پايان نامه صور خيال در غزليّات خواجوي کرماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه صور خيال در غزليّات خواجوي کرماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه صور خيال در غزليّات خواجوي کرماني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل:کلیّات تحقیق    1
1-مقدمه    2
درآمد    2
1-1-تاریخچه    3
1-2-بيان مساله    8
1-3-اهميّت و ضرورت و اهداف تحقيق    11
1-4-تعارف عملياتي متغيرها    15
1-4-1-صُورخيال    15
1-4-2-تشبيه    15
1-4-3-استعاره    15
1-4-4-مجاز    15
1-4-5-كنايه    15
1-4-6-سبك عراقي    16
1-6-پيشينه تحقيق    16
1-7-روش تحقيق    17
1-8-تحقيق توصيفي تحليلي    18
1-9-نوع مطالعه، روش ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات    19
1-10-اسناد عمده مورد استفاده در اين تحقيق    19
1-11-محدوديت ها و موانع    20
فصل دوّم:تشبیه    21
2-1-تشبیه    22
2-1-1-محسوس به محسوس:    23
2-1-2-معقول به معقول یا عقلی به عقلی:    23
2-1-3-محسوس به معقول:    24
2-1-4-معقول به محسوس:    24
2-2-تشبيه در غزليّات خواجوي كرماني    25
2-3-1-تشبیه مفرد و مقید    27
2-3-2-تشبیه مرکب    28
2-3-3-تشبیه جمع    32
2-3-4-تشبیه تسویه    34
2-3-5-تشبیه ملفوف    35
2-3-6- تشبیه مفروق    35
2-3-7-تشبیه معکوس یا مقلوب    38
2-3-8-تشبیه مضمر    38
2-3-9-تشبیه مشروط    40
2-3-10- تشبیه تفضیل    41
2-3-11-تشبیه تمثیل    42
2-3-12-اضافه تشبیهی    42
2-3-13-تشبيه مفرد به مفرد    45
2-4-اضافه تشبیهی ( مفرد به مفرد )    46
2-5-وجه شبه مرکب محسوس    47
2-6-تشبیه بلیغ و مضمر و مجاز به علاقه آلیّه و ملازمت    47
2-7-تشبیه ملفوف و مضمر    48
2-8-تشبیه مفرد به مرکب و ایهام    48
2-9-جمع و مقيد    49
2-10-اضافۀ تشبيهي و مقيّد    49
2-11-تشبيه معقول به محسوس و مفرد به مفرد    49
2-12-تشبیه محسوس به محسوس و مضمر    50
2-13-تشبیه مُضمر و ایهام    50
2-13-تشبیه مقیّد و  بلیغ    51
2-14-تشبیه و استعاره    52
2-15-تشبیه بر مبنای استعاره    52
2-16-تشبیه مُرسل و کنایه    53
2-17-اضافه تشبیهی و آمیزه ای از ا استعاره و کنایه    53
2-18-اضافه تشبیهی و کنایه    54
2-19-اضافه تشبیهی و استعاره    54
2-20-اضافه ی تشبیهی محسوس به محسوس    57
2-21-تشبیه مقیّد و استعاره    57
2-22-تشبیه مفروق و اضافه ی تشبیهی و استخدام    58
2-23-تشبیه مقیّد محسوس به محسوس و کنایه (ایما)    61
2-24-تشبیه مرکب به مقید    61
2-25-تشبیه مقید و کنایه    62
2-26-تشبیه محسوس به معقول و مضُمر و ایهام    62
2-27-تمثیل و ملفوف    63
2-28-تشبیه تمثیل و کنایه    63
2-29-تشبیه مفرد به مفرد و کنایه    63
2-30-تشبیه تفضیل برمبنای استعاره    64
2-31-اضافه ی تشبیهی و ایهام    64
2-32-تشبیه تمثیل و ایهام    65
2-33-تشبیه و کنایه    65
2-34-تشبیه مقیّد و مجاز به علاقه ی جزء به کل    66
2-35-استخدام    67
2-36-استخدام و کنایه    67
2-37-تشبیه مقیّد به مقیّد    67
2-38-تشبیه مرکب و مُضمر    68
2-39-تشبیه مفرد محسوس به محسوس و معقول به محسوس و مجاز    69
2-40-تشبیه تمثیل و استعاره    70
2-41-تشبیه مضمر و مفروق و تفضیل    70
2-42-تشبیه مفرد به مفرد محسوس و کنایه اسمی بعید    70
2-43-تشبیه تفضیل و کنایه بعید    71
2-44-اضافه تشبیهی و تشبیه مضمر    71
2-45-تشبیه مقّید    71
2-46-تشبیه مضمر و مقید    72
2-47-تشبیه مفرد به مفرد و کنایه  و ایهام    72
2-48-اضافه تشبیهی مفرد به مفرد    73
2-49-تشبیه مفروق و مقیّد    73
2-50-تشبیه تفضیل و مُضمر    73
2-51-تشبیه مقید محسوس به محسوس    74
2-52-تشبیه صریح و کنایه    75
2-53-تشبيه مرسل و مفصل    75
2-54-تشبیه مرسل و مفصّل و مفروق    75
2-55-تشبیه معقول به محسوس بلیغ    76
2-56-تشبیه مقّید و ایهام    76
2-57-تشبیه مرکّب و مفرد    77
2-58-تشبیه مرکب و مفروق    77
2-59-تشبیه مُضمر و ایهام  توأمان    77
2-60-تشبیه مقّید محسوس به محسو س    78
2-61-تشبیه مُضمر و بلیغ    78
2-62-تشبیه بلیغ و مقیّد    78
2-63-تشبیه ملفوف استعاره ی مکنّیه و مصّرحه    79
2-64-تشبیه مفروق و مرکب    79
2-65-تشبیه مرکب به مرکب    80
2-66-تشبیه بلیغ:    80
2-67-تشبیه بلیغ (محسوس به محسوس)    80
2-68-تشبیه بلیغ و استعاره ی تبعّیه    81
2-69-تشبیه و مضمر،وجه شبه در مشبه اقوی است    81
2-70-شبیه مفروق و تفضیل    82
2-71-تشبیه فشرده و استعاره ی مطلقه    82
2-72-تشبیه مقیّد و مرکب    83
فصل سوّم:استعاره    84
3-1-2- استعارۀ مصرّحۀ مرشحه    88
3-1-3-استعارۀ مطلقه    89
3-2-استعارۀ مکنیّه تخییلیّه    89
3-2-1- به صورت ترکیب اضافی یعنی اضافۀ استعاری    89
3-2-2-به صورت ترکیب وصفی که همان معنای اضافۀ استعاری را می دهد مانند    89
3-2-3-به صورت جمله    90
3-3-تشخیص یا پرسونیفیکاسیون    92
3-4-تشخيص و استعارۀ مصرّحه    94
3-5-تشخیص (استعاره ی مکنیّه )    94
3-6-استعارۀ تبعیّه    95
3-7-استعاره تبعیّه و کنایه    96
3-8-استعاره ی تبعیّه ی وصفی و کنایه    97
3-9-استعاره ی تبعیّه ی فعلی    97
3-10-استعاره ی تبعیّه ی فعلی و استعاره ی محقّقه    97
3-11-استعاره ی تبعیّه ی اسمی (اسم مشتق)    98
3-12-استعاره ی تبعیّه ی وصفی    98
3-13-استعاره تبعّیه و ایهام و کنایه    99
3-14-استعاره ی تبعّیه و کنایه ی قریب    100
3-15-استعاره ی تبعّیه اسمی    100
