پايان نامه صور خيال در غزليّات نظيري نيشابوري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه صور خيال در غزليّات نظيري نيشابوري  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه صور خيال در غزليّات نظيري نيشابوري  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل او ل: كليات تحقيق
1-1. شرح و بيان مسأله‌ي پژوهش    4
1-2. ضرورت و اهميّت موضوع تحقيق    5
1-3. اهداف تحقيق    5
1-4. سوالات تحقيق    5
1-5. پيشينه‌ي علمي موضوع تحقيق    5
1-6. روش تحقيق    6
فصل دوم: شرح احوال و زندگاني نظيري نيشابوري
2-1. زندگي نظيري نيشابوري    8
2-2. نگاه نظيري نيشابوري به شاعران متقدم    11
2-3. سبك شعري نظيري نيشابوري    12
2-4. ويژگي‌هاي سبك هندي    13
2-5. ويژگي‌هاي بيان نظيري نيشابوري    15
فصل سوم: تشبيه، تمثيل و اسلوب معادله
3-1. تشبيه    18
3-2. تقسيم‌بندي تشبيه براساس مفرد و مركب بودن    25
3-3. انواع تشبيه بر پايه‌ي وحدت و تعدد طرفين    32
3-4. تشبيه بليغ    35
3-5. تمثيل و اسلوب معادله    36
فصل چهارم: استعاره
4-1. استعاره    43
4-2. بخش اول: استعاره‌ي مصرحه    44
4-3. بخش دوم: استعاره‌ي مكنيه    54
4-4-بخش سوم: تشخيص    55
4-5. بخش چهارم: اضافه‌ي استعاري    58
فصل پنجم: كنايه
5-1. كنايه    61
5-2. انواع كنايه    61
5-3. گونه‌هاي كنايه بر پايه‌ي وسائط    62
5-4. كنايه بر پايه‌ي مكنّيٌ عنه    66
5-5. عناصر كنايه در غزليّات نظيري نيشابوري    70
5-6. عناصر قرآني    71
5-7. عناصر اساطيري    72
5-8. عناصر تاريخي    72
5-9. عناصر آداب اجتماعي، مذهبي و عاميانه    74
5-10. مجاز    75
5-11. علاقه‌ي حال و محل يا ظرف و مظروف    76
5-12. علاقه‌ي كليت و جزئيت    80
5-13. علاقه‌ي ماكان و مايكون    82
5-14. علاقه‌ي سببيت يا علت و معلول    85
5-15. مجاز به علاقه‌ي لازميت و ملزوميت    85
5-16. مجاز به علاقه‌ي آليت    88
5-17. علاقه‌ي خاص و عام    89
نتيجه گيري    90
منابع:    93

منابع:

قرآن كريم

آذر بيگدلي، لطفعلي‌خان، تذكره آتشكده، چاپ اول تهران، انتشارات روزنه، 1377.

آهني، غلامحسين، معاني و بيان، مدرسه‌ي عالي ادبيات و زبان‌هاي خارجي، 1357 .

ابن رشيق قيرواني، العمده في المحاسن الشعر آدابه و نقده، به تصحيح محمد محيي‌الدين عبدالحميد، قاهره، 1955

احمدنژاد، كامل، فاطمه صنعتي نيا، منطق الطير، انتشارات زوار، تهران، 1384.

العلوي، الطراز، معجم البلاغه، العربيه ترجمه: طبانه، بدوي، 1997

انوشه، حسن، اصطلاحات و تعبيرات، ناشر سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1376.

پورنامداريان، تقي، سفر در مه، تهران: انتشارات نگاه، 1381.

تبريزي، محمدحسين بن خلف، برهان قاطع، متخلص به برهان، به اهتمام دكتر محمد معين، چاپ چهارم، با تجديدنظر كامل، تهران:‌ اميركبير، 4 ج، 1361 .

تجليل، جليل، معاني و بيان، مركز نشر دانشگاهي، 1370.

