پايان نامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه  شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 308 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه  شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح موضوع    2
1-1 بيان مسأله     2
1-2 اهداف تحقيق    12
1-2-1 هدف کلي    12
1-2-2 اهداف فرعي     12
1-3 سوالات تحقيق    12
1-3-1 سوال اصلي تحقيق    12
1-3-2 سوال فرعي تحقيق    12
2 فصل دوم: پيشينة تحقيق    15
2-1 پيشينه تجربي    15
2-1-1 پژوهش‏هاي داخلي      15
2-1-2 پژوهش‏هاي خارجي    15
2-1-2-1 آزمونهاي غيرمستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده    16
2-1-2-2 آزمونهاي مستقيم نظرية شرمساري بازپذيرکننده    19
2-1-2-2-1 جرايم يقه سفيد    20
2-1-2-2-2 تخلفات مجرمانه خرد    20
2-1-2-2-3 بزهکاري نوجوانان    22
2-1-2-2-4 قلدري    23
2-1-2-3 طرح آزمايشي شرمساري بازپذيرکننده    25
2-1-2-4 جمع بندي، تحليل و نتيجه گيري از پيشينة تحقيقات تجربي    28
2-2 پيشينه نظري    33
2-2-1 مروري بر تعاريف شرم و مفاهيم مرتبط با آن    33
2-2-1-1 شرم    33
2-2-1-2 رشد شرم    35
2-2-1-3 گناه    37
2-2-1-4 رابطه شرم و گناه    38
2-2-1-5 شرمساري و شرم به مثابه تجربه هايي مخرب    38
2-2-1-6 شرمساري و شرم    39
2-2-1-7 سه نوع تلقي از شرم    42
2-2-1-7-1 شرم به مثابه تهديد اجتماعي    43
2-2-1-7-2 شرم به مثابه شکست شخصي    43
2-2-1-7-3 شرم به مثابه تهديد اخلاقي    44
2-2-2 تئوريهاي مرتبط با شرم    46
2-2-2-1 تئوريهاي روان شناختي    46
2-2-2-1-1 هلن لوئيس    46
2-2-2-2 تئوريهاي روان شناسي اجتماعي    47
2-2-2-2-1 نقش احساسات نقش پذيري تأملي در تسهيل کنترل اجتماعي    49
2-2-2-2-2 جورج هربرت ميد    50
2-2-2-2-3 چارلز هورتون کولي    51
2-2-2-2-4 اروينگ گافمن    52
2-2-2-2-5 توماس شف    53
2-2-2-3 تئوري هاي جامعه شناختي    58
2-2-2-3-1 جرج زيمل    58
2-2-2-3-2 اميل دورکيم    59
2-2-2-3-3 نوربرت الياس    60
2-2-2-3-4 ميشل فوکو    63
2-2-2-3-5 رندال کالينز    65
2-2-2-3-6 جاناتان ترنر    66
2-2-3جمع بندي و نتيجه گيري پيشينة تجربي و نظري تحقيق    67
3 – فصل سوم: چهارچوب نظري تحقيق    70
3-1 بنيادهاي نظريه جرم شناختي    70
3-1-1 خصوصيات نظريه ها    70
3-2 نظريه هاي ترکيبي    72
انواع ترکيب نظري    73
3-3 نظرية شرمساري بازپذيرکننده    79
3-3-1 تلقي از فرد در نظريه بريث ويت    84
3-3-2 حوزه ها و قلمروهاي تبييني نظريه بريث ويت    85
3-3-3 مفاهيم کليدي نظرية شرمساري    86
3-3-3-1 به هم پيوستگي    86
3-3-3-2 اجتماع گرايي    87
3-3-3-3 شرمساري    90
3-3-3-4 شرمساري بازپذيرکننده    91
3-3-3-5 انگ زني/داغ ننگ    92
3-3-3-6 خرده فرهنگ هاي مجرمانه    92
3-3-4 خلاصه و جمع بندي نظرية شرمساري بازپذيرکننده    95
3-4 دلالت هاي شرمساري بازپذيرکننده براي کنترل اجتماعي    98
3-4-1 نظرية هنجاري در برابر نظرية تبييني    100
3-4-1-1 سياست هاي جنبش اجتماعي    101
3-4-1-2 عدالت ترميمي    102
3-5 عدالت ترميمي چيست؟    102
3-5-1 اصول عدالت ترميمي    104
3-5-2 ترميم مادي و ترميم نمادي    106
3-5-3 عدالت ترميمي و نظرية شرمساري بازپذيرکننده بريث ويت    106
3-5-4 اصلاح عدالت جوانان و عدالت ترميمي    107
3-5-5 منافع ششگانه عدالت ترميمي    108
3-5-6 برنامه هاي ترميمي    109
3-5-7 مفهوم عدالت در اسلام    110
3-5-7-1 عدالت در قانون جزاي اسلامي    111
3-5-7-2 منزلت انسان و اهميت اجتماع در آيين دادرسي اسلامي    112
3-5-7-3 گذشت، شفقت و توبه در قوانين اسلامي    113
3-6 مسيرهاي جرح و تعديل نظريه شرمساري    115
3-6-1 فشار به مثابه عامل مشروط کننده    115
3-7 فرضيات و مدل تحقيق    117
3-7-1 فرضيه هاي مربوط به شرمساري:     118
3-7-1-1 شرمساري والدين ارتباط مستقيم و منفي با بزهکاري دارد    118
3-7-1-2 شرمساري والدين از طريق افزايش انتظار شرم، موجب کاهش بزهکاري مي گردد    118
3-7-1-3 شرمساري والدين از طريق افزايش ارزشهاي اخلاقي، موجب کاهش بزهکاري مي گردد    118
3-7-2 فرضيه هاي مربوط به بازپذيري    118
3-7-2-1 بازپذيري والدين ارتباط مستقيم و منفي با بزهکاري دارد     118
3-7-3 فرضيه هاي مربوط به انگ زني    118
3-7-3-1 انگ زني والدين ارتباط مستقيم و مثبت با بزهکاري دارد    118
3-7-3-2 انگ زني والدين از طريق افزايش همالان بزهکار، موجب افزايش بزهکاري مي گردد    118
3-7-4 فرضيه هاي مربوط به به هم پيوستگي    118
3-7-4-1 به هم پيوستگي خانوادگي ارتباط مستقيم و منفي با بزهکاري دارد    118
3-7-4-2 به هم پيوستگي خانوادگي از مسير تأثير گذاري بر شرمساري والدين، با بزهکاري ارتباط غيرمستقيم و منفي دارد    118
3-7-4-3 به هم پيوستگي خانوادگي از مسير تأثير گذاري بر بازپذيري والدين، با بزهکاري ارتباط غيرمستقيم و منفي دارد    118
3-7-4-4 به هم پيوستگي خانوادگي از مسير تأثير گذاري بر انگ زني والدين، با بزهکاري ارتباط غيرمستقيم و منفي دارد    118
3-7-5 فرضيه هاي مربوط به همالان بزهکار    118
3-7-5-1 همالان بزهکار ارتباط مستقيم و مثبتي با بزهکاري دارد    118
3-7-5-2 همالان بزهکار از طريق کاهش انتظار شرم، موجب افزايش بزهکاري مي گردد    118
3-7-5-3 همالان بزهکار از طريق کاهش ارزشهاي اخلاقي، موجب افزايش بزهکاري مي گردد     118
3-7-6 فرضيه هاي مربوط به فشار    118
3-7-6-1 فشار ارتباط مستقيم و مثبتي با بزهکاري دارد    118
3-7-6-2 اثر انگ زني والدين بر بزهکاري کمتر از اثر مشروط آن تحت شرايط فشار بالا است به عبارتي تأثير انگزني روي بزهکاري بر اساس ميزان فشار، تفاوت مي يابد    118
3-7-6-3 اثر شرمساري والدين بر بزهکاري کمتر از اثر مشروط آن تحت شرايط فشار پايين است به عبارتي تأثير شرمساري والدين روي بزهکاري بر اساس ميزان فشار، تفاوت مي يابد    118
4 فصل چهارم: روش    121
4-1 روش    121
4-2 تصريح مفاهيم و نحوه سنجش متغيرها    122
4-2-1 متغير وابسته تحقيق    122
4-2-2 متغيرهاي مستقل    132
4-2-2-1 به هم پيوستگي خانوادگي    132
4-2-3 متغيرهاي ميانجي    132
4-2-3-1 شرمساري    135
4-2-3-2 بازپذيري    136
4-2-3-3 انگ زني    137
4-2-3-4 همالان بزهکار    137
4-2-3-5 انتظار شرم    139
4-2-3-6 پايبندي به ارزشهاي اخلاقي    139
4-2-4 متغير مشروط کننده    140
4-2-4-1 فشار    141
4-2-5 متغيرهاي زمينه اي    143
4-2-5-1 جنس    143
4-2-5-2 خاستگاه اجتماعي-اقتصادي والدين    143
4-2-5-3 نوع مدرسه    144
4-3 جمعيت تحقيق    144
4-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه    144
4-5 واحد تحليل، واحد مشاهده و سطح تحليل    147
4-6 اعتبار و پايايي تحقيق    147
4-6-1 اعتبار سازه    148
4-6-1-1 اعتبار متغيرهاي شرمساري، بازپذيري و انگ زني    148
4-6-1-2 متغير به هم پيوستگي    152
4-6-1-3 همالان بزهکار    153
4-6-1-4 پايبندي به ارزشهاي اخلاقي    154
4-6-1-5 انتظار شرم    155
4-6-1-6 بزهکاري گذشته نگر    156
4-6-2 پايايي    158
4-7 روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها    162
5 فصل پنجم: نتايج و يافته هاي تحقيق    165
5-1 نتايج توصيفي تک متغيره پژوهش    165
5-1-1 متغيرهاي زمينه اي    165
5-1-1-1 جنس    165
5-1-1-2 معدل سال قبل    165
5-1-1-3 تحصيلات والدين    166
5-1-1-4 منزلت شغلي پدر    167
5-1-1-5 درآمد خانواده    168
5-1-1-6 ساختار خانواده    169
5-1-1-7 محل سکونت    169
5-1-1-8 محل تولد    170
5-1-1-9رشته تحصيلي پاسخگويان    170
5-1-1-10 نوع مدرسه محل تحصيل    170
5-1-2    متغيرهاي مستقل    171
5-1-2-1 شرمساري    171
5-1-2-2 بازپذيري    172
5-1-2-3 انگ زني    174
5-1-2-4 به هم پيوستگي    175
5-1-2-5 همالان بزهکار        177
5-1-2-6 پايبندي به ارزش هاي اخلاقي    178
5-1-2-7 انتظار شرم    179
5-1-2-8 فشار    180
5-1-3 متغير وابسته    183
5-1-3-1 بزهکاري گذشته نگر و بزهکاري آينده نگر    183
5-1-3-2 بزهکاري گذشته نگر بر حسب جنس    185
5-1-3-3 بزهکاري آينده نگر بر حسب جنس    186
5-1-3-4 توزيع درصد پاسخگويان در مقياس کل بزهکاري و ابعاد آن به تفکيک جنس    188
5-2 آمارههاي دو متغيري    190
5-2-1 رابطة جنس با بزهکاري    190
5-2-2 رابطة خاستگاه اجتماعي-اقتصادي با بزهکاري    190
5-2-3 رابطة ساختار خانواده با بزهکاري    191
5-2-4 رابطة محل سکونت با بزهکاري    192
5-2-5 آزمون تفاوت ميانگين براي متغيرهاي مستقل بر حسب جنس    193
5-2-6 رابطة رشته تحصيلي با بزهکاري    195
5-2-7 روابط همبستگي بين بزهکاري گذشته نگر و بزهکاري آينده نگر    201
5-2-8 روابط همبستگي بين ابعاد مختلف بزهکاري و متغيرهاي مستقل    202
5-2-9 مدل تحليل مسير    204
5-2-9-1 اثرات مستقيم    206
5-2-9-2 اثرات غيرمستقيم    207
5-2-9-3 اثرات کل    208
5-2-10 مدل معادلات ساختاري بزهکاري    210
5-2-10-1 مدل معادلات ساختاري بزهکاري کل    210
5-2-10-1-1 اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر متغير وابسته بزهکاري در بين جمعيت کل    216
5-3 نتايج آزمون فرضيات    218
6 فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات    220
6-1 نتايج تحقيق    220
6-1-1 دلالتهاي تجربي    220
6-2 بحث و نتيجه گيري     231
6-3 پيشنهادات     253
6-3-1 پيشنهادات پژوهشي    253
6-3-2 پيشنهادات اجرايي و سياستي    254
6-3-2-1 سطح خرد (فردي)     254
6-3-2-2 سطح مياني (سازماني)     255
6-3-2-3 سطح کلان (جامعه اي)     257
6-4 محدوديت هاي تحقيق    258
منابع و مآخذ    260
پيوستها    279