3-16-استعاره تبعّیه وصفی و کنایه(تلویح)    101
3-17-استعاره و فاقیّه و عنادیّه    102
3-18-استعاره مکنیّه با ساختار بدیع    102
3-20-استعارۀ مكنيه و ايهام توأمان    103
3-21-استعاره مکنیّه و ایهام و کنایه توأمان:    103
3-22-استعاره مكنيه با ژرف ساخت تشبیه جمع و مجاز:    104
3-23-حسن تعليل با ژرف ساخت استعاره:    105
3-24-اضافۀ استعاری و کنایه    105
3-25-اضافۀ استعاري    105
3-26-اضافه ی استعاری (استعاره ی مکنیّه )    107
3-27-استعاره مکنیّه    107
3-28-استعاره مصرّحه وصفي    109
3-29-استعاره ی مصرحّه نمادین    110
3-30-استعاره مصرحّه و تبعیّه    111
3-31-استعاره ی مصرحّه ی مطلقه    111
3-32-استعاره ی مصرحّه نمادین و اقسام کنایه    112
3-33-استعاره ی مکنیّه و تبعیّه    113
3-34-اضافه ی تشبیهی و آمیزه ای از استعاره و کنایه    113
3-39-استعاره با ژرف ساخت تشبیه تفضیل    116
3-40-پارادوکس و استعاره    117
3-41-استعاره با ژرف ساخت تشبیه ملفوف    118
3-42-استعاره محققّه    119
3-43-استعاره ی محققه مجرده    119
3-44-استعاره ی تبعیّه و مصرحّه    120
3-46-استعاره ی مصرحّه    121
3-47-استعاره ی مصرحّه و کنایه    123
3-48-استعاره در استعاره    124
3-49-تشبیه تفضیل و کنایه ی بعید    124
3-50-استعاره و تشبیه تفضیل    124
3-51-استعاره ی مصرحّه ی نمادین    124
3-52-استعاره مرکّب نمادین:    125
3-53-استعاره ی مصّرحه و ایهام    126
3-54-استعاره ی مصّرحه و کنایه قریب (تشبیه کنایی)    126
3-55-استعاره ی مطلّقه و تبعّیه    127
3-56-استعاره ی مصّرحه مطلقه کنایه قریب(ایما)    127
3-57-استعاره ی مطّلقه و ایهام    127
3-58-استعاره ی مکنّیه    128
3-59-استعاره مکنیه (اضافه استعاری)    128
3-60-استعاره ی مکنیه و کنایه (ایماء)    129
3-61-استعاره مکنیّه و مصرحّه    129
3-62-استعاره  مکنیّه و تشبیه    129
3-63-استعاره و تشبیه بلیغ(محسوس به محسوس)    130
3-64-استعاره ی مکنّیه و کنایه    130
3-65-استعاره ی مطلقه و تشبیه    131
فصل چهارم:مجاز    132
4-1-مجاز    133
4-1-1-علاقه کل و جزء    133
4-1-2-علاقه حال و محل یا ظرف و مظروف :    134
4-1-3-علاقه لازم و ملزوم    134
4-1-4-علاقه علّت و معلول    134
4-1-5-علاقه ی عام و خاص    135
4-1-6-علاقه ماکان و مایکون    136
4-1-7–مجاز به علاقه ی ماکان    137
4-1-8-علاقه جنس    138
4-1-9-علاقه مجاورت    138
4-1-10-علاقه تضاد    138
4-2-مجاز و کنایه    138
4-3-مجاز و تشبیه مقید    140
4-4-مجاز به علاقه ی آلیه و استعاره ی تبعّیه وصفی    141
4-5- مجاز به علاقهی آلیّه و استعارهی تبعیّه فعلی    141
4-6-مجاز به علاقه ی جز به کل    142
4-7-مجاز به علاقه ی ملکّیت شرعی    143
4-8-مجاز به علاقه ی علت به معلول و استعاره ی مصّرحه و ایهام    144
4-9-مجاز به علاقه ی ملازمت و استعاره    144
4-10-مجاز به علاقه ی جز به کل و استعاره و کنایه    145
4-11-مجاز به علاقه ی حال و محل و کنایه فعلی    145
4-12-مجاز به علاقه ی آمرو مامور    145
4-13-مجاز به علاقه ی علّت و معلول و تشبیه    146
4-14-مجاز بالاستعاره    147
4-15-مجاز به علاقه ی ظرف و مظروف    147
4-16-مجاز به علاقه ی جنسیت و کنایه بعید(تلویح)    147
4-17-مجاز به علاقه ی ملازمت    148
4-18-مجاز به علاقه ی ملازمت(مجاز فعلی)    149
4-20-مجاز به علاقه ی حال و محل و تشبیه مرکّب به مرکّب    151
4-21-مجاز فعلی به علاقه ی ملازمت و حال و محل    151
4-22-مجاز به علاقه ی عدم تکرار    152
4-23-مجاز به علاقه ی مسامحه    152
4-24-مجاز به علاقه ی مسامحه و کنایه قریب    153
4-25-مجاز به علاقهی ظرف و مظروف و حالّ و محلّ    153
4-26-مجاز به علاقهی جزء به کل و ظرف و مظروف    155
4-27-مجاز و استعاره  یا کنایه ایهام آفرین    156
4-29-اقسام مجاز در غزلیّات خواجوی کرمانی    157
فصل پنجم:کنایه    161
5-1-کنایه    162
5-1-1-کنایه از موصوف (اسم)    162
5-1-2-کنایه از صفت    162
5-1-3-کنایه از فعل یا مصدر    163
5-2-انواع کنایه به لحاظ واضح بودن و مخفی و مستور بودن معنا و مقصود    163
5-2-1-ایماء    163
5-2-3-رمز    164
5-2-4-تعریض    164
5-3-کنایه    164
5-4-کنایه بعید فعلی:    166
5-5-ایهام تناسب بر مبنای کنایه:    169
5-6-کنایه و ایهام    169
5-7-کنایه وصفی    170
5-8-کنایه قریب (فعلی)    170
5-9-ظهور و ارائه انواع کنایات در دیوان خواجو    171
5-10-کنایه فعلی    176
5-11-کنایهی بعید با ساختار جمله    178
5-12-ایهام تضاد برمبنای کنایه استعاره ی تبعیّه ی وصفی    179
5-13-ایهام تضاد بر مبنای کنایه    180
5-14-کنایه(تلویح)    181
5-15-ایهام    186
5-16-ایهام و تشبیه    187
5-17-ایهام و استعاره    187
5-18-تشخیص و ایهام    187
5-19-کنایه فعلی قریب    188
5-20-تشخیص و کنایه    188
5-21-تلویح واستعاره    189
5-22-کنایه قریب با ساختار جمله    190
5-23-کنایه بعید و تشبیه    190
5-25-کنایه بعید وصفی    191
5-26-کنایه (تلویح ) وایهام    191
5-27-کنایه قریب و بعید اسمی وفعلی    191
5-28-کنایه وتشبیه فشرده    192
5-29-کنایه تلویح و تشبیه:    192
5-30-مجموعه ای از کنایات    193
5-30-1-کنایه( تلویح)    193
5-30-2-کنایه ایماء    194
5-30-3-کنایه بعید و استعاره ی مصرحه    195
5-30-4-کنایه و استعاره ی مکنّیه    195
نتیجه گیری    196
منابع و ماخذ    198

