پايان نامه طبيعت در شعر قيصر امين پور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طبيعت در شعر قيصر امين پور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طبيعت در شعر قيصر امين پور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل
1-امقدّمه1
1- 1 – بیان مسأله 2
1- 2 – سؤالات اصلی 4
1- 3 – پیشینه¬ی تحقیق 5
1- 4 – حدود پژوهش 7
1- 5 – اهداف پژوهش 7
1- 6 – مراحل پژوهش 7

فصل دوم
2- چهار چوب مفهومی پژوهش: 9
2- 1- وصف برای وصف 10
2 – 2 – ذکرعوامل طبیعی برای بیان مسائل عرفانی و معارف معنوی 12
2 – 3- ذکرعوامل طبیعی ساخت تصویرهای حماسی 14
2-4- ذکرعوامل طبیعی برای بیان اوضاع اجتماعی15
2 – 5- نقش عینیّت و ذهنیّت در شعر 16
2 – 6- رابطه¬ی عشق، انسان وطبیعت 18

فصل سوّم
3- زندگی ،آثار و اندیشه¬ی قیصر امین پور 21
3 – 1 – زندگی¬ و آثار شاعر 22
3 – 2 – اندیشه 23
3- 3 – قیصر و سبک رمانتیک 28

فصل چهارم:
4 – طبیعت در شعر قیصر امین¬پور 32
4- 1 – طبیعت¬گرایی توصیفی 32
4 – 1 – 1- توصیف گزارش ¬گونه و روایی 32
4 – 1 – 2 – توصیفات ساده نمادین 35
4 – 1 – 3 – توصیف براساس شخصیت¬بخشی به عناصر طبیعت (تشخیص) 37
4– 2 – طبیعت گرایی با کارکرد عناصر حماسی 38
4- 2 – 1 – پیوند حماسه و تغزل 39
4- 2- 2 – بازتاب روح حماسی در عناصر زبانی و بلاغی 39
4-2 – 2- 1 – واژگان 41
4- 2 – 2- 2 – ایماژها و تصاویر حسّی 42
4 – 2 –3 – لحن و آهنگ حماسی 55
4 – 2 – 3 – 1 – لحن غمگینانه و سوگوارانه 55
4 – 2 – 3 – 2 – گله و شکایت 56
4 – 2 – 3 – 3 – صفا و صمیمیت 56
4 – 2 – 4 – تلفیق حماسه و عرفان 57
4 – 3 – طبیعت گرایی تألیفی وتأویلی 61
4 – 3 – 1 – تصویر رمانتیک 63
4 – 3 – 2 – فردیّت در تصویر و کارکرد ایماژها و تصاویر 69
4 – 3 – 3 – تنوّع ایماژها و تصاویر خیالی در طبیعت¬گرایی تألیفی و تأویلی 73
4 – 3 – 4 – بیان دردهای نگفتنی از راه تأویل نمادین عناصر طبیعی 78
4 – 4 – طبیعت¬گرایی شهودی 82
4 – 4 – 1 – تقابل عقل وعشق 83
4 – 4 – 2 – وحدت عارفانه با هستی 85
4 – 4 – 3 – تلفیق نگاه شهودی و اجتماعی 89
4 – 4 – 4 – تمایزهای زبانی و بلاغی در دوره¬ی شهودی 91
4 – 4 – 4 – 1 – تمایز زبانی 92
4 – 4 – 4 – 2 – ایماژها و صناعات بلاغی 96
4 – 5 – طبیعت و جنبه¬های سمبلیک آن 102
4 – 6 – عینیّت و ذهنیّت 105
4 – 7 – رابطه¬ی عشق، انسان و طبیعت 107
فصل پنجم
5 – نتیجه¬گیری 115
5 -1 – نتیجه گیری 116
5 – 2 – تحلیل نموداری 127
5 – 3 – منابع و مآخذ 128

فهرست منابع 

اخوان ثالث، مهدی  1369 )، بدعت ها و بدایع نیما یوشیج، نشرفجراسلام، چاپ اول تهران.

ارمغان، علی، ( 1386)، تصویرآفرینی درشعر قیصر،کتاب ما،کودک ونوجوان، شماره ی (123)، دیماه. ص: (64)

اقتصادی نیا، سایه، (1386) مروری برکارنامه­ی­شعرقیصرامین پور، نامه ی ­فرهنگستان 4 سال چهارم،شماره­ی( 9)، زمستان. صص: (149-138)

امین پور، قیصر، (1375)، به قول پرستو، نشر زلال، چاپ اول، تهران.