منابع و مآخذ

قرآن كريم

ابراهيمي، قربانعلي (1389): دين و بزهکاري جوانان (مطالعه ده مرکز استان کشور)، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر پژوهش هاي کاربردي

ببي، ارل (1384): روش تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت.

جلايي پور، حميدرضا (1387): نظريه هاي متأخر جامعه شناسي، تهران، نشر ني.

چلبي، مسعود (1385): جامعه شناسي نظم: تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي، تهران، نشرني.

دورکيم، اميل (1390): تقسيم کار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام، چاپ چهارم، ويراست دوم.

ذکائي، سعيد (1381): گذار به بزرگسالي و جواني رو به تغيير، مجله جامعه شناسي ايران، دوره چهارم، شماره 3، صص 3-27

ذکائي، سعيد (1385): فرهنگ گذار و الزامات آن براي روابط بين نسلي، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره دوم، صص 29-48.

رجبي پور، محمود (1388): بزهکاري دانش آموزان و امکان پيشگيري اجتماعي رشدمدار، فصلنامه دانش انتظامي، سال دهم، شماره دوم، صص 128-158.

رحيمي نژاد، اسمعيل (1389): مباني نظري عدالت ترميمي، دو فصلنامه علمي-تخصصي علامه، سال دهم، شماره 29.

ريتزر، جرج (1389): مباني نظرية جامعه­شناسي معاصر و ريشه­هاي کلاسيک آن، ترجمه شهناز مسمي­پرست، نشر ثالث، چاپ اول

ريگين، چارلز (1388): روش تطبيقي: فراسوي راهبرد کمي و کيفي، ترجمه محمد فاضلي، تهران: نشر آگه، چاپ اول.

زهر، هوارد (1383): کتاب کوچک عدالت ترميمي، ترجمه حسين غلامي، تهران: مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول.

ساعي، علي (1387): روش تحقيق در علوم اجتماعي (با رهيافت عقلانيت انتقادي)، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، چاپ دوم

سرايي، حسن (1384): مقدمه­اي بر نمونه­گيري در تحقيق، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم

سعيدي، علي اصغر و ديگران (1389): عوامل جامعه شناختي موثر بر مصرف سيگار در بين زنان و دختران شهر تهران، مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران، سال اول، شماره چهارم، زمستان 89، صص 73-92.

سند چشم­انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران.

شامبياتي، هوشنگ (1385): بزهکاري اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارات مجد و ژوبين، چاپ چهاردهم.

شوميکر، پاملاجي و ديگرن (1390): نظريه­سازي در علوم اجتماعي، ترجمه محمد عبدالهي، تهران: انتشارات جامعه­شناسان، چاپ دوم.

عبدالهي، حميده (1384): چهار صد هزار زنداني نوجوان، نشريه صاحب قلم.

عليوردي نيا، اکبر و حميد حيدري (1391): کاربست تجربي نظريه يادگيري اجتماعي ايکرز در مطالعه رفتارهاي ونداليستي دانش­آموزان، مجله جامعه شناسي ايران، دوره سيزدهم، شماره 1 و2، صص 3-30

عليوردي نيا، اکبر و محمدرضا حسني (1393): شرمساري بازپذيرکننده به مثابه راهبرد فرهنگي در کنترل جرم، فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي، سال سوم، شماره دهم، صص 7-38.

