پايان نامه شناسايي و ارزيابي مهارتهاي اشتغال زاي زنان شاغل در صنعت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي و ارزيابي مهارتهاي اشتغال زاي زنان شاغل در صنعت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي و ارزيابي مهارتهاي اشتغال زاي زنان شاغل در صنعت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده ج
فهرست مطالب ح
فهرست شكل ها ر
فهرست جداول ز
فهرست نمودارها ش

فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه و بيان مساله 2
اهداف پژوهش 6
سوالات پژوهش 7
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات 8
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه 11
مفهوم شايستگي 12
2-1- نظريه فرافورديسم 15
2- 1- 1- فورديسم 15
2- 1- 2- فرافورديسم 17
2- 1- 3- شايستگي هاي بازار كار در نظريه فرافورديسم 18
2- 1- 4- ملاحظات و جمع بندي نظريه فرافورديسم 19
2- 2- نظريه سرمايه اجتماعي 21
2- 2- 1- مؤلفه ها و ابعاد نظريه سرمايه اجتماعي 23
2- 2- 2- جايگاه نظريه سرمايه اجتماعي در مباحث اقتصادي و مديريت سازماني 24
2- 2- 3- بررسي و نقدي بر نظريه سرمايه اجتماعي 26
2- 3- اقتصاد دانش محور 29
2- 3- 1- اقتصاد دانش محور چيست 29
2- 3- 2- مشخصه بازار كار و اشتغال در اقتصاد دانش محور 32
2- 3- 3- شايستگي هاي نيروي انساني در اقتصاد دانش محور 34
2- 3- 4- بحث و بررسي نظريه اقتصاد دانش محور 35
2- 4- نظريه جهاني شدن 39
2- 4- 1- بازار كار و شايستگي هاي نيروي كار 43
2- 4- 2- نقدي بر شايستگي هاي مورد نياز بازار كار در نظريه جهاني شدن 47
2- 5- پيشينه تحقيق 51
2- 5- 1- تحقيقات خارجي 51
2- 5- 2- تحقيقات داخلي 68
2- 6- نتيجه گيري 74
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 83
3- 1- طرح پژوهش 83
3- 2- جامعه آماري، نمونه آماری و روش نمونه گيري پژوهش 83
3- 3- روش هاي جمع آوري اطلاعات 84
3-3-1- پرسشنامه 84
3-3-2- مصاحبه 87
3-3-3- اسناد مدارك 88
3- 4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 88
فصل چهارم: تحليل داده ها
4- 1- تجزيه و تحليل داده هاي مصاحبه 92
4-1-1- بررسي شايستگي هاي زنان شاغل در شركت فولاد مباركه اصفهان از ديدگاه مديران با توجه به دو متغير سابقه كار و تحصيلات چگونه مي تواند باشد؟ 92
4-1-2- ديدگاه مديران شركت فولاد مباركه اصفهان در رابطه با شايستگي هاي اساسي زنان و مردان چگونه است؟ 95
4- 2- تحليل داده هاي پرسشنامه 104
4- 3- آيا بين نظرات مديران شركت فولاد مباركه اصفهان در مورد شايستگي ها با اسناد موجود اختلافي وجود دارد؟113
4- 4- آيا ميان برنامه هاي آموزشي موجود در شركت فولاد مباركه اصفهان با مدلهاي شايستگي زنان و مردان تطابقي وجود دارد؟ 125
4-5- كدام يك از مدلهاي نظري ارائه شده در مورد شايستگي ها، در شركت فولاد مباركه اصفهان از اهميت بيشتري برخوردار است؟ 131
4-6- نتيجه گيري 137
فصل پنجم: نتيجه گيري
مقدمه 139
5- 1- بحث و نتيجه گيري 139
5- 2- پيشنهادات 150
5- 3- مشكلات تحقيق 151
فهرست منابع و مآخذ
الف: منابع فارسي 152
ب: منابع انگليسي 159
ضمائم
الف: سوالات پرسشنامه 161
ب: سوالات مصاحبه 164
چكيده انگليسي

فهرست منابع

الف – منابع فارسی

الـواني، سيـد مـهـدي، (1378)، نقش مديريت در ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي، مـاهنـامه تـدبـيـر، شـمـاره 100.

الوانـي، سيد مهدي، عـبدالله پور، مـونا، (1387)، نـقش سـرمايه اجتماعي در كارآفريني سازماني، پيام مديريت، شماره 27، ص 26-5.

الوانی، سید مهدی، ناطق، تهمینه، فراحی، محمد مهدی، (1386)، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره ی 5، ص70-35.

ایروانی، محمد رضا، (1384)، زنان و نظام آموزش عالی کشور و اشتغال بررسی موردی اشتغال شهر اصفهان، مرکز اطلاعات و مدارک ایران، مجله الکترونیکی، شماره سه، دوره چهارم، ص 30-1.

بانك جهاني، (2003)، يادگيري مادام العمر در اقتصاد دانش محور، ترجمه مصطفي عماد زاده، فريماه كسائيان، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، 1387.

