پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر برپذيرش نهاده هاي زيستي توسط گندمکاران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر برپذيرش نهاده هاي زيستي توسط گندمکاران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 183 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر برپذيرش نهاده هاي زيستي توسط گندمکاران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه 1
2-1 بیان مسئله 5
¬3-1 اهمیت و ضرورت 8
4-1 اهداف پژوهش 12
الف: هدف کلی 12
ب: اهداف جزئی 12
5-1محدودیت¬های تحقیق 13
1-5-1محدوده موضوعی 12
2-5-1 محدوده انسانی 12
3-5-1 محدوده مکانی 13
4-5-1 محدوده زمانی 13
6-1 واژگان پژوهش 13
1-6-1 کود آلی 13
2-6-1 کودسبز 13
3-6-1 کمپوست 13
4-6-1 کود دامی 14
5-6-1 مالچ 14
6-6-1 کود زیستی 14
فصل دوم : مروری بر پژوهش¬ها
1- 2 مقدمه 15
2-2 نهاده¬های شیمیایی 17
3-2 اثرات منفی نهاده¬های شیمیایی بر کشاورزی و محیط¬زیست 18
4-2 دلایل عمده¬ی تحول در کشاورزی 19
5-2 مفهوم کشاورزی پایدار 20
6-2 اصول کشاورزی پایدار 21
7-2 اهداف کشاورزی پایدار 22
8-2 ابعاد مربوط به توسعه کشاورزی پایدار 24
9-2 مفهوم کشاورزی زیستی 24
10-2 اهداف کشاورزی زیستی 26
11-2 اصول کشاورزی زیستی 28
12-2 تاریخچه¬ی کشاورزی زیستی در جهان 28
13-2 تاریخچه کشاورزی زیستی در ایران 33
14-2 ابعاد کشاورزی زیستی 33
15-2 ابعاد اقتصادی کشاورزی زیستی34
16-2 ابعاد اجتماعی کشاورزی زیستی 34
17-2 ابعاد زیست محیطی کشاورزی زیستی 35
18-2 اهمیت نهاده¬های زیستی در کشاورزی 35
19-2 وضعیت کاربرد کودهای زیستی در ایران 38
20-2 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشاورزی زیستی 38
21-2 پیش¬نیازهای توسعه کشاورزی زیستی 40
22-2 چالش¬هاي كشاورزي زیستی در ايران 40
23-2 نتیجه¬گیری 41
بخش دوم
24-2 مدل¬های پذیرش فناوری 42
1-24-2 مقدمه 42
2-24-2 مدل عمل منطقی 43
3-24-2 مدل رفتار برنامه¬ریزی شده 45
4-24-2 مدل تجزیه رفتار برنامه¬ریزی شده 46
5-24-2 مدل پذیرش فناوری (TAM ) دیویس 49
بخش سوم
25-2 مروری بر مطالعات پیشین52
1-25-2 مطالعات داخلی 52
2-25-2 معالعات خارجی 60
26-2 نتیجه¬گیری 64
27-2 مدل نظری پذیرش 64
فصل سوم
1-3 مقدمه 66
2-3 روش تحقیق 66
3-3 جامعه و نمونه آماری 66
4-3 سوال¬های تحقیق 68
5-3 ابزار جمع¬آوری داده¬ها 68
6-3 متغیرهای پژوهش 69
1-6-3 متغیرهای وابسته 71
1-1-6-3 ادراک از سودمندی نهاده¬های زیستی 70
2-1-6-3 ادراک از سهولت استفاده از نهاده¬های زیستی 71
3-1-6-3 نگرش در رابطه با استفاده از نهاده¬های زیستی 71
4-1-6-3 تمایل در رابطه با استفاده از نهاده¬های زیستی 72
5-1-6-3 رفتار در رابطه با استفاده از نهاده¬های زیستی 73
2-6-3 متغیرهای مستقل 73
1-2-6-3 ویژگی¬های فردی و زراعی 73
7-3 تجزیه و تحلیل داده¬ها 74
8-3 سطح¬بندی متغیرهای پذیرش نهاده¬های زیستی از دیدگاه گندم¬کاران 74
9-3 شناسایی منطقه مورد مطالعه 75
فصل چهارم
1-4 مقدمه 77
2-4 یافته¬های توصیفی 77
1-2-4 توزیع فراوانی سن پاسخگویان 78
2-2-4 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 78
3-2-4 توزیع فراوانی بعد خانوار پاسخگویان 79
4-2-4 توزیع فراوانی مالکیت زمین پاسخگویان 79
5-2-4 توزیع فراوانی سابقه کاشت گندم پاسخگویان 80
6-2-4 توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول گندم پاسخگویان 81
7-2-4 توزیع فراوانی شرکت پاسخگویان در کلاس¬های آموزشی-ترویجی 81
8-2-4 توزیع فراوانی میزان مصرف سم در محصول گندم توسط پاسخگویان 82
9-2-4 توزیع فراوانی میزان مصرف کود شیمیایی در محصول گندم توسط پاسخگویان 82
¬ ¬10-2-4 توزیع فراوانی میزان اطلاعات و میزان استفاده پاسخگویان در مورد نهاده¬های زیستی 83
11-2-4 اولویت¬بندی گویه¬های سودمندی نهاده¬های زیستی از دیدگاه گندم¬کاران 84
12-2-4 اولویت¬بندی گویه¬های سهولت استفاده از نهاده¬های زیستی از دیدگاه گندم¬کاران 85
13-2-4 اولویت¬بندی گویه¬های نگرش گندم¬کاران در خصوص استفاده از نهاده¬های زیستی 86
14-2-4 اولویت¬بندی گویه¬های تمایل گندم¬کاران در خصوص استفاده از نهاده¬های زیستی 87
15-2-4 اولویت¬بندی گویه¬های رفتار گندم¬کاران در خصوص استفاده از نهاده¬های زیستی 88
16-2-4 اولویت¬بندی گویه¬های پذیرش نهاده¬های زیستی از دیدگاه گندم¬کاران در حال حاضر 89
17-2-4 اقدامات لازم جهت توسعه¬ی پذیرش نهاده¬های زیستی 91
18-2-4سطح¬بندی میزان مطلوبیت ابعاد پذیرش نهاده¬های زیستی 92
3-4 آمار استنباطی 93
1-3-4 مقایسه میانگین ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی بر حسب شرکت در کلاس¬های آموزشی-ترویجی 93
2-3-4 مقایسه ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی بر حسب ویژگی¬های فردی پاسخگویان 95
3-3-4 مقایسه ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی بر حسب ویژگی¬های حرفه¬ای پاسخگویان 100
4-3-4 آزمو¬های همبستگی 102
1-4-3-4 بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی با متغیرهای فردی 102
2-4-3-4 بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی با متغیرهای حرفه¬ای 105
5-3-4 تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی 107
6-3-4 رابطه بین عامل¬های پژوهش و ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی از دیدگاه گندمکاران 110
7-3-4 رابطه بین متغیرهای وابسته پژوهش 112
8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده¬های زیستی براساس مدل TAM دیویس 113
1-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهاده¬های زیستی 113
2-8-3-4تحلیل مسیرعوامل مؤثر بر تمایل به کاربرد نهاده¬های زیستی 114
3-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر نگرش به کاربرد نهاده¬های زیستی
4-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از سهولت کاربرد نهاده¬های زیستی 116
117
5-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از سودمندی نهاده¬های زیستی 119
6-8-3-4 مجموع تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 122
فصل پنجم
1-5 نتیجه¬گیری و پیشنهادها 128
منابع 142
ضمایم 165

منابع

آمارنامه جهاد کشاورزی استان لرستان. 1392.

