پايان نامه شخصيت و انديشه هاي کلامي هشام بن سالم جواليقي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شخصيت و انديشه هاي کلامي هشام بن سالم جواليقي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شخصيت و انديشه هاي کلامي هشام بن سالم جواليقي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    5
فهرست    6
بخش اول:    1
کلیات و شخصیت شناسی    1
فصل اول: كليات و مفاهيم اوليه    2
1. بیان مسئله    2
2. سوالات تحقیق    3
3. فرضیه های تحقیق    3
4. پیشینه تحقیق    4
مباحث و مفاهیم اولیه    5
دانش كلام    5
ادوار تاریخی کلام شیعه    6
مدرسه های کلامی شیعه    9
مدرسه کلامی کوفه     11
شرایط حاکم در فضای علمی کوفه    12
مشكلات بحث و روش تحقيق    17
روش استخراج دیدگاه متکلمان مدرسه کوفه    19
فصل دوم: شخصیت شناسی هشام ابن سالم الجوالیقی    21
اسم و نسب    21
شهرت و شغل    22
کنیه    23
نژاد و قبیله    24
زادروز    27
وفات    28
سکونت    31
مسافرت‌ها    32
جایگاه اجتماعی، سیاسی هشام بن سالم    35
ارتباط هشام بن سالم با حکومت    36
بررسی گرایشات فکری و فرقه ای منسوب به هشام بن سالم    37
ارتباط جهم بن صفوان و هشام بن سالم    38
بررسی نظرات رجالیون درباره هشام بن سالم    39
حیات علمی و فرهنگی هشام بن سالم    40
روایت از امام    41
بررسی اساتید و شاگردان هشام بن سالم    42
بررسی آثار منسوب به هشام ابن سالم    47
دستاورد    50
بخش دوم:    52
اندیشه های کلامی    52
فصل اول: علم و معرفت    53
قرآن    53
سنت    54
عقل    54
تعارض عقل و نقل    55
فصل دوم: خداشناسی    56
براهین اثبات خدا    58
ذات الهی    60
صفات الهی    63
وجود شناسی صفات    69
علم الهی    71
اراده الهی    73
بدا    74
تشبیه و تنزیه    77
بررسی اقوال ملل و نحل نگاران    87
روایات نفی تشبیه    89
فصل سوم: راهنما شناسی    91
ویژگی های حجت الهی    95
نص و نصب    96
نص بر ائمه اثنی عشر    97
امامت در فرزندان امام حسین علیه السلام    98
نص امام صادق علیه السلام    99
نص امام رضا علیه السلام    99
علم امام    100
گستره علم امام    100
منابع علم امام    101
گستره علم امام    101
علم الکتاب    102
علم غیب    102
منابع علم امام    103
میراث علمی انبیاء    103
لوح محفوظ    104
تحدیث    104
عصمت    105
ولایت تکوینی    107
مهدویت    108
تقیه    112
فصل چهارم: انسان شناسی    114
حقیقت انسان    114
روح انسان    115
جبر و اختیار    116
استطاعت    117
خلقت انسان بر صورت حق    120
جمعبندی    122
کتابنامه    124

کتابنامه

قرآن كريم.

ابطحي، سيد محمد علي، تهذیب المقال، چ‌دوم، قم، ابن المولف السید محمد،1417ق.

ابطحي، سيد محمد علي، تاريخ آل زراره، رباني، بي‌جا، بی چا، بي‌تا.

ابن ابی زینب، نعمانی، الغیبة، تصحیح، علی اکبر غفاری، چ اول، تهران، نشر صدوق، 1397ق.

ابن الاثیر، اسدالغابة، توضیحات: انتشارات تهران، بیروت، دارالکتب العربی، بی تا.

ابن الندیم البغدادی، فهرست، تحقیق رضا تجدد، بی‌جا، بی چا، بی‌نا، بی‌تا.

ابن بابویه، محمد بن علی، فضایل الشیعة، چ‌اول، تهران، اعلمی،1380ش.

ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضر، ترجمه علی اکبرغفاری، چ‌اول، تهران، نشر صدوق،1367ش.

ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرایع، ترجمه ذهنی تهرانی، چ‌اول، قم، انتشارات مومنین،1380ش.

ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، تصحیح هاشم حسینی، چ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، 1398ق.

ابن بابویه، محمد بن علی، الهداية في الاصول و الفروع، تحقيق مؤسسة الامام الهادي عليه السلام، قم، نشر پيام امام هادي (عليه السلام)، 1426ق.

ابن بابویه، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، تصحح علی اکبر غفاری، چ دوم، تهران، اسلامیة، 1395ق.

ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تصحیح، علی اکبر غفاری، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، 1413ق.

ابن حنبل، احمد، الرد علی الزنادقه والجهمیه، تصحیح محمد فهر شقفه

ابن خالویه، اعراب، بی تا، بی جا، بی نا.

ابن داود (حلی)، حسن بن علی، الرجال، تحقیق: محمد صادق بحرالعلوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1342 ش

ابن داود، رجال، تحقیق سید محمد صادق‌آل بحر‌العلوم، نجف، منشورات مطبعة الحیدریة،1392ق.

ابن ذکریا، ابوالحسن، مقاییس اللغة، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، مصر، 1391ق.

ابن سعد، طبقات الکبری، بیروت، دار صادر، بی‌تا.

ابن سینا، حسین، : الشفاء( الالهيات)، مكتبة آية الله المرعشى، قم، 1404 ه ق.

ابن شهر اشوب، معالم العلما، نشر قم

ابن شهر آشوب، معالم العلماء، بی‌چا، قم، بی‌تا، بی‌نا.

ابن طاووس سید، علی بن موسی؛ الاقبال بالاعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه، تحقیق جواد قیومی،قم دفتر تبلیغات، 1376 ش

ابن عساکر، تاریخ دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

ابن غضائری، احمدبن حسین، الرجال، تحقیق: محمدرضا حسینی قم: دارالحدیث، 1364 ش

ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین، لسان العرب، ادب الحوزة، بی چا، 1405ق.

ابن‌ابي‌الحديد، شرح نهج البلاغه، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، داراحياء الكتب العربيه، 1379 ق

اردبیلی، محمد علی، جامع الرواة، مکتبة المحمدی، بی‌چا، بی‌تا.

اردبیلی، محمدعلی، جامع الرواة، قم: مکتبة آیت الله المرعشی النجفی، 1403 ق

اردكاني، محمد علي، تحفة الاولياء (ترجمه اصول كافي)،‌ تحقيق محمد مرادي،‌ مجموعه آثار كنگره بين المللي بزرگداشت ثقة الاسلام كليني،‌ چاپ اول، قم، نشر دارالحديث، 1387ش، 4 جلد

استرآبادي، مولي محمد امين، الحاشية في اصول الكافي، قم، نشر دارالحديث، 1389ش

اسعدی، علیرضا، هشام بن حکم، چ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1388ش.

اسفراینی، التبصیر فی الدین، تعلیقه محمد زاهد کوثری، چ اول، مکتبة الأزهریة للترک، قاهره، بی تا.

اشعری قمی، سعدبن عبدالله، المقالات والفرق، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم، 1360ش.

اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، تصحیح هلموت ریتر، چ دوم، نشر اسلامیة، 1400-1980م .

اقابزرگ تهرانی،الذریعه الی تصانیف الشیعه، نشر اسماعیلیان، ایران

امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، تحقیق حسن الامین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، بی چا، بی‌تا.

امین،سید حسن،مستدرک اعیان الشیعه،دارالتعارف للمطبوعات انتشارات دانشگاه تهران، 1342 ش

امين، احمد، ظهرالاسلام، چ دوم، قاهره، مكتبة النهضة المصريه، 1961 م.

امين، احمد، فجرالاسلام، قاهرة، مكتبة النهضة المصريه، 1380-1961 م.

آقانوری،‌‌‌ علی،‌ خاستگاه‌ و‌ پیدایش‌ فرقه‌های ‌شیعه ‌در ‌عصر ‌امامان، صص95-103،‌ پژوهشگاه‌ علوم ‌و ‌فرهنگ ‌اسلامی، چ‌دوم، قم، 1386ش.

آمدي تميمي، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، قم، مكتب الإعلام الاسلامي، بی چا، بي‌تا.

بحرالعلوم، سيد مهدي، الفوائد الرجاليه، تهران، مكتبة الصادق (عليه السلام)، بی چا، 1369ش.

بدوي، عبدالرحمن، مذاهب الاسلاميين، بيروت، نشر دارالعلم للملايين، 2005م.

