پايان نامه شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق
عنوان
1-1 مقدمه5
1-2 بیان مساله7
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق9
1-4 اهداف پژوهش10
1-4-1 هدف کلی10
1-4-2 اهداف جزئی11
1-5  فرضيه‏هاي پژوهش11
1-6 متغیرهای پژوهش12
1-6-1 متغیر مستقل12
1-6-2 متغیر وابسته12
1-7 محدودیت های پژوهش12
1-7-1 محدویت قابل کنترل12
1-7-2 محدودیت های غیر قابل کنترل12
1-8 تعریف واژه ها  واصطلاحات کاربردی12
فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق
2 -1 مقدمه15
2-2 مبانی نظری پژوهش 15
2-2-1  آنتروپومتری15
2-2-1-1 شاخص¬های آنتروپومتریک15
2-2-2ورزش هندبال16
2-2-2-1الگوهای حرکتی در بازی هندبال16
2-2-2-2نیازمندی های فیزیووژیک هندبال 17
2-2-3فوتبال17
2-2-3-1آنتروپومتری و فوتبال 17
2-2-4 سرعت 17
2-2-4-1تمرین سرعت17
2-2-4-2روش های افزایش سرعت دویدن 18
2-2-4-3هماهنگی عصبی عضلانی 18
2-2-4-4مطالعات در بزرگسالان 19
2-2-5 چابکی19
2-2-5-1انواع چابکی19
2-2-5-2یافته ها و نتایج تحقیقات مربوط به چابکی20
2-2-5-3پیشرفت در تغییر مسیر و اجرای حرکت چابکی20
2-2-5-4خلاصه بحث 20
2-2-5-5سرعت و چابکی در هندبال21
2-2-5-6چابکی در فوتبال21
2-2-6قدرت در هندبال21
2-2-7قدرت عضله در فوتبال 21
2-3 پیشینه پژوهش¬ 21
2-4 جمع بندی 23
فصل سوم
3-1 مقدمه 26
3-2 جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها26
3-3روش پژوهش26
3-4  طرح آزمایشی26
3-5 پروتکل26
3-6 ابزارهای اندازه گیری 27
3-6-1پرسشنامه  27
3-6-2ترازو 27
3-6-3متر نواری 27
3-6-4 کولیس 27
3-7روش اندازه گیری 28
3-7-2 قد نشسته 28
3-7-3طول ران 28
3-7-4طول ساق پا  29
3-7-5طول دو دست 29
3-7-6طول بازو 29
3-7-7طول ساعد 30
3-7-8طول کف دست30
3-7-9طول آرنج تا نوک انگشت 30
3-7-10عرض شانه  31
3-7-12عرض مچ پا 31
3-7-13عرض مچ دست 32
3-7-14عرض آرنج32
3-7-15دور سینه33
3-7-16دور شکم33
3-7-17دور لگن 33
3-7-18دور مچ پا 33
3-7-19دور ران34
3-7-20دور بازو34
3-7-21دور ساق پا34
3-7-22سرعت35
3-7-23چابکی35
3-8  روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل35
فصل چهارم
4-1 مقدمه37
4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده¬ها37
4-3 بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش38
4-4 بررسي طبيعي بودن توزيع داده¬ها39
4-5 آزمون فرضيه¬هاي پژوهش 40
فرضیه اول40
فرضیه دوم 47
فرضیه سوم58
فرضیه چهارم 59
فرضیه پنجم60
فرضیه ششم61
فصل پنجم
5-1 مقدمه63
5-2 خلاصه پژوهش63
5-3 بحث و بررسی64
5-3-1 بررسی شاخص¬های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال و هندبال در پست¬های مختلف64
5-3-2 رابطه بین شاخص¬های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی67
5-4نتیجه گیری68
5-5 پیشنهادات69
5-5-1 پیشنهادات کاربردی69
5-5-2پیشنهادهای پژوهشی70

منابع

افضل پور، محمد اسماعیل. رشیدی، عصمت. کشتی دار، محمد. افضل پور، محبوبه. (1390). مقایسه ویژگی هاي آنتروپومتریک، بیوانرژیک و روانی والیبالیست هاي زن موفق،نیمه موفق و مبتدي استان خراسان جنوبی.پژوهش در علوم ورزشی.

