پايان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابيات دشوار 150 غزل از آغاز غزل هاي ديوان لطف الله نيشابوري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابيات دشوار 150 غزل از آغاز غزل هاي ديوان لطف الله نيشابوري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 455 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابيات دشوار 150 غزل از آغاز غزل هاي ديوان لطف الله نيشابوري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه 2
1-1- کلیات 2
1-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 2
1-1-2- روش تحقیق 3
1-1-3- درباره شاعر 3
1-1-4- ممدوحان شاعر 18
1-1-5- عصر شاعر 20
1-1-6- دیوان لطف الله 30
فصل دوم
پیشینه تحقیق 48
فصل سوم
متن اصلی 52
غزل1 52
غزل 2 55
غزل3 58
غزل 4 64
غزل5 66
غزل6 72
غزل7 76
غزل8 79
غزل9 81
غزل10 83
غزل11 87
غزل12 89
غزل13 93
غزل14 95
غزل15 99
غزل16 102
غزل17 105
غزل18 109
غزل19 112
غزل22 118
غزل23 122
غزل24 124
غزل25 126
غزل26 128
غزل27 130
غزل28 132
غزل29 135
غزل30 137
غزل31 139
غزل32 141
غزل33 143
غزل34 146
غزل35 149
غزل36 153
غزل37 158
غزل38 161
غزل39 165
غزل40 171
غزل41 173
غزل42 176
غزل43 179
غزل44 181
غزل45 183
غزل46 187
غزل47 191
غزل48 194
غزل49 197
غزل50 200
غزل51 204
غزل52 208
غزل53 210
غزل54 212
غزل55 215
غزل56 219
غزل57 222
غزل58 225
غزل59 227
غزل60 231
غزل61 233
غزل62 236
غزل63 238
غزل64 240
غزل65 241
غزل66 245
غزل67 248
غزل68 251
غزل69 254
غزل70 257
غزل71 259
غزل72 261
غزل73 263
غزل74 266
غزل75 268
غزل76 270
غزل77 272
غزل78 274
غزل79 276
غزل80 278
غزل81 280
غزل82 283
غزل83 285
غزل84 288
غزل85 289
غزل86 292
غزل87 294
غزل88 297
غزل89 298
غزل90 301
غزل91 303
غزل92 306
غزل93 309
غزل94 311
غزل95 313
غزل96 316
غزل97 319
غزل98 322
غزل99 324
غزل100 327
غزل101 329
غزل102 332
غزل103 334
غزل104 337
غزل105 340
غزل106 342
غزل107 344
غزل108 345
غزل109 347
غزل110 350
غزل111 352
غزل112 356
غزل113 359
غزل114 361
غزل115 363
غزل116 364
غزل117 365
غزل118 367
غزل119 370
غزل120 372
غزل121 373
غزل122 375
غزل123 377
غزل124 380
غزل125 382
غزل126 384
غزل127 386
غزل128 389
غزل129 390
غزل130 391
غزل131 392
غزل132 394
غزل133 396
غزل134 398
غزل135 399
غزل136 402
غزل137 404
غزل138 407
غزل139 409
غزل140 411
غزل141 414
غزل142 415
غزل143 417
غزل144 419
غزل145 421
غزل146 423
غزل147 425
غزل148 429
غزل149 431
غزل150 433

فصل چهارم
نتیجه گیری 435
فهرست منابع و مأخذ: 438

فهرست منابع و مأخذ:

 اوحدی حسینی دقایقی بلیانی، تقی الدین محمد، (1389). عرفات العاشقین و عرصات العارفین. تصحیح ذبیح الله صاحبکاری- آمنه فخراحمد با نظارت علمی محمد قهرمان. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، کتابخانه­ی موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی.

حقیقت، عبدالرفیع (رفیع)، (1386). فرهنگ شاعران زبان فارسی از آغاز تا امروز. جلد اول، چاپ دوم. تهران: انتشارات کوهش.

خاقانی،افضل الدین بدیل، (پاییز 1388).  دیوان. به کوشش دکتر ضیاء الدین سجادی، چاپ نهم. تهران: انتشارات زوّار.

دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه. تهران: دانشگاه تهران.

راقم سمرقندی، میر سید شریف، (1380). تاریخ راقم. به کوشش دکتر منوچهر ستوده. تهران: بنیاد موقوقات دکتر محمود افشار.

رستگار فسایی، منصور، (1380).  انواع شعر فارسی. چ2. شیراز: انتشارات نوید شیراز.

زرین کوب، عبدالحسین، (1384). سیری در شعر فارسی. تهران: سخن.

سمرقندی، دولتشاه، (1382). تذکرة الشعرا. به اهتمام و تصحیح ادورار براون. تهران: انتشارات اساطیر.

شکیبا، پروین، (1379). زندگینامه شاعران ایران از رودکی تا امروز (شعر فارسی از آغاز تا امروز). تهران: هیرمند.

شمیسا، سیروس، (1386).  فرهنگ تلمیحات در زبان فارسی. تهران: میترا.

………………………… (1382). سبک شناسی شعر، چاپ نهم. تهران: انتشارات فردوس.

صفا، ذبیح الله، (1364). تاریخ ادبیات در ایران (جلد چهارم). تهران: انتشارات فردوسی.

صفی، فخرالدین علی (متوفی به سال 939)، (1371). لطایف الطوایف. به سعی و اهتمام احمد گلچین معانی. تهران: انتشارات اقبال.

کتبی، محمود، (1364). تاریخ آل مظفر. به اهتمام و تحشیه دکتر عبدالحسین نوایی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

کرمی، محمد حسین، (1384). عروض و قافیه در شعر فارسی. چاپ دوم. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

ک.ا. باسورث، ا.ک.س. لمبتون، آ.باسانی، جی. آ. بویل، ام.ج.اس. هاجسن، آی.پ. پطورشفسکی، ی. ریپکا، اُ. گرابر، ا.س.کندی، (1390). تاریخ ایران کیمبریج (از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان). گردآوری جی.آ. بویل، مترجم حسن انوشه، ج5، چ نهم. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

مصلح بن عبدالله، (1382). قصاید سعدی. از روی نسخه تصحیح شده فروغی. تهران: ققنوس.

……………………….، (1384). بوستان سعدی. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چ8. تهران: انتشارات خوارزمی.

……………………….، (1381). گلستان سعدی. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چ6. تهران: انتشارات خوارزمی.

مصفی، ابوالفضل، (1388). فرهنگ اصطلاحات نجومی همراه با واژه­های کیهانی در شعر فارسی.   چ 4. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطلعات فرهنگی.

موتمن، زین العابدین، (1352). تحوّل شعر فارسی. چاپ دوم. تهران: انتشارات زبان و فرهنگ ایران.

میر نظام الدین علیشیر نوایی، (1363). تذکره مجالس النفائس. به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت. تهران: کتابفروشی منوچهری.

معین، محمد (1374). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر

ناتل خانلری، پرویز، (1377). تاریخ زبان فارسی. جلد دوم، چ6. تهران: انتشارات فردوس.

نجم الدین رازی، (1366). مرصادالعباد. به تصحیح محمد امین ریاحی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

نفیسی، سعید، (1344). تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری. تهران: کتابفروشی فروغی.

نیشابوری، لطف الله (1390). دیوان. به کوشش رسول جعفریان. تهران: کتابخانه، موزه، و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

واله داغستانی، علیقلی خان، (1384). تذکره ریاض الشعرا. به مقدمه تصحیح و تحقیق سید محسن ناجی نصرآبادی. تهران: انتشارات اساطیر.