براقي نجفي، سيد حسين، تاريخ كوفه، ترجمه سعيد راد رحيمي، مشهد، انتشارات آستان قدس

چکیده

تاریخ شکل گیری کلام امامیه، بزرگان و اندیشمندانِ نخستین این دانش، ارتباط اینان با یکدیگر و اهل‌بیت علیهم‌السلام در عصر حضور، مباحث کلامی و روش‌های مورد استفاده اینان در فرآیند تکلم و … از جمله مباحث مهمی است که سهم به‌سزایی در به دست دادن تاریخی از تفکر شیعه دارد. امروزه این مشکل از سوی برخی مطرح می‌شود که کلام امامیه نه در محتوا و نه در روش، اصیل نیست و ریشه در آموزه‌های اصیل تشیع ندارد و اندیشمندان نخستین شیعه را متهم به ظاهرگرایی و دوری از هر گونه خرد ورزی می­کنند که در سایه آن تفکراتی چون تجسیم یا تشبیه را به ایشان نسبت می­دهند.

هشام بن سالم، شخصیتی است که منابع از وی به عنوان یکی از نخستین دانشوران و متکلمان شیعی یاد کرده‌اند. وی در عصر امام صادق و امام کاظم علیهما­‌السلام زندگی می‌کرد و همراه با هشام‌بن‌حکم ، مومن طاق و زرارة‌بن‌اعین تلاش می‌کرد به تبیین مبانی فکری شیعه، نظریه پردازی و دفاع از آموزه­های مکتب اهل بیت علیهم السلام بپردازد.

نکته قابل ملاحظه و دقت این‌که برآیند انگاره‌های اعتقادی و تئوری­ها و متد کلامی افرادی چون هشام بن سالم یا هشام‌بن‌حکم و … فرضیه مذکور را فرو می­ریزد؛ روشی که نشان از نحوه‌ای تلاش خرد‌گرا در سایه آموزه­های مکتب اهل بیت علیهم السلام دارد.

نگارنده تلاش نموده بدون هرگونه پیش داوری یا انگیزه تطهیر هشام بن سالم از نسبت­های کژ اندیشانه، به کشف واقع از اندیشه­ورزی­های او بپردازد.

کلیدواژه: هشام بن سالم، اندیشه­های کلامی، تشبیه، اصحاب امام صادق علیه السلام، جوالیقیه

فصل اول: كليات و مفاهيم اوليه

1. بیان مسئله

کلام شیعه در عصر نخستین، به خصوص دوره حضور ائمه علیهم السلام در مقایسه با جریان های رقیب در اوج بالندگی قرار داشت. ولی آثار و اندیشه های این دوره­ی شکوفا از تاریخ اندیشه شیعه در گذر تاریخ به فراموشی سپرده شده است؛ با تاسف حتی یک اثر کلامی هم از دوره نخستین در دست نیست. برای باز شناسی آرا و اندیشه های دوره­ی نخستین کلام شیعه ضروری است، ابتدا اندیشوران آن دوره کاوش و بررسی شوند.

هشام بن سالم جوالیقی در بین متکلمان و اندیشمندان نخستین امامیه و به ویژه در نزد امام صادق و امام کاظم علیهما­­السلام از جایگاه والایی برخوردار بود. ضرورت این نوشتار از اینجا روشن تر می شود که اندیشه های هشام بن سالم تحت تاثیر شرایط عمومی حاکم بر فضای علمی کنونی مبنی بر عدم توجه به تاریخ اندیشه و تراث پیشینیان، هیچگاه نگاه پژوهشگران را به خود مشغول نکرده است. جایگاه برتر فکری هشام بن سالم و نیاز جامعه علمی به بازخوانی تفکرات اندیشوران نخستین، ما را بر آن داشت که به واکاوی شخصیت و اندیشه های کلامی هشام بن سالم بپردازیم.

با توجه به مطالب گفته شده،‌ بررسي آرا  كلامي هشام بن سالم در ميراث حديثي و كلامي اماميه اهميت بسيار دارد كه به برخي از جنبه هاي آن اشاره مي­كنيم:

1 . بررسي آرا و جریان های فکری منسوب به هشام بن سالم در كتب رجال و فرقه نگاری، بر مبناي تحليل روايات وي.

2-واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم و ماجرای نسبت تشبیه به او.

3-شناخت فضاي فكري و زمانه امام صادق و امام كاظم عليهماالسلام.

4-شناخت بخشي از جريان هاي كلامي مدرسه كوفه در قرن دوم هجري.