پرنو، ع. قراخانلو، رضا. آقا علی نژاد، حمید. (1384). بررسی نیمرخ ترکیب بدنی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه فوتسال ایران.

همتی نژاد، مهر علی. رحمانی نیا، فرهاد. (1383). سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی.چاپ اول آزمایشی.دانشگاه پیام نور.

عابدی،بهرام،خدایی،مریم(1389)رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و برخی قابلیت های فیزیولوژیکی بازیکنان فوتبال زن،مطابق پست های بازی.پژوهش در علوم ورزشی.شماره 8.

نادريان. جهرمي، م. (1384 ). مديريت منابع انساني درسازمان هاي ورزشي.انتشارات دانشگاه تهران.

نیکبخت، مسعود. (1369). بررسی ارتباط بین تیپ بدنی و عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی در میان یک گروه منتخب از دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.

 .Abdelkrim, Nidhal Ben, Castagna, Carlo, Jabri, Imed, Battikh, Tahar, El Fazaa, Saloua, & El Ati, Jalila. (2010). Activity profile and physiological requirements of junior elite basketball players in relation to aerobic-anaerobic fitness. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(9), 2330-2342.

.agha Alinejad H, ghahremanloo, e. (1386). Physiology of handball. National Olympic comite, 1.

.alizadeh, mohammad hossein. (1385). Preparation of normal (NORM) for specialized testing physical, mental and skill of Iran’s national football team. National Olympic comite.

.Bangsbo, Jens. (1993). The physiology of soccer–with special reference to intense intermittent exercise. Acta Physiologica Scandinavica. Supplementum, 619, 1-155.

.Bangsbo, Jens. (1994). Fitness training in football: a scientific approach: August Krogh Inst., University of Copenhagen.

.Boone, Jan, & Bourgois, Jan. (2013). Morphological and physiological profile of elite basketball players in Belgium. International journal of sports physiology and performance, 8(6), 630-638.

.charles b.corbin, ruth lindesy. (1384). physical fitness .olia,gholamali,kazemi, rezamohammad, ghasemi , hamid  . Book bamdad.

.Delamarche, P, Gratas, A, Beillot, J, Dassonville, J, Rochcongar, P, & Lessard, Y. (1987). Extent of lactic anaerobic metabolism in handballers. International journal of sports medicine, 8(01), 55-59.

چکیده:

هدف از انجام اين پژوهش تعيین شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکی می باشد. 22 مورد شاخص آنتروپومتریک در 58 بازیکن (در هندبال میانگین سن 07/22، قد 61/182، وزن 92/82، وانحراف استاندارد سن 24/2، قد 48/5، وزن 42/5. و درفوتبال میانگین سن 33/25، قد 67/182، وزن 60/76، وانحراف استاندارد سن 47/3، قد 73/4، وزن 34/6. )  شاغل در لیگ استان گیلان در رشته­های ورزشی فوتبال و هندبال اندازه گیری شد. میزان چابکی و سرعت آزمودنی­ها در قالب دو آزمون چابکی ایلینویز و 20 متر سرعت در هر دو گروه هندبال و فوتبال اندازه­گیری شد. براي بررسي طبيعي بودن توزيع داده­ها در هر یک از اندازه­گیری­های انجام شده از آزمون کالموگراف- اسميرنوف استفاده شد. برای مقایسه شاخص­های آنتروپومتریک بین پست­های مختلف از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی گابریل و برای بررسی ارتباط شاخص­های آنتروپومتریک با سرعت و چابکی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. کلیه آزمون­های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی­داری(05/0 p <) انجام شد.