هدایت، رضا قلی خان، (اردیبهشت 1344). تذکره ریاض العارفین. به کوشش مهرعلی گرگانی. تهران: انتشارات کتابفروشی منوچهری.یاحقی، محمدجعفر، (1386). فرهنگ اساطیر و داستان واره­ها در ادبیات فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

یارشاطر، احسان، (1334). شعر فارسی در عهد شاهرخ (نیمه­ی اوّل قرن نهم) یا آغاز انحطاط در شعر فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

چکیده

  از اواخر قرن هشتم تا آغاز قرن نهم از دوره­های رواج شعر فارسی در ایران و کثرت شگفت انگیز شاعران شمرده می­شود. در قسمت بزرگی از این دوره شاهد کمال شاعران نام­آوری هستیم که با در اختیار داشتن میراث فصاحت قدما و اطلاع از موازین سخنوری، همانند استادان خود آثار بدیعی در انواع شعر فارسی پدید آورده­اند. این شاعران در واقع حافظان واقعی زبان فارسی و نگهبان سنت ادبی قدیم بودند، یکی از شاعران مشهور این قرن که در تذکره­ها و منابع موجود در زمره­ی مشهورترین شاعران پارسی­گوی اواخر قرن هشتم معرفی شده است، لطف الله نیشابوری است. هدف نگارنده در پایان نامه­ی حاضر این بوده است که با شرح لغات و اصطلاحات مشکل ابیات و در حد توان با گره گشایی از اشعار دشوار 150 غزل از آغاز غزلیات لطف الله نیشابوری به خواننده در فهم هرچه بهتر اشعار این شاعر کمک نماید و زمینه­ی آشنایی هرچه بیشتر مشتاقان غزل فارسی را فراهم سازد. و با نمایاندن برخی از صنایع ادبی موجود در اشعار این شاعر، ظرافت­های ادبی ابیات و هنر شاعر در به کار بردن آنها را پیش روی خواننده قرار دهد. برای این کار متن اصلی دیوان بر اساس عکس نسخه­ی خطی آن مورد بررسی قرار گرفته و خوانش صحیح تمامی ابیات بررسی شد، سپس سعی شد وزن و بحر هر شعر به صورت دقیق استخراج  شود، در مرحله بعد به شرح لغات و اصطلاحات دشوار و بیان آرایه­های ادبی ابیات پرداخته و در آخر شرح و تفسیر ابیات دشوار هر غزل آورده شد. این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است: در فصل اول کلیات عنوان شده، فصل دوم به پیشینه تحقیق اختصاص داده شده است، فصل سوم متن اصلی تحقیق را شامل می­شود و در آن غزلیات و شرح و توضیح آنها لحاظ شده و فصل چهارم شامل نتایج به دست آمده از این پژوهش است. در بررسی اشعار این شاعر گرایش او به مفاهیمی چون ستایش عشق، غم گرایی، فراق،  قضا و قدر، زبونی عاشق و علومقام معشوق، عشق به معشوق زمینی، اشاره به معشوق مذکر، ستایش شراب و بیخودی و استفاده از اصطلاحات نجومی و تلمیحات مشاهده شد.

کلمات کلیدی:لطف الله نیشابوری، غزل، عقل و عشق و معشوق، لعل و جام و ساقی.

 فصل اول

مقدمه

 1-1- کلیات

 1-1-1     –  اهمیت و ضرورت تحقیق

سرزمین ایران در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد درخشش شاعران و نویسندگان برجسته­ای بوده که با آثار ادبی بی­نظیرشان سرافرازی و بالندگی فرهنگی این کشور از گذشته تا کنون را باعث شده­اند. آثار نفیس و منحصر به فرد باقی مانده­ی این شاعران و نویسندگان علاوه بر اینکه نمونه­های اعلای فصاحت، بلاغت و مضمون آفرینی را در اختیار خوانندگان قرار می­دهد در واقع سندی ارزشمند است که اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ادبی دوران شاعر را در خود جای داده و برای خوانندگان روشن می­سازد.

لطف الله نیشابوری شاعر شیعی برجسته­ی قرن هشتم و آغاز قرن نهم هجری از جمله شاعران کم شناخته­ای است که افکار و اندیشه­ی وی بخشی از جریان فکری آن دوره را منعکس می­نماید. لطف الله در دیوان خود در بسیاری از موارد به آیات، احادیث، مسائل نجومی و … نظر داشته و متأسفانه تاکنون چنان که باید و شاید به اشعار این شاعر پرداخته نشده است.

