پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهي و ارائه راهکارهايي براي رفع آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهي  و ارائه راهکارهايي براي  رفع آن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهي  و ارائه راهکارهايي براي  رفع آن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه: 1
مبانی نظری موضوع 1
اهميت و ضرورت تحقيق 4
اهداف تحقيق 5
سوال ها و فرضيه هاي تحقيق 6
روش انجام تحقيق 7
روش تحقيق از نظر ماهيت و اهداف 7
روش تحقيق از نظر شيوه انجام تحقيق 7
مراحل انجام تحقيق 7
قلمرو تحقیق 8
قلمرو موضوعی تحقیق 8
قلمرو زماني تحقيق 8
قلمرو مكاني تحقيق 8
مشكلات احتمالي در انجام تحقيق 8
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 8
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق 10
مقدمه 11
بخش اول –موانع صادراتي و مزيت رقابتي 11
مروري بر نظرات محققان در مورد موانع صادراتي 11
حضور رقابتی پایدار 17
مفهوم مزیت رقابتی پایدار 17
منابع مزیت رقابتی پایدار 19
مدل پنج نیروی رقابتی پورتر 21
موضع یابی و راهبردهاي عام پورتر 23
مدل الماس مزیت رقابتی پورتر 25
شرایط عوامل تولید 28
منابع انسانی : 28
منابع فیزیکی 28
منابع فنی و علمی: 29
منابع سرمایه ای: 29
زیرساخت ها: 29
شرایط تقاضا 31
ترکیب تقاضای داخلی 31
اندازه و الگوی رشد بازار داخلی 32
مکانیزم هدایت تقاضای داخلی به خارج از کشور 33
صنایع وابسته و پشتیبانی کننده 33
شانس 35
نظرات ویلیام جی استنتون در خصوص اقتصادهای نفتی 37
بخش دوم- صادرات تون ماهی 39
مقدمه 39
محصول تون ماهی 40
طبقه بندی محصول 41
بررسی بازار و قیمت فروش 44
بررسی روند مصرف 44
بررسی قیمت فروش 45
وضعيت عرضه در دو سال گذشته و پيش بيني عرضه آن براي پنج سال آينده : 46
نوع كالا 46
تون ماهيان 46
تون ماهيان 46
تون ماهيان 46
واحد اعداد تن مي باشد 46
ميزان واردات کنسرو ماهی به كشور : 47
برآورد (پيش بيني) صید ماهی براي پنج سال آينده : 47
وضعيت تقاضا در پنج سال گذشته و پيش بيني تقاضاي داخلي : 47
ميزان صادرات كالا : 48
برآورد (پيش بيني) تقاضا براي پنج سال آينده : 48
تجزيه و تحليل موازنه عرضه و تقاضا در بازار براي پنج سال آينده : 48
پيش بيني (برآورد) قيمت فروش محصول در بازار براي پنج سال آينده : 49
تجزيه و تحليل عوامل تاثير گذار بر تقاضاي کالا در بازار : 50
تجزيه و تحليل بازار كالا از نظر رقابتي يا انحصاري بودن : 50
فصل سوم
روش شناسی تحقیق 55
مقدمه 56
روش تحقیق 56
1-تحقیق کاربردی 56
2-تحقیق توصیفی 57
فرضیات تحقیق 58
روش گردآوری داده‌ها 60
روش کتابخانه‌ای 60
روش میدانی 61
پایائی و روائی پرسشنامه 62
پایائی 62
روایی 63
جامعه ونمونه آماری 64
قلمرو مکانی تحقیق 64
قلمرو زمانی تحقیق 64
جامعه آماری 64
نمونه آماری 66
تعیین حجم نمونه 67
روش‌های نمونه گیری 68
تجزیه و تحلیل داده‌ها 68
تحلیل واریانس فریدمن 69
آزمون میانگین یک جامعه آماری 70
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها 73
بخش اول – آمار توصيفي مربوط به پاسخ دهندگان 76
آزمون فرضیات 84
فصل پنجم 105
نتیجه گیری و پیشنهادات 105
مقدمه 106
آمار توصیفی 107
نتیجه گیری 107
پیشنهادات 116
پیوست 119
فهرست منابع 123

