پايان نامه طراحي بهينه پارتوئي مکانيزم شش ميله اي براي توليد مسير با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي بهينه پارتوئي مکانيزم شش ميله اي براي توليد مسير با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 94 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي بهينه پارتوئي مکانيزم شش ميله اي براي توليد مسير با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل1 مقدمه 1
1-1پیشگفتار 2
1-2 تاریخچه سنتز ابعادی 3
1-3 محاسبات اولیه در بررسی مکانیزم¬ها 4
1-4 بهینه¬سازی 4
1-4-1 تاریخچه بکارگیری بهینه¬سازی در مکانیزم¬ها 5
1-4-2 مفاهیم کلی بهینه¬سازی 7
1-4-3 فرمول بندی عمومی بهینه¬سازی 9
1-5 نوآوری¬های پایان¬نامه 10
1-6 ساختار کلی پایان¬نامه 11
فصل2 معرفی مکانیزم شش میله¬ای وفرمول بندی آن 12
2-1 مقدمه 13
2-2 برخی کاربردهای مکانیزم¬های شش میله¬ای 14
2-3 تحلیل هندسی و روابط حاکم بر مکانیزم 19
2-4 نتیجه¬گیری و جمع¬بندی فصل 22
فصل3 روش¬های بهینه¬سازی تک هدفه و چند هدفه 23
3-1 مقدمه 24
3-2 مفاهیم بهینه سازی 24
3-2-1 مفاهیم بهینه¬سازی تک هدفه 24
3-2-2 تعاریف و مفاهیم بهینه¬سازی چند هدفه 25
3-3 روش¬های بهینه سازی تک هدفه 27
3-3-1 الگوریتم ژنتیک 27
3-3-1-1 مقدمه 27
3-3-1-2 تاریخچه 27
3-3-1-3 ساختار الگوریتم ژنتیک 28
3-3-1-4 عملگرهای ژنتیکی 28
3-3-1-5 روند کلی اجرای الگوریتم ژنتیک 30
3-3-2 الگوریتم تکامل تفاضلی 31
3-3-2-1 مقدمه 31
3-3-2-2 تاریخچه 32
3-3-2-3 ساختار الگوریتم تکامل تفاضلی 32
3-3-2-4 پارامترهاى كنترلى 35
3-3-2-5 استراتژى¬هاى متنوع DE 36
٣-٣-٣ الگوريتم تجمعى ذره (ازدحام ذرات) 37
٣-٣-٣-١ مقدمه 37
٣-٣-٣-٢ تاريخچه روش بهينه سازى تجمعى ذره 37
٣-٣-٣-٣ روش بهينه¬سازى تجمعى ذره استاندارد 38
٣-٣-٣-٤ شبه برنامه روش بهينه سازى تجمعى ذره استاندارد 40
٣-٣-٣-٥ بررسى ضريب وزن و ضرايب يادگيرى 41
٣-٣-٤ الگوريتم تركيبى ژنتيك و تجمعى ذره 42
٣-٣-٤-١ الگوريتم تركيبى HGAPSO 43
٣-٣-٤-٢ روش تركيبى GAPSO 43
٣-٤ روش¬هاى بهينه¬سازى چند هدفى 45
٣-٤-١ روش بهينه¬سازى مرتب سازى نقاط غير برتر نسخه دوم) NSGA-II ( 45
٣-٤-١-١ زيربرنامه Non-Dominant Sorting (NS) 46
٣-٤-١-٢ زيربرنامهCrowding Distance(CD) 46
٣-٤-١-٣ روند كلى الگوريتم NSGA-II 47
3-5 نتیجه¬گیری و جمع¬بندی فصل 48
فصل4 بهینه¬سازی مکانیزم شش¬میله¬ای 49
4-1 مقدمه 50
4-2 متد کاهش کنترل شده انحراف مجاز 51
4-3 تابع هدف 56
4-4 سنتز بهينه مكانيزم 57
4-4-1 بهینه سازی تک هدفه 58
4-4-1-1 سنتز بهینه مسیر اول 58
4-4-1-2 سنتز بهینه مسیر دوم 65
4-4-2 بهینه سازی دو هدفه 72
4-4-2-1 متد کاهش کنترل شده انحراف زاویه انتقال 73
4-4-2-2 نتایج بهینه سازی 75
4-5 نتیجه¬گیری و جمع¬بندی فصل 78
فصل5 نتیجه¬گیری 79
5-1 نتیجه¬گیری 80
مراجع 81

مراجع

[1] Burmester, lehrbuch der kinematik,(1988).

