پايان نامه شناسايي ورتبه بندي مهمترين عناصر آميخته بازاريابي در خريد يخچال وبررسي دوبرند الجي و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي ورتبه بندي مهمترين عناصر آميخته بازاريابي در خريد يخچال وبررسي دوبرند الجي و اسنوا بر اساس عناصر  شناسایی شده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 89 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي ورتبه بندي مهمترين عناصر آميخته بازاريابي در خريد يخچال وبررسي دوبرند الجي و اسنوا بر اساس عناصر  شناسایی شده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت موضوع 3
1-4 اهداف تحقیق 4
1-4-1 هدف کلی 5
1-4-2 هدف جزئی 5
1-5 نوع تحقیق 5
1-5-1 بر اساس هدف 5
1-5-2 بر اساس روش 5
1-5-3 بر اساس مکان 5
1-6 قلمرو زمانی تحقیق 6
1-7 روش گردآوری داده ها 6
1-8 ابزارهای گردآوری دادهها 6
1-9 روش تجزیه و تحلیل دادهها 6
1-10 جامعه آماری 7
1-11 کاربردهای پژوهش 7
1-12 تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق 7
2-1 مقدمه 10
2-2 مبانی نظری 10
2-2-1 آشنایی با صنعت یخچال 10
2-2-1-1 تاريخچه یخچال در جهان 10
2-2-1-2 تاريخچه یخچال در ایران 12
2-2-1-3 وضعیت تولید یخچال در ایران 12
2-2-1-4 وضعيت واردات یخچال در ایران 13
2-2-1-5 نقش بازارهاي خارجي در صنعت لوازم خانگي ايران 13
2-2-1-6 مشکلات صنعت لوازم خانگی در ایران 13
2-2-2 آشنایی با مفاهیم بازاریابی 18
2-2-1-2 بازاریابی در ایران 18
2-2- 2-2 مفهوم بازاریابی 19
2-2 -2-3 تعریف بازاریابی جدید 21
2-2-2-4 مراحل اصلی تحول بازاریابی 21
2-2-2-5 فرايند بازاريابي 24
2-2-2-6 وظایف مدیریت بازاریابی 24
2-2-2-7 محیط بازاریابی 26
2-2-2-8 سیستم بازاریابی 26
2-2-2-9 آمیخته بازار یابی 27
2-2-2-10 رفتار مصرف کننده 31
2-2-2-11 خصوصیات فردی موثر در رفتار مصرف کننده 32
2-2-2-12 فرايند تصميم گيري خريدار 34
2-2-2-13انواع رفتار در تصميم گيري خريد 37
2-3 پیشینه تحقیق 39
3-1 مقدمه 44
3-2 روش تحقيق 44
3-3 جامعه آماري 45
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری 45
3-5 ابزار تحقيق 45
3-6 روش های آماری مورد استفاده: 46
3-6-1 آزمون میانگین یک جامعه 46
3-6-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 46
3-6-2-1 اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي 47
3-6-2-2 مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي 47
3-6-2-3 سازگاري در قضاوت‌ها 49
4-1 مقدمه 52
4-3 آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق 52
4-3-1 شناسایی عوامل موثر بر خرید یخچال 52
4-3-2 نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP) 58
4-3-3 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی 58
4-3-4 رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال اسنوا 65
5-1 مقدمه 73
5-2 خلاصه نتایج 73
5-3 بحث و نتیحه گیری 75
5-4 پیشنهادات کاربردی 77
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 78
5-6 موانع و محدودیت های تحقیق 78

منابع وماخذ:

کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری (1384)، مدیریت بازاریابی، (مترجم: بهمن فروزنده)، انتشارات آتروپات.

گراوند ايوب,نورايي محمود,ساعي ارسي ايرج.”تاثير آميخته بازاريابي در تصميم خريد و ميزان رضايت مشتريان شرکت هاي تعاوني توليدي شهرستان کوهدشت” فصلنامه تعاون پاييز 1389; 21(3):69-87.