عليوردي نيا، اکبر، حيدر جانعلي زاده و محمدرضا حسني (1393): دلالت هاي سياستي نظريه بريث ويت در مجازات مجرمان، پژوهشنامه نظم و امنيت انتظامي، سال هفتم، شماره دوم (پياپي 26)، صص 101-130

عليوردي نيا، اکبر و محمدرضا حسني (1392): نقش عواطف اخلاقي در پيشگيري از بروز جرم، فصلنامه کارآگاه، صص 1-23

عليوردي نيا، اکبر (1389): جامعه­شناسي کارتن خوابي، تهران: انتشارات جامعه شناسان.

غلامي، حسين (1391): عدالت ترميمي، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، چاپ سوم.

قاسمي، وحيد (1389): مدل­سازي معادلات ساختاري در پژوهش­هاي اجتماعي با کاربرد Amos Graphics، تهران: انتشارات سمت.

قانون مجازات اسلامي، 1391.

کاظمي پور، عبدالمحمد (1388): نسل ايکس: بررسي جامعه شناختي نسل جوان، تهران، نشر ني، چاپ دوم.

مبارکي، محمد (1383): بررسي رابطة بين سرمايه اجتماعي و جرم، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده اديبات و علوم انساني گروه جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي.

نايبي، هوشنگ و حميد عبداللهيان (1381): تبيين قشربندي اجتماعي، نامة علوم اجتماعي، شماره 20، صص 205-236.

نجفي ابرندآبادي، علي حسين و همکاران (1387): اصلاح ذات البين و نظرية عدالت ترميمي، فصلنامة مدرس علوم انساني، دوره 12، شماره 3، صص 193-225.

وايت، راب و فيونا هينز (1385): جرم و جرم شناسي، ترجمه علي سليمي، قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.

هومن، حيدر علي (1384): مدل يابي معادلات ساختاري، تهران، انتشارات سمت.

Adelson, Jill L. (2012): Examining Relationships And Effects in Gifted Education Research: An Introduction to Structural Equation Modeling, Gifted Child Quarterly, vol. 56 (1), pp. 47–55.

Agnew ,Robert & Brezina,Timothy & Wright, Paul  &Cullen, John (2002): Strain, Personality Traits ,and Delinquency: Extending General Strain Theory, Criminology,Vol 40 (1), pp. 43-71.

Agnew, Robert (1992): Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency, Criminology, Vol 30)1 (, pp. 47-87.

Agnew, Robert (2001): Building on the Foundation of General Strain Theory: Specifying the Types of Strain Most Likely to Lead to Crime And Delinquency, Journal of Research in Crime And Delinquency, vol. 38 (4), pp. 319-361.

Ahmed, E. (2001): Shame Management: Regulating Bullying’, in Ahmed, E., Harris, N.,
Braithwaite, J. and Braithwaite, V., eds, Shame Management through Reintegration, 209–311.Cambridge: Cambridge University Press.

Ahmed, E., Braithwaite, J., (2005): Forgiveness, Shaming, Shame, And Bullying, Australian And New ZealAnd Journal of Criminology, vol. 38, pp. 298–323.

چکيده:

مقدمه: کنترل اجتماعي در همة جوامع و گروهها اعمال مي­شود، اما چگونگي و نحوه اعمال آن در فرهنگ­هاي مختلف متفاوت است. طبق نظرية شرمساري بازپذيرکننده، جامعه بايد محيطي فراهم بياورد که در آن پذيرش متخلف و برگشت او به جامعه، به عنوان هدف اصلي دنبال گردد. نظرية شرمساري بازپذيرکننده، رهيافتي نئودورکهايمي است که بر نقش نيروهاي ساختاري و فرهنگي در انسجام اجتماعي و جرم تأکيد مي­گذارد. اين نظرية، عدسي­هاي جديدي پيش روي جامعه قرار مي­دهد و پيشنهادات و راهکارهاي متفاوتي را در حوزه­هاي گوناگون نهادي از جمله خانواده، مدرسه، محله، پليس، دادگاه و … عرضه مي­دارد.

اهداف: اهداف تحقيق حاضر عبارتند از: آزمون تجربي و بررسي تأييدپذيري هر کدام از ابعاد نظرية شرمساري بازپذيرکننده، ساخت ابزارهاي (مقياس­هاي) اندازه­گيري، بررسي رابطة ابعاد شرمساري بازپذيرکننده با ابعاد بزهکاري، استفاده از متغيرهاي ميانگر، بررسي کاربست­پذيري نظرية شرمساري بازپذيرکننده، بررسي و آزمون مدل­هاي مختلف تحليلي، بسط نظرية شرمساري و بررسي دلالت­هاي سياستي نظرية شرمساري بازپذيرکننده.

چهارچوب نظري: در تحقيق حاضر براي تييين بزهکاري از نظرية تلفيقي شرمساري بازپذيرکننده بريث ويت استفاده شده است. طبق نظرية شرمساري بازپذيرکننده، قوي­ترين راهکار جرم حاوي دو عنصر اساسي است: شرمساري و بازپذيري. مطابق نظريه شرمساري بازپذيرکننده، جوامع در صورتي جرم کمتري خواهند داشت که شرم را به نحو موثري در زمينة جرم به کار ببندند. ميزان خشونت در جامعه زياد خواهد بود اگر رفتار خشونت­آميز شرم­آور نباشد؛ نرخ تجاوز به عنف بالا خواهد بود اگر مردها بر آن افتخار و مباهات بورزند؛ جرايم يقه­سفيد رايج خواهد بود اگر قانون­شکني نه شرم­آور، که زرنگي محسوب شود.

روش: اين تحقيق، به روش پيمايش و متغيرمحور انجام يافته است. تمامي دانش­آموزان دختر و پسر دبيرستاني سال سوم مشغول به تحصيل در شهر تبريز در نيمه اول سال تحصيلي 94-1393 جمعيت تحقيق اين پژوهش را تشکيل مي­دهند. براي انتخاب نمونه، از روش نمونه­گيري تصادفي طبقه‌اي چندمرحله‌اي استفاده شده است. اندازه نمونه جمعاً برابر با 835 نفر تعيين گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده­ها و آزمون فرضيه­ها از ضرايب همبستگي، آزمون تحليل واريانس و مدلسازي معادلات ساختاري استفاده شده است.

يافته­ها و نتايج: يافته­هاي اين تحقيق نشان مي­دهد که ميانگين بزهکاري دانش­آموزان در سطح دبيرستانهاي شهر تبريز، در يک طيف 5 درجه­اي 04/2 بوده است. نتايج نشان داد که شرمساري و انگ­زني اثر مستقيم بر بزهکاري ندارند، ولي داراي اثر غيرمستقيم بر بزهکاري مي­باشند. بازپذيري نه داراي اثر مستقيم و نه داراي اثر غيرمستقيم بوده است. به­هم­پيوستگي خانوادگي داراي اثر مستقيم و منفي، ولي فاقد اثر غيرمستقيم بوده است. همالان بزهکار هم داراي اثر مستقيم و هم داراي اثر غيرمستقيم بر بزهکاري بوده است. فشار داراي اثر مستقيم بر بزهکاري، ولي فاقد اثر مشروط­کننده­ بر بزهکاري بوده است. در مجموع، متغير همالان بزهکار و ارزشهاي اخلاقي، بيشترين ضريب تأثير را بر بزهکاري، در مدل معادلات ساختاري نشان داده­اند.

دلالت­هاي سياستي: سياست «جنبش­هاي اجتماعي» در سطح کلان و «عدالت ترميمي» در سطح خرد از جمله مهم­ترين دلالت­هاي سياستي تحقيق حاضر به شمار مي­روند. در سطح مدارس، در کشورهاي گوناگون از مدلهاي برنامه­اي عدالت ترميمي استفاده شده است که سه مورد از آنها عبارتند از: حلقه­ها، ميانجي­گري دوستان و هيئت منصفه همسالان. در اين رهيافت، به جاي اينکه قواعد رفتاري توسط معلم تجويز يا تحميل شود، به دانش­آموزان فرصت داده مي­شود تا خود چگونگي خلق و ايجاد اجتماع مثبت را کشف نمايند. جلسات کلاسي روزانه به دانش­آموزان امکان مي­دهد تا احساسات خود را به اشتراک بگذارند، در مورد مسائل کلاسي بحث نمايند و ياد بگيرند که چگونه مسائل خود را در يک فضاي اخلاقي و دموکراتيک­تر­ حل و فصل نمايند. مدل عدالتِ ترميميِ انضباط در مدارس، نويدبخش امکانات بيشتري براي کاهش بي­نظمي، قلدري و خشونت است.

