پايان نامه شعر کودک و دفاع مقدّس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شعر کودک و دفاع مقدّس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 184 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شعر کودک و دفاع مقدّس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
مقدمه     2
فصل اوّل: کلیّات تحقیق
1-1- بیان مسأله و طرح سؤال های تحقیق    7
2-1- سؤال¬های تحقیق     7
3-1- روش تحقیق    8
4-1- اهداف و ضرورت تحقیق    8
5-1- پیشینه¬ی تحقیق     8
6-1- فرضیه¬ها     8
فصل دوم: شعر کودک
1-2- شناسایی کودک و نوجوان     10
2-2- ادبیات کودک و نوجوان     12
3-2- ویژگی¬های ادبیات کودک و نوجوان     14
4-2- پیشینه¬ی ادبیات کودکان و نوجوانان     15
5-2- ادبیات کودکان در جهان     15
6-2- ادبیات کودکان در ایران     16
7-2- شعر     23
8-2- شعر کودک     23
9-2- ویژگی¬های شعر کودک     25
1-9-2- کلمات شعر     25
2-9-2- اهمیت کلمات در شعر کودک     25
3-9-2- محتوای شعر کودک     26
4-9-2- صنایع شعری کودک     26
5-9-2- توصیف در شعر کودکان     26
6-9-2- طول شعر کودکان     27
10-2- انواع شعر کودکان     27
11-2- موسیقی و انواع آن در شعر کودک     33
1-11-2- موسیقی بیرونی در شعر کودک    33
2-11-2- موسیقی کناری در شعر کودک     40
3-11-2- جایگاه قافیه در شعر کودک     40
4-11-2- نقش قافیه در ساختار شعر کودک     46
5-11-2- موسیقی درونی در شعر کودک     47
6-11-2- جناس¬ها و نقش آن در افزایش موسیقی درونی شعر کودک     52
7-11-2- موسیقی معنوی در شعر کودک     54
12-2- عاطفه در شعر کودک    57
13-2- صورخیال و نقش آن در شعر کودک     60
14-2- نقش زبان در شعر کودک     69
15-2- قالب¬های شعری کودک     83
فصل سوم: شعر کودک و دفاع مقدّس
1-3- درآمدی بر شعر دفاع مقدّس     89
2-3- اسطوره سازی در شعر دفاع مقدّس     90
3-3- موضوعات و مضامین شعر دفاع مقدّس     91
4-3- قالب¬های شعر دفاع مقدّس     97
5-3- زبان شعر دفاع مقدّس     104
6-3- نماد و نمادگرایی در شعر دفاع مقدّس     113
7-3- سیر تکاملی شعر دفاع مقدّس از دیدگاه صور خیال     114
8-3- دفاع مقدّس در شعر کودک     119
9-3- تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه¬ی  شعر کودک    126
9-3-1- تأثیر دفاع مقدّس در عاطفه و شعر کودک     128
10-3- برجسته سازی شعر کودک دوران دفاع مقدّس     134
1-10-3- برجسته سازی از طریق تخیّل     135
2-10-3- برجسته سازی از طریق زبان     142
11-3- نمادهای دفاع مقدّس در شعر کودک     150
12-3- موسیقی شعر کودک در دفاع مقدّس     152
13-3- مفاهیم و اصطلاحات جنگ در شعر کودکان     156
نتیجه گیری     157
منابع و مآخذ    158

منابع و مآخذ

1- آشوری ، داریوش،1373، شعر واندیشه ، تهران، مرکز.

2- آرین پور، یحیی، 1357، از صبا تا نیما ، جلد اوّل و دوم، تهران: سپهر ، چاپ پنجم.

3- ابراهیمی ، جعفر، 1372، لبخند شبنم ها ، تهران : مدرسه ، چاپ اوّل.

4- _________، 1388، تاپ تاپ خمیر ، بی جا ، صریر، چاپ اوّل.

5- ابراهیمی ، نادر، 1364، مقدمه ای بر فارسی نویسی برای کودکان ، تهران: آگاه .

6- احمدی، بابک، 1372، ساختار تأویل متن ، جلد اوّل ، تهران، مرکز

7- احمد پناهی، محمد، 1376 ، ترانه سرایی در ایران، تهران، سروش ، چاپ اوّل.