جرجاني، عبدالقاهر، اسرار البلاغه، ترجمه دكتر جليل تجليل، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1366

___________، دلايل الاعجاز، ترجمه و تحشيه‌ي دكتر سيدمحمد رادمنش، مشهد: آستان قدس رضوي، 1368

حسن‌پور آلاشتي،حسين، طرز تازه، انتشارت سخن،‌چاپ اول، تهران، 1384.

خرمشاهي، بهاء‌الدين، حافظ‌نامه، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ 11، 1379 .

دايره المعارف فارسي، به سرپرستي غلامحسين مصاحب، تهران، فرانكلين، ج 1، 1345؛ ج2، 1356.

دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ناشر دانشگاه تهران، موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، 1325.

رجايي، محمدخليل، معالم البلاغه، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز، 1340.

زرين‌كوب،عبدالحسين، سيري در شعر فارسي، چاپ چهارم، (اول سخن) 1384.

زماني، كريم، شرح جامع مثنوي معنوي، دفتر اول و دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، 1378 .

شفيعي كدكني، محمدرضا، صورخيال در شعر فارسي، تهران: انتشارات آگاه، 1388 .

________________، ادوار شعر فارسي، تهران: انتشارات سخن، 1376 .

________________،موسيقي شعر، انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران، 1368.

________________،شاعر آينه‌ها، انتشارات آگاه، تهران، 1371.

شميسا، سيروس، بيان و معاني، تهران: انتشارات ميترا، 1384.

__________، بيان، تهران: انتشارات فردوس، 1376.

__________، فرهنگ اشارات ادبيات فارسي، انتشارات فردوس، تهران، 1376 .

__________، فرهنگ تلميحات، نشر ميترا، بهار 1387.

صفا، ذبيح‌الله، تاريخ ادبيات ايران، ، انتشارات فردوس، چاپ اول، 1378 .

_______، حماسه‌سرايي در ايران، (سه جلدي) چاپ چهاردهم، تهران: ققنوس،، 1374.

  چكيده

نظيري نيشابوري از شاعران برجسته‌ي سال‌هاي آغازين قرن يازدهم هجري است كه ديوان وي را مجموعه غزليات، قصايد، قطعات، ترجيعات و رباعيات تشكيل مي‌دهد در ديوان وي 564 غزل وجود دارد كه از جنبه‌هاي مختلف شايسته‌ي بررسي و توجه بيشتر هستند. يكي از اين جنبه‌ها حوزه‌ي بيان است كه اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست، غزل نظيري نيشابوري از هر جهت شايسته‌ي تحليل و بررسي است اما خصيصه‌ي ادبي مخصوصاً حوزه‌ي بيان آن متمايزتر است و به غزليات وي رنگ و بوي خاصي بخشيده كه در اين پايان‌نامه به بررسي آنها پرداخته شده است. اين پايان‌نامه در پنج فصل بررسي و تنظيم شده كه فصل اول شامل كليات و تعاريف است كه به شرح و بيان مساله، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف تحقيق، كاربرد نتايج تحقيق، پيشينه‌ي علمي موضوع، فرضيه يا سئوال‌هاي تحقيق و شرح روش تحقيق مي‌پردازد، فصل دوم به زندگي‌نامه‌ي نظيري نيشابوري، آثار، دانش و آگاهي او و تاثير و تأثرش بر شعراي قبل و بعد از خود تنظيم شده است. اما تنه‌ي اصلي اين پايان نامه از فصل سوم  شروع مي‌شود كه از سه بخش تشبيه، اسلوب معادله، تمثيل ، فصل چهارم استعاره و فصل پنجم كنايه و مجاز تشكيل شده است. مبناي كار تقسيم‌بندي تنه‌ي اصلي پايان‌نامه همان تقسيم‌بندي رايج در علم بيان است با اين تفاوت كه اسلوب معادله و تمثيل را با توجه به زيرساخت تشبيه بودن‌شان زيرمجموعه‌ي تشبيه آورديم.  نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه آرايه‌هاي مذكور به غزليات نظيري نيشابوري غناي خاصي بخشيده است.