[2] I.Levitskii, K.K.Shakvazian Wed, Synthesis of Four-Element spatial Mechanism with Lower pair, International Journal of Mechanism Sciences.vol.2,pp.76-92 (1954).

[3] Freudenstein, Aproximate In The Kinematic of Mechanism. Transactions of ASME. vol.12.No.9, (1955), pp.587-590.

[4] L.Fox, K.D.Willmert, Optimum design of Curve-Generating Linkages with Inequality Constraints, ASME Journal of engineering, vol.89, (1976), pp.144-145.

[5] H. Han, General Methode for The Optimization Design of Mechanisms, Journal of Mechanism, vol.89, (1966), pp.301-313.

[6] W.Lewis, C.K.Gyory, Journal of Mechanism, Journal of Mechanism, vol.89, (1967), pp.173-176.

[7] L.Sarkisyan, K.C.Gupta, Kinematic Geometry Associated with The Least-Square Approximation of a Given motion, ASME Journal of Engineering for industry, vol.95, (1973), pp.503-510.

چکیده

 در این پایان نامه ما به ارائه سنتز بهینه ابعادی مکانیزم شش میله ای با قیدهای دورانی می­پردازیم. هدف از سنتز، تولید مسیر به گونه­ای است که تا حد امکان به مسیر مطلوب نزدیک­تر باشد. از زنجیره­های شش میله­ای، با هفت اتصال چرخشی، شناخته شده با یک درجه آزادی می­توان زنجیره وات و استفن­سون را نام برد. دو نوع مکانیزم از زنجیره وات و سه نوع مکانیزم از زنجیره استفن­سون حاصل می­شود که معرفی و چند کاربرد آنها در فصل 2 پایان­نامه آورده شده است.

به منظور  سنتز بهینه تک هدفه مکانیزم، با در نظر گرفتن تابع خطای مسیر به عنوان تابع هدف، ترکیب الگوریتم ژنتیک و روش تجمعی ذره مورد استفاده قرار گرفته شده است و دقت نتایج خطای مسیر با آخرین نتایج در مقالات مقایسه می­شود. الگوریتم چند هدفه NSGAII برای کمینه سازی همزمان دو تابع هدف مورد استفاده قرار می­گیرد. دو تابع هدف با رفتار متضاد در نظر گرفته شده در این کار عبارتند از تابع خطای مسیر و انحراف زاویه انتقال از . در بهینه­­سازی دو هدفه با بکارگیری متد کاهش کنترل­ شده انحراف مجاز زاویه انتقال سرعت همگرائی تابع خطا را بالا برده و سعی در بدست آوردن جبهه پارتوئی مناسب می­شود.

کلید واژه­ها: مکانیزم شش میله ­ای، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم­های تکاملی، جبهه پارتو، روش تجمعی ذره

فصل اول

­

1-1پیشگفتار

مکانیزم یک ابزار مکانیکی است که به منظور انتقال حرکت و یا نیرو از یک منبع به یک خروجی بکار می­رود. یک اهرم بندی تشکیل شده است از اهرم­ها (یا میله­ها) که به طور عمومی صلب در نظر گرفته می­شوند و توسط اتصالاتی از قبیل پین (لولا) یا لغزنده­های منشوری بطوری که زنجیره­های (حلقه­های) باز یا بسته را می­سازند، به یکدیگر وصل می­شوند. این چنین زنجیره­های سینماتیکی که حداقل یک اهرم آن ثابت و حداقل دو اهرم دیگر متحرک باقی بماند، مکانیزم نام دارد و اگر کلیه اهرم ها ثابت باشند، آنگاه سازه نامیده می­شود. به عبارت دیگر مکانیزم اجازه می­دهد اهرم­های “صلب” آن نسبت به یکدیگر حرکت داشته باشند. در حالی که برای سازه این چنین نیست.