الهی، ش.، عبدي، ب. و دانایی فرد، ح. 1389. پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهاي فردي، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوري. چشم­انداز مدیریت دولتی، شماره 1، صص67-41.

احمدی ده قطب الدینی، م. 1389. روابط ساختاری بین سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس .فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی .سال پنجم ، شماره ی دوم ، صص 142-129­.

احمدی­، ق.، محمدخانی، م. و مشکانی، م. 1389. تاثیر تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف-فناوری بر پذیرش فناوری رایانه: چشم اندازهای جدید روانشناسی اجتماعی . فصلنامه روانشناسی تربیتی­، شماره 16، سال 6، صص 126 – 104 .

 

اسدی، ع. و نادری مهدیی،ک. 1390. کشاورزی پایدار. تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور، گروه اقتصاد کشاورزی.

افشاری، ز. 1387. شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش­ها و رفتارهای پایداری در بین پنبه­کاران استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

اكبري، ف.، پوري، ك.، كامكار، ب. و عالي مقام، م. تأثير بقاياي گندم، يونجه، ذرت، سويا و پنبه بر محتواي پتاسيم خاك و جذب آن در گندم(Triticum aestivum L.) . نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 3، شماره2، ص. 171-163.

آمارنامه کشاورزی محصولات زراعی 1390-1389. 1392. تهران : وزارت جهادكشاورزي، معاونت برنامه­ريزي و اقتصادي، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات .

ایرانی­پور، ش.، صالحی، م.، اکبری، ر. و باقر زاده، ف. 1386. کود سبز چیست ؟. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال چهارم ، شماره 15، صص 27-13.

براتی، م.، وردی­پور، ح.، معینی، ب.، فرهادی نسب، ع. و محجوب، ح.1390. اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه­ریزی شده در پیشگیری از سوء مصرف MDMA ( اکستازی) در دانشجویان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 23، شماره 3. صص29-20.

بهجت، ا.، طرازکار، م. و نجاتی، ع. 1386. بررسی اثر کلاس­های ترویجی بر مصرف بهینه کود ازته در زراعت گندم دیم مطالعه موردی: استان کرمانشاه. ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، 3 آبان ماه 1386، مشهد – انجمن اقتصاد كشاورزي ايران, دانشگاه فردوسي مشهد.

بیگدلی، ا. و صدیقی، ح. 1389. بررسی رفتار پذیرش روش­های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-41، شماره 3، صص 412-405.

پاپ زن، ع. و شیری، ن. 1391. بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزي. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال یکم، شماره1، پیاپی 1، صص 126-113.

پورقاسم، ف. و علی­بیگی، ا. 1392. تحلیل تمایل کشاورزان شهرستان کرمانشاه به جایگزینی کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره 3. صص 47-33.

پیرسته­انوشه، ه.، امام، ی. و جمالی رامین، ف. 1389. مقایسه اثر کودهاي زیستی با کودهاي شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان در سطوح مختلف تنش خشکی (Helianthus annuss )­. نشریه بوم شناسی کشاورزي­، جلد2، شماره­3، صص 501-492.

تاجري­مقدم، م.، پزشكي­راد، غ. و شعبانعلي فمي، ح. بررسي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي استان خراسان رضوي نسبت به استفاده از تلفن همراه در فعاليت­هاي ترويجي. مجله پژوهش­هاى ترويج و آموزش كشاورزى، سال پنجم، شماره4، پياپى 20. صص 68-.59

 

جعفری، ا.، محلوجی، م.، صلحی، م. و دوازده­امامی، س. 1386 . آشنایی با اصول کشاورزی ارگانیک. فصلنامه علمی کشاورزی پایدار . شماره 3. صص 19­–

جعفري­مقدم، م.، م رضاپور، م.، آروين، پ. و خندان، ت.1389. مقايسه اثرات كودهاي دامي و شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم. پنجمین همایش ملی ایده­های نو در کشاورزی، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي. 28-27 ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان( اصفهان)، دانشكده كشاورزي.

جهان، م.، امیری، م.، شباهنگ، ج. و تهامی، م.1392. اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻛﺪو ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺎﻏﺬي (.Cucurbita pepo L). ﻧﺸﺮﻳﻪپژوهش­های زراﻋﻲ اﻳﺮان­، جلد 11، شماره 1، صص 83-73 .

جهان، م.، امیری، م.، نصیری­محلاتی، م.، امیری، م. و تهامی، ک. 1390­. اثر كودهاي بيولوژيك بر توليد اسانس و برخي خصوصيات كمي ريحان (Ocimum basilicum L.) در شرايط كشت گياهان پوششي زمستانه. همايش ملي كشاورزي­، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين – پيشوا، صص 1758-1748 .

جهان، م.، امیری، م.، نصیری­محلاتی، م.، سالاری، م. و قربانی، ر. 1389. اثرات زمان استفاده از كود دامي و كاربرد انواع كودهاي زيستي بر ويژگيهاي كمي و كيفي كدو پوست كاغذي(Cucurbita pepo L). نشريه پژوهش­هاي زراعي ايران جلد 8، شماره 4، صص736-726.

چهار سوقی امین، ح. و موسوی، ا . 1386. بررسی عوامل موثر بر پذیرش روش های کشاورزی پایدار در کشت آبی توسط گندمکاران استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی 84-85. یافته های نوین کشاورزی، سال دوم ،شماره 1. صص92-79.

حسن پور، م.، صدیقی، ح. و پزشکی راد، غ. عوامل موثر بر نگرش گندم كاران شهرستان كرمانشاه نسبت به كاربرد نهاده هاي زيستي در كشاورزي. چهارمین کنگره­ی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. دانشگاه تهران- پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 28و29 شهریورماه 1391.

حسني، ا.، صيادي، م. و جعفري، س.1391. بررسي تأثير سموم دفع آفات کشاورزي بر کيفيت آب شرب چاه­هاي محفوره روستاهاي شميرانات. مجله آب و فاضلاب ، شماره ١، صص 129 –

حسين زاده، م. و قرباني، م. 1390. بررسي اقتصادي رفتار كشاورزان در استفاده از كودهاي حيواني در سطح مزرعه در شهرستان اسفراين. نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)، جلد 25، شماره 3، صص 312-305.

حورعلی، م.، منتظري، ع­.، فتحیان، م. و حورعلی، م. 1390­. ارائه یک الگوي مفهومی براي پذیرش موفق تجارت الکترونیکی در شرکتهاي کوچک و متوسط کشور. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا­، سال دهم، شماره 26، صص 124-101.

حیاتی، د. و کرمی، ع. 1378. سازه­های مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار و پایداری نظام های زراعی ( مطالعه موردی گندم کاران در استان فارس ). .مجله علوم و فنون کشاورزی و علوم طبیعی، جلد 3، شماره 2، صص 33- 21.

حیدری­ساربان، و. 1391. عوامل مؤثر بر میزان نگرش کشاورزان گندمکار اردبیل به مدیریت خاک زراعی. مجله پژوهش­های آموزش و ترویج کشاورزی، سال پنجم، شماره 3، صص 90-81.

