پايان نامه شناسايي و تحليل مولفه هاي خودکنترلي در روايات امام رضا(عليه السلام)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي و تحليل مولفه هاي خودکنترلي در روايات امام رضا(عليه السلام) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي و تحليل مولفه هاي خودکنترلي در روايات امام رضا(عليه السلام) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات طرح

۱-۱ مقدمه 2
۲-۱ بیان مسئله 3
۳-۱ هدف های تحقیق 8
1-3-1 هدف اصلي 8
3-1-2 هدف هاي فرعي 8
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقيق 9
1-4-1 اهميت نظري 9
1-4-2 اهميت عملي 9
۵-۱ سوال هاي تحقیق 10
1-5-1 سوال اصلي 10
1-5-2 سوال هاي فرعي 10
۶-۱ تعاريف مفهومي وعملياتي تحقيق 11
1-6-1 تعريف مفهومي خودكنترلي 11
1-6-2 تعريف عملياتي خودكنترلي 11
1-6-3 تعريف مفهومي مولفه هاي خودكنترلي 11
1-6-4 تعريف مفهومي مولفه ي شناختي 12
1-6-5 تعريف مفهومي مولفه ي عاطفي 12
1-6-6 تعريف مفهومي مولفه ي رفتاري 12
۷-۱ نوآوري در تحقيق 13

فصل دوم :مطالعات نظری

۱-۲ مقدمه 16
۲-۲ واژه شناسی خود کنترلی 17
۳-۲ واژگان مترادف و مرتبط با خودكنترلي 20
۴-۲ مباني روانشناسي خودكنترلي 21
۵-۲ جايگاه خودكنترلي درعلم مديريت 24
۶-۲ اهميت خودكنترلي 28
۱-۶-۲ پشتوانه هاي مطرح در افعال اخلاقی 29
۱-۱-۶-۲ منفعت طلبی 29
۲-۱-۶-۲ عقل 30
۳-۱-۶-۲ شخصیت 31
۴-۱-۶-۲ رضایت الهی 32
۷-۲ اصول تربیتی خودکنترلی 33
۱-۷-۲ اصل خدامحوری 34
۲-۷-۲ اصل تعبد مداری 34
۳-۷-۲ اصل عدم کناره گیری از زندگی 35
۴-۷-۲ اصل توجه به فرد 35
۵-۷-۲ اصل عمل گرایی 36
۶-۷-۲ اصل اخلاق مداری 36
۷-۷-۲ اصل اعتدال گرایی 37
۸-۷-۲ اصل نظارت مداری 38
۹-۷-۲ اصل آخرت گرایی 38
۱۰-۷-۲ اصل آرمان گرایی 39
2-7-11 اصل خوف و رجا 39
۸-۲ قلمرو خودكنترلي 40
۹-۲ مباني اسلامي خودكنترلي 43
۱۰-۲ واژگان مرتبط با کنترل نفس در قرآن و روایات 49
۱-۱۰-۲ كاربرد تقوی در قرآن و روایات 50
۱-۱-۱۰-۲ کاربرد قرآنی تقوی 50
۲-۱-۱۰-۲ کاربرد تقوی در روايات 52
۲-۱۰-۲ کاربرد صبر در قرآن و روایات 53
۱-۲-۱۰-۲ کاربرد قرآنی صبر 54
۲-۲-۱۰-۲ کاربرد صبر در روايات 55
۳-۲-۱۰-۲ پایه های روان شناختی و مولفه های کسب صبروشکیبایی 56
۱۱-۲ موانع خودكنترلي 60
۱۲-۲ ويژگي هاي افراد خودكنترل 62
۱۳-۲ نتايج خودكنترلي 63
۱۴-۲ پيشینه تحقیق 64
۱-۱۴-۲ پيشينه داخلي 64
۲-۱۴-۲ پيشينه خارجي 66

فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
۱-۳ مقدمه 68
۲-۳ روش تحقیق 68

۳-۳ نوع تحقیق 69
۴-۳ جامعه تحقيق 69
۵-۳ نمونه تحقیق 69
۶-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات 70
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
۱-۴ مقدمه 73
۲-۴ بررسی سوال های پژوهش 73
۱-۲-۴ بررسی سوال اول پژوهش 73
۲-۲-۴ بررسی سوال دوم پژوهش 85
۳-۲-۴ بررسی سوال سوم پژوهش 96
۴-۲-۴ بررسی سوال چهارم پژوهش 117
‍‍۵-۲-۴ بررسی سوال اصلی پژوهش 118
فصل پنجم :بحث،نتیجه گیری وپیشنهادات
۱-۵ مقدمه 122
۲-۵ مروری بر نتایج پژوهش 123
5-2-1 نتيجه سوال اول 123
5-2-2 نتيجه سوال دوم 124
5-2-3 نتيجه سوال سوم 125
5-2-4 نتيجه سوال چهارم 126
5-3 بحث 127
۴-۵ محدودیت های تحقیق 129
۵-۵ پیشنهادات 130

