پايان نامه صلاحيت تکميلي ديوان بين المللي کيفري ICC و ارتباط آن با نظام هاي قضايي ملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه صلاحيت تکميلي ديوان بين المللي کيفري ICC  و ارتباط آن با نظام هاي قضايي  ملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه صلاحيت تکميلي ديوان بين المللي کيفري ICC  و ارتباط آن با نظام هاي قضايي  ملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری
1-1 مقدمه:    2
1-2  طرح پژوهش    2
1-2-1 بيان مسأله    2
1-2-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق    3
1-2-3 اهداف تحقيق    4
1-2-3-1 هدف کلی    4
1-2-3-2 اهداف ویژه    4
1-2-3-3  هدف کاربردی    4
1-2-4  سؤالات تحقیق    4
1-2-5 فرضيه‏هاي تحقیق    5
1-2-6 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق    5
1-2-7 روش شناسی تحقیق    5
1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه    6
1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها    8
1-3-1   پدیده مجرمانه بین المللی    8
1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی    8
1-3-1-2  مسئولیت کیفری بین المللی    11
1-3-2  شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی    15
1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی    15
1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)    16
1-3-2-3  نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی    17
1-3-2-4  چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی    19
1-4  صلاحیت تکمیلی  دیوان بین المللی کیفری    25
1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی    26
1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی    29
1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی    34
1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای    35
1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود    37
فصل دوم : رهیافت های تئوری
2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری    43
2-1-1   ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها    45
2-1-1-1 معاهده صلح ورسای    45
2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو    48
2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی    49
2-1-2  ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی    50
2-2-  صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی    53
2-2-1  رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی    53
2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل    53
2-2-1-2کمیته مقدماتی    54
2-2-1-3 کنفرانس رم    56
2-2-2  صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی    60
2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی    60
2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی    62
2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی    63
2-3  قابلیت پذیرش دعوا    65
2-3-1  مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن    66
2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت    66
2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا    68
2-3-1-3  قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت    72
2-3-2  عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی    74
2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی    76
2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل»    82
2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی    82
2-3-2-4  ارزیابی معیار «عدم توانایی»    87
2-4  قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد    88
2-4-1  منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است    93
2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری    93
2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی    94
2-4-2  منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی    96
نتیجه گیری  و پیشنهادات :    101
منابع :    103
الف) فارسی    103
ب) انگلیسی    105
ج) سایت ها    108

منابع :

الف) فارسی

آشوری ،داریوش؛ دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، 1373.

ا. شبث، ویلیام، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، ترجمه باقر میرعباسی و حمید الهویی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.

افراسیابی، محمداسماعیل، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ج 2،تهران، انتشارات فردوسی،

براتی،شهرام ، صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC)، حقوق » پژوهش حقوق و سیاست » پاييز و زمستان 1382 – شماره 9

بوسار، اندرو: بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1375.

بیگ زاده ، ابراهیم؛ « سازمان ملل متحد محاکم کیفری بین المللی، تئوری و عمل» پیشین.

جوانمرد ،بهروز ،دیوان كیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتكاران ، نشریه قضاوت – شماره 66

چاوشی، فریده سادات؛ « جنایات و صلاحیت در دیوان بین المللی کیفری» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران سال 1379 .

حیدری ،بهرام بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته حقوق بین الملل ،دانشگاه شهید بهشتی ،1385.

حسینی اکبر نژاد ،هاله صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری: پویایی نظام های قضایی ملی در مقابله با بی کیفری ،مجله حقوقی بین المللی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری سال 26 ،شماه 41،1388

خزانی منوچهری ؛تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی 75-1374..

———– ؛«اعتبار امر مخدومه کیفری در دعوی کیفری »،مجموعه مقالات فرایند کیفری ، چاپ نخست ،انتشارات گنج دانش ،1377.

خالقی ،علی ؛«محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران» علوم جنایی ،مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری ،پیشین.

——— ؛ مقدمه ایی بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل ،مجله پژوهش های حقوقی ،شهر دانش ،سال نخست ،شماره 2 ،پاییز و زمستان ،1381-1382.