——– ، (1388  ) ، آیینه های ناگهان ، نشرافق، چاپ دوم، تهران.

——– ، (   1363 ) ، تنفص صبح ، حوزه ی هنرو اندیشه ی اسلامی، چاپ اول، تهران.

——– ، (1363)، در کوچه آفتاب ، حوزه ی هنرواندیشه ی اسلامی، چاپ اول، تهران.

——– ، (1386) ، دستور زبان عشق ، نشرمروارید، چاپ اول، تهران.

——– ،  1385، طوفان درپرانتز ، حوزه ی هنری، چاپ اول، تهران.

——– ، (1368) ، مثل چشمه مثل رود، سروش، تهران. ،

——–  ، (1380)، گل ها همه آفتابگردانند، نشر مروارید، چاپ اول، تهران.

——– ، (1387)، «مجموعه کامل اشعارقیصرامین پور»، نشر مروارید، چاپ اول، تهران

انوشه، حسن، (1381) ، فرهنگنامه ی ادبی فارسی ، دانشنامه ادب فارسی، وزارت فرهنگ وارشاداسلامی، سازمان چاپ وانتشارات، چاپ دوم، تهران.

ایران نژاد، نعمت ا… ، (1387) ، صلح در اشعارقیصرامین پور، شعردرآینه، نقد وبررسی ادبیات معاصر، عباسعلی وفایی، نشر سخن، اول،تهران .(صص:24-37)

باقری، ساعد ، (1365) ، نجوای جنون ، برگ، چاپ اول، تهران

براهنی، رضا ، ( 1380) ، طلادر مس ، زریاب، چاپ اول، تهران .

بهفر، مهری، (1380) ، عشق درگذرگاه شب زده ، نقدی برعاشقانه های معاصر»، هیرمند، چاپ اول، تهران.

پورنامداریان، تقی، ( 1381 ) ، خانه ام ابری است، انتشارات صداو سیما، سروش، چاپ دوم، تهران

——– ، (1387 ) ،  صندلی خالی ، گردآورنده جواد محقق، شکفتن در آتش، ،رسانه ی اردی بهشت، تهران صص: (30-25)

ترابی، ضیاءالدین، (1382)، رازطبیعت در شعرسهراب سپهری ،­نشریه­کیهان فرهنگی، شماره 200صص: (66-69)

——– ، (1384) ، شکوه شقایق ، نقدوبررسی شعردفاع مقدس، سماءقلم، قم.

تقی آبادی، حمید، ( 1386) ، عینیت وذهنیت در شعر امین پور ، نشریه خراسان، بیست ویکم آبانماه،21/9/1386

توکلی ، حمیدرضا،( 1386) ، درآمدی بر زیبا شناسی قیصر، فصل نامه ی هنر، شماره ی(74)، صص: (42-28)

جعفری، مسعود، (1378 )، «سیر رمانتیسم دراروپا»، نشر مرکز، تهران.

حلاجیان، علی، (1357 ) ، سیری در کوچه باغ های نیشابور ،کتاب سهند، صدا، تهران.

حسن لی،کاووس، (1383 ) ، گونه های نوآوری در شعر معاصر ، نشر ثالث، چاپ اول، تهران

درگاهی،زین العابدین،(1387) ، آزادی در سروده های قیصر امین پور، کتاب ماه ادبیّات ، شماره ی (23) پیاپی (137) اسفند ،صص :(77-66)

دهخدا، علی اکبر، (1335 ) ، لغت نامه ی دهخدا ، انتشارات مجلس، تهران

ذوالفقاری ، محسن ، سیدزهرا موسوی ،(1387) ،نقدتصویردرآیینه های ناگهان ،مجموعه مقالات ،علیرضانیکویی (گردآورنده) چهارمین همایش پژوهش های زبان وادب فارسی دانشگاه گیلان ،انتشارات دانشگاه گیلان .

رحمدل، غلامرضا، (1373 ) ، حماسه در شعر انقلاب مجموعه مقالات سمیناربررسی ادبیات انقلاب اسلامی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی، چاپ اول، قم. صص: (206-203)

رشیدی فر، عطاءا…، (1383)، مضامین قیصری و مضمون سازی در شعر قیصر امین پور، رشد آموزش زبان فارسی، شماره 72، سال هیجدهم ، زمستان . صص: (1-8)

رضی، احمد ، عبدالغفار رحیمی،(1387) ، ویژگی های زبان عرفانی شمس تبریزی ، مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره اول، پیاپی (160) صص: (214-199)

زرقانی، سید مهدی، (1384) ، چشم انداز شعر معاصر ، نشر ثالث، چاپ دوم، تهران.