ايران زاده،سلیمان. رنجبر، آيدا. پورصادق، ناصر.” بررسي تأثير آميزه بازاريابي بر روي ارزش ويژه برند” فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين سال دوم، شماره سوم، شماره پياپي ( 6) پاييز 1391

سجادي، سيده فاطمه. حسني، محسن. ” رتبه بندي عناصر آميخته بازاريابي مؤثر بر رفتار مصرف كنندگان هيترهاي برقي صنعتي (مطالعه موردي: شهر صنعتي كاوه)” اولين همايش ملي حسابداري و مديريت، 1391

محمديان، محمود.پور غفاري، آزاد. ” اولويت بندي درجه تاثير هريك از عناصر آميخته بازاريابي بر رفتار خريداران كتاب” سومين كنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي،1387.

پژوهش نامه مدیریت اجرایی”رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تاثیر ان در روابط بانک و مشتری”سید رضا سید جوادین،مجتبی براری،کاظم ذبیح زاده

خلاصه مطالعات “طرح استراژی توسعه صنعتی کشور” ویرایش اول،دکترمسعود نیلی، 1382

اسماعیل‌پور، حسن (1383)، مدیریت بازاریابی بین الملل، انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم، ص 13.

مجموعه مطالعات راهبردی صنایع کشور “صنایع لوازم خانگی”- دکترمهدی اشجعی – 1385

گزارش ” بررسی وضعیت صادرات لوازم خانگی – دفتر امور صادرات

 

Bettman J. R.; “Information processing theory of consumer choice”; Addison Welsey, 1978.

Shimp T., Sharma S.; “Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the cetscale”; Journal of Marketing Research, Vol.24, 1987.

Sharma S., Shrimp T. A., Shin J.; “Consumer ethnocentrism: A test of antecedents and moderators”.; Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.23, No., 1995.

Herche J.; “Ethnocentric tendencies, marketing strategy and import purchase behaviour”; International Marketing Review, Vol., No.3, 1994.

Reirson C.; “Are foreign products seen as national stereotypes?” Journal of Retailing, Vol. 42, 1966.

 

چکیده

درادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و… جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند. در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، ترفیع ) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که در واقع شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می‌دهداز اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف باید با اهداف سازمانی  و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد. این پروژه به شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دید فروشندگان  ومقایسه و بررسی دو برند الجی[1] و اسنوا[2] با توجه به این عناصر می‌پردازد. با توجه به ساختار مساله از روش فرایند سلسله مراتبی[3] استفاده شده است. پس از شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب و خرید  یخچال به کمک پرسشنامه، با استفاده از مقایسه های زوجی و تحلیل آن به کمک نرم افزار (انتخاب خبره)[4] وزن نهایی هر یک از اجزای عناصر آمیخته بازاریابی مشخص گردید وبه این ترتیب این عوامل با توجه به وزن نهایی به دست آمده رتبه بندی شدند در نهایت دو برند الجی واسنوا با توجه به معیارها و زیر معیارهای موثر شناسایی شده در خرید با هم مقایسه شدند.

واژگان کلیدی: آمیخته بازاریابی، رتبه بندی، یخچال

[1]LG

[2]Snowa

[3]AHP)Analitical Hierarchy Process)

[4]Expert Choice

 

مقدمه

موقعیت استراتژیک کشور ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و اراده ملی برای افزایش تولید، بهبود توزیع، حضور موفقیت آمیز در بازار­­­­­­­­­­های بین المللی ایجاب می‌کند که ادبیات بازاریابی[1] مورد توجه خاص قرار گیرد. تاآن چه مورد نیاز پژوهشگران، کارشناسان، مدیران و کارآفرینان اقتصادی در عرصه های تولید وتوزیع است فراهم گردد تا روند حرکت استقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.

بر مدیران واستراتژیست­ ­های واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خود، عملیات سازمانی را با هدف­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­گیری به سمت بازار­­های دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش، سهم بازار و درآمد معین برای دوره ­های آینده آغاز نماید واین مهم فقط با استعانت از روش ­ها و رویکرد های علمی‌بازاریابی میسر است.

آمیخته بازاریابی[2] بنگاه های اقتصادی مختلف متناسب با شرایط بازار، صنعت و … متفاوت است، دیگر دوران شاه کلیدها به سرآمده است، باید دسته کلیدها را کامل کرد و متناسب با هر قفل با بهره گیری از دانش، تجربه، اطلاعات و شم، کلید مناسب آن را انتخاب کرد و به کار گرفت.