کليدواژه­ها: شرمساري، شرمساري بازپذيرکننده، انگ­زني، به­هم­پيوستگي، اجتماع­گرايي، عدالت ترميمي، بزهکاري

فصل اول: طرح موضوع

 1-1 بيان مسأله

نوجواني برهه­اي از زندگي است که نوجوان در معرض خطر ورود به رفتارهاي پرخطر و مسأله­آميز از جمله بزهکاري[1]، مصرف مواد و رفتارهاي جنسي واقع مي­شود. ورود به اين نوع رفتارها، الگوهاي سالم سازگاري و رشد را با وقفه و رکود روبرو مي­سازد. اين نوع علايم و نشانه ­هاي ناکارآمدي رفتاري در نوجواني ممکن است پيش­درآمد ناسازگاري و تعادل ضعيف در طول بزرگسالي باشد. از اين رو، مطالعه و شناخت پيش­زمينه­ها و مقدمات کجروي نوجوانان، محور علايق روان­شناسان و جامعه­شناسان بوده است (اريکسون[2]،396:2000). در بررسي هاي به عمل آمده در بيشتر کشورهاي جهان، آمار جرايم و بزهکاري متوجه جوانان، همچنان رو به افزايش بوده است. در آمريکا، سالانه بيش از دو ميليون فرد زير 17 سال بازداشت مي­شود (گرين[3]،323:2008). مطابق آمار ديگري در اين کشور 700000     دانش­آموز از دبيرستان ترک تحصيل مي­کنند، چهارده ميليون کودک در خانواده­هاي تک والد زندگي مي کنند، 200000 کودک سالانه در معرض نوعي سوء رفتار و سوءاستفاده هستند، 3000000 دانش­آموز و معلم ساليانه قرباني جرم واقع مي­شوند و سالانه 500000 مورد سرقت، زورگويي، حمله و تجاوز در مدارس به وقوع مي­پيوندد (گروس[4] و ديگران،5:2000). در سال 2005، وکيل سابق دادگستري جان اشکرافت اظهار داشت که به رغم صرف ميليونها دلار هزينه در برنامه­ها براي کاهش و حل و فصل بزهکاري و جوانان در معرض خطر، حکومت فدرال در کاهش خشونت جوانان ناموفق بوده است. اشکروفت بعدها اظهار داشت که جوانان در قبال رفتار خشونت­آميز خود مسئوليت­پذير و پاسخگو بار نيامده و از اين رو، جواناني که در قرن 21 مرتکب جرم مي­شوند متفاوت از پيشينيان ­خود مي­باشند (استونس[5]،295:2011).

بي­شک نوجوانان و جوانان، بخش مهم و پايه­اي سرماية انساني هر جامعه به شمار مي­آيند که در عين حال، بيش از ساير گروههاي جامعه در معرض بزهکاري و بزه­ديدگي قرار دارند. در آخرين سرشماري ملي در ايران که در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت جمعيت کشور بالغ بر ۷۵،۱۴۹،۶۶۹ تن بوده است (مرکز آمار ايران،1392). بر اساس برآوردهاي مرکز آمار ايران هم اکنون نزديک 24168821 نفر از جمعيت ايران يعني 32 درصد آن، از نظر سني زير 18 سال هستند. جمعيت دانش­ آموزي کشور نيز در سال تحصيلي ۹۳ـ۹۲ بالغ بر ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر با احتساب سه مقطع دبستاني، راهنمايي و دبيرستاني بوده است که حدود ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در دوره‌هاي متوسطه شامل دوره اول متوسطه (راهنمايي سابق) و دوره دوم متوسطه تحصيل خواهند کرد (مرکز آمار ايران،1392). آمار مزبور از يک سو نشانگر ظرفيت­هاي بالقوه آموزشي و سرمايه انساني در جامعة ايراني است، و از سوي ديگر، در صورت عدم توجه کافي و برنامه­ريزي دقيق، مي­تواند به عنوان يک آسيب­ و يا تهديد قلمداد ­شود.

در داخل کشور نيز با توجه به آمارهاي منتشر شده مي­توان نتيجه گفت که ميزان وقوع جرايم بر حسب سن، جوان­تر شده و بزهکاري و جرم از جوانان به نوجوانان به شدت در حال گسترش است (رجبي،131:1388). بويژه اينکه با توجه به تحولات پديد آمده در حوزه رسانه­ها و فناوري ارتباطات، آسيب­هاي نوپديدي نيز ظهور يافته است که زندگي و سلامت کودکان و نوجوانان را با خطرات جدي مواجه ساخته است. اعتياد و مصرف مواد از جمله آسيب­هايي است که به مدارس نفوذ کرده و وضعيت بهداشت و سلامت دانش­آموزان را روز به روز با شدت بيشتري مورد تهديد و حمله قرار مي­دهد. گزارش سال 2008 سازمان ملل مي‌گويد که ايران بيشترين مصرف سرانه مواد مخدر در جهان را داراست. گزارش‌هاي ديگري وجود دارد که پايين‌ترين سن آغاز اعتياد را نيز ويژه ايران مي‌داند. نتايج يک تحقيق علمي در زمينه مبارزه با مواد مخدر نشان مي‌دهد که مدارس راهنمايي و دبيرستان، يکي از محيط‌هاي اصلي براي شروع استفاده از مواد مخدر است. آن طور که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر اذعان دارند، رواج مواد مخدر در بين دانش‌آموزان مدارس به ويژه در حاشيه شهر، به وضعيت نگران‌کننده‌اي رسيده است. طاها طاهري جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين خصوص مي‌گويد: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته، در برخي مدارس حاشيه‌اي نقاط آسيب‌پذير، دانش‌آموزان به مصرف‌کننده مواد مخدر تبديل شده‌اند. با توجه به شرايط ياد شده، زنگ‌‌هاي خطر در خصوص رواج مواد مخدر در ميان دانش‌آموزان مدارس اين مناطق به صدا در آمده است (خبرگزاري تحليلي ايران،1388).

شيوع بزه و رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان و جوانان در سالهاي اخير به يک مسألة عمدة اجتماعي تبديل گشته است. نتايج و يافته­هاي حاصل از پيمايش­ها و تحقيقات تجربي به قوت بر مدعاي فوق مهر تأييد مي­زنند. پوراصل[6]و ديگران (2007) در پژوهشي ميان 1785 دانش­آموز از شهر تبريز دريافتند که 226 نفر (7/12 درصد) تجربة مصرف الکل و 36 نفر (2 درصد) تجربه مصرف مواد مخدر داشته­اند. کليشادي[7] و ديگران (2006) در پژوهشي در ميان دانش­آموزان دريافتند که ميزان شيوع مصرف سيگار در بين پسران 5/18 درصد و در بين دختران 1/10 درصد مي­باشد. ميانگين سني اولين اقدام براي مصرف سيگار 2/13 سال بوده است. نتايج اين تحقيق نشان مي­دهد که مصرف سيگار در ميان نوجوانان به عنوان يک تهديد محسوب مي­شود. آيت­اللهي[8] و ديگران (2005) در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند که 9/16 درصد دانش­آموزان مصرف سيگار را تجربه کرده و 5/2 درصد مرتباً مصرف سيگار داشته­اند. همچنين 35 درصد از   دانش­ آموزان الکل را تجربه کرده و 1/2 درصد از آنها به طور مرتب مصرف الکل داشته­اند. در پژوهش ديگري که توسط اميري[9] و ديگران (2011) در ميان 3958 دانشجوي دانشگاه در شمال ايران انجام شده ديده شد که مصرف اکستازي، ترياک و شاهدانه به ترتيب 3/4، 7/2 و 4/2 درصد در ميان دانشجويان رواج دارد.

