پايان نامه شناسايي و رتبه¬بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات الکترونيکي بانک رفاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي و رتبه¬بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات الکترونيکي  بانک رفاه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 89 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي و رتبه¬بندي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از خدمات الکترونيکي  بانک رفاه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول کلیات تحقیق 2
11مقدمه 3
12بیان مساله تحقیق 4
13 ضرورت واهمیت تحقیق 6
14 هدفهای اصلی پژوهش 8
15 پرسشهای پژوهش 8
16 روش تجزیه وتحلیل داده ها 8
17 شیوه گرد اوری داده ها 10
18 قلمرو پژوهش 10
19 روش نمونه گیری 10
110 موانع ومحدودیت های تحقیق 11
111 تعریف واژگان واصطلاحات تخصصی 11
112 مراحل پژوهش 12
فصل دوم ادبیات تحقیق 13
21مقدمه 14
22فرایند تصمیم گیری وانتخاب مشتری 15
221شناخت نیازمشتری 16
222جستجوی اطلاعات 16
223 ارزیابی مشتری از خدمت دهندگان 16
224 تصمیم خرید کالا یا خدمت 16
225 ارزیابی پس ازخرید 17
23 ارزش مشتری 18
231تعریف ارزش مشتری 18
2 32 ارزش از نگاه مشتری 18
233 مدیریت ارزش مشتری 19
24 رضایت مشتری 19
25 مفهوم بانکداری الکترونیک 19
26 تعریف رضایت الکترونیک 20
27 مروری بر کاربرد نظریه فازی 20
271 تاریخچه منطق فازی 21
272 مفهوم منطق فازی 22
273 مجموعه های فازی 23
2731 تابع عضویت 24
274 سیستم های فازی 25
275 متغیر کلامی 25
276 اعدادفازی مثلثی 25
28 فرایند تحلیل سلسله مراتبی 26
281 گامهای رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم 27
282 تصمیم گیری گروهی 28
29 مبانی نظری 28
291 اهمیت رضایت مشتری ومفهوم ان درفضای الکترونیک 30
210 پیشینه تحقیق 29
2101 مروری برادبیات داخلی 30
2102 مروری برادبیات خارجی 33
فصل سوم روش شناسی تحقیق 37
31 مقدمه 38
32 روش تحقیق 38
33 جامعه اماری 38
34 نمونه اماری 39
35 روش گرد اوری اطلاعات 39
36 تعیین روایی (اعتبار)پرسشنامه 39
37 پایایی (اعتماد پذیری )پرسشنامه 39
38 مراحل انجام پژوهش 40
39 تشریح مراحل انجام پژوهش 41
391 شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه 41
392 تشکیل درخت سلسله مراتبی 41
393 تعریف اعداد فازی مثلثی 42
394 انجام مقایسات زوجی 44
395 تشکیل ماتریس قضاوت 44
396محاسبه اوزان اولیه از طریق ماتریس قضاوت 45
397 گامهای روش تجزیه وتحلیل گسترش چانگ 45
310 خلاصه ای از مراحل تحقیق سلسله مراتبی فازی 47
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها 48
4 1 مقدمه 49
42 اشاره به خلاصه یافته های تحقیق 49
43 یافته های بستر شناسی تحقیق 49
44 یافته های اصلی پژوهش 50
441 سنجش پایایی 50
442 سنجش روایی 50
443 پایگاه داده عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان ازخدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه 50
444 ترسیم درخت سلسله مراتبی 51
445 ایجاد ماتریس مقایسات زوجی 51
446 تشکیل ماتریس قضاوت 52
447 محاسبه اوزان فازی اولیه با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی 53
448 محاسبه اولویت عوامل 55
449 ترسیم مدل عملیاتی 55
4410 ترسیم نمودارراداری برای عوامل 56
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادها 57
51 مقدمه 58
52 پاسخگویی به سوالهای تحقیق 58
53 موانع ومحدودیتهای تحقیق 61
54 بحث ونتیجه گیری 62
پیشنهادهای پژوهشی 63
منابع 65
پیوست 70
چکیده انگلیسی 78
عنوان انگلیسی 79

