پايان نامه شناخت سلفيه عربستان و بررسي مباني فکري آنها در توحيد و نبوت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناخت سلفيه عربستان و بررسي مباني فکري آنها  در توحيد و نبوت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناخت سلفيه عربستان و بررسي مباني فکري آنها  در توحيد و نبوت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1. منشأ فکري و ريشه هاي تاريخي سلفي گري در اسلام 2
1-1-1. جریان جدائی ثقلین 3
1-1-2. جریان منع حدیث 7
1-1-3. جعل حدیث 14
1-1-4. ظهور بعضی از خواص در این جریان 18
1-2. ريشه هاي سلفي گری و نقد آن 31
1-3. معرفي رجال علمي سلفيه عربستان و آثار 39
1-4. سلفيه در لغت و اصطلاح 40
1-5. موقعيت ژئوفيزيکي کشور عربستان 49
فصل دوم 54
2-1. بررسي مباني هستي شناختي 56
2-1-1. مراتب هستی از منظر سلفیه 60
2-1-2. جایگاه محسوسات و غیب در تفکر هستی شناختی سلفیه 67
2-2. بررسي مباني معرفت شناسي و روش شناسي 67
2-2-1. تاکيد بر ظواهر قرآن و سنت 70
2-2-2. حجیت قول صحابي و فهم سلف صالح 83
الف : نقد از طریق آيات قرآن ‏ 84
ب : نقد از طریق روايات‏ 84
ج : نقد از طریق سيره صحابه‏ 85
د : نقد از طریق اعتراف صحابه به قصور علم خود 86
ه : نقد از طریق عدم آشنايى آنها با احكام‏ 87
و : نقد از طریق تفرّق صحابه‏ 88
ز : نقد از طریق اختلاف صحابه در فهم از سنت‏ 89
ح : نمونه‏هايى از اجتهاد در مقابل نص‏ 90
2-2-3. حجيت اجماع 91
2-2-4. حجيت خبر واحد در اعتقادات 96
2-2-5. اثبات و قبول فطرت در اثبات ذات و توحيد 100
2-2-6. توقيفي بودن اسماء و صفات 104
2-2-7. نفي يا نهي از تعقل و تدبر در اصول دين و انکار حسن و قبح عقلي 109
الف : موارد ملازمات‏ 111
ب : موارد تنقيح مناط 111
ج : موارد حسن و قبح‏ 112
د : حسن و قبح عقلى از ديدگاه قرآن كريم‏ 113
ه : ثمرات حسن و قبح عقلى‏ 115
و : عقل نظرى و عقل عملى‏ 116
ز : تبيين قاعده حسن و قبح عقلى‏ 116
ح : ادله قائلين به حسن و قبح عقلى‏ 117
ت : ميزان استفاده از عقل نزد سلفى‏ها 118
ی : عدم استقلال عقل در فهم حقايق‏ 118
ک : تقديم روايت صحيح بر عقل‏ 119
ل : وهابيان و تقديم نقل صحابه بر عقل‏ 119
م : ادله وهابيان در تقديم نقل بر عقل‏ و پاسخ به آن ها 122
2-2-8. سلفیه و انحصار استدلال به ادله قرآنى و روايى‏ 130
2-2-9. دیدگاه سلفیه در تلقی وحی 134
الف : نقد اول : تأمين هدف بعثت با عصمت از سهو وخطا 135
ب : نقد دوم : اصلح‏بودن عصمت از سهو و خطا 135
ج : نقد سوم : لزوم يكى از دو محذور 136
د : نقد چهارم : لزوم دور و تسلسل‏ 136
2-2-10. نفي ارتباط تکويني اموات یا نفی حیات برزخی 138
الف : نقد اول : تركيب انسان از روح و جسم‏ 140
ب : نقد دوم : استمرار حيات بعد از انتقال از دنيا 141
ج : نقد سوم : وجود ارتباط بين حيات برزخى وحيات مادى‏ 143
ه : نقد چهارم : جواز صدا زدن اموات‏ 145
2-3. بررسي مباني معنا شناختي 149
2-3-1. نفي تاويل لغوي (مجاز و استعاره) در قرآن 149
2-3-2. نفي تشبيه گرائي ، نفي تعطيل و تشابه مفاهيم صفات 155
فصل سوم 156
3-1. بررسي اجمالي ثمرات مبانی سلفیه در توحيد 157
3-1-1. تكفير غير سلفیه‏ 164
3-1-2. بدعت دانستن تبرك و استشفاء به آثار اولياى خدا 169
3-1-3. روا ندانستن زيارت قبور پيامبر صلی الله علیه و آله و اهل بيت (عليهم السلام) 170
3-1-4. روا ندانستن شفاعت‏خواهى، توسل و استغاثه به پيامبر صلی الله علیه و آله و اهل بيت (عليهم السلام) 173
3-1-5. شرك پنداشتن سوگند به غير خدا 177
3-2. بررسي اجمالي ثمرات مبانی سلفیه عربستان در نبوت 180
3-2-1. نفى تقدس از پيامبران‏ 182
3-2-2. نسبت شرك به مادر پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله 184
فهرست منابع و مآخذ 187

فهرست منابع و مآخذ:

          الف. منابع فارسی

جعفريان، رسول‏، آشنايى با عربستان ، نرم افزار حج ، مرکز تحقیقاتی نور .

رباني، علی، فرق و مذاهب كلامي ، موسسه امام صادق علیه السلام ، قم ، 1388 .

سبحانی؛ جعفر و محمد­ رضائی، الزيارة فى الكتاب و السنة ، اندیشه اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ چهارم،  1385.

سجادی ، سید جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى، انتشارات دانشگاه تهران ،1373 شمسی ، سوم .

عسكرى، معالم المدرستين، مؤسسة النعمان، بيروت، 1410 ق.

حسينى تهرانى، ترجمه توضيح المراد، انتشارات مفيد ،  تهران ،  1365 ش‏ ، سوم‏.