2. سوالات تحقیق

سؤال اصلی

هشام بن سالم جوالیقی دارای چه شخصیت و اندیشه­ های کلامی بود؟

سؤالات فرعی:

هشام بن سالم دارای چه شخصیت و جایگاهی در جامعه شیعه بود؟

جهت­گیری کلی نظرات وی چگونه است؟

نظر وی در باب توحید(تشبیه) چیست؟

افکار و فرقه­ هایی که به او منسوب است تا چه میزان با روایات وی در منابع امامیه سازگار است؟

3. فرضیه های تحقیق

بر اساس داده‌های رجالی و روایات اعتقادی و با نگاهی جامع به کتاب های ملل و نحل پیشگامی هشام بن سالم و جایگاه ممتاز علمی وی در میان اصحاب ائمه رخ نمایی می کند. لذا اندیشه‌های کلامی او در بحث توحید، امامت و … قابل بررسی است. او با داشتن وجهه مورد قبول در میان اندیشمندان معاصر خود به تبیین، تئوری پردازی و به دفاع از آموزه های مکتب اهل بیت علیهم السلام در مقابل شبهه افکنی جریان های رقیب  می‌پرداخت. فرضیه ما این است که احتمال خطاروی هشام بن سالم در برخی از تئوری­های کلامی­اش مانند تشبیه وجود دارد لکن در پرتو تعلیمات امام صادق علیه السلام به اصلاح آن پرداخته است. البته لغزش او در مقام تئوری پردازی بوده و از منظر باور بسیار دشوار است که اندیشه­های منسوب به او را بپذیریم.

با توجه به بررسی تحقیقی و تحلیلی منابع شیعه، اهل سنت و آثاری که به هشام بن سالم منسوب است، در یک فرضیه کلی می توان این ادعا را مطرح کرد که هشام بن سالم جایگاه ممتازی نزد اصحاب ائمه علیهم السلام داشته است. او در علوم مختلفی مانند:  فقه، تفسیر ، حدیث و بیش از همه کلام تبحر داشته و در تبیین و دفاع از آموزه های شیعه پرتلاش بود. هشام بن سالم به تئوری پردازی آموزه­های مکتب اهل بیت علیهم السلام پرداخته و با بزرگان فرق مختلف به مناظره کرده است. همچنین در مسائل علمی بسیار پرتلاش و گروههای مختلفی از علوم وی بهره جستند. لکن جریان­های رقیب به ویژه معتزله در بازخوانی اندیشه­های او دچار کژ فهمی شدند و در پی آن اندیشه­های او را غیر واقع گزارش کردند.

4. پیشینه تحقیق

با بررسی که صورت گرفت، تنها اثر مستقل در مورد هشام بن سالم، تلاش خضر محمد نبها در جمع آوری روایات هشام بن سالم در قالب و عنوان مسند هشام بن سالم است. پیش از این درباره اندیشه­ها، رویکرد کلامی یا جریان فکری هشام بن سالم پژوهش مستقلی انجام نشده است. البته در چند پژوهش  به هشام بن سالم اشاره رفته است، مهم­ترین آن کتاب «علم الکلام والمجتمع» اثر جوزف فان اس است. او مدخلی را به هشام بن سالم اختصاص داده است. فان اس، هشام بن سالم را در کنار  مومن طاق و هشام بن حکم از شمار افرادی قرار می دهد که در شکل گیری کلام شیعی نقش آفرینی می کنند.[1] علی سامی نشار در کتاب “نشاۀ الفکر الفلسفی فی الاسلام” نیز بحثی در مورد هشام بن سالم دارد و اندیشه تشبیه را به وی نسبت می­دهد.[2]  محقق جعفری در مقاله مفصل “الکلام عند الامامیه” نسبت دادن اندیشه تشبیه به هشام بن سالم را به بوته نقد کشیده است.[3]  و سید محمد هادی گرامی در نخستین مناسبات فکری تشیع به بررسی موقعیت اجتماعی هشام بن سالم و مقایسه آن با هشام بن حکم پرداخته است و جای تعجب دارد که نفوذ اجتماعی هشام بن سالم را تا جایی پیش می برد که حتی شخصیت هایی مانند زراره و محمد بن مسلم را تابع مدرسه فکری هشام بن سالم معرفی می کند[4]. جای بسی تامل است که فرد تاثیر گذاری مانند هشام بن سالم هنوز شخصیت و اندیشه شناسی نشده است.