فهرست منابع:

قرآن كريم

نهج البلاغه(ترجمه دشتي،محمد(۱۳۷۹).چاپ چهارم،قم،تحقيقاتي اميرالمؤمنين)

الف- منابع فارسی:

-ابطحي،حسين،خيرانديش،مهدي(۱۳۸۸).ارائه الگوي خودكنترلي در سازمان با نگرش اسلامي،مجله تدبير،شماره ۲۱۳،۲۸– ۲۳

-اخلاقي اميري،حسن(۱۳۸۹).گام هايي در تربيت نفس،فصلنامه راه تربيت،شماره يازدهم،سال پنجم،۸۶ –۷۳

-آذربايجاني،مسعود،ديلمي،احمد(۱۳۸۵).اخلاق اسلامي،چاپ چهل و يكم،قم،دفتر نشر معارف اسلامي،

-اسمعيلي،معصومه،احدي،حسن،دلاور،علي،شفيع آبادي،عبدالله(۱۳۸۶).تأثير آموزش مؤلفه هاي هوش هيجاني بر سلامت روان،مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران،سال سيزدهم،شماره دوم،۱۶۵- ۱۵۸

-الوانی،سيدمهدی(۱۳۸۲).مديريت عمومي،تهران،نشر ني

– ———— ،آقا پيروز،علي،شفيعي،عباس،بهشتي نژاد،سيد محمود،خدمتي،ابوطالب(۱۳۸۶).مديريت در اسلام،چاپ پنجم،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

– امان آبادي،حيدر(۱۳۸۲ ).‌سعادت و كمال انسان : شناخت انسان،مربيان،شماره هفتم،۴۲ – ۲۹

– اورعي يزداني،بدر الدين(۱۳۷۳).انگيزه توفيق طلبي  عامل خودكنترلي و كارآفريني،دانش مديريت،شماره ۲۶،۴۹- ۴۰

– بابايي،حسين،مرادي،اعظم،رضايي،صديقه(۱۳۹۰).پيش بيني ظرفيت خود مهار گري از طريق انواع جهت گيري هاي مذهبي و نقش آن در كاهش بزهكاري،پژوهشنامه حقوقي ،شماره دوم،سال دوم،۳۶-۱۹

– بني سي،پري ناز،دلفان آذري،قنبر علي،بني سي،وحيد(۱۳۸۹).رابطه هوش هيجاني با سبك هاي حل مسأله و سلامت  عمومي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي،علوم تربيتي،شماره دهم،سال سوم،‌۱۵۶– ۱۳۵

– پور افكاري،نصرت الله(۱۳۷۳).فرهنگ جامع روانشناسي و روانپزشكي،جلد اول،تهران ،‌فرهنگ معاصر،

– جان بزرگي،مسعود(۱۳۸۷).آموزش اخلاق  رفتار اجتماعي و قانون پذيري به كودكان(راهنماي عملي )،چاپ اول،تهران،ارجمند،

– جعفري،محمد تقي(۱۳۶۱).انسان در افق قرآن،‌تهران،نشر مؤسسه القرآن الكريم

– جمعي از علما و دانشمندان(۱۳۷۷).نگرشي بر مديريت در اسلام،مركز آموزش مديريت دولتي

– جوادي آملي،عبدالله(بي تا).انسان و اسلام ،تهران،مركز نشر فرهنگي رجا

—-(۱۳۷۳).شريعت در آينه‌ي معرفت،تهران،مركز نشر فرهنگي رجا

– حسني،شعبانعلي(۱۳۸۹).آثار تربيتي تقوا،راه تربيت،شماره دهم،سال پنجم،۹۸ – ۸۵

– حسين خانزاده،عباسعلي،همتي علمدارلو،قربان،آقا  دستغيب،سيد ابوالحسين(۱۳۸۶).قلب سليم،بي جا،نشر دار الكتاب جزايري

– حسين خانزاده،عباسعلي،همتي علمدارلو،قربان،آقابابايي،حسين،مرادي،اعظم،رضايي،صديقه(۱۳۹۰).پيش  بيني ظرفيت خودمهارگري از طريق انواع جهت گيري هاي مذهبي و نقش آن در كاهش بزهكاري،پژوهشنامه حقوقي،شماره دوم،۳۶– ۱۹