نتایج آزمون گابریل با مقایسه زوجی شاخص­های عرض زانو و عرض مچ پا بازیکنان هندبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص عرض زانو در دروازه­بانان نسبت به بازیکنان خط زن به طور معنی­داری بیشتر بود. همچنین شاخص عرض مچ پا نیز در دروازه بانان نسبت به بازیکنان گوش به طور معنی­دار بیشتربود. همچنین مقایسه زوجی شاخص­های وزن و طول دو دست بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص وزن در مدافعین و هافبک­ها به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.  طول دو دست در دروازه­بانان به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. شاخص­های قد و قد نشسته بازیکنان فوتبال در پست­های مختلف نشان داد که شاخص قد در دروازه­بان­ها و هافبک­ها به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود. همچنین شاخص قد نشسته نیز در مدافعین به طور معنی­داری از مهاجمین بیشتر بود.

نتایج نشان داد که از بین شاخص­های آنتروپومتریک هندبالیست­ها، وزن، قد نشسته، عرض آرنج و دور مچ پا با میزان سرعت و طول ساق پا، طول ساعد، آرنج تا نوک انگشت، دور سینه، و دور ران با میزان چابکی رابطه منفی، معنی­دار و دور بازو با میزان چابکی رابطه مثبت و معنی­داری داشتند (05/0  P<). از بین شاخص­های آنتروپومتریک فوتبالیست­ها، قد، قد نشسته، طول ران، طول دو دست، آرنج تا نوک انگشت، عرض زانو، عرض مچ پا، و دور شکم با میزان سرعت، طول دو دست، طول بازو، دور لگن، و دور شکم با میزان چابکی رابطه منفی و معنی­داری داشتند (05/0  P<). با توجه به مطالعات وبررسی های که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که در پست های مختلف فوتبال، دروازه بان ها و مدافع ها نسبت به هافبک ها، وهافبک ها نیز نسبت به مهاجم ها از جثه بزرگ تری برخوردار باشند. ودرپست های مختلف هندبال هم دروازه بان ها و بغل زن ها نسبت به خط زن ها، وخط زن ها  نسبت به گوش زن ها جثه بزرگ تری برخوردار باشند.

واژه های کلیدی: فوتبال، هندبال، آنتروپومتری، سرعت، چابکی.

1-1. مقدمه

در حال حاضر در تمام رشته هاي ورزشي از علوم مذكور و نيز تكنولوژي هاي مختلف در جهت  هر  چه  بهتر  اجرا  نمودن  حركات  و  مهارت هاي ورزشي و پياده نمودن تاكتيك هاي  مختلف تيمي جهت كسب موفقيت استفاده مي شود . از جمله رشته هايي كه توانسته است از ابعاد مختلف علوم بهره كافي  ببرد رشته ورزشي فوتبال[1] مي باشد.فوتبال، پرطرفدارترين ورزش دنيا است كه توسط  بسياري از مردان، زنان، كودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتي انجام می گیرد که تعداد شرکت کنندگان در 208 کشور برای رسیدن به سطح حرفه ای 200 هزار نفر و در سطح آماتور 200 میلیون نفر تخمین زده شده(28). بیشتر بازیکنان طی مسابقه فوتبال (90 دقیقه)،به طور معمول مسافتی بین 12-10 کیلومتر در شدت نزدیک به آستانه بی هوازی (90-80 درصد حداکثر ضربان قلب یا 80-70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) می دوند(19،33). بر همین اساس، تخمین زده شده است سوخت و ساز هوازی،90 درصد از هزینه انرژی یک بازیکن را طی مسابقه فوتبال تامین می کند(33،19). در ميان اين فعا ليت با زيكن به  بسياري از حركات انفجاری از قبيل پرش ها، شوت زدن ها، تکل ها، چرخش ها، استارت ها، تغيير موقعيت و از همه مهم ترفعاليت هايي كه بازيكن به طور مستقيم درگير بازی با توپ و رقابت بر اي تصاحب آن است، نياز دارد(38). با توجه به ماهیت فوتبال ابعاد بزرگ بدن می تواند به اجرای حرکات سریع، قدرتمند بپردازد(60). همچنین متغیرهای مهم برای اندازه گیری عملکرد در فوتبال شرایط فیزیکی، مهارت های فنی وتکنیکی است(50) .فوتبال با داشتن بيش از 200 عضو در فدراسيون بين المللي فوتبال[2]  يكي از رايج ترين ورزش ها در جهان محسوب مي شود. تعداد زياد تماشاگران و علاقمندان به اين رشته ورزشي نمايانگر اين مطلب است و اين همه بخاطر جذابيت و زيبايي خاص فوتبال مي باشد كه توانسته است به عنوان يك ورزش كامل و پر تحرك در جهان مطرح شود(45). حضور بيش از اندازه تماشاگران در ديدارهاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني در ورزشگاه ها و ايجاد سيستم هاي ماهواره اي و برخورداري از بينندگان چند صد ميليوني پخش تلويزيوني، فوتبال را به عنوان مردمي ترين ورزش جهان معرفي كرده است(10). هندبال[3] که یک ورزشی پرتحرک و در ردیف ورزش های خشن معرفی شده در مدت یک ساعت و یا حتی بیشتر بازی می شود، و از مجموعه  مهارت ها و حرکات مثل دویدن- راه رفتن- پریدن – توقف کردن – عقب و جلو رفتن – پرتاب کردن و برخوردهای فیزیکی در دفاع و حمله…تشکیل شده است . از بررسی تحقیقات داخلی و خارجی چنین نتیجه گیری می شود که بین ویژگی های پیکر سنجی و آمادگی های عمومی ورزشکاران هندبال ارتباطی قوی وجود دارد. بطوریکه اکثراً اندازه قد، ابعادبدنی، جثه قوی، بلندی طول اندام بالائی، اندازه وجب دست پرتاب را جزء فاکتورهای اصلی و عمومی بازیکنان می دانند. علاوه بر ویژگی های عمومی فوق خصوصیات بازیکنان در هر پست مختلف بازی هندبال با یکدیگر متفاوت است که در انتخاب افراد می بایست ملاک قرار گیرد(5).