سعدی، مصلح الدین، (1383 ) ، دیوان  ، بر اساس نسخه ی محمد علی فروغی، بوستان توحید، تهران

سعیدی کیاسری، هادی، (1386) ، سیرت مسیحایی قیصردر نقدوبررسی شعر قیصر امین پور ، روزنامه اعتماد، یاد نامه قیصر امین پور، سال 6 ، شماره( 1539 )، ص(12)

شاه حسینی، مهری، (1380)، طبیعت در شعر، انتشارات مهناز، چاپ اول، تهران.

شریف پور، عنایت ا… ونرگس موجدی، (1388 )،  بررسی مضامین عرفانی درشعردفاع مقدس نشریه ی ادبیات پایداری، دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره اول، پاییز (84 )

شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1380 )، صور خیال در شعر فارسی، تحقیق انتقادی و تطورایماژهای شعر فارسی و سیر و تطور بلاغت در اسلام و ایران ،چاپ هشتم، چاپ نیل، تهران.

——– ، ( 1376 )، آیینه ی برای صداها، هفت دفترشعر، سخن، تهران.

شمیسا، سیروس، (1379) ، بیان ، انتشارات فردوس، تهران.

صائب، میرزا محمد علی، ( 1333) ، دیوان » به تصحیح و مقدمه ی امیری فیروزکوهی ، خیام، تهران

عباسی، حبیب ا…، (1378 )، به کوشش دکترحبیب ا… عباسی سفرنامه باران، نقد و تحلیل گزیده اشعار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ،  نشر روزگار، تهران .

علی پور ، مصطفی، (1378) ، ساختار شعر امروز، انتشارات فردوس، چاپ اول، تهران .

عوفی، محمد، (1335)، لباب الالباب ، از روی چاپ براون وقزوینی، تصحیحات وحواشی سعید نفیسی،                 ابن سینا، تهران

فتوحی، محمود، (1387) ، سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین پور ، ادب پژوهی، تابستان و پاییز، شماره (50 )  صص:( 30- 9)

——– ،  (1385 ) ،  بلاغت درتصویر  ، سخن، چاپ اول، تهران

——–  ،  (1383 )، نگاهی در آیینه های ناگهان ، روزنامه ی هم شهری، سال دوم، شماره (505 )  سوم مهرص: (10)

——–  ، (1384 )، تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت وکارکرد  ، پژوهش های ادبی، شماره (9 و10  ) فصل نامه ی پژوهشی انجمن زبان وادب فارسی، سا ل سوم، صص: (180-151 )

قاسمی، حسن، (1384)،  صورخیال در شعرمقاومت  ، نشرفرهنگ گستر، چاپ دوم، تهران

قاسمی گل افشانی، علی اکبر، ( 1386) ، گشت وگذاری در آخرین اثرقیصرامین پور، دستور زبان عشق ،کیهان فرهنگی، شماره (254 )، صص : (71-67 )

کوشش، رحیم، (1387)، زبان شعرنیما»سفردرآیینه، نقدوبررسی ادبیات معاصر، به کوشش عباسعلی وفایی، نشرسخن چاپ اول، تهران، صص:  (397 -382 )

گرجی،­مصطفی،­افسانه امیری،­(1387)،­آیین­ آیینه­ خودرا ندیدن است­ تحلیل ­مجموعه ­اشعارقیصرامین پور بارویکرد معرفت شناسی،کتاب های ادبیات شماره پیاپی (136) بهمن صص: (59-47)

گرجی، مصطفی، (1387)، بررسی وماهیت»مفهوم دردوبیت دراشعارقیصرامین پور، مجله ی پژوهش های ادبی سال پنجم تابستان شماره ی20 صص(129- 107)

——– ، (1387 ) ، مهم­ترین­موتیف­ها و ویژگی های ساختاری دستورزبان عشق آخرین دفترشعرقیصر        امین پور، ادب پژوهی شماره 5(صص 85-72)

لنگرودی، شمس، (1370)، تاریخ تحلیلی شعرنو، نشرمرکز، چاپ اول تهران.