– حيدر كوشا،غلام(۱۳۸۹).كنترل اجتماعي غير رسمي از منظر آيات و روايات،معرفت فرهنگي اجتماعي،شماره سوم،سال اول،۸۸-۶۹

– خداپناهی ،محمد كريم(۱۳۷۶).انگيزش و هيجان،چاپ اول،تهران،سمت

– دانشور،غلامرضا(۱۳۸۴).اصول نظارت و كنترل،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

– دلشاد تهراني،مصطفي(۱۳۸۳).سيره نبوي  منطق عملي ،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

– دهخدا،علي اكبر(۱۳۷۷).لغت نامه دهخدا،تهران،دانشگاه تهران

– رشاد،علي اكبر(۱۳۸۰).دانشنامه امام علي(ع)،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

– خدمتي،ابوطالب،آقا پيروز،علي(۱۳۸۲).مديريت علوي،پژوهشكده حوزه و دانشگاه

– رضاييان،علي( ۱۳۷۲).خود مديريتي،مجله دانش مديريت،شماره بیست و دوم

——-(۱۳۸۳).اصول مديريت،تهران ،‌سمت

– رفيعي هنر،حميد،جان يزرگي،مسعود( ۱۳۸۹).رابطه جهت گيري مذهبي و خود مهارگري،مجله روان شناسي و دين،سال سوم،۴۲-۳۱

– روزنهان،مارتین ای.پی – سلیگمن(۱۳۸۵).سید‌محمد‌ی،یحیی.روان‌شناسی نابهنجاری،نشرارسباران

– زارع،حميد(۱۳۸۴).الگويي از خود كنترلي در فرهنگ اسلامي،حوزه و دانشگاه،سال يازدهم،شماره چهل و پنجم،۵۶- ۴۴

– سجادي،سيد علي(۱۳۸۵).خود كنترلي در نظام كنترل و نظارت اسلامي،نشريه مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(عليه السلام)،شماره بیست و سوم

– شجاعي،محمد صادق(۱۳۸۸).درآمدي بر روانشناسي تنظيم رفتار با رويكرد اسلامي،چاپ اول،قم،دار الحديث

– شرفي،محمد رضا( ۱۳۸۸).مهارت هاي زندگي در سيره رضوي ،مشهد،انتشارات قدس رضوي

– شكوهي يكتا،محسن،فقيهي،علي نقي،زماني،نيره،پرند،اكرم(۱۳۸۸).مديريت خشم بر اساس آموزه هاي اسلام و روان شناسي نوين،فصلنامه علمي تخصصي مطالعات اسلام و روان شناسي،شماره پنجم،سال سوم،۶۱-۴۳

– صادقپور،ابوالفضل(۱۳۶۹).سازمان مديريت و علم مديريت،چاپ چهاردهم،تهران،انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي‌

– عباس نژاد،محسن و همكاران(۱۳۸۲).راهنماي پژوهش در قرآن و علوم روز .بي جا،بنياد

– علاقه بند،علي(۱۳۷۷).مقدمات مديريت آموزشي،بي جا،نشر روان

– غفاري،ابوالفضل،رضوي،زهرا( ۱۳۹۱).خود كنترلي در نظريه خود تعيين گري و انديشه  هاي امام علي(عليه السلام)،مجموعه مقالات ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

– فتحعلي خاني،محمد(۱۳۷۹).آموزه هاي بنيادين اخلاق،جلد اول،قم،مركز جهاني علوم اسلامي

– فراهاني،مجتبي(۱۳۷۸).تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني(ره)،چاپ دوم،تهران،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

– فيض الاسلام،سيد علينقي(۱۳۵۱)‌.ترجمه و شرح نهج البلاغه،تهران

– قديري،محمد حسين(۱۳۸۹).خود كنترلي كودك خمير مايه خويشتن داري اخلاقي(تقوا)،فصل نامه راه تربيت،شماره يازدهم،۱۱۵- ۸۷

– كاظمي،يحيي،برماس،حامد،آذر خرداد،فاطمه(۱۳۸۸ ).بررسي تأثير آموزش مهارت هاي مديريت هيجان بر هوش هيجاني دانش آموزان مقطع راهنمايي،دانشگاه الزهرا

– گيل،ديويد،آدامز،بريجت(۱۳۸۴).الفباي ارتباطات،ترجمه كريميان،رامين،مهاجر،مهران،نبوي،محمد،تهران،مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها

– مشايخي،شهاب الدين(۱۳۸۲ ).اصول تربيت از ديدگاه اسلام،حوزه و دانشگاه،شماره بیست و دوم،سال هشتم،۶۶-۵۰

