پايان نامه شناسايي و تحليل ريسک هاي برون¬سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي و تحليل ريسک هاي برون¬سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 250 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شناسايي و تحليل ريسک هاي برون¬سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه در سازمان صنايع دريايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
11مقدمه 3
12بیان مسله 5
13سوالات تحقیق 7
14ضرورت انجام تحقیق 8
15فرضیات تحقیق 8
16اهداف تحقیق 9
161اهداف اصلی 9
162هدف کاربردی  9
17قلمرو تحقیق 10
171قلمرو موضوعی  10
172قلمرو مکانی 10
173قلمرو زمانی 10
18روش انجام تحقیق 10
19روش جمع آوری اطلاعات 11
110روش تجزیه وتحلیل داده ها 11
111تعریف واژگان کلیدی 12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
21تحقیق و توسعه 14
211تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان 15
212تعریف تحقیق و توسعه 16
213اهداف تحقیق و توسعه 19
214ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه 20
215نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها 21
216استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه 25
217گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه 27
22برون سپاری 31
221تعریف برون سپاری 32
222اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری 32
223سطوح برون سپاری 33
224فرآیند اجرایی برون سپاری 33
225اقدامات اولیه 34
226شایستگی های محوری سازمان 35
227گام های 5 گانه برون سپاری 38
228استراتژی های برون سپاری 40
229تدوین استراتژی های برون سپاری 42
2210اجرای استراتژی های برون سپاری 45
23مدیریت ریسک 46
231تعریف ریسک 47
232تقسیم بندی ریسک ها 48
233مدیریت ریسک 49
234چرا باید ریسک مدیریت شود؟ 49
235انواع ریسک 51
236دارایی های در معرض ریسک شرکت ها 52
237سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت 53
238مدل های مدیریت ریسک 55
239مقایسه مدل ها 63
2310مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  68
2311برنامه ریزی مدیریت ریسک 70
2312شناسایی ریسک ها  72
2313تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها 92
2314تجزیه تحلیل کمی ریسک ها 97
2315برنمامه ریزی پاسخ به ریسک 103
2316پایش و کنترل ریسک ها 108
فصل سوم: روش تحقیق
31مقدمه 113
32روش تحقیق 114
33جامعه آماری 114
34روش های جمع اوری اطلاعات 115
35فرایند پژوهش115
351برنامه ریزی مدیریت ریسک 115
352فرایند شناسایی ریسک ها 117
353تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها 119
354برنامه ریزی پاسخ به ریسک 127
36روش تجزیه و تحلیل داده ها 127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
41مقدمه 129
42یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال 130
421دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان 130
422فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد 132
423فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان 135
424فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت 137
425فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات 139
426فراوانی پیمانکاران 140
427پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور 142
428وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران 144
429وضعیت تاخیر در قراردادها 145
43ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک 146
431وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت 147
432وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن 148
433وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار 149
434وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات 150
435وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی 151
436وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی 152
437وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان153
438وضعیت سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان 155
439وضعیت نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان 156
44یافته های به دست آمده از فرایند شناسایی ریسک 157
441دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس دسته بندی تامپکینز 165
442دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس مرحله متاثر در برون سپاری 166
45یافته های تحلیلی 168
451اولویت اهداف بر اساس درجه اهمیت 168
452اولویت بندی ریسک ها 170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
51پیشنهادهای کاربردی تحقیق 193
52پیشنهادها برای پژوهش¬های آتی 206
53مشکلات و محدودیت های تحقیق 207
منابع فارسی و لاتین 208

منابع فارسی:

الوانی، سیدمهدی، اشرف زاده، فرزاد، 1383، برون سپاری – راهنمایی برای تصمیم گیری مدیران در برونسپاری خدمات، نشر قسیده صرا.

الوانی، سیدمهدی، 1387، تصمیم گیری و خط مشی دولتی، چاپ سیزدهم، انتشارات سمت.

الیاسی، مهدی، 1380، برنامه ریزی فناورانه وظیفه تحقیق و توسعه در سطح بنگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

امام جمعه زاده، محمدحامد، 1383، مقایسه تطبیقی برخی از پژوهش های انجام شده در مورد سیستم اجرای پروژه، اولین کنفرانس مدیریت پروژه، تهران.

