پايان نامه شناسايي وتبيين رابطه بين هوش هيجاني با عملکرد شغلي کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي وتبيين رابطه بين هوش هيجاني با عملکرد شغلي کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي وتبيين رابطه بين هوش هيجاني با عملکرد شغلي کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
1-1- مقدمه : 3
1-3- اهميت و ضرورت تحقیق: 6
1-4- سوال های تحقیق: 7
1-4-1- سوال اصلی تحقیق: 7
1-5- اهداف تحقیق : 8
1. توصیف و شناخت رابطه بین آگاهی اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران 8
2. توصیف و شناخت رابطه بین مدیریت روابط و عملکرد شغلی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران 8
1-6- قلمرو تحقیق 8
1-7- تعاريف مفاهيم و اصطلاحات: 9
بخش اول 12
هوش هیجانی 12
2-1-6- تحلیل مولفه های هوش هیجانی 18
2-1-7- عوامل مؤثر در هوش هیجانی 19
2-1-9- هوش عاطفی همان هوش هیجانی 22
بخش دوم 24
عملکرد 24
بخش سوم 48
رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد 48
2-4- پیشینه تحقیق 66
2-4-1- مطالعات خارجی 66
2-4-2- مطالعات داخلی 67
3-1- مقدمه: 72
3-4- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات 73
3-5- جامعه آماری تحقیق 75
3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه 76
3-9- پایایی پرسشنامه 76
عملکرد کارکنان 77
18 77
896/0 77
3-10- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 77
4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 79
• بررسي وضعيت جنسيت کارکنان 79
جدول (4-1) بررسي توزيع متغير جنسيت 79
نمودار (4-1) بررسي وضعيت جنسيت 79
• بررسي وضعيت تحصيلات در کارکنان 80
جدول (4-2) بررسي توزيع متغير تحصيلات 80
نمودار (4-2) بررسي وضعيت تحصيلات 80
• بررسي وضعيت نوع استخدام کارکنان 81
جدول(4-3)بررسي توزيع متغير نوع استخدام 81
کل 81
300 81
100% 81
نمودار(4-3) بررسي وضعيت نوع استخدام 81
4-3- توصیف پاسخ پرسشهاي مرتبط با متغیرهاي تحقیق 82
4-3-1- توصيف پاسخهاي متغير وابسته عملکرد شغلی کارکنان 82
4-3-2-توصيف پاسخهاي متغير مستقل هوش هیجانی 83
4-3-2-1- توصیف و تحليل متغير خود آگاهی 84
4-3-2-2- تجزيه و تحليل متغير خود مدیریتی 84
4-3-2-3- توصیف و تحليل متغير آگاهی اجتماعی 85
4-3-2-4- توصیف و تحليل متغير مدیریت اجتماعی 86
4-4- تحليل ماهيت متغيرهاي تحقيق و آزمون مورد استفاده 87
4-5- نتايج تجزيه و تحليل مدلهاي تحقيق 88
4-5-1- بررسي رابطه بين مولفه‌های هوش هیجانی و عملکرد کارکنان 89
4-5-2- بررسي مدل تأثير هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان 90
4-5-3- بررسي مدل تأثير مولفه‌های هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان 91
4-5-3-1- تأثیر مؤلفه خود آگاهی بر عملکرد کارکنان 91
4-5-3-2- تأثیر مؤلفه خود مدیریتی بر عملکرد کارکنان 91
4-5-3-3- تأثیر مؤلفه آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان 92
براساس نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون، ضريب استاندارد شده آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان با مقدار 525/0 داراي آماره t محاسبه شده 825/5 است كه اين مقادير t علاوه بر اين كه بزرگتر از مقدار بحراني 96/1 است، از مقدار 58/2 نيز بزرگتر است، به بيان ديگر سطح معنيداري محاسبه شده علاوه بر آن كه كوچكتر از 05/0 است، از مقدار 01/0 نيز كوچكتر است. بنابراين فرضيه صفر علاوه بر سطح 95% اطمينان ، در سطح 99% اطمينان نيز رد شده و فرضيه مخالف مبني بر وجود تأثير مستقيم آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان پذيرفته شده است. 92
4-5-3-4- تأثیر مؤلفه مدیریت اجتماعی بر عملکرد کارکنان 93
4-6- نتايج آزمون فرضيههاي تحقيق 93
5-2- نتايج آمار توصيفي 99
5-3- نتايج مربوط به فرضیات تحقیق 100
5-4- مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات : 102
5-5- محدوديت هاي تحقيق 103
5-5-2- محدودیت های غیرقابل کنترل: 104
5-6- پیشنهادهای کلی مبتنی بر نتایج تحقیقات: 104

