پايان نامه سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 280 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات 1
1-1- مسئله تحقيق 2
1-2- ضرورت و اهميت تحقيق 3
1-3- سابقه تحقيق 4
1-4- سؤالات تحقيق 5
1-5- روش تحقيق 6
1-6- اهداف تحقيق 6
1-7- سازمان تحقيق 6
1-8- مشکلات و موانع تحقيق 7
فصل دوم: پوشش و فرهنگ 9
مقدمه 10
2-1- فرهنگ 11
1-1-2- ضرورت تعريف فرهنگ 11
2-1-2- درآمدي بر مفهوم فرهنگ 12
3-1-2- تعريف فرهنگ 13
4-1-2- تقسيمبندي انواع تعاريف از فرهنگ 15
1-4-1-2- تعاريف توصيفي 15
2-4-1-2- تعاريف تاريخي 15
3-4-1-2- تعاريف هنجاري 16
4-4-1-2- تعاريف روانشناختي 16
5-4-1-2- تعاريف تکويني 17
6-4-1-2- نتيجه‌گيري 17
5-1-2- عناصر و مؤلفه‌هاي دروني نظام فرهنگ 18
2-2- پوشش: 23
1-2-2- مفهوم پوشش 23
2-2-2- ريشه‌هاي پوشش 24
3-2-2- عوامل مؤثر بر الگوي پوشش در جامعه 27
4-2-2- پوشش و فرهنگ 28
1-4-2-2- پوشش نماد فرهنگ 29
2-4-2-2- پوشش و هويت و منزلت اجتماعي 30
5-2-2- پوشش در فرهنگ اسلامي 33
فصل سوم: دولت و فرهنگ 38
مقدمه 39
1-3- دولت و فرهنگ(سياستگذاري در حوزه فرهنگ) 40
1-1-3- سياستگذاري عمومي و توسعه فرهنگي 40
2-1-3- سياستگذاري فرهنگي 44
3-1-3- رويکردهاي نظري درباره سياستپذيري فرهنگ 49
1-3-1-3- ديدگاه فرهنگ آزاد 49
2-3-1-3- ديدگاه کنترل فرهنگي 50
3-3-1-3- نقد و نتيجه 52
4-1-3- ضرورت برنامهريزي فرهنگي 56
5-1-3- دلايل دخالت و سياستگذاري در فرهنگ 58
1-5-1-3- وظيفه دولت اسلامي در مبارزه با هرج و مرج و فساد فرهنگي و زمينهسازي در جهت کمال جامعه: 60
2-5-1-3- ضرورت وجود مرکز واحد در مقابله با تهاجم فرهنگي: 60
3-5-1-3- ضرورت ملت‌سازي يا ايجاد هويت ملي: 61
4-5-1-3- ضرورت نظم‌دهي به تغييرات فرهنگي: 62
5-5-1-3- تضمين آزادي بيان، مشارکت و تمرکززدايي فرهنگي: 63
6-5-1-3- ضرورت آموزش فرهنگ: 63
7-5-1-3- تأثير سياستگذاري فرهنگي بر ساير زمينه‌ها: 63
8-5-1-3- افزايش رفاه و گسترش فعاليت‌هاي فرهنگي و تفريحي 64
6-1-3- سياستگذاري و برنامهريزي فرهنگي در ايران 64
2-3- دولت و پوشش(سياستگذاري در حوزه پوشش) 67
1-2-3- حق و حکم 68
1-1-2-3- حق و ويژگي‌هاي آن 68
2-1-2-3- حکم و ويژگي‌هاي آن 69
3-1-2-3- حق يا حکم بودن حجاب 69
2-2-3- حجاب از منظر حقوق و حوزه عمومي و خصوصي 70
1-2-2-3- حوزه خصوصي 70
2-2-2-3- نسبت حکومت با حوزه خصوصي و شخصي 73
3-2-2-3- حجاب: خصوصي يا عمومي 74
4-2-2-3- تزاحم حقوق در مسئله حجاب 75
3-2-3- حجاب از منظر احکام اسلامي 77
1-3-2-3- توجيه فردي بودن حجاب 78
2-3-2-3- توجيه اجتماعي بودن حجاب 79
3-3-2-3- نسبت حکومت با احکام 82
4-2-3- تعامل رويکرد کيفري با سياستهاي غيرکيفري در حوزه پوشش 84
فصل چهارم: سياستگذاري پوشش در 88
جمهوري اسلامي ايران 88
مقدمه 89
2-4- پوشش در قوانين و سياستهاي پيش از انقلاب 89
1-2-4- پهلوي اول 90
2-2-4- پهلوي دوم 94
3-4- سياستگذاري پوشش پس از پيروزي انقلاب اسلامي 96
1-3-4- دهه اول (سالهاي 57 تا 68) 96
1-1-3-4- بخشنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي سازمان‌هاي قضايي و اجرايي 101
2-1-3-4- قوانين مجلس 106
1-2-1-3-4- قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت 106
2-2-1-3-4- لايحه امر به معروف و نهي از منکر 106
3-2-1-3-4- قوانين رسيدگي به تخلفات اداري(مصوب 1362، 1365، 1371، 1372) 107
4-2-1-3-4- ماده 102 قانون مجازات اسلامي 107
5-2-1-3-4- قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 108
6-2-1-3-4- قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند. 108
3-1-3-4- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي 109
1-3-1-3-4- آيين‌نامه انضباطي دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي 109
2-3-1-3-4- آئين‌نامه‌ حفظ‌ حدود و آداب‌ اسلامي‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ 110
2-3-4- دهه دوم (سال‌هاي 1368 تا 1378) 110
1-2-3-4- چند بخشنامه‌هاي از قوه قضائيه 111
2-2-3-4- دولت 112
1-2-2-3-4- آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کند. 112
2-2-2-3-4- مصوبات کميسيون سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي با مظاهر فساد 113
3-2-3-4- مصوبات مجلس 117
1-3-2-3-4- قوانين رسيدگي به تخلفات اداري 117
2-3-2-3-4- كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 117
4-2-3-4- شوراي عالي انقلاب فرهنگي 118
1-4-2-3-4- ‌آيين‌نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي 118
2-4-2-3-4- اصول، مباني و روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف 119
3-3-4- دهه سوم (سال‌هاي 78 تا 88) 121
1-3-3-4 دولت 121
1-1-3-3-4- آيين‌نامه اجرايي مدارس 121
2-3-3-4- مجلس 121
1-2-3-3-4- قانون ساماندهي مد و لباس 121
3-3-3-4- شوراي عالي انقلاب فرهنگي 122
1-3-3-3-4- سياست‌هاي مقابله با تهاجم فرهنگي 122
2-3-3-3-4- سياست‌هاي فرهنگي تبليغي روز زن 123
3-3-3-3-4- سياست‌هاي فعاليت‌هاي بين‌المللي زنان 124
4-3-3-3-4- منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران 124
5-3-3-3-4- شاخص‌هاي ارزيابي آموزش عالي 125
6-3-3-3-4- راهبردها و راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف 125
7-3-3-3-4- سياست‌هاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالي 126
8-3-3-3-4- راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 126
4-3-4- سياستگذاري پوشش در صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 127
1-4-3-4- راهبردها و اهداف کلان 127
2-4-3-4- سياست‌ها و راهکارها 133
3-4-3-4- وظايف 135
1-3-4-3-4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 136
2-3-4-3-4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 140
4-4-3-4- اقدامات و عملکردها 142
1-4-4-3-4- صدا و سيما 142
1-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1385 142
2-1-4-4-3-4- اقدامات سال 1386 146
2-4-4-3-4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 152
1-2-4-4-3-4- اقدامات سال 1385 152
2-2-4-4-3-4- اقدامات سال 1386 163
فصل پنجم: نتيجه‌گيري 172
پيوستها 204
منابع: 257

