پايان نامه ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ضررهاي جمعي در مسئوليت مدني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
الف- بيان مسأله    2
ب ضرورت تحقيق    2
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه    3
د–نوآوري در تحقيق    3
ه- اهداف مشخص تحقيق    3
و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران    3
ز-  سؤالات اصلی تحقیق    4
ح-  فرضيه‏هاي تحقیق    4
ط-روش شناسی تحقیق    4
فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان
مبحث اول- مسئولیت مدنی    7
بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی    8
بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی    8
بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی    9
الف- وجوه مشترک    9
ب- وجوه افتراق    10
بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری    10
الف- وجوه اشتراک    11
ب- وجوه افتراق    11
مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی    12
گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی    13
گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد    13
مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی    14
گفتار اول- نظریۀ تقصیر    14
گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)    14
گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق    15
مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی    16
گفتار اول – وجود ضرر    16
بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت    18
الف- ضرر مادی    18
1- ضرر به عین    18
2- ضرر به منفعت    18
2-1-فوت منفعت    19
2-2-عدم النفع    20
2-3- تفویت منفعت    21
2- 4- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت    21
2-5- فرصت های از دست رفته    22
ب- ضرر معنوی    23
1- مفهوم زیان معنوی    23
2 – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی    24
3- مصادیق خسارت های معنوی    26
3-1- صدمات جسمی و جانی    26
3-2- تضییع حقوق مالکیت فکری    27
3-2-1- مفهوم مالکیت فکری    27
3-2-2- انواع حقوق مالکیت معنوی    28
3-2-2-1-مالکیت صنعتی    29
3-2-2-2- مالیکت ادبی- هنری    29
3-2-3- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران    30
3-2-4- نقص های قانونی    30
بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده    31
الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی    31
ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی    32
1-  مفهوم شخص حقوقي    32
2- قواعد مشترك اشخاص حقوقي    32
2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی    32
2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص    33
2-3- اصل حاكميت قانون    34
3- اقسام اشخاص حقوقي    34
3-1- اشخاص  حقوقی حقوق عمومي    34
3-2- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي    35
3-2-1- شركت‌هاي تجاري    35
3-2-2- مؤسسات غيرتجاري    36
3-2-3- موقوفات    37
3-2-3-1- وقف عام    38
3-2-3-2- وقف خاص    38
4- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي    38
5- مسئوليت مدني اشخاص حقوقي    39
6- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي    40
6-1- نظريه پذیرش مسئولیت كيفري اشخاص حقوقي    40
6-2-نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي    41
6-3- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ساير كشورها    42
6-4- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران    43
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها    44
الف- ضرر شخصي    44
ب- ضرر جمعی    45
بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه    46
گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار    50
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار    50
بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار    50
گفتار سوم- احراز رابطه سببیت    51
بند اول- نظریه برابری اسباب    52
بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب    53
بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی    54
بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه    55
بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر    56
فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران
مبحث اول- ضرر جمعي و مبانی آن    59
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي    59
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی    62
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي    64
بند اول- وجوه اشتراک    64
بند دوم- وجوه تمایز    64
گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی    66
بند اول-مفهوم معاصر حق    67
الف-نسل اول حق‌ها    67
ب-نسل دوم حق‌ها    68
ج-نسل سوم حق‌ها    69
بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی    69
مبحث دوم-  اقسام و گستره ضررهای جمعی    74
گفتار اول- ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل    75
بند اول- ضرر معنوي به اشخاص غیرمتشکل    75
بند دوم- ضرر مادي به اشخاص غیر متشکل    76
گفتار دوم- ضرر جمعي اشخاص متشكل    77
گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی    77
بند اول-ضررهای زیست- محیطی    77
الف-زمينه اجتماعي تحقق حق بر محیط‌زیست    79
ب-نقد نظريه جمعي بودن حق بر محیط‌زیست    81
1-گستردگي صاحبان حقوق    81
2-گستردگي موضوع    81
3-نفي تعلق حق بر جامعه    82
4-تضعيف حقوق بشر    82
ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست    83
1-مقتضيات زندگي مدرن و حق‌هاي جديد    83
2-مفهوم حقوقي جامعه و فرد    83
3-شكل‌گيري مؤلفه‌هاي جديد حق بر محیط‌زیست    84
بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران    85
الف- تخريب محیط زیست    85
1- مفهوم جرم تخریب:    85
2- عنصر مادی جرم تخریب    86
ب- شكار و صيد غیرقانونی    87
ج-تخريب جنگل‌ها، درختان و مراتع    89
د-خرابكاري در وسائل و تأسيسات مورد استفاده عمومي    90
هـ-اقدامات عليه بهداشت عمومي    91
و-تخريب اموال تاريخي و فرهنگي    92
بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی    93
الف-آزادي تجمع و تظاهرات    93
ب-آزادي تشكل    94
ج-تشكل هاي خاص    94
د-آزادي فكري    94
هـ-آزادي اطلاعات    95
و- آزادي انديشه و عقيده    96
ز- آزادي بيان    96
گفتار اول- شیوه های جبران    97
بند اول- پرداخت پول    97
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران    100
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران    102
بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن    102
گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی    102
بند اول- اصل پیشگیری    102
بند دوم- اصل احتياط    102
مبحث چهارم- دعوای جمعی    104
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعواي جمعي    104
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی    104
بند اول- خواهان در دعواي جمعي    110
الف-در حقوق ایران    110
ب- در اسناد بین المللی    112
ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی    116
بند دوم- خوانده دعوای جمعی    117
گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی    119
بند اول- حقوق امریکا    120
بند دوم- حقوق انگلستان    120
بند سوم- حقوق فرانسه    120
بند چهارم- كبك كانادا    124
گفتار چهارم- رويه قضايي حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران    125
فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول:خلاصه فصول    129
گفتار اول: خلاصه فصل اول    129
گفتار دوم- خلاصه فصل دوم    132
مبحث سوم: پیشنهادات    140
منابع و مآخذ    142
چکیده انگلیسی    II