در این پژوهش برآنیم تا با شرح و گزارش غزلیات لطف الله نیشابوری و توضیح جنبه­های ویژه­ی بلاغی و ظرافتهای ادبی آن درباره این شاعر شناخت بهتری به دست بدهیم.

1-1-2    – روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه­ای است؛ به این صورت که ابتدا اشعار شاعر مورد مطالعه­ی دقیق قرار گرفته و لغات و ابیات دشوار آن مشخص می­شود و سپس با استفاده از قرائن درون متنی و لغت نامه­ها و فرهنگ نامه­ها و نیز دیوان­های شعر پیش از عصر شاعر و یا هم عصر وی تبیین و تشریح می­گردد. و سپس با استفاده از دیوان و منابع معتبر موجود مقدمه­ای پیرامون زندگی شاعر و افکار و اندیشه­های او نوشته خواهد شد.

1-1-3   – درباره شاعر

لطف الله بن سلیمان نیشابوری –متوفای 812- از شاعران شیعی قرن هشتم و اوایل قرن نهم خراسان است. وی در موردی مادر خود را از سادات نسف و نسل پدری را از صدور دانسته و این یعنی خانواده متشخصی داشته:

اگر از امّ و آبا ام ز سادات و صدور امّا     خجل زاقوال و افعالم ز روح امّ و آبا من

(لطف الله، 1390: 427)

لطف الله، شاعری حرفه­ای است که کارش ستایش شماری از امرای سربدرای و تیموری و خواجگان و صدور و امرای این دوره بوده و به دلیل عِرق شیعی قصاید و قطعاتی در ستایش امامان – علیهم السلام – و در رأس آنان امیرمؤمنان امام علی – علیه الصلاة و السلام – داشته است. از سوی دیگر وی شاعری دانشمند و برجسته است که نه در لباس عالمان و نه در شغل دبیران، بلکه از طریق صله­های دریافتی گذران زندگی می­کرده است. وی افزون بر اطلاعاتی که در حوزه­ی علوم دینی اعمّ از قرآن و حدیث دارد، به دانش­های رایج زمانه­ی خویش، به ویژه نجوم آشنایی داشته و در از ذوقی سرشار برخوردار بوده است. وی که خود را سخت بدطالع می­دانسته و چنان که در اشعارش آورده، توجه ویژه­ای از سوی خواجگان ندیده، در اواخر عمر گوشه نشینی اختیار کرده و در باغی که یادی از آن، هم در شماری از اشعارش شده، و هم در برخی از تذکره­ها دیده می­شود، زندگی می­کرده است. محل زندگی وی در نیشابور بوده است، اما در اشعارش به شهرهای دیگر مانند هرات، بلخ، طوس و مشهد علاقه­ی ویژه­ای نشان می­دهد. وی برای غالب بزرگان این شهرها و شماری از خواجگان شعر گفته و نام بسیاری از آنها از جمله علاء محمد، علی شمس الدین، یحیی کرابی و … را به صراحت یا اشارت، در اشعار خویش آورده است.

پس از درگذشت و دفنش در قدمگاه امام رضا – علیه السلام – محل زندگیش و جایی که اسفریس خوانده می­شده، شاگردش مولانا حاجی محمد بن علی سیمی «که از اوان طفولیت پروده شفقت و رعایت و برآورده تربیت و عنایت خدمت با حرمتش بود» و خود شاعر و خطاط می­بوده، به تکاپو افتاد تا اشعار استاد را جمع آوری و تدوین کند. وی در مقدمه­ی بسیار جامع، کامل و زیبایی که نوشته، شرح حال استاد و شرایط زندگی وی و نیز دشمنی شماری از افراد را با وی یادآور شده است. او می­گوید که ، لطف الله چندان در اندیشه­ی جمع آوری اشعارش نبوده و به همین سبب برگ­های حاوی اشعار وی دست این و آن بوده است. شاید هم اشارت او به  شخص خاصی است که بخش عمده اشعار لطف الله را در اختیار داشته و زمانی مایل نبوده است تا آنها را به وی واگذار کند. به هر حال، مولانا سیمی، پس از مدتی موفق شده است آن اوراق را گردآوری کرده و نسخه­ی موجود دیوان را تدوین کند. در واقع، لطف الله را باید از دو جهت خوش شانس دانست: نخست: داشتن چنین شاگردی که اقدام به گردآوری این اشعار کرده و آن نسخه را فراهم آورده است؛ و دیگر، بر جای ماندن این دیوان تک نسخه­ای که تا به امروز حفظ شده و این سرمایه­ی  ادبی را به دست ما رسانده است. نسخه بسیار نفیس و زیبا توسط یکی از اهل فن، تدوین و کتابت شده و از این جهت نسخه­ای بسیار ارزشمند به شمار می­آید­، میراثی است که از وی برای ما به یادگار مانده است. (لطف الله، 1390: 15-13)