منابع:

– قرآن کريم

– آشنا، حسام‌الدين، «کشف حجاب به روايت اسناد»، گنجينه اسناد، شماره يکم (بهار 1370): 6-26.

– __________ ، از سياست تا فرهنگ: سياست‌هاي فرهنگي دولت در ايران (1320-1304)، تهران: سروش، 1384.

– آصفي، امين، متن کامل قانون گسترش راهکارهاي اجرايي عفاف و حجاب، تهران: قلم علم، 1389.

– آقاحسين شيرازي، ابوالقاسم، پوشاک زنان ايران از آغاز تا امروز، تهران: اوستا فراهاني، 1381.

– ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه، 1405 ه.

– اجلالي، پرويز، سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي در ايران، تهران: آن، 1379.

– استوارت ميل، جان، درباره آزادي، ترجمه محمود صناعي، تهران: پايدار، 1340.

– اسدي، ليلا، «بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم»، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده(نداي صادق)، سال دهم، شماره 40 (زمستان 1384): 48-75

– اسميت، فيليپ، درآمدي بر نظريه فرهنگي، ترجمه حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1383.

– اشتريان، کيومرث، سياستگذاري عمومي ايران، تهران: ميزان، 1386.

 

افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1355.

– اکبري، محمدعلي، «محدوديت‌هاي برنامه‌ريزي فرهنگي»، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره بيست و دوم و بيست و سوم (تابستان 1379): 83-85.

– بانكي پور فرد، اميرحسين، حيا، اصفهان: انتشارات حديث راه عشق، ۱۳۸۳.

– بي‌نا، «اعمال‌ سليقه‌هاي‌ شخصي‌ در اجراي‌ بخشنامة‌ حجاب‌»، مجله زن روز، 3/12/64 (شماره 1057): 6ـ 11.

– بي‌نا، «آيا استفاده از سلاح سرد اولين و آخرين راه مبارزه با فساد و بي حجابي است»، مجله زن روز، 7/2/1364 (شماره 1014): 6ـ7.

– پارسا، طيبه، پوشش زن در گستره تاريخ، قم: انتشارات احسن الحديث، 1377.

– پ‍ه‍ل‍وان، ‌چ‍ن‍گي‍ز [و دي‍گ‍ران‌]، ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍رهنگي (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)‏‫، م‍ت‍رج‍م‍‌ اح‍م‍د ص‍ب‍وري‌، ب‌. ص‌، ش‍ه‍رآش‍وب‌ ام‍ي‍ر ش‍اهي‌، ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لامي‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۸۱.

– پهلوان، چنگيز، تمدن و فرهنگ، تهران، نشر ني: 1388.

– چلبي، مسعود، «برنامه ريزي فرهنگي: عامل تغيير ياثبات؟»، فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره هيجدهم و نوزدهم (بهار و تابستان 1378): 70-75.