– مطهري،مرتضي(۱۳۷۲).انسان كامل،تهران و قم،انتشارات صدرا

——( ۱۳۷۳).انسان در قرآن،چاپ هشتم،تهران انتشارات صدرا،

——(۱۳۶۸ ).ده گفتار،چاپ پنجم،تهران،صدرا

– منصوری،بهزاد(1380).هنجاریابی هوش هیجانی سیبریا شرینگ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روان شناسی  و علوم تربیتی دانشگاه علامه  طباطبایی

– ميرزايي اهرنجاني،حسن،شفيعي،عباس،خدمتي،ابوطالب،آقا پيروز،علي(۱۳۸۵).رفتارسازماني با رويكرد اسلامي،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

– نراقي،ملا احمد(۱۳۵۱).معراج السعادة،چاپ پنجم،انتشارات موعود اسلام

– نظری،محمد علی(۱۳۸۱).مجموعه سوالات عمومی روانشناسی کارشناسی ارشد1.

ب- منابع عربي :

– البهادلي،احمد(۱۴۲۶ق).من هدي النبي و العترة في تهذيب النفس و آداب العشره،چاپ اول،نشر باقيات

– الحائري،السيد كاظم(۱۳۷۸ق).دراسات: محاسبة النفس،رسالة الثقلين،العدد ۳۰،‌سنة الثامنة،۳۹- ۲۸

– الحر عاملي،محمدبن الحسن(1403ق).وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة،الطبعة الاولي،قم،مؤسسه آل البيت لإحياء التراث

– الراغب اصفهاني(۱۴۱۶ق).تحقيق صفوان عدنان داوودي،مفردات الفاظ القرآن،دمشق،دارالقلم

– الحيدري،السيد كمال(۱۴۲۶ق).التربية الروحية بحوث في جهاد النفس ،چاپ هفتم،فراقد

– الدامادي،السيد محمد(۱۳۷۸ق).منهاج السالكين و معراج الطالبين في علم السير و السلوك و تصفية القلب و آداب العبيد و الملوك،آفاق الحضارة الاسلامية،العدد ۴،السنة الثانية ۲۰۷-۱۹۵

– الصدوق،محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه‏(۱۳۷۸ق).عيون أخبار الرضا عليه السلام،چاپ اول،نشر جهان

– طباطبايي،محمد حسين(۱۴۱۷ق).الميزان  في نفسير القرآن،قم،دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم

– الطريحي،فخر الدين(۱۳۷۵).مجمع البحرين،جلد چهارم،تهران،مرتضوي

– العسگر،‌عبدالله بن محمد(۱۴۲۰ق).محاسبة النفس ضرورة ملحة،البيان،العدد۱۳۹،۲۱-۱۲

– عطاردی  قوچانی،عزیزالله(بی تا).مسند الامام الرضاعلیه السلام،دار الصفوه،بیروت

– الكفعمي،تقي الدين ابراهيم بن علي(۱۴۱۳ق).فارس حسون.محاسبة النفس،چاپ اول،قم،مؤسسه قائم آل محمد(عج)

– كليني،ابوجعفر محمدبن يعقوب(بي تا).مصطفوي،جواد ،اصول كافي ،تهران،دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السلام

– مجلسي،محمد باقر(۱۴۰۳ق).بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،چاپ دوم،بيروت،دار إحياء التراث العربي

– نراقي،محمد مهدي(۱۳۸۶).جامع السعادات،چاپ دوم

 ج- منابع انگلیسی:

– Bartkowski , J.P , Xu , X, & Levin , M.L).Religion and child   development: Evidence from the child hood longitudinal study.Social Science Reserch.37 , pp 18_36, 2008

– Geyer, A.& Baumeister, R.F).Religion , mortality and self concept.Hand book of the Psychology of religion and Spirituality , edited by R.F.Palutzian and C.L.Park .New york : Guilford Press .412 – 432, 2005

– Gotfredson , M & Hirschi , T.A General Theory of Crime. Stanford , CA: Stanford University prees, 1990

چکیده

خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است  و معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازين شرع و آموزه هاي الهي است.

هدف  از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه ­های خودكنترلي در كلام  امام رضا عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن ها  است.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی(تحلیل محتوا)و واحد تحلیل، مضمون روایت و جامعه پژوهش روایات امام رضا عليه السلام در کتاب مسند الرضا عليه السلام بوده است.