8- اخلاقی، زکریا، 1378 ، تبسم های شرقی، تهران، حوزه هنری ، چاپ دوم.

9- اکبر سلطان، ناصرعلی، 1368 ، نسیم باغ خیال، تهران، برگ، چاپ اوّل.

10- امین پور، قیصر، 1363 ، تنفس صبح ، تهران، حوزه هنری ، چاپ اوّل .

11- _______، 1373 ، ظهر روز دهم ، تهران، سروش، چاپ اوّل.

12- _______، 1374، شعر هم چون بازگشت به کودکی، پژوهش نامه ی ادبیات کودک ونوجوان، بی جا:بی نا.

13-_______، 1384 ، سنت و نوآوری در شعر معاصر ایران، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

14- باطنی، محمدرضا، 1369، زبان و تفکر، تهران: فرهنگ معاصر.

15- باقری، ساعد، 1365 ، نجوای جنون، تهران: برگ ، چاپ اوّل.

16-_________ ، و محمدی نیکو،م.، 1372 ، شعر امروز ، تهران، الهدی، چاپ اوّل.

17- بکتاش، غلامرضا، 1387 ، تا رادیو خبر داد، بی جا ، پاییزان ، چاپ اوّل.

18- بهار ، محمدتقی، 1368 ، دیوان اشعار، جلد دوم، به کوشش مهرداد بهار، تهران، توس.

19- بهبودی، هدایت الله، 1373 ، ادبیات انقلاب؛ مجموعه مقاله های سیمنار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی، تهران، سمت ، چاپ اوّل.

20- پور نامداریان،تقی، 1374 ، سفر در مه ، تهران، بی نا، چاپ اوّل .

21- ___________، 1381، خانه ام ابری است ، تهران، سروش، چاپ دوم.

22- ترابی ، ضیاءالدین، 1375 ، پیرامون شعر ، تهران، سوره ، چاپ اوّل.

23-____________، 1384 : شکوه شقایق ، قم : سماء قلم.

24- جعفریان، محمد حسین، 1369 ، انقلاب و جنگ در شعر معاصر ، بی جا ، ادبستان.

25- حجازی، بنفشه، 1387 ، ادبیات کودکان ونوجوانان ، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

26- حمزه ای ، رودابه، 1369 ، خیال صورتی ، تهران،حوزه هنری، چاپ دوم.

27- حسن لی، کاووس، 1383 ،گونه های نوآوری در شعر معاصر ایران، تهران، ثالث.

28- حسین پور جافی،علی،1384. جریان های شعر معاصر از کود تا 1332 تا انقلاب 1357، تهران، امیر کبیر.

29- حسینی، حسن، 1363، هم صدا با حلق اسماعیل ، تهران، حوزه هنری، چاپ اوّل.

30- خسرو پور ، یوسف، 1353 ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، تهران، مولف .

چکیده

پایان نامه­ی حاضر که با عنوان «شعر کودک و دفاع مقدّس» شکل یافته، شعر کودک را در موضوع دفاع مقدّس- که بخش قابل توجّهی از ادبیات امروز را در بر می­گیرد- با نگاهی تحلیلی و بر اساس مهمّ­ترین آثار و آفرینش­های هنری در این حوزه، مورد بررسی قرار می­دهد. شیوه­ی تدوین این
پایان نامه، به این صورت است که ابتدا، منابعی که در پایان ذکر شده به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته­اند، سپس نکات مهم فیش برداری شده و بعداز آن، مطالب در سه فصل گنجانده شده­اند. در فصل اول، به کلیات تحقیق اشاره شده و در فصل دوم، به بیان موضوعاتی از قبیل، شناسایی کودک، شعر کودک، ادبیات کودک و … پرداخته شده و در فصل سوم، ضمن درآمدی بر شعر دفاع مقدّس، جنبه­های گوناگون دفاع مقدّس در شعر کودک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش ، بیان­گر آن است که شعر کودک و نوجوان، باید به گونه­ای ساده و روان باشد تا بچه­ها با شنیدن آن، بتوانند مضامین نهفته در شعر را به طور زنده درک نمایند و در این میان، شاعر می­بایست جهان ذهنی مخاطب؛ یعنی کودک و نوجوان را درک کند. از طرفی دیگر، زمینه­ی اصلی ادبیات کودک و نوجوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را «انقلاب اسلامی» و«جنگ تحمیلی» تشکیل می­دهند و
سروده­های این دوره به شدّت تحت تأثیر این دو رویداد بزرگ قرار گرفته­اند. نتیجه­ی دیگری که از این پژوهش به دست آمده، این است که در شعر کودک با موضوع دفاع مقدّس، هم به لحاظ کمی و هم کیفی دچار کمبود هستیم. در همین راستا، می­بایست از کلیشه­ها و توصیفات کلی و عام و تعابیر تکراری پرهیز شود.