بوشهري، عليرضا، نظري زاده، فرهاد، 1391، مروري بر الگوهاي شناسايي ارزيابي و انتخاب فناوري در سازمان، موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي.

بوك، درك، مترجم يدالهي فارسي، جهانگير، زارع، هادي، مرادي شاد، محسن، 1391، دانشگاه ها در بازار، انتشارات جهاد دانشگاهي.

بيدالت، فرانسيس، مترجمان شاكري، آرنوش، دره شيري، محمدرضا،1392، قيمت گذاري فناوري از اصول تا راهبرد، انتشارات موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي

پاشاشریفی، حسن، طالقانی، نرگس، 1381، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، چاپ نهم، انتشارات رشد.

پورمحمد،آيلر، پيمانخواه، صادق، نيلفروشان، هادي، 1389، ترسيم نقشه راه تكنولوژي، انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت.

ثقفي، محمدحسن، 1387، روايتي از الگوي تحقيق و توسعه بومي در صنعت، انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.

ثقفی، فاطمه، نیلی احمدآبادی، مجید، محامدپور، مریم، عباسی شاهکوه، کلثوم، 1387، ارائه مدلی برای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.

جبل عامليان، سيدحسين و همكاران، 1391،راهنماي تهيه و تنظيم قراردادهاي تحقيقاتي، انتشارات حوزه علوم تحقيقات و توسعه فناوريميگون پوري، محمدرضا، محمدي، محسن، 1391، روش هاي عملي براي توسعه نظام مند طراحي محصولات جديد، انتشارات جهاد دانشگاهي.

چشم براه، محسن، مرتضوی، سیدمحسن، 1389، مدیریت برون سپاری اثربخش، نشر کتاب مهربان.

چشم براه، محسن، مرتضوی، سیدمحسن، 1386، یک مدل اجرایی برونسپاری در بنگاه های کوچک و متوسط، اولین کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری.

چشم براه، محسن،میرمحمدصادقی، سیدعلیرضا، 1384، ارائه الگویی برای مدیریت ریسک های برون سپاری، فصلنامه بهبود.

چشم براه، محسن، 1383، اصول و مبانی برون سپاری، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، مرکز تحقیقات لجستیک، تهران.

حاج فتحعلی ها، عباس، 1372، توسعه تکنولوژی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

حافظ نیا، محمد، 1387، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت.

حججی، فضیلت، 1386، ارائه فاکتورهای ارزیابی و مدیریت ریسک برون سپاری IT در حوزه شهرداری، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران.

حسینی طباطبایی، مهرداد، 1387، تحقیقات صنعتی در کشورهای در حال توسعه، انتشارات مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران.

حق نویس، موید، ساجدی، هاجر، 1389، مهندس ریسک برای مدیران پروژه: مدل ها و ابزار، نشر رسا.

خانزادی، مصطفی، خزائنی، گرشاسب، 1386، انتخاب سیستم اجرای پروژه بر اساس یک مدل چندعاملی ارزیابی ریسک، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران.

خلیلی شورینی، سیاوش، 1383، روش های تحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب.

دره شوری، محسن، عابدپور، محمد، دلوی، مسعود، 1384، مدیریت ریسک، نشر دانش پژوهان برین.

روزبهی، صادق، جدا، خدیجه، 1388، استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه، نشر پندار پارس.

روزبهی، صادق، جدا، خدیجه، 1387، مدیریت ریسک پروژه با استفاده از نرم افزار Pertmaster، نشر کیان رایانه سبز.

زاهدی، عبدالحسین، 1368، مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

سبزه پور، مجید، 1389، کنترل پروژه به روش گام به گام، ویرایش ششم، چاپ یازدهم، انتشارات ترمه.

سیماب، احمد، سیروس، علیرضا، کاوه، محمد، 1384، مدل شناسایی شایستگی های محوری در کشورهای در حال توسعه، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.

شریف، نواز، اصلانی، رشید، 1367، مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه، انتشارات وزارت برنامه و بودجه.

عبداله نژاد، محمد، 1384، مخاطرات نوآوری حاصل از برون سپاری استراتژیک، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، تهران.

