پايان نامه شبهه ابن‌کمّونه؛ پيشينه و تحليل پاسخ‌ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شبهه ابن‌کمّونه؛  پيشينه و تحليل پاسخ‌ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شبهه ابن‌کمّونه؛  پيشينه و تحليل پاسخ‌ها  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه و روش تحقیق1
ضرورت تحقیق2
اهمیت موضوع3
لزوم تحقیق بیشتر3
هدف از تحقیق4
روش تحقیق4
فرضیات مناسب جهت حل شبهه4
پیشینه مسأله5
بخش اول
(ابن‌کمّونه و شبهه وی)
فصل اول:
زندگی اجمالی8
مهم‌ترین آثار ابن‌کمّونه10
الف) شروح ابن‌کمّونه10
ب) کتاب‌ها و رساله‌های مستقل10
فصل دوم:
پیشینه شبهه14
ج
فصل سوم:
طرح و توضیح شبهه18
برهان‌های ابن‌کمّونه در اثبات توحید ذاتی20
نکته اول: وحدت حقّه 21
نکته دوم: وجوب عرض عام است 25
نکته سوم: وجوب وجود ذاتی باب برهان است26
نکته چهارم: وجوب وجود محمول من صمیمه است 26
نکته پنجم: اصالت در ذات واجب الوجود 28
بخش دوم
(پاسخ به شبهه)
فصل اول: پاسخ بر اساس اصالت ماهیت34
جواب اول35
معقولات اولی و ثانوی36
معقول ثانوی و تفصیل در قول حکماء37
جواب دوم (جواب علامه طباطبایی ره)45
جواب سوم (جواب امام خمینی ره)47
فصل دوم: پاسخ بر اساس اصالت وجود مشائی48
جواب اول (جواب فارابی)49
جواب دوم (جواب امام خمینی ره)52
د
فصل سوم: پاسخ بر اساس اصالت وجود حکمت متعالیه 54 جواب اول: قائدۀ بسیط الحقیقه56
جواب دوم: قائدۀ صرف الشی62
جواب سوم: برهان صدیقین65
فصل چهارم: پاسخ دیگر ملاصدرا67
فصل پنجم: پاسخ عام72
فصل ششم: برهان تعیّن ابن‌سینا و جواب شبهه78
فصل هفتم: پاسخ‌های کلامی86
الف)برهان تمانع91
ب) برهان فرجه97
بخش سوم
(جمع بندی مطالب و ارزیابی شبهه)
جمع بندی پاسخ‌ها116
ارزیابی شبهه121
تقریر منطقی در نفی ماهیت واجب 122
بیان میر داماد در نفی ماهیت واجب123
تقریر کلامی123
نتیجه گیری126

منابع

  قرآن کریم.

آشتیانی، سید جلال. (1368). تحقیق در دین مسیح. تهران: انتشارات نگارش.

آمدی، علی بن محمد. (2002م). ابکار الافکار. قاهره: انتشارات دارالکتب.

ابراهیمی دینانی، غلامحسین. (1366). قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ابن بابویه، محمد بن علی. (1389). التوحید. قم: انتشارات جامعه مدرسین.

ابن‌سینا. (1375). الإشارات و التنبیهات. قم: نشر البلاغه.

______ . (1404ق). الإلهیات من کتاب الشفا. قم: انتشارات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی.

______ . (1404ق). الطبیعیات من کتاب شفا. قم: انتشارات مکتبه آیت الله مرعشی نجفی.

______ . (1371). المباحثات. قم: انتشارات بیدار.

ابن فوطی عبد الرزاق بن احمد، (2003م). الحوادث الجامعه و التجارب النافعه فی المایه السابعه. بیروت: دارالکتب العلمیه.

ابن‌کمّونه. (1402ق). الکاشف (الجدید فی الحکمه). بغداد: انتشارات جامعه بغداد.

ابن منظور. (1408ق). لسان العرب. بیروت: انتشارات دارإحیاء التراث العربی.

اخوان الصفا . (1412ق). رسایل اخوان الصفا و خلان الوفا. بیروت : انتشارات الدار الاسلامیه.

اردبیلی، عبدالغنی. (1385). تقریرات فلسفه امام خمینی. تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

اسفراینی، اسماعیل بن قربانعلی. (1388). انوار العرفان. قم: انتشارات بوستان کتاب.

اشعری، ابوالحسن. (1952م). اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع. بیروت: انتشارات مطبعه کاتولیکی.

اهری، امیر. (1387). کتاب ماه فلسفه. شماره14. «نوآوری‌های فلسفی ابن‌کمّونه». تهران: خانه کتاب

ایجی، عبد الرحمن بن احمد. (1370). شرح مواقف. ج 4. قم: شریف الرضی.