واژگان کلیدی: شعر معاصر، شعر کودک، دفاع مقدّس.

مقدمه

اگر شعر کودک جزئی از اجزای جهان کودک باشد، پیش از هر چیز، باید به جهان او بنگریم و توجه داشته باشیم که جهان او، مجموعه­ای از اجزا است که ویژگی­های مجموعه با تک تک اجزا متفاوت و علت آن موجودیّت کودک است.

کودک در آغاز لمس کردن، چنگ زدن ومکیدن است. او می­بیند، اما وسیله او برای درک و شناسایی محیط، چشیدن است. این گونه شناخت، طبیعی و غریزی است. هنوز میان حواس او و ذهنش رابطه­ای برقرار نشده است، زیرا این رابطه تنها از طریق تجربه به وجود می­آید و کودک در این مرحله هیچ تجربه­ای ندارد.

کودک در جامعه به یاری تجربه­یافتگان، کم کم میان حواس و ذهن خود رابطه­ای انسانی برقرار می­کند. پایه­ی این تجربه، انتزاع؛ یعنی ساختن مفاهیم عقلی از اشیا و امور عینی است. وتعّقل نیز تنها از طریق انتزاع به وجود می­آید. ما بزرگ سالان، سیر تحوّل و تکامل کودک را از طریق واکنش­های انتزاعی او در می­یابیم.

امروزه، توجه به کودک درون و هم­چنین همراهی همیشگی آن با زندگی فرد، بحثی است که در
نتیجه­ی دستاوردهای دانش روان شناسی، به یکی از مقوله­های اساسی در بررسی آثار ادبی کودکان تبدیل شده است. نگاه ساده، خالص و عاشقانه به کودکان و به تصویر کشیدن آن­ها به صورت بیان هنری تازه ، منجر به آفرینش شعر می­شود. اگر چه بن مایه­های طبیعت، مواد اصلی کلّیه­ی آثار هنری­ هستند، ولی حضورشان در شعر کودکان، نوعی بازشناسی و بازآفرینی دوباره­ی آن­هاست، که الفت با طبیعت و نگاه هنری را به آنان می­آموزد. لالائی مادران سرزمین­مان که از همان آغاز بر بالین کودکان خویش  می­خواندند، گواهی براین مدعاست.

تغییرات و تحوّلات اجتماعی از جمله عوامل تأثیر گذار بر جریانات ادبی هستند. پیوند عمیق مردم ما با مقوله­ی شعر- به عنوان شاخه­ای از ادبیات- بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که آن­ها شعر را بستر مناسبی برای بیان اندیشه و احساس می­دانستند. ادبیات مقاومت در انقلاب اسلامی نیز از حوادث و رویدادهای اجتماعی نشأت گرفته است. شعر دفاع مقدّس، همان طور که از نامش پیداست، شعری است که منعکس کننده­ی اوضاع و احوال اجتماعی هشت سال مبارزه و مقاومت است. مقاومتی که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی، مذهبی و ملّی جامعه دارد.

بی­شک، پایداری با این کیفیت، که داعیه­ی جهانی شدن نیز دارد، ادبیاتی درخور ارزش­ها و
آرمان­های متعالی­اش خواهد داشت. مگر می­شود ملّتی با سابقه درخشان در ادبیات و فرهنگ پربار دینی و حماسی، یک باره توفانی از خشم و نفرت در برابر متجاوزان تا بن دندان مسلح، برپا کند و در برابر تمامی بدخواهی­ها و فشارهای داخلی و خارجی، که نمونه­ی بارز آن تحمیل هشت سال جنگ نا برابر بود، استوار بایستد، امّا شعر، شعار و شعور و در یک کلام، ادبیاتی هم گام با ارزش­ها، آرمان­ها و باورهای دینی، مذهبی و ملّی­اش نداشته باشد.