زنجیره­های سینماتیکی بخش مهم از مکانیزم­ها هستند که تحقیقات در زمینه آنها به دو بخش 1- آنالیز و 2- سنتز تقسیم می­شود.

آنالیز: فرآیند بررسی حرکت همه اعضا و یا بعضی از اعضای زنجیره بر اساس پارامترهای هندسی مکانیزم می­باشد.

سنتز: پیدا کردن یک مکانیزم که بتواند یک حرکت معین یا مسیر دلخواه را ایجاد نماید.

بطور­کلی، سنتز مکانیزم­ها به سه بخش متفاوت: 1- سنتز نوع 2-سنتز عددی 3-سنتز ابعادی تقسیم می گردد. دو سنتز اول مربوط به نوع مکانیزم و تعداد اعضای مورد نیاز برای حرکت مکانیکی بخصوص هستند. در حالی که هدف از سنتز ابعادی پیدا کردن همه پارامتر­های ابعادی یک مکانیزم برای ایجاد حرکت دلخواه می­باشد. هدف ما در این تحقیق سنتز ابعادی برای یک مسیر مورد نظر می­باشد.

در بررسی ابعادی سه مسئله مهم مورد بررسی قرار می­گیرد که عبارتند از:

تولید ابعاد: هدف پیدا کردن مکانیزم برای ایجاد یک دسته از زوج­ها و خروجی معین می­باشد.

تولید مسیر: هدف پیدا نمودن یک مکانیزم برای عبور عضو واسط از نقاط معین است.

هدایت جسم صلب: هدف پیدا نمودن مکانیزم برای عبور عضو واسط از موقعیت­های معین شده برای آن، بعنوان یک جسم صلب است.

برای سنتز یک مکانیزم گاهی از روش­های دقیق و گاهی از روش های تقریبی استفاده می­گردد. سنتز دقیق به معنی حل معادلات حاکم بر مسئله به صورت دقیق می­باشد و در سنتز تقریبی هدف حداقل کردن خطا برای این معادلات می­باشد که سنتز بهینه اختصاص به این روش دارد.

1-2 تاریخچه سنتز ابعادی

سنتز ابعادی بخش اصلی فرآیند طراحی و اولین قدم در طراحی ماشین می­باشد. به همین خاطر بیش از صد سال است که سنتز مکانیزم­ها، توجه بسیاری از طراحان را به سمت خود جلب کرده است. هر چند روش­های اولیه برای سنتز بصورت ترسیمی بودند اما بعدها این روش­ها به صورت حل دقیق تغییر یافتند.

طبیعت غیرخطی بودن معادلات سنتز مانع از رشد این روش­های دقیق برای کاربردهای مختلف می­گردید که همین امر باعث شد تا تکنیک­های عددی با ظهور کامپیوترهای پر قدرت به حل این معادلات غیرخطی کمک کنند. اگرچه روش­های عددی منجر به حل تقریبی برای این معادلات می­شدند ولی محدودیت برای تعداد متغیرهای طراحی باعث ایجاد یک مشکل اساسی شد. اواسط دهه ی 60 با گسترش تکنیک های محاسباتی و روش­های بهینه­سازی مکانیزم­ها این مشکل اساسی برطرف گردید.