منابع فارسی :

کتب :

هوش هیجانی، (1389)، دکتر تراویس برادبری، ترجمه مهدی نقوی، نشر ساوالان، تهران.

روابط متقابل خانواده و تیزهوشی، (1389 )، ناصرالدین شجری. بررسی مطالعات. . مجله استعدادهای درخشان سال اول.

تیزهوشی پنهان،(1388)، مجله استعدادهای درخشان. فاطمه اکبری سال چهارم، ش. 3.

درس‌های درست اندیشیدن، (1389)، ملک‌دخت نیاز ، نشر آمه.

مبانی شناخت انسان،(1387) کوشا کریمی ،  چاپ وارش ،  ویرایش اول.

هوش هیجانی در تصمیم گیری مدیران،(1390)،  عباس توسکی، انتشارات سحر.

مرادی ، مهدی (1391). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان(مبانی نظری، شیوه‌های آموزش و ابزارهای سنجش)، تهران: انتشارات یسطرون.

هوش هیجانی،( 1388)،  دکتر الیاس شیروانی ، ویراستار: دکتر حمزه گنجی، نشر ساوالان، تهران.

هوش هیجانی در مدیریت،(1387)، نویسنده: محمد علاقبند ، ، انتشارات رشد.

هوش هیجانی،(1389)، نسرین رضایی ، انتشارات فر دانش.

نظام ارزیابی عملکرد ،( 1386) رضا دارياني، مهدی رفيع زاده نسیم بقرآباد، محسن رونق، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس.

ارزیابی عملکرد با موضوع تصمیم‌گیری چند هدفی،(1389)،  غفور صائبی ، سمینار مدیریت صنعتی، کاربرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

مدیریت منابع انسانی با نگرش راهبردی ،(1380)، دکتر ناصر میرسپاسی، انتشارات شروین.

کامران کمال پرهیز کار  Six Sigma شرکت مشارکتی RWTUV ایران و آلمان،(1385)، تهران.

ارزیابی عملکرد مدیران،(1384)، خدمات مدیران شرکت ساپکو،  بهروز کانی .

استراتژی ارزیابی اثربخش، (1382)، عباس عباس پور ، مجله تدبیر، شماره 10.

روشهای اندازه‌گیری کارایی و اثربخشی سیستم‌های کیفیت،(1387)، حیدر کریمی ، انتشارات شرکت مشاورین کیفیت‌ساز.

تصمیم‌گیری کاربردی (با رویکرد MADM)،( 1389)، علي غلامي. تهران، نشر دانش.

، سرآمدی سازمانی براساس EFQM ،(1385)، حیدر رحيمي، تهران، انتشارات شرکت مشاورین کیفیت‌ساز.

ارزیابی عملکرد بهره‌ور با رویکرد فنی و مهندسی،(1381)، سید امیر هدایت نعامی، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی.

عملیات ارزیابی پیشرفته،( 1387)، میربهادر طبرسا ، تهران، انتشارات میر.

 پایان نامه :

جزوات درسی مدیریت کیفیت و بهره‌وری دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات(1382).

محمدرضا صفري ،(1383)، مجله مدیریت و توسعه، شماره 11.

مدیریت منابع انسانی ،(1387)، سید جوادین، انتشارات راه علم.

مقاله مدل ریاضی ارزیابی عملکرد برای سازمان‌های باهمگونی پایین همراه با کاربرد آن در شرکت‌های توزیع برق،(1387)، سید احمد مرادی: ارزیابی عملکرد در سازمانها، تدبیر، شماره 98 .