ديهيم، عليرضا، درآمدي بر حقوق كيفري بين المللي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران،

دیهیم ،علیرضا، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی (در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) ،چاپ نخست ،تهران ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،1380،

رابرتسون ، جفری؛ جنایت علیه بشریت ،ترجمه گروه پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،زیر نظر دکتر حسین میر محمد صادقی ،چاپ نخست ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،1383.

رنجبریان ، امیر حسین. قانون1999-1993 بلژیک ، رای 14 فوریه 2002 دیوان بین المللی دادگستری ، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون ، مجله حقوق و علوم سیاسی ، شماره 58 ،(1381).

زمانی ، سید قاسم . استقرار دیوان کیفری بین المللی : بیم ها و امیدها ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره 2 ، (1381).

سلیمی، صادق: پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، 1376.

شریعت باقری ، محمد جواد ، حقوق بین الملل کیفری ، انتشارات جنگل ،ویرایش اول ، چاپ نهم ،1388

شامبیاتی، هوشنگ؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی2، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی 86 ـ 85.

———– ؛ حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، ج1 ،تهران، انتشارات ژوبین،1380.

صادق، هادی، مباني تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي و صلاحيتهاي آن ، پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شیراز ،1377

طهماسبی، جواد،صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، 1391.

علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد پنجم ، چاپ رودکی.

غفرانخواه، امیر، «بررسي صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري نسبت به دُول غيـرمتعاهد» ؛ پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق، دانشکده علوم انساني و اجتماعي -دانشگاه تبريز، 1390.

فروغی ، فضل. اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی ، رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران (1386).

کاتوزیان ،ناصر ؛ اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی ،چاپ ششم ،نشر میزان ،1383.

کلیپ ،آندره ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،مجله فقه و حقوق پاییز 1384 – شماره 6 ،1384

لارگیه ،ژان ؛آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،1378.

لاهه، ایوو، « صلاحیت دیوان کیفری بین المللی: اختلاف نظرها درمورد پیش شرط های اعمال صلاحیت» ترجمه محمد جواد شریعت بافری، فصلنامه ، دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شمارهه بیست و ششم ، سال 1381 .

میر عباسی، سید باقر مقدمه اي بر ديوان کيفري بين المللي، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1386

میر محمد صادق ،حسین ؛اعتبار مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق ، شماره 38،پاییز و زمستان 1382.

—————— ؛ حقوق جزای بین الملل و جرایم علیه بشریت ، حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)،چاپ نخست،تهران ،انتشارات میزان.

—————– ؛دادگاه کیفری بین المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، 1387.

ب) انگلیسی

Arbour , Louis will the ICC have an Impact on Universal Juricdiction , JICJ , No . op . cit(2003) , pp . 586 – 587

WILLIAMS,SHARON,”ARTICLE 17, ISSU PF ADMISSIBILITY” ,IN THE TRIFFTERER (EN), OTTO, OP.CIT.P.387.

Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49.

Cassese Antonio, Gaeta Paola and Jones John R.W.D, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 676.

Cherif BASSIOUNI, International criminal Court, Compliation of United Nations Documents and Draft ICC Statute befor the Diplomatic Comference NPWJ, 1998, P. 667- 674.

Cassese, Gaeta, Jones, op. cit., p. 677; and also Terracino, op. cit., pp. 434-435.

Dra ft statute for an international criminal court prepared by the international law commission (ilc draft statute),in report of the ilc on the work of its forty –ninth session ,1994.a/c.n.4/464.

Draft statute for an International criminal court prepared by the International law commission, o. cit.

Graefrath , Bernhard , Universal Criminal Juricdiction and an International Criminal Court , EJIL , vol . 67(1990) , pp . 82 – 84

Group of Experts, ICC-Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, available at

Helen Duff, ‘’National constitutional and thw Internationl criminal court” . Duke Journal of comparative and International Law,2001, pp.5-6

International Criminal Court , Compliation of United Mations Documents and Draft ICC Statute before the Diplomatic Conference, NPWJ, 1998.

John holmes ,complementarity:national courts versus the icc op.cit.p.683.

Kleffner , Jann , the Impact of complementarity on National and International Criminal Law JICJ , No (2003), p

Kyriakakis , goanna Australian Prosecution of corporation for International Crines , JICJ , No . 5 ., (2007) , pp . 818 – 819

Kamminga Menno , Final Report on the Exercise Universal Juricdiction in Respect of Gross Human Rights Offences , International Law Association , London Conference , 2000 ., , pp . 10-11

Luigi condorelli,Santiago villa pando,op.cit,p.637-638.