یافته های تحقیق نشان مي دهد که از مجموع ۳۰۷ مضمون روایت، مولفه های رفتاری خودكنترلي شامل حسابرسي از خود، اصلاح و تزكيه نفس، تعيير و بهبود شرايط، انجام واجبات،ترک محرمات،تسلط بر اعضا و جوارح و تصحیح انحرافات با ۱۶۰ مضمون روایت و ۵۲ درصد در مرتبه ی نخست و مولفه های شناختی شامل آگاهی از زمینه های تحقق خودکنترلی،آشنایی با عوامل ایجاد خودکنترلی،آشنایی با پیامدهای خودکنترلی،شناخت موانع خودكنترلي با اختصاص ۹۲ مضمون روایت و ۳۰ درصد در مرتبه ي دوم و مولفه های عاطفی خودكنترلي شامل کنترل هیجانات ،کنترل احساسات و کنترل انگیزش ها با اختصاص ۵۵ مضمون روایت و ۱۸ درصد در مرتبه ي سوم قرار داشت. نتیجه آن که؛خودکنترلی به عنوان یک رفتار،تنها معلول ادراک و شناخت نیست و علاوه بر بعد شناختی که به رشد آگاهی­های فرد واعتلای مهارت­های عقلانی،تحلیل وتفکر پیرامون  خود کنترلی منجر می شود، بعد عاطفی و رفتاری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

 کلید واژه: خود كنترلي،مولفه هاي شناختی،مولفه هاي رفتاری،مولفه هاي عاطفی، روایات امام رضا ع

فصل اول

كليات طرح

۱-۱- مقدمه‌

مكتب انسان ساز اسلام  با آگاهی کامل از نيازهاي مادي و معنوي انسان  و دارا بودن تعالیم آسمانی هماهنگ با فطرت و عقل آدمي در حوزه ي اخلاق تاثیر گذار و باعث  ايجاد تحول در انسان می گردد.اگر عناصر معرفتي و عبادي در دين نتوانند در حوزه ي اخلاقي تأثير بگذارند به كمال خود دست نيافته اند.موضوع  اخلاق در  تعالیم اسلامی از چنان اهميتي برخوردار است كه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم هدف از بعثت خود را  كامل كردن كرامت هاي اخلاقي معرفی نموده و  فرمودند:إنِِي بُعِثتُ لِاَُتمِمَ مَكارِمَ الأخلاقِ،همانا من براي كامل كردن كرامت هاي اخلاقي مبعوث شدم(مجلسي،۱۴۱۳، ۱۶:۲۱۰).این نگاه مكتب اسلام در همه ي زمينه ها از جمله احكام و شريعت نيز پا برجاست.خدا مي فرمايد :و نماز را به پا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مي دارد(عنكبوت،۴۵).همچنين برخي از صفات انساني،نقش بازدارنده دارند،بدين معني كه حافظ وضعيت مطلوب در نفس هستند و آن را از افراط و تفريط در غرايز بازمي دارند و بدين ترتيب زمينه ساز فضيلت هاي اخلاقي متعددي هستند(رشاد:۱۳۸۰،۴:۱۵۲).

۱-۲- بيان مسأله

برخورداری از نعمت عقل به عنوان برترین موهبت الهی و بهره مندی از آن در سایه آموزه هاي وحياني باعث رسیدن انسان  به والاترین ترين مقام وجودي ممكنات عالم می گردد.عقل با دارا بودن مؤلفه بازدارندگي در ابعاد مهار هيجان،مهار انديشه و رفتار(رفيعي هنر،۱۳۹۱)باعث می گردد تا انسان  با کنترل رفتارخویش از جمله تأخیر و بازدارندگی  داوطلبانه امیال نفسانی،در جهت نیل به کمال مطلوب گام برداشته و در شمار متقین قرار گیرد.

مهارت هايي كه براي چالش و تغيير رفتارها و مهار پاسخ هاي هيجاني شديد لازم است،در يك چارچوب خود كنترلي(ضبط النفس،self_control)جاي مي گيرد(شكوهي يكتا و همكاران،۱۳۸۸).خود كنترلي مراقبتي دروني است  كه بر اساس آن وظايف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي گردد بي آنكه نظارت و يا كنترل خارجي در بين بوده باشد (پیروز و دیگران،۱۳۸۳).به عبارت دیگر هرگاه عامل كنترل كننده از خارج به داخل انسان منتقل گردد،به صورتي كه شخص با اختيار و آگاهي به ارزيابي و اصلاح عملكرد خود در قالب استانداردهاي مشخص ودر جهت اهداف مطلوب بپردازد،خود كنترلي تحقق يافته است(سجادي،۱۳۸۵).

بر اساس آموزه های ديني انسان موظف است قبل از هركس خودش به اعمال و رفتارش نظارت داشته باشد تا بتواند بر اساس شاخص هاي ديني رفتار خود را كنترل و اصلاح نمايد.

