پايان نامه شيوه‌هاي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديدگاه کارشناسان پدافند غير عامل و رسانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شيوه‌هاي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديدگاه کارشناسان پدافند غير عامل و رسانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شيوه‌هاي اطلاع رساني در زمان بحران قطع برق از ديدگاه کارشناسان پدافند غير عامل و رسانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1فصل اول: کلیات پژوهش1
1.1بیان مسئله:2
1.2اهمیت و ضرورت تحقیق3
1.3هدف‌های تحقیق3
1.3.1هدف اصلی3
1.3.2اهداف فرعی4
1.4سوالات تحقیق4
1.5فرضیه‌های تحقیق5
1.5.1فرضیه اصلی5
1.5.2فرضیات فرعی5
1.6متغیرهای پژوهش6
1.6.1متغیر وابسته6
1.6.2متغیرهای مستقل6
1.7قلمرو پژوهش7
1.8تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد7
1.8.1بحران7
1.8.2پدافند غیرعامل7
1.8.3شیوه‌های اطلاع رسانی8
1.9روش پژوهش8
1.10جامعه‌آماری8
1.11پیشینه تحقیق8
1.11.1پایان نامه‌ها9
1.11.2پژوهش و  مقالات10
1.11.3کتاب‌ها11
1.11.4سایر منابع15
2فصل دوم: ادبیات تحقیق17
2.1مقدمه18
2.2بخش اول – بحران19
2.2.1تعریف بحران19
2.2.2دیدگاه سنتی و جدید به بحران21
2.2.3انواع بحران21
2.2.4انواع بحران از نظر دخالت انسانی21
2.2.5انواع بحران از نظر سطوح22
2.2.6انواع بحران از نظر موضوع23
2.2.7دیگر تقسیم بندی‌های بحران25
2.2.8مدیریت بحران26
2.2.9فرآیند مدیریت بحران27
2.3بخش دوم – اطلاع رسانی و بحران30
2.3.1کارکرد رسانه در بحران31
2.3.2نقش اساسی رسانه‌ها در بحران32
2.3.3جایگاه رسانه در بحران33
2.3.4نقش رسانه‌ها در کاهش عوارض روانی بحران34
2.3.5رسانه‌ها و بحران‌های نوین35
2.4بخش سوم – جایگاه برق در رسانه‌ها36
2.4.1تاریخچه برق36
2.4.2ویژگی‌های عمومی صنعت برق36
2.4.3وضعیت برق در شرایط بحرانی40
2.4.4نمونه اخبار در زمینه قطع برق در شرایط بحران41
2.4.5وابستگی رسانه‌ها به برق43
2.5بخش چهارم – اطلاع رسانی در شرایط بحران44
2.5.1ده نکته خبری برای خبرنگاران و سردبیران در بحران45
2.5.2ارتباطات نیروهای خبری در بحران47
2.5.3انواع ابزار های رایج ارتباطی47
2.5.4سامانه‌های اطلاع رسانی عمومی و هشدار48
2.6بخش پنجم – شیوه‌های اطلاع رسانی54
2.6.1اطلاعیه‌های از پیش منتشر شده54
2.6.2رادیو55
2.6.3تلویزیون56
2.6.4رسانه‌های دیجیتال57
2.7چهارچوب نظری تحقیق58
2.7.1نظریه‌ی وابستگی مخاطبان58
2.7.2نظریه برجسته سازی60
2.7.3مدل ارتباطات بحران گونزالز- هررو و پرات62
2.7.4برنامه ریزی ارتباطات بحرانی استراتژیک – یوسلی (۲۰۰۲)64
2.7.5برنامه ارتباطی قبل از بحران مارش و رابینز65
2.7.6عناصر ده‌گانه برنامه ارتباط بحران زرمان ( 1995)66
2.7.7نظریه مارپیچ مثبت و منفی رسانه‌ای67
2.7.8نظریه گالتونگ درباره بحران70
2.7.9نظریه اسکوگلند و اولسن درباره ایجاد ارتباط با رسانه ها71
3فصل سوم: روش شناسی73
3.1مقدمه74
3.2روش تحقیق75
3.3جامعه آماری75
3.4جامعه نمونه و روش نمونه‌گیری75
3.5تکنیک یا ابزار جمع‌آوری اطلاعات76
3.6اعتبار یابی پرسش‌نامه76
3.7روش‌های آماری تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها76
4فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها77
4.1مقدمه78
4.2بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی78
4.3بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی122
5فصل پنجم: نتیجه‌گیری130
5.1نتیجه‌گیری131
5.2نتیجه‌گیری و تحلیل131
5.3پیشنهادات135
5.3.1پیشنهادات عمومی135
5.3.2پیشنهاد برای تحقیق بعدی136
5.4محدودیت‌های تحقیق136
5.5منابع و مآخذ145
5.5.1منابع فارسی145
5.6منابع انگلیسی148

منابع و مآخذ

  کتاب‌ها

بلیک،ر و هارولدسن، ا . (۱۹۸۵).طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات. ترجمه: مسعود اوحدی (۱۳۹۰). تهران, سروش.