صابری حسین، تاریخ فرق اسلامی ، چاپ ششم پائیز 89، انتشارات سمت، تهران.

علامه مجلسى‏؛ ايمان و كفر، نرم افزار نور ، موسسه تحقیقاتی نور .

رضوانى ، تأويل صفات خدا ‏ ، نشر مشعر ، تهران‏ ، بهار 1391 .

— سلسله مباحث وهابيت شناسى- عقل از منظر وهابيان، نشر مشعر – تهران، چاپ: 1، بهار 1390 .

— سلسله مباحث وهابيت شناسى- وهابيت و عالم برزخ – شيعه شناسى و پاسخ به شبهات، نشر مشعر – تهران، چاپ: 2، 1384.

لاهیجی ، رسائل فارسى، میراث مکتوب ، تهران ، 1375 شمسی ، اول ، به تحقیق علی صدرائی .

لاهیجی ، سرمايه ايمان، انتشارات الزهراء ، تهران‏ ، 1372 ش‏ ، سوم.‏

مطهری ، مجموعه‏آثاراستادشهيدمطهرى، انتشارات صدرا ، تهران ، بی تا.

ب. منابع عربی:

الله بداشتى ، شناخت سلفيه ‏، نشر مشعر، نرم افزار نور حج .

ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم – قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

ابن بَطة العكبري ، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ، نرم افزار الشاملة .

ابن تیمیه ، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة ، اول ، 1406 قمری.

— درء التناقض ، دار الكنوز الأدبية – الرياض ، 1391 ميلادی ، به تحقیق  محمد رشاد سالم.

— مجموعة فتاوى ، نرم افزار الشاملة .

ابن جوزی، ابو الفرج، مناقب الامام احمد ، نرم افزار الشاملة .

ابن حجر هیتمی، الفتاوى الحدیثیة، دار الفکر، بی‌جا، بی‌تا.

— فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة .

ابن حزم، أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد، تحقيق: سيد كسروي حسن.

ابن عساكر، تاريخ دمشق، بی تا، بی جا.

ابن قولويه، كامل الزيارات، نشر الفقاهة، 1417 ق .

ابن قيم الجوزیه ، مختصر الصواعق المرسلة، دار الکتب العلمیه ، بیروت ، چاپ اول ، 1405قمری .

ابن قيم الجوزية ، الروح، تحقيق : يوسف علي بديوي- دار ابن كثير- دمشق- بيروت- ط. 1- سنة 1414.

ابن کثیر دمشقى‏، البدایة و النهایة،دار الفکر، بیروت، بی‌تا.

— البداية و النهاية، محقق: علي شيري ، دار إحياء التراث العربي ، چاپ اول  1408، هـ – 1988م.

ابن منظور: محمد بن مكرم أفريقي، 1307 هـ، بيروت، لسان العرب، نشر دار صادر.

احمد بن حنبل، مسند احمد، دار صادر، بیروت، بی‌تا.

احمد عابدى، توحيد و شرك در نگاه شيعه و وهابيت (بررسى و نقد افترائات دكتر غفارى بر مذهب شيعه)، نشر مشعر ، بی تا ، اول.

أحمدبن يحيى الزهراني، التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية

اشعرى، احمد بن عيسى، النوادر، مدرسة الامام المهدى، قم، 1408 ق؛

بن عثيمين ، الاصول من علم الاصول، محمد بن صالح ، دار ابن الجوزي ، 1426هـ . ق.

— إعلام الموقعین عن رب العالمین، سایت المکتبة الشاملة .

— اقتضاء الصراط المستقيم، به تحقيق محمد حامد الفقي ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت.

امین صادق الامین ، المنهج السلفى، مكتبة الرشد / شركة الرياض ، بی تا.

آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله، مشاهير علماء نجد وغيرهم، دار اليمامة، 1394میلادی، چاپ سوم.

قوام الدين القمي الوشنوي دار التقريب بين المذاهب القاهرة.

برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، دار الكتب الإسلامية – قم، چاپ: دوم، 1371 ق.

بيهقي، الاسماء و الصفات، مكتبة السوادي، جدة – المملكة العربية السعودية ، ج 1، چاپ اول ، 1413 هـ -1993 م.

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ، ترجمة رقم 1302. محق ق: محمود محمد الطناحي – عبد الفتاح الحلو، انتشارات فيصل عيسى البابي الحلبي، سال چاپ 1383 – 1964.

تركي ، مجمل اعتقاد أئمة السلف، المملكة العربية السعودية ، چاپ دوم ، 1417 قمری.

الشويعر، تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية ، مكتبة المعارف، الرياض، چاپ دوم، 1413 هـ 1993 م.

أبي منصور الماتريدي التوحيد، بتحقيق د. فتح الله خليف، المكتبة الإسلامية – چاپ تركيه.

محمد بن جرير طبرى، جامع البيان لتفسير القرآن، نرم افزار مکتبة الشامله.

ابن عبدالبر ، جامع بيان العلم و فضله، نرم افزار مکتبة الشامله.

حكيم ، محمدتقى ، اصول العامة فی الفقه المقارن، قم، چاپ: دوم، 1418 ق.

حموي، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ، محقق: وهبي سليمان غاوجي الألباني ، دار السلام للطباعة والنشر – مصر ، چاپ اول  1410هـ – 1990م .

حميرى، قرب الاسناد، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث، قم، 1413 ق .

ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان، تذکرة الحفاظ، إحیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.

—- مختصر العلو ختصر العلو للعلي العظيم ، به تحقیق : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، دوم، 1412هـ-1991م.

—- سير أعلام النبلاء، ج 4و8، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413 ق.

رازی ، المحصل، دار الرازي‏، عمان‏ ، 1411 ق‏ ، اول‏ ، مقدمه و تحقيق از دكتر اتاى‏.

رافعي، فتح العزيز، دار الفكر.

