پايان نامه شناسايي و بررسي حضور باکتري هاي بي هوازي نفت زي قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژي و ازت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي و بررسي حضور باکتري هاي بي هوازي نفت زي قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژي و ازت  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 73 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل  پايان نامه شناسايي و بررسي حضور باکتري هاي بي هوازي نفت زي قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژي و ازت  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات
1-1مقدمه..2
1-2 اجزاء نفت خام..4
1-3 اهداف کلی و جزئی7
1-4 اهمیت شناسایی و بررسی منابع نفتی.9
1-5 فرضیه های تحقیق..10
1-6 سوالات تحقیق11
فصل دوم
پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه13
2-2 نظریه منشاء آلی نفت.15
2-3 میکروبیولوژی نفت17
2-3-1 ارتقاء کیفی.19
2-3-2 ارتقاء کمی.20
2-4 ارتقاء زیستی یا Bio upgrading .21
2-5 تولید اولیه نفت..21
2-5-1 تولید اسید آلی که منجر به انحلال سنگهای کربناتی و توسعه کانال ها می شود.21
2-5-2 احیای گوگرد ونیترات در ترکیبات گچی و انیدریدی و مواد معدنی سولفاتی که نفت
به دام افتاده در آنها را آزاد میکند..22
2-5-3 تولید گازهایی از قبیل متان، دی اکسیدکربن،هیدروژن و نیتروژن که نفت را از فضاهای
مرده به خارج می رانند22
2-6 تجزیه بیولوژیک نفت.23
2-7 اثرات سوء آلودگی های نفتی تحت تاثیر برخی عوامل مهم به شرح زیر قرار میگیرند23
2-7-1 حجم نفت..23
2-7-2 نوع نفت..24
2-8 آلودگی های نفتی24
فصل سوم
روش کار
3-1 مقدمه26
3-2 هدف کاربردی این بخش27
3-3 دستگاه ها و وسایل مورد استفاده..27
3-4 مواد مورد استفاده28
3-5 روش کار29
3-5-1 مرحله اول31
3-5-2 مرحله دوم روش تلقیح و کشت باکتری 32
3-5-3 مرحله سوم روش رنگ آمیزی منفی33
3-5-4 مرحله چهارم روش رنگ امیزی گرم..34
3-5-5 مرحله پنجم شروع غربالگری پس از هفته هشتم.34
3-5-6 مرحله ششم محیط کشت اختصاصی جامد برای جداسازی باکتری احیا کننده نیترات .35
3-5-7 مرحله هفتم روش تهیه سریال رقت..35
3-6 تست احیای نیترات37
3-7 تست CHN 37
3-7-1 خلاصه ای از ویژگی های تست CHN 38
3-8 غربالگری در محیط کشت غنی شده BHI 39
فصل چهارم
نتایج
4-1مشاهدات میکروسکوپی41
4-2 غنی سازی..41
4-3 نتایج کشت اختصاصی نیترات براث42
4-4 نتایج تست احیای نیترات.42
4-5 نتایج کشت در محیط BHI43
4-6 نتایج تست CHN ..44
4-7 تفسیر نتایج تست CHN .45
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه.48
5-2 بیوتکنولوژی و اهمیت بیوتکنولوژی نفت..48
5-3 بحث..52
5-4 نتیجه گیری..55
5-5 پیشنهادات.56
پیوست الف 57
منابع فارسی.58
منابع انگلیسی..58

منابع

منابع فارسی

1-بیوتکنولوژی میکروبی ، دکتر ملک زاده. دوره چهارم. تابستان. (1390). صفحه 86-55

2-نقش میکروارگانیسم ها در حذف هیدروکربن های نفتی، دکتر عباس اخوان

3-افشین مرادی.هادی رضوی. (1388). پژوهش های علوم و صنایع نفتی ایران. دوره اول. شماره چهار. پاییز. صفحه 68-44

منابع انگلیسی

4-Aeckersberg F,Bak F,Widdel F 1991 Anaerobic oxidation of saturated hydrocarbons reducing bacterium .Arch -by a new type of sulfate 2hydrocarbons to co Microbial. 156:5-14

5- Ball HA,Johnson HA, Reinhard M, Spormann AM 1996  initial reactions in anaerobic ethylbenzene oxidation by a denitrifying bacterium ,strain EB1. J bacterial 178:5755

6- Barth T 1991 organic acids and inorganic ions in waters from petroleum reservoirs, Norwegian continental shelf: a multivariate statistical analysis and comparison with american reservoir formation waters. APP1 Geochem 6:1-15

7- Beller HR,Bicca, spormann AM 1997  Anaerobic activation of toluene and o-xylene by addition to fumarate in denitrifying strain T. J Bacteriol 179:670-676

8- Barth,T,and M.Riis. Salmon G.1992-interactions between organic acid anions in crude oil and reservoir mineral phases.org.Geochem.19:455-482

9- Carothers,W.w,Bannat and Y.K.kharaka.1978.Aliphatic acid anions in oil field :implications for origin of natural gas.AAPG Bull.

