پايان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب مشتريان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب مشتريان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 210 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر جذب مشتريان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- جنبه جدید بودن و نو آوری طرح 6
1-5- اهداف تحقیق 7
1-6- سوالات تحقیق7
1-7- محدودیتهای تحقیق 8
1-8- ساختار پایان نامه 8
1-9- تعریف واژگان 8
فصل دوم
2-1- مقدمه 12
2-2- تاریخچه بانکداری12
2-2-1- سیر تحول بانکداری در ایران 13
2-2-2- آشنایی با بانک سپه13
2-2-3- بانکداری اسلامی14
2-2-4- بانکداری الکترونیک 15
2-3- کیفیت خدمات 16
2-3-1- خدمت چیست ؟16
2-3-2- اهداف خدمت16
2-3-3- ویژگیهای خدمات 16
2-3-4- خدمات بانکی17
2-3-5- برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان 18
2-3-6- کیفیت خدمات 18
2-3-7- کیفیت ارائه خدمات 20
2-3-8- اهمیت کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان 20
2-3-9- کیفیت خدمات و رضایت مشتریان 21
2-3-10- کیفیت بهینه 22
2-3-11- بهبود کیفیت 22
2-4- مشتری و مشتری گرایی23
2-4-1- مشتری کیست ؟ 23
2-4-2- مشتری گرایی 23
2-4-3- اهمیت و ضرورت مشتری گرایی 24
2-4-4- استراتژی مشتری گرایی 25
2-4-5- مشتری و اهمیت آن در نظام بانکی 26
2-4-6- جذب مشتری 27
2-4-7- شناخت انگیزه ها و نیاز های مشتریان 28
2-4-8- پاسخگویی به نیاز مشتریان 29
2-4-9- درجه بندی و متمایز کردن مشتری 29
2-4-9-1- مشتری راضی 31
2-4-9-2- مشتری ناراضی 31
2-4-9-3- مشتری خشمگین 31
2-4-9-4- مشتری شاد 31
2-4-9-5- مشتری شیفته ( به وجد آمده )32
2-4-10- تعامل با مشتری 32
2-4-11- ارزش دوره عمر و ضرورت حفظ مشتری 33
2-4-12- مشتریان کلیدی و معیارهای شناسایی آنان 33
2-4-13- پیشنهاداتی برای جذب مشتریان 34
2-5- رضایت مشتری 35
2-5-1- به حداکثر رساندن رضایت مشتری 37
2-5-2- وفاداری مشتریان 38
2-5-3- رضایت و ارتباط آن با جذب مشتری 39
2-5-4- رضایت مشتری در الگوهای جدید مدیریت 39
2-5-5- مدیریت ارتباط با مشتری 40
2-5-6- مدل تعالی سازمانی 41
2-5-7- باشگاه مشتری42
2-5-8- نارضایتی و استراتژیهای مقابله با آن 43
2-6- مدلهای سنجش رضایت مشتری 45
2-6-1- مدل کیفیت خدمت SERVQUAL 46
2-6-2- مدل عملکرد خدمت SERVPERF 48
2-6-3- مدل اهمیت عملکرد خدمت SERVIMPER 48
2-6-4- مدل فورنل 49
2-6-5- مدل کانو 50
2-6-5-1- نحوه اجرای روش کانو 52
2-6-5-2- تنظیم پرسشنامه 53
2-6-5-3- توزیع پرسشنامه 53
2-6-5-4- پردازش اطلاعات 53
2-6-5-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 54
2-6-5-6- نکات قابل توجه از مدل کانو 54
2-6-5-7- مزایای مدل کانو 55
2-6-5-8- محدودیتهای مدل کانو 55
2-6-6- تصمیم گیری چند شاخصه 55
2-6-7- روش AHP 56
2-6-7-1- اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی 57
2-6-7-2- تعیین اولویت ها 58
2-6-7-3- سازگاری منطقی قضاوت ها 59
2-6-7-4- الگوریتم AHP 59
2-6-7-5- مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی 62
2-7- مروری بر ادبیات پیشین 62
2-8- مدل پیشنهادی تحقیق 75
2-9- مدل مفهومی تحقیق 77
2-10- تعاریف مختصری ازعوامل تحقیق 78
فصل سوم
3-1- مقدمه 82
3-2- انواع تحقیقات علمی 82
3-3- روش تحقیق 83
3-4- قلمرو تحقیق 83
3-5- جامعه آماری83
3-6- روش نمونه گیری و حجم نمونه 83
3-7- ابزار سنجش وگردآوری اطلاعات 85
3-8- روش گردآوری اطلاعات 85
3-9- تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
3-10- روایی پرسشنامه 86
3-11- پایایی پرسشنامه 86
3-12- فرآیند تحقیق علمی 88
3-13- مراحل اجرای تحقیق 88
3-14- ساختار پرسشنامه ها 90
فصل چهارم
4-1- مقدمه 92
4-2- عوامل نهایی تحقیق 92
4-3- تجزیه و تحلیل مشخصات فردی پاسخ دهندگان 95
4-3-1- مشخصات مربوط به کارکنان 95
4-3-2- مشخصات مربوط به مشتریان 99
4-4- دسته بندی نیازها با استفاده از مدل کانو 103
4-5- AHP گروهی 108
4-6- اولویت بندی معیارهای اصلی 111
4-7- اولویت بندی زیر معیار های تحقیق 114
4-7-1- اولویت بندی زیر معیارهای نیاز بایدی 114
4-7-2- اولویت بندی زیر معیارهای نیاز عملکردی 118
4-7-3- اولویت بندی زیر معیارهای نیاز انگیزشی 121
4-8- اولویت بندی همه زیر معیارها نسبت به یکدیگر 125
فصل پنجم
5-1- مقدمه 130
5-2- نتایج طبقه بندی نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان با استفاده از مدل کانو 130
5-2-1- نتایج اولویت بندی معیارها و زیر معیارهای تحقیق 133
5-3- پیشنهادات با توجه به نتایج تحقیق 133
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 134