مباحث و مفاهیم اولیه

دانش كلام[5]

دانش كلام يكي از دانش‌هاي اسلامي است و در زمينه عقائد و معارفي سخن مي‌گويد كه بايستي يك مسلمان آنها را ادراك نموده و معتقد شده و به آنها ايمان بياورد.[6] اين دانش از مراحل ابتدايي خود در عصر بعد از پيامبر آغاز گشته و به تدريج به تكامل رسيده است. علم کلام امروزه يكي از دانش‌هاي بنيادين و اصيل و كليدي در معارف اسلام در كنار دانش تفسير و فقه و اخلاق و ساير علوم به حساب مي‌آيد. گرچه سخن از تاريخ و سير مباحث اين دانش و اشاره به موضوعات و مسائل مطرح در آن خارج از هدف اين تحقيق است، اما به دليل اينكه اين تحقيق خود به دنبال بررسي اندیشه‌های يكي از اندیشمندان اين دانش در ميان متكلمين کوفه است، بايستي در مورد اين دانش و سير تاريخي و محتواي آن و اشاره به نحله‌هاي شاخص فكري و متفكرين شاخص به طور كوتاه سخن به ميان آورد تا مقدمه‌اي براي ورود به موضوع اصلي پژوهش باشد.  بنابر اين در اين قسمت وارد اين موضوع شده است و به طور اجمالي مطالبي از قبيل تاريخچه و ادوار و نحله‌ها و از مدرسه‌هاي كلامي شیعه نام برده و بخاطر قرار گرفتن هشام بن سالم در مدرسه کلامی کوفه به بررسی آن پرداخته می­شود.

ادوار تاریخی کلام شیعه

دانش كلام مانند فقه و حديث، دانشي به طور کامل اسلامي و برگرفته از نصوص ديني و موضوع آن اصول و اعتقادات ديني[7] است. با تحقيق در تاريخ صدر اسلام اين مطلب به دست مي‌آيد كه شروع علم كلام توسط شيعيان و خاستگاه اصلي آن مسأله امامت است. اولين اختلاف كلامي در جهان اسلام بعد از رحلت پيامبر صلی الله علیه وآله اختلاف طیفی از صحابه که به شیعیان علی علیه السلام شهرت پیدا کردند با حامیان دستگاه خلافت[8]  در اين مسأله بود. چون اختلاف به طور طبيعي مستلزم مخاصمه و مخاصمه، مستلزم مناظره  و مناظره هم به صورت كلامي و جدلي و ايراد حجت بر مدعي است پس مي‌توان نحوه شکل گیری دانش كلام را به دست آورد؛ طبق اين ادعا مي‌توان گفت، شروع بحث­های كلامی و استقرار روش‌ها و شيوه‌هاي آن در ميان شيعيان زودتر از ديگر فرقه­ها است.[9]

با پيدايش اختلافات جديد در ميان مسلمانان گروه­هاي ديگري شكل گرفت و تمامي فرقه‌ها براي استوار ساختن مباني و شفاف سازي و تبيين مرز اعتقادات و نظرات خود با ديگر نحله‌ها به فكر استحكام بخشي آن از طريق استنباط از منابع ديني افتادند. در فرآيند استنباط، فهم و تبيين معتقدات ديني گرچه رويكرد اصلي صحابه و دانشمندان صدر اول به آيات قرآن و احاديث بود اما درك و تعقل اشخاص به عنوان عضوي از جامعه با تفكر خاص و يا سابقه در اديان ديگر و اختلافات سياسي  موجب شد كه بعد از عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در جامعه اسلامي آنروز نحله‌هاي مختلف فكري و فرقه‌ها شكل‌ گيرند.[10] مجموعه عوامل «درون ديني» و «برون ديني»[11] شكل گيري فرقه‌ها عبارتند از: 1ـ گرايشات حزبي و تعصبات قبيله‌اي. 2ـ فهم غلط در اعتقادات ديني و لجاجت در تعيين حقايق. 3ـ منع كتابت و تدوين حديث و سخن گفتن از احاديث. 4ـ ميدان دادن به «احبار»[12] و «رهبان»[13] در سخن گفتن از عهدين. 5ـ اصطكاك فرهنگي و برخورد تمدني. 6ـ پديده اجتهاد در مقابل نص.[14] 7ـ تاثير عرضه شبهات با رويكرد ايجاد تغيير در نظرات و آراء مردم. 8ـ اغراض و هدفهاي شخصي سياستمداران. 9ـ وجود عوامل نفوذي در ميان مسلمانان و به طور خصوص در ميان شيعيان در جهت ايجاد تفرقه. 10ـ عدم تحمل كرامات صادره از امامان كه منجر به پيدايش برخي فرقه‌هاي شيعي شد. 11ـ مخفي نگاه داشتن عقايد خود از فرزندان و اطرافيان كه باعث از بين رفتن عقايد اصيل و گسترش عقايد بيگانه در ميان شيعيان شد.[15]