امروزه در سطوح بالای ورزشی، استعداد یابی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است ومتخصصین وکارشناسان زبده حیطه علوم ورزشی فاکتورهای مختلفی را در سوق دادن یک شخص بسوی ورزش خاصی در نظر می گیرند. یکی از مهمترین شاخص های استعداد یابی اندازه های بدنی وارتباط آن با فاکتورهای مهم مورد نیاز یک رشته ورزشی می باشد. بنابر این کشف و شناسایی استعداد در ورزش های تیمی مشکل تر از ورزش های انفرادی نظیر دو و میدانی، دوچرخه سواری و قایقرانی است، چراکه تعیین عوامل پیش بینی کننده عملکرد در این رشته های ورزشی آسان تر است و در گذشته توسط متخصصین مشخص شده اند(48).

در ادامه اشاره ای هم به چابکی و سرعت داشته باشیم .قابلیت تغییر مسیر حرکت، تغییر وضعیت بدن و یا هر دوی آنها و داشتن عکس العمل های مناسب که در حداقل زمان و با مهارت، دقت، تعادل[4] و سرعت انجام می شود را چابکی[5] گویند(13).چابکی یکی از عوامل بسیار ضروری برای ورزشکاران و مجموعه ای از عوامل جسمانی دیگر از قبیل سرعت[6]، سرعت عکس العمل، قدرت[7] و هماهنگی و تعادل است. بنابراین فرد چابک باید کلیه عوامل جسمانی[8] فوق را در حد قابل قبول داشته باشد. با این حال می توان گفت که چابکی در ورزش ها و عملکردهای مختلف ورزشی متفاوت بوده و ورزشکار در هر حرکت ورزشی به بعضی از عوامل جسمانی احتیاج بیشتری دارد(13). به طور مثال یک مشت زن باید با چابکی خویش را از ضربات حریف مصون دارد او در این عمل با سرعت عکس العمل خویش از ضربات حریف می گریزد و یا یک وزنه بردار نیز بعد از آنکه در شروع حرکت خویش وزنه را تا حد مطلوب بالا کشید با چابکی خویش که در این حالت بیشتر شامل سرعت حرکت و سرعت تغییر مسیر است زیر وزنه قرار می گیرد. چابکی می تواند عمومی باشد و شامل همه بدن فرد شود در مثال های بالا کلیه بخش های بدن در چابکی شرکت دارند. گاه نیز از چابکی موضعی بحث به میان می آید که این نوع از چابکی در ارتباط با یک بخش از بدن خواهد بود ( چابکی یکی از اندامها مثل دست و پا). برای مثال یک والیبالیست در لحظه ای که با یک حرکت دست از خوابیدن توپ در زمین جلوگیری می کند از چابکی موضعی استفاده نموده است. فاکتور چابکی در بسیاری از فعالیت های ورزشی به عنوان عامل تعیین کننده موفقیت است. استارت های سریع، توقف های ناگهانی و تغییرات سریع در مسیر حرکت می تواند نمونه هایی از چابکی باشند(41).