برايان بكر، مارك هوزليد، ديو اولريش، (2001)، ارزيابي متوازن منابع انساني، ترجمه مسعود بينش، افشين دبيري، قرائي پور، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، 1388.

توکلی والا، ژاله، (1388)، بــررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان در دهه های اخیر، مجله اینترنتی فصل نو.

حـق شـنـاس، اصـغـر، (1386)، نـقــش ســرمـايــه اجــتــمــاعــي در تــوسعــه، ماهنامه تدبیر، شماره 188، ص 3.

دادگر، یداله، ناجی میدانی، علی اکبر، (1382)، شاخص های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران؛ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 29، ص 135-103.

دانايي فرد، حسن،(1385)، اقتصاد دانش محور و حفظ تماميت نهادي دانشگاه، مجموعه مقالات برگزيده و خلاصه مقالات پذيرفته شده اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور.

دانایی فرد، حسن، (1388)، اقتصاد دانش محور، آموزش عالی و اشتغال: تاملی بر نقش دولت و مدیریت دولتی، مجموعه مقالات برگزیده و خلاصه مقالات پذیرفته شده دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور.

دلاور، علی، (1387)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات  ویرایش.  

رحمانی، تیمور، عباسی نژاد، حسین، امیری، میثم، (1386)، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران مطالعه مورد: استانهای کشور با روش اقتصاد سنجی فضایی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره دوم، ص 26-1.

راث ول، ويليام جي، (1384)، برنامه ريزي جانسيني مؤثر، مترجم احمد رضا حراف، تهران: انتشارات شركت ملي صنايع پتروشيمي، چاپ اول.

رحمانپور، لقمان، (1382)، مديريت سرمايه اجتماعي: رويكردي اثربخش در مديريت منابع انساني، نشريه مديريت و توسعه، شماره 19، صفحه 15-1.

رضـايي، عـابـد، (1385)، نـقش سـرمايه اجتـماعي در مـسير پـيشرفـت شغـلي، نـشـريه عصـر مـديريت، شـمـاره 9، ص 9-1.                                                                

رمضان پور، اسماعیل (1384)، جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال، تحقیقات اقتصادی، شماره 86، ص 178- 155.

ريچن، تيانا، (2004)، توسعه صلاحيت هاي كليدي در نظام هاي آموزشي: يافته هايي چند از تجارب بين المللي و ملي، ترجمه: محمد جعفر جوادي، دفتر بين المللي آموزش، تهران، 1384.

سـرمد، زهـره، بازرگان،عباس، حجازی، الهه (1383)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تـهران، انـتشارات آگـاه.

سهرابی، حمید، پری دخت، وحیدی، هاشمی، سید علی، و نفیسی، عبدالحسین (1376)، عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص در ایران: تحلیلی از وضع موجود و چشم انداز آینده، تهران: انتشارات سازمان و بودجه.

سوری، علی، مهرگان، نادر، (1386) نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سرمایه انسانی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42، ص 219- 207.

شارع پور، محمود؛ صالحی، صادق؛ فاضلی، محمد (1380)، توانمندی ها و شایستگی های کانونی دانش آموختگان ایرانی، طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور، تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

شمسي، زهرا، پيش نيازهاي اقتصاد دانايي محور، روزنامه اعتماد، شماره 9، 1/4/1387.

صابوني عبد الرضا، 1385، بهينه كردن تاثيرات جهاني شدن بر بازار كار و امنيت شغلي در ايران با استفاده از تجربه اروپا، مجله كار و جامعه، ص 45-37.   

صادقي، مسعود، آذربايجاني، کريم، (1385)، نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور در تقاضاي نيروي کار ايران، پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال هشتم، شماره 27، ص 197- 175.

صالحی امیری، سید رضا، (1387)، درآمدی بر مفهوم سرمایه اجتماعی، پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی، شماره 29، ص 24-9.

عمادزاده، مصطفي، شهنازي، روح اله، دهقان شباني، زهرا، (1385)، بررسي ميزان تحقق اقتصاد دانش محور در ايران (مقايسه تطبيقي با سه کشور همسايه)، پژوهش هاي اقتصادي ايران، سال ششم، شماره 2، ص 132-103.

غفرانی، محمد باقر، (1376)، رسالت های آموزش عالی در دنیای جدید و در ایــران اسلامی، سـمینار منطقه ای آموزش عالی در قرن آینده، تهران.

فالمر، جي، كانگر، رابرت، (1378)، استعداد يابي و جانشين پروري، مترجم بهزاد ابوالعلائي، تهران، انتشارات سر آمد، چاپ اول.

فرخی نژاد، خدا نظر، (1384)، ارزیابی درونی و بیرونی کیفیت دوره های ارشد و دکترای گروههای مدیریت آموزشی، روان شناسی و جامعه شناسی دانشگاه شیراز به منظور تضمین کیفیت آنها، پایان نامه دکترا، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

فوكوياما، فرانسيس، (2000)، سرمايه اجتماعي: اعتماد، دموكراسي و توسعه، ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان، نشر شيرازه، 1384.

قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصغر، (1385)، نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 75، ص 125-147.

کارنوی، مارتین (1384)، جهانی شدن و اصلاحات آموزشی، آنچه برنامه ریزان باید بدانند، ترجمه محمد حسن میرزا محمدی و محمد رضا فریدی، تهران: انتشارات یسطرون.

کرمی، مرتضی( 1389)، آموزش مدیران با الگوی شایستگی، ماهنامه تدبیر، جلد 18 شماره 179، صص27-49.

ن: فرصت ها و تهديدها، فصلـنامه مـديريـت و تـوسعه، شـماره هـشتـم.

مهرعلی زاده، یداله (1383)، جهانی شدن و آموزش عالی، دایره المعارف آموزش عالی، تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، ص 358- 353.

مهرعلی زاده، یدالّه (1384)، جهانی شدن، تغییرات سازمانی و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

نادري، ابوالقاسم، (1384)، اقتصاد دانايي بعنوان الگوي جديد تـوسعه و ارزيابي اقتصاد دانايي در ايران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 35، ص 28-1.

نوروززاده، رضا و آتشک، محمد؛ چالش های ناشی شدن از جهانی شدن بر برنامه های درسی؛ همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی: چالش ها و فرصت ها، هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، بابلسر، دانشگاه مازندران، 1387.

نیکو مرام، هاشم، اصفهانی، مینا (1387)، سرمایه اجتماعی و بازتولید آن در قلمرو مدیریت اسلامی، پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعی، شماره 29، ص 24-9.

یغموری، سعید، (1388)، بررسی مهارتهای اشتغال زای بازار کار در آموزش عالی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه مازندران.

یوسفی، علیرضا( 1384)، آموزش( تربیت) مبتنی بر شایستگی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، جلدپنجم، شماره 2، صص213-214.

ب – منابع لاتین

Chhachhi, Amrita (1999), Gender, Flexibility, Skill, and Industrial Restructuring:  The Electronics Industry in India, Gender, Technology and Development 3(3), 329-360.

Dave Ulrich, “Human Resource competencies:   An Empirical   Assessment, “Human Resource Management, 34 (Winter 1995): 473-495.

Draganidis, fofis and Mentzas, Gerigoris (2006) competency bused management :a reviw of systems and approacnes, information management & conputer secarity, vol 14, no I, 57.

Fresh, S. (1979), International Developments in Post-secondary, Short-cycle Education, Washington D.C: American Association of Community and Junior Colleges.

Hammer, M.R, and M.J, Bennett, (1998), The intercultural Development Inventory Manual, Portland, Ore, Intercultural Communication Institute.

چكيده

 هدف کلی اين پژوهش شناسايي و ارزيابي مــهارتهاي مورد نياز براي اشتغال و مشارکت بــهتر زنـان در بــخش صـنعت می باشد. از اهداف دیگر این تحقیق، این است تا به بررسي شايستگي زنان شاغل در شركت فولاد مباركه اصفهان از ديدگاه مديران اين شركت با توجه به دو متغير سابقه كار و تحصيلات بپردازد. هم چنین در این پژوهش، با مطالعه مدلهای شایستگی و برنامه های آموزشی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به بررسی میزان انطباق شایستگی های مورد نیاز برای اشتغال و فعالیت زنان از دیدگاه مدیران با برنامه های آموزشی و مدلهای شایستگی این شرکت نيز پرداخته شد. در مجموع با بررسي موضوع و مصاحبه با مديران شركت فولاد مباركه اصـفـهان سـعي شـد تـا فهرستي از مـهمترين و اساسي ترين مهارتها و قابليتهایي را كه دانش آموختگان زن براي فعاليت و مشاركت در شركت فولاد مباركه اصفهان به آن نياز داشتند، تـعيين شود. اين پژوهش از نوع پيمايشي بوده و براي جمع آوري آن از تكنيك پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جامعه آماري ايـن پژوهـش را مـديران شركت فولاد مباركه اصفهان تشکیل می دادند كه به دليل محدود بودن جامعه آماری، همگي به عنوان نمونه آمـاري انتخاب شـدند. روش نـمونه گيري در اين تـحقيق روش نــمونه گيري مـبتنی بر هـدف بود. داده های پـرسشنامه و مـصاحبه نشان داد که شایستگی های نظیر مهارت کار با رایانه، مشتری مداري، مهارت مربوط به كار گروهي، مهارت استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات، توانايي تفكر خلاقانه و ايجاد نوآوري در محيط، حل مساله، داشتن انتظارات شغلي معقول، درك اهداف و سياست هاي سازمان، قابليت آموزش ديدن در حين كار برای مدیران شرکت فولاد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار بود كه از بين آنها مهارت كار با رايانه، مشتري مداري و درك اهداف و سياست هاي سازمان به عنوان شايستگي هاي كليدي انتخاب شد. علاوه بر آن، این تحقیق نشان داد که برای ورود بهتر زنان به صنعت لازم است شایستگی کار در شرایط سخت نیز در برنامه های آموزشی آنان مورد توجه قرار گیرد. نتایج مطالعه برنامه هاي آموزشي شركت فولاد مباركه اصفهان نشان داد که در سه مورد، مهارت كار با رايانه، درك و فهم اهداف و سياست هاي سازمان و مشتري مداري با شايستگهاي مدنظر مديران شركت فولاد مباركه اصفهان هماهنگي وجود دارد.