منابع و ماخذ

1-آهنی ،غلامحسین،(1361)،معانی و بیان ،انشارات بنیاد قران،چاپ دوم،تهران.

2-اسفندیارپور،هوشمند،(1388)،عروسان سخن،انتشارات فردوس،چاپ سوم،تهران.

3-بهار ،محمد تقی،(1366)،دیوان قصاید و غزلَیات ملک الشعرا بهار،اتشارات امیرکبیر،چاپ هفتم ،تهران.

4-بهار،محمدتقی،(1356)،سبک شناسی ،انتشارات امیرکبیر،چاپ هفتم ،تهران.

5-ثروتیان، بهروز، (1377)، شرح مخزن الاسرار، انتشارات مروارید، چاپ سوم: تهران.

6-خطیب رهبر ، (1383)، گزیده غزلیات سعدی، انتشارات سیما، چاپ نهم تهران.

7-خمینی ،روح الله ،(1369)،دیوان غزلَیات ،انتشارات معارف،  چاپ سوم ،فرهنگ اسلامی قم

دبیر سیاقی،محمد،دیوان منوچهری ،(1373)،اتشارت شکوفه ،چاپ دوازدهم : تهران.

8-روشن ،محمد،(1388)،ویس و رامین التفهیم لارائل الصناعه،التحنیم ،چاپ سوم ،انتشارات بهار تهران.

9-ریاحی ،محمد امین،(1389)، مرصاد العباد،،انتشارات علمی ،چاپ یازدهم: تهران

10-سجادی ، ضیاء الدینی، (1383)، گزیده قصاید و قطعات خاقانی شروانی ، چاپ نهم، انتشارات نیلوفر: تهران

11-شاهنامه، (1986)،چاپ سکو.

12-شفیعی کدکنی،محمد رضا،(1379)،صورخیال درشعر فارسی ،انتشارات افق ،چاپ هشتم، تهران

13-شیما،،سیروس ،(1381)،معانی و بیان ،انتشارات فردوس،چاپ هفتم :تهران.

14-صفا،ذبیح الله ،(1386)، تاریخ ادبیات در ایران ،ج3،انتشارات فروسی ،چاپ دوازدهم : تهران.

15-طباطبایی،محیط،(1353)،حدودالعالم،انتشارات علمی،چاپ اول : تهران

16-طباطبائی، محمدحسین، (1362)، تفسیر المیزان، مرکز انتشارات فرهنگ معارف اسلامی، چاپ سوم: قم.

17-علوی مقدم و اشرف زاده، رضا، (1386)، معانی و بیان، انتشارات آفتاب چاپ ششم، تهران

18-فروغی،محمدعلی ،(1382) گلستان سعدی ،انتشارات ققنوس،چاپ شانزدهم: تهران.

19-کاشفی ،محمدرضا ،(1388)، دیوان امیرمعزی ،انتشارات آفتاب ،چاپ دوم : تهران.

20-کاشفی ،محمدرضا،(1371)، دیوان جمال الدین عبدالَرزاق اصفهانی،انتشارات علمی چاپ دوم، تهران.

21-مستوفی الممالک،حسین میرزا ،(1382)خاطرات من ،انتشارات علمی ،چاپ سوم: تهران.

22-مظهری، حمید، (1389)، دیوان غزلَیات حافظ انتشارات خدمات فرهنگی کرمان، چاپ هفتم: کرمان.

23-مظهری، حمید، (1389)، دیوان غزلیات خواجوی کرمانی، انتشارات خدمات فرهنگی مرکز کرمان شناسی چاپ شده کرمان.

24-معلوف یسوعی، یویس، (1355)، المنجد، انتشارات بنیاد قرآن، چاپ پنجم، تهران.

25-مهریار،محمدرضا،(1353)ایوانطبیب اصفهانی ،انتشارات مشعل،چاپ دوم :اصفهان.

26-همایی،جلال الدین ،(1369)، فنون بلاغت وموضوعات ادبی ،انتشارات علمی،چاپ ششم، تهران.

چکیده

خواجوی کرمانی از شاعران نامدار و بلیغ قرن هشتم و اوایل قرن نهم ه.ق. است. وی به کثرت آثار و کاربرد ترکیبات و تعبیرات و بویژه ارائه نکات بلاغی در غزلیّات خویش، شهرة آفاق است. انواع صور خیال از تشبیه و استعاره و کنایه و مجاز، مخصوصاً انواع تشبیه و استعاره را برای القای مفاهیم عاشقانه و عارفانه و آفرینش و پردازش تخیّلات ظریف و دل نشین خویش در ابیات غزلیّات خویش، به کار برده است.

عنوان پایانه نامه­ی فراروی، صور خیال در دیوان غزلیّات خواجوی کرمانی است، پوهشگر پیش از آغاز این پژوهش،هرگز بر این باور نبود که این شاعر کرمانی، در آفرینش صور خیال براستی بعد از سعدی و حافظ، قرار گیرد امّا پژوهشگر مستمر در اغلب ابیات غزلیّات وی، استادی و توانمندی طبع این شاعر را در ارائه و آفرینش زیباترین صور بلاغی در حوزه­ی شعر غنایی بویژه در مطاوی غزلیّاتش، به روشنی و بسیار برجسته، ثابت می کند. خیلِ انبوه صور خیال در دیوان وی، به گونه ای است که کمتر شاعری را در جلوه دادن و نمودار ساختن زیباترین و جذّاب ترین تشبیهات و استعارات، می توان با این شاعر خوش قریحه و پرکار، مقایسه کرد و سنجید. از سعدی و حافظ که بگذریم، خواجوی کرمانی، در عرصه­ی بلاغت، شیواترین و برجسته ترین لطایف و تعبیرات بلاغی را به خوانندگان غزلیّاتش، در دراز نای قرون، هدیه نموده است. نگارنده در چهار فصل، بلیغ­ترین صور خیال فاخر و برجسته­ی شاعر یاد شده را با استناد به تک تک ابیات غزلیّات وی، توضیح داده و همه­ی جوانب بلاغی را در تشریح هر صورت بلاغی و خیالی، مدّنظر داشته است.

  واژگان کلیدی: خواجوی کرمانی، صورخیال، تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه.

فصل اوّل کلیّات تحقیق

 1-مقدمه

درآمد

نخل بندِ شعرا، کمال الدین ابوالعطا، محمدبن علی، مرشدی کرمانی، عارف بزرگ و شاعر استاد ایران در قرن هشتم هجری ست. نسبت «مرشدی» او به جهت انتساب اوست به فرقه­ی مرشدیّه که پیروان شیخ مرشد ابواسحاق کازرونی بوده اند و عنوان «نخلِ بندِ شعرا» که در غالب مآخذ به وی مکرّر داده شده است. حکایت از تبّحر و کمال او در خَلق معانی و برتری او بر فرهیختگان و ادبای روزگار خویش است.