10-Magot ,M.Zhuang Wen and Shao Hongbo.2011. indigenous microbial communities in oil fields : 21-33.In

11B.ollivier and M.Magot(ed), petroleum microbiology.ASM press,Washington,DC.

Carpenter,W.T.1932.sodium nitrate used to control nuisance. Water works Sewage 79:75-176.

12-Jenneman,G.E.,D.Gevertz,and M.Wright.1996.sulfide bioscavenging of soured produced water by natural microbial papulations : 693-701. In proceedings of the 3rd international petroleum Environmental conference,Albuquerque ,N.M.

13-Krumholtz,L.R.1998. Microbial ecosystems in the Earth’s subsurface.ASM News64:197-202.

14-Olsen,G.J.,D.J.Lane,S.J.Giovannoni, N.R.Pace,and D.A.Stahl.1986. microbial ecology and evolution: a ribosomal RNA approach. Annu.Rev.microbial. 40:337-365.

15-E.pelletier,D.Delille,B.Delille, Crude oil bioremediation in sub-Antarctic intertidal sediments:chemistry and toxicity of oiled residues.

16-Kosuke Yoshida & Hiroshi Ishil& Yoshimi ishihara & Hiroshi saito & yoshihiro okada. Bioremediation potential of formaldehyde by the marine Microalga Nannochloropsis oculata ST.3 strain.

17-M.Vidali.Bioremediation an overview

18-Dictionary of microbiology and Molecular biology. Paul singleton & Diana S Saibury.

19-Retriened January 20, 2010 ( Iran’s industrial progress).Part 1.

20-Gheissari,Ali  April 2, 2009 . Cotemporary Iran: Economy, society, politics.

21-Rabus R, Heider J  1998  Initial reactions of anaerobic metabolism of alkylbenzenes in denitrifying and sulfate-reducing bacteria. Arch Microbiol 170:377-384.

22-Gersberg,RM, Dawasey,WJ, Bradley, MD 1993  Nitrate enhancement of in situ bioremediation of monoaromatic compounds in groundwater. Remediation,Spring:233-245.

23-Buhler M, Schindler J 1984  Aliphatic hydrocarbons. In: Kieslich K (ed) Biotechnology, vol 6a. VCH, Weinheim: 329-385.

24-Bolin B  1983  The carbon cycle. In: Bolin B, Cook RB (eds) The major biogeochemical cycles and their interactions, SCOPE 21. John Wiley & Sons, Chichester: 41-45.

25-Fall 2011- Jackie Reynolds, Richland College,Gerda Harms, nitrate test.Sulfate-reducing bacteria in oil field. Biol 2421.

International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology  2007.

26-Amanda Mc Donald , David Mcllroy, Yinglei Hanand Blaise and Alexis Kengne. January 2014. Pyrolysis Bio-oil upgrading to Renewable fuels : 27-35.

27-Diversity , Abundance and potential Activity of Nitrifying and Nitrate-reducing Microbial Assemblages in a Subglacial Ecosystem.

Eric S.Boyd and Jeff R.Havig. Appl.Environ Microbial.2011,77(14):4778.

28-A highly Selective direct Method of detecting Sulfate-reducing bacteria in crude oil.

Y.Tanaka, M.Sogabe, K.Okumura and R.Kurane. National institute of Advanced industrial Science and Technology, japan 2002 /30:3442.

چکیده

حضور وسيع باكتريهاي بي‌هوازي و آركي‌ها در سيستم نفتي زيرزمين به وسيله بسياري از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.  فرآيندهاي آرام بي‌هوازي در زير زمين فراوان مي‌باشد كه به همراه تجزيه زيرزميني هيدروكربن‌ها كه در ارتباط با احياي نیترات و متانوژنز و يا در مخازن نفتي در جائيكه وفور سولفات وجود دارد، به همراه احياي سولفات است. ميكروارگانيزم‌هايي كه قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع انرژي و كربن مي‌باشند، با توليد يكسري محصولات جانبي و يا با شكستن تركيبات هيدروكربني سنگين كمك شاياني در رفع مشكلات موجود در صنعت نفت کرده اند.