فوائد بسیاری در بکارگیری روش­های بهینه­سازی مکانیزم­ها وجود دارد. برای مثال هیچ قیدی برای تعداد متغیر­های طراحی وجود ندارد. بنابراین ویژگی­هایی همچون قابلیت حرکت، زاویه انتقال و… را می­توان فرمول بندی کرد و در معادله به عنوان پارامترهای طراحی محاسبه نمود. در قرن نوزدهم کمپ (1876) و برمستر[1] (1888) سنتز ابعادی را در مسائل سینماتیکی بکار گرفتند. ولی در آن زمان پیشرفت کمی در این زمینه ایجاد گردید]1[.در قرن بیستم برخی از محققان تلاش خود را در زمینه سنتز سینماتیکی با توجه به شاخه خاصی از مکانیزم بکار گرفتند. بعد از جنگ جهانی دوم، هنگامی که صنعت به سرعت رشد نمود، تقاضا برای طراحی مکانیزم­های خاص افزایش یافت. نیاز های جدید، مسائل طراحی را با استفاده از روش های قدیمی بسیار پیچیده و سخت نمود. در سال (1954) لوتیسکی[2] و شاکوزیان[3] روش حداقل مربعات را برای سنتز مکانیزم­های فضاییRSSR  معرفی کردند]2[. و در سال (1955) فرودنشتین[4] یک روش تقریبی برای سنتز مکانیزم­های صفحه­ای چهار میله­ای برای تولید تابع معرفی کرد]3[. این دو کار موجب ایجاد عصر جدید سینماتیکی معروف به سینماتیک مدرن شدند.

معادلات معروف فرودنشتاین و معادلات ورودی-خروجی برای مکانیزم RRRR صفحه ای در سال (1995) شکل گرفتند که بعدها برای سایر مکانیزم­های صفحه­ای گسترش یافتند و ایجاد یک رابطه کلیدی در سنتز سینماتیکی کردند]3[. بعد از این تحقیقات، فرودنشتین و سایرین بر روی یک روش سنتز، معروف به سنتز با استفاده از نقاط دقت کار کردند و موفق شدند با استفاده از چند جمله­ای­های تقریبی حاصله از نقاط دقت، این روش را معرفی کنند. اگرچه سنتز با استفاده از نقاط دقت برای مکانیزم­های ساده مناسب می­باشد، نواقصی همچون محدودیت تعداد متغیر­های طراحی و عدم کنترل بر روی  قید طراحی باعث عدم استفاده از این روش برای مکانیزم­های پیچیده­تر می­گردد. اواسط دهه 60، روش­های بهینه­سازی با بکارگیری برنامه­های محاسباتی معرفی شدند ومسائل سنتز مکانیزم­ها را کنترل نمودند (فاکس[5] و ویلمورت[6] 1967)]4[. با افزایش پیشرفت در برنامه­های محاسباتی بعد از جنگ جهانی دوم، کاربرد روش­های بهینه­سازی به سرعت افزایش یافت و پنجره جدیدی را بر روی روش­های قدیمی سینماتیکی باز نمود.

1-3 محاسبات اولیه در بررسی مکانیزم­ها

تلاش محققان در مسائل مربوط به مکانیزم­ها مربوط به دو بخش می­شود:

رابطه بین متغیر­های ورودی و خروجی

حرکت عضو یا اعضای واسطه

مورد اول مربوط به آنالیز تولید تابع می­باشد و مورد دوم بررسی تولید مسیر و هدایت جسم صلب در طراحی مکانیزم­ها مورد بررسی قرار می­گیرند. با بررسی بر روی خواص مکانیزم شش­میله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می­شود، هماننده مکانیزم پایه چهار میله ای، سه نکته عمده مرتبط با این مسائل می­توان عنوان نمود.

قابلیت حرکتی: که امکان دوران هر یک از عضوهای ورودی یا خروجی را بررسی می­کند. چنانچه عضوی قادر به دوران 360 درجه باشد، به عنوان لنگ و در غیر اینصورت آونگ خواهد بود. و بر این اساس مکانیزم­ها به چهار دسته لنگ-لنگ، لنگ-آونگ، آونگ-لنگ و آونگ-آونگ تقسیم­بندی می­گردند.

بررسی شاخه: برای یک ورودی معین بیش از یک خروجی امکان­پذیر می­باشد یا به عبارت دیگر پیکربندی­های متفاوتی برای یک موقعیت خاص می­توان مونتاژ نمود. پس خاصیت شاخه بررسی پیکر بندی­های ممکن برای این موقعیت خاص می باشد.

انتقال نیرو و گشتاور: برای مکانیزم شش میله­ای مورد نطر که دارای یک درجه آزادی است، این خاصیت مربوط به انتقال نیرو و گشتاور از عضو ورودی به عضو خروجی می­باشد. به دلیل اینکه هر سه خاصیت ذکر شده به هندسه و ابعاد مکانیزم مربوط می­شوند، باید در ابتدای سنتز مورد توجه قرار بگیرند.