 کلید واژه: مهارتهای اشتغال زا، شایستگی، زنان، صنعت.  

فصل اول: کليات

مقدمه و بيان مسئله

در مسير انتقال به شرايط نوين و متغير فن آوري هاي جديد صنعتي كه بنيان هاي فلسفي، علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي جوامع را دچار دگرگوني عميقي كرده است و جوامع بشري در عمل ويژگي هاي پست مدرنيسم را در خود آشكار كرده اند، جوامع با چالش هاي متعدد ناشي از چنين تغييراتي مواجه شده اند. در چنين شرايطي نظام آموزشي جوامع مي تواند در همسان سازي، هماهنگي و ميانه گزيني دوباره جوامع با وضعيت جديد نقش مهمي را ايفا نمايد. در اين، رهگذر يكي از مقولات مهم، وظيفه بسيار اساسي و حساس نظام آموزشي در فراهم كردن شرايطي است كه در آن نيروهاي دانش آموخته بتوانند از مهارتها، توانايي ها و قابليت هاي كليدي و متناسب با نيازها و شرايط دنياي صنعت و مشاغل برخوردار شوند. بررسي رسالت نظام آموزشي يك جامعه در فراهم كردن شرايط رشد و توسعه قابليتهاي افراد در ابعاد مختلف از مباحث اساسي است كه مي توان از زاويه هاي مختلف به بررسي آن پرداخت (عزیزی 1382).

به طور مثال خصوصی سازی نظام های آموزشی و ایجاد مهارت و قابلیت هایی متناسب با نیازهای شغلی جوامع یکی از راهبردهایی است که به عنوان پاسخی به فشارها و الگوهایی متغیر جهانی شدن آموزش و پرورش و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (مهر علی زاده،1384). این تغییرات در بسیاری از جوامع ماهیت، قالب کار و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر خود قرار داده است و باعث شده تا یک ارتباط تنگاتنگ بین توسعه منـابع انـسانـی و وجود دانـش آموختـگانی که از مهارتهای لازم در خصوص کاربردی کردن دانش خود کسب کرده اند، به وجود آید.

به همين دليل است که امروزه در جوامع پيشرفته بر يادگيري مباني عملي مشاغل مورد نياز در بازار كار و انتقال آموزش به محيط واقعي كار و تاكيد بر تجربه اندوزي در ساختارهاي مختلف شغلي دارند. شايد توجه به ايجاد و نگهداري مهارت هاي مورد نياز نيروي كار در ميان كشورهاي توسعه يافته هرگز تا اين اندازه فراتر نرفته است (عزیزی، 1382).

«در مقابل علارغم رشد قابل ملاحظه نظام هاي آموزشي در كشورهاي جهان سوم  در خلال ربع قرن گذشته، برنامه ريزي در راستاي توسعه كشور به صورت مناسبي جهت داده نشده است. در حالي كه تعداد زيادي از دانش آموختگان بيكار هستند، ميليونها فرصت شغلي به دليل ناكافي بودن نيروي انساني دانش آموخته، كارورزيده و با مهارت مناسب فرو گذار مانده است» (فرش، 1979).

اين عوامل باعث شده كه امروزه در اقتصاد كشورها كيفيت و تركيب نيروي انسان كارشناس و توانمند و با قابليت ها و مهارتهاي اساسي و كليدي مورد نياز براي بازار كار به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي قلمداد شود.

اين مهارتها و شايستگي هاي كليدي و اشتغال زا را مي توان دانـش، بينش، نـگرش ها و مهارتـهايي دانـست كه مـوجب تحرك و پويايـي افـراد در روابـط با ديگران، انتـقال موفق از شـغلي به شـغل ديگر، حـضور مــوثـر در فـعالـيت هـاي گـروهي و نـوآوري در حــل مـسائــل مي شوند (عزیزی، 1383). اهميـت اين مهارتها از آنجا ناشي ميشود كه مـوجب قابليـت تحرك شغـلي بيشتر كـاركنـان مي شود و كاركنان با اين صلاحيت ها بهتر ميتوانند نسبت به تحولات آينده واكنش نشان دهند. و به همين دليل در اقتصادي كه بر عنصر دانايي و آگاهي استوار است، عامل اصلي برتري جوامع بر تخصص، توانمندي و دانش نيروي انساني فرهيخته و متخصص است كه در قالب تشكيل سرمايه انساني مورد بررسي قرار گرفته است (سهرابی و همکاران، 1376). علاوه بر اینها تحولات اقتصادی دنیای معاصر و تغییر الگوهای تولید انبوه به تولید متغیر، اهمیت سرمایه اجتماعی را در مقایسه با سرمایه انسانی بیشتر نمایان کرده است؛ زیرا در الگوهای تولید متغیر، بحث از مشارکت دسته جمعی افراد، انسانی سازی محیط کار و زندگی، افزایش سطوح مهارتی افراد جدای از طبقه اجتماعی، چند مهارتی ساختن کارگران، افزایش تعهد اجتماعی، برقراری نظم متقابل و اعتماد بین کارگران و کارفرمایان است (صالحی عمران، 1386). به همین خاطر اگر بخواهیم به تمامی ابعاد مهارتهای اشتغال زا و اساسی نیروی کار توجه کافی شود این امر می تواند حتی به تشکیل سـرمایه اجتـماعی نیز منجر شود. لذا این موضوع می تواند مبانی نظری متعددی را تحت پوشش قرار دهد.