عوض خواه، حسین، محبی، امیرحسین، 1389، مدیریت ریسک پروژه، نشر کیان رایانه سبز.

فرهنگی، علی اکبر، صفرزاده، حسین، 1385، روش های تحقیق در علوم انسانی با نگرشی بر پایان نامه نویسی، انتشارات پیام پویا.

فشاركي، مهدي،كريمي فرد، مجيد، جوان كاري، فرزاد، 1391، تعاريف و مفاهيم محيط تحقيق و توسعه فناوري دفاعي، انتشارات موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي.

فولادي، قاسم، 1391، راهنماي بيان نياز عملياتي نيرو، انتشارات موسسه آموزشي تحقيقاتي صنايع دفاعي مركز آينده پژوهي.

کندریک، ت.، مترجم کشفیان، سیدمرتضی، 1388، شناسایی و مدیریت ریسک پروژه، انتشارات جهاد دانشگاهی.

مرتضوی، سیدمحسن، چشمبراه، محسن، 1384، بررسی مخاطرات برون سپاری و شیوه های مقابله با آنها، اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمان کاری در ساختار صنعتی کشور، تهران.

مومني، منصور، شريفي سليم، عليرضا، 1390، مدل ها و نرم افزارهاي تصميم گيري چندشاخصه، نشر مهربان.

میرعمادی، طاهره، 1388، مکانیسم های برون سپاری تحقیقات یا R&D Outsourcing، نهمین کنگره سراسری سه جانبه دولت صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی، تهران.

نظری زاده، فرهاد، 1384، برون سپاری تحقیق و توسعه، فصلنامه تحقیقات دفاعی، سال سوم، شماره 10.

ویلیامز، س.، کندریک، ت.، دام هینز، ر.، مترجم ونوس، داور، 1382، مدیریت ریسک، نشر نگاه دانش.

منابع لاتین:

” A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”, Fourth Edition, An American National Standard, ANSI/PMI, 99-001-2008.

” The Project Risk Management Approach (PRMA)”, Septembers, 2004.

Aubert, B. A., Dussault, S., Party, M., Rivard, S.,” Managing the Risk of IT Outsourcing”, 32nd Hawaii International Conference on System Sciences, 1999.

Beebe, L., Meyers, B.,’ ‘Outsourcing”, The Sheridal Press, Available: www.dartmountjournals.com, 1999.

Beek, J. V.,” Core Comperency”, Available:  /daliziel /43122003/session5.pdf, 2004.

Bell, D. E., Schleifer, A.,” Risk Management”, Course Technology,2001.

Bergen, S. A.,”R&D Management”, T. J. Press Ltd., Britain, 1990.

Boehm, B. W.,” Software Risk Management: Principles and Practices”, IEEE2008;8:32-41.

Buse, S., Armonaitis, P.,” Outsourcing of R&D: Chances and Risks”, Institute for Technology and Innovation Management, Hamburg University of Technology, Germany, IEEE 978-1-890843-23-6/11, 2011.

Chapman, C., Ward, S.,” Project Risk Management: Processes, Techniques and insights”, John Wiley and sons, 2003.

Colwill, C., Gray, A.,” Creating an Effective Security Risk Model for Outsourcing Decisiond, BT Technology Journal, Vol. 25, No 1, 2007.

Daft, R. L.,”Organizational Theory and Design”, Third Edition, West Publishing Company, USA., 1989.

Duncan, N. B.,” Beyound Opportunism: A Resource-based View of Outsourcing Risk”, Kent State University, Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE 1060-3425/98, 1998.

Fairley, R.” Risk Management for Software Projects”, IEEE 2006:5:57-67.

Gewald, H., Rouse, A.,” Comparing Business Process and IT Outsourcing Risks”,IEEE 978-0-7695-4525-7/12, 2012.

Greanver, M. F.,” Strategic Outsourcing- A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives”, AMA Publications, Inc, USA., 1999

Haimes, Y.,” Risk Modeling”, Assesment and Management, John Wiley and Sons, 1998.

Jingdong, Y., Yinping, S., Liping, L.,” Study on Risks and Precautions of Enterprises R&D Outsourcing”, IEEE 978-1-4244-5326-9/10, 2010.