1-4 بهینه­ سازی

بهينه­سازى، يكى از موارد مهم طراحى در علوم و به خصوص علوم مهندسى مى­باشد. بهينه­سازى، بهينه­يابى و بهينه­گزينى ، سه واژه با يك بار معنايى هستند كه تعريف زير در اين زمينه ارائه شده است: ” تئورى بهينه­ سازى چگونگى به دست آوردن بهترين را بررسى مى­كند. بدين منظور بايستى چگونگى سنجش بهتر و ارزش گذارى ميان مطلوب و نامطلوب را تشخيص داد. تئورى بهينه­يابى، بررسى نقاط بهينه و روش­هاى پيدا كردن آنهاست” [٢٢]. نقاط بهينه و يا پاسخ­هاى يك مسئله بهينه­سازى، نقاط كمينه يا بيشينه تابعى هستند كه تابع هدف ناميده مى شود. هر مسئله بهينه­سازى مى­تواند بدون از دست دادن عموميت آن، به يك مسئله كمينه­سازى تبديل شود. بنابراين نقاط بهينه، نقاطى هستند كه تابع هدف را تا حد امكان كمينه سازند و هدف از بهينه­سازى جستجوى مقادير مؤلفه­هاى اين نقاط مى­باشد. مؤلفه­هاى اين نقاط، متغيرهاى مستقل تابع هدف، متغيرهاى تصميم­گيرى يا متغيرهاى طراحى نام دارند[٢٣]. روش­هاى گوناگونى براى بررسى مسائل بهينه سازى وجود دارد كه هر يك بسته به ويژگى­هاى مسئله در جاى خود كاربرد دارند. براى پرداختن به مسئله بهينه­سازى بايد ابتدا به شناخت كافى از مسئله دست يافت و سپس روش­هاى مناسبى براى حل آن برگزيد. مسئله بهينه­سازى از لحاظ تعداد توابع هدف، ويژگى­هاى توابع، مقيد يا نامقيد بودن مسئله و غيره مى­توانند صورت­هاى گوناگونى داشته باشند. با توجه به اين گوناگونى، روشهاى مختلفى نيز براى پرداختن به آنها وجود دارد. ممكن است برخى از اين روش­ها در حل برخى مسائل كارايى لازم را نداشته باشند. براى مثال روشهاى مبتنى بر گراديان[7] را نمى توان براى حل مسائلى كه توابع هدفشان مشتق­پذير نيست به­كار برد. برخى از ويژگى­هايى كه در انتخاب روش مناسب بهينه­سازى مورد توجه قرار مى­گيرند، در ادامه بررسى مى شوند[٢٤]:

تعداد توابع هدف: مسائل بهينه­سازى را از لحاظ تعداد توابع هدف به دو دسته تك­هدفه و چند­هدفه تقسيم مى­نمايند. همه الگوريتم­هاى بهينه­سازى، قادر به انجام بهينه­سازى چندهدفه توابع، به صورت همزمان نيستند. گاهى با تبديل چند تابع هدف به يك تابع هدف، به كمك روش هاى تك­هدفه به حل اين مسائل مى­پردازند ولى اين روش­هاى حل نمى توانند پاسخ­هايى با كارايى پاسخ­هاى الگوريتم­هاى ويژه بهينه­سازى چند هدفى را ارائه دهند.

پيوستگى و مشتق­پذيرى توابع هدف: در صورتى كه تابع يا توابع هدف مسئله بهينه سازى، پيوسته و يا مشتق­پذير نباشند، نمى­توان از روش­هاى مبتنى بر گراديان و ساير روش­­هايى كه به مشتقات تابع نيازمندند، بهره گرفت.

در دست بودن تابع هدف به صورت يك تابع صريح رياضى: در برخى مسائل ممكن است تابع هدف به صورت يك معادله صريح در دست نباشد. براى مثال مقدار تابع با شبيه سازى رايانه­اى به ازاى متغير­هاى تصميم گيرى­اش به دست بيابد. در اين گونه موارد نمى توان در مورد پيوستگى و يا مشتق پذير بودن تابع نظرى داد.