فهرست منابع فارسی :

1) ابطحی ، سید حسین ، 1382 ، مدیریت منابع انسانی (رشته مدیریت )،تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ دهم

2) احمدی ، علیرضا ، 1383 ، مجموعه مقالات مدیریت استراتزیک ، روش تحلیلی سلسله مراتبی و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک موسسات تولیدی و خدماتی ، تهران : انتشارات تولید دانش

3) اسمعیل پور ، مجید ، 1382 ، اجرای عملی به کارگیری بازاریابی در خدمات بانکی ، تهران : انتشارات ترمه ، چاپ اول

4) اصغر پور ، محمد جواد ، 1385 ، تصمیم گیری چند معیاره ، تهران : دانشگاه تهران ، چاپ چهارم

5) ایران نژاد ، مهدی ، 1381 ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ دوم

6) بابایی ، مجتبی ، 1385 ، مقاله مقدمه ای بر مدل کانو

7) برومند ، زهرا، 1381 ،مدیریت رفتار سازمانی (رشته مدیریت )،تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ هشتم

8) پژویان ، جمشید ، 1381، پول و ارز و بانکداری(رشته حسابداری)، تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ هفتم

9) حافظ نیا ، محمدرضا ، 1386 ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ سیزدهم

10) دیانتی ، حمید رضا ، 1386 ، بررسی سنجش رضایت مندی مشتری در بانک ملت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

11) رابینز ، استیفن / ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد ، 1943 ، تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی) ، تهران : انتشارات صفار ،1379

12) رضائیان ، علی ، 1386 ، مبانی سازمان و مدیریت ، تهران : انتشارات سمت ، چاپ دهم

13) رنه ، ایونسون / ترجمه امیر توفیقی ، 1385 ، 101 تکنیک برای جذب و حفظ مشتری ، تهران : انتشارات رسا

14) روانبد ، فریبا ، 1384 ، بررسی عوامل ایجاد و افزایش اتحاد بین مشتریان کلیدی سیستم بانکی ( مطالعه ای روی مشتریان کلیدی بانک کارآفرین )، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

15) ساعدی ، حمیدرضا ، 1388 ، بررسی و اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان سمنان )، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

16) سررشته ، حسین ، جزوه بانکداری داخلی (2) ، اعتبارات و تسهیلات ، انتشارات اداره آموزش بانک سپه

17) صفاری نژاد ، میثم – رحیمی ، صالح ، 1387 ، نگرشی بر مدلهای سنجش رضایت مشتری ، تهران : موسسه کتاب مهربان نشر

18) طاهری ، شهنام ، 1384 ، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها ، تهران : انتشارات هستان ، چاپ دهم