واژه‌هاي كليدي: نظيري نيشابوري، صورخيال، تشبيه، استعاره، تمثيل

مقدمه

بي‌توجهي شاهان صفوي نسبت به ادب غنايي سبب مهاجرت شاعران ايراني به سرزمين هند شد و دليل ديگر اين مهاجرت اين بود كه شاهان گوركاني با تشويق و ترغيب شاعران فارسي زبان محفل شعر و شاعري را گرم نگه داشته بودند و اين باعث به وجود آمدن سبك هندي با مشخصه‌هاي خاص خود شد كه از جمله‌ي ويژگي‌هاي آن نازك خيالي، دقت نظر، ظرافت در گفتار، توجه به زبان كوچه و بازار و … مي‌باشد، نظيري نيشابوري از جمله شاعراني است كه از سبك هندي پيروي كرده و ديوان او مشتمل بر 564 غزل مي‌باشد كه در تك تك غزلياتش ويژگي‌هاي خاص سبك هندي را گنجانده است.

اين پايان‌نامه پژوهشي در صور خيال غزليات نظيري نيشابوري است، براي بررسي جنبه‌هاي زيبايي شناختي و ويژگي‌هاي صورخيال، ابتدا شواهد تمام صورت‌هاي خيالي استخراج گرديده و بسامد هر كدام از انواع مختلف صور خيال مشخص شده است، در ارزيابي جلوه‌هاي هر كدام از آن صورت‌هاي خيال انگيز در غزليات نظيري نيشابوري، ابتدا تعريف آنها مطابق آن چه در ميان علماي علم بيان مشهور است ارائه شده است. در هر فصل تلاش شده تا كاربرد هر كدام از انواع صورخيال، براي خواننده معلوم گردد. از آنجا كه استشهاد ابيات و شواهد زياد، موجب گسيختگي رشته‌ي انديشه‌ي خواننده و افزايش حجم پايان‌نامه مي‌شد، تنها به ذكر چند شاهد مثال به همراه تصوير آن بسنده كرده و در پايان براي جلوگيري از تكرار فقط تعداد هر آرايه را شمرده و در مجموع ذكر نموده‌ايم. كه تشبيه با 27 درصد بالاترين فراواني را به خود اختصاص داده است و بعد از آن اسلوب معادله و تمثيل با 20 درصد فراواني و استعاره با 20/19 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند براي انجام اين پژوهش ديوان «نظيري نيشابوري» تصحيح و تعليق محمدرضا طاهري چاپ موسسه‌ي انتشارات نگاه (1389) را اساس كار خود قرار داده‌ايم. در فصل اول كليات و مباني پژوهش، بررسي شده است، كه در آن به شرح و بيان مسئله پژوهشي، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف، كاربرد نتايج، پيشينه‌ي علمي موضوع، سؤال‌ها و فرضيه‌ها و شرح روش تحقيق پرداخته است. در فصل دوم شرح احوال و زندگي نامه‌ي نظيري نيشابوري بررسي شده و سپس سبك هندي و شاخصه‌هاي مهم آن و تأثير آن بر نظيري نيشابوري تحليل شده است. در فصل سوم، عناصر صورخيال بررسي شده كه شامل بخش‌هاي مختلفي است در بخش اول تشبيه و انواع آن بررسي شده كه تشبيه بليغ بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. بخش دوم بررسي اسلوب معادله و تمثيل مي‌باشد. فصل چهارم كه به استعاره تعلق دارد و به بررسي انواع استعاره‌ي مصرحه‌، مكنيه، اضافه استعاري و تشخيص مي‌پردازد. فصل پنجم كنايه است كه كنايه از ديدگاه‌هاي مختلف، تلويح، ايما، رمز و تعريض بر اساس مكنّي عنه و مكنّي به و سپس از ديدگاه كنايه از اسم، كنايه از صفت و كنايه از فعل بررسي كرده‌ايم اما در بخش مجاز هر چند برخي علما آن را به عنوان صورخيال قبول ندارند. به خاطر علاقه‌ي شباهت آن نتوانستيم از ذكر اين بخش صرف نظر كنيم.