ولادت خواجو آنگونه که در پایان مثنوی «گل نوروز» آورده، بیستم ماه، ذی الجحّه 689 ه.ق. است. وی بنایه روایت دولتشاه سمرقندی (صفا، 1396: 889) از بزرگ زادگان کرمانی بوده است و در دوران کودکی را در کرمان گذرانیده و سپس به سفرهای طولانی خود به حجاز و شام و بیت المقدس و عراق حجم و عراق عرب و مصر و فارس و بعضی از بنادر خلیج فارس و بعضی از بنادر خلیج فارس پرداخت و در این سفرها دانش و تحقیق اندوخت. وی دربار سلطان ابوسعید را دیده و با وزیرش غیاث الدین محمد دوستی داشته است. پس در پناه خاندان اینجو به سر برده و بویژه در دوران حکومت شاه شیخ ابواسحاق، در عنایت او، روزگار به رفاه گذرانیده است. افزون بر این وی با امر مبارز الدین نیز مرتبط بوده و او را مدح گفته است. خواجو از بزرگان طریقت، شیخ مرشد ابواسحاق کازرونی و شیخ سیف الدین باَخرزی و شیخ الاسلام امین الدین بلیانی و شیخ علاء الدوله سمنانی را ستوده وبه او ارادت می ورزیده است.

خواجو در طریقت تصوّف، ثابت قدم بوده و از همین جاست که نفوذ افکار صوفیانه و اندیشه های عارفانه را در غالب اشعار او آشکار می توان دید.

از میان معاصران خواجو، ذکر نام حافظ در اینجا لازم تر و ضروری تر است، زیرا این دو استاد بزرگ هم زمان ارتباط نزدیک وجود داشت. خواجو که به سال و تجربه شاعری بر حافظ تقدّم داشت، در مدّتی که مقیم شیراز بود، چون دوستی که سمت رهبری داشته باشد بر اندیشه ی حافظ پرتو تعلیم انداخته بود و به همین سبب است که در دیوان خواجه ی  شیراز، بسیار ابیات می بینیم که به تقلید یا به استقبال از غزل های خواجو ساخته و یا گاه معنی و لفظی از خواجو را اقتباس کرده است تا جایی که یکی از شاعران آن روزگار گفته است:

استاد غزل سعدی ست نزد همه کس امّا     دارد سخن حافظ، طرز سخن خواجو

سال وفات خواجو را 750 ه. ق. ذکر کرده اند. وفات وی در شیراز اتفاق افتاده و آرامگاه او در تنگ الله اکبر شیراز است. آثار خواجو متعدد و کلیّات او مفصّل و از هر جهت سزاوار دقّت و شایان اهمیّت است. وی از آغاز جوانی سرودن شعر را آغاز نموده و تا پایان حیات به خلق آثار مختلف خود، سرگرم بوده است. مجموعه ابیاتش در حدود چهل بیت است و از جمله شاعرانی است که در حیات وی، به جمع آوری اشعار دیوان و آثار وی اقدام شده است. دیوان وی، بیست و پنج هزار بیت است. خواجو شش مثنوی در اوزان گوناگون سروده و در آنها به نظامی و فردوسی نظر داشته است و استادی و مهارت و قدرت طمع و اندیشه وی در همه مثنوی های وی آشکار است. این مثنوی ها عبارتند از:

-سام نامه که منظومه ای حماسی و عشقی در بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف است و به تقلید از فردوسی سروده است درباره سرگذشت سام نریمان و عشق ها و جنگ ها و ماجراهای اوست.

-همای و همایون مثنوی عاشقانه ای است در داستان عشق همایون با همای دختر مغفور چین در بحر متقارب که خواجو آن را به سال 732 به اتمام رسانید.

– مثنوی دیگری وی گل و نوروز است در بحر هَرج مدّس مخذوف در عشق شاهزاده یی به نام نوروز «گل» دختر پادشاه روم که شاعر آن را در برابر خسرو و شیرین نظامی سروده است.

-روضه الانوار منظومه ای است در بحر سریع که وی را با توجه به مثنوی مخزن الاسرار نظامی که در حکمت وانواع حکایت سروده است.

– کمال نامه منظومه ای ست عرفانی در دوازده باب بر وزن سیر العباد سنائی و گوهرنامه که بیش از هزار بیت است و در بحر هَزَج مدّس مخذوف و به نام امیر مبارزالدین نطفر حکمران کرمان و فارس سروده شده است،افزون بر اینها خواجوآثاری چون  القلوب و -رساله­ البادیه و رساله­ی سبع المثانی و رساله­ی مناظره ی شمس و سحاب دارد.

با مطالعه در آثار منظوم و منثور خواجو که مجموعه عظیمی را تشکیل می دهد به کمال تبّحر و استادی و مهارت وی در سرودن اقسام شعر با توجه به داستانهای غنایی، عرفانی و تاریخی، می توان پی برد، غزلیّات خواجو در میان آثار وی از پختگی، برجستگی، شیوایی و دل نشینی خاصّی برخوردار است که بخش عظیمی از این جذّابیت و دل نشینی غزلیّات مرهون انواع صور خیال در غزلیات اوست که نگارنده این پایان نامه به پژوهش (پایان) در صور بیانی غزلیات عاشقانه و عرفانی این شاعر شیرین سخن و سبک عراقی پرداخته است.

 1-1-تاریخچه

هر یک از علوم ادبی، علاقه مندان، پژوهشگران و مطالعه کنندگان ویژه ای دارد. گر چه دانش های ادبی همیشه مورد توجّه و علاقة دوست داران شعر و نویسندگی و علوم بلاغت بوده است امّا در میان این علوم، علم معانی و بیان، خصوصا بیانی که از مقوله صورخیال در شعر و نثر سخن می گوید و زبان ارجاعی را با پربار نمودن از فراهنجاری ها و ساختارشکنی های بلاغی و بیانی به سوی یک زبان کامل عیار ادبی و شاعرانه سوق می دهد.  درست است که همه علوم ادبی به گونه ای از زبان ادب یعنی زبانی که فراسوی مرزهای زبان ارجاعی و عامیانه است، سخن می گویند و هر کدام به نوعی در زیبا کردن زبان ادبی و پیرایه و زیوربستن به قد وقامت زبان فارسی دری، می کوشند.  اما علم بیان به درستی در شیوا و شرین و دل نشین کردن کلام در شهر کهن از روزگار سبک خراسانی، دخالت عمده و تاثیر برجسته و آفرینش های به جا ماندنی وماندگار داشته است.

هر یک از شاعران که دیرباز شعر کهن سروده اند، برای آگاهی بیشتر از زبان مادری و شناخت فراز و نشیبهای سخن چه از منظر ساختارهای زبانی و دستوری و چه شناخت واژگان (فقه اللّغه ) و چه آگاهی از صور بلاغی چهارگانه در حوزه شعر، بر خود لازم می دانستند که آثار پیشینیان را که درباره بیان در شعر، نگاشته شده بود و برجستگی های زبان ادبی و فراهنجاری را در حوزه بیان با ارائه و آفرینش بهترین نمونه ها و آثار نشان داده بود، مطالعه کنند و از نظرِ دقت آمیز و ظریف و نکته سنج خود بگذارنند.