رابطه شاخص های آنتروپومتریک [9] با فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی در برخی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.امروزه عوامل آمادگي جسماني را به دو بخش، يعني آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي و آمادگي حركتي تقسيم بندي كرده اند.  آمادگي جسماني مرتبط با سلامتي، به توسعه ويژگي هاي مورد نياز براي اجراي عملكرد خوب و همچنين حفظ شيوه زندگي سالم توجه مي كند كه شامل قدرت و استقامت عضلاني، استقامت قلبي_تنفسي (آمادگی هوازی)، انعطاف پذیری و ترکیب بدن مي باشد(24). همچنين عوامل آنتروپومتريك مثل وزن و درصد چربي نيز با سلامت و طول عمر انسان در ارتباط نزديك مي باشند(34). بر اين اساس، يكي از روش هاي علمي و معتبر براي ارزيابي سلامت افراد در تمام سنين، سنجش تركيب بدني و آمادگي جسماني مي باشد(23). از اين رو،محققين معتقدند كه اندازه گيري عوامل آنتروپومتريك و آمادگي جسماني بايد به عنوان يك عامل سلامتي و شاخصي از شيوه زندگي سالم براي توسعه استانداردهاي رشد ملي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شود.

1-2. بیان مساله

 شناخت کافی از علوم مختلف ورزش در رسیدن به اوج موفقیت اهمیت بسیاری دارد، اما به کارگیری این علوم بدون تعیین پیش نیازهای اولیه فرصت به کارگیری مفید علوم را محدود می کند. با توجه به این، از جمله وظایف مربیان، غیر از آگاهی از علوم ورزشی، توانایی در انتخاب نیروی مستعد برای رشتة مورد نظر است، که به نظر بیشتر صاحب نظران و متخصصان فن، عاملی فوق العاده مهم و پیش نیاز اولیه و لازم برای موفقیت درورزش است. بی شک بی توجهی به برخی از عوامل یا پیش نیازهای اولیه و تعیین کننده که تحت عنوان استعدادیابی مطرح است، اگرچه احتمال موفقیت را ناممکن نمی سازد، بی تردید احتمال آن را محدود و ضعیف خواهد کرد. این پیش نیازها ممکن است دارای جنبه های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی[10]، مهارتی، روانشناختی و … باشد(15). آنتروپومتری نیز مانند دیگر بخش های علمی به قوانین خاص اندازه گیری بستگی دارد، که توسط شاخص های استاندارد ملی و بین المللی مشخص می شود(38). در زمینة کسب پیروزی و موفقیت برای ورزشکاران، دو عامل وراثت و محیط مطرح است. با توجه به این مسئله، دست یافتن به مقام های قهرمانی در سطوح مختلف نیز می تواند ریشه در رابطة انسان با عوامل مذکور داشته باشد، ازاین رو شناخت تفاوت های فردی،  لازم و ضروری است. رشته های ورزشی و مهارت های خاص هر رشته مستلزم ترکیبی از عواملی همچون ساختار بدنی، قدرت، استقامت، توان، چابکی، سرعت واکنش و… است(15).