تفتازانی، مسعود بن عمر. (1409ق). شرح مقاصد. قم: منشور شریف.

تورات.

تهرانی، (آقا بزرگ) محمد حسین. (1403ق). الذریعه الی تصانیف الشیعه. اصفهان : مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام .

جرجانی، سید الشریف علی بن محمد. (1370). التعریفات. تهران: انتشارات ناصر خسرو.

جوادی آملی، عبدالله. (1372). تحریر تمهید القوائد. تهران : انتشارات الزهراء.

_______ . (1374). تبیین براهین اثبات خدا. قم: انتشارات اسراء.

_______ . (1386). رحیق مختوم. قم: انتشارات اسراء.

_______ . (1386). سرچشمه اندیشه. جلد 3. قم: انتشارات اسراء.

_______ . (1368). شرح حکمت متعالیه. بخش یکم از جلد شش. تهران : انتشارات الزهراء.

_______ . (1386). فلسفه الهی از منظر امام رضاعلیه السلام. ترجمه زینب کربلایی. قم: انتشارات اسراء.

_______ . (1388). فلسفه صدرا. تحقیق محمد کاظم بادپا. قم: انتشارات اسراء.

حائری یزدی، مهدی. (1384). علم کلی. تهران : انتشارات مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران.

حسن زاده آملی، حسن. (1362). وحدت از دیدگاه عارف و حکیم. قم: انتشارات فجر.

_______ . (1387). شرح فارسی اسفار اربعه. قم: انتشارات بوستان کتاب.

_______ . (1413ق). شرح منظومه. ج2. تهران : نشر ناب.

_______ . (1365). هزار و یک نکته. تهران : انتشارات مرکز نشر فرهنگی رجاء.

حلی، حسن بن یوسف. (1363). انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. ترجمه محقق زنجانی. قم: انتشارات بیدار.

(1425ق). کشف المراد. تعلیقه حسن زاده آملی. قم: انتشارات مؤسسه نشر اسلامی.

حیدری، سید کمال. ثلاث رسائل. (1411ق). با تحقیق دکتر تویسرکانی. مشهد: انتشارات آستانه الرضویه المقدسه.

(1432ق). دروس فی التوحید. ترجمه علی محمود العبادی. قم: انتشارات دار فراقد.

دوانی (1411ق). شواکل الحور فی شرح هیاکل النور. مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان قدس.

ذبیحی، محمد. (1380). ترجمه و شرح بخش نخست المبداء و المعاد. قم: انتشارات اشراق.

رازی، فخر الدین. (1411ق). المباحث المشرقیه فی العلم الهیات و طبیعیات. ج1. قم: انشارات بیدار.

ساکت، محمد حسین. (1378). کتاب ماه فلسفه. شماره14. «فیلسوف یهودی». تهران: خانه کتاب .

سبزواری. (1379). شرح منظومه.تهران: انتشارات ناب.

سجادی، سید جعفر. (1378). دائره المعارف بزرگ اسلامی. ج4. مدخل ابن کمونه. تهران: انتشارات مرکز دائره المعارف اسلامی.

سهروردی، شهاب الدین یحیی. (1375). التلویحات. ج 1. تصحیح هانری کربن. تهران: انتشارات موسسۀ مطالعات فرهنگی.

(1375). الواح عمادی. ج 4. تصحیح هانری کربن. تهران: انتشارات موسسۀ مطالعات فرهنگی.

(1375). حکمه الاشراق. ج 2. تصحیح هانری کربن. تهران: انتشاراتی موسسۀ مطالعات فرهنگی.

(1397ق). کلمه التصوف. تصحیح نجف قلی حبیبی. تهران: انتشارات انجمن فلسفه ایران.

(1375). مقاومات. ج 1. تصحیح هانری کربن. تهران: انتشارات موسسۀ مطالعات فرهنگی.

شعرانی، ابو الحسن. (1372). کشف المراد. شرح فارسی تجرید الاعتقاد. تهران: انتشارات اسلامیه.

شهرستانی، محمد بن عبدالکریم. (1350). الملل و النحل. ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی. به تصحیح و ترجمه و تحشیه محمدرضا جلالی نائینی. تهران: انتشارات اقبال.

شیروانی علی. (1389). ترجمه و شرح نهایه الحکمه. قم: انشارات بوستان کتاب.

طباطبایی، سید محمد حسین. (1430 ق). بدایه الحکمه. قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

(1411 ق). تفسیر المیزان. بیروت: انتشارات موسسه اعلمی.