خود كنترلي فرآيندی است که شامل  طراحي،ايجاد و حفظ مجموعه رفتاری است (هويدا،آقابابايي،۱۳۸۸)و راهبردهای آن شامل خرده فرآيندهايي چون خود هدفگذاري(تعيين اهداف فردي)،خود ارزيابي(انطباق اهداف فردي با عملكرد)و خودمديريتي كه فرآيندي در اصلاح رفتار خود از طريق اداره سيستماتيك محرك ها،‌فرآيندهاي شناختي و نتايج اقتضايي است(رضاييان،۱۳۷۲:۶۴).

باتوجه به آن كه خودكنترلي داراﯼﺳﻪرﮐﻦاﺻﻠﯽﺗﻌﻴﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯾﯽازﻋﻤﻠﮑﺮد،ﺷﻴﻮﻩاﯼﺑﺮاﯼاﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼﻋﻤﻠﮑﺮدوﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ است،از منظر اسلام آنچه  معیار سنجش برای کنترل محسوب می شود،انطباق عملکرد با  موازین شرع و آموزه های الهی است و به همین دلیل است که تضمين کننده مقاصدی می باشد که انسان را به سوی کمال الهی می رساند،اما در ديدگاه هاي ديگر،چنين تضميني وجود ندارد،زیرا معيار سنجش و رشد فرآيند خودكنترلي از سوی فرد بر اساس هنجار جامعه و الگوهاي آن قرار گرفته(غفاري ورضوي،۱۳۹۱)واين مهم،نقطه افتراق مكتب تربيت ديني با ديگر مكاتب تربيتي در نگاه به جهان و انسان محسوب می شود(مشايخي،۱۳۸۱).

با توجه به آنچه گفته شد،مشخص می شود که اساس خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است.خود کنترلی دارای مؤلفه های شناختی،هیجانی و رفتاری بوده  و سبب تسهیل رشد اخلاق و وجدان اخلاقی می شود و بازتاب رشد خویشتن است.فردی که بتواند رفتارش را کنترل کند،باید این نکته که “عامل علی” یک رفتار است،درک نماید و متوجه باشد که رفتار و پی آمد آن،حاصل عملی است که او تا حدی می تواند برآن کنترل داشته باشد(جان بزرگی،۱۳۸۷:۵۸).اگر  انسان خود را بشناسد و بداند كه يك موجود انتخاب شده از طرف ذي صلاحيت ترين مقام هستي است(بقره،۳۰)،تسليم ميل ها و جاذبه ها كه نوعي پيوند و كشش ميان انسان و يك كانون خارجي است كه انسان را به سوي خود مي كشاند،نمي شود(مطهري،۱۳۷۳:۲۶).

خود كنترلي با واژه هایي  همچون  خويشتن داري[1]،اراده[2](خداپناهي،۱۳۷۶:۷۷)،خود داري[3]،خود بازداري[4]،خودگرداني[5]،اداره خود،مديريت خود[6]،كف نفس،خود نظمي،خود مهارگري[7]، چيرگي بر خود[8]،خود تأديبي،تسلط بر نفس[9]،خود تنظيمي[10]،خود وارسي [11]،خود سازمان يابي[12]،و در علوم اسلامي  با  اخلاق با خويشتن داري،خويشتن باني،خودپايي،خود نگهداري،اراده،تزكيه نفس،مالكيت نفس،تقوا(مطهري،۱۳۶۸:۱۷)،صبر(بر نعمت،طاعت،معصيت و مصيبت)،ورع،خود تربيتي و خود اصلاحي اشتراك معنايي دارد(آذربايجاني،دیلمی،۱۳۸۵ :۲۲۳).همچنین کنترل تکانه(توانایی مقاومت در برابر انگیزه های آنی است)(قدیری،۱۳۸۹)،توان بازداری(به تعویق انداختن  یا فراموش کردن خواسته هایی که با ارزش ها و هنجارهای فردی و اجتماعی سازگاری ندارد)(شجاعی،۱۳۸۸:۴۴)،خود بازبینی(دیدن رفتار خود)،خود ارزیابی(رفتار خوب یا بد)و خود تقویتی(برای رفتار مثبت))آذربايجاني و دیلمی،۱۳۸۵)و خود تربیتی(مشارطه،مسارعه،مراقبه،محاسبه،معاتبه)(زارع،۱۳۸۴)از دیگر واژگانی است که با خودکنترلی ارتباط و تقارب معنایی دارد.