در تذکره­ی مجالس النفائس درباره سیمی شاگرد لطف الله، می­خوانیم: مولانا سیمی از ولایت نیشابور بود و فضل بسیار داشت و در شعر و معما و انشاء اهل این فنون که در عصر او بودند او را مسلم می­داشتند و مشهور است که در یک روز دو هزار بیت به دعوی گفته و نوشته و جهت سجع مهر خود این بیت را گفته و فرموده تا حکاک نقش کرده:

یک روز به مدح شاه پاکیزه سرشت           سیمی دو هزار بیت گفت و بنوشت

اما غیر این بیت شعر او در میان مردم کم است. به اسم نجم این معما از اوست:

نمی­گنجد ز شادی غنچه در پوست          چو سیمی نسبتش با آن دهان کرد[1]

(نوایی، 1363: 16)

لطف الله بیش از هر کاری، شاعری می­کرده و از صله­ای که می­گرفته، گذران زندگی داشته است. وی به سبب اشاره­ای که در برخی از اشعارش به کمبود آب باغش و درخواست کمک از بزرگان در این زمینه داشته، برمی­آید که صاحب باغی بوده است. دامنه­ی شعرهای مدحی وی، این امر را به خوبی نشان می­دهد.

صد البته، به دلیل شیعی بودن و عشق وافرش به اهل بیت، در این زمینه هم سروده­هایی فراوان دارد که در جای جای دیوانش پراکنده است. در یکی از نخستین قصاید مدحی­اش که در ستایش امیرالمؤمنین، سرده، خود را یکی از مداحان برجسته­ی حضرت می­داند:

مدّاح درگاه ورا، داد ایزد آن قدرت کنون         کو گوی سبقت می­برد از مدح گویان سلف

مولد خراسانش بود و آن بارگاهش از عراق       وز عرق مادر در نسب، نسلش ز سادات نسف

والاترین لطفی نبود الّا ولای مرتضی               از هرچه کرد اندر جهان، حق در حق لطف از لطف

«لطف تخلص شعری اوست» (لطف الله، 1390: 92-91)

لطف الله از شاعران قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری است که با عمر طولانی خود پایان عهد ایلخانان و دوران طغاتیموریان و آل کرت و سربداران را در خراسان درک کرده و سپس در زمان تسلط تیمور بر آن سامان، او و پسرانش امیرانشاه و شاهرخ را مدح گفته و تا قسمتی از عهد سلطنت شاهرخ نیز زنده بوده است. بدین ترتیب او را باید حقاً از تربیت یافتگان قرن هشتم هجری و دوران پیش از تیموریان شمرد چنانکه از سبک سخن و نوع سخنوری وی نیز همین معنی مشهودست.

ذکر نام او از مجمل فصیح خوافی که تا حوادث سال هشتصد و چهل و پنج هجری را شامل است، ضمن وقایع سال 808 هجری، با اشاره­یی به غایت کوتاه آغاز شده و از آن پس مؤلفان پایان قرن نهم و آغاز قرن دهم به بعد از او به ابهام و اختصار یاد کرده­اند به نحوی که از آنچه در ذکر احوالش نوشته­اند اطلاعی چندان سودمند و وافی به مقصود به دست نمی­آید و مثلا آگهی دولتشاه ازو چندان کم بود که ظهورش را در روزگار تیمور دانسته است و حال آنکه او پیش از تیمور چند تن از شاهان و صدور را در خراسان مدح گفته بود. در حقیقت باید گفت که اگرچه ولادت و تربیت و ظهور مولانا لطف الله بسی پیش از غلبه­ی تیمور بر خراسان اتفاق افتاده بود لیکن مؤلفان پایان تیموری او را تنها در زمره­ی رجال عهد آن سلسله می­شناخته و در ذکر احوال او بدانچه مربوط به همان دوران بود اکتفا می­کرده­اند، چنانکه از نوشته­هایشان نه اصل و نسبش آشکار می­شود و نه بدایت حالش پیدا.