خالص رو، ش.، قلاوند، ا.، سفيدكن،­ ف. و اصغرزاده، ا. 1390. تأثير نهاده هاي زيستي و آلي بر كميت و كيفيت اسانس و ميزان جذب برخي عناصر در گياه دارويي انيسون(Pimpinella anisum L.). فصلنامة علمي -پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران ،جلد 27­، شمارة 4، صص560 –

خرمدل، س.، كوچكي، ع.، نصيري محلاتي، م. و قربانی، ر. 1389. اثر كودهاي بيولوژيك بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي سياهدانه (Nigella sativa ) . نشريه پژوهش­هاي زراعي ايران ،جلد 8، شماره 5­، صص­ 776-768.

داودی، ه. و مقصودی، ط. 1390. بررسی دانش کشاورزی پایدار در بین سیب­زمینی­کاران شهرستان شوشتر. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزان ایران، دوره 2-42، شماره 2، 274-265.

رازقی، م.، ودادی، ا. و شعبانعلی فمی، حسین. 1389. سازوکارهای بهبود مدیریت کود در نظام کشاورزی ارگانیک. اولین کنگره چالش­های کود در نظام کشاورزی ارگانیک. 12 -10 اسفند 1389 تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

رجبي، آ.، شعبانعلي­فمي، ح. و پورآتشي، م. 1392. بررسي مولفه هاي پذيرش محصولات كشاورزي ارگانيك از ديدگاه مصرف كنندگان(مطالعه موردي شهر كرج) فصلنامه علوم و صنايع غذايي شماره 38­، دوره 10­، صص 43-33.

رحمانی، ح. 1389. کودهاي زیستی و نقش آن در کشاورزي پایدار و تولید محصول سالم. اولین کنگره چالش­هاي کود در ایران : نیم قرن مصرف کود، 12-10 اسفند تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

رزاقی­بورخانی، ف.، رضوانفر، ا. و شعبانعلی­فمی، ح. 1391. بررسی نقش عوامل ترویجی بر پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران شهرستان ساری. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-43، شماره 3، صص 446-435.

رشید قلم، م. و خلیلیان، ص. 1390. آثار حذف یارانه نهاده هاي کشاورزي بر تولید چغندرقند در کشور. نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار، جلد21، شماره 2 ،صص52-43.

رضائي دولت آبادي، ح.، خزائي پول، ج. و شعباني نفت چالي، ج. 1391. بررسي تمايل به خريد الكترونيكي بر اساس بسط مدل پذيرش تكنولوژي. فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين سال دوم، شماره اول، شماره پياپي ( 4)، صص 119-93.

رضایی، م­. 1388. نظریه­های رایج درباره ی پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات­. فصلنامه­ی پژوهش­های ارتباطی­، سال شانزدهم­، شماره 4­، ص 93-63 .

رضوی، ح. و سجادی، ا. 1392. کشاورزی ارگانیک گامی به سوی توانمندسازی اقتصاد روستایی. ماهنامه کشاورزی و توسعه پایدار، شماره 49، صص 36-27­.

ریجنتیس، ک.، هاورکوت، ب. و واترزبای، آ. ترجمه­ی هادی حسینی عراقی. 1374­. نشریه­ی اقتصاد و توسعه کشاورزی، شماره ی ویژه ، صص 168-113.

زارع مهرجردی، م. و اکبری، ا. 1380. اثر نهاده های جدید ( بذر اصلاح شده ) بر میزان تولید گندم .اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال نهم، شماره 36، صص 150-137 .

زمانی میاندشتی، ن.، بذرافکن، خ. و جواهری، م.1392. نیازسنجی آموزشی زیست محیطی فروشندگان سم و کود کشاورزی شیراز. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 2، صص 113-101.

سبزواری، ع. امنیت غذایی در پناه کشاورزی ارگانیک. نشریه دهاتی، سال اول، شماره 7، صص 49- 40.

سعيدنژاد، ا.، خزاعي، ح. و رضواني مقدم، پ. مطالعه اثر كاربرد مواد آلي، كودهاي بيولوژيك و كود شيميايي بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد سورگوم علوفه اي Sorghum bicolor)). نشريه پژوهشهاي زراعي ايران، جلد 10، شماره 3­، صص 510 -503 .

سلیمانی، ع و زرافشانی، ک. 1390. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره 26، شماره 4، صص 902-885 .

سليماني؛ س. عوامل موثر بر پذيرش كشاورزي پايدار به وسيله گند مكاران تحت پوشش طرح محوري گندم (منطقه مرودشت). مجله ترويج و اقتصاد كشاورزي، سال اول، شماره 3، صص 80-69.

سواری، م­.، شیری، ن. و شعبانعلی­فمی، ح. 1391­. كشاورزي ارگانيك )زيستي( راهبردي در جهت محيط زيست پايدار روستايي. دومین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت محیط زیست، 27-26 اردیبهشت دانشگاه تهران و دانشكده محيط زيست.

شاه­پسند، م.، غیبی، م. و بلالی، م. ­1389. ویژگی­های اجتماعی، اقتصادی و شخصی کشاورزان و ارتباط ان با مصرف کود: مطالعه موردی شهرستان بجستان .اولین کنگره چالش های کود در ایران : نیم قرن مصرف کود 12 -10 اسفند 1389 تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

شریف، م. 1383. بررسی آثار تعیین قیمت گندم بر تولید آن در ایران. اقتصادکشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 46 ،صص 189-159.

شعاری‌نژاد، ع. 1375. فرهنگ علوم رفتاری، تهران: امیرکبیر، ویرایش دوم، ص54.

شعاعي، ف. و علومي، ط. بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كتابداران توسط كتابداران كتابخانه هاي دانشكده هاي فني دانشگاههاي دولتي شهر تهران. كتابداري و اطلاع رساني جلد ۱۰ شماره 30، صص 34­– 9 .

شوقی­کلخوران، س.، قلاوند، ا. و مدرس ثانوي، ع. 1390. تأثیر کودهاي زیستی و سبز گندم زمستانه) در ترکیب با منبع تلفیقی نیتروژن شیمیایی- دامی  بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان)  علوم محیطی سال نهم، شماره 2، صص 52-35.

صالحی، س.، رضایی­مقدم، ک. و فتحی، ق. 1390. تحلیل مدل ساختاري عوامل موثر بر تمایل کارشناسان کشاورزي به کاربرد فناوريهاي متغیر بذرکاري. اولین همایش ملی فناوری­های نوین کشاورزی و منابع طبیعی. 27-19 شهریور 1390 دانشگاه زنجان.

صديقی، ح. و روستا، م. 1382. بررسي عوامل تأثيرگذار بر دانش كشاورزي پايدار ذرت­كاران نمونه استان فارس. مجله علوم كشاورزي ايران، جلد 34، شماره4، صص 924-913.

صفا، م. و قفقازی، ل. 1386. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماندارد. تهران – سازمان شهرداري­ها و دهداري­هاي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست. صص 369-357.

صفائی­نیا، م.، امیری، م. و حبیبی، ز. 1388. کشاورزی ارگانیک ؛ تولید ارگانیک. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان کهکیلویه و بویر احمد .

صنایعی، ع.، خزائی­پول، ج­.، جعفری، س. و بالوئی­جام خانه، ه .1392. تحلیل عوامل تأثیر گذار بر پذیرش استفاده از پزشکی از راه دور با استفاده از مدل های ترکیبی پذیرش فن آوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده )مورد مطالعه: پزشکان شهراصفهان).  مدیریت اطلاعات سلامت،  دوره­ی 10،  شماره ی 4، صص 10 -1.