پيدايش انشعابات در ميان اين نحله‌ها و ظهور نحله‌هاي تركيبي جديد منجر به تكوين فرقه‌هاي[16] متعدد در ميان مسلمانان گشت گرچه اين فرقه‌ها در ابتداي تكوين به صورت يك جمعيت و گروه اجتماعي با اعتقادات خاص در جامعه اسلامي اعلام حضور نمودند، اما به مرور زمان جهت اثبات حقانيت خود و اعلام موجوديت رسمي وارد مناظره با يكديگر گرديده و در دوره‌هاي بعدي شروع به كتابت و تدوين اعتقادات خود در قالب تك نگاري‌ها در مورد تك تك موضوعات اعتقادي نمودند و در مرحله بعدي دست به تدوين منظومه‌هاي اعتقادي زدند.[17]در طي مراحل زماني سير دانش كلام مناطق و شهرهاي خاصي در جهان اسلام مركزيت كلامي پيدا كرده و يا مجموعه‌اي از متكلمين با رويكرد خاص در منطقه‌اي جغرافيايي گرد هم آمده و به مرور مدرسه‌هاي كلامي و مكاتب كلامي در اين مناطق شكل گرفت و در هركدام از اين مدرسه‌ها آثار كلامي به منصه ظهور رسيد و اين آثار به عنوان يك ميراث به دانشمندان طبقه‌هاي بعد در ساير زمان‌ها و مكان‌ها منتقل شد.

سير دانش كلام در دو شاخه اصلي مسلمانان يعني شيعه و اهل سنت با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده و گاهي در منطقه‌اي جرقه يك جريان كلامي با حضور برخي از متكلمان زده شده و در جاي ديگري مكتب كلامي ديگري رو به افول نهاده است و در زمانهاي بعدي دوباره جرياني احياء شده و با قالب جديد خود را عرضه نموده است و يا مكتبي كلامي با تركيبي از اعتقادات جريانهاي گذشته قدم در عرصه كلام گذاشته و در جامعه مسلمين به عرضه افكار و نظريات خود پرداخته است.[18] اينگونه است كه در تاريخ اسلام مشاهده مي‌شود فرقه شيعه و خوارج و مرجئه و اهل حديث در ابتدا هويت رسمي پيدا كرده و سپس معتزله قدم به عرصه نهاده و در مقابل اهل حديث و شيعه جبهه گيري نموده و در دوره بعدي از ميان اين سه فرقه فرقه‌هاي ديگري با اختلافات كلامي ظاهر شدند كه در كتب ملل و نحل به نام اين فرقه‌ها و اعتقادات آنها در گذشته جهان اسلام اشاره شده كه البته بسياري از اين فرقه‌ها امروزه طرفداراني نداشته و فقط نام آنها باقي مانده[19] و برخي ديگر هنوز داراي اسم و رسم و طرفداراني بوده و در تكاپوي حفظ موجوديت و گسترش خود در ميان سيل افكار جديد انسانها مي‌باشند.[20]

كلام شيعه داراي چهار مرحله و دوره مي‌باشد كه اين ادوار از زمان تكوين شروع گشته و تا به امروز رسيده است كه عبارتند از:

1ـ دوره شكل گيري و تكوين علم كلام.2ـ دوره رقابت كلام با فلسفه و تعامل ميان كلام و فلسفه.

3ـ دوره ادغام كلام با فلسفه.4ـ دوره احياء و نوسازي كلام.

دوره اول خود متشكل از سه مرحله مي‌باشد كه عبارتند از:

1ـ مرحله آغاز و پيدايش علم كلام (كلام توصيفي سياسي).2ـ مرحله پيدايش كلام نظري (دوره تبيين).

3ـ مرحله شكل گيري منظومه‌هاي اعتقادي و تدوين علم كلام (دوره تدوين).

مدرسه های کلامی شیعه

كلمه مدرسه در زبان عربي با معادل فارسی مكتب از نظر لغوي به مكان نوشتن يا مطلق تعليم اطلاق مي‌گردد[21]و در قديم مكتب به جايي گفته مي‌شد كه در آن به كودكان خواندن و نوشتن ياد مي‌دادند اما كاربرد امروزي كلمه به عنوان يك اصطلاح كاربرد پيدا كرده و به «مجموعه انديشه‌ها و افكار يك استاد كه در جمعي نفوذ يافته باشد يا يك نظر فلسفي و ادبي و جز اينها»[22] اطلاق مي‌شود كه مجموعه انديشه‌هاي اعضاي يك مكتب داراي جهت گيري هماهنگ و همسو بوده و ايدئولوژي مستقل و متفاوت با ديگر انديشه‌ها را پديد مي‌آورند.[23]‍‍‍ به تعريف ديگر: «مدرسه يا مكتب[24] در اصطلاح به يك جريان علمي مرتبط با يك منطقه جغرافياي گفته مي‌شود كه در آن تعدادي دانشمند متخصص در آن علم بر روي موضوعي با روش خاصي فعاليت علمي[25] نموده و به توليد علم و نظريه در ان رشته علمي پرداخته‌اند.» مقومات شكل گيري يك مكتب و مدرسه را مي‌توان در محورهاي ذيل ذكر نمود:

1ـ مؤسس مكتب كه مي‌تواند فرد يا گروهي همسو در جهتي خاص با برخورداري از قدرت تأثير گذاري بر اعضاي مكتب2ـ شاگردان و رهروان مؤسس مكتب كه وظيفه نشر افكار مؤسس يا تقويت و دفاع از آن را بر عهده دارند.3ـ استقبال و پذيرش محيطي است كه مكتب در آن شكل.[26]

در جهان تشيع مكتب‌ها و مدرسه‌هاي كلامي مختلفي به موازات مكتب هاي فقهي[27]در قالب دوره‌هاي مختلف از ادوار علم كلام شكل گرفت و هركدام داراي نقطه شروع و اوج و نقطه افول بوده است. مدرسه‌هاي مهم و مشهور دانش كلام شيعه عبارتند‌از:

1ـ مدرسه مدينه 2ـ مدرسه كوفه 3ـ مدرسه قم 4ـ مدرسه بغداد 5ـ مدرسه ري 6ـ مدرسه حله 7ـ مدرسه جبل عامل 8ـ مدرسه فارس 9ـ مدرسه اصفهان 10ـ مدرسه بحرين 11ـ مدرسه تهران 12ـمدرسه نجف13- مدرسه خراسان 14ـ مدرسه قم معاصر.[28]

[1] . جوزف فان اس، علم الکلام والمجتمع در قرن دوم و سوم ، ص334.

.[2] سامی نشار، علی،  نشاۀ الفکر الفلسفی، ج2، ص ؟؟

[3] تراثنا . شماره 3و4 سال 1413

[4] سید محمد هادی گرامی . نخستین مناسبات فکری تشیع ص 87 سال1391

[5]. ر.ك: بدوي، عبدالرحمن، مذاهب الاسلاميين، بيروت، نشر دارالعلم للملايين، 2005م، ص 7، 28 ـ30.

[6]. ر.ك: تفتازاني، سعد الدين، شرح المقاصد، قم، انتشارات شريف رضي، بي‌تا، ج1، ص 164؛ مظفر، محمدحسين، دلائل الصدق، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، بي‌تا، ج1، ص 287؛ بدوي، عبدالرحمن، پيشين،  ص 7 و 8؛ حسن امين، دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 2002م، ج19، ص356.

[7]. ر.ك: تفتازاني، سعد الدين، پيشين، ص 173؛ شهرستاني، محمد بن عبدالكريم، الملل و النحل، قاهره، مكتبة الانجلو المصريه، بي‌تا، ص 47؛ حلي، حسن بن مطهر (علامه حلي)، نهاية المرام في علم الكلام، قم، نشر‌ مؤسسه امام صادق (عليه السلام)، بي‌تا، ج1، ص12و 13؛ بدوي، عبدالرحمن، پيشين، ص 9،10، 11 كه با توجه به تعاريف مختلف ذكرشده براي علم كلام موضوعات نيز متفاوت مي‌شوند.

[8]. يكي از عوامل فرقه‌ساز در ميان مسلمين اختلافات كلامي بوده است گرچه اختلافات فقهي و يا رويكردهاي مختلف به حديث و قرآن نيز منجر به پيدايش فرقه‌هايي در جهان اسلام شدند ولي اختلافات كلامي عامل پيدايش بيشترين فرقه‌ها در جهان اسلام بوده است.

[9]. ر.ك: جعفري، محمد رضا، «الكلام عند الشيعة الامامية»، مجله تراثنا، شماره 1، قم، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، 1413ق، ص 146.

[10]. ر.ك: مجموعه مؤلفان، اسلام پژوهشي تاريخي ـ فرهنگي، زير نظر كاظم بجنوردي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1383ش، ص 264.

[11]. صابري، حسين، تاريخ فرق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1388ش، ص22 تا 52.

[12]. احبار جمع حبر، دانشمند يهود. دهخدا، علي اكبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377ش، ذيل كلمه احبار؛ طريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشي مرتضوي، 1375ش، ذيل كلمه احبار.

[13]. رهبان جمع راهب، علي اكبر، دهخدا، پيشين، ذيل كلمه رهبان؛ طريحي، فخر الدين، پيشين، ذيل كلمه رهبان.