در اين تحقيق سعي شده از طريق  روش‌ توصيفي، استفاده از منابع كتابخانه‌اي و در صورت لزوم استفاده از داده‌هاي آماري براي پرسش‌هاي مطرح شده در بخش اهداف تحقيق پاسخ مناسب و به جا داده شود.

قبا گر حرير است گر پرنيان        به نــاچار حشوش بود در ميان

تو گر پرنياني نيابي مجوش      كرم كار فرماي و حشوش بپوش

فصل اول :کليات تحقيق

1-1. شرح و بيان مسأله‌ي پژوهش

صور خيال در كنار زبان، موسيقي، عاطفه و محتوا يكي از عناصر اساسي شعر و بررسي آن يكي از مباحث اصلي در نقد آثار ادبي و حتي بررسي سبك شعري شاعران است. اهميّت موضوع صورخيال تا جايي است كه تعدادي از علماي قديم و استادان معاصر آن را فصل مميّز شعر از نظم دانسته‌اند. بررسي دقيق صور خيال نتايج مثبت سبك‌شناسي بسياري دارد. نظيري نيشابوري يكي از شاعران تواناست كه شعر او از جنبه‌هاي مختلف داراي ارزش و شايسته‌ي نقد و بررسي است، لذا پژوهشگر در اين پژوهش با عنوان «بررسي صورخيال در غزليّات نظيري نيشابوري» بر آن است تا ضمن آشنايي با سخن وي انواع گوناگون صورخيال را در غزلياتش بررسي كند كه سرشار از باريك‌انديشي‌ها و تصاوير تخيلي لطيف و جذاب است و با چگونگي شكل‌گيري تصاوير خيالي در غزليات اين شاعر بزرگ امّا گمنام آشنا شده و با تحقيق و بررسي منابع معتبر و متعدد علم بيان گونه‌هاي تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز، اسلوب معادله و تمثيل را تعريف كرده و مصداق‌هاي هر كدام را در بخش غزليات مشخص نمايد. پژوهشگر خود را ملزم مي‌داند كه مطالب و اطلاعات هر چند مختصري را پيرامون سخن نظيري نيشابوري بيان كند تا خواننده از اين راه با فكر و انديشه‌ي نظيري نيشابوري بهتر آشنا شود. و نيز در اين پژوهش مشخص خواهد شد كه بسامد كدام يك از عناصر خيال در شعر نظيري نيشابوري برجسته‌تر و بالاتر است؟ او چگونه شاعري بوده است و چه تفكراتي داشته؟ چه مضاميني بيشتر در شعرش دريافت مي‌شود؟ از كدام شاعران تأثير پذيرفته است؟ اشعار وي مخصوصاً غزلياتش چه تأثيري بر خوانندگان آن داشته است؟ كه پژوهنده با مطالعه‌ي غزليات نظيري نيشابوري پس از شناخت دقيق، صورخيال آنها را يادداشت ‌برداري نموده و با شناخت اين تصاوير تخيلي درك معاني زيبا و لطيف اشعار نظيري نيشابوري براي خواننده آسان شده است.

1-2. ضرورت و اهميّت موضوع تحقيق

عنصر خيال در شعر فارسي همواره جايگاه مهمي داشته است و در برخي دوره‌ها اين جايگاه بلندتر به نظر مي‌رسد از جمله در سبك هندي كه فهم دقيق معاني متون ادبي و اشعار شاعران و لذّت بردن از آن‌ها در گرو شناخت و تشخيص صورخيال است بررسي صورخيال در شعر نظيري نيشابوري كمك مي‌كند تا به اوضاع و احوال شاعر، و طريقه‌ي استفاده از تصاوير خيالي در قرن دهم و يازدهم بهتر پي ببريم و ديگر با فهم بهتر سبك شعري اين شاعر به خواننده اين غزلّيات كمك شده باشد.