_______ . (بی تا). توحید علمی و عینی. مشهد: انتشارات علامه طباطبایی.

(بی تا). نهایه الحکمه. قم: انتشارات موسسه النشر الاسلامی.

عصار، سید محمد کاظم. (1376). مجموعه آثار. با حواشی مقدمه و تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی. تهران: انتشارات امیر کبیر.

علی بن‌ابیطالب علیه السلام. (1414ق). نهج البلاغه. قم: انتشارات هجرت.

علی بن‌الحسین علیه السلام. صحیفه سجادیه. (1388). با مقدمه شهید صدر. قم: انتشارات ذوی القربی.

فارابی. محمد بن‌محمد. (1364). فصوص الحکم. قم: انتشارات بیدار.

فیاضی، غلامرضا. (1387). هستی و چیستی در مکتب صدرایی. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

قطب الدین شیرزای، محمود ابن‌مسعود. (1388). شرح حکمه الاشراق. تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

قمی، شیخ عباس. (1398ق). مفاتیح الجنان. دعای امام مهدیعلیه اسلام در اول ماه رجب. قم: انتشارات اسوه.

کاشف الغطا. (1402ق). الفردوس الاعلی. قم : انتشارات فیروز آبادی.

کلینی، محمد بن‌یعقوب. (1375). اصول الکافی. ترجمه محمد باقر کوه کمره ای. قم: انتشارات اسوه.

(1363). الکافی. تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.

مازندرانی، ملاّصالح. (1421ق). شرح اصول کافی. تعلیقه میرزا ابوالحسن شعرانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

مجلسی. (1403ق). بحارالأنوار. جلد 4. لبنان: انتشارات موسسه الوفاء.

مصباح یزدی، محمد تقی. (1377). آموزش عقائد. قم: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

(1375). توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلامی. قم: انتشارات شفق.

(1386). مشکاه. قم: انتشارات مؤسسه آموزش امام خمینی.

مطهری، مرتضی. (1389). اصول فلسفه و روش رئالیسم. ج 6. قم: انتشارات صدرا.

(1389). درس‌های اشارات. ج 7. قم: انتشارات صدرا.

(1389). شرح مبسوط. ج 9. قم: انتشارات صدرا.

(1373). مقالات فلسفی. قم: انتشارات صدرا.

مظفر، محمد رضا. (2010م). المنطق. بیروت:‌ الأمیره لبنان.

(1375). فلسفه و کلام اسلامی. مترجمان: محمّد رضایی و محمّد محمودی. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

معتزلی، عبدالجبار.(بی تا). المغنی فی ابواب التوحید و العدل. ج 5. قاهره: انتشارات الدار المصریه.

مفید، محمد بن‌محمد. (1413ق). امالی. قم: انتشارات کنگره شیخ مفید.

مقدسی، مطهر بن‌طاهر. (بی تا). البدء و التاریخ. مکتبه الثقافه الدینیه. بیروت : انتشارات پور سعید.

ملاصدرا. (بی تا). الحاشیه علی الهیات الشفا. قم: انتشارات بیدار.

(1981م). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. بیروت: انتشارات دار إحیاء التراث.

(1362). المبداء و المعاد. تهران: انتشارات مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی.

منزوی، علی نقی. (1387). کتاب ماه فلسفه. شماره14. «زندگی و آثار ابن کمونه». تهران : خانه کتاب

موسوی بروجردی، محمد کاظم(1378). دایره المعارف بزرگ اسلامی. تهران : مرکز دائره المعارف الاسلامیه الکبری .

میرداماد، میرمحمد باقر. (1385). التقدیسات. ج 1. تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

میرزا رفیع، محمد بن‌حیدر. (1428ق). الحاشیه علی اصول الکافی. قم: انتشارات دار الحدیث.

یثربی، سید یحیی. (1385). حکمت اشراق سهروردی. قم: انتشارات بوستان کتاب.

چکیده:

آنچه در این نوشتار مورد تحقیق قرار گرفته، بررسی شبهه ایست منسوب به ابن‌کمّونه که در لسان فلاسفۀ آن زمان به عنوان یک معمای پیچیده و چالشی جدّی برای برهان‌های توحید واجب الوجود مطرح شده است. شبهه، دارای ریشه ای مشترک در میان اعتقاد مغان ایرانی به ثنویت و اصالت وجود در نزد حکماء مشاء است. ابن‌کمّونه شبهه خود را از نارسایی‌هایی که در میان این دو اعتقاد فلسفی وجود داشته، مطرح کرده است. تلاش این رساله بر آن بوده تا اعتقاد همۀ فلاسفه به وجود کامل مطلق و عدم امکان تصور اصالت ماهیت دربارۀ واجب الوجود حتّی در میان معتقدان به اصالت ماهیت را نشان دهد. بنابر این اساس، شبهه ناشی از یک برداشت اشتباه از برهان‌های اثبات توحید دربارۀ واجب الوجود بوده که حتی خود ابن‌کمّونه نیز بدان معترف است؛ در واقع وجوب وجود هیچ‌گاه نمی‌تواند زائد بر ذات فرض شود. اگر تصویر واجب الوجود در برهان‌های توحید ابن‌سینا بدرستی تبیین شود این شبهه از اساس باطل می‌شود. با این همه حتّی در صورت قبول اصل شبهه، جواب‌های مختلفی از سایر حکماء همچون فارابی، سهروردی، میرداماد و ملاصدرا  با در نظر گرفتن مکتب‌های مختلف فلسفی مثل اصالت ماهیت و اصالت وجودِ مشائی و حکمت متعالیه در این نوشتار آورده شده است.

در ادامه سعی شده در کنار براهین فلسفی، برهان‌های کلامی همچون برهان فرجه و برهان تمانع نیز با تقریری فلسفی آورده شود و از آن طریق هم، این شبهه مورد توجه قرار گیرد تا بررس و تحلیل این شبهه از تمامی جوانب کامل شود.

لازم بذکر است در مجموعه سیزده پاسخ بر این شبهه در این رساله آورده شده که همگی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه و روش تحقیق

ضرورت تحقیق:

اولین اصلی که رکن دعوت همۀ انبیای الهی بوده توحید است. بااینکه در طول تاریخ، توحید غرض اصلی از ارسال رسل و انبیای اللهی بوده است. امّا توحید در آئین اسلام رنگ بوی کامل‌تری پیدا کرد. توحید بر طبق آموزه‌های اسلام، سر منشاء دیگر عقائد و اندیشه‌های دینی شد، بطوری که در هیچ یک از ادیان گذشته وحدت حقّۀ پروردگار بدین شکل مورد توجّه قرار نگرفته بود. به همین دلیل طبیعتاً یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه اسلامی اثبات توحید ذاتی پروردگار و حل معضلات این بحث است.

همواره در قرآن کریم وصف وحدت در کنار قهاریت پروردگار ذکر شده است. چنانچه می‌فرماید: «یا صَاحِبَی السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیرٌ أَمِ اللّه الْوَاحِدُ الْقَهَّار.» (قرآن، یوسف (12)، 39)

تنها چیزی که هیچ گونه مقهوریتی در او راه ندارد واحد حقّه یا همان کامل مطلق است؛ به همین دلیل منظور از وحدت در کنار قهاریت، همان وحدت حقّه است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.[1] شاید مهم‌ترین دلیل شهرت شبهه ابن‌کمّونه سخت بودن آن است و این هم ناشی از عدم توجّه به کامل مطلق بودن واجب الوجود است.

درجهان بینی اسلامی نیز توحید اساس و محور اصلی سایر عقائد دینی بوده است؛ توحید در رأس مخروط معارف اسلامی قرار می‌گیرد و تمام معارف دیگر از این اصل منشعب می‌شوند؛ به فرمودۀ علامۀ طباطبایی:

توحید وقتی گسترش پیدا کند می‌شود کل اسلام و اسلام وقتی فشرده شود، توحید مثل یک گنجینه فشرده‌ای است که در ظاهر به عنوان یک اصل اعتقادی ساده جلوگر می‌شود، امّا هنگامی که باز بشود و گسترش پیدا کند، کل اسلام را در بر می‌گیرد. (مصباح، توحید در نظام …، ص15)

در إلهیات بالمعنی ألاخص نیز اولین چیزی که بعد از اثبات وجود خداوند مورد بررسی قرار می‌گیرد، توحید ذاتی است. توحید در بارۀ واجب الوجود، از سه جهت توحید ذاتی، افعالی و صفاتی مورد توجّه است.

 اهمیت موضوع:

امّا دلیل پرداختن به این شبهه به طور خاص، ایجاد تشویش و چالشی بوده که توجّه عمده فلاسفۀ قدیم را به خود جلب کرده و برهان‌های اثبات توحید ذاتی پروردگار را مورد محک جدّی قرار داده است. میرداماد در رساله التقدیسات خود که آن را به دلیل درخواست یکی از شاگردانش برای جواب دادن به شبهه ابن‌کمّونه نوشته است، این شبهه را معمای پیچیده و دشواری مطرح می‌کند که تمام براهین توحید را تحت الشعاع قرار داده است. وی می‌نویسد:

بدرستی در اینجا معمای پیچیده و دشواری است: از جمله براهینی که در باره توحید ذاتی پروردگار متداول است، فرض ذات مشترک بین دو واجب الوجود بالذات است. او حقیقت وجوب و وجود بالذات است. منزه است خدای متعالی بالذات از شریک و شبیه و مانند و ضد. امّا جائز است، اینکه در نگاه اول ممکن باشد فرض تعدد واجب الوجودهایی که ذاتشان مجهول الکنه بوده و هر یک از دیگری به تمام ذات متفاوت باشد. هر کدام به ذات خود موجودند و وجوب وجود از ذاتشان منتزع می‌شوند. (میرداماد، التقدیسات، ج1، ص 115) {1}

بنابراین شبهه ابن‌کمّونه به دلیل بررسی برهان‌های توحید ذاتی پروردگار و ارزیابی جامعیت و یا کاستی براهین توحید در فلسفۀ اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.

لزوم تحقیق بیشتر:

به دلیل طرح این شبهه در زمانی که اصالت با ماهیت قلمداد می‌شده و همچنین عدم انحصار اصالت وجود، در حکمت متعالیه لازم دیده شده تا که این شبهه از طریق تمام مکتب‌های فلسفی و کلامی مورد بررسی قرار گیرد.

اگرچه دربارۀ این شبهه در اکثر کتاب‌های فلسفی بحث شده است، امّا بخاطر انحصار اکثر جواب‌ها در شرح و توضیح نظریات ملاصدرا، در این نوشتار سعی شده تا علاوه بر بررسی نظریات ملاصدرا و ارزیابی صحت ادعای او مبنی بر انحصار جواب شبهه در قاعدۀ بسیط الحقیقه، جواب‌های دیگری نیز آورده شود. جهت دیگری که بررسی دوباره شبهه را لازم می‌کرد، صحت برهان‌های ابن‌سینا و کافی بودن برهان‌های او در جواب از این شبهه است. علاوه بر آنچه گفته شد، تا کنون بصورت مدون جواب‌های افراد دیگری همچون سهروردی و میرداماد دربارۀ شبهۀ ابن‌کمّونه مورد توجّه قرار نگرفته است. لذا کلیۀ پاسخ‌های مکتب حکمت متعالیه و حکمت اشراق و مشاء در این نوشتار آورده شده است.

هدف از تحقیق:

هدف عمده از تدوین این پایان نامه نشان دادن اعتقاد همۀ فلاسفه به کامل مطلق بودن واجب الوجود و اعتقاد به اصالت وجود در واجب الوجود است. چرا که حتی اگر این شبهه در فضای اصالت ماهیت هم مطرح شود، باز هم چاره‌ای از اصالت وجود در ذات واجب الوجود نیست. در واقع سؤال اصلی، بررسی جواب‌های فلاسفه مختلف به این شبهه بوده و در کنار آن این سؤال فرعی بیان می‌شود که آیا کسی تا بحال در بارۀ واجب الوجود معتقد به اصالت ماهیت بوده است؟ اگر بلی، آیا همان معنای مصطلح در زمان بعد از میرداماد مراد است؟

روش تحقیق:

توحید واجب الوجود در چند مقام قابل بررسی است؛ در این مقام به توحید ذاتی پروردگار خواهیم پرداخت. استدلال‌های توحید ذاتی خداوند منحصر در برهان‌های منطقی نیست و شامل برهان‌های خطابی و جدلی نیز خواهد بود و لذا در این نوشتار از آن‌ها نیز استفاده می‌شود.

توحید ذاتی گاهی با یکی بودن خداوند به معنای واحدیت قابل بررسی است و گاهی با بساطت ذات او که ملازم معنای احدیت است، اثبات می‌شود. استدلال‌های حکمای مسلمان در اثبات توحید ذاتی خداوند بر پایۀ تناهی علل و اینکه زنجیره علت‌ها به چیزی منتهی می‌شود که غیر معلول است، بنا شده است. این موجود غیر معلول اگر در ذات خود مرکب باشد، نیازمند به اجزاء خواهد بود. ترکیب در ذات گاهی با عدم بساطت در ذات و گاهی با وجود شریک و اشغال بخشی از هستی توسط این شریک، حاصل می‌شود.

فرضیات مناسب جهت حل شبهه:

اگر نفی وجود شریک از طریق بساطت ذات و برهان‌های این چنینی باشد، از برهان‌های پیشینی استفاده شده و اگر اثبات توحید از طریق اثبات اینکه تمام موجودات در عالم از یک مبداء سرچشمه می‌گیرند باشد، از برهان پسینی استفاده شده است. برای حل شبهه در فضای اصالت ماهیت ابتدا به بررسی تحقق داشتن وجوب وجود و اینکه آیا اینگونه معقولات ثانی در خارج هم وجود دارند، یا اینکه صرفاً ساخته و پرداخته ذهن هستند، پرداخته می‌شود. در فضای اصالت وجود مشائی به کمال مطلق بودن خداوند  و امکان یا عدم امکان اشتراک دو امر در کامل مطلق بودن پرداخته می‌شود. و در پایان در فضای حکمت متعالیه به بساطت و امتناع برداشت یک مفهوم واحد از دو امر متباین پرداخته می‌شود.