آریان‌پور, م. (۱۳۸۷). فرهنگ بزرگ یک جلدی پیشرو آریان پور – انگلیسی به فارسی. تهران, جهان رایانه.

محمود زاده، ا، پیراسته، س و ایرانپور, آ. (۱۳۹۰). آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران. اصفهان، علم آفرین.

بیرو, آ. (۱۳۶۶). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه: باقر ساروخانی (۱۳۷۰)تهران, کیهان.

تاجیک, م. (1379). مدیریت بحران. تهران , فرهنگ گفتمان.

سورین، و و تانکارد, ج. (۱۹۹۲). نظریه‌های ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان (۱۳۸۱). تهران, دانشگاه تهران.

حسینی, م. (۱۳۸۷). مدیریت بحران. تهران, نشر شهر.

دادگران،م. (۱۳۸۳). مبانی ارتباط جمعی. تهران, فیروزه.

کازنو،ژ. (بی تا). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه باقرساروخانی و منوچهر محسنی (۱۳۷۰). تهران، اطلاعات.

صلواتیان, س. (1389). رسانه‌ها و مدیریت بحران (پیش‌بینی، پیش‌گیری، آمادگی). تهران, دانشگاه امام صادق.

معتمدنژاد (۱۳۸۳). وسایل ارتباط جمعی (جلد نخست). تهران, دانشگاه علامه طباطبایی.

معین, م. (۱۳۷۸). فرهنگ فارسی. تهران, امیر کبیر.

مهدیزاده, س. م. (۱۳۹۱). نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران, همشهری.

نصرالهی, ا. (۱۳۸۹). مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه‌های حرفه‌ای. تهران, دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

وردی‌نژاد, ش. ب. ر.-ف. (۱۳۸۹). مدیریت بحران و رسانه‌ها. تهران, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

مقالات

احمدی, م. (۱۳۸۴). “ارائه مدل استراتژی‌های ارتباط سازمان با رسانه‌ها در طول بحران.” پژوهش و سنجش ۴۲-۴۳. ص ۵۹-۸۰

آقایی, س. د. (۱۳۸۶). “نقد و بررسی نظریه‌های مطرح درباره نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران.” پژوهش‌های ارتباطی ۵۶. ص ۷-۲۸

تاجیک, د. م. ر. (۱۳۸۶). “رسانه‌ها و بحران در عصر فرا واقعیت.” پژوهش‌های ارتباطی ۵۶. ص ۶۹ – ۹۴

ترزیس, ج. (۱۳۸۴). “نقش رسانه‌ها در دوران بحران.” پژوهش و سنجش ۴۲-۴۳. ترجمه: عباس محمدی شکیبا. ص ۲۰۳ -۲۱۶

جبلی, ن. (۱۳۸۰). تاثیر اطلاع رسانی بر فرآیند تصمیم گیری مدیران فرهنگی. نقش اطلاع رسانی در توسعه فرهنگی. تهران, خانه کتاب. ص ۵۳ – ۵۸.

خجسته, ح. (۱۳۸۴). “بحران بلایای طبیعی و نقش ویژه رادیو در کنترل آن.” پژوهش و سنجش ۴۲-۴۳. ص ۷-۲۶.

رضایی‌بایندر, ث. ا.-م. (۱۳۸۶). “نقش رسانه‌های گروهی در کاهش عوارض روان شناختی ناشی از بحران و ایجاد آرامش در جامعه.” پژوهش‌های ارتباطی ۵۶. ص ۹۵ – ۱۱۸.

چکیده:

وجود بحران‌های گوناگون در دنیای امروز به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده و قطع برق علاوه بر اینکه خود نوعی بحران است باعث تشدید شرایط بحرانی در بحران‌‌های گوناگون می‌گردد. لذا تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع قطع برق در شرایط بحران و اهمیت اطلاع رسانی در این شرایط، به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی شرایط بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان رسانه و کارشناسان پدافند غیر عامل می‌پردازد.