به هر حال اسم این شاعر همانطور که در همه­ی مأخذ آمده «لطف الله» بوده و نظر به مقامات معنوی که داشته از وی همه جا با عنوان «مولانا» یاد شده است. هیچکس از مؤلفان به تخلص شعری او اشاره­یی ندارد و تنها با مراجعه به اشعارش می­توان دریافت که از نام خویش برای لقب شعری استفاده می­کرده و تخلص خود را «لطف» می­آورده و در این راه به بعض گویندگان پیش از خود یا معاصر خود اقتفا می­نموده است.

مولد او را نیشابور نوشته­اند و او خود هم در اشعارش اشاراتی بدان شهر دارد، بدانگونه که شاعران به شهر و دیار خود دارند، و از آن جمله دو بیت زیرین نیک نشان دهنده­ی این معنی است:

بود مضطر هنرور در نشابور                        به فضل ار بگذرد از چرخ تاسع

در او اوقات خود ضایع مگردان                    کَمِ او! انّ ارض الله واسع

و باز او را در وصف زلزله­ی شدید نیشابور به سال 808 رباعیی است که نشانه­یی از تعلق خاطر وی بدان شهر مصیبت دیده بود:

شهری که در او فرض بدی نافله­ها                در مجمع  او جمع شدی قافلها

توقیع اذا زلزلت الارضش کرد                      در یک دو نفس عالیها سافلها

از تاریخ تولد «لطف الله» اطلاعی نداریم ولی چنانکه خواهیم دید او در اواخر ایام وزارت خواجه علاء الدین محمد فریومدی وزیر خراسان (م 742ﻫ.) شاعری نوجوان بود و از این روی باید در حدود اواسط نیمه­ی اول قرن هشتم ولادت یافته باشد.

اوایل عمر لطف الله، همچنانکه از دو بیت منقولش برمی­آید، در نیشابور به کسب هنرها و فضایل گذشت و بعد از تحصیل قدرت شاعری به خدمت خواجه علاء الدین محمد فریومدی صاحب دیوان خراسان روی آورد. این خواجه­ی فاضل همانست که ابن یمین فریومدی شاعر در خدمتش سمت استیفاء و تحریر طغراها داشت و در چند قصیده او را مدح گفت. وی در روز چهارشنبه 27 شعبان سال 742، هنگامی که از بیم تطاول سربداران به استرآباد می­گریخت کشته شد. مولانا لطف الله چنانکه خود در یکی از قصائدش اشاره کرده، در دوران جوانی و آغاز شاعری به خدمت این وزیر دانشمند راه جسته و سخنش محل اعتنا و توجه او بوده است، و نیز در خدمت همین وزیر بود که لطف الله با ابن یمین فریومدی آشنایی یافت و اشعار خود را بر او عرضه کرد و مورد تشویق و تحسین آن استاد قرار گرفت. لطف الله قصیده­ی مذکور را در بیان حال دوران شباب ساخته و چنین گفته است:

یاد شب و روزی که مرا یار قرین بود با یار قرین کلبه من خلد برین بود
با طالعم اجرام به ثتلیث قران داشت تا با رخ دلخواه همه کام قرین بود
دیوان عرب چشم مرا منظر و منظور دوران پدر بخت مرا یار و معین بود
عیشی به مرادم بد و کاری به گشادم یسری به یسارم بد و یمنی به یمین بود
برد و قصب من ز یمن بود و ز ششتر داه[2] و رهی از مملکت رای[3] و تکین[4] بود
در رشته­ی نطقم در نظم ار چه بها داشت در مخزن فکرم گهر نظم دفین بود
نه بیم تنم بود و نه تشویش دلم بود نه فکر به دنیا و نه تکلیف به دین بود
عمری دگر از گردش چرخ و روش دهر دل در گروه مهر و مه زهره جبین بود
در ملک دلم تحفه­ی جان بد غم جانان بر خاتم دل مهر بتان مهر نگین بود
بد شیفته­ی منطق من آنکه عطارد بر منطقه از خرمن او سنبله چین بود
کردی ز مدیح و غزلم رامش و نازش گر شاه زمان بود و گر ماه زمین بود
در مجلس عالی، نکت و رشحه­ی کلکم صحف نظر میر علاء حق و دین بود
در شعر بهر زاده­ی فکر ازیم طبعم تحسین امیر الشعرا ابن یمین بود
سالی دو سه در خدمتشان شاد ببودم باقی دلم از دهر پریشان و غمین بود
امروز بری گشته ز عیش است بدینسان آن دل که رهی را به غم عشق رهین بود
از دست شد آن مست که در میکده­ی عشق از بوده و نابوده نه خرم نه حزین بود
چون عمر گرانمایه­ی من در سر دل رفت رفت از دل من آنچه ز دلخواه گزین بود
واقع همه گویی که خیالی بد و خوابی کاندر نظر چشم و دل واقعه بین بود
گفتم ز ره تیر حوادث بگریزم از شست قضا دهر کمان کش به کمین بود
جز غبن همه ساله و هر روزه نبد هیچ سودی که مرا حاصل از ایام و سنین بود
در قصر سپنجی جهان خاطر ما را یک ناز و نوا بود و صد اندوه و انین بود
گویی اسد طالع من روز ولودم با نور فلک در کشش و کوشش و کین بود
گویند دل لطف جگر خسته و شیداست اکنون نه چنین است که تا بود چنین بود

بیشتر ابیات این قصیده به سبب اهمیتی که در بیان بدایت حال شاعر دارد نقل شد و نشان می­دهد که او در خاندانی مرفه و صاحب مکنت به دنیا  آمد و در ظل عنایات پدر در رفاه پرورش یافت و از تحصیل علوم ادبی و مطالعه­ی دیوان­های شاعران تازی گوی، بنا به رسم روزگار خود، برخوردار بود. تا آنگاه که پدر زنده بود به عیش و شادکامی و دانش آموزی گذراند و هم در آن روزگار، پس از فراغ از دانش اندوزی و ادب آموزی مدیحه گویی و غزلسرایی آغازید و به مجلس عالی صاحب دیوان علاء الدین محمد فریومدی راه جست و از فیض انفاس ابن یمین فریومدی (م 769ﻫ.) مستفیض و از تحسین و تشویق او مستفید شد و سالی دو سه در خدمت آنان شاد بود و چون فلک دور علا الدین محمد را درنوشت و مجلس عالی او را در بست، وی رنجور دل و فرقت زده و از عیش بری شده پایان عمر را چنانکه از آخرین ابیات قصیده آشکارست در پریشان حالی گذراند و این معنی چنانکه از اشارات دولتشاه و سایر تذکره نویسانی که به اواخر ایام حیاتش آشنا بودند، نیز به خوبی بر می­آید. (صفا، 1364: 206-201)

لطف الله شاعری است قصیده گوی و در این نوع از شعر توانا و جانشین قصیده سرایان بزرگ خراسان است[5] با تفاوتهایی که نتیجه­ی گذشت ایام و تحولات تدریجی زبان می­تواند بود. اگر قصاید او را با قصاید ابن یمین مقایسه کنیم آنها را در بیان به هم بسیار نزدیک می­یابیم، و او هم مانند آن استاد مقدم و مشوق خود در قصاید سخنی سهل و روان دارد که خلاف قصیده گویان قرن هفتم و هشتم و متابعان خاقانی و سلمان از بلای تکلفات و تصنعات دور است چنانکه او خود را برای ساختن اشعار مصنوع و قصائدی که حاوی صنایع گوناگون و منشاء استخراج ابیات به اوزان جدید و امثال این تکلف­ها باشد به رنج نمی­افکند بلکه همیشه به شیوه­ی فصحای خراسان سخن را روان و مقرون به کمال فخامت می­آورد و در سرودن انواع شعر تواناست.(صفا، 1364: 212-211)