خود كنترلي در سيره پيشوايان دين عليهم السلام و بالاخص در بیانات امام رضا علیه السلام دارای اهمیت به سزایی است و باابعاد شناختی که مجموعه ای از اعتقادها،افکار،نگرش ها،انتظارها و رویدادهای ذهنی است ارتباط دارد،همچنین با بعد عاطفی که تجربه ذهنی و حالت عاطفی است،پیوند می خورد و  با بعد رفتاری که فعالیت هايی است که می توان مستقیماًآنهارامشاهده کرد ارتباط دارد.

امام رضا عليه السلام حساب كشيدن از خود را سبب سود و منفعت انسان مي شمارد(مجلسي،۱۴۰۳،۷۸:۳۸۲).همچنین آن حضرت در بیان خویشتن داری و کنترل نفس از ارتکاب گناه  می فرماید:لاوَرَعَ أنفَعُ مِن تَجَنُّبِ مَحارِمِ اللهِ والکَف ِّعَنْ أذَی المُؤمِنِینَ واغْتِیابِهِم هیچ پرهیزی سودمندترازدوری ازگناهان وخودداری ازآزارمؤمنان وغیبت کردن ازآن‌ها نیست(همان،‏۶۶:۴۰۰).

امام رضاعلیه السلام در تبیین نقش نگاه در کاهش توان  بازداری و خویشتنداری می فرماید:حُرِّمَ النَّظَرُإِلَى شُعُورِالنِّسَاءِالْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَإِلَى غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِلِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَمَايَدْعُوالتَّهْيِيجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِوَالدُّخُول ِفِيمَالَايَحِلُّ وَلَايَجْمُل‏ «نگاه کردن به موی زنان شوهردار و دیگر زنان،حرام است ؛ چون که تحریک کننده مردان است،و تحریک،موجب فساد و ورود در چیزهایی می گردد که حلال و زیبا نیست»(صدوق،۹۷:۲،۱۳۷۸).

به نظر می رسد با توجه به کشش انسان به سوی نیکی ها و در نهایت،میل او  به رضا و قرب الهی،توانایی مهارت خود کنترلی در برابر زشتی ها و گناهان، به طور فطری در نهاد انسان  از سوی خداوند به ودیعت گذاشته  شده باشد تا  انسان  با تقوای الهی و بهره گیری از قوای تعقل و دوری از هر آن چه  انسان را به سمت پلیدی ها سوق می دهد،خود را کنترل نموده و در مسیر قرب الهی پیش رود.

با توجه به اهمیت نقش معصومین علیهم السلام به عنوان برترین مربیان انسان،اين پژوهش برآن است كه دريابد  مؤلفه هاي خود كنترلي در سيره رضوي عليه السلام چيست؟ و تحلیل آن چگونه است؟

۱-۳- هدف هاي تحقيق

۱-۳-۱- هدف اصلي

شناساسی و تحلیل مؤلفه هاي خودكنترلي در كلام رضوي عليه السلام و تعیین میزان توجه به آن

۱-۳-۲- هدف هاي  فرعي

۱-۲-۳-۱- شناسایی مؤلفه هاي شناختی خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۲-۲-۳-۱- تعیین مؤلفه هاي عاطفی خودكنترلي در کلام امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

-۳-۲-۳-۱ مشخص نمودن  مؤلفه های  رفتاری خودكنترلي در احادیث امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۴-۲-۳-۱- تحلیل مؤلفه هاي شناختی،عاطفی و  رفتاری خودكنترلي از جهت تقدم و تأخر در روایات امام رضا علیه السلام

۱-۴- اهميت و ضرورت تحقیق

۱-۴-۱-اهمیت نظری

۱-۱-۴-۱- بسط دانش بشری در جهت تامین زيرساخت هاي فكري و نظري خودکنترلی بر اساس روایات امام رضا عليه السلام

۲-۱-۴-۱- شناخت ابعاد خود كنترلي بر اساس روایات امام رضا عليه السلام درجهت حل تنگناهاي نظري در حوزه پيشگيري از انحرافات

۳-۱-۴-۱- مفهوم سازی خود کنترلی براساس روایات امام رضا عليه السلام

۴-۱-۴-۱- آگاهی از مراتب اصلاح نفس درجهت وصول به ارزشهای معنوی وگریزاز آلودگی ها با تأسی به فرمایشات امام رضا عليه السلام

۲-۴-۱- اهمیت عملی

۱-۲-۴-۱- ياري رساندن به كارشناسان جهت تدوين مقياس خود كنترلي  با توجه به روایات امام رضا عليه السلام

۲-۲-۴-۱- تلاش در جهت افزایش ظرفیت  خود نظارتی و خود نظم دهی بر اساس ارزشهای اسلامی  و نهادینه کردن آن