حسن هراس ، رد على مقال لمحمد البهى في نقد الوهابية .

رمضان بوطى ، محمد سعيد ، السلفية مرحلة زمينة مباركة لا مذهب اسلامى ، دار الفكر، دمشق، سورية، ط.الأولى، (1408هـ).

ابن بطة ، الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة الإبانة الصغرى، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

عياض يحصبى ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

ابن‏قيم ، شفاء العليل، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

شوكانى، ارشاد الفحول. محقق : الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق – كفر بطنا ، دار الكتاب العربي ، چاپ اول 1419هـ – 1999م .

شوكانى، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، دار الفکر ، بیروت، بی تا.

شهرستانی، الملل و النحل ، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

عادل بن محمد بن فرحان البحيري الشميري، مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط ، نرم افزار الشاملة .

عاملی، جعفر مرتضى‏، الصحیح من سیرة النبی الأعظم‏، دار الحدیث‏، قم، چاپ اول، 1426ق.

عبد الجبار معتزلى، شرح الاصول الخمسة ، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

— شرح الاصول الخمسه، تحقيق سمير مصطفى رباب ، دار احياء التراث العربي‏ ، بيروت‏ ، 1422 ق‏ ، اول‏.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ، شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ، بی تا ، بی جا ، نرم افزار الشاملة.

عبد الله بسام، علماء النجد خلال ثمانیة قرون ، نرم افزار الشاملة .

عبدالرزاق، المصنف ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب السلفية، القاهرة ، بی تا.

عبدالله بن فهد الخليفي، تسفيه أدعياء التنزيه، بتحقيق الحسن بن علي السقاف .

علي بن خضير الخضير، الزناد في شرح لمعة الاعتقاد، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

غرناطی ، الموافقات، محقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، چاپ اول ، 1417هـ/ 1997م.

فاضل مقداد، شرح نهج المسترشدين، كتابخانه آيت الله مرعشى ره‏ ، قم‏ ، 1405 قمری ، به تحقيق سيد مهدى رجائى‏.

کاتب واقدی، محمد بن سعد بن منیع‏، الطبقات الکبری‏، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم، 1418ق.

كتاني ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، دار الكتب السلفية، سلسلة (من هدي الحديث النبوي) رقم 1، مصر.

كلینی، محمدبن یعقوب؛ اصول كافی، تهران، دارالكتب الاسلامیة، چاپ هفتم، 1383، ج پ.

— الكافي (ط – الإسلامية)، دار الكتب الإسلامية – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

كوثري، محمد زاهد بن الحسن؛ تكملة السيف الصقيل في رد ابن زنجفيل، نرم افزار الشاملة .

كورانى، الوهابية و التوحيد، دار السيرة، بيروت، 1419 ق.

مالكى ، مفاهيم يجب ان تصحح، دار جوامع الكلم، قاهرة ، 1993 ميلادی.

متقی هندی، علاءالدین علی بن حسام‏الدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، مؤسسة الرساله، بیروت، 1409ق.

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط – بيروت)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

محمد بن عبد الرحمن الخميس ، الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة، مكتبة الفرقان- امارات متحده عربي  ، 1419هـ – 1999م.

— اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث ، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة و أدلتها – القواعد الأربعة – التوحيد ، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

محمد بن عيسى ترمذى، سنن ترمذى، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

محمد بن مسلم بن قتيبة دينورى، الامامة و السياسة به تحقيق خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1418هـ – 1997م.

مرحوم كليني ، أصول الكافي ، ترجمه مصطفوى ، تهران، چاپ: اول، 1369 ش.

مرغينانى ، . الهداية شرح بداية المبتدي، الهداية، مصر ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ، بی تا . 1418هـ – 1997م.

المسائل المرضية على العقيدة الواسطية، ج 1 ، نرم افزار المکتبة الشاملة 5/3 .

الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى وعلماء إفريقية والأندلس والمغرب ، جـ 11، دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1401 هـ 1981 م.

رازی ، مفاتيح الغيب، ج 4، طـ. مصر، طـ. دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت.

عواد بن عبد الله المعتق ، مقاله أهل السنة والجماعة، مجلة البحوث الإسلامية، شماره 79.

مقدمه ابن خلدون، نرم افزار جامع تاریخ نور www.noorsoft.org.

شهرستانی ، الملل و النحل ، الشريف الرضي‏، قم‏، 1364 ش، چاپ سوم به تحقيق محمد بدران.

جوادی ، منزلت عقل، إسراء ، قم ، بهار 1389 ، دوم.

موسى محمد على ، حقيقة التوسل والوسيله، عالم الكتب، بيروت 1405 ه‍ ، دوم.

ابن جوزی ، الموضوعات ، نرم افزار الشاملة.

حسين إسماعيل الجمل ، وجوب الأخذ بحديث الآحاد، دار المعراج الدولية – دار ابن حزم – السعودية- الرياض / لبنان – بيروت ، چاپ دوم ،  1423هـ -2002م.

عبد الله بن عبد الحميد الأثري ، الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة و الجماعة ، نرم افزار الشاملة.

محمد با كريم محمد با عبد الله ، وسطية أهل السنة بين الفرق ، دار الراية للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى 1415هـ -1994م.

هیثمی، احمد بن حجر، الصواعق المحرقة فی الرد علی اهل البدع و الزندقة، مکتبة القاهرة، 1385ه.ق.