طاووسي، م.، حيدرنيا، ع.، منتظري، ع.، طارميان، ف.، حاجي زاده، ا. و غفراني، ف. 1389. توسعه نظريه عمل منطقي با سازه خودكارآمدي و مقايسه برازش و پيش بيني كنندگي آن با نسخه اوليه اين نظريه با روش تحليل مسير، براي پيشگيري از سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان. مجله پزشكي هرمزگان، سال چهاردهم،  شماره 1­، صص 54-45.

عابدی سروستانی، ا. و شاه­ولی، م. 1388 . نقش ترویج کشاورزی در ارتقاء اخلاق زیست محیطی کشاورزان . فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، سال چهارم، شماره­های 1و2، صص 130 -120 .

عادلی ساردوئی، م.­، حیاتی، ب.، ظریفیان، ش.، حسینی­نسب، د و محمد رضایی، ر.1390. مقایسه پایداري عملیات کشاورزي در سبزیجات شهرستان جیرفت(مطالعه موردي پیاز، سیبزمینی و گوجه فرنگی). نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد2، شماره 21، ص 28-15.

عباسی، ن. و ارازنش،م. 1391. ورمی کمپوست از تولید تا مصرف. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی.

عبداللهي، س. 1387. بررسي چشم­انداز توسعه كشاورزي ارگانيك در ايران. ناشر: مؤسسه پژو هش­هاي برنامه­ريزي و اقتصاد كشاورزی، مديريت امور پردازش يافته هاي تحقيقاتي.

عبدالوند، م. و باروندريال، پ. 1389. عوامل مؤثر بر شكل­گيري نگرش مصرف­كننده نسبت به بانكداري الكترونيك . مجله مديريت بازاريابي، شماره9، صص 107 -85.

عبدالوند، م.، رشادت­جو، ح. و عبدالعظیمی، ح. 1391. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از تلفیق مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده با سود ادراک شده توسط مصرف کننده. مجله مديريت بازاريابي. فصلنامه سال هفتم، شماره 15، صص 14-1 .

عبدخدا، م.، احمدي، م.، حسيني، ف.، پريخاني، ا. و فرهادي، ا. 1392. بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط كاركنان بخش مدارك پزشكي بر اساس مدل پذيرش فناوري در بيمارستان­هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران. مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت)، دوره 7، شماره 4، صص 298-278.

عبدي، س.، تاج بخش، م،. رسولی صدقیانی، م. و عبدالهی مندولکانی، ب. 1391. بررسی تاثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاك در شرایط شور. مجله پژوهش هاي تولید گیاهی جلد نوزدهم، شماره 1، صص 144-127.

علیپور، ح.، فلاح، ر. و مقدس­فریمانی، ش. 1387. دانش و گرايش محققان سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات کشاورزی نسبت به کشاورزی پايدار. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 81، صص 119-110­.

عمانی، ا. و جعفری­خالص، پ. 1390 . پيش­بيني رفتار پذيرش صيفي­كاران در زمينه راهبردهاي پايدار در كنترل علف هاي هرز در شهرستان شوشتر. مجله پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي، سال چهارم، شماره 1، صص 63-53 .

عمانی، ا. و چیذری، م. 1385. تحليل پايداري نظام زراعي گندمكاران (مطالعه اي در استان خوزستان). علوم كشاورزي ايران 2-37()2 ويژه اقتصاد و توسعه كشاورزي، صص266-257.

عنایتی­راد، م. 1386. بررسی دانش و رفتارکشاورزان ذرت­کار نسبت به فعالیت­های پایداری در کشت ذرت در منطقه شمال غرب خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

عیدي­زاده، خ­.، مهدوي دامغانی­، ع.، ابراهیم پور، ف. و صباحی، ح. 1391. اثرات مقدار و روش کاربرد کودهاي زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 4، شماره 3، 35-21 .

غفاري­آشتياني، پ.، حری، م. و غلامی، ب. 1390. بررسي نقش اعتماد الكترونيك و هنجار ذهني در پذيرش وب سايت تجارت الكترونيك توسط مشتريان(مطالعه موردي: شركت قطارهاي مسافربري رجاء). مجله مديريت بازاريابي، شماره 12، صص 80-63.

فریدی، ر. 1386. مالچ (خاکپوش) و کاربرد آن در کشاروزی .ماهنامه زيتون ماهنامه علمي، تخصصي، كشاورزي شماره 185، صفحه 64.

 

قربانی، م.، رجب زاده، م. و زارع میرک­آبادی، ه. 1390. الگوی براورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره ی گذار ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی ) . نشریه بوم شناسی کشاورزی، 3(1)، صص ­8-1.

قربانی، م.، نعمتی، ا.، قربانی، ر. و لیاقتی، ه. 1389. رفتار اقتصادی کشاورزان گندم کاراستان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف کش ها بر محیط زیست : کاربرد ارزش گذاری مشروط .مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-41، شماره 3، صص266-257.

قربانی­زاده، و.، دلجو، غ. و اميري، آ. 1388. عوامل مؤثر بر پذيرش سامانه مديريت شهري تهران (137) توسط شهروندان. دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی. 23-22 اردیبهشت 1388سازمان شهرداري­ها و دهداري­هاي كشور در شهر تهران.

قرینه، م. و نادیان، ح. 1390. کشاورزی پایدار و راهکارها. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.

قنبری، ی. و برقی، ح. 1387. چالش­های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران. راهبرد پاس، شماره 16. صص 234-218.

كرمي، ع. و رضايي­مقدم، ك. 1377 . فقر و كشاورزي پايدار واكاوي كيفي. روستا و توسعه، سال 2، شماره 3، صص 31-23­.

كلانتري، خ., اسدي، ع.، شعبانعلي­فمي، ح. و عربيون، ا. 1389. تحليل مولفه­هاي پايداري نظام کشت گندم در استان فارس. نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي)، جلد 24 ، شماره 2، صص176-169.

کریمی، ا.، صدیقی، ح. و بابایی، ع. 1390. بررسی موانع پیش­برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزرات جهاد کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-42، شماره 2، صص 242-231.

کریمی­گوغری، ح­.، کرمی، ش. و پاریاب، جابر. 1389. نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مصرف بهینه کود در راستای توسعه پایدار کشاورزی. اولین کنگره چالش­های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود. 12 -10 اسفند 1389 تهران، انتشارات مؤسسه  تحقیقات خاک و آب.

کفاشان، م. 1389. کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوری­های اطلاعاتی کتابخانه ها: مجله کتابداری و اطلاع رسانی؛ جلد 13، شماره 4، صص 218 –

کوچکی، ع­.، حسینی­، م. و هاشمی­دزفولی­، ا . 1379 . کشاورزی پایدار .انتشارات جهاددانشگاهی مشهد.

لياقتي، ه.، محمودی، ح. و کامبوزیا، ج. 1385. مروري بر وضعيت كشاورزي ارگانيك در جهان. نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، 4-2 مرداد  1385 دانشگاه تهران، پرديس ابوريحان.

مرادی، م.، مهرانی، ک. و برومند، م­. 1389.بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی نیروهای پلیس. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 28، صص 93-78­.