منابع

آذر،ع.، مومنی،م.(1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران : انتشارات سمت.
ابطحی، س. ا.، مرآت، ا. (1387). مدلی تلفیقی برای ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق کیفیت سنجی مستمر خدمات و رضایت سنجی ادواری مشتریان -دومين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي.
اصغرپور، محمد جواد (1385). تصميم­گيري چند معياره. چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
الهياري فرد، محمود (1382)؛ خدمات بانكداري الكترونيك و نيازهاي اجرايي آن در مقايسه تطبيقي هزينه هاي عملیاتي،خدمات مختلف بانكي؛ تهران؛ پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي؛ چاپ اول.
آذر، عادل و علي رجب زاده (1381). تصميم­گيري کاربردي. چاپ اول، تهران: نشر نگاه دانش.
پور اسد، ح.،خزایی.، ع.، حقی، س. (1390). سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی در بانک صادرات شهرستان خوی. کنفرانس ملی بانکداری الکترونیک یزد.
توسلي شكيب،محمود (1379)؛ بررسي اثرات مبادله الكترونيكي داده ها بر افزايش كارآيي و تسهيل مبادلات بين المللي در ايران؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه فردوسي مشهد؛ دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
حافظ نيا، م ،(1377). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني” ، انتشارات سمت، تهران،
حیدرپور، ف.، طهماسبی، ا. (1388). تاثير هزينه آموزش و هزينه تبليغات بانکداري الکترونيکي بر افزايش جذب سپرده هاي بانکها (مطالعه موردي بانک صادرات استان مازندران). پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي، ش 1، 43-51.
خاکی، غ.(1384). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ دوم، تهران، بازتاب.
خاكي، غ ،(1378). روش تحقيق در مديريت، مركز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران.
رنجبرک، ق.، نایب زاده، ش. (1391). بررسی و رتبه بندی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از FTOPSIS، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
روزنهان، د.، سلیگمن م. (1385). آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی،  تهران، ساوالان.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازي الهه (1383). روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري. انتشارات آگاه.
سید حسینی، ح.، عزیزی، ش.(1385). کسب و تجارت الکترونیکی رویکردی مدیریتی‌، چاپ اول انتشارات سمت.
شكرگذار، رضا (1382)؛ امكان سنجي پياده سازي بانكداري الكترونيك در ايران با تأكيد بر بانك سپه؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركز.
شوندي، حسن (1385). نظريه­هاي مجموعه­هاي فازي و کاربردهاي آن در مهندسي صنايع و مديريت. چاپ اول. تهران: گسترش علوم پايه.

شمشیری، فرهاد و مسعود کرامتی، 1393، اندازه گیری رضایت استفادکنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک درشعب بانک کشاورزی استان همدان، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول،

صادقی.، ت، نعمتی، ح.(1391)، ارائه مدل هفت بعدي رضايتمندي مشتريان از خدمات بانكداري الكترونيك در ايران، چهارمين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي.
عبدالوند، محمدعلي؛  عبدلي، کيوان، 1387؛  بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بانک تجارت. مجله مديريت بازاريابي، سال سوم، شماره 5، ص 1-20.
قوشچی، ص.، تقوی فرد، م.، بامنی مقدم، م.(1391). عوامل موثر در پذيرش بانكداري اينترنتي از سوي مشتريان بانك. پایان نامه کارشناسی ارشد.
کشاورزاد، ف، شاهبندرزاده، ح، قربانی زاده، و،(1390). ارائه رویکردی فازی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان­ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دنشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی.

کاتلر،فیلیپ (1384).مدیریت بازاریابی .ترجمه بهمن فروزنده .تهران :آتروپات

محمدی،ع.  (1381) مدیریت ارتباط با مشتری، ماهنامه ی علمی و آموزشی، تدبیر، شماره ی  129ص ص :36-27.
ملکی، ا.، دارابی، م. (1388). روش های مختلف اندازه گیری رضايت مشتري ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته  ش 3. ص ص: 32-27.
ملکی، م.؛ اکبری، پ. (1389). بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در ایران. بانک و اقتصاد، ش 112، ص ص: 20-14.
منهاج، محمدباقر، 1386؛ محاسبات فازي. چاپ اول. تهران: دانش نگار.
موون، ج.مينور، ميشل اس (1381)رفتار مصرف کننده،ترجمه عباس صالح اردستاني چاپ اول ،نشر آن
ناظمی، ش.، مرتضوی، س.، راحتی، ت.(1390)، نقش خدمات نوين بانكي در جذب مشتري و بهبود كارايي سیستم بانکی با تأكيد بر هزينه و  وقت کارکنان در  بانک های سپه شهر مشهد. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

نیاکان لاهیجی ،ن .(1391)بررسی عوامل موثر بررضایت مشتریان دربیمه های زندگی ،ماهنامه تازه های جهان بیمه ،ش 174،ص 7