در میان نویسندگان، ادبای قدیم، نیز عدّه ای، شاعران جوان را به مطالعه آثار پیش از خود که اسوه و رهنمود و راهنمای خوب و نسبتا کاملی برای آنان بود، تشویق و ترغیب می نمودند. از آن جمله، نظامی عروضی سمرقندی است که در مقدّمة چهار مقاله در مورد بهره جویی شاعران از آثار گذشتگان، با ذکر کتاب ها و آثار نمونه، داد سخن داده و تاکید ورزیده است که شاعر نوپا و نوخاسته و جوان باید گردِ این کتاب ها بگردد و از شعر شاعران پیشینیان بیست هزاربیت پیش چشم داشته باشد (نظامی عروضی،1373 :5). اینکه تاکید نموده است، این همه شعر پیش چشم داشته باشد به این معناست که تقریبا این شمار انبوه از شعر گذشتگان را حفظ نموده و به وقت نیاز، برای تهیّج ذوق و تقویت طبع و داشتن حس و توان سرودن شعر، از خیل شعر به حافظه سپرده و از خرمن اشعار پیش چشم و حافظه داشته، به وقت فرصت بهره جویی کند و در گزینش واژگان و ترکیبات و تعبیرات و توصیفات و نیز ارائه صور خیال شاعرانه در ساختارهای تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه به خوبی بهره برداری کند و بداند از چه صورت بلاغی و بیانی، آن هم با چه قالب و ساختاری استفاده نموده و کلام را در پیمانه و ظرف صور خیال، مطابق با وزن و بحر شعر مورد نظر و فضا و مکان و مقام شایسته با کلامی بلیغ و رسا و زیبا در معنا و خوش تراش و موجز و یا با اطناب به جای خود، به معشوق، ممدوح، دوست یگانه و یا جمع فرهیختگان و دوست داران شعر و ادب عرضه و هدیه کند.  بنابراین یکی از نقاط قوّت در سرودن شعر زیبا و فصیح و بلیغ رعایت اصول بلاغت و بیان در شعر بود و این امر، افزون بر شمّ خدادادی و داشتن ذوق و قریحه بالفطره، نیازمند مطالعه، مرور و ممارست در فنون بلاغت و صور خیال در شهر دیگران بود. شاعر بایستی دقّت می کرد که دیگران در گذشته به هنگام به سرودن شعر، چگونه از تنگناهای شعر با رعایت وزن و قافیه و گزینش لغات و ترکیبات مناسب سرافرازانه عبور کرده اند و چه هنرهایی آموخته و اندوخته بوده اند که نتیجه آن هنرها، ارائه یک قصیده یا غزل و یا قطعه زیبا و به جاماندنی از آنها شده است.

قطعاً شاعران بزرگ در این یادگیری ها و به خاطر سپردن، و تمرین ذوقی و حالی در اوقات فراغت چه در ذهن و چه برروی کاغذ؛ از دیگران سبق برده و پیش افتاده بوده اند. تا کسی رنج شب درس و مطالعه و تحمّل بیخوابی نمی کرده و نفس و ذوق و ذهن خویش را با آثار برگزیدة ادبی گذشته، دمخور و مؤانس نمی دیده و از سرچشمه ذوق و طبع دیگر شاعران که به صورت سفینه و جُنگ و دیوان ظهور و جلوه کرده بود، بهره کافی نمی برده، کی و کجا می توانسته است که در میدان فصاحت و بلاغت، در کنار سخنوران بزرگ زمان خود و یا در ردیف شاعران گذشته از روزگار خود، هنرنمایی کند و از ذوق و قریحه اش اثر غزلی شیرین و لطیف و سنجیده و ظریف و یا قصیده ای مشحون به نکات و ظرایف بلاغی و بیانی، تراوش کند و بر صحیفة روزگار جاودان باقی بماند و کام جان ادب دوستان و علاقه مندان به شعر را با تک تک ادبیات خود، شیرین کند و مشام جان آنها را با عطر ظرایف و نکات بلیغ و فصیح شعر خویش، خوشبو و معطر کند؟

پس از روزگار سبک خراسانی و گذر زمان و ظهور و حضور گویندگان بزرگی در قصیده سرایی و شعر حماسی و سرودن غزل و قطعه و رباعی، راه شعر کهن برای ظهور گویندگان و شاعران فصیح و بزگ، با هنر نمایی های رودکی، فرّخی، منوچهری، ناصرخسرو، سنایی، انوری و در روزگار بعد عطار و مولانا و سعدی باز و بازتر شده بود.

خواجوی کرمانی، واپسین حلقه شاعران پیش از خود و سرحلقه شاعران پس از خود است. دستمایه خواجو همه آن پشتوانة بلاغی، زبان آوری ها و هنرنمایی ها، خلق آثار زیبا در شعر غنایی و در سنایی و ارائه قطعات و غزلیّات و مثنوی های پیراسته و ویراسته و آراسته به فنون ادبی پیش از اوست. خواجو میراث خوارخیل عظیمی از شاعران پیش از خود است که در میان آنان، سعدی شیرین سخن حضور دارد که هیچ کس چون او، تاکنون غزل عاشقانه نسروده و نخواهد سرود:

برحدیث من و حُسن تو، نیفزاید کس       حد همین است سخندانی و زیبایی را

(سعدی،  129:1373)

سعدی خود، به فصاحت،  شیوایی و بلاغت سخن خویش آگاه بوده است و بیت بالا که یکی از ابیات تعریف خود کرده سعدی است، وقوف او را در شیرین سخن و به گزینی و میدان داری در فصاحت و بلاغت به شیرین سخنش می رساند که را یارای مخالفت با این ادعاست؟ هر کس ذوق سلیم و طبع توانا در سرودن شعر دارد، بر استادی مسلّم سعدی، صحه می گذارد و در برابر قدرت بیان او تعظیم و ادای احترام می کند.

باری خواجو، پس از این نادرة دوران ظهور کرده است، همتایان و هم عصران او چون سلمان ساوجی، نیز در تبحر در سرودن شعر بویژه غزل، وقوف و مهارت زیاد داشتند و دوران خواجو که اوج درخشش سبک عراقی است، پسینه و پیشینه خوبی داشته است. فراز و انجام آن سعدی و حافظ اند. دو بزرگ که بدون اغراق، همتا ندارند. یکی در سرودن غزل عاشقانه و دیگری در ارائه غزل عارفانه:

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ      قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

(حافظ،142:1389)

شاید از بخت بد و شوریده خواجو بوده که بین دو قله بزرگ ادب فارسی واقع شده است: سعدی پیش از او و حافظ پس از او، میدان دار بلاغت شده اند و طبیعی و معلوم است که یک شاعر هر چند هم توانا و بلیغ باشد، در برابر کلام معجزه نشان و آسمانی حافظ نمی تواند برابری کند و همه می دانیم که هنر، همشهری و هم ولایتی نمی شناسد هر که بهتر سروده بیشتر عزیز و معروف می شود!