19) عابدیان ، سید یوسف ، 1384 ، تاثیر تنوع خدمات بانکی بر میزان وفاداری مشتریان بانکها ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

20) عباسیان ، سیامک ، 1381 ، عوامل موثر در جذب مشتریان بانک سپه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سازمان مدیریت آموزش آذربایجان شرقی

21) فراتی ، مهتاب ، 1384 ، بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

22) قدسی پور ، سید حسن ، 1382 ، فرایند تحلیل و سلسله مراتبی AHP ، تهران : مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

23) کاپلان ، رابرت – نورتون ، دیوید ، ترجمه بابک زنده دل ، 1386 ، همسویی استراتژیک (ایجاد هم افزایی با کارت امتیازی متوازن )،تهران : انتشارات آسیا

24) کارخانه ای ، بهرام ، 1383 ، کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات در خدمت رضایت و تکریم مشتری ، تهران : انتشارات دبیزش ، چاپ اول

25) کارخانه ای ، بهرام – فرشی نظری ، چنگیز ، 1381 ، روشهای جذب مشتری و بهبود مدیریت در شعب بانکها ، تهران : نشر آرویج ، چاپ اول

26) گریفین ، مورهد / ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده ،1387 ،رفتار سازمانی ، تهران : انتشارات مروارید ، چاپ سیزدهم

27) ماهنامه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بانک سپه ، بهمن 1388 ، شماره 108

28) ماهنامه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بانک سپه ، مهر 1388 ، شماره 104

29) ماهنامه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بانک سپه ، مرداد 1385 ، شماره 72 ، سال هفتم

30) ملکی ، آناهیتا – دارابی ، ماهان ، آذر و دی 1387 ، روشهای مختلف اندازه گیری رضایت مشتری ، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته ، شماره 3 ، سال اول

31) مؤمنی، منصور. مباحث نوین تحقیق در عملیات ،تهران:دانشکده مدیرت دانشگاه تهران،1387

32) مهرگان ، محمد رضا ، 1387 ، پژوهش عملیاتی پیشرفته ، تهران : نشر کتاب دانشگاهی ، چاپ سوم

33) وحدتی ، الهام ، 1385 ، بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک کشاورزی و پارسیان در شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد اصفهان

34) ونوس ، داور – صفاییان ، میترا ، 1381 ، روشهای کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانکهای ایرانی ، تهران : نشر نگاه دانش ، چاپ اول

35) هادیان همدانی ، علیرضا – احمدپور ، هادی ، 1388 ، مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک تجاری ، مطالعه ای بر بانک صادرات گیلان

 فهرست منابع انگلیسی :

Alessandro Arbore , Bruno Busacca , 2009, satisfaction and dissatisfaction in retail banking : Exploring the asymmetric impact of attribute performances.

Cheolho Yoon , Dept of business administration , mokpo national university republic of korea , 2010 , Antecedents of customer satisfaction with online banking in china : The effects of experience .

Dhananjoy Datta, 2010, factors influencing customer satisfaction of two wheeler user at Agartala , Tripura , India .

Dr . D. Selcen . o . Aykac , Dr . Metin Ates , Dr . Serkan Aydin , Dr . Ayse tansel cetin , 2009 , Effects of service quality on customer satisfaction and customer loyality : Marmara university hospital .

G . Mihelis and etal, 2001 , customer satisfaction measurement in private bank sector , European Jornal of operational Reasearch

Graciela Villalobs Web,Thomas Wettstein faculti of economic and social of the university of Fribourg, 2000, Application for the customer satisfaction measurement.

Janne Huiskonen , Timo Pirttila , 1997 , Sharpening logistics customer service strategy planning by appliying Kano s quality element classification.

Kalyani Menon , Aidan O Connor , 2007 , Bulding customers affective commitement towards retail banks : The role of CRM in each moment of truth.

Lalita A . Manari and Ajayk . Manari , 2006 , a field study of customers , swithching behavior for bank services.

Maria pillar Martinez – Ruiz , Ana Isabel jimenez – zarco , Alicia Izquierdo – rasta  , 2010 , customer satisfaction s  key factors in spanish grocery stores :evidence from hypermarkets and supermarkets

Michael . Kine – Anderson , 2001 , The relationship between customer satisfaction , customer loyalty and customer profitability .