در مطالعه ای شاخص های تیپ بدنی در تعدادی از ورزشکاران مرد اندونزیایی در تعدادی از ورزش ها گزارش کردند، این افراد از ورزش های بدمینتون، فوتبال، والیبال انتخاب شده بودند و در سنین 20 تا 30 سال قرار داشتند. گروه کنترل نیز از دانشجویان غیر ورزشکار انتخاب شدند. بنابر نتایج به دست آمده، فوتبالیست ها متوزان بودند، بازیکنان بدمینتون نسبتاٌ  تیپ بدنی متوسطی داشتند و  بازیکنان والیبال عضلانی– لاغر و دانشجویان (گروه کنترل) لاغر– عضلانی بودند. در مقایسه با میانگین جهانی در هر یک از ورزش ها، بازیکنان اندونزی یایی کوتاه تر و سبک تر بوده و در مقابل بازیکنان بدمینتون جنوب استرالیا که تیپ عضلانی بودند، این بازیکنان پیکر متوسطی داشتند. بازیکنان والیبال در سطح جهانی از نظر تیپ بدنی به دو گروه لاغر- عضلانی و عضلانی – لاغر تقسیم شده که والیبالیست های اندونزی یایی در گروه دوم قرار گرفتند(41).

بازیکنان نخبه فوتبال به طور نسبی از ابعاد بدنی یکسانی برخوردار نیستند. میانگین قد و وزن 9 گروه فوتبالیست حرفه ای  به ترتیب 15/0 ± 77/1 متر و 6/1 ± 74 کیلوگرم گزارش شده است(48). بازیکنان قدبلند با هدف مشخصی و در پست های مشخصی مانند دروازبان، دفاع میانی و مهاجم میانی بکار می روند. در یک مطالعه که روی 65 بازیکن نخبه دانمارکی انجام شد، دروازه بان ها و مدافعان میانی از سایرین بلندتر و سنگین تر بودند و میانگین قد و وزن بازیکنان هافبک، مهاجمان و مدافعان کناری مشابه بود(11). مشاهدات مشابهی در مطالعات دیگر گزارش شده است هر گروه از بازیکنان دانمارکی دامنه بزرگی از یک متغیر مشاهده شد (بلند ترین مهاجم 90/1 متر، کوتاه ترین مهاجم 1.67 متر). این پراکندگی در اندازه ها ممکن است ناشی از نقش تاکتیکی باشد که به هریک از بازیکنان اختصاص داده می شود. بازیکنان با قد بلند می تواند هدفی برای ارسال پاس های بلند و بازیکنان با قد کوتاه برای حمل توپ در عمق دفاع حریف بکار گرفته شوند(44). در مطالعات دلامار[11] وهمکاران (1987) هندبال ورزشی با مهارتهای پیچیده است که بازیکنان آن نیاز به سطح بالایی از آمادگی هوازی و غیر هوازی دارند. توانایی های حرکتی، سرعت، پرش، انعطاف پذیری و سرعت پرتاب از ویژگی های اصلی فعالیت در این رشته ورزشی است که می تواند عملکرد تیمی را تحت تاثیر قرار دهد. عملکرد موفق با توان انفجاری دست ها و پاها، سرعت و سطح مطلوبی از حس حرکت در کنترل توپ، مرتبط است(14).به عبارت دیگر، بازیکنان مدرن هندبال امروز به ابعاد طولی قابل توجهی از قبیل قد، طول دو دست (آرم اسپن) و طول و عرض کف دست نیاز دارند(51). به طوری که نیمرخ آنتروپومتریک می تواند نقش حمایتی برای بازیکنان در شرایط واقعی رقابت داشته باشد(55). طول بلند تر اندام فوقانی می تواند با پرتاب های سریع تر همراه باشد.و طول و عرض بیشتر کف دست مهارت های بازیکن را در دریبل زدن، پاس دادن، دریافت و پرتاب توپ افزایش می دهد(53). زاپارتیدیس و همکاران در مطالعه ای به مقایسه آمادگی جسمانی و شاخص های آنتروپومتری بازیکنان جوان هندبال در سطوح مختلف پرداختند. در این مطالعه مشاهده شد که بازیکنان زن و مرد انتخاب شده به لیست اولیه تیم ملی یونان نسبت به انتخاب نشده ها به طور معنا داری از قد بلندتر و طول دو دست بیشتری برخوردارند. این تفاوت در بین بازیکنان پست عقب به طور چشمگیری نمایان بود. این متغیرها در تیم هندبال از اهمیت بالایی برای عملکرد بهتر برخوردارند. بازیکنان عقب بطور قابل توجهی از قدهای بلندتر و اندام های بزرگتری برخوردارند. این بازیکنان نقش سازماندهی تیم، دفاع در مقابل بازیکنان حریف هنگام شوت زدن، اجرای شوت های از راه دور و اجرای شوت از روی دست های بازیکنان حریف را دارند(61). نسبت طول دودست به قد بازیکنان نخبه باید بین 05/1 تا 06/1 باشد(35،54).به علاوه، گزارش شده است که بازیکنان با طول دو دست بیشتر از پرتاب های سرعتی تری برخوردارند(53).