فهرست منابع:

اختر اس.اچ، “بازاریابی جهانی،”ترجمه حسن اسماعیل پور،محسن نجفیان،انتشارات نگاه دانش، 1380

بشارتي ،فيروز،” استانداردهاي مطرح در صادرات سيمان ايران” ،ماهنامه صنعت سيمان،مهر 78

دلاور علی،” مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،”انتشارات رشد،تهران،1374

روستا احمد،ونوس داور،ابراهیمی عبدالحمید،” مدیریت بازاریابی،” انتشارات سمت ،تهران،1380

ساروخانی باقر،” روش های تحقیق در علوم اجتماعی ” موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،تهران، 1372

سرمد زهره،بازرگان عباس، حجازی الهه،” روش های تحقیق در علوم رفتاری،” انتشارات آگاه،تهران ، چاپ ششم،1381

سعادت اسفندیار،”مدیریت منابع نسانی،” انتشارات سمت،1380

سهرابي افسانه،”بررسي موانع توسعه صادرات صنعت شيريني و شكلات ايران”،1385

کیگان وارن جی،” مدیریت بازاریابی جهانی،” ترجمه عبدالحمید ابراهیمی،انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی،تهران،1380

مقررات صادرات و واردات سال 1384، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

نيمايي،مهشيد، وضعيت سيمان كشور هاي حاشيه  خليج فارس،ماهنامه سيمان ،آبان1384

اطلاعات فني موجود در كاتالوگها و بروشورهاي شركتهاي فروشنده ماشين آلات (داخلي و خارجي)

اطلاعات مندرج در سايت اتحاديه هاي مرتبط

اطلاعات، اخبار و آمارهاي موجود در ديگر پايگاهها اطلاعاتي (داخلي و خارجي)

بانك داده موجود در پايگاه اطلاع رساني سازمان توسعه تجارت جمهوري اسلامي ايران

بانك داده موجود در پايگاه اطلاع رساني سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحده (فائو)

بانك داده موجود در پايگاه اطلاع رساني وزارت بازرگاني

بانك داده موجود در سازمان شيلات جمهوری اسلامی ایران  iranfisheries.net

بانك داده موجود در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

بانك داده موجود در وزارت صنايع و معادن

مرجع بين المللي تون ماهيان به نشاني atuna.com

 

Agreement with the EU. The Namibian Economic Policy Research Unit (NEPRU)

Agricultural and Rural Development. Accessed at

Alexandrides, C.G. 1971, “How the major stacles to exporting can be overcome”, Atlantic  economic review ,may,12-15

Barker, A.T. and Kaynak, E. 1992, “An empirical investigation of the differences between initiating and continuing exporters”, European Journal of Marketing, Vol. 26 No. 3, 27-36

Bilkey, W.J. and Tesar, G. 1971, “The export behaviour of smaller Wisconsin manuf acturing firms”, Journal of International Business Studies, Spring/Summer, 93-8.

by standards In: Aksoy MA and J.C. Beghin (eds): Global agricultural trade and

Cheong, W.K. and Chong, K.W. 1998, “Export behaviour of small firms in Singapore”, Management International Review, Vol. 16 No. 4, 35-43

Christensen, C.H., da Rocha, A. and Gertner, R.K. (1987), “An empirical investigation of the factors influencing exporting success of Brazilian firms”, Journal of International Business Studies, vol 18,no3,fall,61-77

Clemens, Roxanne (2003): Meat Traceability in Japan. In: Iowa Ag Review, Center for

In: Hoekman, B., A. Mattoo, and P.English (2002): Development, Trade, and

developing countries. Oxford University Press, Oxford.

Development Researchers in Denmark (FAU) conference, 10 May, Copenhagen.