– حداد عادل، غلامعلي، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، تهران: سروش، 1359.

– حسين‌لي، رسول، اصول و مباني سياست فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: 1379.

 

– رضايي، اصغر، علي پورباغيان نژاد، يوسف، حجاب آزادي يا اسارت، تبريز: نشر احرار، 1383.

– رضايي، عبدالعلي، «جايگاه دولت در برنامه‌ريزي فرهنگي و دامنه تأثيرگذاري آن»، در محمدعلي اکبري،  فرهنگ، سياست و توسعه در ايران امروز، تهران: انتشارات دال، 1379. 227-239.

– رضايي، محسن، سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي: سرمشقي براي سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: انتشارات مليکا، 1380.

– روزنامه جمهوري اسلامي، 4/5/1363، شماره 41492.

– ري‌شهري، محمد، ميزان‌الحکمه، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1403ه.ق (1362ه.ش).

– ستاري، جلال، درباره فرهنگ، تهران: انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1354.

– سعيدي سيرجاني، علي اکبر، دانشنامه ايرانيکا، ترجمه پيمان متين، تهران: انتشارات اميرکبير، 1383.

– سليمي، حسين، «سياست‌پذيري فرهنگ»، در مجيد وحيد، سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران: انتشارات باز، 1382. 70-89

– سي شنايدر، سوزان و ژان لوئي بارسو، مديريت در پهنه فرهنگ‌ها، ترجمه سيد محمد اعرابي و داوود ايزدي، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1379.

– صالحي اميري، سيدرضا، عظيمي دولت آبادي، امير، مباني سياستگذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، 1378.

– صالحي، نصرالله، بررسي شيوه‌هاي راهيابي البسه نامانوس و مدل‌هاي نامطلوب در جامعه، تهران: مرکز پژوهش‌هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375.

– عبديائي، نرجس، «چادر و تأثيرات سياسي- اجتماعي آن در فرهنگ شيعيان ايران»، فصلنامه بانوان شيعه، سال سوم، شماره دهم (زمستان 1385): 7- 36.

– علوي‌تبار، عليرضا، «ملاحظات اساسي در سياستگذاري فرهنگي در ايران»، مجله راهبرد، شماره سوم (بهار 1373): 94-104.

– علي‌اکبريان، حسنعلي، «مباني مسئوليت حکومت اسلامي در ترويج حجاب»، فصلنامه فقه، سال چهاردهم، شماره پنجاه دوم(بهار 1386): 53-95

– غروي نائيني، نهله، عامري، وحيده، «پويشي در معنا و مفهوم حجاب»، فصلنامه کتاب زنان، سال نهم، شماره 36 (تابستان 1386): ۱۱۳-۱۳۷.

– غلامرضاکاشي، محمدرضا، «سياستگذاري اقتدارگرايانه و دموکراتيک فرهنگي»، در مجيد وحيد، سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران: انتشارات باز، 1382. 51-69.

– فرهي بوزنجاني، برزو، «روش تبيين نقشه مهندسي فرهنگي کشور»، نامه پژوهش فرهنگي، سال دهم، دوره سوم، شماره پنجم، (بهار 1388): 89-119

– قرائتي، محسن، تفسير نور، تهران: مرکز فرهنگي درس‌هايي از قرآن، 1383.

– قلي‌پور، آرين، «نقش دولت در نهادينه‌سازي حجاب»، کتاب زنان(فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان)، سال دهم، شماره سي و هشتم(زمستان 1386): 9-36

– الکليني، محمد بن يعقوب، الکافي، تحقيق: علي اکبر الغفاري، بيروت: دار صعب و دارالتعارف، 1401 ق.

– گودرزي، محسن، «راهبردهاي فرهنگي (پژوهشي، اجرايي، سياستگذاري)»، مجله فرهنگ عمومي، شماره دهم و يازدهم (بهار و تابستان 76): 80-96.

– مايکل هال، کالين، جنکينز، جان ام، سياستگذاري جهانگردي، ترجمة سيد محمد اعرابي و داوود ايزدي، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1378.

– محمدي آشناني، علي، حجاب در اديان الهي، قم: اشراق، 1373

– محمديان، سيدصابر، بررسي و ارزيابي سياستگذاري فرهنگي ايران در تاجيکستان، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1385.

– مطهري، مرتضي، مسئله حجاب، تهران، انتشارات صدرا: 1379.

– __________ ، مسئله حجاب، چاپ شصت و هشتم، تهران: انتشارات صدرا، 1385.

– معين، محمد، فرهنگ فارسي، جلد 1، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات اميرکبير، 1380.

– مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران: دار الکتب الاسلاميه، 1374.

– منتظري، حسينعلي، پاسخ به پرسش‌هايي پيرامون مجازات‌هاي اسلامي و حقوق بشر، تهران: نشر گواهان، 1388.

– ___________ ، حکومت ديني و حقوق انسان، تهران: گواهان، 1388.

– ___________ ، رساله حقوق، قم: ارغوان دانش، 1385.

– موسوي الخميني، روح الله، صحيفه امام، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)، 1385.

– موسوي بجنوردي، محمدکاظم، دائره‌المعارف بزرگ اسلامي، تهران: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامي، 1367.

– مولر، پير، سياستگذاري عمومي، ترجمة حميدرضا ملک محمدي، تهران: دادگستر، 1378.