چکیده:

سلفیه عربستان به رهبری مذهبی آل الشیخ و سیاسی آل سعود در عصر حاضر ، و باتکیه بر مبانی عقیدتی افرادی چون احمد بن حنبل و به خصوص ابن تیمیه ، در هستی شناسی حس گرا بوده  و نسبت دادن تمام اعراض به خدای متعال از لوازم کلام آنها برداشت می گردد . سلفیه در مباحث معرف شناسی برای عقل هیچ اعتباری قائل نیستند و فقط بر نقل تکیه داشته و در مباحث معنی شناسی منکر وجود مجاز در قرآن بوده و قائل به توقیفی بودن اسماء و صفاتند و با تاکید بر ظواهر قرآن ، سنّت و فهم سلف صالح ، هرگونه تعقّل را در مباحث عقیدتی غیر قابل قبول دانسته و حتی روایت واحد را بر اصل عقلی مقدّم می دارند . انکار غیب واقعی از لوازم این مبانی فکری است و با توجه به مبنای هستی شناختی ، برزخ به آن معنا که شیعه و اهل سنت قبول دارند ، نفی می گردد و راه معرفت عقلی به این مباحث مسدود خواهد بود . اینان در عصمت فقط پیامبران را در حیطه دریافت و القاء وحی معصوم دانسته و عصمت ذاتی را برای هیچ یک از انبیاء قائل نیستند و با توجه به روایات موجود در صحیحین که عمده منبع صحیح نزد سلفیه به شمار می آید باید صفاتی برای خدا فرض کرد که جسمانی بوده و خدای مجرّد در این مکتب بی معنا است .

مقدمه

طرح و تبيين مسأله؛

اختلاف آرای مسلمانان در مفاهیمی چون توحید، شرک، إیمان، بدعت و مانند آنها، ریشه در أصول و مبانی خاص آنان دارد. در این پایان نامه به تبیین و بررسی مبانی سلفیه عربستان در توحید و نبوت خواهیم پرداخت و مباحثی در زمینه هستی شناسی، روش شناسی، معنا شناختی و ثمرات این مبانی در توحید و نبوت از منظر خوانندگان می گذرد .

سوالات اصلی و فرعی؛

سوال اصلی:

مبانی سلفیه عربستان در توحید و نبوت، در هستی شناسی و روش شناسی، معنا شناختی چیست؟ این مبانی چه پیامد هایی در توحید و نبوت دارد؟

سوالات فرعی:

1- سلفیه چه فرقه ای است؟ و منشأ فکري و ريشه هاي تاريخي سلفي گري در اسلام چیست؟

2- گرايش هاي سلفي گری عربستان کدامند؟

3- دیدگاه سلفیه درباره هستی چیست؟

4- مبانی معرفت شناختی و منابع معتبر معرفت در نزد سلفیه چیست؟

5- دیدگاه سلفیه در معنا شناختی، به ویژه در تاویل متشابهات قرآن و حدیث چیست؟

ضرورت تحقیق؛

شالوده اصلی انسان اعتقاد وایمان اوست.[1] اصلی ترین موضوعات اعتقادی توحید، نبوت و معاد است. دراین میان نیز، توحید اصل و دو مورد فرع بر آن هستند .

همه اعتقادات مبتنی بر یک سری قواعد، اصول و مبانی خاص است، که از آنها به مبانی اعتقادی آن فرقه تعبیر می شود و مفاهیم مهمی چون توحید، نبوت و معاد برآنها پایه ریزی می گردد.

سلفیه عربستان، در عصر حاضر یکی از مشهورترین و با نفوذ ترین فرقه های اهل سنت است. اندیشه ها و تفسیر های خاص این فرقه در اصول اعتقادات، به ویژه توحید و شرک، منشأ تمام إتهام زنی ها أعم از: تحقیر، تکفیر، انتساب شرک، هدم بقاع متبرکه و در مرتبه ای بالاتر ترور، کشتار، جنگ و بر اندازی در کشورهای اسلامی است.

این برداشت خاص از مهمترین اصول اعتقادی، مبتنی بر مبانی خاص این فرقه است. در این رساله سعی شده به طور کامل، مبانی سلفیه در زمینه های مختلفِ هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناسی و معنی شناسی، با عرضه بر مبانی شیعه إمامیه، مورد تطبیق و بررسی قرار بگیرد.

فرضیه؛

إنکار مجردات، نفی حجیت عقل، تصویر نا صحیح از توحید عبودی، تنقیص ذات الهی در مباحث مربوط به ذات و صفات، تنقیص مقام نبوت، نفی حیات برزخی، نفی ارتباط مردگان با دنیا و موارد دیگر، از ثمرات مبانی سلفیه در توحید و نبوت است. از این رو، اینان با تکیه بر این مبانی به إتهام زنی به مسلمانان پرداخته، اهل قبله را کافر و مشرکتر از مشرکان زمان بعثت می دانند.

پیشینه بحث از موضوع؛

بحث و نقد پیرامون معتقدات هر مکتبی به دو صورت متصور است:

آ: بررسی مسائل اعتقادی و نقد آنها در ابواب خاص؛

ب: بررسی مبانی اعتقادی و متعاقب آن، بررسی مسائل اعتقادی بر اساس آن مبانی.

در رابطه با اعتقادات سلفیه، بیشتر تالیفات چه در راستای تبلیغ و چه در نقد متمرکز بر روش اول است. این تالیفات بسیار زیاد بوده، که به عمده آنها در فصل های آینده اشاره می شود.

اما در این بین، متفکران برجسته ای هم از روش دوم در نقد این تفکرات استفاده کرده اند، که می توان از معاصرین به تالیفاتی چون کتاب جناب دکتر علی اله بداشتی، با نام بررسی و نقد آرای سلفیه در باره توحید اشاره کرد. استاد محترم در چند فصل، به بررسی تفصیلی أهم مبانی این فرقه در بحث توحید پرداخته اند.

در همین راستا، کتاب دیگری از استاد فرمانیان، با نام بررسی مبانی سلفیه به چاپ رسیده است. این کتاب در اصل، رساله دکترای ایشان بود، که تحت راهنمایی استاتید محترم آقایان دکتر بهشتی ، دکتر علی اله بداشتی و دکتر احمد عابدی به پایان رسید.

و اما کتاب سوم،  اثر استاد سید مهدی علیزاده موسوی است. ایشان در کتاب سلفی گری و وهابیت (مبانی)، به بحث علمی با گزینش روش دوم پرداخته است.