Meron , Theodor  Humanization of International Law The Hague Academyof International Law , Martinus Nijhoff Publisher , Hague, (2006) , p .

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند  .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است  .

واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ،صلاحیت تکمیلی ، قابلیت پذیرش،دادگاههای ملی ، جرایم بین المللی .

فصل اول :  مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

1-1 مقدمه:

دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط  کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند. این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد. اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم  به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

1-2  طرح پژوهش

1-2-1 بيان مسأله

در 26 تیرماه 1377( 17 ژوئیه 1998)زمینه رفع‌ یکی از مهم‌ترین مسائل نظام حقوقی‌ بین المللی (فقدان دادگاه جزائی بین المللی) فراهم آمد و مبانی این اندیشه کهن که‌ «جهان هیچ‌گاه شاهد محاکمه و مجازات‌ قدرتمندان جنایتکار در یک محاکمه‌ بین المللی نخواهد شد»متزلزل گردید.در این روز تاریخی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از سال‌ها بحث و بررسی به تأیید حدود 120 دولت شرکت‌کننده در کنفرانس رسید و بدین ترتیب،زمینه تحقق یکی از دیرترین آرزوهای بشری فراهم آمد.[1].در کنفرانس تاریخی رم،پایه‌های اساسی اولین‌ نهاد جزائی دائمی بین المللی پی‌ریزی شد و شالوده عدالت بین المللی کیفری شکل‌ گرفت.. مطابق اساسنامه،اصل صلاحیت تکمیلی که از ویژگی های مهم دیوان محسوب می شود و به موجب آن اولویت دادگاهای ملی برای رسیدگی توسط دولت های عضو به رسمیت شناخته شده است بر این است که‏ دیوان نسبت به کلیه جرایم مقرر در ماده 5 اساسنامه صلاحیت رسیدگی دارد.اما این‏ بدین معنی نیست که دولت‏ها نمی‏توانند مطابق قوانین جزائی خود نسبت به جرایم‏ ارتکابی مقرر در اساسنامه،رسیدگی کنند. بند 6 مقدمه اساسنامه دیوان یادآور می‏شود که هر دولتی موظف است که صلاحیت‏ کیفری خود را نسبت به جرایم بین المللی‏ برقرار کند.این امر دلالت بر این دارد که‏ اعمال صلاحیت دولت‏ها نسبت به جرایم‏ مقرر در اساسنامه نه تنها حق دولت‏هاست، بلکه وظیفه و تکلیف آنها نیز می‏باشد.در تأیید صلاحیت کیفری دولت‏ها،ماده 17 اساسنامه مقرر می‏دارد که اگر دولتی‏ تحقیقات و تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی‏ را مطابق قوانین خود آغاز کند،دیوان‏ نمی‏تواند نسبت به آن قضیه اعمال‏ صلاحیت کند.البته این نکته را نیز باید یادآور شد که اگر محکمه دولت مربوطه، اصل بی‏طرفی را رعایت نکند یا در محاکمه‏ تأخیر ناروا کند،دیوان،صلاحیت رسیدگی‏ مجدد را خواهد داشت مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و سیستم قضایی‌ دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی»دیوان می‌تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟.این پژوهش بر آن است که به بررسی دقیقی از تقارن بین صلاحیت دولت‏ها و صلاحیت‏ دیوان و در نهایت به ارتباط آن با نظام های قضایی ملی پردازد.

1-2-2  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در اصل اوّل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اینگونه مقرر شده است که این دیوان‌ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‌تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‌ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‌اند،و از نظر این اساسنامه جنایات‌ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‌گردد.در بند 4 اصل 99 اساسنامه آمده است که دیوان کیفری بین المللی می‌تواند حتی‌ بدون همکاری دولتها،در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‌رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.  به طور مثال با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان کیفری‌ بین المللی،«صلاحیت تکمیلی»آن است که با صلاحیت«انحصاری»محاکم و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‌ صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران،صورت گیرد،که‌ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‌شود. این گونه مشکلات سبب شده است که بیش از پیش به مسئله صلاحیت تکمیلی دیوان و ارتباط آن با محاکم قضایی ملی پرداخته شود امید است که این  پژوهش با نگاهی دقیق به مسئله فوق سبب رفع بعضی از ابهامات موجود برآید .