[14]. شش عامل فوق در كتاب بحوث في الملل و النحل شيخ جعفر سبحاني به طور تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. سبحاني، جعفر، بحوث في الملل و النحل، قم، نشر جامعه مدرسين، 1414ق، ج1، از صفحه51 تا 110؛ و برخي از اين عوامل در كتاب تاريخ المذاهب الاسلاميه مورد بررسي قرار گرفته است. ر.ك: ابوزهره، محمد، تاريخ المذاهب الاسلاميه، قاهره، نشر دارالفكر العربي، بي‌تا، ص 12 تا 16.

[15]. عامل هفتم تا دهم به طور خاص به پيدايش فرقه‌هاي شيعي نظر دارد. ر.ك: زين عاملي، محمدحسين، كتاب شيعه در تاريخ، ترجمه محمدرضا عطايي، مشهد، نشر آستان قدس رضوي، 1370ش، صص 115ـ116.

[16]. ر.ك: بروجردي، سيد‌علي، طرائف المقال، تحقيق سيد‌مهدي رجايي، قم، مكتبة آية الله مرعشي، 1410ق، ص 223 ـ 245؛ بغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد‍، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد عثمان الخشت، قاهره، مكتبة ابن‌سينا، 1988م، ص 32 تا 39؛ شهرستاني، محمد بن عبدالكريم، پيشين، ص 41.

[17]. شاهد اين مدعا كتاب‌هايي است كه در سه دوره مذكور به رشته تحرير در آمده است در دوره اول ما شاهد تأليف كتاب‌هاي صرفا حديثي هستيم ولي در دوره دوم مي‌بينيم دانشمندان مسلمان وارد عرصه تأليف كتاب‌هاي حديثي‌ ـ ‌كلامي شده‌اند و در دوره سوم شاهد پيدايش كتاب‌هاي صرفا كلامي در كنار دو نوع اول مي‌باشيم. با مراجعه به شرح حال و آثار راويان و دانشمندان اصحاب ائمه از قبيل ابن ابي‌عمير و هشام بن حكم و فضل بن شاذان و مقايسه آن با آثار كلامي بغداد از قبيل آثار شيخ مفيد و سيد مرتضي و ديگران اين نكته روشن مي‌شود.

[18]. مانند افول مكتب كلامي شيعه در كوفه و انتقال ميراث كلامي اين شهر به قم و بغداد و يا پيدايش مكتب كلامي اشعري و ماتريدي در ميان اهل سنت و افول معتزله و اهل حديث.

[19]. مانند فرقه‌هاي بسياز زيادي كه در كتب مذاهب اسلامي نام آن‌ها برجا مانده است مانند جاحظيه، شيطانيه، هذيليه، نظاميه.

[20]. مانند فرقه‌هاي اشعري و ماتريدي در جهان اهل سنت و يا تفكرات فرقه معتزله كه امروزه توسط فرقه زيديه استمرار دارد.

[21]. فخر الدين، پيشين، ذيل كلمه مكتب؛ زبيدي، سيد محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر، 1414ق، ذيل كلمه مكتب.

[22]. دهخدا، علي اكبر، پيشين، ذيل كلمه مكتب.

[23]. ر.ك: شفيعي، سعيد، مكتب حديثي شيعه در كوفه، قم، نشر دارالحديث، 1389ش، ص 9.

[24] . مقصود معنای لغوی مکتب نیست بلکه مراد دوم مطرح شده و معنای اصطلاحی قصد شده است.

[25]. مقومات يك مكتب علمي دو چيز است: ماده و روش و يا به عبارت ديگر نظريه و روش، كه ماده موضوع علم و روش شيوه‌اي است كه در بحث و بررسي ماده و نظريه به كار گرفته مي‌شود. ر.ك: مجموعه مؤلفان (عبدالهادي فضلي)، المذاهب الاسلامية الخمسة، بيروت، نشر الغدير، 2005م، ص 141.

[26]. ر.ك: شفيعي، سعيد، پيشين، ص 10.

[27]. المدارس الكلامية هي مناهج نشأت في القرون الأولي للإسلام في موازاة المدارس الفقهية بغية ايضاح مقومات العقيده…». جانينه، دامنيك سورادل، معجم الاسلام التاريخي، بيروت، داراللبنانية للنشر الجامعي، 2009م، ص857.

[28] . تبیین نحوه سیر شکل گیری کلام اسلامی و تقسیم بندی مدارس کلامی شیعه بر اساس محاضرات استاد سبحانی می­باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122