در این مطالعه باکتری هایی از منطقه ی لاوان ، سکوی سلمان واقع در استان خوزستان جداسازی شدند که دارای قابلیت استفاده از هیدروکربن های ازته به عنوان تنها منبع کربن، ازت و انرژی بطور موثر بود. تحقیقات نشان می دهد که این باکتریهای بی هوازی قادرند برخی ترکیبات کمپلکس ، حلقوی و خطی نفت خام را تجزیه کرده و از ازت موجود در این ترکیبات استفاده کنند. هدف از این مطالعه بررسی باکتری های مصرف کننده نفت خام به عنوان تنها منبع انرژی ، ازت و کربن و تجزیه ی آن به مواد قابل بازیافت و تعیین شرایط بهینه ی رشد آنها می باشد. نمونه ها پس از نمونه گیری در کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه منتقل شدند و در محیط های رشد مناسب کشت داده شدند. در ابتدا برای بی هوازی کردن محیط کشت از روش Hungate استفاده کرده و با استفاده از   serum bottle وcrimped seal کردن و در نهایت تنظیم گاز، محیط رشد باکتری ها  به صورت بی هوازی تهیه شدند. نمونه ها در محیط کشت BSM کشت داده شدند سپس به دلیل fastidious بودن باکتری های بی هوازی در محیط کشت MSM که یک محیط حداقل نمکی می باشد و حاوی 1٪ نفت خام استریل به عنوان منبع کربن بود کشت صورت گرفت. غنی سازی نمونه ها با افزودن 0.01٪ گلوکز و نیز محلول ویتامین ها و Trace mineral به محیط کشت انجام شد. استفاده از محیط کشت اختصاصی نیترات براث برای کشت باکتری ها در این مرحله صورت گرفت تا از سایر باکتری های بی هوازی رشد کرده در محیط جدا شوند. در محیط نیترات براث پس از مشاهده ی تغییر رنگ محیط کشت از وجود باکتری های تجزیه کننده ی نیترات (NRB  )  اطمینان حاصل شد. در مراحل بعد برای جدا کردن کلنی به دلیل عدم دسترسی به گلاو باکس میکروبی کشت در محیط کشت شیب دار با استفاده از serum bottle و جوشاندن محیط کشت برای خارج کردن اکسیژن محلول در آن و تنظیم گاز با purge کردن گاز ازت در آن به صورت بی هوازی کشت انجام شد. اضافه کردن محلول ویتامین ها نیز در همه مراحل کشت انجام شد. تست احیای نیترات جهت انتخاب بهترین سویه در شرایط بی هوازی و رشد در محیط غنی شده انجام شد و جهت بررسی عملکرد باکتری روی ساختار نفت و چگونگی تغییرات ایجاد شده در ساختار نفت توسط باکتری های NRB جدا شده، از تست CHN استفاده شد تا کاهش مقدار ازت مشخص گردد.

کلمات کلیدی :  نفت خام ، باکتری احیا کننده نیترات ، بی هوازی ، پر نیاز ، باکتری احیا کننده سولفات