وحدت، د.، لنگری، ر. (1389). بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی، ماهنامه فناوری اطلاعات، شماره 55، ص ص 64-27.
یعقوبی، ن. م.، شاکری، ر. (1387). مقایسه تحلیلی مدل های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری الکترونیکی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ش 3، ص ص 44-21.
یعقوبی، ن. م.، شاکری، ر. (1388). ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، ش 36، ص ص 154-131.
Adamcsek, E. (2008). “The Analytic Hierarchy Process and its Generalization”. a Thesis in Eotvos Lorand University.
Al-Sabbagh, I ., Molla, A. (2004), ‘Adoption and use of internet banking in the Sultanate of Oman: An exploratory study’, Journal of Internet Banking and Commerce, vol. 9, no. 2, pp. 1-12.

-Al-sabbagh, Imtiyaz (2004) Adoption and use of Internet Banking in the Sultanate of Oman; an Exploratory study; www. Arravdev.com/commerce/jibc/0406-07 asn

Awamleh, Raed; Evants, john; Mahate, Ashraf (2004); Internet Banking in Emergency Market (the case of jordon-ANote;

Beerli Asuncio, Josefa D. Martı & Agustı Quintana  (2004) «A model of customer loyalty in the retail banking market»  European Journal of Marketing, Vol. 38, No. 1/2, 253-27.
Bick, G., Brown, A.B., Abratt, R. (2004). Customer perceptions of the value delivered by retail banks in South Africa, The International Journal of Bank Marketing, Vol. 32, No. 5, pp. 300-318.
christopher, m. (1996). from brand value to customer value, journal of marketing practice, pp. 55-66.
Cochran, G. R. (2009). Ohio State University Extension Competency Study: Developing a Competency Model for a 21st Century Extension Organization, Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13( 3), 319- 340.
Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of tow theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.
Edwards, A. (2009).Competency modeling as an antecedent for effective Leadership development and succession planning within the public social services environment, 1346, Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the Benedictine University.
Evans, G. (2002). Measuring & managing customer value, Vol. 51, No. 3, pp. 134-139.
Garg, S., Pandey, V. (2009). “Analysis of Interaction among the Enablers of Agility in Supply Chain.” Journal of Advances in Management Research Vol. 6. No. 1, pp. 99-114.
Guneri, A.F., Cengiz, M. S. (2008). “A Fuzzy ANP Approach to Shipyard Location Selection.” Expert Systems with Applications 36, 7992–7999.
Halstead, D. (1999). The use of Comparison Standards in Customer satisfaction Research  and Management, Journal of Marketing Theory and Practice.
Hang, X., Yang, W. (2009). Training system design for middle-Level manager in coal enterprises based on post competency model, procedia Earth and planetary science, 1764-1771.
Jean, S., Kucerova, M.(2003). Enhance Banking Service Quality with Quality Function Deployment Approwch.
Kamal, M. (2001).”Application of the AHP in Project Management”. International Journal of Project Management, vol. 19, pp. 19-27.
Kondampully, K. (2004). Market oriented learning and customer value enhancement through service recovery management, Journal of Management Service Quality, pp. 390-401.
Krishnan, A., Santa, G., vaithilingam, S. (2004). Electronic Banking in Malaysia: Anote on Evaluation of services and consumer Reactions. Journal of Internet Banking and Commerce, 5 (1).
Liao, Z., Cheung, M.T. (2002)«Internet-Based E-Banking and Consumer Attitudes: An Empirical Study», Information & Management, Vol.39, PP. 283-295.
Liker, J.K.,& Sindi, A.A. (1997). User acceptance of expert systems: A test of the theory of reasoned action. Journal of Engineering and Technology Management, 14(2), 147-173.
Lin, R., Lin, J., Chang, J., Tang, D. (2008). “Note on Group Cnosistency in Analytic Hierarchy Process.” European journal of operation Research, vol. 190, pp. 627-678.
Ling, R. and Yen, D.C. (2001). “Customer relationship management: an analysis framework and implementation strategies”. Journal of Computer Systems, V.4, N.3, pp. 82-97.
Lotfinia,R., Danesh Jablou, R., Zohrehnejad, F., Mir Abdollahi, S. M., Sharifi Ali Abade, Y., Attar, M., Chit Taee,R. (2012). Efficiency of Electronic Banking Services and Evaluation of Effective Factors in Increasing Use of Customers of Them (Case Study: Use of ATM systems in Guilan Province). Basic application science researches, 2(7): 6845-6849.
Madden, T.J., Ellen, P.S.,& Ajzen, I. (1992). A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. Personality and Social Psychology Bulletin, 18(3),3-9.
Misra,D. (2001).E-Government Maturity Model, National Informatics Center, Department of Information Technology.
Ning, M., Wei, L. (2009). “University-Industry Alliance Partner Selection Method Based on ISM and ANP.” IEEE Xplore.
Ravi,V. (2008).  Advances in Banking Technology and Management: Impacts of  ICT and CRM, Information Science Reference.
Saadettin, E. K., et al., 2009.A Fuzzy AHP Approach to Personnel Selection Problem. Applied Soft Computing 9, 641–646.
Sahney, S., Banwet, D., Karunes, S. (2008). “An Integrated Framework of Indices for Quality Management in Education: a Faculty Perspective.” The TQM Journal, Vol. 20, No. 5.
Sahut, J.M; Zuzana , K. (2003).  Enhance Banking Service Quality with Quality Function Deployment Approach. European Journal of Operational Research, 143, 463-497