۳-۲-۴-۱- کمک به افزایش اثربخشی فعالیت ها در راستای بلوغ رفتاری انسان

۴-۲-۴-۱- تلاش در جهت کاهش معضلات و تخلفات اجتماعی با محوریت آموزه های اسلامی

۵-۲-۴-۱- ارائه ی تصویری از الگوی خود کنترلی بر اساس آموزه های رضوی

۱-۵- سؤال هاي تحقيق

۱-۵-۱– سؤال اصلی

مؤلفه هاي خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام کدام است و به چه میزان به آ ن ها اشاره شده وچگونه است؟

۲-۵-۱- سؤالات  فرعی

-۱-۲-۵-۱ مؤلفه هاي شناختی خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام  کدام است و به چه میزان به آنها اشاره شده است؟

۲-۲-۵-۱- مؤلفه هاي عاطفی خودكنترلي در کلام امام رضا علیه السلام کدام است و به چه میزان به آنها اشاره شده است؟

۳-۲-۵-۱- مؤلفه هاي رفتاری خودكنترلي در کلام امام رضا علیه السلام کدام است و به چه میزان به آنها اشاره شده است؟

۴-۲-۵-۱- مؤلفه هاي شناختی،عاطفی ورفتاری خودكنترلي در روایات امام رضا علیه السلام از جهت تقدم و تأخر به چه صورتی بیان شده است؟

۱-۶– تعاريف مفهومي و عملياتي تحقيق

-۱-۶-۱ تعریف مفهومی خودكنترلي

خود كنترلي حالتي است در درون فرد كه او را به انجام وظايفش متمايل مي سازد،بدون آن كه عامل خارجي او را تحت نظارت داشته باشد(الواني،۱۳۴:۱۳۸۲).همچنین خودكنترلي توانایی پیروی درخواست معقول،تعدیل رفتار مطابق با موقعیت،به تأخیر انداختن ارضای یک خواسته در چارچوب پذیرفته شده اجتماعی،بدون مداخله و هدایت مستقیم فردی دیگر تعریف شده است(جان بزرگی،۵۸:۱۳۸۷).

-۲-۶-۱ تعریف عملیاتی خودكنترلي

خودکنترلی در این پژوهش شامل کلیه ی مؤلفه های شناختی،عاطفی و رفتاری درروایات  امام رضا علیه السلام می باشد.

-۳-۶-۱ تعریف مفهومی مؤلفه های خودکنترلی

به ابعاد مختلفی از خودکنترلی اطلاق می شود که هر کدام سهم به سزایی در مهار نفس دارند و نبود هریک موجب نقص خودکنترلی می شود و مرز هریک قابل شناسایی است و وجود همه ی آن ها در یک دیگر،نتیجه ای فراتر از حاصل جمع ساده ی آن ها است.

-۴-۶-۱ تعریف مفهومی مؤلفه ی شناختی

مؤلفه ی شناختی مؤلفه هایی است که با  جنبه های گوناگون دانستن از جمله ادراک،داوری،استدلال،به خاطرآوردن،تفکر و تصور ارتباط دارد.به عبارت دیگر مؤلفه های که مجموعه ای از اعتقادها،افکار،نگرش ها،انتظارها و رویدادهای ذهنی دیگررا در بر دارد مؤلفه های شناختی است(روزنهان و سلیگمن،۱۳۸۵).

-۵-۶-۱ تعریف مفهومی مؤلفه ی عاطفی

مؤلفه ی عاطفی مؤلفه هایی است که با هر نوع تجربه ذهنی،حالت عاطفی یااحساساتی که به طورهشیار و به طور ذهنی مثل عشق،نفرت،محبت،ترس،اضطراب تجربه میشود مرتبط و با تظاهرات عینی مثل پریدگی رنگ،سرخ شدن چهره و غیره همراه است. وقتی شخص ازنظرهیجانی تحریک میشود،تجربه هایی مثل خوشی،تهییج،غم،ترس واضطراب به او دست می دهد(ساعتچی،۱۳۷۴).

-۶-۶-۱ تعریف مفهومی مؤلفه ی رفتاری

مؤلفه ی رفتاری مؤلفه هایی است که با آن دسته از فعاليت هايي كه مي توان آن ها را مستقيما مشاهده كرد،ارتباط دارد(نظري،۱۳۸۱).

1- self restraint

2- will

3- self restraint

4- self restraining

5- self administration

6- self management

1-self control

2- self  governing

3- self governing

4- self autoregulation

5- self checking

6- self organization

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه خودکنترلي و سبک هاي فرزندپروري با بهزيستي روانشناختي در بين دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122