علاوه بر اين در اين فرایند تحول و توسعه نظام اقتصادی، فرصتهای تازه ای برای اشتغال زنان به وجود آمده است. زنان به عنوان تشكيل دهنده نيمي از جمعيت، موضوع توجه به قابليت هاي نيروي كار را دچار اهميت زيادي كرده است. امروزه تقاضاي  زنان براي آموزش و رفتن به دانشگاه زياد شده است، به طوري كه در سال هاي اخير درصد بالایي از وروديها به دانشگاه را زنان تشكيل مي دهند. به همین دليل پي بردن به بهبود كـيـفيـت نــيـروي كار زن و افزايش كارآيي و بـه كـارگيري آن جــزو رده بنــدي هايي آغــازين بـراي بـرنامه ريـزي تـوسعه كشورها محسوب مي شود. چيــزي كــه بي توجهي به آن در جوامع توسعه نيافته به وفور احساس مي شود.

«صاحب نظران در جوامع پيشرفته معتقدند كه از جمله شاخص هاي توسعه يافتگي يك كشور، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستنـد و عدم بهره وري از قابلـيت ها و توانايي هاي زنان در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي  دستيابي به توسعه را ناممكن ميسازد» (توکلی والا، 1388 ). لذا بايد بر استفاده از مهارتها و قابليتهاي زنان به عنوان يك عنصر مهم در اقتصاد توجه شود و اين توجه به منظور جلوگیری  از هدر رفتن سرمايه هاي كه به منظور آموزش آنها صرف می گردد، انجام پذیرد.

با این وجود، آمارهای در دسترس در مورد اشتغال زنان در سه دهه اخیر نشانگر این نکته است که عملاً از میزان اشتغال زنان کاسته شده است و این تغییر و تحولات در بخشهای مختلف اقتصادی جامعه به گونه ای بوده که بیشترین نسبت کاهش زنان در بخش صنعت مشاهده می شود (ایروانی، 1384).

با اهـتمام بـه ايـن امـر و كـوشش براي آسان سازي تحقق اهداف توسعه كشور، مستلزم سنجش دوباره نيازمندي هاي شغلي و حرفه اي مراكز اقتصادي و صنعتي و بررسي قابليتها و مهارتهاي که زنان  براي اشتغال مطلوب و بهينه در بخش صنعت نیاز دارند، می باشد. شاید پرداختن به این مهارتها و قابلیتها موجبات حضور بيشتر زنان در فعاليتهاي صنـعتي را فراهم سازد. بنابراين پرسش اساسي كه در اين رابطه مطرح مي شود آن است كه اساسي ترين و مهمترين تواناييها و مهارتهاي كه دانش آموختگان زن براي مشاركت پيوسته در فعاليت هاي مختلف صنعـتي، از ديـد

ذینفعان نياز دارند، كدامند. در اين پژوهش سعي مي شود با بررسي مجموعه مهارتها و قابليتهاي مورد نياز براي اشتغال زنان در شركت فولاد مباركه اصفهان[1]، ذهن برنامه ريزان كشور را به آن دسته از مهارت ها و توانايي ها و قابليت هاي كليدي و متناسب با نيازها و شرايط بازار كار، براي اشتغال زنان در صنعت معطوف شود. به طوري كه با تاكيد بر آن ها هـم زمینه آماده سازي دانش آموختـگان زن براي اشتغال در صنعت فراهم شود و هم پیـوند عمیق تر و منطقی تری بین نظام آموزشی و نیازهای شغلی جامعه برقرار شود. و به طور قابل توجهي زمينه بهبود و ارتقاي كارآيي خارجي نظام آموزشي نيز فراهم گردد.