يافته­هاي تحقيقات پيمايشي که به برخي از آنها اشاره شد، نشانگر شدت زياد آسيب­ها و تهديداتي است که امروزه نسل جوان و نوجوان را شديداً تهديد مي­کند. راهکارها و برنامه­هاي ارائه شده در سطوح مختلف ملي و فراملي نيز آنگونه که بايد نتوانسته­اند سودمند و راهگشا باشند. تا جايي که طي 36 سال گذشته، جمعيت کشور دو برابر، اما جمعيت کيفري هفت برابر شده است. شيوع رفتارهاي پرخطر در سنين پايين، پيدايش آسيب­هاي نوپديد، عدم مسئوليت­پذيري، ضعف کنترل­هاي خانوادگي و اجتماعي، تربيت ناقص و ناکارا و نيز سستي پايه­هاي اخلاقي کودکان و نوجوانان از جمله مواردي است که وضعيت عصر حاضر را با گذشته متمايز ساخته است. با توجه به ظهور و بروز شرايط نوين و تحول و دگرگوني بنيادين در نهادهاي مرسوم اجتماعي، روشن است که راهکارها و اقدامات پيشين نمي­توانند پاسخ­گوي مسائل نو باشند و به طور کامل موثر واقع شوند. در چنين شرايطي که از يک سو با آسيب­ها و تهديدات نو مواجهيم و از سوي ديگر اقدامات و راهکارهاي پيشين چندان قرين توفيق نبوده­اند، رويکردها و نظريات جديدتري پا به عرصه نهاده­اند. نظرية شرمساري بازپذيرکننده[10] بريث ويت[11] از جملة اين نظريه­ها به شمار مي­رود. نظرية شرمساري بازپذيرکننده عدسي­هاي جديدي پيش­روي جامعه قرار مي­دهد و پيشنهادات و راهکارهاي متفاوتي را در حوزه­هاي مختلف نهادي از جمله خانواده، مدرسه، محله، پليس، دادگاه و غيره عرضه مي­دارد.

تحقيق حاضر در پي تحليل و تبيين آثار شرمساري بازپذيرکننده بر بزهکاري دانش­آموزان در بستر خانواده است. در نظريه جرم ­شناسي، خانواده نقشي بنيادين در ايجاد همنوايي در بين دختران و پسران بويژه در سنين آغازين آنها بازي    مي­کند. عمدة ادبيات جرم ­شناسي در اين حوزه، نشان از اين دارد که نظارت بر رفتار کودک، بکارگيري انضباط منسجم و يکپارچه، و رشد و بالندگي دلبستگي­هاي والد-فرزند به طور عام کودک را به سمت همنوايي با معيارها و استانداردهاي رايج و مرسوم اجتماعي تشويق مي­کند (ليبر[12]،79:2009؛کوتاروبلس[13]،375:2006؛لي[14]،193:2005). مثلاً  طبق ادعاي هيرشي و گاتفردسون، والديني که بر رفتار فرزندان­ خود نظارت داشته، انتظارات روشني در باب مذموم بودن بزهکاري بعمل آورده و به تمکين پاداش مي­دهند (و نافرماني را مجازات مي­کنند)، احتمال تخلف کودکان را کاهش مي­دهند (از طريق تقويت خودکنترلي در کودکان) (فاگان[15]،151:2011).

در اين تحقيق، تاکيد عمده بر تحليل و تبيين آثار شرمساري خانوادگي و فرايند بازپذيري[16] بر بزهکاري[17] است. در توضيح بزهکاري بايد گفت که جرايم نوجوانان توسط پاره­اي عناوين و برچسب­ها بررسي مي­شود. رايج­ترين برچسب براي رفتار مجرمانه نوجوانان، بزهکاري است. بزهکاري شامل مجموعه­اي از رفتارهاي قانون­شکنانه است که براي بزرگسالان و صغار بکار مي­رود. رفتارهايي که بزرگسالان در خصوص آنها به لحاظ کيفري پاسخ­گو هستند نظير مصرف مواد و تخلفات خشونت­بار عليه ساير اشخاص (مثل حمله و هجوم)، اموال و دارايي (مثل خرابکاري و ايجاد حريق) و نظم عمومي. علاوه بر تخلفات مجرمانه، صغار در قبال تخلفات منزلتي[18] (مثل پرسه­زني، نقض آداب و رسوم، فرار از منزل) نيز پاسخ­گو محسوب مي­شوند. در مجموع، بزهکاري به آن دسته­ از رفتارها اطلاق مي­شود که توسط اشخاص زير سن بزرگسالي انجام مي­گيرد و نقض قانون تلقي شده و واکنش قانوني جامعه را برمي­انگيزد (مارته[19]،2:2008). پس بزهکاري علاوه بر جرايم، شامل رفتارهاي غيرمجرمانه نيز هست. فرار از منزل، گريز از مدرسه، سرپيچي از دستورات قانوني والدين يا مراجع اقتدار مصاديق ديگري از بزهکاري تلقي مي­شود. اين نوع اعمال اغلب به عنوان تخلفات منزلتي مطرح است که به شرايط سني شخص هنگام ارتکاب تخلف اشاره دارد. حداکثر سن براي حوزة قضايي دادگاه جوانان به طور معمول 18 سال است، ولي برخي دولت­ها حدود سني را کاهش داده­اند (شوميکر[20]،3:2009).

نظرية شرمساري بازپذيرکننده بريث ويت، از جمله نافذترين و اثرگذارترين نظريه­هاي جديد جرم شناختي در     سال­هاي اخير به شمار مي­رود. طبق رأي و نظر ايکرز[21] (1990)، نظرية شرمساري بازپذيرکننده در اصل تلاشي است مجدد براي ترکيب عناصري از نظريه­هاي متعدد موجود، ولي با اجتناب از پاره­اي خطاها و اشتباهاتي که تلاش­هاي قبلي دچار شده­اند و نيز برخورداري از عنصري جذاب و نو در تمايزبخشي مابين انگ­زني و شرمساري بازپذيرکننده که در تلاشهاي پيشين مربوط به ترکيب نظري ديده نمي­شود. هر که بخواهد نسبت به نظريه­هاي جرم و انحراف اطلاع و وقوف کامل بيابد حتماً لازم است اين کتاب را در قفسة کتابخانه خود داشته باشد. (عليوردي نيا و ديگران،120:1393).

بي­ترديد نظريات جرم­شناختي حائز اهميت­اند، زيرا عمدة آنچه در نظام عدالت کيفري به اجرا درمي­آيد، مبتني بر نظريات جرم­شناختي هستند (صابر[22]،1:2006). در واقع، بخشي از شهرت فزايندة نظرية شرمساري بازپذيرکننده، عدم توفيق نظريه­هاي پيشين جرم­شناختي در تبيين جرم و راه­حل­هاي پيشنهادي براي جرم بوده است. طبق نظريه­هاي پيشين جرم، رفتارهاي مجرمانه محصول يادگيري، برچسب منفي و يا عاملان انگيزه­مند عقلاني است. اين نوع مجازات يا سياست توان­بخشي در دهه­هاي گذشته بکار رفته است، ولي به نظر نمي رسد تأثير مثبتي بر پيشگيري از اقدامات مجرمانه و اصلاح خلافکاران مجرم داشته باشد (ساکياما[23]،7:2008). يکي از دلايل علاقمندي به احساسات به عنوان يک موضوع مرتبط با جرم شناسي همين مورد است. اين گونه علاقه­ برخاسته از نارضايتي از نظريه­هاي عمدة جرم – مثل نظرية کنترل[24]، نظرية فعاليت­هاي روزمره[25]، و خصوصاً نظرية انتخاب عقلاني[26]– بوده است که انگيزة متخلف را مفروض انگاشته و آن را بديهي و مسلم پنداشته­اند؛ نظريه­هايي که از دقت لازم و باريک­بيني فکري و کفايت مفهومي براي درک و شناخت چرايي و چگونگي تحريک­شدن[27] افراد در ارتکاب جرم و توجه کافي به آن برخوردار نيستند (هان،244:2002).