Dickson, peter R. 1992.” Toward a General Theory of Competitive Rationality.” Journal of Marketing 56 (January),69-83

Economic Empowerment in South Africa. Paper presented at the Association of

Environmental and Social Labeling. Physica Publisher, Heidelberg.

Export Industry, Danish Institute For International Studie s (DIIS) Working Paper No.19,

Garelli, Stephane. 2003,” Competitiveness of Nations, The Fundamentals” IMD World Competitiveness Yearbook

Grote, U. and S. Kirchhoff (2001): Environmental and Food Safety Standards in the Context of

Hall, William K.2001.” Survival Strategies in a Hostile Environment.” Harvard Business Review 58 ( September- October), 75-85

Henderson, Bruce.1983.” The Anatomy of Competition.” Journal of Marketing 47 (Spring), 7-11

Henson, S. and W. Mitullah (2004): Kenya Exports of Nile Perch: Impact of Food Safety Standards on an Export-oriented Supply chain, World Bank Working Paper, Washington DC.

Hoffman, Nicole P.2000,” An Examination of the Sustained Competitive Advantage” Concept: Past, Present and Future.” Academy of Marketing Science Review.

http://www.card.iastate.edu/iowa_ag_review/fall_03/article2.aspx on 4th of July, 2006.

http://www.tzonline.org/pdf/theimpactofimplementingspsandtbt.pdf.

impact of international trade in fishery products on food security, FAO and Royal

in the WTO-Frame. In: Grote, U., Basu,A. and N. Chau (2006): New Frontiers in

Jaffee, S. and S. Henson (2004): Food exports from developing countries: the challenges posed

Kedia, B.L. and Chhokar, J. 2006, “Factors inhibiting export performance of firms: an empirical investigation”, Management International Review, Vol. 26 No. 4, 33-43

Kurien, John (2004): Responsible Fish Trade and Food Security: Report of the study on the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Rome.

Musonda, F.M., W. Mbowe (2001): The Impact of Implementing SPS and TBT Agreements:

Namibian Fishing Industry Chances and Risks of Including Fisheries into a Free Trade

Policy, Center for Development Research, Bonn, June.

Ponte, Stefano (2005): Bans, Tests And Alchemy: Food Safety Standards And The Ugandan Fish

Ponte, Stefano (2006): Private standards, public regulation: Eco-labels, fish, and Black

Porter, Michael e. 1990.” The Competitive Advantage of Nations”, The Macmillan Press LTD.

Porter, Michael E. 2003.” Competitiveness and Economic Development of Golf and Middle Eastern Countries.” Harvard Business School.

PORTER, Michael E.1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.

Research report No.33, Windhoek.

Rudloff, Bettina (2006): Scope and Limitations for National Food Safety and Labeling Regimes

Stanton W.J.2003 “fundermental of marketing”. Tenth Edition.p64

The Case of Fish Exports to European Union by Tanzania.

the WTO. A Handbook, World Bank, Washington DC.

Trade Liberalization: Issues and Options. ZEF-Discussion Papers on Development

Wilson, John S. (2002): Standards, Regulation, and Trade: WTO Rules and Developing Contry

Yaprak, A. 2005, “An empirical study of the differences between small exporting and non- exporting US firms”, International Marketing Review, Vol. 2 No. 2, Summer, 72-

چکیده

فرایند جهانی شدن به سرعت در جریان است و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می روند. این فرایندها به شرکت ها این فرصت را می دهد تا با به کارگیری روشهای جدید بازاریابی، مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش های حضور در بازارهای جهانی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند.  میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه اي پيداكرده و  اين در حاليست كه  كشورمان در توليد و صید ماهی داراي مزيت نسبي مي باشد.  مجموعه اين عوامل نيازمند بررسي دقيق ومفصلي است كه ضامن حضورموفق ايران در بازار منطقه شود.

تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی است که با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی در ایران، می کوشد راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه دهد. در این تحقیق چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی مورد بررسی قرار می گیرند. در جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. آزمون t استیودنت جهت بررسی قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده است.

یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل مدیریتی، شرایط تولید، سیاست های دولت و عوامل توزیع به ترتیب مهم ترین موانع توسعه صادرات این محصول محسوب می شوند. در پایان راهکارهایی جهت رفع این موانع و بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. امید است که انجام چنین تحقیقاتی در صنایع مختلف و توجه به نتایج این تحقیقات از سوی مسئولین، نوید بخش حضور موفق صنایع کشور در بازارهای جهانی باشد.

مقدمه:

فصل اول این تحقیق، به بیان چارچوب و محدوده تحقیق اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان دلایل ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، فلسفه و هدف انجام چنین تحقیقی را بازگو می کند و فرضیاتی را که در ذهن می پروراند ارائه می نماید. بدین ترتیب سعی می کند تا خواننده را به ضرورت انجام چنین تحقیقی واقف سازد و با بیان کلیاتی از مدل به کارگرفته شده در تحقیق، مکان و زمانی که صرف تحقیق شده و … خواننده را در جریان کار و چگونگی انجام تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه معین، قرار دهد. این تحقیق با هدف بررسی موانع توسعه صادرات محصول تون ماهی ایران با توجه به سواحل دریایی متعددی که ایران دارد انجام شده است.در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد.

مبانی نظری موضوع

پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت از عواملی است که نقش صادرات غیر نفتی را پر رنگ تر می کند.  ( (Barker, A.T. and Kaynak, E. 1992   در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، مواد غذایی، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد.   (Garelli, Stephane. 2003)

کشور ما بدلیل داشتن سه ساحل دریایی از موقعیت قابل توجهی برای تولید و صید ماهی و فرآورده های دریایی برخوردار است . در کشور ما، ماهي به طور عمده از درياي خزر در شمال و خلیج فارس و درياي عمان درجنوب صيد ميشود. از جمله فرآورده های ماهی که نقش پر رنگی در زندگی مدرن امروزی دارد تون یا کنسرو ماهی است.  مصرف انواع ماهي به عنوان يكي از اقلام سبد غذايي خانوارها در کشورهای جهان متداول است. ليكن به دليل عدم سهولت دسترسي و عادات مصرفي جوامع، کنسرو ماهی بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. با بررسى هاى انجام شده در صنعت کنسرو، مى توان مشاهده نمودکه کشور ما استعداد صادراتى خوبى دارد.زیرا با وجود خلیج فارس، ماده اولیه عمده این محصول كه ماهى تن مى باشد،  به مقدار زیاد صید مى گردد . کشورهایی از قبیل تایلند ، ویتنام و استرالیا با در دست داشتن سهم عمده بازار جهانی کنسرو ماهی در این صنعت به مزیت رقابتی رسیده اند. این کشورها با داشتن سواحل دریایی فراوان و تکنولوژی بروز برای صید، پخت و بسته بندی تون ماهی توانسته اند محصولی با کیفیت و ارزان را به بازارهای جهانی عرضه کنند. متأسفانه شاهد هستیم که تون ماهی ایران علیرغم کیفیت نسبتا برابر از قیمت بسیار بالایی نسبت به تون های این کشورها برخوردار است. مسایل و مشکلات فراوانی پیش روی صادرات محصول تون ماهی قرار دارد و شناسایی این موانع می تواند به ارائه راهکار برای برطرف کردن این موانع و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی منجر شود.

متاسفانه به نظر مي رسد سهم ايران  در بازار منطقه اندك بوده  و از آن گذشته اخيرا در حال كوچكتر شدن سهم ايران در بازار کنسرو منطقه هستيم .

با عنایت به مسائل فوق، این تحقیق در نظر دارد موانعی که در راستای توسعه صادرات کنسرو ماهی کشورمان وجود دارد را شناسایی و برای بهبود وضعیت موجود راهکارهایی پیشنهاد نماید.