– مولينير، پيتر، آموزش حرفه‌اي مديران فرهنگي، ترجمة علي هاشمي گيلاني، تهران: مرکز پژوهش‌هاي بنيادي، 1372.

– نظيفي، عباس، جمشيدي‌ها، غلامرضا، کرمي، توران، آسيب‌شناسي فلسفه قانوني حجاب، تهران: دادگستر، 1389

– نقيبي، سيدابوالقاسم، «تحليلي بر حكم يا حق بودن حجاب»، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده(نداي صادق)، شماره چهل و چهارم(زمستان 1385): 9-33

– نهج‌الفصاحه، ترجمه علي اکبر ميرزايي، چاپ پنجم، قم: انتشارات چاف، 1386.

– ن‍وب‍ه‍ار، رح‍ي‍م‌، حمايت حقوق کيفري از حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، تهران: جنگل: جاودانه‏‫، ۱۳۸۷.

– هافستد، گيرت، فرهنگ‌ها و سازمان‌ها-نرم افزار ذهن، ترجمه اعرابي، سيد محمد، هدايتي، سيد هاشم، محمودي، سيد مجيد، تهران: علم، 1388.

– هاولت، مايکل، رامش، ام، مطالعه خط مشي عمومي، ترجمة عباس منوريان و ابراهيم گلشن، تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي، 1380.

– هچ، ماري جو، تئوري سازمان: مدرن، نمادين و تفسيري پست مدرن، ترجمه حسن دانايي‌فرد، تهران: افکار، 1385.

– همايون، محمدهادي، جعفري هفتخواني، نادر، «درآمدي بر مفهوم و روش سياستگذاري فرهنگي درس‌هايي براي سياستگذاران»، انديشه مديريت، سال دوم، شماره دوم(پاييز و زمستان 1387): 5-35

– همداني، احمد، «صاحبان قدرت در برابر نخبگان مردم: نيم نگاهي به چشم‌انداز برنامه‌ريزي فرهنگي کشور»، فرهنگ عمومي، تابستان 1380.

– وحيد، مجيد، «از فرهنگ سياستگذاري تا سياستگذاري فرهنگي»، در مجيد وحيد، سياستگذاري و فرهنگ در ايران امروز، تهران: انتشارات باز، 1382. 9-19.

– _______ ، سياستگذاري عمومي، تهران: نشر ميزان، 1383.

– يارشاطر، احسان، پوشاک در ايران زمين، ترجمه پيمان متين، مقدمه علي بلوکباشي، ته

چکيده:

پوشش يكي از شئون انساني و زيرمجموعه‌هاي فرهنگ است که به خصوصيات متفاوت فردي و اجتماعي انسان مربوط مي‌شود. لباس به عنوان يک پديده فرهنگي قدمتي به اندازه زندگي بشر داشته و در سراسر زندگي انسان و تا هنگام مرگ همراه اوست. پوشاک به مثابه همراه هميشگي انسان داراي تأثيرات و کارکردهاي فراواني است که اين کارکردها به نوبه خود سبب ظهور و بروز پديده‌هايي در سطح اجتماع است. بر اين اساس پوشش يکي از نمادهاي فرهنگي و از ارزش‌هاي خاص هر جامعه و فرهنگ و به خصوص فرهنگ اسلامي-ايراني ما به شمار مي‌رود که در طي چند دهه عمر جمهوري اسلامي ايران همواره با مسائل فرهنگي و اجتماعي ديگري گره خورده و مورد سؤال واقع شده است.

علاوه بر آن يکي از مبادي ورود و مداخله دولت‌ها از گذشته در زمينه نحوه پوشش افراد جامعه بوده است و نقش برنامه‌ها و سياست‌هاي حاکميت در اين زمينه غيرقابل انکار است. در سده‌ي اخير موضوع پوشش همواره مورد توجه جوامع اسلامي، انديشمندان و رهبران فرهنگي و دولت‌ها بوده است. از آغاز نظام جمهوري اسلامي ايران، پوشش همواره يکي از مسائل مهم فرهنگي و اجتماعي جامعه بوده و مورد توجه صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان دستگاه‌هاي فرهنگي جامعه قرار گرفته است. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلف در جهت فرهنگ‌سازي در اين زمينه، تدوين و تصويب شده است. بر اين اساس، بررسي سير تحول مداخلات حاکميت در اين زمينه نقش بسزايي در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات فرا روي سياستگذاران در اين حوزه خواهد داشت.

بر اين اساس تحقيق پيش رو سعي کرده است تا سياستگذاري فرهنگي پوشش در جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار دهد. براي رسيدن به اين مقصود با بررسي رابطه پوشش و فرهنگ، مباني مداخله حکومت در حوزه فرهنگ مورد بحث قرار گرفته و در ادامه مباني دخالت حکومت در پوشش و نيز نحوه و چگونگي مداخله حکومت در زمينه پوشش بررسي شده است. در انتها نيز سير تحول سياست‌ها و مداخلات نظام جمهوري اسلامي ايران در طول سه دهه و نتيجه گيري از مباحث مطرح شده است.

کلمات کليدي: پوشش، حجاب، سياستگذاري فرهنگي، سياستگذاري در جمهوري اسلامي ايران.