منابع و مآخذ

نصراصفهاني ، احمد، بهره‌مندي از محيط زيست سالم، حق بنيادين همه نسل‌ها، خبرنامه كانون وكلاي دادگستري‌، شماره 44، اسفند 1388،

بونفو،ادواردو، آشتی انسان با طبیعت، ترجمه صلاح الدین محلاتی، انتشارات جهاد کشاورزی،چاپ اول،1384

جعفري،امین، حقوق كيفري كسب و كار، چاپ اول، تهران، شهر دانش، 1393،

مارک، انس،فاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم،1375

صانعي،پرویز،|قوق جزاي عمومي، تهران، گنج دانش، جلد دوم، چاپ پنجم، 1372،

جبران خسارت ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران 7/6/1389 ، بی نام

مدني، جلال الدین،حقوق مدني، انتشارات پايدار، 1385،

رحيمي، حبیب الله،صفايي،حسین، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات وابسته به اوقاف و امور خيريه، چاپ پنجم، 1392،

صفائی ، حسن،دوره مقدماتی حقوق مدنی ، انتشارات میزان ، چاپ سوم ، 1379،

میرحسینی ،حسن،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی ، انتشارات میزان ، جلد اول ، چاپ دوم ،1384،

بادینی ،حسن ،فلسفه مسئولیت مدنی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ، 1384

عمید، حسن،فرهنگ لغت عمید، چاپخانه سپهر تهران، چاپ هشتم، 1375

عميد، حسن،لغت‌نامه عميد، انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، 1375،

نگین تاجی،حسن، مطالبه خسارت عدم النفع، تعالی حقوق، ماهنامه آموزش دادگستری کل استان خوزستان، سال دوم، آذر ماه 1386،

امیری ،حسنعلی، پیش درآمدی بر حقوق و مالکیت ، ایسکانیوز ،30فروردین 1390

خلیلی ،حسین، مالکیت فکری و سرقت آثار هنری و ادبی ،12مرداد 1392

میر محمد صادقی، حسین،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ

میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان،چاپ چهاردهم، 1393

میرحسینی،حسین،مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی،انتشارات میزان،جلد اول،چاپ دوم،1384،ص19