محدثی خراسانی، زهرا، (1389 )، شعر آیینی وتاثیرانقلاب اسلامی بر آن ، مجتمع فرهنگی عاشورا، چاپ اول، تهران.

محدثی خراسانی، مصطفی، بی تا، قیصررومی فرزندخلف شعرعرفان فارسی قیصرامین پور ، اسفند شماره (139)

محقق نیشابوری، جواد، (1387 )، شکفتن درآتش، انتشارات هنررسانه اردیبهشت، چاپ اول، تهران.

مسکوب، شاهرخ، (1373 )، داستان ادبیات وسرگذشت اجتماع ، انتشارات علمی فرهنگی :چاپ اول،تهران

منوچهری دامغانی، ابوالنجم احمد، ( 1347 ) دیوان ، به تصحیح محمد دبیر سیاقی، زوار، تهران

مهاجرانی، عطاءا…، (1375 )، افسانه ی نیما ، انشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران.

نورانی لاکدشتی ،سیدسکینه ،حسین پارسایی ،ناهید اکبری ،(1387) ، استعاره در شعر قیصر امین پور،مجموعه مقالات چهارمین همایش پژوهش های زبان وادب فارسی  دانشگاه گیلان،علی نیکویی ،(گردآورنده) ،اتشارات دانشگاه گیلان .

نوری علاء، اسماعیل، (1348 ) ، صورواسباب درشعرامروزایران  ، انتشارات بامداد، چاپ اول تهران.

نیما یوشیج، (1375 ) ، مجموعه آثارنیمایوشیج به کوشش سیروس طاهباز، (گردآورنده)چاپ چهارم، تهران

یوسفی،  غلامحسین، (1356 ) ،  برگ هایی درآغوش باد ، انتشارات توس، مشهد، جلداول،  ( 464)

——– ، (1369) ، چشمه ی روشن  ، انتشارات علمی، مهارت،  تهران

یوسف نیا  ،سعید،(1387 )، آیه های آیینه های ناگهان ، مجله کتاب ماه، ادبیات وفلسفه، شماره26، ص:(11-13)

چکیده

قیصر امین­پور یکی از برجسته­ترین شاعران پس از انقلاب اسلامی است که توانسته است سبک و طرز­تازه­ای در شعر بیافریند که هم ساختار کلی کلام خود را منسجم سازد و هم در سایه ی ساختار کلام و الگوهای ادبی، الگوی جهان­ نگری خود را براساس تجربیّات شخصی به مخاطبان خویش انتقال دهد. عناصر طبیعی نقش مهمّی در بیان اندیشه و احساس وی دارند ؛ و تصاویر شعری او غالباً با عناصر طبیعی شکل گرفته­اند . شاعردرپدیده ها و جلوه های زیبای الهی به دقّت می نگرد وباخیال دور­پرواز خود، زیبایی های شگفت انگیز پنهان در طبیعت را کشف وآن را در آیینه­ی نهان خود باز می­سازد و آن رادر لباس الفاظ وکلمات در می­آورد و در اعماق روح وجان مخاطب تاثیر شگفت برجا می­گذارد. در این رساله، دلایل رویکرد شاعر به طبیعت، چگونگی کاربرد واژگان و تصاویر شعری امین­پور ،  در دوره­های مختلف حیات شعری وی، با عناوین ذیل مورد بررسی قرار            می­گیرد: الف) طبیعت­گرایی توصیفی که شاعر در آن، با به کار گرفتن وصف­های روشن، تک­ معناودقیق و خود، تصاویری می­سازد که مقبول عقل و ادراک حسّی است. ب) طبیعت­گرایی با کارکرد عناصر حماسی که در آن، شاعر به دلیل اعتقاد خود و فضایی که در آن قرار گرفته است، واژگان و تصاویری را می سازد که بیانگر خشم و اقتدار و ستیهندگی باشد و گاه به تناسب فضای حاکم، حماسه را با تغزّل و عرفان در هم می­آمیزد و تصاویر، بار حماسی غزل را در کنار بار تغزّلی آن به خوبی به دوش می­کشند.  پ) طبیعت­گرایی تألیفی و تأویلی که در آن، شاعر به کمک عناصر طبیعی تصاویری را ارائه می­دهد که در زیر­ساخت آن، می­توان به دغدغه­های درونی شاعر و آرمان­های او پی برد. ­ت) طبیعت­گرایی شهودی که در دوره سوّم شعری او نمود پیدا می­کند، ایماژها از درون­گرایی او حکایت می­کند و دل­مشغولی وی به زبان ویژه که زبان گفتاری و امکانات معنایی و صوتی زبان است، سبک وی را به سوی طبیعی شدن سوق می دهد. ث) طبیعت و جنبه­های سمبلیک آن که در آن شاعر با  رشته­ای از ارتباطات تأویلی، مصداق­های عینی و ذهنی نمادها را به هم پیوند می­دهد و از این رهگذر، احوال درونی خود را بیان می­کند.