Sahut, J. M. & Kucerova, Z. (2003). Enhance internet banking service quality with quality function deployment approach. Journal of Internet Banking and Commerce, 8(2): 23-35

Solomon, M.R. (1999). Consumer Behavior, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
Taylor, S.A., Celuch, K., Goodwin, S. (1995). The importance of brand equity to customer loyalty, Journal of Product & Brand Management, Vol. 13, No. 4, pp. 217-227.
Wang, Y., Hing, P.L., Renyong, C., Yongheng, Y. (2004). An integrated framework for customer value and customer- relationship management. Managing Service Quality, Vol. 14, No. 2/3, pp. 169-182.
Wang, Y., Lin, H.,& Tang, T. (2003). Determinants of user acceptance of internet banking: An empirical study. International Journal of Service Industry Management, 14( 5), 501-519.
Watson, A, Viney H, Schomaker, p. (2002). Consumer attitudes to utility products: a consumer behavior perspective, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 20, No. 7, pp. 394-404.
Wu, W., Lee, Y. (2007).‌Selecting Knowledge Management Strategies by using the Analytic Network Process, Expert Systems with Applications. Vol. 32; 841–847.
Xu, Z. (2000). “On Consistency of The Weighted Geometric Mean Complex Judgment Matrix in AHP.” European journal of Operation Research, vol. 126, pp. 683-687.

چكيدة پايان نامه : ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش اجرا و نتايج بدست آمده )

تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه تجارت و بازرگانی موجب تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی و به وجود آمدن پدیده ای به نام تجارت الکترونیک گردید. فرآیندی که کلیه محصولات از طریق شبکه های ارتباطی رایانه ای، مخابراتی و یا هر دو خرید و فروش می شود با توسعه سیستم های الکترونیکی فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده و منجر به افزایش رقابت بین شرکت ها و مؤسسات از جمله بانک ها گردیده است. با توجه به گرايش استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي به دليل ويژگي­هاي منحصر به فرد آن و حضور بانك، جهت نقل و انتقال منابع مالي، بانكداري الكترونيك را به عنوان بخش تفكيك ناپذير تجارت الكترونيك و داراي نقش اساسي در اجراي آن نموده است و از طرف ديگر تحقيقات انجام شده نشان مي­دهد كه رضايت مشتري بر روي حفظ مشتريان و در نتيجه بر سودآوري و موفقيت سازمان­ها در عرصه رقابت تأثيرگذار است. لذا در این تحقیق کاربردی – توصیفی تلاش شده است با بهره­گیری از نظرات مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه شهرستان بوشهر شاخص­های مناسب از میان فهرست نسبتاً جامع استخراج شده از ادبیات مرتبط موجود، انتخاب گردد. در ارزیابی و رتبه­بندی شاخص­های هشتگانه از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی استفاده شده است.  تحلیل داده­ها نشان می­دهد که  شاخص­های امنیت، صحت و دقت، و به موقع بودن اطلاعات مؤثر، از اهمیت بیشتری در رضایتمندی مشتریان برخوردارند.