از جمله ره آوردهای مهمّ دفاع مقدّس، تحوّلی است که در شعر و شاعران این دیار رخ داده است. شعر دفاع مقدّس در جهت آرمان­ها، هدف­های والا، افکار و جهت گیری­های ملتی است که شاعر از متن آن برخاسته و بدان وابسته است و از این نظر در میان همه­ی مقاطع تاریخ ایران، ویژگی ممتازی دارد.

تحوّل در محتوا واقعیتی بود که با ورود جامعه به عرصه­ی دفاع از کشور و آرمان­های اصیل آن درشعر ایجاد شد؛ بیان موضوعاتی چون شهادت، شهید، ایثارو از خود گذشتگی حاصل این تحوّل است. شعر این دوران، شعر زر و زور، بیان احساسات شخصی و تمایلات حقیر بشری نیست؛ زبان یک ملّت و شرح حال یک امت است. انعکاسی از روح بزرگ جامعه­ای است که یک پارچه در جهت هدف­ها و آرمان­های الهی و انسانی گام برداشته و فداکاری کرده است.

شعر دفاع مقدّس، در مسیر رشد و بالندگی خود، دوره­ای هشت ساله از مقاومت، ایثار و
حماسه آفرینی­ها را شاهد بود. شعر این دوره، متأثر از وقایع گوناگون جامعه، جنگ و حقایق آن بود.

شعر دفاع مقدّس، فصلی خونین، پربار و شکوهمند از ادبیات انقلاب اسلامی است که با ترنم عطرآگین خود ادبیات معاصر کشور ما را وجهه و آبرویی در خور بخشیده است. شعر کودک و نوجوان در راستای شعر دفاع مقدس همان گونه که همراه با واقعیت­ها، حوادث و جریانات گوناگون جنگ تولّد یافت، رشد کرد و موجودیت خود را به خوبی به ثبت رساند و زبان گویای واقعیت­ها، حماسه آفرینی­ها و از جان گذشتگی­های رزمندگان اسلام در طول جنگ تحمیلی شد.

این پایان نامه که با عنوان «شعر کودک و دفاع مقدّس» شکل گرفته است، شعر کودک را در موضوع دفاع مقدّس- که بخش قابل توجهی از ادبیات امروز را در بر می­گیرد- با نگاهی تحلیلی و بر اساس مهمّ ترین آثار و آفرینش­های هنری در این حوزه، مورد بررسی قرار داده و به جلوه­های گوناگون دفاع مقدّس در اشعار کودکان اشاره کرده است.

درباره­ی شعر دفاع مقدّس و دوره­ی انقلاب اسلامی،  مقالات متعددی هم­چون «بررسی موضوعات، مضامین و قالب­های شعر جنگ» و «تحلیل زبان شناختی شعر جنگ تحمیلی» و کتاب­هایی  نظیر« صور خیال در شعر مقاومت» و « نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس» منتشر شده است؛ اما در خصوص«شعر کودک ودفاع مقدس» تاکنون پایان نامه یا کتاب مستقلی به چاپ نرسیده است و این پژوهش از این نظر کاری جدید و بدیع است که می­تواند مورد استفاده­ی علاقه­مندان قرار گیرد و نقطه شروعی برای پژوهش­های گسترده­تری در این زمینه باشد. این پایان نامه با اهداف زیر تدوین شده است:

1- بررسی آثار مربوط به شعر کودک،

2- بررسی آثار مربوط به شعر دفاع مقدّس،

3- آشنایی بیشتر دانشجویان با شعر کودک و دفاع مقدّس،

4- آشنایی با چگونگی تأثیر پذیری شعر کودک از دفاع مقدّس،

5- استفاده دانشجویان و علاقه مندان و پژوهش­گران در زمینه شعر کودک و دفاع مقدّس.