در منابع عربی، آثار خاصی در این زمینه با روش دوم به چشم نمی خورد، هر چند که برخی نام ها مثل قواعد المنهج السلفی، رهزن است؛ چرا که فقط بخش کمی از این کتب به مبانی اختصاص داده شده است.

در این پایان نامه سعی بر این است، که با استفاده از روش دوم در راستای إرتقای بحث، گامی جدیدتر بر داشته شود و مبانی سلفیه عربستان به خاص مورد بررسی قرار گیرد ، و من الله المستعان و الله هو المعین.

فصل اوّل

امام صادق علیه السلام:

“اى علقمه، زبان هائى كه ذات مقدس خداوندى را، به چيزهائى كه هيچ شايستگى و تناسبى با خداوند ندارد، نسبت مي دهد، چگونه ممكن است از نسبت‏هاى ناراحت‏كننده به شما خوددارى نمايد؟

پس بايد شما از پروردگار يارى بطلبيد و صبر و استقامت داشته باشيد، كه زمين ملك خدا است. او را به هر كس كه بخواهد، مي دهد و البته پايان امر و عاقبت نيك براى پرهيزكاران است”. [2]

1-1. منشأ فکري و ريشه هاي تاريخي سلفي گري در اسلام:

چه عواملی در تاریخ، باعث ایجاد رشد و تثبیت سلفی گری در جهان اسلام شد؟ در جواب این سوال، بررسی چند عامل بسیار مهم مد نظر قرار می گیرد.

1- جریان جدائی ثقلین؛

2- جریان منع حدیث؛

3- جريان تحريف حدیث؛

4- ظهور بعضی از خواص در این جریان؛

سلفیه در عصر حاضر، چه فرقه ای حق باشد! و چه باطل! در هر صورت مصداق حق يا باطلِ حدیث مشهوری است، که فریقین از نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نقل نموده اند:

“ستفترق أمتي بعدي على ثلاث و سبعين فرقة، واحدة منها ناجية و الباقون في النار”.[3]

امت من بعد از من بر هفتاد و سه فرقه خواهند شد؛ یکی از آنها نجات یافته و دیگر فرقه ها در آتش خواهند بود.

قبل از بررسی سوال اول، باید جواب این سوال مشخص گردد، که چه عواملی در تاریخ، باعث ایجاد فرقه های مختلف در میان مسلمین گردید؟ هر جوابی از این سوال دهیم، همان جواب از سوال اول است لذا؛ به طور دقیق عوامل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-1-1. جریان جدائی ثقلین:

مهمترین عامل فرقه گرائی در میان مسلمانان، جدائی آنها از ثقلین است. حدیث ثقلین از معتبر ترين ومعروفترین احادیث نقل شده در منابع شیعه و سنی است.

این حدیث با متن های مختلفی روایت شده است.[4]

آية الله علامه مير حامد حسين لكهنوى هندى نيشابورى رضوان الله عليه، جلد دوازدهم از کتاب عبقات الانوار خود را به بحث در پيرامون اين حديث اختصاص داده و آن را به دو جزء تقسيم كرده و جزء اول را اختصاص به بحث از سند حديث و جزء دوم را اختصاص به بحث در دلالت آن داده است.

ميرزا نجم الدين شريف عسگرى نيز، كتابى مستقل به نام محمد و على و حديث الثقلين و حديث السفينة از مصادر عامه ، درباره اين حديث و حديث سفينه تأليف نموده است‏.[5]

عباراتی چون: ما إنْ أَخَذْتُمْ، أخْذ، تمسک و إتباع در منابع معتبر اهل سنت آمده است.[6]  منظور از واژگان فوق، تبعيت و پيروى است.

واژه اعتصام  نیز در قرآن، حديث، لغت عربى و استعمالات فصيح، همان معناى تمسك است. [7] و تمسك به معناى اتباع و پيروى است.

عبدالرؤوف مَناوى مصرى، در شرح كلمه عِتْرَتي مى‏گويد:

“عترت رسول خدا صلى الله عليه وآله، همان اصحاب كسائى هستند، كه خداوند متعال، هر گونه پليدى را از آن‏ها دور كرده و آنان را به طور كامل پاك فرموده است”.

نتيجه سخن اين است، كه حديث ثقلين، گرچه به متن‏هاى گوناگون نقل شده ولى تمامىِ آن‏ها مفيد يك معنا بوده و اثبات امامت و خلافت، یعنی مرجعیت سیاسی و علمی أهل بیت است.

در بين متن های حدیث، دلالت كلمه خليفتين، در روایت پيامبر صلى الله عليه وآله از همه صريح‏تر است و هيچ اختلافى در مورد دلالت آن بر مرجعیت فوق نيست لذا؛ از اين جا درمى‏يابيم، كه قرآن كريم و روايات صادره از رسول خدا صلى الله عليه وآله، چگونه يكديگر را تصديق مى‏نمايند. قرآن كريم مى‏فرمايد:

“وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرقُوا”.

و همگى به ريسمان خدا تمسك كنيد و پراكنده نشويد.

و رسول خدا صلى الله عليه وآله نيز در حديث ثقلين مى‏فرمايد:

“إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً”.

من دو چيز گران‏بها در بين شما مى‏گذارم: كتاب خدا و عترت و خاندانم. مادامى كه به آن‏ها تمسك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد.

آن چه را كه قرآن كريم به عنوان حبل الله به تمسك به آن امر مى‏فرمايد، رسول خدا صلى الله عليه وآله، به عنوان عِترتي و أهل بيتي به تمسك به آن دستور مى‏دهد.[8]

به راستى اگر به اين حديث شريف عمل مى‏شد و بر مصاديق صحيحش – خاندان پیامبر علیهم السلام – تطبيق مى‏گرديد، آیا هیچ گاه شاهد رخداد چنين اختلافات و فرقه های ضال و مضل در میان امت اسلام می بودیم؟ و امت اسلامی مصداق حدیث افتراق قرار می گرفت؟

با توجه به مطالب سابق تکلیف جامعه اسلامی بعد از پیامبر مشخص است و اگر مسلمانان به تکلیف خود عمل نکنند، با فاجعه ای بنام فرقه های انحرافی فراوان، دست به گریبان خواهند بود.