فصل اول

مسئله تحقيق

لباس و پوشش يكي از شئون انساني و زيرمجموعه‌هاي فرهنگ است که به خصوصيات متفاوت فردي و اجتماعي انسان مربوط مي‌شود. لباس پرچم وجود آدمي است كه از اعتقادات و فرهنگ و آداب و رسوم وي سخن مي‌گويد. پيدايش لباس منشأهاي گوناگوني دارد، منشأ رواني، امنيتي، اجتماعي، اخلاقي و ديني. مفسرين در تفسير آيه 26 سوره اعراف (7) لباس را از جمله نعمات الهي به بشر دانسته‌اند. (حسيني شاه عبدالعظيمي، 1363: ج 4، 29 و قرائتي، 1383: ج 4، 44 و  مکارم شيرازي، 1374: ج 6، 133)

لباس به عنوان يک پديده فرهنگي قدمتي به اندازه زندگي بشر داشته و در سراسر زندگي انسان و تا هنگام مرگ همراه اوست. پوشاک به مثابه همراه هميشگي انسان داراي اهميت فراواني است که تأثيرات و کارکردهاي مختلفي چون فرهنگي، مذهبي-آييني، سياسي، اقتصادي، نشانه‌شناسي و ارتباطي، زيبايي‌شناسي، مردم‌شناسي، رواني، اقليمي و…. دارد و مي‌توان آن را از ديدگاه‌هاي مختلفي از قبيل روان‌شناسي، اخلاق، اقتصاد، جامعه‌شناسي، مذهب، قانون، تاريخ و جغرافيا بررسي کرد.

کارکردهاي گوناگون لباس سبب ظهور مسائل مختلف در حوزه اجتماع مانند مسائل اخلاقي-اجتماعي(عفاف و حجاب، فساد اخلاقي و ناهنجاري هاي اجتماعي و طرح مسئله امنيت اخلاقي-اجتماعي)، فرهنگي(مد و مدگرايي، تهاجم فرهنگي و غرب‌گرايي و غرب‌زدگي در پوشش، هويت ملي و طرح مسئله لباس ملي) و اقتصادي(سلطه اقتصادي و تبديل شدن کشورها و جوامع به بازار مصرف توليدات کشورهاي بيگانه و آسيب به توليدات داخلي) شده است. بر اين اساس پوشش يکي از نمادهاي فرهنگي و از ارزش‌هاي خاص هر جامعه و فرهنگ و به خصوص فرهنگ اسلامي-ايراني ما به شمار مي‌رود که در طي چند دهه عمر انقلاب همواره با مسائل فرهنگي و اجتماعي ديگري گره خورده و مورد سؤال واقع شده است.

از سوي ديگر توجه به نقش حکومت در زمينه فرهنگ سازي در اين زمينه انکارناپذير بوده و در نگاهي عميق‌تر، ضروري و اساسي است. در سده‌ي اخير موضوع پوشش همواره مورد توجه جوامع اسلامي، انديشمندان و رهبران فرهنگي و دولت‌ها بوده است. در جمهوري اسلامي ايران نيز حجاب و عفاف در طول چند دهه‌ي اخير همواره يکي از معضل‌هاي مهم فرهنگي و اجتماعي جامعه بوده و مورد توجه صاحبنظران، کارشناسان و مسئولان دستگاه‌هاي فرهنگي جامعه قرار گرفته است. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلف در جهت گسترش و نهادينه سازي فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، تدوين و تصويب شده است.

حال با توجه به اهميت و ضرورت پوشش به عنوان يکي از مهم‌ترين مسائل فرهنگي جوامع و به خصوص جامعه ايران از يک سو و نقش بي‌بديل و غيرقابل انکار حکومت‌ها در اين زمينه، بجاست که سياست‌هاي دولت در اين زمينه را مورد سؤال قرار دهيم و بپرسيم حکومت در قبال اين مسئله مهم فرهنگي چه اقداماتي انجام داده و سير تحول سياستگذاري و مداخله دولت در حوزه پوشش افراد جامعه پس از انقلاب اسلامي ايران تا کنون به چه صورت بوده است.

1-2- ضرورت و اهميت تحقيق

پديده لباس و پوشش از مقوله‌هاي پر فراز و نشيب در دوره‌هاي معاصر بوده است که به رغم گذشت حدود سه دهه از عمر انقلاب اسلامي ايران و تأکيد بر اين هنجار از ابتداي انقلاب اسلامي هنوز شاهد ثبات کامل در اين زمينه نيستيم. اين تحقيق به منظور فراهم ساختن پاسخي نظري به اين سؤال است که در اين مدت چه اقدامات و تدابيري در جهت رسيدن به نقطه‌اي که مسئله حجاب و لباس افراد در جامعه مطابق با موازين فرهنگي- ديني يک جامعه اسلامي باشد صورت پذيرفته است. پاسخ به اين سؤال و اطلاع از اقدامات گذشته مي‌تواند در جهت تصميم‌گيري‌ها و اقدامات فرا روي سياستگذاران در اين حوزه مؤثر باشد.

1-3- سابقه تحقيق

حوزه تحقيقات حول مسئله پوشش گسترده و متنوع است. تعداد قابل توجهي از منابع اطلاعاتي در حوزه پوشش مربوط به بررسي فقهي پوشش يا مقايسه پوشش اسلامي با پوشش در ديگر اديان است. تعدادي نيز به بررسي‌هاي جامعه‌‌شناختي، تاريخي، زمينه‌هاي اثرپذيري و مانند آن پرداخته‌اند. يکي از مسائل و حوزه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مرتبط با بحث رابطه حکومت و پوشش است. در اين حوزه نيز منابع اطلاعاتي از منظرهاي گوناگون به مسئله پوشش نگريسته‌اند.