میرصادقی،حسین، تحلیل مبانی حقوقی جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم

،بشریه،حسین،نظریه های دولت،نشرنی، چاپ پنجم،1385

صفايي،حسین، رحيمي،حبیب الله، الزامات خارج از قرارداد، سازمان چاپ و انتشارات اوقاف و امور خيريه، چاپ پنجم، 1389،

بهرامی، حمید، سوء استفاده از حق ، چاپ دوم ، تهران ، موسسه اطلاعات ،1370

بهرامی، حمید ، بیمه ی عدم النفع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و دوم، شماره 4، زمستان 1386، شماره سلسل 88،

بهرامی، حمید احمدی،مسئولیت مدنی،نشرمیزان،چاپ دوم،1390

کرد، حمیدرضا ، تخریب اموال دولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی1389

بهرامي احمدي، حميد ، مسئوليت مدني، نشر ميزان، چاپ دوم، 1390،

دسترسی به اطلاعات محیط زیستی، دکرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، حقوق زیست محیطی بشر،چاپ اول، انتشارات دادگستر1389

اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت، جلد اول، قم، انتشارات زرين، چاپ دهم،1387

روایتی از انتقال آثار صد هزار ساله ایران به انگلیس و فرانسه، روزنامه ایران،9/4/1382

شکاری، روشنعلی، مقاله عدم النفع، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران شماره 52

زاهدی،رها، ذاکریان ، مهدی ، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین الملل، نشر میزان،چاپ اول،1383

امامی ؛ سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ 26 ، 1385

قاری سید فاطمی ، سید محمد،« در تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصرحق، تعهد، آزادی،برابری و عدالت»مجله تحقیقات حقوق، بهار1380، شمارگان33و34

هاشمی، سید محمد،حقوقی بشر وآزادی های اساسی، نشر میزان،چاپ پنجم،1384

قاسم زاده، سید مرتضی، الزام ها و مسئولیت های مدنی بدون قرارداد، انتشارات میزان 1387، چاپ دوم،

صفايي، سيدحسن، قاسم‌زاده، سيد مرتضي ، اشخاص و محجورين، انتشارات وزارت فرهنگ، چاپ هفتم، 1382،

عبادی ، شیرین ، حقوق ادبی وهنری ، تهران ، انتشارات روشنگری ، 1369.

علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جلد اول، بخش آرای کیفری،شرکت سهامی انتشار،چاپ اول،1348

امیری، عبدالمجید ، قائم مقامی، حقوق و تعهدات، جلد اول، نشریه میزان، چاپ دوم،1385

اميري قائم‌مقامي، عبدالمجيد، حقوق و تعهدات، جلد اول، نشريه ميزان، چاپ دوم، 1385،

شمس، عبداله ، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات دراک، چاپ هفتم، 1384،

مشهدی، علی، حق بر محیط زیست سالم، نشر میزان،چاپ اول،1392.

نسیم، فر علی ،«حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست» انتشارات مجد،چاپ اول،1389

اکبری ، علیرضا ، فصلنامه کتاب ، حق مولف در اینترنت ، شماره 65، بهار 1385،

لایقی ،علیرضا ، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی ، تهران ، خاه کتاب ، اردیبهشت 1381

نوروزی ، علیرضا ، حقوق مالکیت فکری ، حق مولف و مالکیت صنعتی ، تهران ، نشر چاپار، چاپ دوم ، 1381

ابراهیم گل، علیرضا مسئولیت بین المللی دولت،چاپ پنجم، تهران، شهر دانش،1392 .