اما بزرگترين خيانت ها در تاريخ اسلام و بشريت و ضربتى كارى، كه بر وحدت اسلامى خورد همين بود، كه جریان نفاق، مرموز ترین و خطرناکترین جریانهای زمان پیامبر نگذارد پيامبر با سند كتبى، آنچه را امت پس از آن هرگز گمراه نگردند، بنويسد و با عبارت سخيف:

ان الرجل ليهجر !!! [9]

خطاب به پیامبر، كمال بي ادبي و اوج نفاق را هويدا نماید.

ابن عباس، براى اين مصيبت عظیم بشدت مى‏گريست و آن قدر اين مصيبت را بزرگ مى‏شمرد، كه مى‏گفت‏:

“الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله و بين ان يكتب لهم ذلك الكتاب”.[10]

اگر اين كلام، كلام پيغمبر هم نباشد، كجايش هذيان و ياوه گويى است؟

چه قدر اين مصيبت جانكاه است و چه قدر براى مسلمانان اين موقف سوء عمر خسارت و زيان داشت!!!

در حالى كه، اگر يك مرد عادى در چنين حالى بخواهد وصيتى كند، همه استقبال مى‏نمايند و با روى گشاده و مهر و ملاطفت جواب مى‏دهند اما پيغمبر خدا، كه رحمة للعالمين بود (وامصيبتاه)، با چنين خشونت عمرى در اين لحظه مواجه شد و ان نبى الله ليهجر، شنيد.

اصولًا چه مقامى صلاحيت دارد، كه امر اكيد پيغمبر را آن‏هم در موضوعى، كه مستقيماً مربوط و در صلاحيت مقام رسالت است، يعنى تضمين هدايت مردم، رد كند؟ و آيا چنين عملى با اسلام و ايمان به رسالت و دستور صريح قرآن ‏- مَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (حشر/7) – سازگاری دارد؟

این ناسازگاری ها ادامه داشت و در آخر منجر به فاجعه سقیفه – جدائی سیاسی – و منع حدیث – جدائی علمی -، که این دو، مصداق أتم جدائی قرآن و عترت است، گردید و این ثمره ای جز ایجاد فرقه های انحرافی و فهم های خاص و باطل از قرآن نبود که فرمود : إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَمُ (إسراء/9) .

1-1-2. جریان منع حدیث:

این مساله مورد اتفاق همه است که ، در عهد پیامبر فرض و تخمین یعنی اجتهاد، معنی نداشت و در آن زمان جزم و یقین حاکم بود. کتاب خدا و خود پیامبر، که لا ینطق عن الهوی، عهده دار جواب به تمام سوالات گردیدند.

اما بعد از وفات پیامبر، در جریان سقیفه مسأله جور دیگر رقم خورد. زمام سیاسی به دست افرادی افتاد، که رسما اعلان کردند: قرآن به تنهائی کافی است و دیگران را از نقل روایت به شدت بر حذر داشتند!

اما موضوعی که در زمان خلفا آغاز شد، فراتر از منع کتابت حدیث بود. پس از پیامبر اسلام (ص)، خلفای سه‌گانه از نشر و ترویج احادیث رسول مکرم اسلام ممانعت به عمل آوردند. ممنوعیت حدیث از زمان ابوبکر، خلیفه‌ی اول آغاز شد و در عصر عمر و عثمان، با شدت بیشتری ادامه یافت.

ذهبی می نویسد:

“بعد از وفات پیامبر، ابابکر مردم را جمع کرد و گفت: “شما از رسول الله احادیثی نقل می کنید، که در آن اختلاف دارید! به تبع آن، اختلاف مردم بعد از شما بیشتر خواهد شد! لذا؛ هیچ چیزی از پیامبر نقل نکنید! اگر از شما سؤال کردند، بگوئید میان ما و شما کتاب خدا حاکم است. حلالش را حلال و حرامش را حرام شمارید و سیره عمر نیز، در سیاست همان رویه ابابکر بود! ابن سعد در طبقات نقل کرده است که “در عصر عمر بن خطاب أحادیث متناقض زیاد شده بود، پس به مردم نوشت، آنها را بیاورند و امر به پاره کردن و نابودی آنها کرد. !” [11]

عمر، به دنبال همین سیاست به برخی از صحابه – مانند ابو درداء و ابوذر – اجازه‌ی خروج از مدینه را نداد، [12]مگر کسانی که به عنوان والی به مناطق مختلف رفتند.

ابو هریره نقل می‌کند که:

“ما در زمان عمر نمی‌توانستیم بگوییم : قال رسول الله تا این‌که عمر از دنیا رفت”.[13]

در طبقات ابن ‏سعد آمده است:

“در روزگار عمر بن خطاب، احادیث فزونی یافت و عمر از مردم خواست، که احادیث را پیش او آوردند و چون آنها را آوردند، دستور داد همه را بسوزانند.[14] سپس گفت: “مثناة کمثناة اهل الکتاب”.[15] طبق این بیان، خلیفه‌ی دوم، چون سابقه‌ی دوستی با اهل کتاب داشت، می‌دانست، که یهودیان غیر از تورات کتابی دارند، که در آن اسرائیلیات بود و به آن مثناة یا مشناة[16] می‌گفتند، او به زعم خود می‌خواست، تا قرآن به سرنوشت تورات گرفتار نشود”.