مسكرباشي، م.، بخشنده، ع.، نبی­پور، م. و كاشاني، ع. 1383. بررسی اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد دانه گندم در شرایط اهواز . مجله علوم زراعي ايران، جلد ششم، شماره ٣، صص 247-239.

مقصودی، ط., ایروانی، ه. و اسدی، م. 1387. اندازه­گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب­زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر). مجله علوم کشاورزی ایران, 2(38)، شماره 3، صص 20-13.

مهدوي دامغاني، ع.­، کوچکي، ع. و زند، آ. طراحي و مديريت بوم نظام در کشاورزي پايدار. نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، 4-2 مرداد 1385 دانشگاه تهران، پرديس ابوريحان. صص 59-36.

موغلي، ع­.، طالبي، س. و صيف، م. عوامل مرتبط با نگرش دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه علوم پزشكي شيراز در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات. مجله گام­هاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره 8، شماره 1، صص 40-33.

ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ا.، گیلان­پور، ا. و کریم­زادگان، ح. 1385. ﺍﺛﺮ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻛﻮﺩﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪﻡ . مجله ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۵، ص 133-121.

میرزاشاهی،ک.، کیانی، ش. و سلیم­پور، س. 1385. بررسی پاسخ کلزا به اثرات باقیمانده فسفر در خاک. همايش خاک، محيط زيست و توسعه پايدار، کرج، 17 و 18 آبان 1385.

ميرشكاري، ب .1391 .تاثير تلقيح بذر با كودهاي بيولوژيك بر عملكرد غده و اجزاي عملكرد سه رقم سيب زميني. فصل­نامه دانش نوين كشاورزي پايدار، جلد 8، شماره 4، صص 10 -1 .

نوروزی، ع. و شهبازی، ا. 1389. نقش ترویج در توسعة کشاورزی اُرگانیک (زیستی) در روستاهای کشور. مجله توسعه روستایی، دوره 2، شماره 2، صص 22-1.

هاشمی­نژاد، آ. و رضوانفر، آ. بررسی موانع و مشکلات کشاورزي ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه. 12-10 اولین کنگره چالشهاي کود در ایران : نیم قرن مصرف کود، 12-10 اسفند 1389 تهران. انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

هزاری، م. و حاجی­میر­رحیمی، د. 1389. بررسی تحلیلی ضرورت رعایت الگوی صحیح مصرف کود توسط گندمکاران استان خراسان جنوبی . اولین کنگره چالش های کود در ایران : نیم قرن مصرف کود، 12-10 اسفند 1389 تهران. انتشارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

هژبر کیانی، ک. و حاجی­احمد، ن. 1381­. براورد توابع تقاضای نهاده های تولید و عرضه گندم آبی و دیم در کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه­، سال دهم، شماره 39، صص 70 -49­.

 

يعقوبی، ا­.، چيذری، م. و پزشكيراد، غ. 1388 اهميت مهارت­هاي مديريت مزرعه از ديدگاه گندمکاران شهرستان تفرش. اقتصادكشاورزي و توسعه، سال هفدهم، شماره 66­، صص 114-99.

یعقوبی، ن. و شاکری، ر. 1387. مقایسه تحلیلی مدل­های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 11، صص 44-21.

یوسفی حاجیوند، ر. 1392. شناسایی عوامل مؤثر بر دانش، نگرش و رفتار خانوارهای روستایی در خصوص تنوع زیستی در حوزه­ی تالاب شادگان استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

Asadi,A., Akbari,M., Sharifzadeh,A. ­and­ Hashemi,M. 2009. Analysis of Factors Affecting Agricultural Organic Products Diffusion Among Consumers: Perception of Extension Workers. World Applied Sciences Journal 6 (3): 331-338, 2009.

Abolhasan Sadati, S., Shaabanali Fami, H., Asadi, A and Abolghasem Sadati, S. 2010. Farmer’s Attitude on Sustainable Agriculture and its Determinants.: A Case Study in Behbahan County of Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 2(5): 422-427.

Afrous,A. and Abdollahzadeh,G. 2011 .Assessing Factors Affecting on Sustainability of Agriculture A Case of Dezful County,Southwest Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): PP 1444-1449.

 

چکیده

بخش کشاورزي بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط­زیست دارد و این ارتباط یک رابطه متقابل و دوسویه است که از یک طرف فرسایش خاک، تولید و عملکرد محصولات کشاورزي را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد و از جانب دیگر، مواد آلاینده بخش کشاورزي و مصرف بی­رویه کودها و سایر مواد شیمیایی و سموم در این بخش، صدمات جبران ناپذیري به محیط­زیست وارد می­کند. تأثیرات نامطلوب کودها و آفت­کش­ها بر محیط­زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش­هایی گردیده که در آن نیازي به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده است تا با توجه به کشاورزي بوم شناختی، بحث پایداري در کشاورزي مورد توجه قرار گیرد و در این راستا یکی از راهکارهای عملی، کشاورزی زیستی است. کشاورزی زیستی در واقع به حداقل رساندن استفاده از نهاده­های خارج از مزرعه و استفاده از نهاده­های درون مزرعه­ای به منظور افزایش سلامت کشاورزی و حفظ محیط­زیست می­باشد. در اين نظام به جاي استفاده از نهاده­هاي خارجي نظير انواع كودهاي شيميايي و آفت­كش­ها، از تناوب زراعي با بقولات، مالچ، انواع کودهای آلي نظیر کودسبز، کمپوست، کودهای حیوانی و کودهای زیستی استفاده مي­شود تا ضمن ذخيره مواد­غذايي در خاك، علف­هاي هرز و آفات، كنترل شوند. این مطالعه با هدف، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران دهستان حشمت­آباد در شهرستان دورود از توابع استان لرستان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق گندم­کاران دهستان حشمت­آباد شهرستان دورود، شامل 700 نفر بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از جدول مورگان 248 نفر تعیین گردید. از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری توسط اعضای هیئت علمی و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد، ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق در دامنه 79/0 تا 93/0 به دست آمد. داده­های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم­افزار win20  spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی، نگرش به کاربرد و تمایل به کاربرد رابطه مثبت و معنی­­داری در سطح 05/0 و 01/0 درصد با رفتار کشاورزان جهت کاربرد نهاده­های زیستی داشتند. همچنین نتایج بیانگر این بودند که متغیرهای بیرونی بر ادراک از سودمندی و ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بودند. ادراک از سهولت کاربرد بر ادراک از سودمندی کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بوده است، همچنین متغیرهای ادراک از سودمندی، نگرش به کاربرد و تمایل به کاربرد نیز بر رفتار کشاورزان جهت کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بودند.در مجموع متغیرهای بیرونی، ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت، نگرش و تمایل توانسته­اند 20/0 درصد از واریانس متغیر رفتار را تبیین کنند. در پایان پیشنهادهایی به منظور افزایش میزان پذیرش نهاده­های زیستی توسط کشاورزان ارائه گردیده است.