هدف اصلی این تحیق بررسی شیوه‌های مناسب برای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق است که در آن دیدگاه کارشناسان رسانه به عنوان نمایندگان حوزه‌ی اطلاع رسانی و کارشناسان پدافند غیر عامل به عنوان نمایندگان مدیران بحران  به ارائه نظر پرداخته اند. در سایه هدف اصلی مباحثی مانند میزان آمادگی و پیش‌بینی شرایط، اهمیت دادن به اطلاع رسانی در شرایط بحران،  آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه‌های نوین مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه‌ای که شامل ۴۳ سوال بوده، استفاده شده است. روایی این تحقیق توسط اساتید راهنما و مشاور و دوتن از کارشناسان رسانه و پدافند غیرعامل حوزه‌ی بحران مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد که سوالات پرسشنامه کاملا مرتبط با موضوع بوده و پرسشنامه می‌تواند به سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق پاسخ نماید. برای بررسی پایایی، اعتبار و همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ روی یک نمونه 10 نفری استفاده شد که نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامه با ضریبی معادل ۸۰۶.  از اعتبار مناسبی برخوردار بوده است.

جامعه نمونه در نظر گرفته شده برای این تحقیق (به دلیل محدودیت‌های بودجه و عدم دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده) نمونه در دسترس شامل 40 کارشناس رسانه و 20 کارشناس پدافند غیر عامل می‌باشد که همگی به پرسشنامه‌ها پاسخ داده‌اند.

نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این است که وجود دید مثبت به موضوع اطلاع رسانی در شرایط بحران، پیش بینی شرایط و تامین امکانات مورد نیاز، آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران در زمینه اطلاع رسانی در شرایط بحران، بستر مناسب برای استفاده از شیوه‌های گوناگون اطلاع رسانی را بوجود می‌آورد. همچنین موقعیت جغرافیایی مخاطبان (داخل محدوده، همجوار و خارج از محدوده)، عامل بروز بحران (انسانی، طبیعی) و نوع بحران (حوادث طبیعی، اقتصادی، سیاسی و …) عامل مهمی در برگزیدن شیوه‌ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق می‌باشد.

از مهمترین پیشنهادهای ارائه شده در پایان این پژوهش، راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی سیار در مناطق بحران‌زده بدون نیاز به هیچگونه زیرساخت، راه‌اندازی سایت، تهیه‌ی کتاب و جزوات، برای آموزش مدیران بحران، اجباری نمودن تعیین سخنگو در آیین نامه عملیاتی مدیریت بحران می‌باشد.

1 فصل اول: کلیات پژوهش

1.1  بیان مسئله:

بحران در ادبیات امروز، کلمه‌ای آشنا برای دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم می‌باشد و اینکه پیش از بحران می‌بایست از چه آمادگی‌هایی برخوردار بود و حین آن چه اقداماتی انجام داد تا خسارات ناشی از آن کاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازی خسارات ناشی از آن پرداخت به یکی از مباحث جدّی در جوامع امروز تبدیل شده، بگونه‌ای که در اکثر کشورها یک سازمان و یا حتی وزارتخانه‌ای به این امر اختصاص داده شده است.

در کشور ما نیز باتوجه به شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن که تقریبا کشور در معرض تمامی انواع بحران‌ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب کشورهای قدرتمند مورد تهدید قرار می‌گیرد ؛ آمادگی برای مقابله با بحران‌ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابکاری، تحریم و … اجتناب ناپذیر می‌باشد.

در بحران‌های طبیعی احتمال وارد آمدن آسیب به زیرساخت‌ها وجود دارد؛ البته در این زمینه‌ معمولا پیش‌بینی‌های لازم پیش از ایجاد این زیرساخت‌ها به عمل می‌آید ولی در جنگ‌های نوین با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حیاتی هر کشور، نخستین نقاطی که مورد حمله قرار می‌گیرند، این زیرساخت‌ها، علی الخصوص در حوزه‌ی انرژی می‌باشد. استراتژیک‌ترین انرژی که در حال حاضر تقریبا زندگی، کار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگی دارد برق است و نیروگاه‌های تولید برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولین زیرساخت‌هایی است که در صورت آسیب چه به دلیل بحران‌های طبیعی و چه در صورت حمله دشمن می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آسیب‌های آن چاره‌ای اندیشید.