مدیریت عملکرد با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، (1377)، خائف، طبري، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت 82 ، تهران.

مدیریت بر مبنای عملکرد فاصله از تئوری تا اجرا، انواری رستمی ،( 1387)، خدادادی حسینی، شماره 142.

اصلاحات درجهت بهبود عملکرد ،(1389)، مهدی طالشی ، انتشارات سحر .

مدیریت منابع انسانی ،(1388)، حبیب اله خوشوقتی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

ساختار ارزشیابی کارکنان،(1389)، فاطمه عابدینی راد. ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

مدیریت منابع انسانی،( 1375)، اسفندیار سعادت ، چاپ دوم تهران، نشرنی.

اصول مدیریت و رفتار سازمانی،(1387)، منوچهر جزنی، جلد اول ، تهران.

ارزشیابی عملکرد افراد،( 1385)،اصول و روشهای ارزشیابی ، سیدامین ا.. جزایری، مجموعه شانزدهم ، چاپ اول ، سازمان مدیریت دولتی.

مدیریت منابع انسانی ،(1380)، دسلر، گری ، ترجمه‌: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی .

ارزشیابی عملکرد ،( 1389 )، ناصر قراسويي: مجموعه شانزدهم، مرکز آموزش مدیریت دولتی‌.

ارزیابی عملکرد بهره‌ور با رویکرد فنی و مهندسی،(1381)، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.

مدیریت منابع انسانی ،(1387)، رضا درویش، سیما فتوره چی ، نشر اندیشه .

منابع غیر فارسی :

Spector, C. (2009). ” Job performance as Process: The Meanings and Problems of a Theoretical Metaphor.” Sociological Inquiry 72(2): 285-317.

McKinsey,F. fabric Sakf,D. Fetter, M. (2010). Third Sector: The Contribution of Nonprofit and Cooperative Enterprise in Australia. St Leonards, Allen & Unwin.

Alyssum, J. (2011). Handbook of emotional intelligence. Jossey Bass.

Syarvchy,S. Fvrgasvmayr, D. (2009). Considerations of emotional intelligence (EI) in dealing with change decision management. Management Decision. 44(5); 644.

Banksvn, V.C. (2010). A study of the relationship between leader emotional intelligence (EI) ability and demographic, performance, job satisfaction measures, and MBTI type in the United States (U. S.) intelligence community. [Dissertation Abstract D. Mgt]. Webster University.

Harris, D. (2012). Considerations of emotional intelligence (EI) in dealing with change decision management. Management Decision, 44(5); 655.

Harvl, M. (2009). Team emotional intelligence and team interpersonal Process effectiveness. Mid-American Journal of Business. Munice, 21(1), 49,8.

Dmvnd, A. (2010). Collective executive leadership: An exploration of this new leadership phenomenon and its relationship to organizational learning, performance and results.

Rabynsv, P.F. (2009). The practice of management. New York, Harper and Row,. Larsen, D. (2011). Essential executive skills, for the future: emotional intelligence, futurics. St. Paul, Publication Title: futurics. St. Paul.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: What it can matter than IQ. Available at: www.yahoo.com.

Goleman, D. (1998). Highlights of emotional intelligence.

Karsv,G. Wolf, M. (2010). Humanistic leadership: Emotional intelligence and team learning.

Butler, A. Hersey, K. James, H.   (2009). Emotional intelligence and outdoor Leadership, boulder. Journal of Experiential Education.

Berman, K. (2010). Management of organizational behavior, PHI.

Mayer, W. Salovey, J. (1997). The velationship between The lead Pastor’s emotional intelligence and pastoral leadership team effectiveness.

Gasykv, L.J. (2008). A study of organizational learning culture, strategic responsiveness and mass customization capabilities of Unite States manufacturing enterprises. [Dissertation Abstract Ph. D]. The University of Toledo.

Val di, A. Grytsn, M. (2006). Creative Climate And Learning Cultur:Their Contributions Towards Innovation Within A Property Developer. Organization International Conference on Knowledge Management (ICKM) Putra world trade centre http://ickm.upm.edu.my/ parallel.