شاید گفته شود: به هر حال اینان با اصل نقل حدیث مخالفت نداشتند؛ بلکه، مشكل اصلي خلط احادیث صحیح و باطل بود؟

در جواب می گوییم: راهکار آن بسیار ساده بود، می توانستند از افرادی چون: فاطمه زهراء سلام الله علیها، امیر مومنان علیه السلام، عمار، اباذر و یا بلال! که خود پیامبر آنها را صراحتا یا تلویحا به میزان، در این گونه معضلات معرفی کرده اند، استفاده نماید؛ نه اینکه نقل حدیث را به طور کامل ممنوع اعلام نمایند.

پیامبر پیرامون عمار یاسر فرمودند:

“عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه”.[17]

تمام جان عمار از ایمان پر شده است.

عائشة می گفت :

“لعمار ملئ من كعبيه إلى قرنه إيمانا”.[18]

همه ی جان عمار را ایمان پر کرده است.

“ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما”.[19]

هرگاه عمار، میان دو امر مخیر شود، فقط آنچه به صواب نزدیکتر است را انتخاب می کند.

اگر این دست احادیث با آیاتی چون:

“إِنما يفْتَرِي الْكَذِبَ الذينَ لا يؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ (نحل/ 105)”.

تنها كسانى دروغ مى‏بندند، كه به آيات خدا ايمان ندارند؛ (آرى،) دروغگويان واقعى آنها هستند.

جمع شوند، آنگاه به ارزش صدق عمار پی برده می شود.

پیامبر در مورد بلال می فرماید:

“ما حدثك عنى بلال فقد صدقك بلال لا يكذب لا تغضبى بلالا فلا يقبل منك عمل ما أغضبت بلالا”.[20]

هر چه بلال از من روایت کرد، صادق است، بلال دروغ نمی گوید …..

جلوگیری از ضبط و نگارش حدیث، موجب نابودی بسیاری از احادیث گران بهاء شد و آیندگان را از این میراث ارزشمند محروم نمود. پیامبر در مورد امیر مومنان علیه السلام فرمودند:

“هر آنچه آموختم به علی یاد دادم و علی دروازه دانش من است”.[21]

“من شهر فقاهتم و علی درب آن”.[22]

این در حالی است، که در منابع اهل سنت، روایات منقوله از امیر مومنان، به بیش از 536 حدیث نمی رسد![23] شخصیت بی بدیلی که با پیامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)، بیشتر از بیست و سه سال همراه بود و طبق سخن فتح الباری:

“وكان يتبع النبي اتباع الفصيل أثر أمه، قال عنه ابن حجر: وكان قد رباه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من صغره لقصة مذكورة في السيرة النبوية، فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات”.[24]

جالب آنکه، از این تعداد حدیث، فقط پنجاه حدیث آن صحیح است و بخاری از این میان، فقط بیست حدیث از حضرت نقل نموده است!!![25]

و از امام حسن مجتبی علیه السلام سیزده!!! و از اباعبدالله علیه السلام، هشت حدیث  نقل شده است!!!، در حالی که ابن عقده می گوید:

“من از اهل بیت سیصد هزار حدیث حفظ کرده ام!”.[26]

از سلمان، كه پيامبر در مورد او فرمود:

“سلمان، دانش گذشتگان و آیندگان را یک جا دارد! دانش او، دریای مواجی است خشک نشدنی!”

فقط شش حدیث نقل شده است!!!

عجيب تر از همه، برخورد غیر منصفانه ای است، که با سیدة زنان اهل جنت، صدیقه طاهره سلام الله علیها، صورت پذیرفته است! ایشان، در حدود هجده سال، در کنار پیامبر زندگی نمود و نزدیک ترین شخص به پیامبر بود. این در حالی است، که اگر فقط هشت سال آخر این زمان را حساب کنیم و فقط ایشان روزی یک حدیث، از نبی اسلام روایت کرده باشند، تعداد این احادیث، به بیش از 2920 حدیث خواهد رسید اما متاسفانه، تنها دو حدیث صحیح از ایشان روایت شده است!!!.[27] حال، از خود سوال کنیم، این حضرات چه تعداد حدیث، از عایشه، همسر مطلقه[28] نبی اسلام، نقل نموده اند؟

در جواب می گوئیم: عائشه پنج سال با پیامبر بود، البته او هر ده روز حق همسری داشت، یعنی تقریبا صد وبیست روز با پیامبر بوده و جالب آنکه، 2210 حدیث صحیح در منابع أخَوان منصفِ اهل سنت از او نقل شده است!!!

الغرض احدی از مسمانان در این که دین مقدس اسلام، آخرین و کامل‌ترین دین الهی است شک ندارد و برای رشد و تعالی انسان‌ها در همه ابعاد، برنامه‌ها و احکام جامعی را در نظر گرفته است. معجزه‌ی جاویدش را کتاب قرآن قرار داده است و در اولین آیات نازل شده آن، امر به قرائت کرده است و از خدای جهانیان به عنوان معلمی که به ‌وسیله‌ی قلم تعلیم می‌دهد، یاد می‌کند[29] و سنت، به عنوان دومین منبع معارف اسلامی، علاوه بر این‌که مبین و مفسر قرآن کریم به‌شمار می‌رود، نقش مهمی نیز در تبیین و شناساندن احکام و معارف اسلامی ایفا می‌کند زیرا بسیاری از دستورات قرآن مجمل است و با کنار نهادن سنت و احادیث رسول خدا (ص)، نمی‌توان به تفسیر و معنای این آیات پی‌برد.