کلیدواژه­ها : نهاده­های زیستی، پذیرش، کشاورزی زیستی. کشاورزان گندم کار

فصل اول

مقدمه

 1-1 مقدمه

کشاورزی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه­یافته، فعالیتی عمدتا مخاطره­آمیز است و تصمیم­گیری­ها و فعالیت­های بهره­برداران معمولأَ تحت تأثیر این پدیده و جنبه­های مختلف آن قرار دارد و هرچند که کشاورزی فعالیتی اقتصادی است که از طریق تأمین غذا سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما کشاورزی می­تواند آثار جانبی منفی و مخربی نیز بر محیط­زیست، سلامت انسان و موجودات زنده داشته باشد و میزان مصرف سموم در واحد سطح در کشورهای توسعه­یافته تفاوت بسیار چشم­گیری با کشورهای در حال توسعه دارد و کشورهای توسعه یافته به سمت روش­های غیر­شیمیایی در جهت کاهش مصرف سموم علف­کش شیمیایی گام برداشته­اند، ولی در کشورهای در حال توسعه چنین حرکتی، به طور جدی شروع نشده است( قربانی و همکاران، 1389 ).  در سال­های اخیر نگرانی­های زیادی در مورد کیفیت مواد غذایی و مسائل زیست­محیطی وجود دارد( بولای[1]، 2010). بخش کشاورزي بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط­زیست دارد و این ارتباط یک رابطه متقابل دوسویه است که از یک طرف فرسایش و تخریب محیط­زیست، تولید و عملکرد محصولات کشاورزي را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد و از جانب دیگر،  مواد آلاینده بخش کشاورزي و مصرف بی­رویه کودها و سایر مواد شیمیایی در این بخش، صدمات جبران ناپذیري به محیط­زیست وارد می­کنند( رشید قلم و خلیلیان، 1390 ).  تأثیرات نامطلوب کودها و آفت­کش­ها بر محیط­زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش­هایی گردیده که در آن نیازي به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده  که با توجه به کشاورزي بوم شناختی[2] بحث پایداري در کشاورزي مورد توجه قرار گیرد و یکی از راهکارهای عملی، کشاورزی زیستی[3] است(عبدی و همکاران، 1391 ). امروزه كشاورزي زيستي به سرعت در حال رشد است و درحال حاضر بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي توسعه كشاورزي زيستي را در برنامه اجرايي خود قرار داده­اند و مهم­ترين و اصلي­ترين مشخصه­ی حضوردر بازارهاي جهاني محصولات عاري از تركيبات شيميايي شده است. بی­گمان بایستی استفاده از کودهای شیمیایی زیان­آور در کشاورزی را متوقف کرد( دولت آبادی و همکاران، بی تا ). به منظور افزایش حاصلخیزي خاك و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان در کشاورزي زیستی استفاده از کودهاي زیستی، کودهای آلی و مالچ  به عنوان جایگزینی براي کودهاي شیمیایی، مطرح می­باشد و در دهه­ی گذشته مصرف کودهاي شیمیایی، اثرات و پیامدهاي زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاك و همچنین بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان­ها و دیگر موجودات زنده را به همراه داشته است(رحمانی، 1389 ). در كشاورزي پايدار برای، بهبود كيفيت خاك، محصولات كشاورزي و حذف آلاينده­ها از روش­هاي غير­شيميايي مانند: تناوب زراعي، كود سبز،  مبارزه بيولوژيك، كودهاي حيواني، كمپوست و يا مقادير كمتر نهاده­هاي شيميايي استفاده مي­شود(حسین زاده و قربانی، 1390 ). بنابراین استفاده از نهاده­های زیستی یكي از اركان اصلي كشاورزي زیستی در زیست بوم­های زراعي است که با هدف حذف كاربرد كودهاي شيميايي است و كودهاي آلي سبب تأمين سلامت انسان و محيط زندگي مي­گردند و  استفاده از كودهاي زیستی نیز يكي از راهكارهاي مؤثر در حفظ كيفيت مطلوب خاك محسوب مي­گردد كه باعث افزايش واكنش­هاي مفيد بين گياه و ميكروارگانيسم­ها در ريزوسفر شده و توان گياه را براي جذب بيشتر عناصرغذايي افزايش مي­دهد(خالص­رو و همکاران،1390­).

گندم به عنوان ابزاری سیاسی در روابط بین الملل و حتی برای اعمال سلطه و فشار سیاسی بر کشورهای نیازمند جهان سوم به کار گرفته می­شود، از این رو راهکارهای صحیح افزایش تولید و عرضه این کالا امری بسیار ضروری است(هژبر کیانی و حاجی احمدی، 1381­). توليد گندم با حداقل بکارگيري نهاده­هاي شيميايي يکي از اهداف مهم کشاورزي جديد براي کاهش اثرات منفي استفاده از نهاده­هاي شيميايي مي­باشد(قربانی و همکاران، 1390­)­. با استفاده از کودهای مناسب می­توان تولید گندم را در واحد سطح افزایش داد(زکی و همکاران[4]،2012 ) . کودهای زیستی نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد گندم نسبت به کودهای شیمیایی دارند( قادری دانشمند[5]، 2012 ) و استفاده از کودهای زیستی  بر رشد و بهره­وری گندم تأثیر مثبت می­گذارد و سبب افزایش قابل توجهی در ارتفاع  بوته­ی گندم شده و پنجه­زنی گندم را نیز افزایش می­دهد(سینگ[6] و همکاران، 2011­). با توجه به اثرات مثبتی که نهاده­های زیستی بر کشاورزی و محیط­زیست دارند، گندم­کاران تمایلات مثبت و منفی متفاوتی نسبت به دریافت و پذیرش این نهاده­ها نشان می­دهند(حسن پور و همکاران،1391­) .

با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یک فناوری مدل­های گوناگونی در جهان به کارگرفته شده که از معتبرترین آنها مدل پذیرش فناوری دیویس (TAM  )[7] است که به بررسی ­عوامل در سطح فردی می­پردازد( شعاعی و علومی، 1386­). مدل پذیرش فناوری دیویس یک نظریه نظام اطلاعات و ارتباطات است و دلایل اینکه چرا کاربران یک فناوری اطلاعات خاص را می­پذیرند یا رد می­کنند نشان می­دهد، مدل پذیرش فناوری در آغاز توسط دیویس پیشنهاد شد(احمدی ده قطب الدینی، 1389).

مدل پذیرش فناوری ( TAM ) که توسط «دیویس » در سال 1989 ارائه شده به عنوان قدرتمندترین و تأثیرگذارترین مدل در زمینه توصیف رفتار و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات، توسط افراد است. اجزای این مدل شامل متغیرهای بیرونی، اصل سودمندي ادراك شده و سهولت استفاده ادراك شده، نگرش،  تمایل و رفتار که پایه­ی پذیرش فناوری را تشکیل مي­دهند و مدل پذیرش فناوری بیان مي­دارد که متغیرهای بیرونی بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده تاثیر می­گذارد و این دو ادراك، تعیین­کننده نگرش کاربران و مشتریان براي استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود و مرحله آخر، تمایل فرد براي استفاده است که منجربه استفاده واقعي از فناوری اطلاعات و ارتباطات مي­شود و رفتارشان را نسبت به کاربري فناوری تحت تأثیر قرار می­دهند(حورعلی و همکاران، 1390­). این پژوهش به دنبال شناسایی عواملی است که در غالب مدل TAM دیویس بر پذیرش نهاده های زیستی توسط گندمکاران دهستان حشمت آباد شهرستان دورود تأثیر می­گذارند .