Spector, D.A. (2000). A study of professional and organizational learning in schools. New York University. The British Journal of Administrative Management, May, 26- 28.

Byvlys,G. Walker ,F. Sprague, B.E. (2010). Emotional intelligence of faculty members, the learning environment, and empowerment of bacalaureate nursing students.

Slim,S. Mounts, J. (1991). Analysis of the factors and the roles of HRD in organizational learning styles as identified by key informants at selected corporations in the Republic of Korea.

Tat,D. Jackson,F. Ruth Stein, W.D. (1991). The impacts of entrepreneurial strategies and organizational learning on firm performance in transitional environments: An empirical study in China and Vietnam.

Spector, S. (1988) The Learning Organization .Myths and Realities. http://searchERIC.org/ ericdb/EDd388802.htm.

Aldham, Cummings, Mitchell, Ashmytk , angles, S.W. (1995). Effective leadership for quality achievement and organizational learning.

Bourgaignon , chiapello, M.S. (2005). The role of middle leaders in fostering organizational learning in a State cooperative extension service.

Jymrsvn, Y. (2006). An examination of the relationship between organizational learning culture, structure, organizational organizations.

Riz and Partners (2009). Emotional develop mental emotional intelligence.

Lyons ,B. Schneider, A. (2005). Beyond IQ: Broad-based measurement individual success potential or emotional intelligence. Genetic, Social and General Psychology Monographs.

Ramsbrgr, R. (1995). Learning Organization. Academy of Human Resource Development Conference (AHRD). http://searchERIC. org/EDd4 03479 .htm.

Ellen Bogen,A. Kmbrlnd, L.P. (1997). Organization learning from international business affiliations: Effects of the effective and efficient transfer of knowledge on firm performance.

Elias, D. & Ciarrochi, J. (1997). Emotional intelligence and its relationship to workplace performance outcomes of leadership effectiveness. Leadership and Organization Development Journal. Bradford, 26(5/6), 388. 12 .

Time – that, L. (1997). How social accounts and participation during change affect organizational learning. Dissertation Abstract , Journal of Workplace Learning. Bradford, 17(3/4), 157, 21. http://proquest.umi. com/p qdweb? World Innovation Foundation http:// www.thewif.org.uk

Parker and Associates. (2008). Role of Emotional Intelligence in Organizational learning: An Empirical Study. Singapore Management Review.

Jordan and Associates. (2009). How organizational learning occurs through Academic Quality Improvement program (AQIP) action projects: A community college experience.

Aslasky ,N. Cartwright, G.D. (2006). Emotional Intelligence and supervision. Addiction professional. Cliveland, 4(6), 46- 47.

Fvrgas, M.S. (1995). The relationship between GDSS support types and organizational learning: A multilevel perspective.

Gary, C. (2010). Developing Emotional Intelligence. International Journal of Selection and Assessment.

Bracket ,N. Mayer, T. (2003). Leadership and emotions in health care organization, Bradford. Journal of Health.

Salovey,F. Mayer,K. Caruso,V. Lopez, J. (2001). Depoliticizing Development: The World Bank and Emotional Intelligence. London, Leftword/Anthem/Stylus.

Fandr, K. (2001). ” Emotional Intelligence, Ethnicity and Support for Democracy in the Post-Communist States.” Europe-Asia Studies 54(4): 505-527.

Hall, D. (1984). The World Bank: Development, Poverty, Hegemony. Scottsville, University of KwaZulu-Natal Press.

Rosenthal et al. (1979). “Equal Participation but Separate Paths?: Women’s Operation and Turnout.” Journal of Women Politics & Policy 30(1): 1-22.

Butler, N. (1997). Avoiding Politics : How Americans Produce Apathy in Everyday Life. Cambridge, Cambridge University Press.

چکیده :

با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی و همچنین در نظر گرفتن هوش هیجانی مربوط به آنان برای توسعه عملکرد کارکنان از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهرتهران) می باشد. نمونه آماری این تحقیق 300 نفر از کارکنان این سازمان انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است که ساخته محقق است که در قالب پرسشنامه (به منظور سنجش هوش هیجانی و عملکرد کارکنان) توزیع گردید. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط بین مولفه های متغیر هوش هیجانی با عملکرد کارکنان بصورت معناداری وجود دارد.

 واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد کارکنان، هوش هیجانی

 فصل اول

كليات تحقيق

1-1-     مقدمه :

با توجه به دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمانها به عنوان یک سیستم بازبا محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند(امیران، 1386،12). از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی و همچنین در نظر گرفتن فناوری های مربوط به  آنان برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیتویژه برخوردار است و کلیه سازمانها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.انسان واقعي خليفه الهي بر روي زمين و مسجود ملائكه است. نقش نيروي انساني در پيشبرد امور يك جامعه، داراي آن چنان اهميتي است كه مؤثرين ركن تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود. پيشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي نيز تجهيز نيروي انساني متعهد، متخصص و ماهر و افزايش مهارتهاي مداوم او را اجتناب ناپذير مي سازد. چون امروزه هر بشر به تنهايي نمي تواند كليه نيازهاي خود را تأمين كند، به ياري ديگر انسانها اهدافي را تحقق مي بخشد كه خود نيز از نتايج آنها بهره مند مي شود و سازمانها به خاطر رفع اين احتياجات روز افزون انسانها ايجاد و ابداع شده است(علیرضایی، دانشیان، 1380، 20).

ظهور مکتب منابع انسانی التون مایو در مطالعات هاثورن الکتریک آموخت که انسان مهم ترین منبع سازمان است و مدیریت آن لاجرم و اهمیت آن انکار ناپذیر است(صائبی،1391،6). سازمان يا «نظام واسطه تبديل» وسيله اي است براي تركيب منابع انساني و مادي جهت توليد و توزيع كالا و خدمات به منظور بهبود زندگي

انسان(1) بنابراين در تشكيل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفي وجود دارند كه در يك محل در جهت حصول هدف مشتركي گرد هم جمع و فراهم شده اند اين عوامل و منابع عبارتند از: كاركنان يا نيروي انساني سازمان (متشكل از مديريت و نيروي كار)، مواد اوليه، تجهيزات و فناوری های مختلف از قبیل فناوری اطلاعات، فنون و روشها، قوانين و مقررات.

بدون شك «منابع انساني» شريفترين، بهترين و با ارزشترين عوامل توليد است كه با كمك وسايل و امكانات مادي و تجهیزات و تکنولوژی به اهداف و خواسته هاي سازمان جنبة تحقق مي بخشد. در هر سازمان منابع مادي را مي توان با استفاده از فنون و روشهاي جديد به صورت بهتري بكار گرفت، لكن استفاده بهتر از منابع انساني مستلزم ابتكار و پيروي از فلسفه مناسبي است زيرا افراد بشر احساس، عاطفه و منزلت انساني دارند و نيز داراي قدرت تفكر،هوش، انديشه، شعور هستند، برخلاف مواد و اشياء از خود عكس العمل نشان مي دهند و واكنش آنها در بسياري موارد قابل پيش بيني و محاسبه نيست، در شرايط مختلف، طرز تلقي، احساسات و عواطف انسانها متفاوت است و در برخورد با مشكلات و مسائل، رفتار و مقاومت يكسان ندارند، لذا با نيروي انساني كه از با ارزشترين سرمايه ها و منبع عظمت كمال هر سازمان است بايد در نهايت عزت و احترام برخورد شود، چرا كه سرمايه هاي مادي، نخست به خودي خود قابل استفاده نيستند و ديگر آن كه در صورت ضايعات قابل جبران و ترميم اند. حال آنكه انسانهاي متخصص، فهيم، متعهد و با تجربه كه سالها وقت صرف تربيت و پرورش آنها شده در صورت خارج شدن از سازمان، به آساني و در زمان اندك قابل جايگزين شدن نيستند و در صورت فقدان آنها، زيان و لطمه بزرگي به سازمان وارد خواهد شد. لذا براي حفظ نگهداري اين نيروهاو دستيابي به عملكرد برتر و كسب نتايج كارآ و اثر بخش نياز به داشتن برنامه اي كه در قالب يك سيستم منسجم و يكپارچه تدوين شده است، مي باشد كه بتوان با اجراي آن به اهداف سازمان نايل و بهره وري را ارتقاء بخشيد(تانگن،2010، 223).