Muhammad saifuddin khondaker , 2010, Identifying customer satisfaction variables as a corporate governance mechanism for state owned banks in developing countries , A study of Bangladesh.

Pohekar , S.D and Ramachandran , M , 2004 , Application of multi – criteria decision making to sustainable energy planning – Areviewn , Renewable and sustainable energy reviews.

Pra santa K . Padhy , Ph.D ( Buss . Admn ) , 2009 , A study on customer satisfaction and service gaps in selected private , public and foreign banks .

Qianli XU , Roger J . Jiao , Xi Yang , Martin Helander , Halimahtun M . Khalid , Anders Opperud , 2008 , An analytical Kano model for customer need analysis . Customer

Schlesinger .L.A and Heskitt ,1991 “Breaking the cycle of failure in services”, stoan management review.

Woo Gonkim , Xiaojngma , Dongjin kim , 2006 , determinats of chinese hotel customers e – satisfaction and purchase intentions.

Bank sepah .ir

daneshju.ir

Intelligentmarketing .ir

magiran.com

Yanlai Li , Jiafu Tang , Xinggang Luo and Jiexu ,2008, An integrated method of rough set , Kano s model and AHP for rating customer requirements final importance .

Zhaoxun Chen , Liya Wang , 2010 , Personalized product configuration rules with dual formulations : A method to proactively leverage mass confusion .

 چکیده :

از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و خدماتی از جمله بانکها نقش تعیین کننده ای دارند و جذب منابع ، سپرده ها و مشتریان از اصلی ترین و مهمترین مسئله هایی است که یک نظام بانکی با آن مواجه می باشد ، لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان شعب بانک سپه شهرستان سمنان بود . این تحقیق یک تحقیق کاربردی بود که در بین 8 شعبه بانک سپه شهرستان سمنان انجام شد و از روشهای میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته شد . روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده از بین کارمندان و مشتریان شعب بانک سپه شهرستان سمنان بود . برای پاسخ به سوالات پژوهش دو سری پرسشنامه بین کارمندان و مشتریان بانک توزیع گردید . سپس با استفاده از مدل کانو به سه دسته نیازهای بایدی ، عملکردی و انگیزشی طبقه بندی و در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شد. از مقایسه نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل این دسته بندیها و اولویت بندیها با یکدیگر مشخص شد که بین نقطه نظرات آنها تفاوت وجود دارد . تعدادی از این نیازها را کارکنان در گروه نیازهای بایدی اما مشتریان آنها را در دسته نیازهای عملکردی طبقه بندی نموده اند و یا برخی از نیازها از دیدگاه مدیران جزء نیازهای انگیزشی اما از دیدگاه مشتریان جزء نیازهای عملکردی محسوب شده است . در مورد اولویت بندی زیر معیارهای تحقیق آنها تنها در چهار مورد باهم اتفاق نظر داشتند . امنیت در استفاده از خدمات بانکی در هر دو گروه رتبه 1 ، شهرت ، رتبه 19 ، آراستگی شعب ، رتبه 20 و افزایش تعداد شعب بانکی رتبه 21 را کسب نموده اند . اما در بقیه عوامل نقطه نظرات آنها با یکدیگر بسیار متفاوت بود.

واژگان کلیدی :مشتری ، جذب مشتری ، مشتری مداری ، رضایت مشتری ، مدل کانو

مقدمه :

در عصر حاضر بانک ها مانند سازمانهای دیگر در سطح جهانی به فعالیت می پردازند . با توجه به پیشرفت تکنولوژی تغییرات شگرفی در سیستم بانکداری به وجود آمده است که زمینه رشد و رقابت را برای جذب بیشتر منابع مالی و مشتریان فراهم نموده است .

سودمند ترین و مناسب ترین استراتژی برای بانکها مشتری مداری است . در حقیقت این جمله را قدری قوی تر می توان بیان کرد و گفت که بنیان و اساس نظام بانکی ، مشتری است . یک مشتری در بانک مساوی حداقل یک دارایی است . امروزه بانکها موظفند خود را در آینه وجود مشتری ببینند و سعی کنند در محیط پر از رقابت ، خواسته ها و تمایلات مشتریان خود را درک نمایند و کاری کنند که مشتری از سازمانشان رضایت کامل داشته باشد . برای تحقق مشتری مداری باید نکات زیادی را مد نظر قرار داد که مهمترین آنها پاسخگویی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری ، یعنی تنوع خدمات و ارائه خدمات نوین و ابتکاری و . . . می باشد ( ونوس ، صفاییان ،1381 ، ص 37 ).