قطع برق در جوامع امروز برابر با ایجاد بحران می‌باشد و اطلاع رسانی در شرایط بحران به ایجاد آرامش و کاهش خسارات ناشی از این بحران کمک شایانی می‌نماید، اما در شرایط قطع برق با عدم امکان اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مرتبط با برق از قبیل تلویزیون، رادیو، رسانه‌های مکتوب، اینترنت، تلفن همراه و … مواجه می‌باشیم، زیرا حتی در صورتیکه مخاطبان بوسیله ژنراتورهای خانگی یا باطری بتوانند دریافت کننده‌های خود را فعال نمایند فرستنده‌های محلی در ارسال محتوا با مشکل مواجه می‌باشند.

لذا برای این مورد باید چاره‌ای اندیشید که در کوتاهترین زمان و با حداقل امکانات، شرایط اطلاع رسانی توسط رسانه‌های عمومی در شرایط بحران ناشی از قطع برق را فراهم آورد. به همین منظور نسبت به بررسی این مساله از دیدگاه کارشناسان در حوزه‌ی پدافند غیر عامل و کارشناسان رسانه خواهیم پرداخت.

1.2 اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحرانی برای کاهش آسیب‌های ناشی از این بحران و همچنین تاثیرات مثبت روانی‌ای که اطلاع رسانی در این شرایط برای عموم مردم بوجود آورده و از ایجاد شایعات جلوگیری می‌نماید، امری است که پیش از این در تحقیقات گسترده‌ی علمی اثبات شده است.

با توجه به مشکلاتی که در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رسانی بوجود می‌آید می‌بایست نسبت به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی در این شرایط توسط رسانه‌ها اقدام و در نهایت به راهکاری برای این امر دست پیدا کرده و این راهکار را برای اطلاع رسانه‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط با موضوع قرار دهیم.

شرایط خاص کشورمان در حال حاضر و تهدیداتی که توسط کشورهای متخاصم نسبت به آن انجام می‌پذیرد نیز دلیل دیگری است که به عنوان انگیزه انتخاب این موضوع می‌باشد. در جنگ‌های امروز معمولا ابتدا کشورها از طریق رسانه‌ها شکست می‌خورند و سپس از طریق نیروهای نظامی مقابل، نمونه جنگ آمریکا- عراق سال ۲۰۰۳ که در آن ابتدا شکست نیروهای عراقی توسط رسانه‌های حامی جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نیروهای حمله کننده، اشغال شد.

در این تحقیق امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای شناسایی روش‌های اطلاع رسانی در شرایط بحرانی بدست آوریم و گامی هر چند کوچک در راستای کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها علی الخصوص بحران‌های ناشی از هجوم دشمن در کشورمان برداشته شود.

1.3هدف‌های تحقیق

1.3.1 هدف اصلی

بررسی شیوه‌های مناسب برای اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق  از دید کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه

1.3.2 اهداف فرعی

بررسی رابطه‌ی پیش بینی‌های اصحاب رسانه و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق

بررسی رابطه‌ی تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق

بررسی رابطه‌ی تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق

بررسی رابطه‌ی آموزش پیش از وقوع شرایط بحرانی و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق

بررسی رابطه‌ی عدم وابستگی صِرف به رسانه‌های نوین و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق

بررسی رابطه‌ی نوع بحران و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق

1.4  سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

عوامل تاثیر گذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دید کارشناسان پدافند غیرعامل و رسانه چیست؟

سوالات فرعی تحقیق:

اطلاع رسانی مناسب به مدیریت بحران کمک می‌نماید یا برای آن مزاحمت ایجاد می‌کنند و به گسترش آن دامن می‌زنند؟

اطلاع رسانی مناسب در شرایط بحران، خسارات ناشی از بحران را کاهش می‌دهد؟

در شرایط بحرانی، رسانه‌ها صرفا وظیفه‌ی آموزش خواهند داشت؟

با توجه به حساسیت و اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران، آیا باید خدمات ویژه‌ای به رسانه‌ها داد؟

آیا ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک (Mobile) برای اطلاع رسانی در شرایط بحرانی الزامی می‌باشد؟

نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها به محل وقوع بحران چه تاثیری بر مخاطبان خواهد داشت؟

پیش‌بینی‌های لازم در شرایط بحرانی چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران می‌گذارد؟

ارتباط دائم و موثر مدیران بحران و اصحاب رسانه، پیش از وقوع بحران؛ چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران دارد؟

چه ارتباطی بین اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و میزان استفاده عموم از رسانه‌های نوین وجود دارد؟

بهترین رسانه برای اطلاع رسانی در شرایط بحران، کدام رسانه است؟

انواع بحران چه تاثیری در شیوه‌های اطلاع رسانی دارند؟

موقعیت مخاطبان چه تاثیر در شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران دارد؟

 1.5  فرضیه‌های تحقیق

1.5.1   فرضیه اصلی

بین نگرش کارشناسان و شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.