آنچه گفته شد همان برهان‌های پیشینی یا برهان‌هایی که قبل از خلقت عالم هم می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند، نامیده شده. بعد از این، نوبت به برهان‌هایی می‌رسد که پسینی هستند و بررسی آن‌ها مستلزم در نظر گرفتن خلق کردن واجب الوجود هم هست. برهان فرجه و برهان تمانع، استدلال‌هایی هستند که در اصل کلامی، ولی با شیوه‌ای فلسفی در بخش مورد توجه قرار می‌گیرند.

پیشینه مسأله:

نظر به اینکه پیشینۀ شبهه یکی از مفاد عنوان اصلی پایان نامه است، تفصیل این مبحث در ضمن متن پایان نامه خواهد آمد.

 بخش اول:

ابن‌کمّونه و شبهۀ وی

فصل اول:

زندگی نامه اجمالی ابن‌کمّونه و مهم‌ترین آثار وی

 «عزالدوله سعد ابن منصور نجم الدوله بن حسن بن هبّه الله کمونی اسراییلی بغدادی فیلسوف قرن هفتم هجری که دارای تألیفات بسیاری در زمینه فلسفه وحکمت است.» (آقا بزرگ، الذریعه، ج 2، ص 286) «خود او (ابن‌کمّونه) در کتاب البلدان در ذیل شهر قزوین ابو القاسم بن هبه الله کمونی یهودی را جد پنجم خود معرفی می‌کند.»(نسخۀ خطی ظاهریه، ص 7، به نقل کتاب دائره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ابن‌کمّونه، سجادی، ج 4، ص 7)

آنچه از نام فرزندان وی بر می‌آید این است که در ظاهر پیوند وثیقی با اسلام خورده‌اند. امّا دربارۀ مذهب واقعی ابن‌کمّونه اختلاف بسیاری وجود دارد. آقا بزرگ بخاطر سلام و صلوات ابن‌کمّونه بر پیامبر اکرم (ص) در ابتدای رساله‌های خود او را مسلمان می‌خواند. امّا بنا بر حوادث پیش آمده در اواخر عمر وی این احتمال ضعیف بنظر می‌رسد. عباسیان در سال 656 ق سقوط کردند وحکومت بطور موقت از دست مسلمانان خارج شد و به دست رهبران بودایی افتاد.

کتاب تنقیح الابحاث فی البحث عن الملل الثلاث در زمان حکومت هولاکو بودایی مسلک نشر یافت، و در این شرایط، هولاکو بدلیل احتمال گرایش دوبارۀ مسلمانان به عباسیان و نیزتمایل مسیحیان به حکومت روم، به‌یهودیان روی آورده و والیان خود را از ایشان انتخاب می‌کرد. اگر چه ابن‌کمّونه ابتدا تظاهر به اسلام می‌کرد امّا پس از نفوذ دوبارۀ یهودیان و تکیه حاکمان مغول به آن‌ها، به همراهی با آن‌ها پرداخت وصاحب مشاغل اجتماعی شد که خود در ابتدای کتاب الکاشف به آن‌ها اشاره می‌کند.«در 19 ذی القعده 676 ق ابن‌کمّونه گرانبارترین رساله مستقل خود در باره فلسفه را نگاشت که بعدها تحت عنوان الکاشف یا الجدید فی الحکمه‌یا عنوان‌های مشابه دیگر تغییر یافت و به دولتشاه پسر سنجر الصاحب 624 ق تقدیم کرد» (ساکت، فیلسوف یهودی، کتاب ماه فلسفه، ص 94)

نکته جالب توجّه این است که ابن‌کمّونه این شبهه را در همین کتاب طرح می‌کند.