بيان مسئله:

عملكرد و ارزیابی كاركنان فرآيندي بسيار مهم و از حساس ترين مسائلي است كه مسؤولان سازمان با آن روبرو هستند و به جرأت مي توان گفت بسياري از مشكلات و معضلاتي كه در مورد كاركنان و موارد مختلف ديگر در يك سازمان بروز مي كند ناشي از ضعف سيستم اداري و دستگاه كنترل موجود برای بررسی عملکرد کارکنان در آن سازمان است. چه رسد به اين كه كنترل و ارزشيابي اصلاً وجود نداشته باشد. سیستم های سنجش عملکرد در واقع قوی ترین و ضروری ترین سیستم مدیریتي در سازمانها می باشند. بدون این سیستمها تصمیم سازی استراتژیک و سنجش سطح اجرای استراتژیها نیز غیر ممکن است. امروزه سازمانها برای جهانی شدن و برای قرار گرفتن در طبقه بندی کلاس جهانی نیاز به تعدادی از عناصر سازنده مهم دارند که یکی از این عناصر سیستم اندازه گیری مناسب عملکرد است(جزنی،1387، 58). عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که ازطرف سازمان به عهده نیروی انسانی گذاشته شده است(کاسیو،1989). درحال حاضر نه تنها میزان عملکرد و  تیزهوشی و تخصص نیروی انسانی ملاک است، بلکه نحوه برخورد باخودشان و دیگران نیز ارزیابی میشود. از این ملاک جدید، به طور روزافزونی در گزینش افراد برای استخدام، اخراج یا ابقاء، ارتقای مقام یا تنزل مرتبه استفاده می شود. این رویکرد جدید، آینده شغلی افراد را قابل پیشبینی میکند به عبارتی میتوان پی برد چه کسی به سطوح عالی پیشرفت دست می یابد و چه کسی در شرف خارج شدن از دور پیشرفت است، لذا می توان بیان کرد رویکرد استراتژیک در توسعه منابع انسانی سازمان ها درحال تغییر است(گلمن،17:1391).

از جمله دستاوردهای تازه ای که خواستگاه آن روانشناسی بوده و به تازگی درعرصه مدیریت مطرح شده است، مبحث هوش هیجانی است. طی چند دهه گذشته مفهوم هوش هیجانی به صورت روزافزونی در پیشیینه نظری و تحقیقات روانشناسی به عنوان سازه ای که با رفتارهای متعدد انسان درمحیط های مختلف ارتباط دارد معرفی شده است و هوش هیجانی مشتمل بر توانایی آگاهی نسبت به هیجانها و استفاده از آنها برای افزایش کیفیت زندگی شخصی و اجتماعی است در واقع میتوان گفت که هوش هیجانی شامل توانایی ادراک و بیان دقیق هیجانها و استفاده از آنها برای تسهیل افکار و فهم هیجانها مدیریت کنترل آنها برای رشد هیجانی است، البته تعدادی  مفاهیم دیگر شامل شایستگی هیجانی[1]، خلاقیت هیجانی[2] ، دقت همدلی[3]، نیز به طور نسبی توسط صاحب نظران و محققان تا کنون برای شرح و توصیف این سازه استفاده شده اند. هوش هیجانی از ابعاد مختلفی تشکیل شده است که عبارتنداز:

خودآگاهی(self-awarness): آگاهی نسبت به هیجانها.

خودنظمی(self-regulation): اداره یا مدیریت هیجانی خود.

همدلی(empathy): درک هیجان ها و احساسات و عواطف افراد دیگر.

مهارت های اجتماعی(social skill): هدایت یا آموزش افراد دیگر برای اینکه بتوانند هیجان های خود را اداره کنند (شریفی انثانی،68:1383).