در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر جذب مشتریان تاثیر می گذارند و شناسایی و تعیین نوع ارتباط و میزان تاثیر آنها از مقوله های بسیار مهم در صنعت بانکداری می باشد .

اگر بانک به خواسته های مشتریان توجه نکند ، قطعا در تامین مقاصد مادی و معنوی مشتریان خود موفق نخواهد بود . وقتی مشتری در یک شعبه با مانع روبرو می شود ، سعی می کند خواسته خود را در بانک دیگری تامین نماید و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداری ، بانکی که بتواند رضایت مشتری را تامین نماید ، موفق تر خواهد بود(ونوس ، صفاییان ، 1381 ، ص 38 ).

بانکها ملزم به شناسایی نیازهای برآورده نشده مشتریان و اجرایی نمودن آنها در کوتاهترین  زمان ممکن می باشند که این امر زمینه لازم را برای رسیدن به هدف و کسب موقعیت و مزیت رقابتی هموار می سازد . از آنجا که جذب مشتریان در بانک ها یکی از دغدغه های مهم مدیران در نظام بانکی می باشد ، لذا در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل موثر بر جذب مشتریان در شعب بانک سپه شهرستان سمنان ، مورد بررسی قرار داده شود .

مشتری در نظام بانکی متمایز از شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی است . درشرکتهای تولیدی ، مشتری خریدار کالا ، کالای خریداری شده خود را در منزل ، محل کار یا جاهای دیگری مورد استفاده قرار می دهد . همچنین شرکتهای خدماتی پس از ارائه خدمات و دریافت دستمزد رابطه خود را در این مرحله به پایان می رسانند در حالیکه بانکها به عنوان نهادهای سپرده پذیر یا واسطه بین وجوه از یک طرف مازاد سرمایه یا وجوه سپرده گذاران را جمع آوری و از طرف دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند . لذا شعب بانکها بایستی در جذب مشتریان سپرده گذار و مصرف کننده توجه کافی مبذول دارند( فرشی نظری ، کارخانه ای ، 1381 ، ص 12 ).

در نهایت بانک ها باید سیستم ها را در جهت رضایت مردم هدایت کنند . استراتژی بانک در ارتباط با مساله مشتری محوری باید بر اساس یک اصل اولیه و اساسی باشد و آن اینکه همه چیز از مشتری شروع می شود و به مشتری ختم می شود . باید این تفکر به صورت یک فرهنگ در بانک در آید . ضمنا باید توجه داشت که بازاریابی قلمرو وسیعی دارد که از مدیر عامل بانک شروع می شود و به نگهبان و مستخدم بانک ختم می شود . آنچه در بازاریابی نوین مهم است ، وفاق و حرکت جمعی در قالب مشتری مداری است( ونوس ، صفاییان ، 1381 ، ص 39 ).

1-2- بیان مساله :

تغییرات روز افزون در بانکداری ایران موجب ورود رقبای خصوصی و خارجی می شود که تغییر در نگرش بانکها به مشتریان ، سود آوری و نوع خدمات ارائه شده را نشان می دهد . جهت جذب و حفظ مشتریان لازم است خواسته های آنها مشخص گردیده و خدمات ارائه شده با توجه با آن انجام پذیرد( عابدیان ، 1384 ، ص 2 ).

در دنیای رقابتی امروز با گسترش بانکداری نیاز به پویایی و رشد در سیستم بانکی بیش از پیش احساس می شود و حفظ ، نگهداری ، وفاداری ، رضایت و جذب مشتریان در بانکها همواره مورد توجه بوده است . بازاریابی و جذب مشتریان در بانکها یکی از مسائل کلیدی و مهم به شمار می رود زیرا هرچه مشتریان بیشتری در یک بانک جذب شوند امکان ارائه خدمات و تسهیلات بانکی برای آن بانک افزایش می یابد و در کل باعث رونق بانکها که گرداننده چرخهای اقتصاد جامعه می باشند ، می شود .