چكيده

جهاني شدن موجب مي­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شيوه موثرتري عمل كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده ، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته است. به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به منظور بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. اين واقعيت در خصوص سازمان هايي كه بر پايه دانش و فن آوري هستند، باعث شده است تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل شود. امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي استفاده از فرصت­ها چاره اي جز ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل ها و راه كارهاي جديد است. يكي از اين راه حل ها برون­سپاري است كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اينكه برون­سپاري مزاياي فراواني به دنبال دارد، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش،  ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده است. اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش ببرد. به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك است. در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي سازمان صنايع دريايي اصفهان، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه­كارهاي پيش­گيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­شود. اميد است نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما مورد استفاده قرار گيرد.

واژگان کلیدی: تحقيق و توسعه، برون سپاري، شناسايي ريسك، تحليل ريسك

مقدمه

جهاني­شدن موجب مي­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرايندها به شيوه موثرتري عمل كنند، زيرا به علت وجود تغييرات مداوم و پيدايش فناوري­هاي پيچيده و محصولات جديد، رقابت شديدي براي دستيابي به فرصت­ها شكل گرفته است. (کوینگ بو[1]، 2008)

به همين خاطر ايجاد آمادگي براي ارائه واكنش سريعتر به منظور بهره­مندي از فرصت­ها، يكي از چالش­هاي اساسي سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، 1387)

اين واقعيت در خصوص سازمان­هايي كه بر پايه دانش و فن­آوري هستند، باعث شده است تا تحقيق و توسعه در اين سازمان­ها به يكي از عوامل اصلي براي دستيابي به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهاني بدل شود. ( شبلي، 1375)

امروزه سازمان­هاي تحقيق و توسعه براي استفاده از فرصت­ها چاره­اي جز ايجاد ساختارهاي منعطف و همچنين بهره­مندي بيشتر از امكانات گسترده بيرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، 1388)

حركت از جامعه صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي، از اقتصاد ملي به سمت اقتصاد جهاني، از تمركز گرايي به تمركز زدايي و نهايتا از ساختار سلسله مراتبي به سوي نظام شبكه­اي، از نشانه­هاي آشكار تحولات اساسي در محيط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[2]، 2011)

بي شك پاسخگويي به اين تحولات نيازمند راه حل­ها و راه كارهاي جديد است. يكي از اين راه­حل­ها برون­سپاري است كه هر روز دامنه وسيعتري به خود مي­گيرد، به گونه­اي كه در سال­هاي اخير گرايش به برون­سپاري تحقيق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، 1386)

با توجه به اينكه استفاده از برون­سپاري منجر به كاهش هزينه­ها، افزايش انعطاف­پذيري، تمركز بر شايستگي­هاي اصلي و دسترسي سريعتر به فن­آوري­ها و تكنولوژي­هاي جديد مي­شود، وليكن نداشتن يك رويكرد و متدولوژي علمي در اين روش، ريسك پروژه­هاي برون­سپاري شده را افزايش داده است. (اوبرت و همکاران[3]، 1999)

اين ريسك­ها مي­تواند منجر به از دست رفتن مزاياي رقابتي شده و سازمان را تا مرز نابودي پيش برد و گاهاَ به فاجعه تبديل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، 1384)

به اين ترتيب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ريسك­ها در برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه ضروري بوده و اساسي­ترين دليل سازمان­ها در پياده­سازي فرايند مديريت ريسك است. (جینگ دانگ و همکاران[4]، 2010)

در اين تحقيق، برون­سپاري تحقيق و توسعه و ريسك­هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و با مطالعه موردي يك سازمان تحقيق و توسعه، ريسك­هاي برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه شناسايي و مورد تحليل قرار گرفته و راه كارهاي پيشگيرانه جهت كنترل يا كاهش مخاطرات آن ارائه مي­شود.

اميد است نتايج اين تحقيق بتواند براي سازمان­هايي كه تصميم بر برون­سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه دارند، به عنوان يك سند راهنما جهت شناسايي و مديريت ريسك هاي برون سپاري اين پروژه­ها، مورد استفاده قرار گيرد.