در دو بخش پایانی نیز به عینیّت ، ذهنیّت و رابطه­ی عشق ، انسان و طبیعت و نقش آن در اشعار قیصرامین پور پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: قیصر امین­پور، طبیعت، طبیعت­گرایی توصیفی، حماسی، تأویلی و شهودی.

 فصل اول                                    

  مقدمه

1-1-  بیان مسأله

«چهارعنصر: خاک، آب، باد، آتش، در اصطلاح فلاسفه قوّه­ی مدبّره­ی همه­ی چیزهاست ودرعالم که عبارت است از: زیرفلک قمر تا مرکز زمین و ما آنچه راعینیّت داشته باشد و در خارج از ذهن آدمی محقق گردد، را طبیعت می نامیم.» (دهخدا،1335 )

طبیعت، قسمتی از هستی است و وابسته به لحظات تفکّرانسان وجدایی ازطبیعت، یعنی جدایی از هستی، واژه­ی­طبیعت درحرکت وجودی انسان ، مثل یک جویبار روان وزلال است و­ مظاهر و تجلیّات­آن هم تداعی­کننده ی یک هستی پاک و بی­آلایش. بنابراین شاعربا اندیشیدن درباره ی طبیعت وزیستن باآن درواقع به خود می اندیشد و درخود زیست می کند و تلاش می­کند تا با هستی رابطه­ای عاطفی برقرار­کند و­روحش را به                بی­کرانگی وگسترد­گی طبیعت وعشق ، متصل کند. درمشاهده­ی مناظرطبیعی نخست ذهن شاعرازجمال وزیبایی های طبیعت متاثر­می­شود، نیروی تخیّل وتداعی­معانی و اندیشه­های مختلف، او را به عا­لمی دیگرمی­برد وشاعردرصدد برمی­آید تا آن حالت نفسانی را به دیگران القا کند وآنچه را دیده به زبان شعر، وصف کند و پیش چشم ما مجسّم نماید. بنابراین­­­­ دوعامل بسیارمهم است . یکی احوال وشخصیت گوینده ودیگرطبیعت. بادرنظرگرفتن نکات فوق که بیانگر­تاثیراحساسات، اندیشه ها وتخیّلات شاعر و توجّه به مناظرطبیعت و وصف آن هاست این نکته مفهوم می­شود که، وصف طبیعت می تواند در ردیف موضوعات شعری قرارگیرد. تجسّم مناظرطبیعت به گونه­ای­که شاعر­آنها را می بیند، نمودار آن است که انفعالات نفسانی آدمی پس ازدیدن مناظرطبیعت  به لباس­کلمات درمی­آید وباتوجه به نوع نگرش شاعر، جلوه ها وکاربردها آن در شعر نمایان می شود. به هرحال طبیعت، صحنه ی زندگی وکارگاه سرگذشت واندیشه­ی همه­ی انسان هاست. ازحماسه وجنگ، تنهایی وخاموشی، خستگی و فراق، عشق وعرفان و احساس وزیبایی« طبیعت بدون آدمی، افسرده ، بی ثمر و  بی­روح است ­هیچ قوّت ­و اقتداری­ درطبیعت ­وجودندارد ، ­مگر­ این­که ­بواسطه­ی­ سرعت­خیال ­و­­وسعت نظرتوجودپیداکند.(نیما،220:1375) در این دریافت همه­چیز ازطبیعت زنده­است وطبیعت ازبرکت وجودانسان، «خیال­تیز و دور­پرواز شاعر، زیبایی شگفت پنهان دراعماق طبیعت را کشف ­می­کند ­و درآیینه­ی نهان بین­ خود باز می سازد. انسان و طبیعت چون روح در یکدیگر حلول می کنند.» (مسکوب،51:1373)  ­نقش تمثیلی ونمادین طبیعت،درنگاه شاعران گذشته و امروز متفاوت است«درشعررسمی وکلاسیک، طبیعت حقیقتی برون ذهنی و عینی و خارجی است. زیبایی این طبیعت نیز حسی و عاطفگی است نه اندیشگی، طبیعت بستر و گذرگاه حیات است نه سرچشمه و خاستگاه اندیشه» (همان:­64) دراین نوع توصیف، طبیعت خود، بیان زیبایی است که احساس­آن­­­­ درحد ­چشم ­سر­می­ماند­­و­جان اندیشیده را دگرگون نمی­کند.» (همان:62) امّا در شعر امروزی، دریافت شاعر از شعر، اینگونه نیست بلکه حسی، عاطفی، اندیشیده، پیچیده وچند رویه است« نوع حضور طبیعت را در شعر، فقط شعرتعیین می­کند.شعری­که ازهستی­­شناسی­و نوع نگاه هنرمند مایه می­گیرد درعبارتی این شعر است که عناصر­متشکله­ی­خود،چه طبیعی و چه مصنوعی را انتخاب نموده ودر جای­خود­می­نشاند(شاه­حسینی،1380:­245) ­