1.5.2فرضیات فرعی

بین پیش بینی‌های اصحاب رسانه و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه‌ی معنی داری وجود دارد.

بین تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.

بین تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد

بین آموزش پیش از وقوع شرایط بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد.

بین عدم وابستگی صِرف به رسانه‌های نوین و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معنی داری وجود دارد

بین نوع بحران و شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق رابطه معناداری وجود دارد.

1.6  متغیرهای پژوهش

1.6.1  متغیر وابسته

در این پژوهش متغیری که به بررسی عوامل مختلف برآن می‌پردازیم، “شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران” می‌باشد؛ که منظور ما از شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران، چگونگی انتقال پیام‌ها به عموم مردم با استفاده از وسایل ارتباط جمعی است. در این پژوهش رسانه‌ها به عنوان شیوه‌ی اطلاع رسانی در نظر گرفته شده‌اند و عوامل موثر بر استفاده از انواع رسانه‌ها و همچنین قابلیت استفاده از هر رسانه در بحران‌ها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

1.6.2  متغیرهای مستقل

نگرش مدیران بحران: اینکه مدیران بحران به اطلاع رسانی دیدی مثبت دارند یا اطلاع رسانی را به نوعی مزاحم فعالیت خود می‌دانند در فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی تاثیر گذار می‌باشد.

لحاظ نمودن مراکز اطلاع رسانی به عنوان مراکز حساس: در این پژوهش دید شرکت کنندگان به میزان اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران و هم رده قراردادن این مراکز با سایر مراکز حساس، یکی دیگر از متغیرهای مستقل می‌باشد.

تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی: پیش بینی بحران‌ها و شرایط بوجود آمده درآن و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی که بتوانند بدون دسترسی به زیرساخت‌ها به اطلاع رسانی از شیوه‌های مختلف بپردازند.

پیش بینی اصحاب رسانه از شرایط بحرانی: میزان آشنایی اصحاب رسانه با شرایط بحرانی و پیش‌بینی این شرایط و در نتیجه تامین امکانات و تجهیزات مناسب برای اطلاع رسانی در این شرایط از عوامل تاثیر گذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران می‌باشد.

آموزش مدیران بحران برای ارتباط با رسانه‌ها: میزان آشنایی مدیران بحران و همچنین آموزش این مدیران برای ارتباط با رسانه‌ها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران در نظر گرفته شده است.

نوع بحران: از عوامل دیگر تاثیرگذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق، نوع بحران می‌باشد، اینکه بحران انسانی است یا طبیعی، سیاسی است یا جنگ و … می‌تواند بر شیوه‌های اطلاع رسانی تاثیرگذار باشد.

1.7 قلمرو پژوهش

این پژوهش از نظر موضوعی به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران ناشی از قطع برق می‌پردازد، قطع برقی که خود ناشی از وجود یک بحران دیگر مانند سیل، زلزله، جنگ یا بحران‌های اقتصادی رخ داده و از یک سو امکان دریافت اخبار و اطلاعات را برای مخاطبان محدود می‌نماید و از سوی دیگر رسانه‌ها را برای اطلاع رسانی دچار مشکل می‌کند. زمان انجام این تحقیق از زمستان 1392 تا پاییز 1393 می‌باشد و این تحقیق در تهران صورت پذیرفته است.

1.8 تعریف مفاهیم و واژگان پرکاربرد

1.8.1    بحران

بحران پیشامدی است که بصورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه و یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث بوجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند. بحران یک فشارزایی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش های گسترده می شود و آسیب ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورد. (حسینی، 1387؛ 15)

1.8.2  پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل به مجموعه‌ی اقداماتی اطلاق می‌گردد که مستلزم به کارگیری جنگ‌افزار و عملیات مستقیم نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات، تاسیسات حیاتی حساس نظامی، غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. (عظمتی، ۱۳۸۸؛ ۱۵۵)

1.8.3  شیوه‌های اطلاع رسانی

در این تحقیق منظور ما از شیوه‌های اطلاع رسانی، چگونگی انتقال پیام‌ها به عموم مردم با استفاده از وسایل ارتباط جمعی می‌باشد. دامنه‌ی این شیوه‌ها بسیار گسترده بوده و تقسیم‌بندی آنها بصورت جامع و مانع امری مشکل می‌باشد، لذا ما با تعریف رسانه‌ها و تقسیم بندی آنها براساس رسانه نسبت به معرفی شیوه‌های اطلاع رسانی می‌پردازیم.