علیرضا باریکلو، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، 1389، چاپ سوم،

مشهدي، علي،‌ ترمينولوژي حقوق محيط زيست، انتشارات خرسندي، 1389،

گرجی ازندرياني، علي‌اكبر، تكثر و تنوع هنجارها در حقوق فرانسه، مجله تحقيقاتي حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 50، پاييز 1388،

باريكلو، عليرضا، مسئوليت مدني، چاپ سوم، نشر ميزان، تهران، 1389

فرحناكيان، فرشيد، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، نشر ميزان، 1387، چاپ اول،

شایگان،فریده، حق توسعه، طرح ارتقاء حقوق بشر و دسترسی به عدالت نشر گرایش، چاپ اول،1388

دالوند، فضل الله، تقسیم مسئولیت مدنی، اصفهان – انتشارات دادیار، 1386، چاپ اول،

افتخار مهری، گودرز، در« حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار» مجله حقوقی دنشکده حقوقی دانشکده شهید بهشتی با شماره1388،50

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382 چاپ سیزدهم،

حبیبی، محمد حسن، در بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی در نشریه حقوق اساسی ش1،1382

حبیبی، محمد حسین، «حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1382،60

گودرزی، محمد رضا، قانون مجازات فرانسه،انتشارات سلسبیل، معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ اول روزنامه همشهری،11/8/1390

مختاري، محمد، دوستدار، آرمان، دعواي گروهي،‌حقوق كيفري اقتصادي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ضميمه درس، 1391

معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، جلد سوم، 1371،

اردبيلي، محمدعلي، حقوق و جزاي عمومي، تهران، انتشارات ميزان، جلد دوم، چاپ هفتم، 1383،

شفیعی شکیب ، مرتضی ، حمایت از حق مولف ، قوانین ملی و مقررات بین المللی ، تهران ،خانه کتاب ،1381

راستين، منصور، مقررات كيفري بازرگاني، تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، 1385، جلدو دوم،

طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی حقوق بشر، دانشگاه تهران،1382

مهدی ، موسوی شهری ، موضوع حقوق مالکیت فکری و تاثیر آن بر دانشگاه و صنعت ،2دی1392

شهیدی مهدی، ؛ آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، انتشارات مجدف چاپ دوم، 1383

کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، جلد چهارم ، چاپ ششم ،

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرار داد ، انتشارات تهران ، چاپ هفتم ، 1386

کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار،

کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ هفتم، 1382،

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1391،

چکیده

«ضرر جمعي» اصطلاحي است كه به تازگي در حقوق ايران ورود پیداکرده. اين عبارت درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زيان مادي يا معنوي به شخص و يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌شود، «ضرر شخصي» محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق قواعد عمومي مسئولیت مدنی به آن رسیدگی مي‌شود. اما «ضرر جمعي» جماعت كثيري را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد. در ضرر جمعي، زیان به عده‌اي از افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر جمعي را به «ضرر جمعي اشخاص متشكل» و «ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل» تقسيم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند و قسم دوم زیان به جمعيت‌هايي می رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان . حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران این دسته از زيان‌ها تصويب نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گیرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي، ضرري است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي است. بنابراین، نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.

کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.

مقدمه

الف- بيان مسأله

همواره زیان متوجه شخص یا اشخاص معین و محصور نیست. گاه قربانیان یک عمل یا زیان دیدگان محدود ومعین نیستند و حداقل به جمع گسترده ای از اشخاص ضرر وارد می آید. جبران ضرر های شخصی که مشمول قواعد عمومی است، اما در رابطه با چگونگی و مرجع ذیحق در مطالبه جبران ضررهای جمعی، حقوق ایران دارای ابهامات چشمگیری است. بنابراین، لازم است موارد بسیاری در این زمینه مورد بررسی واقع شود

موضوع ضررهای جمعی و پیامدهای آن، در میان مباحث مسئولیت مدنی از جمله مسائل بحث برانگیزی است که امروزه در محافل حقوقی مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته است . از آنجا که به طور کلی، مسئولیت مدنی وسیله ای برای جبران ضرر و حفظ حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شناخته شده است، و به رغم اینکه این نوع جبران تا کنون نتوانسته حقوق حقه و تضییع شده افراد را بطور کامل جبران نماید، اما کشورهای مختلف گام های مؤثری در این راستا برداشته اند.

در حقوق کشور ما نیز، در حال حاضر جبران ضررهای جمعی ، توسط تعداد اندکی از اساتید حقوق مطرح شده است. برهمین اساس، در این تحقیق سعی گردیده تا روشی مناسب برای جبران این نوع خسارت ارائه شود و همچنین تلاش شده تا از نظرات و پیشنهادات اهل فن در ایران و تعدادی از کشورهای دیگر جهت ارائه راهکارهای مناسب و رفع ابهام های موجود، در حد امکان و توان و با توجه به منابع تحقیقی موجود، به گونه ای مناسب ارائه گردد.