در این پژوهش تمرکز محقق بر روی بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) است تا گامی هر چند کوچک در جهت تعالی سازمانها یی که در راستای رسیدن به توسعه تلاش می کنند، باشد.

1-3-     اهميت و ضرورت تحقیق:

در دهه اخیر در بیشتر کشورهای توسعه یافته، منابع انسانی در زمره اساسی­ترین سرمایه های سازمانی به شمار می­آید؛ به همین جهت مدیریت منابع انسانی یکی از جایگاه­های مدیریتی در ساختار سازمان­های امروزی است. با توجه به اینکه ایران در گروه کشورهای درحال توسعه است، انجام پژوهش های اساسی در زمینه منابع انسانی یکی از موارد مهم در جهت توسعه و پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان تلقی می­شود. با توجه به گسترش دانش روانشناسی در علم مدیریت و لزوم بکارگیري این موضوع در سازمان ها، این تحقیق می تواند براي یک سازمان بزرگ ایرانی که در زمینه ارائه خدمات به توسعه فکر میکند که مزایا و تاثیر بکارگیري دانش روانشناسی کارکنان در چنین سازمانی بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی چیست و مشخص شدن این سودمندي ها می تواند منجر به آشنایی دیگر سازمان ها با فواید بکارگیري دانش روانشناسی شود و زمینه بکارگیري بیشتر این موضوع را در سازمان هاي دیگر ایرانی جهت مدیریت بهتر منابع انسانی در زمینه هایی مانند ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم سازد. هوش هیجانی در رابطه با عملکرد کارکنان در زمینه هاي مختلف می تواند تاثیرگذار باشد. در زمینه عملکرد کارکنان یطور مثال با استفاده از آموزش کارکنان می توان میزان هوش هیجانی هر کارمند را مشخص کرد و میزان فعالیت هر کارمند در ماه را بررسی کرد و این باعث شفافیت بیشتر در عملکرد کارکنان می شود.یا در حالت سخت افزاری سامانه برنامه ریزي و کنترل کمک می کند تا میزان فعالیت هر فرد در زمینه پروژه هاي مختلف و میزان کاري که آن فرد در رابطه با پروژه مربوط به خود انجام می دهد را مشخص کرد و بدین ترتیب کیفیت عملکرد کارکنان را بالا برد. با به اشتراك گذاري اطلاعات کارهاي انجام شده توسط کارمندان مختلف و استفاده از شبکه داخلی می توان پرونده هاي کاري انجام شده توسط کارمندان مختلف را بررسی کرد و بر آنها نظارت بیشتري داشت و این می تواند منجر به کنترل نامحسوس کارکنان نیز بشود.  سامانه اتوماسیون اداري نیز با ثبت اسناد کاري کارمندان و امکان تبادل آنها به شفافیت بیشتر عملکرد کارکنان کمک کند. لذا محقق بر این باور است که سازمانهایی کارامد و اثر بخش تر هستند که علاوه بر دارا بودن سایر شرایط ضروری مدیریت آنها در زمینه فهم مسائل فنی ، مفهومی و انسانی اطلاعات و مهارت لازم را در اندیشه و عمل بدست می اورند. هوش هیجانی بر روی عملکرد شغلی افراد که هر گونه مسئولیتی دارند تاثیر گذار میباشد. یکی دیگر از اهمیت های پژوهش حاضر نیز آن است  که بطور ضمنی  نقش  عوامل هیجانی ( با تاکید بر هوش هیجانی ) را در محیطهای شغلی و کاری مشخص خواهد کرد یعنی میتوان اثر گذاری مولفه های هوش هیجانی را با این دست تحقیقات مشخص و بدنبال آن میزان تاثیر آنها را در زندگی کاری تعدیل نمود.در دهه اخیر در بیشتر کشورهای توسعه یافته، منابع انسانی در زمره اساسی­ترین سرمایه های سازمانی به شمار می­آید؛ به همین جهت مدیریت منابع انسانی یکی از جایگاه­های مدیریتی در ساختار سازمان­های امروزی است. با توجه به اینکه ایران در گروه کشورهای درحال توسعه است، انجام پژوهش های اساسی در زمینه منابع انسانی یکی از موارد مهم در جهت توسعه و پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان تلقی می­شود.