در این تحقیق ضمن بررسی سابقه تحقیقات در حیطه موانع صادراتی وحضور رقابتی پایدار، با نظر سنجي از كارشناسان و صاحبنظران اين عرصه،  مجموعه موانع توسعه صادرات تون ماهی  درچهار قالب كلي زير خلاصه  شد:

1 – شرایط تولید تون ماهی (برای بررسی عملیاتی این عامل در تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار مي گيرند:

كيفيت مواد اوليه

قيمت مواد اوليه

تكنولوژي پيشرفته و ماشين آلات

تسهيلات ارزان بانكي

دسترسي به نيروي انساني ارزان)

2- سیاستهای دولت در خصوص تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

خصوصي سازي صنعت تون ماهی

سياستهاي تشويقي صادرات

سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک

برگزاری نمايشگاههاي تخصصي)

3- عوامل مدیریتی صنعت تون ماهي (متغیرهای مورد بررسی در این قسمت عبارتند از:

تمایل مدیران به حضور در بازارهای جهانی

توجه به واحدهای تحقیق و توسعه

کیفیت روابط شرکتهای مرتبط در صنعت

توجه به فعالیتهای بازاریابی بین المللی)

4 – شرایط توزيع تون ماهی (متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی

هزینه حمل و نقل

بسته بندی

تبلیغات)

بدیهی است که قالب کلی موانع شناسایی شده در این تحقیق بر اساس شرایط خاصی که صنعت کنسرو کشور در حال حاضر با آن رو به روست طرح شده است و مبنایی کاربردی دارد. در این تحقیق ما بدنبال بررسی موانع توسعه صادرات هم از دیدگاه صادر کنندگان و هم از دیدگاه غیر صادرکنندگان یا بعبارتی صادرکنندگان بالقوه می باشیم. به همین ترتیب مدل تحقیق بصورت زیر شکل می گیرد:

عوامل توليدي
عوامل مديريتي
سياست هاي دولت
عوامل توليدي
عوامل مديريتي
سياست هاي دولت
عوامل توزيع
عوامل داخلي از ديدگاه صادركنندگان بالفعل
عوامل خارجي از ديدگاه صادركنندگان بالفعل
عوامل خارجي از ديدگاه صادركنندگان بالقوه
موانع توسعه صادرات از ديدگاه صادركنندگان بالفعل
موانع توسعه صادرات از ديدگاه صادركنندگان بالقوه
موانع توسعه صادرات مشترك
عوامل توزيع
عوامل داخلي از ديدگاه صادركنندگان بالقوه

اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه  توجه به صادرات غير نفتي در شكوفايي اقتصاد كشورمان بيش از پيش اهميت يافته است. صادرات نفت اگر چه مي تواند  مرهمي براي  برخي مشكلات مقطعي باشد ولي  نمي تواند  تكيه گاه مطمئن و دراز مدتي  براي جمعيت هفتاد ميليوني كشورمان محسوب شود، خصوصا در شرايطي كه نرخ بالاي بيكاري نيز امنيت اقتصادي و اجتماعي ما را تهديد مي نمايد . (اختر ، 1380)

متاسفانه عدم توجه به ساير محصولات جايگزين غير نفتي  براي صادرات ، كشورمان را به سمتي سوق داده كه  عليرغم داشتن مزاياي نسبي  بيشمار  در امر توليد و صادرات خصوصا در زمينه مواد غذایی و فراورده های گوشتی فاقد مكانيزم هاي مناسب  جهت تطبيق ،معرفي و ارسال محصولات ايراني به ديگر كشورها هستيم. (سهرابی،1385)

میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه اي پيداكرده و  اين در حاليست كه  كشورمان در توليد و صید ماهی داراي مزيت نسبي مي باشد.  مجموعه اين عوامل نيازمند بررسي دقيق ومفصلي است كه ضامن حضورموفق ايران در بازار منطقه شود.