قابليت اعمال قيود: برخى از روش­هاى بهينه­سازى قابليت اعمال هر نوع قيدى را ندارند. بنابراين در بررسى مسئله بايد قيود مسئله را نيز در نظر گرفت.

 1-4-1 تاریخچه بکار گیری بهینه­سازی در مکانیزم­ها

تکنیک حداقل مربعات که در آن بهینه سازی برای توابع هدفی که بصورت جمع مربعات خطا در فضای اقلیدسی در نظر گرفته می­شود، اولین بار توسط لوتیسکی و شاکوزیان (1954) مطرح گردید]2[. در آن زمان این روش برای سنتز تابع تولید مکانیزم­های فضایی RSSR وRSSP با استفاده از یک سیستم خطی برای معادلات و تعداد محدودی نقاط طراحی بکار گرفته شد. سپس هان[8] (1966) روش حداقل مربعات وزنی را با تعداد بیشتری از نقاط طراحی مطرح نمود]5[. او روش خود را با مثال­هایی از سنتز تولید مسیر برای مکانیزم­های صفحه ای توزیح داد. بعد از آن لوئیس[9] وجیری[10] ]6[. نال[11] وهانت[12] (1971) روشی را برای سنتز مسیر مکانیزم­های چهار میله­ای و شش میله­ای بکار گرفتند. در حالی که سارکیسان[13]، کوپتا[14] و راس[15] (1973) روش حداقل مربعات را برای پیدا نمودن مکان هندسی نقاط در یک صفحه متحرک که یک دایره را با حداقل خطا تقریب می زد، پیشنهاد کردند]7[.

روش حداقل مربعات که یک رابطه بین روش نیوتن و روش گرادیان است، توسط چن[16] و چان[17] (1974) برای سنتز صفحه­ای و فضایی تولید تابع مطرح شد]8[. مسائل سنتز با قیود تساوی (معادلات سازگاری) نیز در آن زمان حل شدند. لوتیسکی و سارکیسان (1968) روش لاگرانژ را برای مسائل مقید و صفحه­ای تولید تابع بکار گرفتند. هرچند آنها مقدار ضریب در روش لاگرانژ را بر مبنای اینکه این ضرایب بسیار کوچک است صفر در نظر گرفتند ولی این فرض عمومی نبود و می­توانست کاملا اشتباه باشد.

سوترلند[18] و راس (1975) روشی را مطرح کردند که بتوان این عیب را برطرف کند]9[. آنها ثابت کردند که مقدار مطلق  و  ضرورتا در حالت کلی مقدار ناچیزی نیست و با استفاده از تقریب تیلور، خطای ساختاری مکانیزم را به طور مستقیم در تابع هدف در نظر گرفتند و بر اساس آن تابع هدف را حل نمودند. آنها همچنین خطای مکانیکی را در یک رابطه و تابع هدف  به صورت یک تابع ترکیب شده در مسائل بهینه سازی در نظر گرفتند.

یک روش خطی توسط بکسی[19] و لی[20] (1975) در کنترل مسائل سنتز برای تولید مسیر و هدایت جسم صلب با رابطه حداقل مربعات به کار گرفته شد]10[. آنها با معرفی یک رابطه خطی که حرکت عضو واسط را با زاویه ورودی و زاویه بین عضو واسط و خط مرجع را توصیف می­کند، موفق به انجام این کار شدند. قیود سازگار نیز در شکل خطی بکار گرفته می­شوند. بنابراین حل بهینه بدون نیاز به تکرار حاصل می­گردد. این روش بعدها برای حل مسئله چهار­ میله­ای تولید تابع و همچنین سنتز مسیر و هدایت جسم صلب مکانیزم­های صفحه­ای چند حلقه­ای بکار گرفته­شد. اما بحث از زمانی آغاز شد که مقاله­ی سوترلند منتشر شد و در آن ادعا شد که فرضیات اولیه در روش خطی بکسی قابل پذیرش نمی­باشد و با ارائه چند مثال، نادرستی مسائل با آن فرضیات را نشان داد. اما تحقیقات بر روی روش­های خطی ادامه داشت (بکسی 1981) و تمام تلاش­ها بر آن بود تا ثابت کند که روش ارائه شده همچنان از اعتبار برخوردار می­باشد.