2-1 بیان مسئله

یکی از بزرگترین چالش­های روبروی جامعه بشری در دهه­های اخیر، امنیت و سلامت غذای جمعیت رو به افزایش در دنیا است و در حال حاضر تأمین غذا مسئله اصلی بسیاری از کشورها بوده و بسیاری از دولت­ها به علت بحران غذا در معرض بحران­های اجتماعی و سیاسی نیز قرار دارند و برای اولین بار در دهه­ی پنجاه میلادی، افزایش جمعیت از یک طرف و محدودیت­های منابع اولیه تولید از طرف دیگر، باعث حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی با عنوان انقلاب سبز کشاورزی گردید، در دهه 1330 قبل از آن­که تولید و مصرف کودهای شیمیایی در کشور مطرح شود، تولید و مصرف کودهای آلی در سطح کشور رایج بود. همزمان با ورود کودهای شیمیایی به کشور، سازمان ترویج کشاورزی، مصرف این نوع کودها را تشویق نمود و بسیاری از کشاورزان برای رسیدن به حداکثر عملکرد به کودهای شیمیایی روی آوردند. با سرازیر شدن بذرهای اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی به بازار مصرف و تشویق کشاورزان به استفاده از آن­ها و حمایت همه­جانبه از این نهاده­ها و سود­آوری کوتاه­مدت آن­ها، دیری نپایید که این نهاده­ها از سوی کشاورزان پذیرفته شده و به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفت و اما عدم آگاهی و نبود دانش فنی کشاورزان باعث استفاده غیربهینه از این نهاده­ها گردید، به نحوی که مصرف بیش از حد برخی نهاده­های کشاورزی نه تنها باعث افزایش تولید نگردید بلکه کاهش تولید در بلند­مدت را فراهم ساخت. بدین ترتیب رفته رفته مصرف کودهای آلی فراموش شد و این تفکر غلط بر کشاورزان حاکم شد که با مصرف هر چه بیشتر کودهای شیمیایی محصول بیشتری عایدشان خواهد شد. به طوری­که مصرف کود شیمیایی در ایران 800 هزار تن در سال بود، که چهار برابر مصرف درآمریکاست(هزاری و حاجی میر رحیمی، 1389­،  پور قاسم و علی بیگی، 1392).

مصرف زیاد سم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی در تمامی جهان و بخصوص در ایران یک معضل عمده بهداشتی می باشد. در حال حاضر در کشور ما سرانه مصرف سم در محصولات کشاورزی به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم و همچنین میزان مصرف کود شیمیایی از 5/2 به 5/3 میلیون تن طی ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. در کشاورزی متعارف بیش از ۳۰۰ نوع ترکیب شیمیایی خطرناک نظیر آفت­کش­ها، علف­کش­ها و کودهای شیمیایی به­منظور کنترل آفات و حشرات و حاصلخیز­سازی خاک استفاده می­گردد. استفاده­ی اولیه از آفت­کش­ها در کاهش هجوم آفات و افزایش تولید محصول­های کشاورزی بسیار مؤثر بوده است، ولی امروزه به دلیل چالش­های زیست­محیطی و پیامدهای ناشی از بقایای سم­ها در غذای مصرف­کنندگان، کاهش استفاده از این سم­ها مورد توجه همگان قرار گرفته است. افزایش مصرف سم­های شیمیایی، آلودگی­های زیادی مانند آلودگی آب، انتقال آن به خاک و دام­ها، آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی و آلودگی هوا را به دنبال داشته است.  همچنین ایجاد نژادهای مقاوم آفات به آفت­کش­های شیمیایی، از بین بردن حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفات، به وجود آمدن و شیوع آفت­های جدید، تأثیر بر روی دیگر موجودات زنده و کسانی که در تماس مستقیم با آن­ها هستند، کاهش تنوع زیستی از دیگر چالش­های زیست محیطی ناشی از وابستگی نظام­های کشاورزی رایج به آفت­کش­های شیمیایی می­باشند(زمانی میاندشتی و همکاران، 1392). استفاده بیش از اندازه از کودهای شیمیایی به ویژه هنگامی که با عملیات مدیریتی نامناسب مثل سوزاندن بقایای گیاهی همراه شود، میزان ماده آلی خاک را به شدت کاهش می­دهد، این موضوع روی ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر گذاشته و امکان فرسایش را در این گونه خاک­ها افزایش می­دهد. امروزه به دلیل افزایش اهمیت مسائل زیست­محیطی توجه بیشتری به نهاده­های زیستی برای جایگزینی کودهای شیمیایی شده است( وطن­خواه، 1392). از آنجا که بخش عمده­ای از خاک­های ایران جزو خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و مقدار مواد آلی آن­ها کمتر از یک درصد است استفاده از کودهای آلی نه تنها باعث افزیش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد بلکه از فرسایش و تخریب خاک جلوگیری نموده و رسیدن به کشاورزی پایدار را ممکن می­سازد( صفا و قفقازی، 1386).  از جمله محصولاتی که برای تولید آن از نهاده­های شیمیایی استفاده می­شود گندم است. گندم، گياه پر­اهميتي است كه يكي از جنبه­هاي بسيار مهم در زراعت آن، استفاده از كودها مي­باشد. در ايران در گذشته كشت گندم در تناوب با ديگر گياهان زراعي معمول و يا با آيش صورت مي­گرفت. در چنين شرايطي فرصت كافي براي چرانيدن و يا پوسيده شدن بقاياي گياهي وجود داشت، اما در سال­هاي اخير بنا به دلايل مختلف از جمله افزايش بهاي گندم، سهولت كاشت و برداشت مكانيزه و تأمين آب و كود مورد نياز كشاورزان دراغلب مناطق گندم­خيز، گندم به صورت پياپي كشت مي­گردد و اغلب كشاورزان بلافاصله پس از برداشت به سوزاندن بقاياي آن اقدام مي­كنند و با اين عمل زمين راحت­تر براي كشت بعدي آماده شده و مقاديري مواد معدني نظير كلسيم، منيزيم، فسفر و پتاسيم از بقايا آزاد مي­گردد و از طرف ديگر سوزاندن بقايا سبب كاهش ماده آلي خاك شده و مواد آلي خاك را در بلند مدت كاهش داده و منجر به تلفات نيتروژن، كربن، گوگرد و غيره از طريق تصعيد آن­ها مي­گردد(مسکر باشی و همکاران، 1383­). در اين رابطه استفاده از كودهاي شيميايي به عنوان سريعترين راه براي جبران كمبود عناصر غذايي خاك لازم به نظر مي­رسد، ولي هزينه رو به افزايش توليد كودهاي شيميايي، آلودگي خاك و آب ناشي از مواد شيميايي و كاهش كيفيت توليدات كشاورزي باعث ايجاد مسائل بغرنج شده است(جعفری مقدم و همکاران، 1389). به همین دلیل کشاورزی زیستی به عنوان راه­حلی جهت جلوگیری از تخریب محیط­زیست و آلودگی­های ناشی از نهاده­های شیمیایی می­باشد، در کشورهای اروپایی کشاورزان را تشویق می­کنند که از  کشاورزی زیستی استفاده کنند(لاپلی و کلی[8]، 2010).

به هر حال کشاورزي زیستی به عنوان یک مفهوم کشاورزي، اگرچه سابقه­اي تاریخی دارد اما در سال­هاي اخیر به عنوان یک رهیافت جامع­نگر با در نظر داشتن دیدگاه­هاي بوم­شناسی و توسعه پایدار مورد توجه جهانی واقع شد و با در نظر گرفتن اصولی خاص سعی در اجراي برنامه­هاي کاهش مصارف سموم و کودهاي شیمیایی در راستاي کشاورزي پایدار و متناسب با حفظ زیست­بوم­ها و بهداشت تمامی افرادجامعه داشته است( رازقی و همکاران، 1389).