1.9روش پژوهش

در این پژوهش از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته، برای بررسی نظرات شرکت کنندگان در نظرسنجی استفاده می‌گردد.

1.10 جامعه‌آماری

با توجه به محدودیت‌هایی که در خصوص بودجه پژوهش و همچنین دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه دارند جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این پژوهش نمونه در دسترس که شامل 40 نفر از کارشناسان رسانه و 20 نفر از کارشناسان پدافند غیر عامل می‌باشند استفاده شده است.

1.11 پیشینه تحقیق

در مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در مراکز و سازمان‌های مختلف مانند کتابخانه ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده‌ی خبر، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و علوم و تحقیقات، مرکز مطالعات و سنجش صدا و سیما، وزارت کشور و …، به منظور دست یافتن به مباحث نظری و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع این پژوهش، مشخص گردید که طرح‌های پژوهشی و یا مطالعاتی که بطور مستقیم در این رابطه (شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران ناشی از قطع برق) باشد، وجود ندارد. البته در زمینه رسانه و بحران با توجه به بررسی‌های صورت گرفته نسبت به چند سال گذشته پیشرفت خوبی صورت گرفته و تعدادی کتاب، مجموعه‌ی مقالات، مصاحبه، جزوه، لوح فشرده‌ی آموزشی و دو همایش با عنوان نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران و همایش ملی رسانه ملی و مدیریت بحران به همراه چند نمونه پایان نامه به دست آمد.

1.11.1  پایان نامه‌ها

برای انجام این پژوهش از دو پایان نامه بصورت ویژه به شرح زیر استفاده شد:

بررسی نقش رسانه‌ها در دوران بحران با مطالعه موردی حادثه سقوط هواپیمای C130 می‌باشد که توسط معصومه رشیدی در سال 1386 و در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شده است. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر داوودصفایی و استاد مشاور آن دکتر غلامرضا آذری می‌باشد. از نتایج این پایان نامه که در این تحقیق نیز استفاده شده است می‌توان به نقش آموزش در شیوه تهیه اخبار و گزارشات در شرایط بحرانی و نگرش افراد به موضوع اطلاع رسانی در شرایط بحران و نحوه تعامل رسانه‌ها با محیط یاد کرد.

بررسی نقش رسانه ملی در مدیریت بحران سیاسی مطالعه موردی پرونده هسته‌ای که توسط منظر عالی‌نژاد در سال 1387 و در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شده است. استاد راهنمای این پایان نامه دکتر صدیقه ببران و استاد مشاور آن دکتر حسن خجسته می‌باشد.

اسامی برخی از پایان نامه‌هایی که در زمینه‌ی رسانه و بحران انجام شده به شرح زیر می‌باشد:

رسانه‌های خبری و زلزله: بررسی دیدگاه‌های روزنامه نگاران، امداد گران و مردم در خصوص آماده سازی، امداد رسانی، مشارکت همگانی و کاهش خطرات / دانشگاه علامه طباطبایی

بررسی تحلیل محتوای پوشش رسانه‌ای بحران افغانستان و بررسی اخبار و مطالب منعکس شده پیرامون واقعه ۱۱ سپتامبر/ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

نقش وسایل ارتباط جمعی در جنگ دوم خلیج فارس / دانشگاه امام صادق (ع)

بررسی مدیریت بحران در فناوری اطلاعات برای دانشگاه‌ها / دانشگاه امام صادق (ع)

نقش صدا و سیما در مدیریت بحران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری از منظر کارشناسان / دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

استراتژی‌های ارتباطی در مدیریت بحران اجتماعی با استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی از دیدگاه متخصصین / دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسی نقش ساختاری روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران‌های جامعه / دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پایان نامه بررسي مقايسه اي مولفه هاي فرهنگي واجتماعي اخبار شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبکه ماهواره اي من و تو (1)
 • پايان نامه بررسي کيفي تطبيقي اخبار 20 30 سيماي جمهوري اسلامي ايران و برنامه خبري شصت دقيقه بي بي سي فارسي
 • پايان نامه بررسي نقش استفاده از رسانه بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122