فصل اول   کلیات

 مقدمه

نفت خام کمپلکس ترکیبی است که بطور عمده از هیدروکربن های متغیر اشباع شده و اشباع نشده تشکیل شده است. بیوتکنولوژی نفت مجموعه ای از متد و روش ها برای تولید، تغییر و اصلاح فراورده ها و تولید میکروارگانیسم ها برای کاربردهای ویژه است. مثلا تحقیقات در زمینه ی MEOR (Microbial Enhanced Oil Recovery) بمنظور افزایش برداشت از چاه های نفت به روش های میکروبی به منظور استخراج بیشتر نفت می باشد . میکروارگانیسم ها ابزار اصلی تحقیق در زمینه ی بیوتکنولوژی هستند که شامل باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها ومیکروب هایی که در حوزه ی نفت در فرآیندهای پالایش-انتقال-تغییر و تبدیل مواد ،محیط زیست و خوردگی از ابزارهای اصلی بشمار می روند می باشند. که این منوط به حفظ و نگهداری میکروارگانیسم ها بدون کمترین تغییر ژنتیکی میباشد. در بخش مطالعات مخزن  در ایران برای اولین بار مطالعه ی مخزن آزادگان با یک شرکت نروژی  Sintef انجام شده روی سه میدان بزرگ نفت مارون، بی بی حکیمه و اهواز مشترک  با شرکت نروژی استات اویل مطالعه شده.  از 6/3 میلیون بشکه نفت 5/1 میلیون بشکه از این سه میدان تامین شده است. مطالعه جامع میدان (F.F.S )  و توسعه ی میدان ( M.D.D ) روی این زمینه فعالیت می کنند. مطالعه ی دیگر با شرکت روسی تاتنفت در زمینه ی ازدیاد برداشت به روش میکروبی میباشد که کار بزرگ و منحصر به فردی است.  در ایران 3 منطقه ی نفتی وجود دارد: زاگرس ، منطقه ی ایران مرکزی  و منطقه ی کپه داغ که ایران مرکزی در فارس و شمال بندر عباس  و کپه داغ در شرق گرگان و شمال شرق ایران قرار دارد. نفت خام ایران متشکل از مواد آلی است که قسمت اعظم آن کربن و هیدروژن همراه با مقادیر کم گوگرد ، ازت ، اکسیژن و مقادیر جزئی فلزات از جمله نیکل ، وانادیوم و…. میباشد. ( جدول 1-1 )

(جدول 1-1) نسبت ترکیبی نفت خام

                    عنصر              حداقل درصد وزنی             حداکثر درصد وزنی
                   کربن                         2/82                        1/87
                   هیدروژن                         8/11                        7 / 14
                  گوگرد                          1/0                         5/5
                  اکسیژن                            1/0                          5/4
                  نیتروژن                         1/0                          5/1

 جهت مقایسه ی انواع نفت خام نمی توان از آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده ی آن استفاده کرد. بدین منظور از آزمایشات استانداردی استفاده میشود که تعیین کننده ی قیمت نفت خام خواهد بود ( 7 ).

کلمه ی نفت که در زبان انگلیسی Petroleum نامیده می شود از دو کلمه ی petra و oleum که در زبان یونانی به ترتیب به معنی سنگ روغن و یک نوع روغن می باشند تشکیل شده است . منابع انرژی در طبیعت شامل نفت، زغال سنگ، انرژی هسته ای، انرژی الکتریکی و غیره می باشد. با توجه به محدودیت منابع انرژی و اهمیت صرفه جویی در مصرف و آلودگی های زیستی ناشی از ان تحقیقاتی در زمینه ی علوم مختلف جهت مصرف بهینه و کاهش آلودگی های محیط زیست انجام شده است. به مجموعه تست هایی که شناسه ی نفت خام را مشخص میکنند crude assay گفته میشود. از جمله این خواص : اندازه گیری وزن مخصوص ، گوگرد ، نمک ، آب و مواد رسوبی ، گرانروی ، نقطه ی ریزش ، محدوده ی تقطیر ، ناخالصی های فلزی  و کربن باقی مانده میباشند. درجه ی API نفت خام در اکثر موارد بین10 تا 45 می باشد و به ندرت کمتر از 10 یا بالاتر از 50 میباشد.

نفت خام سنگین: با درجه API 10 الی 20

نفت خام متوسط: با درجه API 20 الی 30

نفت خام سبک: با درجه API بیش از 30

در یک دسته بندی کلی محصولات حاصل از نفت خام ایران شامل:

1-سوخت های گرمایشی

2-سوخت ماشین های درون سوز

3-حلال ها

4-روغن های روان ساز

5-مواد اولیه ی صنایع پتروشیمی و شیمیایی

6-آسفالت و قیر

نفت در دمای بالاتر از 200 درجه سانتی گراد حضور ندارد و هیدروکربن ها در این دما متلاشی می شوند. (شکسته میشوند) نفت ممکن است بوسیله ی تجزیه ی باکتریایی دگرسان شود . تجزیه ی باکتریایی سبب     سنگین تر شدن و گرانروی بیشتر نفت می شود. جریان آبهای زیرزمینی و فعالیت باکتریایی باعث تشکیل نفت سنگین میشود ( 1 و 2 ).