ب ضرورت تحقيق

مساله جبران ضررهای جمعی و مسئولیت های مدنی آن در عصر کنونی یکی از مسائل مهم  ومبتلابه است که ضرورت انجام تحقیقی مناسب را می طلبد و نیز با توجه به این که در حال حاضر رویه قضایی واحدی در این زمینه وجود ندارد، در این تحقیق سعی گردیده تا راهکارهای مناسب برای جبران ضررهای جمعی و مسئولیت های مدنی ارائه گردد. در واقع، این موضوع توجه وافری را می طلبد تا بتوان حقوق ازدست رفته جامعه ای را که اشخاص به تنهایی قدرت استیفای حق خودرا ندارندرامطالبه و برای گروهی خاص این توانایی قانونی را پذیرفت،

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

با عنایت به این که در مورد موضوع ارائه شده کتابی خاص تا کنون به چاب نرسیده و نیز مقاله ای در داخل کشور دراین باره منتشر نگردیده است و تنها برخی از حقوقدانان اشاره ای گذرا به موضوع داشته اند؛ سعی برآن است، که تحقیقی در خور و مناسب برای مجامع علمی ارائه شود.

د–نوآوري در تحقيق

با توجه به نیاز جامعه این، تحقیق در پی آن است که با طرح موضوع تازه و به روز مسئولیت جمعی، در راستای توسعه قواعد و مباحث مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی قدم برداشته، و با استفاده از نظر حقوقدانان برجسته وبا ارائه راهکارهای مناسب، این نیاز واقعی و ضروری جامعه را پاسخ مناسب دهد.

ه- اهداف مشخص تحقيق

ارائه مقاله ای مناسب در خصوص جبران ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی در حقوق ایران .

ایجاد انگیزه برای پیشبرد و تقویت جبران های مربوط به ضررهای جمعی در حقوق ایران .

ارائه راهکارهای مناسب در برخورد با دعاوی مربوط به زیانهای جمعی در محاکم قضایی ایران .

ارائه تحقیقی کاربردی و مناسب برای مراکز علمی و پژوهشی و رفع نسبی نواقص پژوهشی درباره موضوع.

آگاهی بخشیدن به جامعه حقوقی در خصوص جبران این نوع ضررها و پیامدهای آن در مسئولیت مدنی.

و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران

هدف از ارائه این تحقیق کمک به جامعه علمی و حقوقی کشور و ارائه راهکارهای مناسب و قابل استفاده در محاکم قضایی می باشد.

ز-  سؤالات اصلی تحقیق

مفهوم ضررجمعی در رابطه با ضرر شخصی چیست؟

ارکان مسولیت مدنی در وقوع ضرر جمعی به چه صورت است؟

در دعاوی ضررجمعی، دادگاه باید به نفع چه کسی عامل زیان را محکوم به جبران خسارت کند؟

راهکارهای جبران زیانهای جمعی کدامند ؟

ح-  فرضيه‏هاي تحقیق

ضرر جمعی و ضرر شخصی از حیث محصور و معین بودن یا نبودن زیان دیدگان از یکدیگر متمایزند، زیرا ضرر جمعي، به همه یا عده‌اي از افراد جامعه و يا گروهي كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها و … هستند، وارد می شود.

ارکان مسولیت مدنی درضررهای جمعی، همان ارکان عام مسولیت مدنی است. اما تطبیق این ارکان گاه نیازمند توجیهات و ارائه مبانی جدید است.

درضررهای جمعی دادگاه باید به نفع شخص حقوقی که اعضای آن از زیان جمعی متضرر شده اند، حکم صادر کند.

برای جبران زیانهای جمعی، می توان بسته به مورد، از الزام عامل زیان به از بین بردن منشا زیان و جلوگیری از تداوم زیان، انتشار آگهی عذرخواهی، پرداخت مال به شخص حقوقی که اعضای آن از عمل زیان دیده اند، انجام کارهای دارای منفعت عمومی و کاهش آثار ناشی از زیان و … بهره برد.