دولتشاه سمرقندی در تذکره الشعرا به تفضیل درباره لطف الله نیشابوری سخن گفته و می­نویسد:

ذکر مفخر الفضلاء مولانا لطف الله نیشابوری نوّر الله مضجعه:

مرد دانشمند و فاضل بوده و در سخنوری در زمان خود نظیر نداشته و صنایع شعر را از استادان کم کسی چون او رعایت نموده و او در همه انواع سخنوری کامل است. گویند که مولانا لطف الله از ولایت نصیبی داشته و به کار دنیا کم التفات بودی و از این سبب است که گویند مولانا ضعیف طالع بوده است و هر آیینه هر کس از دنیا معرض باشد دنیا نیز از وی رویگردان خواهد بود. چنانکه یحیی بن معاذ رازی – قدس سرّه العزیز – فرموده است که از دنیا منصفتری ندیده­ام تا بدو مشغولی او نیز به تو مشغول است؛ چون تو ترک او کردی، او نیز ترک تو می­کند و در این باب شیخ سنایی می­فرماید: … و از ثقات استماع افتاده، جمعی که با مولانا صحبت داشته­اند، برآنند که آنچه از مولانا نقل کرده­اند از ضعف طالع او، بیان واقع است، از آن جمله عالم ربانی معزّ الدین طاهر نیشابوری – رحمة الله علیه – که از اکابر علما اولیاست و همگنان را بر سخن ایشان اعتمادست فرموده­اندکه، با مولانا لطف الله شریک درس بودیم. روزی در قریه قوشنقان [فوشنجان حالیه] نیشابور با مولانا به باغی رفتیم تا جامه شوییم. مولانا دستار نو سابوری داشت. چون جامه­ها شسته شد، دستار مولانا را بر آفتاب انداختیم تا خشک شود. در اثنای این حال به قدرت رب العالمین، گردبادی پیدا شد و دستار مولانا را ربود و به هوا برد و خاک در چشم­های ما ریخت. چون چشم باز کردیم، دستار مولانا را دیدیم که باد نزدیک به کره هوا برده بود و بعد از آن از چشم ما ناپدید شد و ندیدیم که کجا انداخت دستار مولانا را. من با مولانا گفتم: عجب حالی دست داد. مولانا گفت: یک نوبت دیگر بدین نوع دستار مرا باد برده، به حسب الحال این دو قطعه مولانا راست:

طالعی دارم آن که از پی آب                      گر روم سوی بحر، برّ گردد

ور به دوزخ روم پی آتش                          آتش از یخ فسرده تر گردد

ور ز کوه التماس سنگ کنم                      سنگ نایاب چون گهر گردد

ور به دشت از برای خاک روم                    خاک آنجا به نرخ زر گردد

ور سلامی برم به نزد کسی                       هر دو گوشش به حکم کر گردد

اسپ تازی اگر سوار شوم                         زیر رانم روان چو خر گردد

این چنین حادثات پیش آید                     هر که را روزگار برگردد

با همه، شکر نیز باید گفت                      که مبادا از این بتر گردد

[1]. غنچه هرگاه در پوست نگنجد نچ ماند و از دهان میم خواسته

نوکر، خدمتکار، خادم

[3]. مملکت رای: هندوستان

[4]. مملکت تکین: ترکستان

نفیسی در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری می­گوید: «لطف الله نیشابوری در اقسام مختلف شعر مخصوصاً در قصاید و مدایح بسیار مهارت داشته و قصاید بسیار در نعت ائمه سروده است و دیوان وی نزدیک به چهار هزار بیت به دست است.»

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شرح مشکلات ديوان خاقاني( هفت ترکيب بند بلند شرح نشده )
 • پايان نامه ديوان غني کشميري -مقدّمه، تصحيح، تعليق
 • پايان نامه بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122