علی‌رغم این‌که، وجود سنت در کنار قرآن کریم، برای تبیین حقایق قرآنی ضرورتی انکار ناپذیر است و از سوی دیگر، پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع)، همواره به فراگیری حفظ و نشر احادیث ترغیب و تشویق می‌نمودن، احادیث فراوانی که مسلمانان را به این مهم فراخوانده است، گواه بر این مسئله است. از جمله می‌فرماید:

“خداوند خرم و شاداب گرداند، کسی را که گفتار مرا بشنود و خوب ضبط کند و بفهمد و به دیگران برساند؛ چه بسا کسی که حامل سخنی عمیق است و آن را برای فقیه‌تر از خود نقل می‌کند و چه بسا حامل سخنی عمیق که خود فقیه نیست”.[30]

مهم­ترین علت منع حدیث، عامل سیاسی بوده است. برخی سنت و سخنان رسول اکرم (ص) را، مانع بزرگی بر سر راه خود می‌دیدند؛ از این‌رو، چاره را در این دیدند، که این مانع را از سر راه خود بردارند زیرا می‌توانستند با کنار گذاشتن احادیث، قرآن را به دلخواه خود تأویل و تفسیر نمایند.

بله، آنچه سبب منع از تدوین، نشر و نگارش حدیث پس از رحلت رسول ‏اکرم گردید، همان چیزی است، که مانع نگارش وصیت پیامبر اکرم در بستر احتضار گردید.

اگر احادیث نبوی جمع و تدوین می‌شد، بی‌درنگ مورد رجوع و قرائت و تدریس جامعه‌ی اسلامی قرار می‌گرفت و این باعث می‌شد، تا توده‌ی امت با فلسفه‌ی سیاسی اسلام نیز، آشنا شوند و این فلسفه، با نظام‌های خلافت نمی‌ساخت.

آری! هفتاد و دو ملت یاد شده و ضلالات بعد آن، ریشه ای جز در جدائی امت از ثقلین نداشته و واکاوی عوامل دیگر، فرع این دو عامل اصلی است، که به برخی از آنها اشاره می شود.

ابن سعد در طبقات گويد:

“نخستين كسى كه تصميم گرفت، كتابى در حديث و سيره تاليف كند، مروان بن حكم بود. او دستور داد: اخبار رسول خدا صلى الله عليه و اله را، كه غير از طريق ابو هريره بود، تدوين كنند؛ از اين روايت معلوم مى‏گردد، كه تا آن روز، فقط اخبار ابو هريره در ميان مردم بوده است و از ساير صحابه حديثى نبوده.

بعد از آن، فرزندش عبد العزيز بن مروان، به كثير بن مره حضرمى دستور داد: نام كسانى را كه در جنگ بدر شركت داشتند، بنويسد؛ او هم هفتاد نفر از شركت‏كنندگان بدر را، در آن كتاب نوشت و بعد از آن عمر بن عبد العزيز، هنگامى كه به خلافت رسيد، فرمانى صادر نمود، تا اخبار و احاديث رسول اكرم را جمع آورى كنند و در كتابى ثبت نمايند”.[31]

با اين روايات معلوم مى‏گردد، كه تدوين حديث و سيره، از اواخر قرن اول هجرى آغاز شده است.

تاليف و تنظيم كتب حديث و سيره، از قرن دوم، بطور گسترده آغاز گرديد. گروهى از علماء و محدثين در اين دو موضوع، كتاب‏هائى نوشتند. مشهورترين سيره نويسان در اين قرن، ابن اسحاق و ابن هشام هستند و مشهورترين حديث نويسان هم، مالك بن انس و ابن ابى شيبه و عبد الرزاق صنعانى مى‏باشند.

از قرن سوم، گروه بى‏شمارى به تدوين حديث روى آوردند. اكثر اين محدثان و مؤلفان، صحاح و مسانيد خراسانى هستند. نيشابور، هرات، بلخ، مرو، بخارا و سمرقند از مراكز بزرگ نشر حديث و تدوين كتب روائى بودند؛ مانند: بخارى، مسلم ابو داود، نسائى، ابو عوانه، اسحاق بن راهويه و ابن حنبل و گروهى ديگر.

در قرن چهارم نيز، بيهقى صاحب سنن الكبرى، و حاكم نيشابورى مؤلف مستدرك صحيحين، پا به عرصه گذاشتند و اين دو كتاب را به عالم حديث ارائه دادند؛ مخصوصا صاحب مستدرك، كه كتاب خود را بر اساس شرائط و مبانى بخارى و مسلم تاليف كرد و اخبارى را، كه آن‏ها نياورده بودند، در مستدرك نقل كرد.

دخالت خلفاى بنى عباس و نفوذ جريان‏هاى سياسى، فكرى، عقيدتى و فرقه‏اى در تاليف و تدوين اين كتابها، بسيار مؤثر بوده است. تحقيق در اين موضوع، نيازمند يك كتاب مستقل است و در اين مختصر، جاى بحث آنها نيست. مطالعه و تحقيق در حالات محدثان، تفاوت افكار و انديشه‏هاى آنان را، بخوبى روشن مى‏سازد.

 [1]– قال الامام الصادق عليه السلام: لو أن العباد وصفوا الحق، و عملوا به، و لم يعقد قلوبهم على انه الحق، ما انتفعوا.

اگر بندگان در باره حق داد سخن دهند و به آن عمل نيز بكنند، ليكن در قلب خود معتقد به حق بودن آن نباشند، از آن سودى نخواهند برد. برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، 2جلدی ، ص  249، دار الكتب الإسلامية – قم، چاپ: دوم، 1371 ق.

[2]– مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط – بيروت)، 111جلدی ج 67، دار إحياء التراث العربي – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[3] – سنن الترمذي باب الإيمان حدیث 2640، دار الكتب العلمية، بيروت، اول، 1410هـ. ؛ سنن أبی داود باب السنة حدیث 4596، دار الدعوة، إستانبول، 1401هـ ؛  سنن ابن ماجه باب الفتن حدیث 3991، دار الدعوة، إستانبول، 1401هـ ؛ مسند أحمد بن حنبل ج 2، ص: 332 ، المكتب الإسلامي، بيروت 1978م.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شبهه ابن‌کمّونه؛ پيشينه و تحليل پاسخ‌ها
 • پايان نامه بررسي تأثير مباني فکري ابن تيميه و ابن قيم در تفسيرشان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122