کلید واژه :خدمات بانکداری الکترونیکی، شعب بانک رفاه بوشهر، منطق فازي، فرايند تحليل سلسله مراتبی

مقدمه

با گسترش فناوری اطلاعات تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگرگونی کامل قرار داده است شاید بتوان گفت که دنیای صنعتی کنونی چاره ای جز انتخاب این تحول ندارد و سکون موجب بروز اختلال در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد یک جامعه و حتی در روابط بین الملل خواهد شد . توسعه یا عدم توسعه فناوری اطلاعات در برخی از جوامع باعث بروز اختلال در روابط و افزایش بین کشورها شده است تکنولوژی های نوین ارتباطی ابعاد زمانی و مکانی را درنوردیده و جهان امروزی را به مثابه یک دهکده جهانی درآورده به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است طی دو دهه ی پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم یعنی فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می­تواند صنعت خدمات و شیوه­های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.پیشرفت در فناوری­های ارتباطات و اطلاعات علاوه بر بهبود در ارائه خدمات، موجب کاهش هزینه­های خدمات نیز شده است. تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات در حوزه تجارت و بازرگانی موجب تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی و به وجود آمدن پدیده ای به نام تجارت الکترونیک گردید فرآیندی که کلیه محصولات از طریق شبکه های ارتباطی رایانه ای ، مخابراتی و یا هر دو خرید و فروش می شود به عنوان مثال اینترنت به عنوان یکی از کانال های جدید مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده است و میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت­هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد.با توسعه سیستم های الکترونیکی فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و منجر به افزایش رقابت بین شرکت ها و مؤسسات از جمله بانک ها گردیده است بانک ها برای دست یابی به فرصت های بالقوه بازار و فائق آمدن بر موانع و تهدیدهای گوناگون موجود در محیط پیچیده کسب و کار باید دارای مزیت رقابتی باشند. سیستم بانکداری الکترونیک زمینه ای برای دست یابی به این مزیت فراهم آورده است.در حال حاضر بسیاری از بانک­ها در سطح جهان به ارائه خدمات الکترونیکی می پردازند و بخش در حال رشدی از مشتریان که تمایل دارند عملیات بانکی خود را با استفاده از سیستم های الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه انجام دهند در حال پیدایش است مشتریان بانک با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک می­توانند عملیات بانکی خود را در زمان و مکان مورد علاقه خود به انجام رسانند و بانک ها نیز از هزینه های عملیاتی پایین­تر به دلیل کاهش تعداد کارکنان و کاهش تعداد شعب سود برند.  )لطفی نیا وهمکاران ،2012)بدیهی است در صورت عدم استقبال مشتریان از سیستم های بانکداری الکترونیک ارائه این گونه خدمات با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین می­توان گفت استفاده از بانکداری الکترونیکی در امور روزمره دیگر جزء بایدها و نبایدها نمی­باشد، بلکه امری اجتناب ناپذیر است.