1-3. اهداف تحقيق

1- فراهم آوردن زمينه‌ي شناخت و نحوه‌ي استفاده‌ي نظيري نيشابوري از عناصر خيال.

2- شناساندن شعر نظيري نيشابوري از طريق بحث در صور خيال.

3- شناخت نوع نگاه شاعر به پديده‌هاي اطراف خود.

4- تعيين بسامد نوع صور خيال در شعر نظيري نيشابوري.

1-4. سؤالات تحقيق

1- جايگاه صور خيال در غزل نظيري نيشابوري كجاست؟

2- بسامد كدام يك از گونه‌هاي خيال در ديوان او بيشتر است؟

1-5. پيشينه‌ي علمي موضوع تحقيق

در حوزه‌ي صورخيال تحقيقاتي در قالب كتاب، پايان‌نامه و مقاله انجام شده است، و از اين آثار مي‌توان به كتاب‌هاي ارزشمندي اشاره كرد كه مي‌توانند زيربناي تحقيق حاضر باشند، در زمينه‌ي علم بلاغت كتاب «اسرار البلاغه عبدالقاهر جرجاني» كه به بررسي تصاوير خيال‌انگيز و آوردن شاهد مثال‌هايي به زبان عربي پرداخته است. كتاب «معالم البلاغه» اثر محمد خليل رجايي، «ابداع البدايع» شمس العلماي گرگاني و … كتبي هستند كه در زمينه‌ي علم بيان نگاشته شده‌اند و در اين پايان‌نامه هم در تعريف عناصر بياني مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اما در زمينه‌ي ديوان نظيري نيشابوري كارهايي انجام گرفته است كه در اين پايان‌نامه از آن‌ها استفاده شده است عبارتند از:

1- بررسي بيان در شعر نظيري نيشابوري، بهناز پوررضا كهيازي به راهنمايي دكتر محمدحسين حائري- دانشگاه علامه طباطبايي 1388

2- صورخيال در غزل‌هاي نظيري نيشابوري، نويد احمدگل

3- بررسي ارسال المثل، تشبيهات بليغ و مضامين تازه در شعر نظيري نيشابوري، محمدمهدي خطيبي، رساله دكتري به راهنمايي دكتر احمد رنجبر 80-1379

4- مجموعه مقالات همايش سه روزه‌ي نظيري نيشابوري در شهر دهلي

5- تشبيه و استعاره در ديوان نظيري نيشابوري پروين محمدباقري دانشگاه آزاد كرج به راهنمايي دكتر ماهيار

1-6. روش تحقيق

اين تحقيق به صورت توصيفي و به روش كتابخانه‌اي انجام مي‌گيرد؛ مطالعه و يادداشت‌برداري از كتاب‌هايي كه در حوزه‌ي بلاغت نوشته شده است و استخراج تصاوير خيال‌انگيز زيادي كه در غزليّات نظيري نيشابوري وجود دارد و سپس تحليل هر كدام از ابيات كاري است كه در اين پايان‌نامه انجام پذيرفته است. تحليل و تجزيه‌ي اين عناصر در ديوان نظيري و با راهنمايي‌هاي اساتيد راهنما و مشاور انجام پذيرفته است. در تمام تحقيق اعدادي كه داخل كمانك قرار گرفته‌اند، عدد اول شماره بيت و عدد دوم شماره غزل است.

 فصل دوم :شرح احوال و زندگاني نظيري نيشابوري

2-1. زندگي نظيري نيشابوري

نظيري نيشابوري از شاعران برجسته‌ي سال‌هاي آغازين قرن يازدهم هجري است؛‌ «اسم شريفش محمدحسين است، خاقان اقاليم سخنوري و سلطان ممالك معني پروري بوده» (داغستاني، 1384: 2280).