بريث ويت افق­ها و روزنه­هاي جديدي فراروي نظرية برچسب­زني بازگشوده است و پيشرفت­هاي چشم­گيري در ترکيب (و نه بر هم آميختن ناشيانه) نظريه­هاي عمومي موجود در زمينه جرم و انحراف به ارمغان آورده است. مدل وي هم داراي ابعاد خرد و هم داراي ابعاد کلان بوده و اجزائي از نظرية کنترل، نظرية فرصت­هاي افتراقي[28]، نظرية يادگيري اجتماعي[29] و نيز نظرية برچسب­زني[30] را تلفيق کرده و در کنار هم نشانده است. کليد افق­هاي نوين براي برچسب­زني و ترکيب نظرية جرم­شناسي، مفهوم «شرمساري بازپذيرکننده» است. بواقع هم­چنان­که بريث ويت اذعان مي کند، شرمساري بازپذيرکننده تنها عنصر و مولفة اصيل در اين نظريه به شمار مي­آيد (ايکرز،722:1990).

به نظر هونگ ليو[31]، گرچه نظرية شرمساري بازپذيرکننده، تلفيقي از نظريه­هاي جرم­شناختي غربي است، ولي سه خصلت عمده و کليدي در نظرية شرمساري بازپذيرکننده وجود دارد که آن را از نظريه­هاي جرم­شناختي غربي متمايز مي­سازد.

اولاً نظرية شرمساري بازپذيرکننده، به کنترل اجتماعي صبغة اخلاقي مي­بخشد و لذا، عنان کنترل را به دست عموم مردم و خانواده و اجتماع آنها بازمي­گرداند. نظرية بريث ويت به وجدان[32] افراد، اخلاق و احساس شرم[33] آنها متوسل    مي­شود. اين درست نقطة مقابل ساير سنت­هاي جرم­شناختي است که از حرفه­اي شدن[34]، نظاممند شدن[35]، علمي شدن[36] و اجتماع­زدايي[37] از عدالت طرفداري مي­کنند. دومي ممکن است به اعضاي اجتماع چنان تلقين کند که آنها ايمان بياورند که کارشناسان مي­توانند راهکارهايي علمي براي مسائل جرم ارائه دهند و از اين رو، از توجه به راهکارهايي محلي منصرف مي­کنند (ليو[38]،54:1998). به زعم بريث ويت، تا زماني که اجتماع اصولاً بر اين نظر است که متخصصان   مي­توانند از طرق علمي به راه­حل­هاي مشکل بزهکاري دست بيابند، اين خطر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پيشگيرانه­اي که توسط خود آنها انجام شدني است سر باز زنند. با اين تلقي، وقتي من شاهد ارتکاب جرمي هستم يا مي­بينم که همسايه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط بايد به کار خود برسم زيرا افراد ديگري هستند که به عنوان پليس وظيفة برخورد با اين مشکل را دارند. او پيشنهاد مي کند: جرم زماني بهتر کنترل مي شود که اعضاي اجتماع از طريق مشارکت در تقبيح بزهکار و ايجاد شرمساري در وي با تشريک مساعي منجسم و در ضمن بازپذيري بزهکار در اجتماع جهت تبديل وي به شهروندي مطيع قانون، اولين نقش را ايفا کنند. در جوامعي نرخ بزهکاري اندک است که مردم، فقط در انديشه شغل و حرفه خود نيستند و انعطاف در مقابل انحرافات، محدوده­اي تعريف شده دارد و اجتماع تلاش مي­کند تا مشکل بزهکاري خود را به دست خود حل کند، نه به دست پليس و مراجع حرفه­اي. (غلامي،1391؛زهر،37:1383).

جرم زماني بهتر کنترل مي­شود که اعضاي اجتماع از طريق مشارکت فعال در شرمساري متخلفان، اولين  کنترل­کنندگان باشند و آنها را از طريق مشارکت همسو با روش بازگشت متخلف به اجتماع شهروندان مطيع قانون شرمسار نمايند (گاد[39]،165:2006). همساز با نظرية شرمساري بازپذيرکننده، الگو و مدل کنترل اجتماعي چيني بر تربيت اخلاقي و دروني­شدن «اخلاقيات خوب» در افراد تاکيد مي­گذارد. اين مدل براي مواجهه با مناقشات و مسائل، استفاده از ابزارهاي غيررسمي را تشويق مي­کند و اقدامات و عملکردهاي افراد و اجتماعات بومي را به عنوان ابزاري براي حل و فصل مشکلات به جاي کارشناسان حرفه­اي پرورش مي­دهد. (ليو،54:1998). مطابق نظر بريث ويت، خصوصي­زدايي[40] از قانون همگاني و استفادة مشترک از شرمساري عمومي، کارايي و اثربخشي اجراي قوانين کيفري را بهبود مي­بخشد، به اين دليل ساده که مي­تواند به ايجاد مفهوم مشترک اخلاقي از نظم کمک کند. وي بعدتر استدلال کرد که گره زدن شرم و مجازات، به نظمِ قانونيِ کاراتر و استوارتري مي­انجامد (جالي[41]،55:2004).

دوم اينکه، برخلاف ساير جوامع غربي که بياني انفعالي از رفتار مجرمانه بدست مي­دهند، گويي که توسط متغيرهاي زيستي، روانشناختي و ساختاري اجتماعي بدون اينکه مجرمان بر آنها کنترلي داشته باشند، تعين مي­يابد، نظرية شرمساري بازپذيرکننده مفهومي فعال ­از مجرم را مي­پذيرد. مجرم در اين نظريه، انتخاب­کننده­اي است – ارتکاب جرم، پيوستن به خرده فرهنگ، اتخاذ يک خودانگاره انحرافي، بازپذيري خود، پاسخ به رفتارهاي بازپذيري ديگران – که عليه فشارات اجتماعي از طريق شرمساري واکنش نشان مي­دهد (ليو،54:1998). مسئوليت­پذيري فعال در برابر مسئوليت­پذيري منفعل، هدف و غايت شرمساري بازپذيرکننده است. اثر بلندمدت اين نوع شرمساري، تغيير ذهنيت متخلف و نگرش او به قانون و همنوايي او از طريق آموزش و انگيزش عاطفي است (توسوني[42]،2:2004).

سوم اينکه نظرية مزبور، به صورتبندي فرايندي از کنترل اجتماعي مي­پردازد که متکي بر مکانيزم­هاي شرمساري و بازپذيري است و مشروط به اجتماع­گرايي[43] و به­هم­پيوستگي[44] در بافت غربي است. به­هم­پيوستگي و اجتماع­گرايي، معمولاً شرايط اجتماعي کشورهاي در حال توسعه، به استثناي ژاپن است. (ليو،54:1998).

يکي از موضوعات يا مسائل مهم و اساسي هنوز در نظرية بريث ويت حل­نشده باقي مانده است. تا به حال معلوم نشده که آيا نظرية شرمساري بازپذيرکننده توانسته افق­هاي جديدي فراروي مطالعات جرم­شناختي باز کند يا نه. به عبارتي به دليل محدوديت تحقيقات تجربي و فقدان شواهد و يافته­هاي کافي، هنوز نتيجة شفاف و روشني در اين باب حاصل نشده که آيا نظرية شرمساري بازپذيرکننده، تکرار و واگوئي نظريه­هاي پيشين در قالب­هاي مفهومي جديد است و يا اينکه، توانسته تبييني جامع­تر و کامل­تر نسبت به آنها عرضه نمايد (بنت[45]،1:1996؛لوسونز[46]،161:2007).

بنابراين از جمله اهداف تحقيق حاضر، آزمون تجربي سازه­ها و گزاره­هاي اصلي نظرية شرمساري بازپذيرکننده، طراحي و تدوين شاخص­هاي کمي براي مفاهيم اصلي نظريه شرمساري و بالاخره کشف و بررسي و تطبيق و مقايسة برازش و کفايت مدل علّي برگرفته از نظرية بريث ويت و مدلهاي بديل و جايگزين است. نظرية شرمساري بازپذيرکننده هنوز در حال توسعه و تحول است و شواهد تجربي در حمايت و پشتيباني از پيش­بين­هاي آن ناهمساز و مغشوش[47] است. توافق و اجماع نظر کمي در بين آزمونهاي مستقيم، در باب نحوة عملياتي کردن مفاهيم نظري از قبيل شرمساري بازپذيرکننده، شرمساري جداکننده[48]، به­هم­پيوستگي و اجتماع گرايي وجود دارد (راي[49]،28:2012). بوچکوار[50] و تايتل[51] (2005) به تفصيل در بارة دشواري­هاي نظرية شرمساري بازپذيرکننده بحث کرده­اند. ابهام در تعريف مفاهيم، عدم صراحت در امکان خنثي بودن شرم، ترتيب و توالي شرمساري بازپذيرکننده، و دفعات لازم شرمساري بازپذيرکننده براي اثربخش بودن از جمله مواردي است که توسط اين محققان مورد بحث و فحص قرار گرفته است (بوچکوار و تايتل،2005).