اجزاء نفت خام

نفت خام یا پترولیوم نوعی سیال است که بصورت مجموعه ای از هیدروکربن های مختلف به اشکال مایع یا گاز در مخازن زیرزمینی وجود دارد. پترولیوم در شیمی و زمین شناسی اصطلاحا به ترکیب هیدروکربنی اطلاق میشود که توسط چاه های نفت از داخل زمین استخراج میشوند. تصویر اصلی پترولیوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبیعی نامیده میشود. بخشی از پترولیوم در شرایط متعارفی ( دمای 15 درجه سانتی گراد و فشار 760 میلی متر جیوه ) به صورت مایع درآمده که به آن نفت خام می گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می ماند. نفت و فراورده های آن از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار گرفته است. این ماده را از قرن ها پیش به صورت گاز در آتشکده و یا به فرم قیر می شناختند بطوریکه در کتب مقدس و تاریخی اشاره شده که در ساختمان برج بابل از قیر استفاده گردیده است. کشتی نوح و گهواره ی موسی نیز به قیر اندود بوده است. علاوه بر این بابلی ها از قیر به عنوان ماده قابل احتراق در چراغ ها و تهیه ی ساروج جهت غیر قابل نفوذ نمودن سدها و بالاخره جهت استحکام جاده ها استفاده می کردند. همچنین نادر شاه با استفاده از روشن کردن مشعل های نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان بدست آورد. اولین چاه نفت در سال 1859 در یک ساختمان تاقدیسی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر گردید. در ایران هم اولین چاه نفت در سال 1902 در تاقدیس مسجد سلیمان به ثبت رسید. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه ی قرن نوزدهم از طریق چشمه های نفتی با گودال های کم عمق و چاه های دستی حفر شده در مخازن نفتی کم عمق صورت گرفت. حفاری های نسبتا عمیق جهت استخراج نفت در ابتدا در ناحیه ی پچل بورن فرانسه انجام شد. در این ناحیه ماسه های نفتی در زمین بطور قابل ملاحظه ای گسترده شده است. با شروع جنگ جهانی اول ( 1918_1914) نیاز به مواد نفتی به شدت افزایش یافت (5).

اجزاء تشکیل دهنده ی نفت خام را می توان بر اساس کروماتوگرافی جذب سطحی به چهار جزء اشباع شده، آروماتیک، رزین و آسفالتین تفکیک کرد. هر کدام از این 4 گروه تعداد زیادی از ترکیبات مختلف را شامل میشوند. هیدروکربن های اشباع شده ترکیباتی هستند که هیچ پیوند دوگانه ای در ساختار خود ندارند. این هیدروکربن ها را میتوان بر اساس ساختار شیمیایی به دو گروه آلکان ها ( پارافین ها ) و سیکلوآلکان ها ( نفتن ها ) تقسیم بندی کرد. آلکانها خود می توانند زنجیره های انشعاب دار یا بدون انشعاب ( نرمال ) باشند و فرمول کلی CnH2n+2 را دارند. سیکلوالکان ها دارای یک یا تعدادی حلقه کربنی ( معمولا سیکلوپنتان یا سیکلوهگزان) در ساختار خود هستند و فرمول کلی CnH2n دارند. اغلب آلکان های موجود در نفت خام دارای استخلاف آلکیل می باشند. آروماتیک ها یک یا چند حلقه آروماتیک با یا بدون استخلاف آلکیل دارند. بنزن ساده ترین آنهاست ولی در نفت خام ترکیبات آروماتیک حاوی استخلاف آلکیل عموما از انواع بدون استخلاف بیشتر هستند.  بر خلاف هیدروکربن های اشباع شده و آروماتیک، آسفالتین ها و رزین ها هر دو در ساختارشان دارای گروههای قطبی غیرهیدروکربنی هستند و عناصر سازنده ی آنها علاوه بر کربن و هیدروژن شامل مقادیر ناچیزی ازت، گوگرد و یا اکسیژن نیز می باشد.

این گروهها اغلب با فلزات سنگین کمپلکس می دهند. آسفالتن ها از ترکیبات سنگین مولکولی تشکیل شده اند که در حلال هایی نظیر هپتان_n حل نمی شوند در حالیکه رزین ها مولکول های قطبی محلول در n_هپتان می باشند. رزین ها شامل ترکیبات ناجور حلقه، اسیدها و سولفونیک ها هستند. انواعی از محصولات نفتی بوسیله ی فراوری نفت خام تولید می شوند.  این فرآوری اساسا یک فرآیند تقطیر جزء به جزء است که بوسیله ی آن اجزا یا بخشهای مختلف نفتی تولید می شوند. در این مطالعه آن دسته از ترکیبات اعم از خطی یا حلقوی مورد بررسی قرار میگیرند که دارای ازت به عنوان ترکیب سازنده آن می باشند ( 13 ).


همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122