1-2-3 اهداف تحقيق

1-2-3-1 هدف کلی

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

1-2-3-2 اهداف ویژه

بررسی اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی

بررسی دادگاه صلاحیت دار در صورت تعدد دادگاه صالح

بررسی تقدم دادگاه صالح

بررسی رابطهء اصل عدم جواز محاکمه مضاعف با اصل تکمیلی

بررسی دولت غیر مایل یا غیر قادر به سیدگی

بررسی ضرورت قانون گذاری خاص برای اعمال صلاحیت محاکم ملی

1-2-3-3  هدف کاربردی

بررسی دقیق مسئله صلاحیت تکمیلی و ارتباط آن با محاکم داخلی  جهت ارائه به قوه قضاییه  و مجریه جهت قانون گذاری خاص

1-2-4  سؤالات تحقیق

1 ) چگونه در اساسنامه اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی نفی شده است؟

2 ) چگونه دادگاه ملی صلاحیتدار تعیین می‌گردد و در صورت تعدد دادگاههای‌ صلاحیتدار چه باید کرد؟

3 ) در اساسنامه تقدم صلاحیت محاکم ملی مطرح است یا تقدم رسیدگی دیوان کیفری بین المللی؟

4 ) آیا برای اعمال صلاحیت محاکم ملی قانونگذاری خاص لازم است؟

1-2-5 فرضيه‏هاي تحقیق

1 ) به نظر می رسد در اساسنامه اصل برتری صلاحیت محکمه بین المللی نسبت به محکمهء داخلی نفی شده است.

2 ) به نظر میرسد در صورت تعدد دادگاه های صلاحیت دار محاکم ملی قادر به رسیدگی خواهد بود.

3 ) به نظر میرسد سند دیوان در زمینه تقدم رسیدگی محاکم ملی یا دیوان دارای چارچوب مشخصی است؟

4 ) به نظر میرسد برای اعمال صلاحیت محاکم ملی قانونگذاری خاص لازم است.

1-2-6 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

با توجه به اینکه تحقیقات و مطالعات انجام یافته  بیشتر پیرامون مسئله تشکیل دیوان و تصویب اساسنامه و پیوستن کشور به دیوان و بررسی مواد اساسنامه دیوان است جنبه نو بودن آن از این جهت است که این پژوهش به صلاحیت تکمیلی دیوان و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی می پردازیم

1-2-7 روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات میان رشته ای و تطبیقی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی  و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی و استدلالی انجام خواهد گرفت.

1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه

غفرانخواه (1390) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسي صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري نسبت به دُول غيـرمتعاهد» می نویسد ايجاد ديوان بين‌المللي كيفري، ثمره چندين دهه تلاش خستگي ناپذير جامعه بين‌المللي براي مبارزه با پديده شوم بي‌كيفر ماني و توسعه قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل کيفري است. منشاء تأسيس ديوان، معاهده‌ چند جانبه‌اي است كه تاكنون 121 كشور عضويت آن را پذيرفته‌اند تا نسبت به ارتكاب فجيع‌ترين جنايات بين‌المللي يعني نسل زدايي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوز اعمال صلاحيت نمايد.بر اساس مقررات اساسنامه ديوان، عضويت هر كدام از دولتهاي محل وقوع جنايت يا متبوع متهم براي اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جنايات ارتكابي كفايت مي كند. در اين صورت جنايات واقع شده توسط اتباع دول غيرمتعاهد در قلمرو سرزميني دول عضو نيز قابل رسيدگي خواهد بود.[2]