تمام سازمانها و بنگاههای تولیدی و خدماتی حتما در جریان تلاش و کوشش خود دچار ضعف هایی هستند که بی توجهی با آن نیل به موفقیت را با مشکل جدی مواجه می سازد . در این راستا مهم درک این ضعف ها و کاستی ها و پاسخ سریع به خواسته ها و نیاز مشتری است . نباید فراموش کرد که مشتریان ناراضی بسیار اثر گذارتر از مشتریان راضی هستند . مشتری مداری ، رضایت و جذب مشتری ، پایه و اساس کسب و کار تلقی  می شود و سازمانهایی که به این مسئله توجهی نداشته باشند کم کم از صحنه رقابت حذف می شوند ( ماهنامه بانک سپه ، 1388 ، ص 2 ).

اگر بانک ها خدمات متنوع تری را برای هر مشتری فراهم نمایند سبب خواهد شد که در کوتاه مدت سود دهی به نفع بانک باشد و احتمال حفظ مشتری در بلند مدت افزایش می یابد . عدم توجه به مشتریان فعلی سود ده موجب جذب آنها توسط بانک های دیگر شده و بازگرداندن چنین مشتریانی بسیار مشکل خواهد بود . حفاظت از مشتریان نشانه مدیریت بهینه است( عابدیان ، 1384 ، ص 4 ).

نظام بانکی در هر کشور عنصری ساختاری ، با اهمیت و در عین حال نقطه آسیب پذیر در اقتصاد است . بنابراین بهبود و توسعه یک نظام بانکی سالم به خودی خود هدفی مشروع برای خط مشی اقتصاد کلان است . در عین حال ضعف در نظام بانکی قادر است میزان تاثیر اقدامات اقتصاد کلان را به طور عام و سیاست پولی را به طور خاص محدود سازد . لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که بانکداری ما نیز بتواند در مسیر بانکداری توسعه یافته جهانی گام بردارد و از فاصله خود با آنها بکاهد( عباسیان ، 1381 ، ص 1).

در بانکداری اسلامی سپرده ها به عنوان منابع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند . زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی بانک ها ، میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است . بنابراین شناخت عواملی که موجب جذب سپرده می شوند می تواند به موفقیت بانک در زمینه های یاد شده بیافزاید( فراتی ، 1384 ، ص 5 ).

با توجه به موقعیت خوب بانک سپه نسبت به سایر بانکها ، بعضا با عدم دسترسی به اهداف تعیین شده بانک ، یا پیشی گرفتن برخی از بانکها ، موسسات دولتی یا خصوصی نسبت به بانک سپه مواجه شدیم بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا عوامل موثر بر جذب مشتریان بانک مورد بررسی و اولویت بندی قرار گیرند .

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

همانگونه که ما می دانیم حفاظت از دارایها نشانه مدیریت خوب می باشد ، ولی باید توجه داشت که داراییها را نباید محدود به زمین ، ساختمان ، تجهیزات ، انبار کالا و . . . دانست . در واقع مشتریانی که اقدام به دریافت خدمات از شعبات بانکها می کنند و برای آنها سود و درآمد ایجاد می کنند نیز جزء منابع و داراییها به حساب می آیند . متخصصین بازاریابی توصیه می کنند که مدیران بایستی به مشتریان به دید یک دارایی بنگرند و وظیفه آنها بایستی جذب ، نگهداری ، افزایش و بهبود ارتباط با مشتریان باشد( اسمعیل پور ، 1382 ، ص 25 ).

جذب مشتریان و نگهداری آنها یا به عبارت دیگر وفاداری مشتریان یکی از مولفه های اصلی موفقیت بانکها می باشد . با توجه به اینکه انتظارات مشتریان دائما در حال افزایش می باشد ، بانکها ملزم هستند تا فراتر از نیازهای اولیه ارضای مشتریان حرکت کنند و انتظارات دیگر آنها را تا سرحد امکان برآورده سازند و کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلند مدت ، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند(هادیان همدانی ، احمدپور ، 1388 ، ص 1 ).

هدف از جذب مشتریان و برقراری رابطه خوب با آنها ، مدیریت ارتباط با مشتریان ، توانمند سازی سازمان برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق ایجاد فرآیندهای خودکار و یکپارچه برای جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی مشتریان است . چون بانکها اغلب مشتری محور هستند و به همین دلیل معتقد به خدماتی هستند که این سیاست رادنبال می کند .