اما با وجود مزایاي فراوان، نتایج تحقیقات حاکی از آن است که توسعه کشاورزي زیستی در جهان و همچنین، در ایران با موانع و مشکلات بسیاري مواجه است. براي توسعه کشاورزي زیستی و استفاده از نهاده­های زیستی لازم است نقش سایر عوامل مانند: آگاهی واطلاعات، گرایش و تمایلات فردي، نگرشی و دانش کشاورزان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی وغیره در نظر گرفته شود. مطالعات نشان می­دهد که دانش کم کشاورزان، انگیزه و علاقه محدود آن­ها به کسب اطلاعات بیش­تر در مورد کشاورزي، تجربه کم درباره تولیدات  زیستی­، سطح تحصیلات پایین کشاورزان و کم سوادي آن­ها، عدم حمایت دولت از کشاورزان تولید­کننده محصولات زیستی و نبود اعتقاد و نگرش مثبت به کشاورزي زیستی و غیره از موانع کشاورزي زیستی می­باشند. همچنین عادت­کردن کشاورزان به مصرف مواد شیمیایی در کشاورزي، افزایش تولید و درآمد کشاورزان با مصرف مواد شیمیایی درکشاورزي متداول، اظهار ناتوانی و نداشتن مهارت در مدیریت کشت زیستی توسط کشاورزان نیز مانع از پذیرش کشاورزی زیستی توسط کشاورزان شده است و  کشاورزان به کشت محصولات زیستی علاقه نشان نمی­دهند و رغبتی برای استفاده از نهاده­های زیستی ندارند،  بنابراین، می­توان با آموزش و برطرف کردن مسائل و مشکلات پیشین در زمینه کشاورزي زیستی، در کشاورزان نگرش و علایق مثبت در جهت کشت محصولات زیستی ایجاد کرد(پاپ­زن و شیری، 1391). بنابراین باید اقدام به توسعه کشاورزی زیستی و کاربرد هر چه بیشتر این کشاورزی توسط کشاورزان نمود،  باید هدف­گذاری­ها به سوی تولید محصولات سالم و محصولاتی که در تولید آن­ها از مواد شیمیایی استفاده نگردیده سوق داده شود و باید تفکر استفاده از کود و مواد شیمیایی را (که باعث افزایش تولید می­گردد) در ذهن کشاورزان عوض نمود و آن­ها را تشویق به تولید محصولات سالم و ارگانیک نمود. با توجه به اهمیت محصول گندم در شهرستان دورود و کاربرد بی­رویه­ی نهاده­های شیمیایی در کشت این محصول توسط کشاورزان، بنابراین این پژوهش به دنبال این است که چه عواملی بر پذیرش نهاده­های زیستی توسط کشاورزان مؤثر می­باشند؟

3-1 اهمیت و ضرورت

در ایران کشاورزی نقش بسیار مهمی را  به عنوان بستر فعالیت اقتصادی و وسیلۀ امرار معاش بخش بزرگی از جمعیت برعهده دارد و  بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی انقلاب، همواره مورد اهتمام و تأیید قانون­گذاران، برنامه­ریزان و دستگاه­های اجرایی و به عنوان محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تحولات وسیعی در عرصه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آورده است، اما به علت برخی ناهماهنگی­ها و سیاست­ها، روش­های ناکارا، تداخل وظایف و بروز حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و سیل، بخش کشاورزی در سال­های اخیر با دشواری­هایی روبه رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است( واعظی و یزدانی،1386).

گندم به عنوان یکی از اصلی­ترین مواد غذایی و مهمترین محصول زراعی، از جایگاه ویژه­ایی برخوردار است( زارع مهرجردی و اکبری، 1380). گندم در جهان و ایران از یک طرف در مجموعه تولیدات کشاورزی رقم درخور توجه­ایی از سطح زیرکشت را به خود اختصاص می­دهد و از سوی دیگر در تغذیه مردم بویژه در ایران  نقش اساسی دارد­، به طوری که 60 درصد انرژی مورد نیاز مردم ایران از طریق غلات تأمین می­شود که رقم بسیار بالایی از آن را گندم به عهده دارد( شریف، 1383­). از مجموع  2/77 میلیون تن تولید زراعی در سال 1390 -1389 ، مقدار 8/19 میلیون تن معادل 7/25 درصد، سهم غلات بوده که از تولید 8/19میلیون تن  غلات در سال یاد شده، گندم 2/62  درصد ، جو 4/14درصد و شلتوک 8/13 درصد و ذرت دانه­ای 6/9 درصد سهم در تولید غلات داشتند و به ازاء هر تن توليد غلات 20 كيلوگرم  نيتروژن، 6 كيلوگرم فسفر، ده كيلوگرم پتاسيم و نيم كيلوگرم عناصر ريزمغذي از خاك برداشت مي­شود و بنا به گزارش سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی بین 40 تا 60 درصد (حداقل 33 درصد ) افزایش تولیدات کشاورزی در جهان در سه دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده و مقدار مصرف کودهای شیمیایی در سال 1389 و 1390 به ترتیب 4740 و 4900 هزارتن و در سال 1388 -1387 کودهای شیمیایی مصرف شده در تولید گندم 1411063  تن بوده است، اصولا مصرف کود متأثر از  سیاست­های کلان کشاورزی و محیط­زیستی می­باشد و در كشورهاي توسعه­يافته با توجه به آگاهي عموم وكشاورزان از اثرات سوء مصرف كنترل نشده و بي­رويه كودهاي شيميايي، اعمال  قوانين محيط­زيستي در اين خصوص  اثرات قابل توجهي در كنترل مصرف كود داشته است( آمارنامه کشاورزی، 1392­) .

بر­اساس تحقیقات صورت گرفته، در دوره­ی 1397-1389 مصرف کودهای شیمیایی با نرخ 5/5 درصد در سال رشد خواهد داشت و در سال 1397 به 5/7 میلیون تن در سال خواهد رسید(جاودان و همکاران، 1389­) . هزینه زیاد و نیز تأثیر نامطلوب نهاده­های شیمیایی بر محیط­زیست و کیفیت محصولات کشاورزي منجر به رویکرد کاهش مصرف آن­ها شده است و با توجه به مشکلات زیست­محیطی ناشی از کاربرد بی­رویه آن­ها، استفاده از جایگزین­هاي مناسب از جمله کود­هاي آلی  و زیستی ضروري به نظر می­رسد(شوقی­کلخوران و همکاران، 1390 ). در سال زراعي  1390 مصرف كود زيستي باعث افزايش محصول گندم به طور ميانگين ‪۱۱/۲درصد شد(آمارنامه کشاورزی، 1390 ) .

1- Boulay

[2]– Ecological Agriculture

2- Biological Agriculture

[4]Zaki and etal

[5]Ghaderi-Daneshmand

[6] Singh and et.al

[7]Technology Acceptance Model

[8] Lapple and Kelley

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي طرح ترويجي «تسريع انتقال يافته ها» ار ديدگاه کشاورزان مجري طرح
 • پايان نامه بررسي تأثير تاريخ هاي مختلف کاشت برخصوصيات فيزيولوژيکي رشد و نمو ارقام و لاين هاي گندم نان
 • پايان نامه بررسي امکان وجود مقاومت القايي در گندم نسبت به شته سبز گندم
 • پايان نامه بررسي اثر سويه هاي منتخب باکتري خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم زمستانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122