برخي از منابع در اين حوزه از منظر حقوقي و کيفري به بررسي رابطه حکومت و پوشش پرداخته‌اند که از جمله آنها مي‌توان به پايان‌نامه‌اي با عنوان «مداخله کيفري جمهوري اسلامي در زمينه پوشش نامناسب» اشاره کرد. مقالات متعددي نيز از منظر حقوقي و کيفري اين بحث را دنبال کرده‌اند که از جمله آنها «بررسي قوانين کيفري ايران در زمينه پوشش مردم»، «نقد سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در برخورد با بدحجابي»، «نگرش جرم‌شناختي به پديده بي‌حجابي» و …. را مي‌توان نام برد.

از سوي ديگر برخي مقالات در اين حوزه به رشته تحرير درآمده‌اند. اين مقالات نيز به مسائلي مانند مباني مسئوليت و اختيارات و يا وظايف حکومت اسلامي در زمينه پوشش از منظر فقهي پرداخته‌اند. منابع ديگري نيز از منظر فرهنگي- اجتماعي به رابطه حکومت و پوشش پرداخته‌اند. در اين دسته از منابع نيز مطالعاتي در زمينه جامعه‌شناسي پوشش، رابطه پوشش با هويت و تکامل اجتماعي، آسيب‌شناسي نهادها، سياست‌ها و نظام اجرايي، تحليل زمينه‌ها و عوامل فرهنگي- اجتماعي مؤثر، راهکارهاي و مؤلفه‌ها مداخله در زمينه پوشش و مانند آن مورد بحث قرار گرفته است. آقاي شفيعي سروستاني در کتابي با عنوان «حجاب: مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي» به رويکرد ياد شده تعداد قابل توجهي از مقالات اين حوزه را که عناوين برخي از آنها در سطور پيشين ذکر شد، جمع‌آوري کرده‌اند.

تحقيق پيش رو سعي کرده است تا سياستگذاري فرهنگي پوشش در جمهوری اسلامی ايران را مورد بررسي قرار دهد. از اين منظر با بررسي رابطه پوشش و فرهنگ، مباني مداخله حکومت در حوزه فرهنگ را مورد بحث قرار داده و بر اين اساس مباني دخالت حکومت در پوشش و نيز مهم‌ترين بحث در اين زمينه يعني نحوه و چگونگي مداخله حکومت در زمينه پوشش را بررسي کرده است تا در خاتمه و بر اساس مباحث پيشين سير تحول سياست‌ها و مداخلات نظام جمهوري اسلامي ايران را در طول سه دهه انقلاب اسلامي از نظر بگذراند.

1-4- سؤالات تحقيق

بر اساس آنچه گفته شد سؤال اصلي اين تحقيق اينگونه خواهد بود که:

– سياستگذاري‌ها و اقدامات فرهنگي حاکميت در زمينه‌ي فرهنگ پوشش در طول سال‌هاي 1368 تا 1388 چه سير تحولي را طي نموده است؟

اين تحقيق سعي خواهد کرد به عنوان مقدمه پاسخ به سؤال اصلي به چند سؤال فرعي نيز پاسخ دهد:

– کدام سازمان‌ها عهده‌دار سياستگذاري و اجرا در زمينه فرهنگ پوشش هستند؟

– وظايف و کارکردهاي اين سازمان‌ها چيست؟

– تا کنون چه سياست‌ها و عملکردهايي در اين حوزه اتخاذ و اجرا شده است؟

1-5- روش تحقيق

اين تحقيق سعي مي‌کند تا با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و از طريق مطالعات کتابخانه‌اي به سؤالات مورد نظر پاسخ گويد. در اين راستا از منابع و متون با ادبيات فقهي، فرهنگي و سياستگذاري استفاده شده و اسناد سياستي و قانوني نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

1-6- اهداف تحقيق

– تبيين مباني مداخله حاکميت در حوزه فرهنگ

– تبيين مباني مداخله حاکميت در حوزه پوشش

– تبيين نحوه مداخله حکومت در حوزه پوشش افراد جامعه

– بررسي سير تحول مداخلات حاکميت در زمينه پوشش و حجاب

1-7- سازمان تحقيق

اين تحقيق سعي کرده است بر اساس سؤالات طرح شده مباحث مورد نظر را در پنج فصل ارائه دهد:

فصل اول: کليات تحقيق

فصل دوم: در اين فصل در پي تبيين و پاسخگويي به رابطه ميان فرهنگ و پوشش هستيم و در ادامه و بخش دوم اين فصل به تعريف و تبيين پوشش از منظر فرهنگ اسلامي خواهيم پرداخت.

فصل سوم: فصل سوم اين تحقيق نيز در دو بخش پيگيري خواهد شد. در بخش اول درباره مباني دخالت حکومت در فرهنگ به بحث و بررسي خواهيم پرداخت. بخش دوم اين فصل نيز مباني دخالت حکومت در زمينه لباس و نيز نحوه و چگونگي اين مداخله را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.