اهداف پژوهش

الف) هدف کلي

1- شناسـایی و ارزیـابی مهارتهای اشتغال زای زنـان شـاغل در شـرکت فـولاد مبارکه اصفهان

2- ارائه الگوی عملیاتی از مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان

ب) اهداف جزئی

بررسی شايستگي هاي زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات؛

بررسي دیدگاه مـدیران شـرکت فـولاد مـبارکه اصـفهان در رابـطه با شـايستگـي هاي اسـاسی زنـان و مـردان؛

بررسـی تـطبیقی بین نقطه نظرات مديران شرکت فولاد مباركه اصفهان در مورد شايستگي ها با اسنـاد موجود؛

بررسی میزان انطباق میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شايستگي زنان و مردان؛

بررسی ميزان اهميت هر كدام از مدلهاي نظري ارائه شده در مورد شايستگي ها، در شرکت فـولاد مباركـه اصفهان؛

سؤالات پژوهش

الف) سؤال اصلی

بر اساس هدف اصلی تحقیق، در صدد بررسی این سوال هستیم که مهمترین و اساسی ترین مهارتها و قابلیتهای که دانش آموختگان زن برای فعالیت و مشارکت در شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیاز دارند، کدامند؟

ب) سؤالات جزئی

بررسی شايستگي هاي زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات چگونه می تواند باشد؟

دیدگاه مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با شايستگي هاي اسـاسي زنـان و مـردان چـگونه است؟

آیا بین نقطه نظرات مديران شرکت فولاد مباركه اصفهان در مورد شايستگي ها با اسناد موجود اختلافی وجود دارد؟

آیا میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شايستگي زنان و مردان تطابقی وجود دارد؟

کدام یک از مدلهای نظری ارائه شده در مورد شايستگي ها، در شرکت  فولاد مبارکه اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

تعريف واژه ها و اصطلاحات

 ارزیابی

تعریف مفهومی:

فرایند نظام دار برای جـمع آوری، تـحلیل و تفسیر اطلاعات، برای ایـن منـظور که تعییـن شـود به چـه مـیزان هدفهای مورد نـظر تحقق یافته اند و یا در حـال تـحقق یافتن هستند (فـرخی نژاد، 1384).

تعریف عملیاتی:

گردآوری و تفسیر اطلاعات درباره خصوصیات و ویژگیهای مهارتها و شايستگي ها به منظور بـررسی و مـقایسه این مهارتها در جهت اطلاع رسانی برای تصمیـم گیری مطلوب در آینـده.

مهارتهاي اشتغال زاي بازارکار

تعريف مفهومي:

دانش، بینش، نگرش ها و مهارتهایی که موجب تحرک و پویایی افراد در روابط با دیگران، انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر، حـضور موثر در فعالیت های گـروهـی و نوآوری در حل مسائل می شوند (عزیزی، 1383).

تعريف عملياتي:

مهارتهاي عمومي وقابل انتقال نظير کار گروهي، ارتباطات، يادگيري چگونگي يادگيري و حل مساله که براي انجام وظايف شغلي در بسياري از مشاغل نقش اساسي دارند.

مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 

تعريف عملياتي:

کارخانه ای صنعتی، مستقر در منطقه لنجان استان اصفهان که مشغول توليد کالا مي باشد.

حدود پژوهش:

حدود پژوهش ما زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد.

 فصل دوم: ادبيات موضوع

مقدمه:

گسترش اقتصاد جهانی و تجدید ساختار استراتژیهای اقتصادی و سیاسی در جهان و اهمیت یافتن دانش و اطلاعات، موجب تغییر در نیازمندی های آموزشی و مهارتی در کلیه سطوح سازمانی، صنعتی و خدماتی شده است؛ به همين دليل، به منظور افزايش ارزش افزوده اقتصادي، توسعه و بهبود در مهارت هاي فردي و سازماني كاركنان اجتناب ناپذير است كه اين امر در گرو پرورش و توسعه منابع انساني است، كه بايستي به عنوان يك عامل ضروري دائماً بدان توجه خاصي معطوف شود (پورقاز و ديگران، 1388). و اين باعث شده تا منابع انسانی به عنوان مفهومی کلیدی در ارزیابی های رقابتی صنایع و سازمان ها محسوب شود.

به طور کلی خیلی از محققان به بررسی ارتباط  بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد صنایع در ایجاد ارزش افزوده در عملکرد افراد تاکید فراوانی داشته اند. به همین دلیل یکی از بحث های اساسی مدیریت منابع انسانی توانمند سازی افراد است که این مهم از طریق شناسایی و ارتقای شایستگی ها یا صلاحیت های کارکنان محقق می گردد. رویکرد توجه به کیفیت منابع انسانی بجای تاکید بر کمیت آنان از مسائل مهمی است که مورد توجه مدیران ارشد سازمان ها و صنایع امروزی قرار گرفته است (کرمی و همکاران، 1387). از این رو راجع به رابطه آموزش و صنعت به ویژه مهارت و دانش کارکنان سوالات متعددی به وجود می آید که نمی توان آنها را به صورت ظاهری دنبال کرد و نیاز است که نظریه هایی بررسی شود که رابطه آموزش و اقتصاد را به طور نظامندی بررسی کرده اند.

بخش عمده ای از این نظریه ها محصول عصر نظام تولید فوردیسم می باشد. مانند نظریه سرمایه انسانی و نظریه تعارض. اما گـذر اقتصادی از الگوهای تولید انبوه فوردیسم به تولید متغیر فرافوردیسم باعث توجه به نظریه های دیگری همچون نظریه اقتضایی و نظریه سرمایه اجتماعی شـده است. حتـی می توان به این نکته اشـاره کرد که مـوجه ترین نظریه های مطرح شده در نظام تولید فوردیسم که درصد توصیف روابط دو نظام اقتصادی و آمـوزشی هستند، در عـصر توسل به استراتژیهای اقتصادی فرافوردیسـمی نـیز نیاز به تـجدیدنظر پـیدا می کنند.