هر چند شأن، اعتبار و اهميت ادغام نظريه­ها قابل­انکار نيست، اما يکي از طرق عمدة کسب اطمينان از اين نوع    نظريه­ها، تحقيق و مداقة تجربي است. اگر قرار باشد نظريه­هاي جديد به جاي آشوب و سردرگمي و ايجاد ابهام­ در باب علل جرم، به بصيرت­افزايي درباره آنها کمک کنند، آزمون عيني آنها ضرورت مي­يابد. چنين تحقيقاتي به استثناي معدودي (مانند نظرية خودکنترلي هيرشي و گاتفردسون[52] و نظرية فشار عمومي اگنو[53]) انجام نيافته­اند (هاي[54]،133:2001). فقدان نسبي آزمون نظرية شرمساري بازپذيرکننده به دلايلي مي­تواند مسئله­ساز باشد. طرح و ارائة نظريه­هاي جديد، بدون آزمون، به دانش ما در خصوص علل و عوامل جرم نخواهد افزود. هم اکنون تنوع و تکثر نظريه­ها ممکن است عرصه­اي مشوش و پرآشوب در جرم شناسي به بار بياورد. از جمله دلايل عمده و مهم آزمون نظرية شرمساري بازپذيرکننده به طور اخص اين است که به­رغم فقدان آزمونهاي تجربي، پيشاپيش به انحاي مختلف و به طرق گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است (بوچکوار،401:2005). حتي با وجود عدم تأييد تجربي، مددکاران، محققان، وکلا و دانشگاهيان همزمان به استفاده از اين نظريه مشغول­اند. براي مثال، نظرية شرمساري بازپذيرکننده از جمله چهارچوب­هاي نظري است که  بن­مايه­هاي توسعه و ترويج برنامه­هاي عدالت ترميمي[55] را در سالهاي اخير از جمله ميانجي قرباني-بزهکار و نشست گروهي خانواده تشکيل داده است. علاوه بر اين، نظرية شرمساري بازپذيرکننده به عنوان مبنا و پايه­اي براي استفاده وسيع از مجازات هاي اجتماع­محور نوجوانان و خلافکاران بزرگسال بکار رفته است (هاي،136:2001).

با تلاش پژوهشگراني همچون بريث ويت و شرمن، برخي از نظام­هاي کلان عدالت کيفري، روزنة وسيعي به روي استفاده از تاکتيک­ها و فنون عدالت ترميمي بازگشوده­اند. (ميلر[56]،9:2009). برنامه هاي «عدالت ترميمي» در ايالات متحده و جوامع ديگر، دقيقاً بازتاب تذکار بريث ويت براي همراه کردن شرمساري با عنصر بازپذيرکنندگي بوده است (کالن[57]،318:2006). اين برنامه­ها در نظام عدالت جوانان در ايالات متحده آمريکا با عنوان «برنامه­هاي ميانجي قرباني-بزهکار[58]» و در استراليا و نيوزلند با نام «نشست­هاي گروهي خانوادگي[59]» براي خلافکاران جوان شناخته مي­شوند (هاي،420:1998).

سمپسون و لاب[60] (1994) در وصف محيط خانواده­اي که مستعد کنترل اجتماعي غيررسمي است، به اصول نظرية شرمساري بازپذيرکننده اشاره داشته­اند. طبق مشاهدات آنها تأديب خشن و قهرآميز، نظارت اندک، و دلبستگي ضعيف والدين-کودک واسط و ميانگر اثرات فقر و ديگر عوامل ساختاري بر بزهکاري است (سمپسون و ديگران،1994). نظرية شرمساري بازپذيرکننده در مطالعات کنترل اجتماعي هم عموماً بکار رفته است. مثلاً هيمر و استفن[61] در واحد مراقبتي نوزادان، اين نظريه را در تصميمات مراقبان بهداشتي در زمينة «برچسب زني» والدين بر کودکان بکار بسته­اند. بدون آزمون تجربي، کاربست­ نظرية شرمساري بازپذيرکننده توجيه­پذير نخواهد بود. هر چه نظرية شرمساري بازپذيرکننده فاقد قدرت تبييني باشد، سست و بي­پايه خواهد بود. اما اگر نظرية شرمساري بازپذيرکننده قوياً پيش­بين­کنندة جرم باشد، بکارگيري گستردة اين نظريه موجه و پذيرفتني خواهد بود. در هر دو حالت، آزمون عيني اين نظريه لازم و ضروري است (هاي،136:2001؛420:1998).

به اين ترتيب، تحقيق حاضر حدود تحليل و مطالعة خود را به قلمرو نهاد خانواده که رکن اصلي در پرورش احساسات و عواطف اخلاقي است، محدود مي­کند و عمدة تاکيد خود را بر فرايند شرمساري در خانواده مي­گذارد. تاکيد مزبور با اين نظر و مشاهدة بريث ويت ملازمت دارد که «مناسب­ترين مکان براي رويت شرمساري بازپذيرکننده عملاً در   خانواده­هايي است که مهر و محبت در آنجا رواج دارد» (بريث ويت،56:1989). وفق نظر بريث ويت، براي اينکه شرمساري بازپذيرکننده باشد، خانواده نقطة شروع و عزيمت است. به گفتة وي، زندگي خانوادگي اين نکته را به ما    مي­آموزد که شرمساري و مجازات، در کنار حفظ پيوندهاي محترمانه ميسر است. از نگاه وي، بازپذيري اغلب کار خانواده و دوستان نزديک و صميمي است، زيرا وظيفة آنها ماهيتاً تربيتي است. اعضاي خانواده گرايش دارند که عزيزان خود را ببخشند و بازگشت آنها را به زندگي حتي پس از ارتکاب خطا و لغزش بپذيرند. کنترل موثر جرم، احياناً در خانواده­ها و اجتماعاتي رخ مي­دهد که با متخلفان نه به مثابه مجرم، بلکه به منزلة اشخاص کامل[62] برخورد مي­شود (ليو،63:1991).

طبق تاکيد بريث­ويت، خانواده­هايي که در فراگرد تنبيهي، به طرز جداکننده و نه بازپذيرکننده رفتار مي­کنند، و تنبيه و مجازات آنها در چهارچوب مهر و محبت انجام نمي­شود، در جامعه­پذيري و اجتماعي­کردن فرزندان خود با شکست و ناکامي روبرو مي­شوند. بدين­سان، بريث­ويت مدعي است که شرمساري بازپذيرکننده، عمدتاً بر عهدة خانواده و دوستان است تا نظام عدالت رسمي و کيفري (بنت،1:1996). در مجموع، به زعم بريث ويت، شرمساري به شرطي مي­تواند برانگيزندة احساسات سازندة شرم باشد، که توسط ديگران معني­دار به طرز صحيحي انجام پذيرد؛ يعني توسط افرادي که خلافکار بدانها احساس تعلق دارد (توفي[63]،345:2008). طبق نظر بريث ويت، خانواده­هاي گرم و صميمي از آن نوع رفتارهاي انضباطي يا تأديبي استفاده مي­کنند که بر بعد اخلاقي رفتار – چگونگي آسيب­زا بودن رفتار براي خود و ديگران و الزام و تعهد به جبران آن – تاکيد دارند و مجازات­هايي بکار مي­گيرند که بازپذيرکننده است (کارپ[64]،250:2001).