یافته های این تحقیق می تواند  اطلاعات مفیدی  در جهت شناخت موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی كشور فراهم آورد و همینطور بررسی  دیدگاه خبرگان  و کارشناسان  صنعت کنسروتون ماهی كشور مي تواند منجر به  جمع آوري اطلاعات  بيشتر در اين حوزه و ارائه پيشنهادات مناسب گردد.

اهداف تحقيق

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی مشكلات اصلي در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندي موانع شناسايي شده

ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

سوال ها و فرضيه هاي تحقيق

با بررسي هاي انجام گرفته و استفاده  ازنظرات  كارشناسان  بويژه صاحبنظران حوزه کنسروتون ماهی موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی  در چهار قالب  كلي شناسايي شد و فرضيات نيز بر اين مبنا شكل گرفت :

فرضیه اصلی 1: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

فرضيه فرعی 1. وضعيت عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

فرضیه فرعی2: وضعيت عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

فرضیه اصلی 2: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

فرضيه فرعی 3. سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

فرضيه فرعی 4 .وضعيت توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن ميباشد.

فرضیه اصلی 3: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

فرضيه فرعی 5. وضعيت عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

فرضیه فرعی6: وضعيت عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

فرضیه اصلی 4: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

فرضيه فرعی 7. سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

فرضيه فرعی 8 .وضعيت توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

 

روش انجام تحقيق

روش تحقيق از نظر ماهيت و اهداف

از لحاظ مقاصد تحقیق  این پژوهش کاربردی است و از روش توصيفي _تحليلي براي  انجام تحقيق استفاده خواهد شد.تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است.(سرمد ، بازرگان،حجازي،81،1377).

 

روش تحقيق از نظر شيوه انجام تحقيق

روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق و جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی و از نوع علی است.

مراحل انجام تحقيق

با استفاده از مصاحبه و مطالعات كتابخانه اي و منابع موجود پروپوزال تحقيق تدوين شد.

تدوين ادبيات موضوع

براي جمع آوري داده از تكنيك هاي كسب اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه و بررسي اسناد و مدارك مربوط استفاده شد.

تجزيه و تحليل داده ها

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی و ارائه راهکارهایی برای  رفع آن

قلمرو زماني تحقيق

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1390 می باشد.

قلمرو مكاني تحقيق

در اين تحقيق سعي شده است كه  از نظر كارشناسان  و صاحبنظران صنعت کنسروتون ماهی و  صادرات آن در سطح كارخانجات کنسروتون ماهی كشور و سازمانها و ادارات مرتبط استفاده شود .

مشكلات احتمالي در انجام تحقيق

عدم دسترسی به آمار دقیق در خصوص صادرات تون ماهی

عدم همکاری واحدهای تولید کننده تون ماهی

زمان کم برای بررسی کل جامعه آماری

محدوديت هاي ذاتي ابزار جمع آوري اطلاعات (پرسشنامه)

 

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

(Cheong, W.K. and Chong, K.W. 1998), (Garelli, Stephane. 2003), (Christensen, 2007)

عوامل تولید: منظور از عومل تولید کیفیت و کمیت عواملی می باشد که در تولید تون ماهی در کشور نقش اساسی دارند. برای بررسی عملیاتی این عامل در تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

كيفيت مواد اوليه، قيمت مواد اوليه،تكنولوژي پيشرفته و ماشين آلات،تسهيلات ارزان بانكي،دسترسي به نيروي انساني   ارزان

 

سیاستهای دولت : منظوربررسی نقش تقویت کننده و یا تضعیف کننده دولت در بهبود وضعیت صنعت  و صادرات آن می باشد متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

خصوصي سازي صنعت تون ماهی، سياستهاي تشويقي صادرات ،سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک  ،برگزاری نمايشگاههاي تخصصي

شرایط توزیع : به نقش بهبود دهنده و يا تضعيف كننده عوامل و امكانات توزيع و حمل و نقل در توسعه صنعت و صادرات تون ماهی اشاره دارد. متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص  عبارتند از:

کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی،هزینه حمل و نقل،بسته بندی،تبلیغات

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122