ط- روش شناسی تحقیق

اساساً روش تحقیق روش کتابخانه ای است و تحلیل و تجزیه اطلاعات، به صورت تحلیلی و توصیفی و در آن از شیوه های زیر بهره برداری شده است:

استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه شخصی و کتابخانه دانشگاه .

استفاده از مجلات و جزوات تخصصی حقوقی و سایت های حقوقی تخصصی.

استفاده از نرم افزارهای حقوقی قابل دسترس.

بهینه سازی مساله مورد تحقیق از تئوری تا نظریه در قالب ارائه راهکارهای مناسب.

مبحث اول- مسئولیت مدنی

از آنجا که موضوع تحقیق حاضر از مباحث مسئولیت مدنی است، نخست لازم است تا مفهوم مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرارداده و معانی مختلف این اصطلاح را ارزیابی و تفاوتهای آن را با مسئولیت کیفری و اخلاقی بیان نماییم.

گفتار اول- مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه

قبل از ورود به بحث پیرامون واژه مسئولیت، باید مروری اجمالی نسبت به سابقه و مفهوم این اصطلاح داشته باشیم. در قانون ایران که غالباً بر گرفته از حقوق  فرانسه و فقه اسلامی است این واژه مسیر پر فراز و فرودی را طی نموده است، تا اینکه امروز توانسته آرام آرام رد پایی از عدالت اصلاحی[1] را در حقوق مدون ایران به جا گذارد.

واژه مسئولیت نه در حقوق روم و نه در حقوق فرانسه، تا اواخر قرن هجدهم به مفهوم امروزی مورد استفاده قرار نگرفته بود. در حقوق روم واژه (Respondere) که به معنی ضامن بکار رفته استنباط متفاوتی از معنای مسئولیت را در بر داشته و معنای نزدیک تر به واقعیت آن مکافات دادن بوده است. اما از اواخر قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده اصطلاح «مسئول» به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش می بایست پاسخگو باشد، در اخلاق مذهبی رواج داشته و بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق، وارد اخلاق عرفی شد و معنای پاسخگو در مقابل وجدان را گرفت. در نهایت به معنی کسی که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش می بایست پاسخگو باشد وارد علم حقوق شد.

شاید بتوان ادعا کرد که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته و پرداخته ذهن حقوقدانان قرن نوزدهم بوده است. امروزه در قلمرو حقوق هنگامی که این اصطلاح به کار می رود بیانگر تکلیفی است که وارد کننده زیان در مقابل شخص زیان دیده (مسئولیت مدنی) یا در قبال جامعه (مسئولیت کیفری)  به عهده دارد .

در اسلام معنای مسئولیت حقوقی، را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. ضمان به معنای بر عهده گرفتن، ملزم و کفیل شدن است که در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه ای که به سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد و نزدیک به معنای ( تعهد ) و ( الزام و التزام ) در حقوق است .[2] در قانون مدنی ایران در عنوان های باب اول و دوم قانون مذکور، که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات خارج قرار داد است، واژه مسئولیت مشاهده نمی گردد. اما در برخی از قوانین مختلف[3] می توان به این واژه اشاره کرد. این اصطلاح امروزه در قانون بابی تازه را برای خود گشوده، تا بتواند مدافع بیشتر و بهتر حقوق شهروندی باشد .

به هرحال، حقوق مسئولیت مدنی دارای دو معنای عام و خاص است، که در ادامه به تبیین بیشتر آن می پردازیم.

بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی

در مفهوم عام، مسئولیت مدنی به هرگونه تعهدی اطلاق می گردد، که قانون برعهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند، اعم از اینکه این تعهد ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. پس مسئولیت به این معنا هم شامل مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد می گردد که متعهد، متحمل آن می شود و هم دربرگیرنده مسئولیت مدنی غیر قراردادی است که تابع قواعد عمومی است.

بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به معنای خاص تنها شامل مسئولیت غیر قراردادی است. در حقوق ایران مشهور حقوقدانان در نوشته های خود معنای خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند.[4] از دیدگاه حقوقدانان در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنای خاص که موضوع اصلی مسئولیت مدنی است در نظام های حقوقی متفاوت تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده که غالباً کافی و وافی به نظر نرسیده و حتی دشواری تعریف به حدی مشهود بوده که عده ای از حقوقدانان را از ارائه تعریف مسئولیت مدنی منصرف نموده و ترجیح داده اند تا مستقیماً وارد بحث ماهوی مسئولیت مدنی شوند. همچنین به نظر می رسد که حقوق دانان هنوز در این زمینه نتوانسته اند به اتفاق نظر و اجماع برسند. به عنوان مثال مسئولیت مدنی را گاه التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که درنتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است، تعریف نموده اند. و در جای دیگرگفته اند: «مسئولیت مدنی هر موردی که شخص ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.»[5]

آنچه مسلم است این دسته از تعاریف به دلیل عدم جامعیت و مانعیت منتقدان را وادار به نقد نموده است. زیرا غالباً اسلوب تمامی تعاریف حول محور جبران خسارت می گردد. در حالی که به نظر می رسد اساس مسئولیت مدنی چیزی فراتر از جبران خسارت است.1

واقعیت امر این است که مسئولیت مدنی با ماهیت اجتماعی خود، در طول تاریخ پا به عرصه ظهور نهاده و تا ابتدا و انتهای این نهاد با تعیین حدود و ثغور آن روشن نگردد، نمی توان از آن اصطلاح که خود در هاله ای از ابهام است، توقع داشت که عدالت روشنی را برای جامعه به ارمغان آورد. شاید این ادعا مبالغه آمیز نباشد که عده ای دفاع مشروع، توزیع ضرر و حفظ نظم در جامعه را هم زیر مجموعه مسئولیت مدنی می دانند. پس با این نگاه دیگر نمی توان در تعریف مسئولیت مدنی عنوان نمود که: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیست. این تعریف، درست مثل این است که در تعریف فیزیک بگوییم ریاضی نیست.

بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی

مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی دارای وجوه اشتراک و اختلافی هستند، که در ادامه خواهد آمد.

الف- وجوه مشترک

درواقع، هر جا مسئولیت مدنی پا به عرصه وجود می گذارد باید به دنبال رنگ و بویی از اخلاق بود و این ندای اخلاق است که حکم می کند هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری برساند و در صورت بروز زیان حتماً باید عامل، آنرا بر طرف و جبران کند و گاهی این ندای درونی بی نیاز از  دست بند و پابند و استفاده از جبر، آن چنان تأثیر شگرفی در سرشت افراد می گذارد که هیچ نیازی به ضابط، دادرس و حصار و زندان احساس نمی گردد و همان سرزنش و نکوهش درونی کافی است تا همه در امنیت زندگی کنند.

[1] این نوع عدالت درصدد برقراری ، برابری به دلیل انتقال ناروای منابع و دارایی از فردی به فرد دیگر است و بالزام وارد کننده زیان و جبران خسارت زیان دیده عدالت  برقرار می شود : حسن بادینی  ، فلسفه مسئولیت مدنی ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ، 1384 ، ص 91.

[2] همان ص 29 – 24 .

[3] از جمله ماده 335 وعنوان های فصل سوم کتاب دهم جلد دوم قانون مدنی که در ارتباط با اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم است ، همچنین در مواد 315 ، 332 ، 333 ، 334 ، 666 ، 673 ، 1215 ، 1238 ، 1239 واژه مسئولیت استفاده شده  و در قانون مسئولیت مدنی مصوب 17 اردیبهشت 1339 و همچنین در قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذر ماه 1347 و فصل سوم  قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ماه 1319 .

[4] حسن ، بادینی ، پیشین ص 323 و 32 .

[5] ناصر ، کاتوزیان ، حقوق مدنی الزام های خارج از قرار داد ، انتشارات تهران ، چاپ هفتم ، 1386 ، ص 46 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل اقتصادي مسئوليت مدني ناشي از توليد دارو و مقايسه آن با نظام FDA
 • پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از مالکيت تأسيسات صنعتي نفت و گاز با بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس
 • پايان نامه مسئوليت مدني مربيان ورزشي
 • پايان نامه مسئوليت مدني توليد کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122