اما روزگار، هرکسی را به قدر پایه و مایة هنرش، سرانجام ارج می نهد. گرچه خواجو به طور قطع در غزل به پای حافظ نمی رسد و حافظ نه تنها از خواجو بلکه از همه شاعران روزگار پیش از خود، بجز سعدی، یک سر و گردن بالاتر است، اما زیادی آثار خواجو و شمّ خدادادی او در بکارگیری صنایع لفظی و معنوی و صوربلاغی گوناگون از تشبیه و استعاره و شقوق آنها و بهره جویی از مجاز و کنایه پس از دو صور خیال یاد شده و گزینش تراش ترین واژه ها و ترکیبات و به کارگیری شیواترین، پخته ترین و زیباترین توصیفات و صوربلاغی در محور معنایی و بلاغی کلام و انتخاب موزون ترین و خوش آهنگ ترین بحور عروفی برای ارائه غزلیّات و تنوع بحور استفاده شده و احاطة او بر علوم و فنون ادبی و استادی مسلم او و اشراف او بر معانی بلاغی آیات و شماری از روایات و نیز آگاهی از تفاسیر عرفانی برکلام خدا و شناخت دقیق و صحیح فنون بلاغت در قرآن و زبان عربی و پس از آن در ادب فارسی و دارابودن حافظه قوی و طبع نیرومند و ذوق توانا در ارائه و خلق شیواترین و برگزیده ترین غزلیّات که مشحون به تصاویر زیبایی از زندگی آدمی از پیدایش او برگردة این کره خاکی و زیست پرهنگامه و غوغای او در پهنه خاک و گذر از خاک بر افلاک و نشیب و فرازهای عاشقی و کشاکش عشق در عاشق و محبوب و توصیفات بیشتر و بیشتر و گوناگون از زیبایی های معشوق و رازو نیاز عاشق با محبوب و پیوند برجستگی های معنایی و بلاغی و نهایتاً صورخیال برگرفته از چهره معشوق و پیوند این صور با پدیده های طبیعت و درآمیختن نمادهای طبیعت با نعمت هاي خدادادي در وجود انسان و صدها پديده و عنصر زيبا و چشم گير و چشم نواز و شگفت آفريده و شمار بسياري از صُوَر نمادين و بلاغي، آري اينها همه و نيز جزء اينها، آنچه كه ديوان او را مشحون به لطايف و ظرايف خيال كرده است، روزگاري طولاني است كه خوانندگان و پژوهندگان در غزليات و ساير آثار او را، بیخودانه به خويش مشغول داشته است.

شايد تنها حسن شعر خواجو به ويژه در حوزة غزل سرايي اين باشد كه پژوهنده پس از مطالعة ديوان خواجو و مرور مستمر به اغلب سروده هاي عاشقانه او، ذهنيت و نظرش اغلب به نفع خواجو عوض مي شود و او را از هر آنچه معرّفي كرده اند، بهتر و استادتر مي بيند و مي داند. افزون بر اينكه برخي از غزليات خواجو همچون غزلي با مطلع زير:

صبحدم دل را مقيم خلوت جان يافتم        وز نسيم صبح،بوي زلف جانان يافتم

(خواجو،337:1389)

جزو غزليّات برجسته سبك عراقي است و به جرات مي توان گفت كه پس از شعر سعدي و حافظ، مي توان  اين غزل و امثال آن را نمونه هاي خوبي از بلاغت و صورخيال در شعركهن و سبك عراقي به شمار آورد.

بي شك خواجو در علم معاني و بيان، به ويژه به راز و رمزها و ظرايف و دقايق علم بيان آشنايي داشته است و اين مدعا با مطالعة شمار بالايي از غزليات او با هدف جُستن و پژوهش انواع صور  بلاغي برجسته در ديوان او،عايد خواننده و پژوهنده مي شود.خواننده كم كم خواجو را در ارائه يك معنا و يا يك مفهوم به طُرُق گوناگون، استاد و ماهر مي بيند. مگر نه اين است كه در تعريف علم بيان مي گوييم: اداي يك معنا و مفهوم به صورت های گوناگون و بليغ و زيبا (سميعي،209:1384)و نيز “اداي معناي واحد به طُرُق مختلف (شميسا،12:1371). و مگرنه اين است كه همة مولفان علم بيان، در تعريف علم بيان، جمله و تعريفي در همين حد ومرز گفته اند. وآيا غير از اين است كه خواجو گاه در يك غزل يك معناي برجسته بلاغي، به چند گونه و با چند ساختار از مقولة تشبيه و استعاره و… بيان كرده است؟

يكي ديگر از برجستگي هاي غزليّات خواجو، تسلّط و آگاهي او از لغت عرب و آيات قرآن و حكايات و وقوف او بر چند و چون قهرمانان داستانهاي عاشقانه و غير آن است. وسعت اطلاعات اين شاعر كرماني بر مباحث اسطوره و تاريخ و شناخت از مسائل مربوط به علوم قرآني و نيز تاريخ ايران باستان و تاريخ ايران تا زمان و روزگار او و نيز تاريخ اسلام و اطّلاع از زندگي شخصيّتهاي بزرگ اسلامي، شعر او به ويژه غزليات او را بيشتر از حوزه حدس و گمان و اظهارنظر پيش از مطالعه، خواندني تر و شنيدني تر نموده است.

باري موضوع اين پايان نامه، كه اين صفحات به عنوان مقدمّه اي بر اين تحقیق است، آنگونه كه از زمینة بحث معلوم مي شود، پژوهش در صوربلاغي و ديوان غزليّات خواجوي كرماني است. شاعري كه براي به دست دادن و گزينش شماري از هر نوع صورت بلاغي و بياني در ديوان غزليات او، نيازمند جُستن مستمّر و پي جويي و غور و غوص در تك تك ابيات ديوان او نيست. خواننده هر جاي ديوان غزليّات اين شاعر كرماني را باز كند، درست بازكرده و به مقصد و منظور خود در كار بلاغت وجُستن نقاط و نمونه هاي برگزيدة بلاغت و صورخيال در اشعار او شده است. كمتر غزلي از خواجو را مي توان سراغ داد كه مشحون به انواع صوربلاغي نباشد. بدون مجامله،اين سراينده در پرداختن به صور خيال و ارائه تابلوهاي رنگارنگ و گوناگون با دستمایة بلاغي و بياني توجّه و تعهّد داشته است و اين يكي از برجستگي هاي بلاغي غزليات اين شاعر است.

ديوان غزليّات خواجو، نمونه بسيار خوبي براي نشان دادن و ارائه اغلب صورخيال است.اينكه با قيد”اغلب” به اين سخن عنوان شد، به اين جهت است كه برخي از صورخيال چه در حوزه تشبيه و چه در استعاره و چه حتّي مجاز و كنايه به فراواني و انبوهي همانند ساير صورخيال نيست. مثلا تشبيه تمثيل يا تشبيه معقول به معقول و معقول به محسوس و نيز كنايه از نوع تعريض و رمز و مجاز با علاقة آمر و مأمور و يا با علاقه ماكان و مايكون و يا طبع و عدم تكرار هرگز به بسامد ساير صوربلاغي نيست و اين امري طبيعي است چرا كه به عنوان مثال تشبيه معقول به معقول و كنايه از مقولة رمز و تعريض اصولاً بسيار در شعر همة شاعران بدون استثناء كم و گاه شماري از صوربلاغي ياد شده در حدّ و مرز يكي دو نمونه در يك ديوان است. اصولاً تشبيه معقول به معقول تشبيه زيبا و دل نشينی نخواهد بود و نخواهد شد و مجاز به علاقة مايكون، طبعا در ادب فارسي، گذشته از چند نمونه تكراري كمياب است. بنابراين آنچه را از صوربلاغي در ديوان غزليات خواجو كم و يا نمي بينيم؛ امري  طبيعي است كه در مورد ساير ديوان هاي شعر كهن نيز مصداق دارد.

مطلب براي نوشتن و ارائه به خواننده زياد است امّا در مقدّمه، جاي طرح و بررسي همة مسائل مربوط به صورخيال و بلاغت نيست.بنابراين با همين مختصر،مقدمه را به پايان مي بريم و طرح مسائل عمدة صوربلاغي ديوان خواجو به مباحث،فصول، بخش هاي موردنظرو خاصّ هر يك از صورخيال، موكول مي كنيم.