امروزه بانک ها تمام تلاش خود را برای حفظ مشتریان فعلی خود به کار بسته اند . زیرا آنها به خوبی می دانند که هزینه جذب یک مشتری چند برابر هزینه های حفظ یک مشتری است( اسمعیل پور ، 1382 ، ص 26 ) . می توان گفت که بدون درک مشتریان ، امکان رفع نیاز و خواسته آنها و ارائه خدمات متناسب با نیاز آنها وجود ندارد . چون این مساله بقا و پویایی یک سازمان را تضمین می کند . شناسایی موقعیت و ویژگیهای محیطی در این راستا نقش بسیار موثری خواهد داشت .

1-4- جنبه جدید بودن و نو آوری طرح :

از آنجا که امروزه مشتری مداری و جذب مشتریان یکی از دغدغه های اصلی سازمانها می باشد ، جهت گیری کلیه فعالیتهای بنگاههای اقتصادی بر تامین نیاز های مشتری و کسب رضایت و اعتماد آنان می باشد . در دنیای رقابتی امروز باید همگام با سایر رقبا و یا حتی جلوتر از آنها حرکت نمود و با به روز رسانی اطلاعات ، سازمان نقاط ضعف خود را شناسایی نماید و در صدد برطرف نمودن آنها باشد و با برجسته ساختن نقاط قوت خود در مقابل فرصت ها و تهدیداتی که در محیط خارجی سازمان وجود دارد موفقیت کسب نماید . لذا مسئله جدب مشتریان یکی از مسائل به روز و جدید در هر زمان می باشد که سازمان در عصر کنونی با ان مواجه می باشد.

استفاده گسترده از فناوری اطلاعات ، سازمانها را قادر می سازد تا برای افزایش آگاهی نسبت به نیازها و احتیاجات مشتریان و درک بهتر آنها از دانش فنی همرله با مهارتها و تخصص لازم بهره مند شوند( ماهنامه بانک سپه ، 1388 ، ص 2 ).

باید پذیرفت که رشد و گسترش بازارها محدود و پایین بوده در حالیکه رشد و گسترش بانکها و موسسات ارائه دهنده خدمات بانکی بسیار بالا است . ما هر روز شاهد افتتاح یک بانک خصوصی جدید یا موسسات ارائه دهنده خدمات مالی هستیم و قطعا در آینده نزدیک بانک ها و موسسات خصوصی بیشتری به میدان رقابت خواهند پیوست . لذا بانکهایی در این عرصه موفق خواهند شد که به خواسته ها و انتظارات مشتریان خوب توجه کنند و با ارائه خدمات جدید و نوین بانکی و سرعت در ارائه کلیه خدمات بانکی زمینه های لازم را برای جذب و رضایت بیشتر آنها فراهم سازند( اسمعیل پور ، 1382 ، ص 58 ).

1-5-  اهداف تحقیق :

1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان

2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان

3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان

4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان

5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان

6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

7) مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

1-6- سوالات تحقیق :

از آنجایی که این تحقیق با استفاده از مدل کانو دسته بندی و سپس به کمک روش AHP اولویت بندی گردیده است ، لذا همانند برخی از تحقیقات باتوجه به شیوه تحقیق به جای فرضیه تحقیق از سوال تحقیق استفاده   می شود . به عبارت دیگر سوالات فرعی تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت که به شرح ذیل می باشند :

نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان کدامند ؟

نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان بانک چه مواردی است ؟

نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان بانک چه می باشد ؟

آیا دیدگاه مشتریان در مورد نیازهای بایدی با کارمندان بانک یکسان است ؟

آیا دیدگاه مشتریان در مورد نیازهای عملکردی با کارمندان بانک یکسان است ؟

آیا دیدگاه مشتریان در مورد نیازهای انگیزشی با کارمندان بانک یکسان است ؟

آیا از لحاظ اولویت بندی تفاوتی میان دیدگاههای مشتریان و کارمندان وجود دارد ؟

1-7- محدودیتهای تحقیق :  

عدم همکاری برخی از مشتریان نسبت به پر کردن پرسشنامه

طولانی شدن مدت زمان جمع آوری پرسشنامه های کارشناسان به علت مشغله زیاد آنها

تشریح و توضیح زیاد به مشتریان جهت تکمیل پرسشنامه کانو

1-8- ساختار پایان نامه :

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد که در زیز به شرح هر یک از فصل ها می پردازیم :

فصل اول : شامل کلیات تحقیق می باشد که به تشریح موضوع تحقیق ، اهمیت و ضرورت آن ، اهداف تحقیق ، محدودیت های تحقیق و . . . می پردازد .