صادقی (1377)در مطالعه ای تحت عنوان مباني تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي و صلاحيتهاي آن می نویسد تشكيل يك ديوان كيفري بين‌المللي سالهاست كه مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهاني نيز براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بشري از ديرباز در پي تشكيل چنين ديواني بوده است . تا اينكه جنگ جهاني اول رخ داد كه در طول چهار ساله اين جنگ جنايات متعددي عليه بشريت جنگي از سوي دولت آلمان به وقوع پيوست كه متعاقب آن تصميم به محاكمه و مجازات جنايتكاران گرفته شد اما بدليل ملاحظات سياسي و عدم وجود ضمانت اجراي كافي، هرگز عملي نگرديد، تا اينكه جهان بار ديگر شاهد جنايت‌هايي در مقياس وسيع‌تر از جنايتكاران در نظر گرفت بنام “دادگاه بين‌المللي نورنبرگ ” كه متعاقب آن دادگاه نظامي بين‌المللي توكيو براي محاکمه سران ژاپني و دادگاه را شتاب بعد از ايندو تشكيل شده‌اند اما با فروپاشي بلوك شرق همگان را تصور بر اين بود كه از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش بدور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت ولي اين جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق و روآندا، سازمان ملل متحد در يك اقدام بي‌سابقه ئ با استناد به فصل هفتم منشور مبادرت به تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي براي ناقضين شديد حقوق بين‌الملل بشر دوستانه در قلمرو يوگسلاوي سابق و روآندا، نمود. از طرف ديگر كميسيون حقوق بين‌الملل (ILC) كه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد بعد از دادگاه نورنبرگ مامور تهيه و تدوين اساسنامه‌اي براي تشكيل يك ديوان كيفري بين‌المللي براي روآندا ارتباط مستقيمي به اقدامات كميسيون حقوق بين‌الملل نداشته اما تشكيل اين دو دادگاه و ديگر محاكم ويژه از جمله دادگاه نورنبرگ و توكيو، مبناي تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي به تصويب نمايندگان تام‌الاختيار دولتها رسيد، اساسنامه ديوان متضمن اصول اساسي و دقيقي در مورد نحوه رسيدگي و دادگاه صلح براي محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‌المللي است ، با تشكيل اين دادگاه كه به صورت دائمي است ، كدام یک از دولتهاي عضو اساسنامه و شوراي امنيت مي‌توانند تسليم نمايد. دادستان دادگاه به محض دريافت شكايت و با كسب مجوز از سوي تهيه مقدماتي دوان شروع به تحقيق مي‌كند و اگر پس از تحقيقات به اين نتيجه برسد كه موارد قابل تعقيبي وجود دارد. كيفر خواستي عليه شخص يا اشخاص كه مرتكب جنايات تحت صلاحيت ديوان شده‌اند. به شعبه مقدماتي ارسال مي‌كند. شعبه مزبور پس از تاييد اتهام يا اتهامات آنرا براي رسيدگي به شعبه بدوي ارجاع مي‌دهد، احكام شعبه بدوي قابل تجديد نظرخواهي نزد شعبه تجديد نظر خواهد بود. روش تحقيق در اين پايان‌نامه تلفيقي از روش تاريخي، تحليلي و قياسي با روش كتابخانه‌اي بوده است . اين رساله تحت عنوان مباني تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي و حدود صلاحيت‌هاي آنها و در سه بخش است ، بخش اول: سوابق تاريخي، بخش دوم: مباني تشكيل دادگاه، بخش سوم: ديوان كيفري بين‌الملل و حدود صلاحيتهاي آن است . آرزوي ما داشتن جوامعي چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي، مملو از صلح، آرامش ، آسايش و عدالت است. [3]

میر عباسی (1386) در کتاب خود تحت عنوان مقدمه اي بر ديوان کيفري بين المللي به بیان جرايم قابل تعقيب، صلاحيت،قابليت پذيرش، اصول عمومي حقوق کيفري، معاذير رافع مسئوليت کيفري، ساختار و ادارة ديوان کيفري بين المللي و … مي پردازد. از سه سند اساسي ديوان يعني اساسنامه رم، عناصر جرايم و قواعد آئين دادرسي و ادله در پايان کتاب پرداخته است .[4]

کلیپ (1384) در مطالعه خود تحت عنوان صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به بررسی اجمالی نحوه رسیدگی شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، که در نهایت نتیجه گیری می کند هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.[5]

[1] محمد جواد شریعت باقری ، حقوق بین الملل کیفری ، انتشارات جنگل ،ویرایش اول ، چاپ نهم ،1388

[2] امیر غفرانخواه،  «بررسي صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري نسبت به دُول غيـرمتعاهد» ؛ پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق، دانشکده علوم انساني و اجتماعي -دانشگاه تبريز، 1390.

[3]هادی صادقی،  مباني تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي و صلاحيتهاي آن ، پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شیراز ،1377

[4]سید باقر میر عباسی، مقدمه اي بر ديوان کيفري بين المللي، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1386

[5] آندره کلیپ ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری،مجله فقه و حقوق » پاییز 1384 – شماره 6 ،1384

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122