بنابراین نیازهای بازارکار به نیروی انسانی نیز تحت تاثیر این تحولات قرار دارد. در ادامه، تعاريفي چند از مفهوم مهارتهاي اشتغال زا و شايستگي هاي بازار كار ارائه مي شود و سپس به بررسی و تبیین مهمترین تغییرات و تحولات محیطی به خصوص در زمينه اقتصاد در قالب نظريه هاي فرافورديسم، سرمایه اجتماعی، اقتـصاد دانش محور و جهانی شدن و چـگونـگی تأثیـر آنها بر مهارتها و تواناییهای اساسی بازار کار می پردازیم.

2-1- مفهوم شایستگی

به طور کلی در مورد مفهوم مهارتهاي اشتغال زا و شایستگی هاي كليدي تعریف واحد و مشخصی وجود ندارد و همه صاحبنظران در ارائه یک تعریف دقیق و صحیح از مهارتها و شایستگی با مشکل مواجه بوده اند. در تعاریفی که از شایستگی و جود دارد تفاوتها و اختلافات زیادی وجود دارد و محققان مختلف با توجه به این تعاریف و نقطه نظرات مختلف کار خود را پیش می برند. مروری برتعاریف زیر که عمدتاً توسط صاحبنظران این حوزه ارائه شده است می تواند بیانگر این تناقضات و اختلافات باشد. از یک طرف مفهوم مهارت برای جامعه شناسی اقتصاد، روانشناسی آموزش، هوش مصنوعی، علوم رایانه و ارگونومیک، امری اساسی است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی نوین زمینه ی تازه ای از مفهوم مهارت، که زیربنای کارو اشتغال را تشکیل می دهد، مطرح کرده است (صالحی عمران،1386). فرهنگ لغت آکسفورد(1994) مهارت را چنین تعریف می کند: “دانش عملی در در ترکیب با توانایی، هوش، تخصص، هنر یا علم، مهارت دستی، هدف بزرگ دانش یا درک چیزی”. لغتنامه ی مختصر انگلیسی (1985) نیز مهارت را “توانایی استفاده از دانش فردی به طور موثرو به راحتی، استعداد توسعه یافته یا توانایی در زمینه ای خاص” تعریف می کند. بدین ترتیب، تعاریف لغتنامه ای مهارت، هـمگی نـظریه ی خـوب انجام دادن کارها را در بر می گیرند. این تعاریف شامل کارایی درهر دو جنبه ی روانی و فیزیکی است که شامل مهارت ذهنی و یدی (دستی) می باشد. بارو درباره ی مهارت معتقد است: که عبارت مهارت در محافل معاصر آموزشی، بدون تفکیک انواع مختلف مهارت ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسپنسر واسپنسر[2] دو تفاوت را مشخص کردند که به تعریف دیدگاه های اصلی مفهومی در مورد مهارت کمک می کند: اولاً، مهارت هایی وجود دارد که مردم به محل کارشان می آورند یعنی استعداد، توانایی ها، ظرفیت ها: ثانیاً، ویـژگی های نـقش های اجـتماعی یا تقاضا های کار. اینها مهارت هایی هستند که مشاغل به آن ها نیاز دارد(اسپنسر واسپنسر،1993). اتول[3] مهارت را ایده ای پیچیده و مبهم می داند که درک آن دشوار است. وی مسائل مفهومی و معرفتی را کشف کرد و به منظور ارائه تصاویر مختلف مهارت، چهار ایده ی جامعه شناسی مهارت را نشان داد: اثبات گرایی، روش شناسی، انسان شناسی، وبری و مارکسیست. اتول مهمترین منتقد اندازه گیری کمی مهارت ها بود چون بر اساس نظر وی مهارت ها با توجه به زمینه یا موقعیت خاص قابل درک هستند. دارا[4] مفهوم مهارت را از نقطه نظر شرایط و الزامات مهارت مورد بررسی قرار داد و معتقد بود که شرایط و الزامات مهارت تا حد قابل ملاحظه ای متغیرند. او با بررسی دیدگاه نویسندگان مختلف به این نتیجه رسید که شرایط و الزامات مهارت، بررسیهای محققانه کار، تحلیل کار، تایید عملکرد، گزارشهای سیاست عمومی را مشخص می کند (نقل از صالحي عمران، 1386). فرهنگ آکسفورد شایـستگی را بـرخـورداری از دانـش و تـوانایی انجام موفقیت آمیز برخی از کارها تعریف می کند (استیل، 2006). شایستگی دامنه وسیعی از مشخصات و ویژگی ها، شامل دانش، مهارت ها، توانایی ها،  صفات، نگرش ها و برخوردها، انگیزه ها و رفتارها است که می تواند فرد را قادر سازد تا کار و وظیفه خود را به طور اثربخش و نتیجه بخشی به پایان برساند و این خصیصه و ویژگی ها می تواند براساس معیارها و استانداردهای عملکرد قابل قبول اندازه گیری شود (هو و هو، 2009).