در ايران معاصر، بر اثر رفورم­ها و اصلاحات اقتصادي سالهاي اخير، اقتدار، حرمت و تعهد خانوادگي بواسطة تغيير در ارزش­ها و ساختار خانواده تقليل يافته است. والدين در ارتباط با انتخاب دوست و مصاحب و نيز امور و مسائل مالي و اقتصادي، کنترل به مراتب پايين­تري بر فرزندان خود اعمال مي­نمايند. تحولات ارزشي و بينشي، اندازه و بعد خانوار را کاهش داده و خودمختاري و زندگي مستقلانه را براي جوانان ممکن ساخته است. همچنين تغييرات ارزش­ها موجب شده تا طلاق به امري مقبول و پذيرفته­شده تبديل شود و نرخ طلاق رو به فزوني گذارد. اين تغييرات ناگزير روابط خانوادگي را متحول ساخته است. بررسي آمارهاي مربوط به طلاق در ايران حاکي از اين است که ميزان طلاق در سالهاي متوالي روند صعودي طي کرده است (سايت سازمان ثبت احوال،1393). لذا وقوع تحولات ژرف در بنياد خانواده­هاي ايراني طي سال­هاي اخير به طرز قابل توجهي الگوها و ترتيبات حيات خانوادگي کودکان و نوجوانان را تغيير داده است. فشار اقتصادي، بي­ثباتي و نااطميناني شرايطي را بوجود آورده که حفظ و نگهداري خانواده با دشواري­هاي اساسي روبرو گشته است. ساختار خانواده بر اثر نرخ بالاي طلاق و خانواده­هاي تک­والد، به شدت دستخوش تغيير گشته است. کودکان زيادي زمان خود را در خانواده­هاي تک­والد سپري مي­کنند و بيشتر کودکانِ طلاق، ازدواج مجدد والدين خود را تجربه مي­کنند. (صالحي اصفهاني،2010).

گذشته از اين، اين نکته نيز قابل ذکر است که نظرية شرمساري بازپذيرکننده که بعضاً به نظرية جمهوري­خواه[65] هم موسوم شده، از جذابيت سياسي(وايت،388:1385) خاصي نيز برخوردار است که خود مي­تواند از جمله دلايل پرداختن به اين نظريه و شرح و بسط آن در جامعة ايراني باشد. سبب اين جاذبه را نيز مي­توان وجود ويژگي­هاي زير در اين نظريه دانست: نخست آنکه، توجيهي را براي وجود وفاق در درون جامعه فراهم مي­سازد. دوم آنکه، بر مفهوم قضاي احياگر (عدالت ترميمي) تاکيد مي­ورزد که جنبه­اي مثبت دارد. سوم، روشي نسبتاً کم­هزينه براي دستيابي به هدف کاهش جرم پيشنهاد مي­کند. کم هزينه بودن اين روش هم از آن روست که بر اصل کمينگي مداخله تاکيد دارد؛ چهارم اينکه،    ايده­هاي اين نظريه، بسياري از دغدغه­هاي سياسي موجود را متوجه خود ساخته است؛ دغدغه­هايي از جمله، ضرورت به حساب آوردن نقش بزه­ديده و تاکيد بر خانواده به عنوان واحدي بنيادي[66] در درون جامعه (همان). در حقيقت تاکيد بر خانواده به عنوان واحدي بنيادي در جامعه، با تاکيد سند چشم­انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران بر «نهاد مستحکم خانواده» همخواني و هماهنگي کامل دارد.

در مجموع، پژوهش حاضر به دلايل گوناگون حائز اهميت است. آزمون­يک نظرية جديد در يک بستر فرهنگي متفاوت، عملياتي کردن مفاهيم نو، جرح و تعديل يا اصلاح و پالايش مدل اولية بريث ويت، طرح برخي متغيرهاي مشروط­کننده/ محتمل[67]جهت ارزيابي قلمرو تبييني نظرية شرمساري، آزمون مدل علّي برآمده از نظرية شرمساري بريث ويت و تطبيق آن با مدلهاي بديل[68] و جايگزين، تمرکز بر تخلفات مختلف و دلالت­هاي سياستي را مي­توان از جمله دلايل عمدة مطالعة حاضر برشمرد.

شرمساري بازپذيرکننده مي­تواند در روند صدور حکم در فرايندهاي عدالت کيفري و مجازات­هاي آزادي مشروط[69]يا آزادي نظارت شده از زندان[70] و استفاده از خدمات اجتماعي دلالت­هاي مهم و شاياني به همراه داشته باشد. امروزه  برنامه­هاي عدالت ترميمي در سطوح مختلف اجتماع، مدرسه، پليس و دادگاه مطرح است (عليوردي نيا و ديگران،1393؛ سيگل[71]،276:2006). در ضمن بايد افزود که، در پي «بحران سبب­شناختي»[72] (جک يانگ[73] به نقل از هان،245:2002) در جرم­شناسي به دليل غفلت از آزمون تجربي و مسلم انگاشتن اثرات تنبيه و مجازات در پيشگيري از وقوع جرم و انحرافات، نظرية بريث ويت استفاده از شاخص­هاي جزايي و بي­بازگشت[74] را در ايجاد همنوايي به چالش کشيده و بنياد نظام­هاي قانوني مدرن را به زير سوال برده است (بوچکوار،402:2005). ولي با اين وجود، آزمون تجربي اين نظريه و خصوصاً آزمونهاي مستقيم فرضيه­ها در رابطه با پاسخ افراد به تجربه­هاي شرمساري، اغلب پراکنده و نامستقيم بوده است.  لذا با اين توضيحات، روشن است که دفاع و پشتيباني از نظرية شرمساري بازپذيرکننده بي­ترديد در گرو بعمل آوردن آزمون­هاي متقاعدکننده­اي از اين نظريه مي­باشد. مطالعة تجربي حاضر تلاشي است براي پر کردن خلأ اعتبار تجربي[75].

لازم به ذکر است که در اين تحقيق کوشش مي­شود شواهد و مستندات ديگري در خصوص فرضيات سطح خرد نظرية شرمساري بازپذيرکننده ارائه شود و نتايج و يافته­ها حاصله در يک بستر متفاوت اجتماعي-فرهنگي وارسي شود.

[1]. Delinquency

[2]. Erickson

[3]. Green

[4]. Gross

[5]. Stevens

[6]. Poorasl

[7]. Kelishadi

[8]. Ayatollahi

[9]. Amiri

[10]. Reintegrative Shaming Theory

[11]. Braithwaite

[12]. Leiber

[13]. Cota-Robles

[14]. Le

[15]. Fagan

[16]. Reintegration

[17]. Delinquency

[18]. Status Offenses

[19]. Marte

[20]. Shoemaker

[21]. Ronald L. Akers

[22]. Saber

[23]. Sakiyama

[24]. Control Theory

[25]. Routine Activities Theory

[26]. Rational Choice

[27]. Animated

[28]. Differential Opportunity Theory

[29]. Social Learning

[30]. Labeling Theory

[31]. Hong Lu

[32]. Conscience

[33]. Shame

[34]. Professionalizing

[35]. Systematizing

[36]. Scientizing

[37]. De-Communitizing

[38]. Lu

[39]. Gadd

[40]. De-Privatization

[41]. Julie

[42]. Tosouni

[43]. Communitariansim

[44]. Interdependency

[45]. Bennett

[46]. Losoncz

[47]. Mixed

[48]. Disintegrative Shaming

[49]. Ray

[50]. Botchkovar

[51]. Tittle

[52]. Gottfredson and Hirschi Self.Control Teory

[53]. Agnew General Strain Theory

[54]. Hay

[55]. Restorative Justice

[56]. Miller

[57]. Cullen

[58]. Victim-Offender Mediation Programs

[59]. Family Group Conferences

[60]. Sampson and Laub

[61]. Heimer and Staffen

[62]. Whole Persons

[63]. Ttofi

[64]. Karp

[65]. Republican Theory

[66]. Basic Unit

[67]. Contingent Variables

[68]. Rival Model

[69]. Probation

[70]. Parole

[71]. Siegel

[72]. Aetiological Crisis

[73]. Jock Young

[74]. Non-Redemptive

[75]. Empirical Validation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مردم شناختي خانواده هاي چند همسري قوم بلوچ
 • پايان نامه محبت و شيوه هاي ابراز آن در خانواده
 • پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان
 • پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122