فصل دوم : شامل مبانی نظری و ادبیات تحقیق ، تحقیقات پیشین و مطالبی مرتبط با موضوع تحقیق می باشد .

فصل سوم : به روش تحقیق ( روش جمع آوری اطلاعات ، نمونه گیری ، روایی ، پایایی ، مدل به کار گرفته شده در تحقیق و . . . ) می پردازد .

فصل چهارم : به تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان بانک با استفاده از مدل کانو می پردازد و سپس به کمک روش AHP هر یک از این نیازها اولویت بندی می شود .

فصل پنجم : اطلاعات به دست آمده جمع بندی و نتیجه گیری می شود و در پایان پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه می گردد .

1-9- تعریف واژگان :

مشتری

به فردی که برای انجام امور بانکی ( چه حضوری و چه غیر حضوری ) با بانک در ارتباط است و بانک جهت رسیدن به منافع خود و کسب سود بیشتر به آنها وابسته و نیازمند است ، مشتری گفته می شود . در واقع مشتری یک دارایی برای بانک به حساب می آید .

جذب مشتری

تعریف مفهومی : به کلیه اموری که در جهت ایجاد مشتری و ترغیب و تشویق افراد با استفاده از ابزارهای مختلف به منظور متمایل ساختن مشتریان و رو آوردن آنها به سازمان به قصد سودآوری بیشتر انجام می پذیرد جذب مشتری می گویند .

تعریف عملیاتی : از میزان دسترسی بانک به اهداف تعیین شده و آمار حسابهای مفتوحه و جدید می توان بانک را در جذب مشتریان جدید مورد سنجش و ارزیابی قرار داد .

مشتری مداری

تعریف مفهومی : به کلیه عملیات و خدماتی که در جهت جلب نظر مشتریان انجام پذیرد و موجب تامین رضایت آنان  گردد  مشتری مداری می گویند . مشتری مداری نخستین و مهمترین اصل بازاریابی بانکی می باشد .

تعریف عملیاتی : با پرسشنامه هایی که در اختیار مشتریان قرار می گیرد مانند طرح تکریم ارباب رجوع ، جایگاه بانک در میان سایر بانک ها از لحاظ احترام و توجه به خواسته های مشتری و . . .  مشخص می گردد .

رضایت مشتری

تعریف مفهومی : رضایت مشتری یک احساس خوشایند است که یک فرد از مقایسه ذهنیات و انتظاراتش با عملکردی که مشاهده می کند به دست می آورد .

تعریف عملیاتی : با استفاده از مدلهای مختلف رضایت مشتری سنجیده می شود که در این تحقیق به آنها اشاره می شود . مدل مورد استفاده در این تحقیق کانو می باشد .

مدل کانو 1

یکی از مدلهای سنجش رضایت مشتری می باشد که ارتباط هر یک از خدمات بانکی را با رضایت مشتری و تاثیری که بر آن دارد بیان می کند و به این منظور نیازها را به سه دسته بایدی ، عملکردی و انگیزشی تقسیم بندی می نماید .

نیازهای بایدی : به نیازهایی گفته می شود که در صورت لحاظ شدن کامل آنها فقط از نارضایتی مشتری جلوگیری می شود و رضایت و خشنودی را در وی فراهم نمی آورد به عبارت دیگر یک جزء جدانشدنی می باشد و مشتری آن را از تامین کننده درخواست می کند . مانند امنیت در خدمات بانکی .

نیازهای عملکردی : نیازهایی هستند که در صورت برآورده شدن کامل و مناسب آنها  رضایت و خشنودی مشتری را به دنبال خواهد داشت و در مقابل عدم برآورده ساختن آنها موجب نارضایتی مشتریان می شود . این نیازها اغلب به صورت زبانی بیان می شوند . مانند راحتی استفاده از خدمات بانکی .

نیازهای انگیزشی : به نیازهایی گفته می شود که مشتری آنها را طلب نمی کند و انتظار برآورده شدن آنها را نیز ندارد و عدم برآورده شدن آنها نارضایتی مشتری را به دنبال نخواهد داشت ولی ارائه آنها هیجان و رضایت بالایی را در مشتری پدید می آورد مانند نو آوری و منحصر به فرد بودن خدمات بانکی .

1 . kano

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122