در دنیای امروز چه بسا یک جزء از زیر مجموعه های چهار پی [3]آنقدر مهم باشد که خود به عنوان یک عامل مستقل و مهم مطرح گردد، به مثالهای زیر توجه کنید:

یک شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی، آمیخته بازاریابی خود را چنین می‌شمارد: محصول، بسته‌بندی، قیمت، ترویج، فروش شخصی، روابط عمومی و عمومی‌سازی، توزیع فیزیکی، تبلیغات،

یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی آمیخته بازاریابی خود را چنین می‌شمارد :محصول، قیمت ترویج، توزیع، خدمات.

در هر حال ورود نام­های تجاری گوناگون به بازار، رقابت شدیدی میان تولیدکنندگان برای تاثیرگذاری بر انتخاب مشتری هنگام خرید لوازم خانگی گذاشته است. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید مشتری، به تولیدکنندگان کمک می­کند تا بتوانند محصولات خود را براساس سلیقه بازار هدف طراحی کرده و استراتژی های مناسب که منجر به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر می‌شود را اتخاذ نمایند. در حال حاضر شرکت­های موجود در بازار لوازم خانگی ایران با اتکا بر نتایج حاصل شده از سایر کشورها، استراتژی­های گوناگون را تجربه کرده که با توجه به تفاوت ایران با سایر کشورها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و…، این استراتژی ها گاهاً منجر به پایین آمدن میزان فروش و از دست دادن سهم بازار می­گردد و برای جبران آن هزینه و زمان زیادی صرف می‌گردد. با توجه به رقابت شدید حاکم بر بازار، شرکت­هایی موفق خواهند بود که نیاز مصرف­ کننده را از قبل تشخیص داده و محصولی عرضه کنند که هم راستا با برطرف نمودن آن نیاز باشد.

تلاش نگارنده در این تحقیق شناسایی  و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید یخچال است.

1-2 بیان مسئله

اطلاعات و آمار از مهمترين عوامل براي هر فعاليت فني واقتصادي مي باشد. سرمايه ­گذاران، مديران صنعتي و توليدي همواره نيازمند اطلاعات وارقام دقيق و جديد مي باشند تا بر مبناي آن بتوانند برنامه ريزي لازم را درخصوص تنظيم فعاليتهاي توليدي، تعميراتي، فروش، توسعه وغيره را به نحو مطلوب به عمل آورند.

امروزه تكنولوژي­­­­هاي سخت افزاري عموما“ به آساني در دسترس بوده وقابل به كارگيري مي‌باشد، ليكن مديريت صحيح و درايت لازم در به ­كار گيري درست اطلاعات و استفاده از عوامل نرم افزاري است كه در حال حاضر در صنعت و اقتصاد دنيا جايگاه ويژه و پراهميت خود را نمايان مي‌سازد.

در موفقیت یک فعالیت تولیدی، آمیخته بازاریابی مناسب ومقولاتی مانند شناخت بازار، شناخت خریداران، ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده، تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار هدف، وجنبه های دیگری مطرح است که هر کدام باید مورد بررسی قرار گیرد.

صنعت تولید لوازم خانگی که از نظر تنوع محصول، فراگیری متقاضیان و اهمیتی که در رفع نیازهای جامعه دارد در صنایع کشور کم نظیر است و با وجود سهم قابل توجه‌ این صنعت در اقتصاد کشور و نقش اثرگذار در امر اشتغال‌زایی و قابلیت فوق العاده آن در انتقال تکنولوژی که نشان از اهمیت آن دارد و با وجود برخورداری از حجم عظیم سرمایه گذاری انجام شده در آن در مقایسه با سایر کشورهای صاحب این صنعت، متاسفانه در تولید برخی محصولات نظیر یخچال، جارو برقی، ماشین لباسشویی از پویایی لازم در بكارگيري عناصر آميخته بازاريابي و رعايت اصول كلي در آن بر خوردار نبوده.

حال با توجه به افزايش شرايط  رقابتي بازار و ورود برند های مطرح وگوناگون خارجی در داخل کشور در این  تحقيق برآنیم که با انجام یک تحقیق میدانی و استفاده از منابع اطلاعات خارجي و داخلي و همچنين مذاكره با تعدادي از خبرگان مربوطه  به عنوان كاري مقدماتي در این راه قدمی برداریم. اميد است كه مثمر ثمر واقع گردد.