«برخي تذكره نويسان زادگاه او را «جوين» دانسته‌اند» (طاهري، 1389: ش) اما آنچه مشخص است خود نظيري نيشابوري به هيچ عنوان به جوين اشاره نكرده است؛ بلكه بارها به نيشابور اشاره داشته است. سال تولدش به درستي مشخص نيست و حتي در اشعارش به اين موضوع اشاره نكرده است. «نظيري نيشابوري در اوايل سن جواني به عنوان تجارت از خراسان به آذربايجان آمده و مقبول خاص و عام شده است» (آذر بيگدلي، 1377: 145) و هر چند زندگانيش با بازرگاني آغاز شد، از همان ابتداي حيات به كسب علم و ادب پرداخت و زبان به شاعري گشود و در ديار خود نام برآورد. در سفر بازرگانيش به جز بازرگاني، به معاشرت با شاعران و تمرين شاعري و جواب گفتن غزل‌هاي ديگر شعرا پرداخت و در محفل‌هاي ادبي مطرح شد. نظيري نيشابوري «به سال 932 يا 933 سفر هند در پيش گرفت و در اگره به خدمت ميرزا عبدالرحيم خان پيوست و اولين قصيده‌ي خود را در ستايش او سرود و افتخار ملازمت وي را حاصل كرد. چند سال بعد (1002 ه‍( به زيارت حرمين رفت و در بازگشت از سفر حج به احمدآباد گجرات وارد شد و از اين پس محل اقامت دائم نظيري نيشابوري احمد‌آباد گجرات شد. او تا اواخر حيات خود هيچگاه از دو پيشه‌ي اصلي خود بازرگاني و مديحه سرايي دست باز نداشت مگر آنكه در مدت اقامت خود در احمدآباد گجرات به انديشه‌ي آموختن زبان عربي و دانشهاي ديني و يا افزودن اطلاعات خويش در باب آنها همت گماشت. عربي را نزد شيخ غوني مندوي مؤلف كتاب گلزار ابرار آموخت و شيخ در آن كتاب از نظيري نيشابوري ياد نموده است. در حديث و تفسير از محضر مولانا حسين جوهري استفاده كرده در سال 1020 آخرين بار به احمدآباد گجرات بازگشت و گويا در همان جا ماند تا به سال 1021 درگذشت. او را در محله‌ي تاجپوره‌ي احمد‌آباد به خاك سپردند گورش برجاست و گنبدي بر آن ساخته‌اند»، (صفا، 1378 :901).  به هر حال نظيري نيشابوري در زمان خود از شاعران نام آور بوده است.

به قول مؤلف تذكره‌ي عرفان «هنگامه‌ي شعر و صحبت در منزل او گرم بود و آنچه از تجارت و زراعت حاصل او مي‌شد همه را صرف فقرا و احباب مي‌كرد». معهذا با دستگاه سلطان هم قطع رابطه نكرد و گهگاه از گجرات به اگره مي‌آمد و در مقابل مدايح خويش جوايز و صلات ارزنده دريافت مي‌كرد. چنانكه جهانگير پادشاه يكبار به خاطر قصيده‌ايي كه در مدح او به تتبع انوري نظم كرده بود هزار روپيه با اسب و خلعت به وي جايزه داد. مولانا نظيري نيشابوري در صنعت زرگري نيز وقوف داشت. او قسمتي از اوقات فراغتش را نيز صرف تعليم حديث و تفسير كرد. ديوان او كه شامل قصايد و غزليات و تركيب‌بندهاست مهارت او را در شعر نشان مي‌دهد. در توصيف حالات وجداني طرز بيان نظيري نيشابوري با قدرت و ظرافت بسيار مقرون است و غالباً اينگونه حالات را از طريق استعاره يا تمثيل به تحليل محسوسات نزديك مي‌سازد. بعلاوه در استعمال الفاظ و تعبيرات ماخوذ از زبان محاوره به طور ماهرانه‌ايي قدرت و استعداد نشان مي‌دهد (زرين كوب،‌ 1384: 132).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه صور خيال در غزليّات خواجوي کرماني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122