بيان مساله

يكي از ويژگي‌هاي بارز هزاره سوم و به تعبيري «عصر اطلاعات» سرعت رو به تزايد و شتاب سريع تحولات محيطي است. اين حركت تند و شتابنده بر دنياي كسب و كار امروزي نيز تأثير گذاشته و پارادايم‌هاي سنتي تجارت و كسب و كار را متحول كرده است.

امروزه مسائلي چون افزايش فشارهاي رقابتي، دشواري‌هاي كسب و كار، محدوديت منابع، پيچيدگي‌هاي تكنولوژيك و تخصصي‌تر شدن كارها، شتاب تحولات محيطي، عدم اطمينان به آينده، افزايش هزينه‌ها، بزرگ شدن بيش از اندازه برخي سازمان‌ها به ‌ويژه در بخش عمومي و نيز محدوديت‌هاي قانوني سبب شده است تا سازمان‌ها در الگوي مديريتي خود تجديد نظر كرده و براي دست‌يابي به مزيت‌هاي رقابتي در دنياي كنوني كسب و كار، به استراتژي‌هاي جديدي روي آورند.

يكي از اين استراتژي‌ها، تمركز بر شايستگي‌هاي اصلي و واگذاري انجام بسياري از فعاليت‌ها به منابع خارج از سازمان (برون‌سپاري) است.

بر اين اساس، به منظور فراهم كردن امكان پاسخ‌گويي موثر، توأم با سطح خدمت مطلوب به مشتريان و توانمند شدن بنگاه‌ها در واكنش به تقاضاهاي متنوع امروزي، استراتژي‌هاي برون‌سپاري به ‌عنوان ابزاري كارآمد توسط بسياري از سازمان‌هاي پيشرو به كار گرفته شده است.

اين فضاي پرجنب و جوش و بي‌سكون، ايجاب مي‌كند كه سازمان‌هاي امروزي نسبت به گذشته دستخوش تغييرات اساسي در ساختارها و راهبرد‌هاي خود شوند. در واقع، سازمان‌هاي امروزي به سوي (شبكه- محور شدن) يا به بياني، رفتار در قالب (هسته‌ي كوچك- شبكه بزرگ) حركت مي‌كنند.

بدين ترتيب، سازمان‌ها فعاليت‌هاي محدود را براي انجام كار خود برمي‌گزينند و مابقي فعاليت‌هاي خود را به شبكه بزرگ تأمين‌كنندگان خارج از سازمان واگذار خواهند كرد.

كاهش راهبردي هزينه‌ها، ارتقاي كيفيت خدمات يا محصولات، افزايش رضايت مشتريان، بهبود عملكرد، افزايش اثربخشي، بهبود پاسخگويي و افزايش انعطاف‌پذيري در مقابل نوسانات بازار و تقاضاهاي متنوع مشتريان، آزادسازي منابع براي تمركز به قابليت‌هاي كليدي سازمان و … از جمله دلايلي است كه سازمان‌ها را به سوي برون‌سپاري فعاليت‌ها سوق مي‌دهد.

برون‌سپاري ابزار قدرتمندي است كه در صورت استفاده درست، مي‌تواند كاميابي سازمان را در عرصه رقابت تجاري به همراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از اين ابزار قدرتمند دقت و تأمل كافي صورت نگيرد، نه تنها هيچ يك از منافع مورد انتظار حاصل نمي‌شود، بلكه آسيب‌ها و خسارات جبران‌ناپذيري به منافع سازمان وارد مي‌كند.

برون‌سپاري در مقايسه با انجام كار در سازمان نيازمند تصميم‌گيري آگاهانه و هوشمندانه‌تري مي‌باشد، چرا كه هر گونه اشتباه در پيشبرد اين استراتژي، مي‌تواند سازمان را در مواجهه با خطر قرار دهد.

در تصميمات برون‌سپاري در كنار مسائل استراتژيك، ملاحظات هزينه و سود، ارزيابي مالي، ابعاد كارايي و ريسك در ارتباط با كيفيت تأمين‌كننده، قابليت اطمينان زمان‌هاي پيشبرد و تحويل نيز مد نظر قرار مي‌گيرند. زماني كه تمام اين فاكتورها با هم در نظر گرفته مي‌شوند، تصميم برون‌سپاري مي‌تواند يك تصميم بسيار پيچيده و حساس باشد كه به سودآوري و موفقيت رقابتي تأثير بگذارد. يك تصميم اشتباه مي‌تواند منجر به صرف هزينه‌هاي بالا، از دست دادن فرمت‌ها، مشتريان و سهم بازار و حتي زوال يك سازمان شود.