بیان مسأله تحقیق

وجود رقابت در بین موسسات و بنگاه­ها برای کسب سهم بیشتر از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بنگاهها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار باشند و هم مشتریان درپی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان. یکی از بنگاههاو سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت نموده ونقش و اهمیت آن در اقتصاد و توسعه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست بانکها هستند. از طرفی در سالهای اخیر، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات اساسی در دنیای کسب و کار ایجاد کرده است. با گسترش فناوری اطلاعات، تمامی ابعاد زندگی بشر دچار تحولی بنیادین شده، به طوری که دنیای کنونی در جریان یک دگردیسی کامل قرار گرفته است. در این میان، نهادهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دستخوش تغییرات عمده ای در روش ها و فرایندهای مدیریتی و کسب و کارهای سیستم محور و مبتنی بر اطلاعات شده است(لیائو و چئونگ[1]، 2002). بانکداری الکترونیک، که محصول تغییرات جدید و کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بانکی است به مشتریان بانک ها و دیگر ذینفعان اجازه  تعامل با بانک، بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوّع از قبیل اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن، و تلویزیون دیجیتال را می دهد (میسرا[2]، 2001). در ایران برای نخستین بار در سال 1350، از دستگاه های خود پرداز استفاده شده، اما پس از انقلاب و به دنبال وقوع جنگ تحمیلی این پروژه به تعویق افتاد و مجدداً در ابتدای دهه 1370 پیگیری شد و بدنبال آن طرح های متعددی با تصویب طرح جامع اتوماسیون بانکی به عنوان زیر بنا و زمینه ساز ارائه خدمات نوین بانکی و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در ایران به اجرا در آمد. از آن جمله می توان به شبکه تبادل اطلاعات بانکی(شتاب)، گسترش خدمات بانکداری همراه و اینترنتی، تلفنبانک و … اشاره کرد. (ملکی و اکبری، 1389). مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دو جنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی درهزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و دسترسی به کانال‌های متعدد برای انجام عملیات مختلف بانکی را نام برد. از دیدگاه مؤسسات مالی، می‌توان به ویژگی‌هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارایه نوآوری، حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانک‌ها، ایجاد فرصت‌ برای جست‌وجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل اشاره کرد. امروزه مشتریان تمایل دارند تا عملیات بانکی را با استفاده از سیستم های الکترونیکی و بدون مراجعه به شعب بانک انجام دهند. مشتریان بانک به واسطه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی می توانند عملیات بانکی خود را در زمان و مکان دلخواه خود انجام دهند و بانک نیز از این قضیه سود می برد چرا که در این صورت به کارمندان کمتر و نیز به به شعب کمتری نیازمند است (لطفی نیا و همکاران، 2012). اما بهره وری از این مزایا برای بانک، منوط بر این مسئله است که مشتری تا چه حدی از کیفیت و کمیت این خدمات آگاهی دارد؟ یعنی به عبارت دیگر تنها ایجاد و فرآهم نمودن سیستم بانکداری الکترونیکی، شرط لازم و کافی برای بهره وری از مزایای آن برای بانک؛ نیست بلکه فرآهم آوردن شرایطی که به کمک آن مشتری از مزایا، کیفیت و نحوه استفاده از این سیستم ها آشنا شود و نیز ایجاد بستری که سهولت دسترسی به این سیستم را برای مشتری فرآهم کند نیز از عوامل موثر در بهره وری سازمان و مشتری از اجرای سیستم بانکداری الکترونیک می باشد (راوی[3]، 2008).  با توجه به مطلب بالا مشخص می گردد که مفاهیم آگاهی، شناخت، استفاده و ازهمه مهم تر، رضایتمندی مشتری شرط اساسی اثر بخشی برنامه های خدمات بانکداری الکترونیک می باشد. امروزه سازمانهابه دنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی هستند.رضایت مشتریان به این معنی است که آنان ازنحوه برخوردوارائه خدمات سازمان راضی می باشند وسازمان درجذب وحفظ ایشان موفق عمل نموده است.این مشتریا ن راضی،به هراندازه که زمان ومبلغ بیشتري رابراي سازمان صرف نمایند،انتظارکیفیت بالادر دریافت خدمات راخواهندداشت (هالستد[4]، 1999). این مسأله به خصوص دربانک­هاکه درارتباط دائم بامشتریان هستند،اهمیت ویژه ای داردو ازطرفی رقابت دربین بانک­هاومؤسسات قرض الحسنه وسایر اشکال جذب منابع پولی روبه افزایش است؛لذاایجادمزیّت رقابتی برای بقای بانکهالازم وضروری به نظرمیرسد.شیوه ی نوین درارائه ی خدمات بانکی که ارتباط بسیارنزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارد،ازجمله عوامل بسیارمهم درایجادمزیت رقابتی برای بانک­هاوجذب مشتریان ورضایتمندی آن­هااست. (محمدی، 1381).

تا کنون تحقیقات فراوانی در خصوص رضایت مشتریان بانک صورت گرفته، اما خلأهای تحقیقاتی در این زمینه نیز مشاهده می گردد. به عنوان مثال برخی از تحقیقات، مانند پژوهشی که نایب زاده در سال 1387 رابطه بين رضايت ووفاداري مشتري باعملكردبانكهارا انجام داد، که طی آن اشاره خاصی به رضایت از بانکداری الکترونیک نشده است و فقط نحوه عملکرد مالی بانک مورد توجه پژوهش قرار گرفته است؛ که با توجه به اهمیت ارتباطات در دنیای امروز به نظر می رسد انجام چنین تحقیقاتی بدون در نظر گرفتن جنبه های فناوری اطلاعات و کیفیت و کمیت آن در سیستم های بانکداری، نتایج معتبر و قابل اتکایی به دست نمی دهد. لذا مسئله اصلی این تحقیق شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه با بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی می­باشد.

 ضرورت و اهمیت تحقیق

درشرایط بانک ها از جمله موسسات مالی بسیار مهم در تمامی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه می باشند. در کشور ایران نیز سیستم اقتصادی به شدت تحت تاثیر نظام بانکی قرار دارد. از سویی نظام بانکی ایران از نظر تعداد بانک ها در حال گسترش می باشد. بنحوی که هر سال یک بانک به نظام مالی کشور وارد می شود؛ این امر امکان انتخاب را برای مشتریان افزایش داده و وفاداری مشتریان را به بانک ها تحت تاثیر قرارداده است. در این میان لزوم استفاده از خدمات جدید و متنوع به منظور رضایتمندی بیشتر مشتریان می تواند در جذب آنان و متعاقبا افزایش سرمایه گذاری مردم در سیستم بانکی موثر باشد. یکی از این راه ها،  به کار گیری و ارایه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی به شهروندان می باشد(وحدت و لنگری، 1389).