قیصرامین­پور یکی ازبزرگترین شاعران دو، سه دهه­ی اخیر است که در زندگی هنری و بلکه اجتماعی، درگیر واقعیت بوده است. او از لحاظ بیان حساسیت­هایش در مواجهه با جهان و جامعه، شاعری صادق است و روح زمان به روشنی در شعرش بازتاب یافته است. شعر اوگزارش راستین مناسبات شاعر با هستی، جامعه و طبیعت است(فتوحی،1387: 9) و طبیعت به عنوان شاخص­ترین ­عنصر در ­فضای شعری او حضور دارد وکمتر شعری را از او می توان یافت که درآن عناصرطبیعت به کار نرفته ­باشد به طوری که تصاویر­ شعری او غالبا با عناصرطبیعی شکل گرفته­اند. در این پژوهش ­دلایل رویکرد شاعر به طبیعت و چگونگی استفاده از عناصر زنده و پویای آن مورد بررسی ­قرار می­گیرد تا بتوان به شناخت ذهن و اندیشه­ی شاعر و فضایی که در شعر ایجاد کرده است، دست یافت. شاعر با بهره­گیری از عناصر طبیعی، در پی ترسیم  این فضا است به طوری که این فضا در اندیشه­ی شاعر، ازپیدایی تا کمال، نمود پیدا می­کند وموجب می شود،تا صدای ایدئولوژیک وتحولّات­ اجتماعی از عمق اشعارش احساس شود. هدف این پژوهش، بررسی نقش و تاثیرعناصر طبیعی در این فضاست و ازآنجایی­که می توان از عوامل طبیعی برای بیان بسیاری از مسائل ازجمله: موضوعات عرفانی،­ اجتماعی،  حماسی و احساسی،  استفاده کرد وی برای محسوس و ملموس­­تر­جلوه ­دادن اندیشه­ی خود از عناصر طبیعی که نقش مهمّی در بیان اندیشه و احساس، در شعر امروزی دارند ، سود می جوید.

در این رساله حیات شعری شاعر، به سه دوره تقسیم می شود که­شاعر با توجه به فضایی که در هر دوره حاکم ­­است از ایماژهای متفاوتی چون: پویا، منفعل و طبیعی­ بهره می گیرد، تا به بیان اندیشه و القای انفعالات نفسانی خویش بپردازد. وی ­برای ابراز عواطف و احساسات شورانگیز خود، مواد ­خام را از طبیعت گرفته و به کمک اعجاز تخیّل آن را در لباس کلمات در می­آورد تا اندیشه­ی خود را به صورت عینی به مخاطب القا کند.

در شعر قیصر امین پور از جنبه های­گوناگون به طبیعت نگریسته شده است که در دوره­های مختلف شعری شاعر، ­نمود یافته است. هدف این رساله بررسی عوامل و اهداف رویکرد شاعر به طبیعت است، که در قالب موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

الف) ذ کرعوامل طبیعی برای بیان وصف(طبیعت گرایی توصیفی)؛

ب) ذکر عوامل طبیعی برای بیان مضامین حماسی

پ) طبیعت گرایی تألیفی و تأویلی

ت) طبیعت گرایی شهودی

ث) طبیعت و جنبه های سمبلیک آن

ج) عینیّت و ذهنیّت

چ)رابطه ی عشق، انسان و طبیعت

1- 2 –  سؤالات اصلی

نگاه شاعر به طبیعت در دوره های مختلف شعری او چگونه بوده است؟

نقش طبیعت در عینی کردن امور ذهنی و یا تلفیق عینیّت و ذهنیّت در شعر امین پور چیست؟