كشور ما نيز در مسير پرنشيب و فراز توسعه‌يافتگي، اكنون در آستانه رخداد تحولاتي بزرگ، به‌ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي، تجاري و صنعتي است و پيدايش شرايط جديدي همچون بهبود كارايي و پاسخگويي و گسترش تعامل با اقتصاد بين‌الملل، كشور را به سمت آزادسازي اقتصادي، سازمان‌هاي دولتي با اندازه‌هاي عقلايي، توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط در بخش خصوصي و حركت در جهت سازمان‌هاي شبكه- محور سوق داده است. اين امر حاكي از گسترش رو به تزايد برون‌سپاري در كشور ما، با هدف دست‌يابي به مدنيت جديد اقتصادي و صنعتي است. اما آنچه مي‌تواند نگران‌كننده باشد، ضعف در شناخت و مديريت ريسك‌هاي برون‌سپاري و فقدان وجود يك الگوي منسجم، هدف‌مند و شفاف براي مديريت اثربخش آن است.

در اين تحقيق تلاش مي­شود ريسك‌هاي موجود در برون‌سپاري پروژه­هاي تحقيق و توسعه سازمان صنايع دريايي اصفهان مورد شناسايي و تجزيه و تحليل قرار گيرد ، و در نهايت يك چارچوب تصميم‌گيري براي مواجهه با ريسك‌ها و مديريت آنها ارائه ‌گردد.

سوالات تحقيق

اين تحقيق به به دليل ماهيت توصيفي آن، داراي پرسش­هاي توصيفي به شرح زير بوده، و در صدد پاسخ­گويي به آنها مي­باشد.

برون­سپاري فعاليت­ها در سازمان صنايع دريايي اصفهان با چه مخاطراتي مواجه مي­باشد؟

ترتيب اولويت و اهميت اين مخاطرات چيست؟

راه­هاي پيشگيري (و يا مواجهه) با اين مخاطرات چيست؟

ضرورت انجام تحقيق

امروزه سازمان های R&D برای استفاده از فرصت ها و دستیابی به مزیت های رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار چاره­ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و روی آوری به استراتژی های جدید ندارند. یکی از این استراتژی ها، تمرکز بر شایستگی­های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت­ها به منابع خارج از سازمان (برون سپاری) می­باشد. بدین ترتیب، سازمان­ها فعالیت­های محدودی را برای اجرا توسط خود بر می­گزینند و مابقی فعالیت­های خود را به شبکه بزرگ تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار خواهند کرد.

برون­سپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می­تواند کامیابی سازمان را در عرصه رقابت تجاری به همراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تامل کافی صورت نگیرد، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی­شود، بلکه آسیب­ها و خسارات جبران ناپذیری به سازمان وارد می­کند. بنابراین ضعف در شناخت و مدیریت ریسک­های برون­سپاری به ویژه در پروژه های تحقیق و توسعه که دارای ماهیتی با عدم قطعیت بالا می­باشد، نگران کننده می­باشد، چراکه می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد.

به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و فقدان یک الگوی منسجم، هدفمند و شفاف برای مدیریت اثربخش آن کاملا محسوس است.

فرضيات تحقيق

باتوجه به ماهيت اين تحقيق كه توصيفي مي­باشد، لذا به منظور جلوگيري از جهت­گيري ذهني محقق در توصيف، صرفا به پاسخگويي سوالات تحقيق بسنده مي­شود. اين سوالات عبارتند از:

برون­سپاري فعاليت­ها در سازمان صنايع دريايي اصفهان با چه مخاطراتي مواجه مي­باشد؟

ترتيب اولويت و اهميت اين مخاطرات چيست؟

راه­هاي پيشگيري (و يا مواجهه) با اين مخاطرات چيست؟

[1] Qingbo, H.

[2] Buse, S., Armonaitis, P.

[3] Aubert, B. A., Dussault, S., Party, M., Rivard, S.

[4] Jingdong, Y., Yinping, S., Liping, L.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122