با این حال علیرغم سرمایه گذاري هاي فراوان انجام شده درزمینه کاربري فناوري هاي اطلاعاتی در عرصه بانکداري،گزارش هاحاکی ازآن است که برخی ازکاربران به رغم دسترسی به فناوري ها،ازآن استفاده نمی کنند.این موضوع،نیازبه انجام پژوهش براي بررسی میزان شناخت، استفاده و رضایت ازسیستم بانکداري اینترنتی توسط کاربران راآشکارمی کند (ونگ،لینو تنگ[5]،2003).

درك عواملی که موجب پذیرش یک فناوري می شوندو ایجاد شرایطی که تحت آن ، فناوريهاي اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود ازپژوهش هاي مهم درزمینه فناوري اطلاعات است.به عبارتی این مسأله که چراافراد،یک فناوري اطلاعاتی رامی پذیرندوازآن استفاده می کنندویابرعکس،آنرانمی پذیرندوازآن استفاده نمی کنندازمهمترین مباحث سیستم هاي اطلاعاتی است. همانطور که گفته شد، بانک ها(و نیز موسسات مالی و اعتباری) با هدف جلب رضایت و توجه مشتری به اجرای سیستم های بانکداری الکترونیکی مبادرت می ورزند و هزینه های مستلزم آن را پرداخت می نمایند؛ پس لازم است تا بانک نظر مشتریان خود را در رابطه با کمیت و کیفیت این دست از خدمات خود بداند، تا بر اساس آن نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف سازد؛ بنابراین نظر به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی عوامل رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر خواهیم پرداخت.

ﻣﺮور ادﺑﻴﺎتﻧﻈﺮيﻧﺸﺎنﻣﻲ­دﻫـﺪﻛـﻪ در ﺳـﺎلﻫـﺎي اﺧﻴﺮﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج روي اﻳﻦﻣﻮﺿـﻮع اﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻛﻪﻫﺮﻳﻚ از آن ﻫﺎ از دﻳﺪيﺧﺎصﺑـــﻪﻣﻮﺿوع تحقیق ﻧﮕﺮﻳﺴـــﺘﻪ  و آن را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳـﻲﻛــﺮده­اﻧــﺪ. وﻟﻲ در ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲهر چه بیشتر پیچیدگی­ها و ابهام­های مربوط به ماهیت شاخص­های کیفی ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ.

درﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي داﺧﻞﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰﺗﻨﻬﺎﭼﻨـﺪﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎمﺷﺪهﻛـﻪآن­ها نیز این موضع ﺑﺮرﺳـﻲ نشده اﺳﺖ  بدین منظور، در مطالعه حاضر جهت درک و اعمال هر چه بیشتر پیچیدگی­ها و ابهام­های مربوط به ماهیت مسائل  بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بر اساس یک متدولوژی چند شاخصه تحت رویکرد فازی پرداخته شده است. لذا در این مطالعه تلاش شده تا از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به دلیلی سهولت کاربرد بیشتری در مسائل دنیای واقع، برای شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از  خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر مورد استفاده قرار داده و به تبیین نتایج حاصل پرداخت.

هدف­های اساسی پژوهش

اهداف اين پژوهش را مي­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذيل دسته­بندي نمود:

هدف اصلي:

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

تعيين عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

سنجش ميزان اهميت هر يک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

 

پرسش‌های پژوهش

در راستاي اين پژوهش سؤالات زير مطرح گرديد:

عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر کدامند؟

اهميت هر کدام از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر به چه ميزان مي­باشد؟