اسپنسر(1994) معتقد است که شایستگی خـصوصیات فردی قابل انـدازه گیری از قبیل خصوصیات، ویژگی ها، انگیزش، خودانگاره، طرز و روش برخـورد، ارزش ها، دانش و مـهارت های رفـتاری یا شنـاخـتی می باشد که افراد با هوش را از عامه افراد متمایز می کند. در تعریف دیگر که سینگلا و همکاران(2005) ارائه داده اند شایستگی را به عنوان  توانایی یک فرد در قـادر سـاخـتن او برای انجام و ظایف به طور کامل، یافتـن راه حل ها و تشخیص آنها در  موقعیت های کاری در نظر می گیرند. فیلپوت و همکاران 2002 شایستگی را به عنوان ترکیبی از مهارت ها، دانش،  و نگرش های مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونه ای اثر بخش تعریف می کند. دراگاندیس و منتزاس (2006) شایستگی را مجموعه ای از توانمندی ها، دانش و دیگر صفاتی می داند که باعث کارایی پیش بینی شده می شود. مـوسسه نشنال پـارک سـرویس امپلوییز (2004) شـایستگی را مجموعه ای از دانش، مهارت و توانایی ها در یک شغل خاص می داند که به شخص اجازه می دهد در انجام وظایف خویش به موفقیت دست یابد (نقل از کرمی و همکاران، 1387). و بالاخره می توان گفت که اصطلاح شایستگی برای توصیف مجموعه ای از رفتار ها که ترکیب واحدی از دانش، مهارت ، توانایی ها و انگیزه ها را منعکس می کند  و با عملکرد با یک نقش سازمانی  مرتبط است به کار می رود (کرمی، 1389).

همان طور که ملاحظه می شود اگر چه تعریف دقیق و مشخصی از مهارتها اشتغال زا و شایستگی نمی توان ارائه داد و با وجود تعاریف مختلف و گاه متناقضی که از اصطلاح شایستگی ارائه شده است می توان نتیجه گرفت که مهارتهاي اشتغال زاي بازار كار را مي توان تركيب هم افزايندگي كيفيتها و صلاحيتها فردي، مهارتهاي فني و فرايندي و مهارتها و شايستگيهاي كليدي دانست که باعث ارتقاء و انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر و حضور موثر در فعالیتهای گروهی می شود. در واقع مـهارتـهاي اشتغال زاي بـازار كـار، مجموعه اي از مهارتهاي اصلي قابل انتقال است كه دانش، نگرش و مهارت فني مورد نياز محيط كار را در بر مي گيرد و براي موفقيت در همه سطوح كاري ضروي است.

[1] شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی کشور است که در زمینی به مساحت 35 کیلومتر مربع (17 کیلومتر مربع سالن تولید) در نزدیکی شهرستان مبارکه و در 65 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است که داراي ظرفيت توليد 5 ميليون تن انواع محصولات فولادي تخت گرم و سرد نورديده ، قلع اندود ، گالوانيزه و رنگي از ضخامت 18/0 تا 16 ميليمتر مي باشد که با این تولید 50 درصد نياز كشور به فولاد و محصولات فولادی را تامین می کند و هم اكنون به عنوان بزرگترين شركت توليد كننده فولاد در منطقه خاور ميانه شناخته مي شود. از اهداف معاونت فروش و بازار یابی این شرکت می توان به افزايش صادرات محصولات ويژه از 400 به 750 هزار تن مطابق سفارش، برگزاري 16 جلسه برنامه ريزي شده جهت تعامل رهبران شرکت با مشتريان، بهبود رضايت کلي مشتريان فولاد مبارکه از 76 % به 77%، فروش 3/4 ميليون تن محصول در بازار داخلي، افزایش سهم فروش محصولات ويژه در بازار داخلي از18 درصد به 24 درصد مطابق سفارش، بهبود رضايت مشتريان از تحويل به موقع از 68% به 80%، بهبود جايگاه برند شرکت در بازار هاي هدف و افزايش نسبت مراکز خدماتي که تحت سيستم مديريت شبکه توزيع قرار دارند از 25% به 60% اشاره کرد. همچنين اين شركت در ارزيابي هاي مختلف سازماني، رتبه هاي بسيار خوبي را بدست آورده است. به طوري كه در دو سال اخير در بين 100 شركت برتر ايران حائز رتبه اول مي باشد. به همين خاطر شناسايي شايستگي اين شركت داراي اهميت زيادي است كه هم مي تواند راه را براي ارتقاء و پيشرفت بهتر شركت فولاد مباركه اصفهان فراهم سازد و هم مي توان به عنوان الگوي برتر براي ديگر شركت هاي صنعتي و به ويژه شركت هاي باشد كه در زمينه فولاد سازي در كشور فعال مي باشند.

-Spencer & Spencer1

-Attewell2

-Darrah 3

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي و رتبه بندي هوش فرهنگي مديران تربيت بدني با رويکرد تاپسيس فازي
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ترازنامه اي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122