1-2-بيان مساله:

در اين پايان نامه سعي شده است پژوهش نسبتاً جامع، مفيد، برجسته و سنجيده اي درباره ويژگي هاي بياني و صورخيال ديوان غزليّات خواجوي كرماني، با تكيه بر بسامد بالايي از ابيات غزليّات او در مورد هر يك از شقوق و نمونه هاي صوربلاغي و ارائه نكات قوّت و بلاغت آنها؛ توجه به ساختار لفظي و معنايي هر يك از صورخيال موردنظر در هر بيت انجام گيرد و به محضر دوست داران علم بيان در شعر كهن و ويژگي هاي صورخيال در غزليّات خواجو كه نمونة برجسته اي از شاعران و گويندگان سبك عراقي محسوب مي شود، اهدا شود.

نگارنده پايان نامه در فصل هاي جداگانه، هر يك از صورخيال را با انواع و اقسام آن، نخست با تكيه بر تعريف و توضيح آنها از كتب معتبر بيان و ارائه ابياتي از شاعران كهن درباره صورت بلاغي موردنظر، ذهن و ذوق خواننده و پژوهندة صورخيال در شعركهن را، با آن شِگِرد بياني و هنربلاغي، آشنا و مانوس كرده و با تكيه و تأكيد و مرور بر نمونه هاي آن صورت بلاغي در سروده هاي برجسته و ممتاز شعركهن، در مجموع آشنايي كافي و شناخت نسبتاً جامعي براي خواننده و علاقه مند به دريافت فنون بلاغت در شعر، آماده كنيم. در كش و قوس و فراز و نشيب مطالعه مستمّر نمونه ها، مطالعه كننده به كم و كيف هنرمندانه، هريك از ابيات در خصوص تاكيد و برجسته نشان دادن يك صورت بلاغي، آشنا خواهد شد و با توجّه و تكيه بر اندوخته هاي ذهني و ذوقي خود و تجزيه و تحليل بلاغي و بياني هرمثال، كم كم ذوق پژوهنده تلطيف يافته و ارائه بهترين و زيباترين مثال هاي بلاغي، برتوان او را شناخت برجستگي هاي بلاغي در اقسام تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، افزوده و به مرور، ذهن و زبان و ذوق و طبع او را در شناخت امتيازها و نقاط قوّت زبان فراهنجاري و ادبي در مقايسه با زبان روزمره و ارجاعي، تقويت نموده و زمينه شناخت كامل و تشخيص غث و سمين(بد و خوب) صورخيال در ديوان غزليّات خواجوي كرماني و ارزيابي بياني جامع از سروده هاي اين شاعرو نيز تسلط و توانمندي او را در ارائه فراهنجاري ها و ساختار شكني هاي زبان ادبي روزگارصورت مي گيرد خود و نيز مقايسة آفرينش هاي ادبي او در گونه گونه هنرهاي بلاغي و بروز ظهور و قوّت و ضعف او صورت می گیرد و از همين رهگذر، سنجش و مقايسه او با شاعران روزگار خود و تقليد او از شاعران گذشته و نيز مشعله داري و برجستگي و استادي او براي سرايندگان پس از او و چگونگي الهام و فرايافت شاعران پس از وي از سبك آفرينش صورخيال در غزليّات او رخ مي دهد.

براي نمونه مي توانيم مبحث تشبيه را عنوان كنيم:

– خواننده حتي مبتدي، نخست با معناي لغوي و بياني تشبيه و اركان و طرفين تشبيه در قالب چند مثال و ارائه چند بيت، آشنا مي شود. پس با شناخت تشبيه و اركان آن، تشبيه فشرده را تعريف مي كنيم و در كنار آن،  تشبيه بليغ و صريح را و اينكه تشبيه لزوماً فقط به مشبه و مشبهٌ به نيازمند است و بس و تشبيهي بليغ است كه تنها اين دو ركن را داشته باشد.اضافۀ تشبیهی را در همین مقطع عنوان می کنیم و این که ساختار تشبیه در قالب اضافه تشبيهي، ساختاري بليغ و گوياست. با ذكر انواع ساختارهاي اضافه تشبيهي، در رابطه با تقدم و تاخر مشبه و مشبهٌ به، هنرمندانه بودن، قابل انعطاف بودن و تراكم معناي بلاغي و بياني در اين ساختار،  معلوم مي گردد. سپس اين كاركرد اضافه تشبيهي به اجمال در شعركهن بررسي مي گردد و اين نكته كه به علّت قابل انعطاف بودن و كم واژگاني اين تركيب علّت حضور آن در جاي جاي مصراعهاي شعر غنايي و عاشقانه است.

دنباله بحث تشبيه با ذكر انواع تشبيه از محسوس و معقول و نيز با توجّه به ساختارآن، اقسام تشبيه از مقوله مفرد غيرمقيد و مفرد مقيد و مركب و ارائه تشبيهات مفرد به مقيد و مقيد به مفرد و مفرد به مركب و مركب به مركب، خواننده را با كيفيّت مقوله هاي طرفين تشبيه و ساختار دستوري و واژگاني هر يك،آشنا مي كند. به دنبالة اقسام تشبيه از اين منظر، مي پردازيم به گونه هاي تشبیه ديگر كه در كتب بيان ذكر شده است: تشبيه جمع، تسويه، مفروق، ملفوف مشروط، خيالي، وهمي و… در پايان نظر اجمالي درباره بسامد حضور انواع اين صورت بلاغي در شعر كهن بويژه در سبك عراقي به طور اجمال و در شعر خواجو به گونه اخصّ و تاكيد و توجّه خواننده براين مطلب كه خواجو به كدام يك از انواع تشبيه بيشتر گرايش و توجّه داشته و در آفرينش كدام گونه از آنها موفق بوده است؟

ساير ساختارهاي بلاغي نيز به همين سياق و روش، مورد كاوش و پژوهش و حتي بازنگري واقع مي شود. بازنگري بدين جهت كه معلوم نيست همه اظهارنظر و ابراز باورهاي بياني و بلاغي پژوهندگان صحيح بوده باشد و با ملاك ها و معيارهاي كتب بياني مطابقت داشته باشد. از اين منظر كه اتفاقاً مساله مهم و مقطّع تعيين كننده اي است.

به عنوان مثال، ما در كتب بيان استعاره مصرّحه اي به نام استعارة مصرحه نمادين نداريم در حالي كه برخي از استعاره هاي خواجو جنبة نُماد دارند و نماد يك پديده اند. مثلا هر جا کمند مي گويد يعني”زلف”، “خط” يعني “مورخطِ”  چهرة محبوب و منظورش از”درج عقيق”بدون استثنا، لبهاي محبوب است. بنابراين كم كم واژه ها و تركيبات ياد شده هر كدام نماد يك پديده شده اند و ذكر آنها در شعر، خواننده را طبعاً به ياد پديدة ديگر مي اندازد.