روش تجزیه و تحلیل داده­ها

با توجه به اينکه هدف اين پژوهش، شناسایی ورتبه­بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهرمي­باشد. بدين منظور، ابتدا براي استخراج و يافتن شاخص­هاي مؤثر، به مطالعه متون و ادبيات مربوطه، نظرخواهي از اساتيد دانشگاهي و خبرگان و متخصصان آشنا به مسئله مربوطه پرداخته مي­شود. پس از گردآوري و پالايش شاخص­هاي مؤثر، به منظور تعيين ميزان اهميت هر يک از شاخص­ها از طريق پرسشنامه­ و ماتریس­های قضاوت زوجی نظرات خبرگان و اساتيد دانشگاهي آشنا به مسئله و متخصصين در زمينه مربوطه جمع­آوري مي­شود. سپس به منظورتجزيه وتحليل اطلاعات جمع­آوري شده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد فازي به دلیل دارا بودن قابليت بالاتر نسبت به دیگر رویکردها برای حل و مدلسازی در این حالت استفاده  خواهد شد. اين روش بر اساس تحليل مغز انسان براي مسائل پيچيده و فازي پيشنهاد گرديده است. اين روش توسط محققي به نام توماس- ال- ساعتي[6] در دهه 1970 پيشنهاد گرديد. تحليل سلسله مراتبي تصميم­گيرندگان را قادر مي­سازد اثرات متقابل و همزمان بسياري از وضعيت­هاي پيچيده و نامعين را تعيين کنند. اين فرآيند، تصميم­گيرندگان را ياري مي­کند تا اولويت­ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه­ي خود تنظيم نمايند. به نحوي که احساسات و قضاوت­هاي خود را به طور کامل درنظرگيرند.مراحل حل مسائل تصميم­گيري چند شاخصه به وسيله فرآيند تحليل سلسله مراتبي تصميم به صورت زير است.

تعيين هدف اصلي و کلي: يعني تصميم­گيرنده مشخص کند که چه تصميمي مي­خواهد بگيرد.

تشکيل سلسله مراتب تصميم: تصميم­گيرنده بايد ابتدا شاخص­هاي مهم مربوط به تصميم­گيري را مشخص کند و سپس بررسي کند که آيا اين شاخص­ها واضح و مشخص هستند يا به بيان ديگر قابل تعريف دقيق هستند. در صورت نياز شاخص­هاي فرعي هر کدام از اين شاخص­ها را مشخص کند.

تشکيل ماتريس مقايسات زوجي: براي هر يک ازگروه­ها بايد يک ماتريس مقايسات زوجي تشکيل شود.

بدست آوردن وزن: با استفاده از ماتريس­هاي مرحله سوم وزن­هاي هر يک از شاخص­ها يا زيرشاخص­ها يا گزينه­هاي تصميم را مشخص کنيد(اصغرپور، 1385).

لازم به ذکر است که اين تحقيق از از نوع توصيفي- پیمایشی مي­باشد. همچنین برای بررسی اعتبار و پایایی مدل سلسله مراتبی عملیاتی به محاسبه نرخ ناسازگاری مقایسات و ماتریس­های بدست آمده از مقایسات زوجی اقدام خواهد شد.

شیوه گردآوری داده­ها

به منظور جمع­آوري داده­ها و اطلاعات مورد نياز در این پژوهش از ابزارهاي مختلفي استفاده شد که در زير ارائه گرديده است:

اطلاعات کتابخانه­اي:

کتاب­ها و مقالات

سايت­هاي اطلاعاتي شبکه اينترنت

مطالعات ميداني:

بررسي و مطالعه از طريق مصاحبه

استفاده از پرسشنامه

بررسی اسناد سازمانی و یا شرکت­های مورد بررسی

قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر به سه بخش تقسيم مي‎شود که در ادامه تشريح مي‎گردد.

قلمرو موضوعي

اين پژوهش در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان انجام شده است.

قلمرو زمانی

اين پژوهش طي سال­هاي 93 – 1392انجام گرفته است.

قلمرو مکانی

قلمرو مکاني این پژوهش، شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر می­باشد.

روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

جامعه آماري اين پژوهش را کليه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که مي­توانستند در اين نظرسنجي مشارکت داشته باشند، تشکيل مي­دهند. به منظور نمونه­گيري از متخصصين براي نظرسنجي از روش نمونه­گيري هدفمند از نوع قضاوتي استفاده گرديد تا به طور مستقيم از آن دسته افرادي که مي­توانند در ارائه اطلاعات مربوط به پژوهش کمک نمايند، استفاده گردد. قابل ذکر است که استفاده از فن تحلیل سلسله مراتبی خواهان جمع آوری نظرات کارشناسان و متخصصان با تجربه جهت جمع اوری داده هااست ازین رو نمونه گیری هدفمند و قضاوتی لازمه آن می­باشد.

[1]Liao, Cheung

[2]Misra

[3]Ravi

[4]Halstead

[5]Wang, Lin& Tang

[6]Thomas L. Saaty

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122