فصل چهارم: در اين فصل به بررسي سير تحول مداخلات حکومت در زمينه حجاب و پوشش افراد جامعه مي‌پردازيم. به نظر مي‌رسد مروري بر بستر تاريخي مداخله حکومت در زمينه پوشش به روشن‌تر شدن فضاي بحث کمک بيشتري نمايد. بر اين اساس مداخله رژيم پهلوي را در دو مقطع از نظر گذرانده و سپس سه دهه پس از انقلاب را مطالعه مي‌کنيم.

فصل پنجم نيز در برگيرنده نتايج برگرفته شده از اين تحقيق است.

1-8- مشکلات و موانع تحقيق

– مبهم بودن حيطه تحقيق به جهت ابهام در ارتباط ميان مباحث سياستگذاري عمومي- دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- و سياستگذاري و خط‌مشي‌گذاري در رشته معارف اسلامي و مديريت و رشته معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) و تلاش در جهت مشخص کردن حيطه تحقيق (مطالعه و پرسش و مشاوره با اساتيد حوزه سياستگذاري عمومي- دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- و نيز اساتيد مديريت)

– تشتت و پراکندگي سازماني در مسئله پوشش

– عدم همکاري دفتر فرهنگي اجتماعي وزارت کشور به عنوان سازمان نظارتي بر مسئله پوشش و حجاب در جامعه

– حساسيت برخي از تحقيقات انجام شده در اين حوزه و عدم امکان دسترسي به آنها

– رويکرد فقهي و حقوقي در منابع موجود و نيز بررسي عملکرد رژيم پهلوي در مطالعات صورت گرفته در حوزه پوشش

– کمبود منابع با رويکرد تحقيق پيش رو

– سهل و ممتنع بودن موضوع تحقيق: ممکن است مطالعه و تحقيق در حوزه پوشش افراد جامعه در نگاه اول سهل و آسان به نظر برسد اما در واقع حيطه پوشش و مطالعه و پژوهش در آن بسيار مشکل است. اين مسئله از آنجا ناشي مي‌شود که اين موضوع از عوامل متعددي متأثر است و علاوه بر آن پيشرفت‌هاي کنوني جامعه بشري بر تعدد عوامل مؤثر بر آن دامن زده است. از سوي ديگر تنوع قومي و خرده فرهنگ‌هاي جامعه ايراني و نيز پيچيدگي‌هاي فرهنگي آن بررسي اين موضوع را پيچيده‌تر و مشکل‌تر مي‌کند.

فصل دوم: پوشش و فرهنگ

مقدمه

اين فصل با عنوان فرهنگ و پوشش شامل دو بخش است در بخش اول به رابطه فرهنگ و پوشش خواهيم پرداخت. لباس يکي از مؤلفه‌هاي مهم فرهنگي هر جامعه است که به نوعي با ارزش‌هاي حاکم بر آن نيز گره خورده است و به عنوان يک ابزار مهم براي شناخت فرهنگ‌ها و نيز تمايز ميان ملل مختلف و حتي نفوذ در ساختار فرهنگي و ارزشي جوامع بکار گرفته مي‌شود.

پوشش و لباس از سويي تابعي از فرهنگ است و از سوي ديگر خود به عنوان نماد فرهنگ و ارزش‌هاي خاص هر جامعه و فرهنگ به شمار مي‌رود. پوشش يکي از زيربخش‌هاي نظام فرهنگي است که هر چند با نظام‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيوند خورده است اما پيش از هر چيز و از اولين و برجسته‌ترين نقش‌هاي آن نقش و زمينه فرهنگي آن است. به عبارتي هر چند پوشش در آغاز شکل‌گيري اجتماعات بشري نقش حفاظتي داشته، اما با توسعه فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي زمينه و نقش فرهنگي آن برجسته و نمادين شده است.

در بخش دوم اين فصل نيز پوشش را از منظر فرهنگ اسلامي مورد مطالعه قرار خواهيم داد. چنان‌که گفتيم لباس يکي از مؤلفه‌هاي فرهنگي جامعه است که با ارزش‌هاي حاکم بر آن گره خورده است. بر اين اساس و از آنجا که لباس و پوشش در جامعه ما بيشتر متأثر از نظام ارزش‌هاي ديني است، مي‌کوشيم پوشش را از منظر ارزش‌هاي اسلامي مورد بحث قرار دهيم.

2-1-  فرهنگ

1-1-2- ضرورت تعريف فرهنگ

بحث در مورد تعريف فرهنگ از دو جهت حائز اهميت است. اول اينکه پوشش و لباس در هر جامعه با فرهنگ پيوندي ناگسستني دارد و چنانکه خواهيم گفت رابطه پوشش جامعه و فرهنگ آن رابطه‌اي دو سويه است و بدون تعريف فرهنگ و شناخت سطوح و اجزاي آن نمي‌توان رابطه پوشش و فرهنگ را به خوبي درک نمود. علاوه بر آن عامل ديگري که تعريف فرهنگ را ضروري مي‌سازد تأثير تعريف فرهنگ بر حوزه سياستگذاري و خط‌مشي‌گذاري است. در واقع با توجه به تنوع و تکثر ديدگاه‌ها در حوزه بنيادين فرهنگ، نوع تعريف از فرهنگ است که تا حدود زيادي چارچوب سياستگذاري فرهنگي را مشخص مي‌کند. امروزه کشورهاي مختلف در تلاشند تا با ارائه تعاريف ملي از فرهنگ نوع نگاه خود به حوزه فرهنگ را سامان داده و چارچوب متمايزي براي خط‌مشي‌گذاري فرهنگي براي خود فراهم آورند. اين تعاريف خود ملهم و منتج از نظام‌هاي فکري و ارزشي کلان جامعه مي‌باشد. تعاريف ملي از فرهنگ به دنبال آن است تا نظام ارزشي جامعه در حوزه خط‌مشي‌گذاري فرهنگي نيز امتداد يابد.

