان در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

تشکیل مراکز تحقیقاتی در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

راه اندازی مراکز رشد در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

سيستم اطلاعات و رايانه در توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان در چه وضعیتی است؟

 

1-6-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

1-6-1- اشتغال:

تعریف مفهومی : اشتغال يکي از عمده ترين مسائل کنوني کشورهاي در حال  توسعه است، اهميت اين موضوع از آنجاست که خانوارها از يک  طرف با کسب درآمد حاصل از کار مي توانند مايحتاج زندگي خود را تأمين نمايند که آثار آن در سطح جامعه، کاهش فسادهاي اجتماعي، کاهش فاصله طبقاتي و جلوگيري از مهاجرت  است و از سوي ديگر اشتغال موجب افزايش توليد مي گردد و در سطح کلان ضمن افزايش درآمدهاي دولت هزينه هاي ارزش کشور را نيز تأمين مي نمايد(طاهری،عصمت السادات،1391).

تعریف عملیاتی :عبارت است از: ظرفیت های محیطی که شامل: مؤلفه هایی همچون عوامل قانونی ، عوامل اقتصادی، محيط کاری؛ ظرفیت های محتوایی که شامل: استقلال و خودمختاری، آموزش، کارآموزی و اطلاع رسانی، همکاری، مشارکت و توسعه، توجه به اخلاق کاری ؛ظرفیت های ساختاری که شامل: مديريت هسته های علمی، ساختار مالی، تشکیل مشاوره متخصصان، تشکیل مراکز تحقیقاتی، سيستم اطلاعات و رايانه، راه اندازی مراکز رشد می باشد.

 

1-6-2- عوامل محیطی

تعریف مفهومی : محيط سازمان عبارت از تمام عواملی که در خارج از مرز سازمان وجود دارند و بر تمام يا بخشی از سازمان اثرات بالقوه می‌گذارند(آقاجانی و همکاران، 1388).

تعریف عملیاتی :عبارت است از شرايط و عوامل محيطی برون بخشی، که محيط و فعالیت بسیج را احاطه نموده، با اين بخش تأثير و تأثر متقابل داشته و خارج از کنترل می‌باشند. ظرفیت های محیطی اين پژوهش عبارتند از: عوامل قانونی، که به میزان شفافیت قوانین و مقررات ، میزان وابستگی سازمان ها به حمایت های دولتی و میزان کمک دولت به مراکز بسیج می باشد. عوامل اقتصادی : به میزان استفاده از وام های کم بهره ، میزان بهره بسیج از فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح ها ، وضعیت دسترسی به منابع اعتباری بانکی ،محيط کاری(رقابتی): میزان برخورداری از مراجعات فعال و مکرر ، دسترسی به مراکز فعال اجتماعی ، میزان دسترسی به اطلاعات ، گستردگی فعالیت ها، مطلوب بودن فضا و مکان کاری می باشد.

 

1-6-3- عوامل محتوایی

تعریف مفهومی : متغيرهای محتوايی بر متغيرهای ساختاری اثر می‌گذارند و از نحوه ترکيب و درآميختن آنها طرح‌های ساختاری به وجود می‌آيد(طاهری،عصمت السادات،1391).

تعریف عملیاتی :عبارت است از استقلال و خودمختاری : که به ميزان دخالت مثمر ثمر دستگاههای دولتی، ميزان حمايت دستگاه های دولتی(اعتباری، فنی و ….) ، آموزش، کارآموزی و اطلاع رسانی: به برگزاري برنامه هاي آموزشي، برگزاري دوره های آموزشی جهت توانمندسازی مديران و کارکنان، برگزاري دوره های آموزشی در ارتباط با توسعه اشتغال، همکاری(درون سازمانی و برون سازمانی): به ميزان همکاری و تبادل اطلاعات درون سازمانی، ميزان برخورداری از ارتباطات درون سازمانی قوی، ميزان همکاری مراکز بسیج در ارتباط با توسعه اشتغال. مشارکت و توسعه: به ميزان مشارکت بسیجیان در زمینه اشتغال در جامعه، ميزان خدمات ارائه شده به جامعه، ميزان حمايت جامعه در رابطه با توسعه. توجه به اخلاق کاری : که به ميزان توجه به وجدان کاری ، ميزان تعهد بسیجیان به سازمان و فعالیت های کاری ، توجه به اخلاق کاری و ارزش های جامعه اشاره دارد.

 

1-6-4- عوامل ساختاری

تعریف مفهومی : ساختار سازمانی، راه يا شيوه‌ای است که به وسيله آن فعاليت‌های سازمانی تقسيم، سازماندهی و هماهنگ می‌شود(طاهری،عصمت السادات،1391).

تعریف عملیاتی :عبارت است از میزان سنجش : مديريت هسته های علمی : که به میزان تشکیل گروهای علمی تخصصی، ميزان برگزاری مسابقات علمی گروهای علمی تخصصی، ميزان نظارت بر فعالیت های علمی، ميزان کاربردی و عملیاتی کردن نتایج علمی و تحقیقاتی، ميزان استفاده از متخصصان و اساتید برجسته، ساختار مالی : ميزان دقت در بودجه بندی و برنامه ریزی مالی در مراکز علمی، ميزان سیاستگذاری های تأمین اعتبار در مراکز علمی، پرداخت تعهدات مالی، میزان استقلال مالی، ميزان سرمایه گذاری، تشکیل مشاوره متخصصان : که به میزان استفاده از مشاوره و مشارکت خبرگان، تشکیل انجمن های علمی و تخصصی، برخورداری از مشاوران و متخصصان در کلیه امور، تشکیل مراکز تحقیقاتی: که به ميزان توجه سازمان بسیج به تحقيق و توسعه(R & D)، ميزان ارتباط اثربخش بين واحد تحقيق و توسعه، دسترسی به کارکنان متخصص برای واحد تحقيق و توسعه، میزان استفاده از سیستم های دقیق و پیشرفته، راه اندازی مراکز رشد:که به ميزان نیاز به فعال بودن مراکز رشد، استقرار مراکز رشد ، میزان تشکیل مراکز پرورش استعدادها و ایده ها ، سيستم اطلاعات و رايانه : که به ميزان بکارگيری سيستمهای اطلاعات مديريت ، ميزان بکارگيری فن آوری اطلاعات(IT)، ميزان به روز شدن منظم داده های موجود در سيستم اطلاعات ، ميزان بکارگيری سیستم های کارآمد و بروز اطلاعات و رایانه می باشد.

 

1-6-5-بسیج

بسیج به لحاظ لغوی به معنای سامان و اسباب ساز و سازمان جنگ: عزم و اراده، آماده ي سفر شدن و آماده ي ساختن نیروهای نظامی یك كشور برای جنگ است (دهخدا، 1372 ).اما از نظر اصطلاح: «بسیج از طرفي به معناي حرکت خود جوش مردمي است، مردمي که خودشان را صاحب مملکت خويش مي‏دانند؛ مردمي که اولاً از هر گونه انحراف در مشي کلي کشورشان آگاه مي‏شوند، ثانياً از آن رنج مي‏برند و ثالثاً در مقابل آن انحراف مي‏ايستند. اين، معناي بسيج است»( آیت الله خامنه ای، 1374).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122