چندی بعد مسلمانان پس از شیوع مطالب کتاب تنقیح الابحاث علیه وی شوریدند و تصمیم به قتل او گرفتند. ابن فوطی در الحوادث الجامعه در این باره چنین می‌نویسد:

در این سال شهرت یافت که ابن‌کمّونه کتابی به نام تنقیح الابحاث فی البحث عن الملل الثلاث تألیف کرده است و در آن پیامبران گذشته را یاد کرده و نسبت به آنان اسائه ادب نموده است. این شهرت برآن شد که عوام بغداد بر آشفتند و جمعیت کرده به جانب منزل وی رفتند تا خانه‌اش را خراب کنند و خود او را بکشند. امیر تمسکای شحنۀ عراق و مجدالدین ابن اثیر و جماعتی از امراء سوار شدند و به سوی مدرسه مستنصریه رفتند و از قاضی القضات و مدرسین مدرسه خواهش کردند ابن‌کمّونه را بخواهند و در این باره تفتیشش کنند و مردم را نیز به نصایح خویش از کشتن ابن‌کمّونه باز دارند و آتش این فتنه خاموش سازند. ابن‌کمّونه متواری شد و خود را درجایی پنهان کرد. اتفاقاً آن روز، روز جمعه بود و قاضی القضات برای اقامه نماز جمعه به مرکب سوار شده به سوی مسجد می‌رفت. شاید با نصیحت آن‌ها را آرام کند. ولی سخنان او در مردم تاثیری نکرده خود او را هم دشنام داده و به جانبداری از ابن‌کمّونه و دفاع از او متهمش کردند. شحنۀ بغداد برای خاموش کردن فتنۀ عوام فرمان داد تا در میان مردم ندا کردند که روز دیگر پگاه مردم در خارج شهر حاضر شوند تا ابن‌کمّونه را که فردا خواهند سوخت، خود به چشم خویش مشاهده کنند. مردم از شنیدن این خبر آرام گرفتند و متفرق شدند و برای آن امر هم دیگر حاضر نشدند و فتنه بدین طریق تسکین یافت. ابن‌کمّونه هم در صندوقی نهاده به حله نزد فرزندش که در آنجا کاتب دیوان بود، بردند. در آن شهر چندی بود وهمان‌جا وفات کرد. (ابن فوطی، الحوادث الجامعه، ص 304)

آنچه از حوادث تاریخی و اظهار نظر دیگر اندیشمندان بر می‌آید این است که او اعتقادی به اسلام نداشته و شرایط سیاسی دوران عباسیان و جامعه او را به این سمت سوق داده است. (سجادی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل ابن‌کمّونه ج 4، ص 269) شهرت ابن‌کمّونه بیشتر بخاطر شبهات منسوب به وی است که آن هم توسط دانشمندان بعد از او منتشر شد، به طوری که به غیر از اشارات ابن فوطی در هیچ جای دیگر نامی از وی در میان آثار دانشمندان هم عصر خودش به میان نیامده است.

مهم‌ترین آثار ابن‌کمّونه

کتاب‌های ابن‌کمّونه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

 بخش اول: شرح‌های ابن‌کمّونه

التعالیق علی السؤالات المراد علی الاصولیین من کتاب المعالم. شرحی انتقادی بر کتاب المعالم فخرالدین رازی است و در سال 667 نوشته شده است. 2. شرح تلویحات با عنوان التلویحات و التنقیحات. این شرح بر کتاب تلویحات سهروردی و در آغز سال 667 ق نوشته شده است. 3. شرح الاشارات با عنوان شرح الاصول و الجمل من مهمات العلم و العمل . این شرح بر کتاب اشارات و تنبیهات ابن‌سیناست. ابن‌کمّونه در ابتدای این کتاب، شرح خود را به شدت وامدار شرح خواجه نصیر الدین طوسی می‌داند. این شرح در پایان 671 ق به پایان رسیده است.

بخش دوم: کتاب‌ها و رساله‌های مستقل

از ابن‌کمّونه در کتابخانه‌های جهان کتاب‌های زیادی موجود است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها بدین قرارند:

کتاب التنقیح الابحاث فی البحث عن الملل الثلاث که یکی از مهم‌ترین آثار ابن‌کمّونه است. الابحاث عن الملل الثلاث یا تنقیح الابحاث، این اثر که موجب شورش مردم و ایراد اتهام بر ابن‌کمّونه شد. نسخ متعددی از این کتاب وجود دارد و نیز در 1967م به تصحیح موشه پرلمان در لوس‌آنجلس به چاپ رسید. کتاب تنقیح الابحاث نمودار عقاید کلامی ابن‌کمّونه است. این کتاب شامل چهار باب با عناوین نبوت به طور عام، نبوت موسی، نبوی عیسی و نبوت محمد صلی الله علیه و آله است، برای مثال او می‌گوید دایرۀ ادراک و عقل محدود و مقام نبوت فراتر از آن است و از این روست که مردم سخنان پیامبران را باور ندارند. وی 3 خصلت برای پیامبر شمرده است: الف – قوت نفسانی او را خاصیتی باشد که بتواند در نفوس دیگران و نیز عامۀ جهان تأثیر کند و صورتی را زایل گرداند و صورتی دیگر ایجاد نماید. ب – قوۀ نظری (عقل نظری) او چنان صافی باشد که بتواند همۀ دانش‌ها را از مبدأ فیض دریابد. ج – در خواب و بیداری از امور غیبی آگاهی یابد، بدان سان که تردیدی در صحت آن‌ها روا ندارد. برخی از پیامبران هر 3 خصلت را دارند و برخی 2 خصلت و بعضی دیگر یکی از آن 3 را. در بخش مربوط به‌یهودیت، اعتراضات وارد برآن را به طور خلاصه و پاسخ به آن‌ها را مفصل بیان کرده، امّا در ابواب سوم و چهارم عکس این روش را پیش گرفته است، یعنی ایرادات را به تفصیل آورده و پاسخ‌ها را به اجمال بیان داشته است. برخی از ایرادات متوجّه انجیل و قرآن است و گویا همین معنی سبب شده که او را ملحد بخوانند. بر این کتاب ردیه‌هایی نوشته شده است، از جمله: ردّ تنقیح الملل الثلاث، اثر حکیم مؤیدالدین سموئیل، دیگری الدر المنضود فی الرد علی فیلسوف الیهود، اثر ابن ساعاتی و نیز نهوض حثیث النهود الی دحوض خبیث الیهود، اثر شیخ زین‌الدین ابن محمد ملطی شافعی (همانجا). از این ردیه‌ها معلوم می‌شود که ابن‌کمّونه را یهودی دانسته‌اند و به همین سبب برخی او را فیلسوف یهود لقب داده‌اند.

ملتقط تلخیص‌المحصل، که منتخبی‌است ازاثرخواجه‌نصیرالدین طوسی که به خط ابن‌کمّونه نوشته شده و تاریخ کتابت آن 670ق است.

3 . الملتقط من کتاب زبدۀ النقض و لباب الکشف، در شرح اشارات ابن‌سینا و نقض و ایراد بر او که اصل آن از نجم‌الدین احمد بن ابوبکر بن محمد نخجوانی است و ابن‌کمّونه آن را خلاصه کرده است. رساله‌های دیگری نیز با عنوان «ملتقط» از ابن‌کمّونه یاد شده است.

التنقیحات فی شرح التلویحات، که شرحی است بر تلویحات شهاب‌الدین سهروردی. گویا شهرزوری صاحب کتاب نزهۀ الارواح نیز شرحی به همین نام بر تلویحات داشته است. شارح (ابن‌کمّونه) در مقدمۀ کتاب پس از ستایش پروردگار و درود بر پیامبر اسلام و خاندان او، گوید چون تلویحات بسیار موجز بود، گروهی از بزرگان از من خواستند که پیچیدگی‌های این کتاب را روشن کنم و من با شتاب، خواست آنان را اجابت کردم، ولی فرصت نیافتم که آن را مجدداً بررسی کنم. کتاب شامل دو بخش منطق و طبیعیات است و صفحه ای از باب الهیات را نیز دارد. شرح ابن‌کمّونه بر باب منطق کتاب تلویحات نسبتاً مفصل است و در بحث دلالت‌ها نکات جالبی مطرح کرده است. در باب اجزاء علوم دینی مبادی و موضوع و مسائل، تحقیق دقیقی دارد و به نظر می‌رسد که از ابن‌سینا در این باب استفاده کرده است. در بخش طبیعیات جواهر افراد را مورد بررسی قرار داده و در ابطال ترکیب اجسام از ذرات اصرار ورزیده است.

الجدید فی الحکمه، که در 1403ق به کوشش حمید و عید الکبیسی در بغداد به چاپ رسیده است و حاوی مسائل عمومی فلسفه است. این کتاب دارای 290 صفحه و یک دوره کامل منطق، طبیعیات و الهیات است. کتاب در بر دارندۀ هفت باب است و هر باب از هفت فصل تشکیل شده است.

المطالب المهمه من علم الحکمه. اثری کوتاه با سه فصل و هر فصل شامل سه بحث که در سال 657 ق نوشته شده است.

رساله‌های مستقل کوتاه با عناوین الکاشف فی الحکمه، فلسفه ابن‌کمّونه، کتاب فی المنطق و الطبیعیات. کتاب فی الکلام و الفلسفه که از 21 تا 30 ذی القعده 679 ق نوشته شده است. (رجوع کنید به . دائره المعارف بزرگ اسلامی. سجادی، مدخل ابن‌کمّونه، ج4، ص526 )

بخش اول، فصل سوم، نکته اول، ص 21.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شناخت سلفيه عربستان و بررسي مباني فکري آنها در توحيد و نبوت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122