همچنین نشان دادند که طول و عرض کف دست بازیکنان انتخاب شده نیز بالاتر بود اما این تفاوت به لحاظ آماری معنا دار نبود. این متغیر با کنترل توپ و اجرای پرتاب های سریعتر مرتبط است. این محققان بیان می کنند که طول کف دست آزمودنی هایشان در حد قابل قبولی قرار داشت چراکه طول کف دست مطلوب باید حداقل به اندازه قطر توپ باشد(61).

چابکی یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی محسوب می شود که در بسیاری ار ورزش ها فاکتوری تعیین کننده است. به توانایی تغییر سریع وناگهانی جهت حرکت وسرعت همراه باحفظ تعادل گفته می شود(42). اهمیت سرعت تا جایی است که دویدن­های با شدت بالا و فعالیت­های سرعتی فاکتورهای تعیین کننده­ای در عملکرد بازیکنان فوتبال هستند. هندبال نیز يك بازي گروهي است كه بازيكنان براي موفقيت به ويژگي ها و مهارت هاي مهمي چون درك موقعيت، درايت، دقت[12]، چابكي، سرعت عمل و عكس العمل در اجراي مهارت ها در حد بسيار مطلوبي نياز دارد(5).

مطالعات انجام شده در زمینه رابطه بین آنترو پومتری وفاکتورهای آمادگی جسمانی اندک می باشد. با این حال مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشند. بنابراین در مطالعه حاضر برآنیم تا به بررسی تفاوت برخی از شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان فوتبال و هندبال در پستهای مختلف بپردازیم. همچنین رابطه این شاخص ها با دو فاکتور سرعت و چابکی مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

سرعت و چابکی نقش تعیین کننده در ورزش های مختلف  دارد، و رشته ورزشی فوتبال، هندبال از این قاعده مستثنی نیستند. سرعت و چابکی برای پیشبرد اهداف تاکتیکی رشته های فوق لازم و ضروری می باشد، تاکنون مطالعات کمی در این زمینه انجام گرفته، که  به بررسی شاخص های آنتروپومتریک بازیکنان پست های مختلف فوتبال و هندبال ورابطه آنها  با سرعت و چابکی بپردازند در مطالعات این چنینی محققان در پی پاسخ به این سؤال اساسی هستند که در پست های مختلف ورزشی نسبت به وظایفی که  که بازیکنان انجام می دهند، آیا ابعاد بدنی خاصی دارند؟ یکی از مهم ترین کاربردهای این نوع مطالعات به کار گیری نتایج آنها در فرایند استعداد یابی ورزشی است. در بسکتبال نشان داده شده است که بازیکنان میانی قد، وزن و درصد چربی بیشتری نسبت بازیکنان فوروارد دارند  و بازیکنان فوروارد از بازیکنان گارد بلندتر و سنگین تر هستند(7). بازیکنان گارد بالاترین آمادگی هوازی را داشتند و از لحاظ پرش عمودی و سرعت 10 متر از بازیکنان مرکزی عملکرد بهتری داشتند اما از فورواردها بهتر نبودند(7).

[1] Foot ball

[2] FIFA

[3] Hand ball

[4] Balance

[5]Agility

[6] Speed

[7] Power

[8] Physical factors

[9] Anthropometric

[10] Physiological

[11] Dalmar at all

[12] Accuracy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال
 • پايان نامه طراحي استراتژي توسعة فوتبال بر اساس تحليل SWOT
 • پايان نامه ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122