پایان نامه­ی حاضر به سه فصل تقسیم بندی شده که در فصل اوّل، به کلّیات تحقیق، شامل بیان مسأله، سؤال های تحقیق، روش تحقیق، اهداف، پیشینه و فرضیه­های تحقیق اشاره شده است. در فصل دوم به موضوعاتی، همانند کودک و شناسایی او، ادبیات کودکان، ویژگی­ها و پیشینه­ی آن پرداخته شده است. در فصل سوم، دفاع مقدّس مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی تأثیر آن بر شعر کودک از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این پژوهش آثار مربوط به کودک و دفاع مقدّس، اعم از کتاب­ها، مقالات، نشریات و … به دقّت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته­اند و از منابع، موجود در کتابخانه­ی تخصّصی دفاع مقدّس دانشگاه تهران، بهره­ی کافی برده شده است. برخی دیگر از منابع از طریق بنیاد حفظ آثار و ارزش­های دفاع مقدّس استان خوزستان، بنیاد شهید و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این استان تهیه گردیده که نقش به­سزایی در تدوین این پایان نامه داشته­اند.

فصل اوّل کلّیات تحقیق

1-1- بیان مسأله و طرح سؤال های تحقیق

شعر با دنیای عاطفی کودکان ارتباط مستقیم دارد. پدیده­ها و واقعیت­های پیرامون کودک را بیان
می­کند و حوادث و رویدادها را برای آن­ها به تصویر می­کشد. شعر کودک هم­گام با دفاع مقدّس وارد مرحله­ی تازه­ای می­شود؛ شاعران کودک، جنگ و پیامدهای آن را با زبانی کودکانه بیان می­کنند و کودکان را با آرمان­های والای دفاع مقدّس آشنا می­سازند؛ دلیری و رشادت­های رزمندگان را برای کودکان به تصویر می­کشند. در این پایان نامه ابتدا به شناسایی کودک و سپس به ادبیات کودک پرداخته شده است و به دنبال آن، شعر کودک از دیدگاه­های درون مایه­ای، زیباشناسی و ویژگی­های زبانی بررسی شده، به شعر دفاع مقدّس و ویژگی­ها و قالب­های آن اشاره شده است، هم­چنین چگونگی تأثیر دفاع مقدّس بر شعر کودک مورد بررسی قرار گرفته است.

2-1- سؤال های تحقیق

– شعر دفاع مقدّس چگونه است؟

– تأثیر دفاع مقدّس بر شعر کودک چگونه است؟

 3-1- روش تحقیق

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، تحلیل محتوایی و مبتنی بر مطالعه­ی کتاب و فیش برداری بوده است. کتاب­های تألیف شده در زمینه شعر کودک و دفاع مقدّس، مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن به تدوین پایان نامه پرداخته شده است.

4-1- اهداف و ضرورت تحقیق

1- بررسی آثار مربوط به شعر کودک،

2- آشنایی بیشتر دانشجویان با شعر کودک و دفاع مقدّس،

3- آشنایی با چگونگی تأثیر پذیری شعر کودک از دفاع مقدّس،

4- استفاده­ی علاقه مندان به موضوع جنگ،

5- استفاده­ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد حفظ آثار وارزش­های دفاع مقدّس.

 5-1- پیشینه­ی تحقیق

درباره­ی شعر دفاع مقدّس و دوره­ی انقلاب اسلامی مقالات متعددی هم­چون « بررسی موضوعات، مضامین و قالب­های شعر جنگ»، « تحلیل زبان شناختی شعر جنگ تحمیلی»، « در آمدی به شعر دفاع مقدّس»، «بررسی سیر تکوینی شعر دفاع مقدّس» و کتاب­هایی مانند « صور خیال در شعر مقاومت» و « نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدّس» نوشته شده است؛ امّا درباره­ی شعر کودک در دوره­ی مورد نظر، پایان­نامه و کتاب مستقلی به چاپ نرسیده است.

6-1- فرضیه ها

1- ادبیات کودکان و نوجوانان، پس از انقلاب اسلامی به شدّت تحت تأثیر دو رویداد بزرگ؛ یعنی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی قرار گرفته­اند.

2- انقلاب و جنگ باعث غنی شدن درون مایه­ی شعر کودک شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122