1-4-     سوال های تحقیق:

1-4-1- سوال اصلی تحقیق:

چه رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) وجود دارد؟

1-4-2-فرضیه اهم تحقیق:

بین هوش هیجانی کارکنان و عملکرد آنان رابطه معنادار وجود دارد.

1-4-3- فرضیات اخص تحقیق:

فرضیه اول: بین خودآگاهی و عملکردکارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران رابطه معنادار وجوددارد.

فرضیه دوم: بین خود مدیریتی و عملکردکارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه سوم: بین آگاهی اجتماعی و عملکردکارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین مدیریت اجتماعی و عملکرد کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.

1-5-     اهداف تحقیق :

اهداف مورد نظرکه انتظار می روداز کاربرد پژوهش حاضردر راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران حاصل شود به شرح زیراست:

1-5-1- اهداف علمی:

توصیف و شناخت رابطه هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین بررسی مواردي که هوش هیجانی در بهبود عملکرد کارکنان وتسهیل کار مدیران دراین زمینه در راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران میتواند تاثیر داشته باشد و تقویت زمینه هاي موثر هوش هیجانی که درحال حاضر در این سازمان بکارگرفته میشوند وبر نامه ریزي براي بکارگیري مواردمربوط به هوش هیجانی که می توانند تاثیر گذار باشند و مکمل مواردهوش هیجانی فعلی هستند.

1-5-2- اهداف کاربردی:

توصیف و شناخت رابطه بین خود آگاهی و عملکرد شغلی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران توصیف و شناخت رابطه بین خود مدیریتی و عملکرد شغلی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

1.      توصیف و شناخت رابطه بین آگاهی اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

2.      توصیف و شناخت رابطه بین مدیریت روابط و عملکرد شغلی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 1-6-     قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق، راه آهن جمهوری اسلامی ایرانمی‌باشد.

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این پژوهش، سال‌های1392- 1393می‌باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه هوش هیجانی و همچنین در حوزه عملکرد کارکنان به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در مبحث مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

1-7-      تعاريف مفاهيم و اصطلاحات:

آنچه در يك تحقيق ضرورت دارد معني و مفهوم عبارات و اصطلاحاتي است كه در تحقيق مورد استفاده قرار مي گیرد. از اين رو به جهت آنكه اصطلاحات و عبارات مورد استفاده در اين تحقيق و حدود شمول آن بتواند تصورو مفهومي يكسان در ذهن ايجاد كند ذيلاً مبادرت به تعريف چند واژه شده است.

تعاریف نظری :

هوش: مجموعه ای از تواناییهای شناختی است که به ما اجازه می دهد تا نسبت به جهان اطرافمان آگاهی پیدا کنیم، یاد بگیریم و مسائل و مشکلات را حل کنیم(سیاروچی و فورگاس،1383)

هیجان(عاطفه): حالت پیچیده ای در موجود زنده، ارگانیسم است که ویژگی مشترک و همگانی آن، حالت شدید بر انگیختگی و هیجان شخصی است و به عبارت دیگر، عاطفه یک آمادگی روانی یا روان شناختی است که از تمرکز و ترکیب مجموعه ای از اساسات و هیجانها درباره موضوع معین به وجود می آید.(شعاری نژاد1370) هوش هیجانی: توانایی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل درک و فهم و مدیریت هیجان بوده و به بیان دیگر هوش هیجانی ظرفیت و توانایی ایجاد نتایج مثبت در روابط با خود و دیگران می باشد.(مایر و سالوی1997)

خود آگاهی هیجانی: توانایی آگاهی و فهم احساسات خود. این نوع توانایی معمولا اشاره ای است به میزان درک و فهم فرد از هیجانها و احساسات خویش(بار- اون 1997)

عملکرد شغلی: به نتیجه رساندن وظایفی است که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی  گذاشته شده است.(گاسیکو1988)

(1)– كاظمي، بابك- مديريت امور كاركنان- ص 2

[1] Emotional Competence

[2] Emotional Creativity

[3] Accurate empathy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122