1-3 اهمیت موضوع

موسسات امروزی بدون ارتباط با مشتری و اطلاع از نظر و طرز تلقی آنها از عملکرد خود قادر به ادامه حیات نخواهند بود. این موسسات باید درباره تعین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که نیاز قسمت هایی از بازار را برآورد می‌کنند شناخت لازم را کسب کنند. این موسسات باید برای هر چه جذاب تر کردن قیمت فروش، شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. آنها همچنین با انتخاب کانال­ های درست توزیع، سعی خواهند کرد محصولات خود را در دسترس مشتریان قرار دهند. انجام تبلیغات و پیشبرد کالاها، به نحوی که مشتریان اطلاعات لازم را در مورد این کالاها به دست آورند وخواستار این کالاها شوند، زمینه ­­های دیگری است که این واحد ها باید درباره آنها آگاه باشند.

صنعت لوازم خانگی از صنایع مهم با حجم سرمایه گذاری بالا می‌باشد این صنعت داراي سابقه قابل توجه و بسيار مهم از نظر اشتغال مي باشد و علاوه بر اشتغالزايي مستقيم، تعداد زيادي نيز در بخشهاي خدمات، توزيع، تعمير و… بعنوان نيروي اشتغال غيرمستقيم فعال مي‌باشند. محصولات توليدي اين صنعت كاربردهاي متفاوتي در بخشهاي خانگي، اداري و تجاري دارند، كه سهم مصارف خانگي آن بسيار بالا مي‌باشد.

این صنعت در ایران از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و اگر بخش عمده ای از نیاز کشور از محل توليدات داخلی  تامین گردد می‌تواند از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور، جلوگیری کند و همواره سیاستگذاران صنعت ایران بر كاهش واردات بدلیل کمبود ارز تاکید داشته اند و بحث ایجاد زیربنا و ساختارهای لازم برای توسعه صادرات نیز از موضوعات مهم اخير مي‌باشد. ولی اغلب به دلیل اینکه محصولات تولیدی با صنعت روز دنیا از نظر فناوري، شکل ظاهری و… فاصله زیادی دارند. نه تنها ارز آور نبوده و صادرات این صنعت به خارج از مرزها بسیار محدود است. بلکه با ورود برند های خارجی به بازار های داخل باعث خروج مقدار زیادی ارز از کشور و شکست برند های مطرح و با سابقه داخلی مثل ارج و… شده است.

در این تحقیق تلاش می‌شود ضمن شناسایی و اولویت بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید یخچال به عنوان یک هدف فرعی، دو برند الجی واسنوا با توجه به این عناصر با هم مقایسه شوند. در واقع رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر خرید یخچال می‌تواند به مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان کمک کند تا نقطه نظرات مشتری را در یابند و آنها را در اهداف و استراتژی ها شرکت خود بگنجانند و در نهایت بتوانند در بازار به سهم بیشتری برسند، سود آوری شرکتشان را بالا ببرند و یا حتی جلوی شکست سازمان خود را بگیرد.

1-4 اهداف تحقیق

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر میزان خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این تحقیق به بررسی عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در بررسی ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی طراحی و پیاده سازی می‌شود. اهداف هر تحقیق می‌تواند به دو صورت کلی وجزیی مطرح شود. هدف کلی به صورت مستقیم از مسئله تحقیق مشتق می‌شود واهداف جزیی تحقیق نیز در واقع بر کاربردهای نتایج پژوهش اشاره دارند.

 1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان است.

 

1-4-2 هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

 1-5 نوع تحقیق

نوع تحقیق ارائه شده را از منظر هدف، روش و مکان در چهارچوب طبقه بندی زیر  بررسی   می‌کنیم.

1-5-1 بر اساس هدف

این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می‌آید که به شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی از دید فروشندگان می‌پردازد.

1-5-2 بر اساس روش

تحقیق حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس روش، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. در واقع سعی شده است آن چه وجود دارد در قالب تحقیق توصیفی تشریح  می‌شود.

1-5-3 بر اساس مکان

این تحقیق از نظر مکانی، به علت محدودیت های  مختلف، فقط در شهر تهران انجام پذیرفته و این پژوهش منحصر به بازار های مطرح این شهر می‌باشد.

 

1-6 قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در آبان ماه 1392 آغازشد و در تیر ماه  1393 به پایان رسید.

 

1-7 روش گرد آوری داده ها

 داده های تحقیق حاضر به صورت میدانی از فروشندگان یخچال و به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. به طور کلی در این تحقیق از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل وهمراستا با یکدیگر استفاده شده است.

اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیات موثر بوده‌اند. این دسته از اطلاعات از طریق مصاحبه مقدماتی با دست اندرکاران صنعت یخچال به دست آمده‌اند.

اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه از  فروشندگان به دست آمده‌اند.

اطلاعاتی که از طریق منابع ثانویه (نشریات، پایان نامه های مرتبط، کتاب ها )به دست آمده‌اند.

 

1-8 ابزارهای گردآوری داده‌ها

در تحقیق حاضر داده‌های ابتدایی بر اساس داده‌های اولیه موجود و به کمک مصاحبه‌های صورت پذیرفته با  برخی از فعالین صنعت یخچال بدست آمده، و سپس با کمک پرسشنامه‌هایی که امکان امتیاز دهی از 1 تا 10 را دارا بودند، معیار‌‌های مورد نظر بدست آمد. در نهایت با کمک پرسشنامه سلسله مراتبی معیارهای بدست آمده دو به دو با هم مقایسه گردیده و با کمک نرم افزارانتخاب خبره  به تحلیل داده‌ها پرداخته شد.

 

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

با توجه به این که در این پژوهش از روش سلسله مراتبی استفاده گردیده به این منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارانتخاب خبره استفاده[4] گردیده است که امکان وزن دهی به معیارهای مورد نظر و مقایسه آنها را فراهم کرده است.

 

1-10 جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه فروشندگان یخچال در خیابان جمهوری شهر تهران می‌باشند. دلایل این که فروشندگان یخچال به جای مصرف کنندگان نهایی به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده‌اند عبارتند از:

نظرات فروشندگان در حقیقت میانگینی است از نظرات کلیه مشتریانی که از آنها خرید می‌کنند.

با توجه به اینکه فروشندگان در واقع ارائه دهنده برندهای مختلف می‌باشند با مقایسه بین آنها به سوالات پرسشنامه پاسخ داده‌اند.

 

1-11 کاربردهای پژوهش

بازاريابي درست، براي موفقيت هر شركتي حياتي است. بنگاههاي اقتصادي بزرگ همچون الجی، سوني، بوش، سامسونگ، از بازاريابي استفاده مي كنند. اگر به اطرافمان توجه کنیم برای نمونه در منزل، محل کار، محل تفریح و بازی و هر کجا که هستیم حضور گسترده این برند ها را در داخل کشورمان می‌بینیم. بنابراین حالا ديگر بازاريابي تنها به صورت اتفاقي به چشم آمدن نيست؛ در پشت اين تبليغات، شبكه گسترده ای از افراد و فعاليتهاي رقابتي وجود دارد كه سعي مي‌كنند نظرتان را جلب كرده و به خريد وادارتان كند.

در این تحقیق برآنیم تا ضمن شناسایی و اولویت بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی درخرید یخچال به عنوان یک هدف فرعی، دو برند الجی واسنوا با توجه به این عناصر با هم مقایسه شوند. در واقع رتبه بندی عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر خرید یخچال می‌تواند به مدیران شرکت های لوازم خانگی ایرانی به عنوان تصمیم گیرندگان کمک کند تا نقطه نظرات مشتری را در یابند و آنها را در اهداف و استراتژی ها شرکت خود بگنجانند و در نهایت بتوانند در بازار به سهم بیشتری برسند، سود آوری شرکتشان را بالا ببرند و یا حتی جلوی شکست سازمان خود را بگیرد.

 

1-12 تعریف واژه ها و متغیرهای تحقیق

یخچال: یخچال دستگاهی است که از یک وسیله سردکننده به همراه یک عایق حرارتی و سازوکاری برای انتقال گرما از داخل این محفظه به بیرون تشکیل می‌شود. از یخچال برای خنک نگهداشتن مواد غذایی، داروها و دیگر چیزهای فاسدشدنی استفاده می‌شود.]8[

آمیخته بازاریابی: فیلیپ کاتلر[5](1991) آمیخته بازاریابی را مجموعه‌ای از متغیرهای(ابزارهای) قابل بازار یابی می‌داند که شرکت آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف در هم می‌آمیزد. آمیخته بازاریابی در برگیرنده همه کارهایی است که شرکت می‌تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولاتش اثر بگذارد.]1[

[1]Marketing

[2]Marketing Mix

[3]4P(Product;Place;Price;Promottion)

[4] Expert Choice

[5]Philip kotler

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122