رابطه­ی عشق، انسان و طبیعت در شعر قیصر امین پور چگونه است؟

طبیعت چه نقشی در تکوین زبان شعری شاعر داشته است؟

1- 3پیشینه­ی تحقیق

با توجه به مطالعاتی که انجام گرفت، این نتیجه به دست آمد که ، پژوهش­­های انجام­گرفته درباره­ی ­ ویژگی­های شعری قیصر امین پور، در حوزه های مختلف بوده است که از جمله می توان به مقالات زیر اشاره کرد:

ایرا ن نژاد، نعمت ا… ، صلح در اشعار قیصر امین پور

نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی آثار برجسته­ی ادبی در ارتباط با میزان تأثیرگذاری آنان بر جان مخاطبان هم در دیدگاه سنّتی و هم در رهیافت ها و نظریّه­های جدید نقد ادبی، از جمله نظریّه­ی دریافت می پردازد. سپس با مبنا قرار دادن این مطلب به طرح موضوع یعنی: صلح در اشعار قیصر امین پور­ می پردازد و نتیجه می­گیرد­که قیصر در تبیین هنری تجربه­های زندگی به درک هنرمندانه­ای رسیده است و آن ها را با زبانی مخاطب پسند و در ساختاری منسجم و هماهنگ  بیان کرده است و بین فرم و محتوا و لفظ و معنا ، پیوندی اندام­واره ایجاد کرده است که برای مخاطب در همه حال از آن ها التذاذ ادبی حاصل می­شود. وی نکات حائز اهمیت در شعر­های قیصر امین پور را پیوند با صلح و عشق و عشق ومحبّت را ازخصیصه های ادبی این شاعر می داند که خواننده را به سمت خلوص و اخلاص می کشاند؛ به طوری که خواننده با متن هم ذات پنداری می­کند.

فتوحی، محمود، سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین پور

در این مقاله، حیات شعری شاعر، به سه دورۀ فعّال، منفعل و انعکاسی تقسیم شده است که روحیۀ انقلابی وی در هر دوره علاوه بر محتوا در عناصر صوری شعرش، به ویژه در سطح واژگان، ساخت های نحوی و فرایندهای فعلی به روشنی نمودار است و ایماژها و تصویرها نیز در هر دوره نشان دهنده­ی نوع نگاه شاعر است. نویسنده معتقد است که شاعر هر چه به سوی کمال شعری پیش می­رود، نگاهش به سوی اندیشه­های کلان هستی شناسانه و نوعی پلورالیسم بیش تر معطوف می شود و صدای انعکاسی شاعر را که بیان کنندۀ اشتغال او به درون خویش است، می توان از بطن این درونگرایی شنید.

گرجی، مصطفی، مهم ترین موتیف ها و ویژگی های ساختاری در دستور زبان عشق

در این مقاله، نویسنده به بررسی مهم ترین ویژگی های این مجموعه (دستور زبان عشق) در­حوزه ی ویژگی های محتوایی از یک سو و مختصات زبانی و ساختاری از سوی دیگرمی پردازد. از دیدگاه ایشان،­مهم­ترین موتیف ها و درون­مایه­ی شعری این مجموعه عبارتند از: مرگ اندیشی شاعر، هبوط و گم گشتگی شاعر و بازگشت و عشق. ایشان اظهار می دارد که یکی از درون مایه های اصلی مجموعۀ اخیر به ویژه در حوزۀ غزل، عشق و مشتقّّات آن است. مهم­ترین ­رویکرد­نویسنده­ در­آن به­ قرار­ذیل است. 1- عشق و معنای انفسی زندگی.               2- عشق تنها گزاره یی بی سؤال. 3- عشق امری ذهنی است و مادر زیبایی است یا امری عینی و فرزند زیبایی. 4- رویکرد به جهان خود و خد ا. وی سپس به بررسی توجّه به عنصر درد و رنج و عوامل آن در آثار قیصر        ­امین پور می پردازد. در این بخش می نویسد از مجموعه اشعا­ر امین پور چنین استفاده می شود که، ایشان در تبیین و تفسیر این مسأله و خاستگاه آن رویکرد معرفت شناسانه دارند و مهم ترین علل درد و رنج آدمی را در تعرضّات بر ساختۀ انسان با جهان خارج می داند.