فياض (1373) با تأکيد بر ضرورت توجه به موضوع تعريف فرهنگ، نشان مي‌دهد که چگونگي تعريف فرهنگ کاملاً بر حوزه خط‌مشي‌گذاري حاکم بوده و بر آن تأثيرگذار است. وي در ادامه با اتخاذ رويکرد مردم‌شناختي پنج دسته کلان از تعاريف فرهنگ (که هر کدام نتايج سياستگذارانه متفاوتي دارند) ارائه مي‌دهد که عبارتند از: 1- ديدگاه مارکسيستي يا تضادگرايانه، 2- ديدگاه تکامل‌گرايانه، 3- ديدگاه ساختي، 4- ديدگاه کارکردگرايي و 5- ديدگاه عوام‌گرايي فرهنگي. در اين راستا به عنوان مثال در ديدگاه اول فرهنگ روبنايي است که روابط اقتصادي آن را تعيين مي‌کند، خط‌مشي‌گذاري فرهنگي مبتني بر برنامه‌ريزي اقتصادي بوده و رويکردي مکانيکي به فرهنگ به دنبال دارد.

2-1-2- درآمدي بر مفهوم فرهنگ

واژه فرهنگ به معنايي که امروزه به کار مي‌رود حاصل يک تحول تاريخي است و فرهنگ در هر زبان تحولي خاص را پيموده است که تنها با توجه به سرنوشت اين واژه در هر مورد قابل درک است. «تاريخ مفهوم فرهنگ چنانکه امروز در علم بکار مي‌رود داستان پديد آمدن يک مفهوم تازه است از ميان فحواهاي گوناگون يک واژه موجود که اندک اندک از آن بيرون کشيده شده است»(آشوري، 1359: 15) واژه فرهنگ در فارسي مرکب از دو جزء «فر» و «هنگ» است. «فر» پيشوند و به معناي جلو، بالا، بر، پيش و «هنگ» از ريشه باستاني و به معني کشيدن و سنگين وزن مي‌باشد. اين واژه مرکب در ادبيات فارسي براي معاني گوناگوني چون علم و دانش، فنون و حرفه‌ها، هنر و مانند آن بکار رفته است که با معاني برخاسته از ريشه کلمه متفاوت است.

واژه فرهنگ نخستين بار در زبان‌هاي اروپايي به کار رفت. واژه  culture نخستين بار پس از سال 1750 ميلادي و در زبان آلماني بکار رفته است. فرهنگ در زبان‌هاي اروپايي نخست به معناي پروراندن و کشت و کار و توليد در عرصه کشاورزي و باغداري و مانند آن به کار رفته است. بعدها و در اوايل قرن 16 ميلادي، همراه با تحولاتي که در اروپاي بعد از رنسانس و انقلاب صنعتي حاصل شد تغييراتي پيدا کرد و مفاهيمي مانند بهسازي و پيشرفت و رشد و ترقي و تکامل و خردگرايي و روشنگري جايگزين آن شد. «در زبان‌هاي رومانسي و انگليسي در ابتدا واژه civilization به جاي culture استفاده کرده و از آن معاني پرورش، بهسازي، تهذيب يا پيشرفت اجتماعي را اراده مي‌کردند.» (آشوري، 1359: 16)

مقوله و مفهوم فرهنگ يکي از پرکاربردترين واژه‌ها در زندگي اجتماعي انسان‌هاست و نمي‌توان حد و حدود مشخصي براي کاربرد اين مفهوم قائل شد. چنان که امروزه تعاريف و ويژگي‌هاي مختلفي از اين مفهوم ارائه شده است که با توجه به جهان‌بيني‌ها، ارزش‌ها، ايدئولوژي‌ها و نوع استفاده و کاربرد مورد نظر، اين مفهوم را تعريف و طبقه‌بندي مي‌کنند و عمدتاً ابعاد جامعه‌شناسانه، مردم‌شناسانه و روانشناسانه آن در نظر گرفته مي‌شود.

در سده‌هاي اخير فرهنگ در جامعه ما نيز نوسانات زيادي داشته است انتخاب فرهنگ به جاي واژه معارف، سپس انتخاب واژه آموزش و پرورش به جاي آن و همراهي و معيت آن با هنر، علوم، آموزش عالي، ارشاد و امثال آن مؤيد اين امر است. از سوي ديگر استعمال واژه فرهنگ در متون قديمي زبان و ادبيات و همچنين متون روايي و اسلامي نشانگر وجه ديني و معنوي و الهي و اخلاق و تربيت مبتني بر آن بوده است. اين نقطه تفاوت معني فرهنگ در ادبيات جامعه ايران با معني فرهنگ در تلقي شايع آن پس از رنسانس است. (رفيع، 1374: 263 و 279)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه مقايسه سياست ملت سازي جمهوري اسلامي ايران در دوران سازندگي و اصلاحات (1368-1384)
 • پايان نامه رويکرد و عملکرد جامعه روحانيت مبارز در فرايند سياست و حکومت جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122