نكته ديگر در بيان مساله،  چگونگي بهره جويي خواجويي كرماني از خيل عظيم صورخيال است. طبعاً وزن و قافيه شعر يك محدوديت هايي براي سراينده ايجاد مي كند. شاعر بايد با توجه به وزن غزل و قافيه اي كه براي آن در مصراع نخست برگزيده است،  مفاهيم بلاغي و غير آن و صور بلاغي را از هر شق و گونه اي كه هستند در وزن تعيين شدة غزل خويش بگنجاند.  معلوم است كه قافيه در دو واژه كه واژگان قافيه ناميده مي شوند و در پايان دو مصراع بيت نخست غزل مي آيند. معلوم مي شود و قوافي تا پايان غزل به مصراع هاي زوج يعني آخر ابيات غزل انتقال مي يابد. قافيه ممكن است يك هجاي بسته باشد مثلا “شد” با “خود” اگر قافيه شوند، هِجاي قافيه مي شود”ءد” كه زود تمام مي شود و كشدار و ممتد و گوش نواز نيست و نمي توان در آواز و در تحرير از آن سود جست. اما اگر دو كَلمة ساحلها و مشكلها “و يا تنها كلمه “مشكلها” قافيه باشد، معلوم است كه چهچه خواننده صداي كشدار و ممتدي ايجاد مي كند كه گويي تمامي ندارد.و خوانندة آواز در تحرير از آن بسي سود مي جويد و در موسيقي نيز چنين واژه هاي ممتدي در پايان ابيات كلّي به سازو برگردان ساز كمك مي كنند و بيخود نيست كه نخستين غزل حافظ، اين همه در آواز، گل كرده است، چرا همة شرايط آواز را از وزن دل نشين و گوش نواز و قافيه كشيده و ممتد كه صداي زنگ دارش گويي تمام شدني نيست مثل تلنگري كه به جام برنجي بزنند تا يك دقيقه صداي زنگ آن تلنگر را مي شنوند.

خواجو، بدون اغراق و مجامله در لغت و ادب فارسي تبحّرو مطالعة مستمّر، ژرف و مداوم داشته است و با حافظة قوي همه آثارادبي و تاريخي گذشتگان را خوانده بوده است و حتي اينگونه كه از اطلاع رساني اشعارش معلوم مي شود با تبحّر در زبان و ادب عربی، تفاسيرقرآن و تاريخ آن روزگار و نيز با توجّه به مثنوي هاي داستاني او مانند هماي و همايون و روضه الانوار و سام نامه و… اطلاعات مطالعات پيوسته و گسترده و گوارا در رابطه با داستانهای  نمای غنايي و حماسي و اسطوره و تاريخ –اسطوره، خوانده و از نظر دقّت گذرانده بوده است.

سازش و پردازش كلامي و بديعي و بياني خواجو در حوزه غزلّ سرايي مساله اي است كه با يك مطالعة چند ساعته عايد خواننده مي شود و دامنة بهره جويي اين شاعر از عناصر بلاغي و ساختارهاي بياني كه شماري از آنها آفريدة ذهن و ذوق و طبع خود اوست، بسيار گسترده است. كافي است شعر غنايي خواجو را با سلمان ساوجي كه هم دورة اوست مقايسه كنيم و ببينيم چه فاصله و تمايزي بين آفرينش هاي بياني و بلاغي او و ديگر هم عصرانش وجود دارد.

در بيان مساله، شيوه هاي تخيّل و پردازش احساس و عاطفه در ساختارهاي كلامي از تركيب اضافي و وصفي و گروه هاي اسمي و وصفي و ارائه صورخيال زيبا درساختارهاي ياد شده، شعر او را جاي جاي،غزل در پي غزل و بيت در پي بيت، برجستگي بياني و بلاغي داده است و اگر قله شعر عرفاني حافظ پس از خواجو از بطن و متن شعر و ادب پارسي،سر بر نمي كرد، وجود نازنين خواجو و شعر غنايي او،تحت الشعاع هنر خواجه قرار نمي گرفت و بيش از آنچه كه معروف شده، مشهور وصيت شهرتش روزگار ديرين و گذشته را بيش از آنچه رخ داده است، فرامي گرفت.

با نگارش اين چند صفحه، بيان مساله پايان نامه موخر اما روشنگر و برجسته، صرت پذيرفت و براي خوانندة اين پايان، معلوم گشت كه نگارنده در پي چه مقصد يا مقاصدي است؟

ضمنا رقم زن اين سطور،  كوشيده است كه گزيده ترين ابيات غزليّات اين شاعر را براي تفهيم نكات بلاغي وي، برگزيند و از مطرح كردن و ارائه كردن ابيات تكراري تا آنجا كه ممكن بوده است، پرهيز شده و تنها در مواردي كه دو يا سه صورت بلاغي در بيت مجتمع بوده است، آن را در مباحث گوناگون از تشبيه و استعاره و… ناگزیر مطرح نموده است.

1-3-اهميّت و ضرورت و اهداف تحقيق:

هدف و مقصد از نگارش اين پايان نامه اين بود تا تحقيق و پژوهشي نسبتاً جامع با سند كاوي و بازنگري، واكاوي،  پژوهش و ارزيابي بسامدهاي نسبتاً چشم گير و بالاي صوربلاغي و بياني در اشعار ديوان غزليّات خواجوي كرماني صورت گيرد و نمونه هاي هر يك از اقسام ساختارهاي لفظي و معنايي علم بيان يعني تشبيه، استعاره، مجازو كنايه با انواع و اقسام هر يك از صورخيال ياد شده در تك تك ابيات ديوان وي، بررسي، كاوش، مقايسه و نوشته شود.

معلوم است كه يك صورت بياني يا بلاغي را شاعر ممكن است به گونه هاي مختلف و با ساختارهاي متنوع، بيان و ارائه كند. اين افت و خيز و گوناگوني در كيفيّت ارائه، به حال و وضع روحي و رواني و حتّي به شب و روز و فصل سال و احياناً خوشي ها و ناخوشي ها و سلامت جسمي و رواني و نيز درگیري با مرض و ناسازگاري جسمي و مسافرو يا ساكن و مقيم بودن و حتّي محيط جغرافيايي يعني سرزميني كه خواجو در آن برهه از زمان اين غزل يا غزليّات را مي سروده و پر بودن كيسة صله اي كه از سلطان دريافت داشته و خالي بودن آن، بستگي دارد.مثلا اشعاري كه خواجو در زمان اقامت در بغداد در كنار دجله سروده است و با آنچه در كنار آب وركن آباد و سروهاي ناز شیراز از طبع توانا و ذوق خويش پرورده و نظم داده است با آنچه در سفرهاي دور و دراز كه احياناً با ناكامي هايي مواجه بوده، سروده است، فرق كلّي دارد. خواجو چند بار در غزليّاتش از كرمان گله كرده است:

چو در اين مرحله، خواجو اثر گنج نيافت        ترك اين منزل ويران نكند چون نكند

(خواجو،238:1389)

و يا: خواجو اين منزل ويران نه به اندازه توست     از اقاليم جهان خطّة  كرمان كم گير

(خواجو،273:1389)

خوب معلوم است كه اين دلتنگي به صورت هاي گوناگون،  حوصله  توان شاعر را در سرودن و در مثنوي ها و پي گیري داستان و شاخ و برگ دادن به هر يك از فراز و نشيب هاي آن، كم و كمتر مي كند و شاعر منتظر گشايش و كسب توان و نيرو و حوصله و شرح صدر با تجديد خاطره هاي زندگي و مواجه شدن با فرازهايي از يك زندگي نو و احيانا فاصله گرفتن از دست ممدوح.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه صور خيال در غزليّات نظيري نيشابوري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122