گرجی، مصطفی ، بررسی ماهیّت و مفهوم درد و رنج در اشعار قیصر امین پور

نویسنده در این مقاله پس از بررسی ابعاد مختلف درد و رنج و ماهیت و مفهوم آن در نظام حاکم بر اندیشه و زبان امین پور، مجموعه اشعار او را در چهار بخش: معناشناسی،­ وجود شناسی و شأن اخلاقی درد و رنج، طبقه بندی، بررسی و تحلیل نموده است. مهم­ترین علل درد و رنج را در تعارض بودن تصورات بر ساخته انسان با جهان خارج می داند. وی مهم ترین عامل درد و رنج را بیش­تر با نگاه انسان امروزی تبیین می­کند و دو عامل نابسامانی روانی و این جایی و اکنونی نزیستن را به عنوان مهم ترین علل درد و رنج بر­می­شمارد و سپس راه های رهایی از آن را  در موت احمر، بازگشت به حق و خشوع انسان در برابر او، دل زدن به دنیای بی خیالی، سرودن، گفتن و رفتن، عاشق شدن و رسیدن به­ آرمان شهر­ می داند.

ترابی، سید ضیاء الدین، تفسیر و تحلیل «شعری برای جنگ»

نویسنده­ی «شعری برای جنگ» قیصر امین پور را یکی از بهترین شعرهای دفاع مقدس می­داند که با استفاده از امکانات و ظرفیت های شعر نیمایی سروده شده است. شعری که در آن شاعر به جای واژگان، از سلاح جنگی استفاده می کند. به عبارت دیگر به جای شعر گفتن، وارد جنگ می شود و به جای نوشتن، به خواندن شعر آن هم از لوله ی تفنگ، روی می آورد. این شعر، شعری است موزون که در بحر نیمایی سروده شده است. به همین دلیل و نیز تجانسی که در ساختار این وزن با زبان محاوره وجود دارد، زبان شاعر نرم و راحت است.

ترابی، سید ضیاء الدین، نقد نخستین مجموعه شعر قیصر امین پور

نویسنده در این نوشته به نقد و بررسی مجموعه شعر تنفّس صبح، از دیدگاه مختلف پرداخته است. ابتدا به نقد زبانی پرداخته و زبان ساده و فضای شفاف و تصاویر ­گویا را از ویژگی های شعر امین پور، ­ می شمارد. وی غزل های امین پور را جزء غزل های نئوکلاسیک به شمار­  می آورد و معتقد است شعرهای امین پور بیش­تر حرفی و روایی است تا تصویری و آن چه به شعرهایش انسجام می بخشد، در حقیقت نقل روایت است. وی سپس به بررسی جنبه های دیگر شعری شاعر در این مجموعه یعنی از دیدگاه عاطفی و شکل و محتوا می پردازد.­ با وجود تلاش­هایی که صورت گرفته است، به نظر می رسد که درباره طبیعت و ­ طبیعت گرایی در شعر قیصر امین پور، تحقیق منسجمی انجام نگرفته و جای آن در میان پژوهش ها خالی است و پرداختن به آن ضروری به نظر                    می رسد .

1- 4 – حدود پژوهش

دیوان شعر دکتر قیصر امین پور (تنفس صبح ، آینه های ناگهان، دستور زبان عشق ، گل ها همه آفتابگردانند )

1- 5 – اهداف این پژوهش

هدف نگارش­این پایان نامه، بررسی عناصر طبیعی در دیوان قیصر امین پور و روشن نمودن دلایل رویکرد شاعر، به طبیعت است تا از این رهگذر بتوانیم به ساحت تازه ای از فضای شعری او دست پیدا کنیم و زمینه­ای فراهم کنیم تا دیگر پژوهشگران بتوانند در این عرصه گام های مؤثرتری بردارند.

1-6- ­شیوه ی پژوهش

شيوه­ی پژوهش در اين پايان نامه ،كيفي و از نوع تحليل محتواست. روش جمع آوري اطلاعات آن به شيوه­ی كتابخانه­اي و بهره گیری از سایت های اینترنتی است. ابتدا مطالعاتي درباره طبیعت گرایی انجام شد، سپس نمونه هایی از کاربرد عناصر طبیعی در شعر قیصر امین پور مورد بررسی و از منظر طبیعت گرایی مورد تحلیل قرار گرفت .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122