بعد از آن چنگ و کوپتا (1988) مقاله خود را منتشر کردند که در آن روش حداقل مربعات به دو بخش اساسی تقسیم می­شد، 1- بخش مستقیم 2- بخش با تکرار و نشان دادند که روش خطی مربوط به بخش اول می­باشد. آنها چنین بیان داشتند که نقاط تکین معادلات نرمال شده و مقدار ضریب لاگرانژ بطور مستقیم بر کیفیت محاسبات اثر می­گذارد.

در سال 1982 وایلد[21] روش حداقل مربعات را برای مسائل تولید تابع ارائه داد]11[. او مسائل تولید تابع برای مکانیزم­های صفحه­ای را با استفاده از معادله فرودشتین که از آنجا یک دسته از معادلات سنتز حاصل گردید، حل کرد. وایلد قابلیت روش حداقل مربعات را با روش نیتون-رافسون مقایسه کرد و نتیجه­گیری مطلوبی را نیز ارائه نمود.

1-4-2 مفاهیم کلی بهینه سازی

فرض کنید هدف این باشد که مقدار کمینه یک تابع پیچیده محاسبه شود. ساده­ترین و در عین حال ناکارامد ترین راه برای بدست آوردن این مقدار، روش سعی و خطا است. یعنی برای تک­تک نقطه­های فضای پاسخ محاسبه گردد. در پایان هم بهترین نقطه، به عنوان نقطه بهینه پذیرفته شود. روش دیگر، گزینش نقاطی با فاصله­های مساوی(توزیع یکنواخت) در فضای جستجو و بررسی آنها است. این روش­ها، روش­های هوشمندانه­ای نیستند، زیرا در هر مرحله از آن­ها اطلاعات بدست آمده از مراحل پیشین به کار گرفته نمی­شود. برای هوشمندانه کردن این فرایند، می­توان در هر مرحله به کمک اطلاعاتی چون مشتق یا مقدار تابع در چند نقطه اطراف نقطه منتخب، از نقطه منتخب روی سطح تابع، گامی به سوی نقطه بهینه برداشت و با تکرار این روند به نقطه بهینه رسید.

بر اساس چگونگی جستجوی فضای متغیر­های تصمیم­گیری نیز الگوریتم­های بهینه­سازی را می­توان به دو دسته اصلی روش­های مبتنی بر مشتق و روش­های جستجوی مستقیم[22] تقسیم­بندی کرد. روش­های مبتنی بر مشتق، از مشتقات تابع هدف برای حل مسائل بهینه­سازی استفاده می­کنند. این نوع روش­ها، کاملا به ویژگی هایی از مسئله مانند مشتق­پذیر بودن یا دست کم پیوسته بودن توابع هدف وابسته­اند. این مسئله، بکارگیری این روش ها را محدود می کند زیرا گروه بزرگی از این مسائل، شرایط مورد نیاز این روش­ها را ندارند. اما در صورت برآورده شدن شرایط لازم، الگوریتم خیلی سریع به پاسخ همگرا می­شود. از جمله روش­های مبتنی بر مشتق که به اطلاعاتی از تابع هدف ماننده مشتق وابسته­اند می­توان به روش شبه نیوتن[23] ، کاهش گرادیان[24] ،BFGS[25] ،DFP[26] اشاره نمود. ضعف دیگر روش­های مبتنی بر مشتق اینست که پاسخ این روش ها به شدت به نقطه آغاز جستجو وابسته است. به همین دلیل، هنگامی که در فضای جستجو با وجود تعدادی نقطه بهینه محلی[27] ، الگوریتم معمولا در این نقاط گرفتار شده و قادر به یافتن نقطه بهینه عمومی[28]  نمی­باشد. همچنین اگر تابع هدف به شکل صریح قابل بیان نباشد و یا تابع هدف مشتق پذیر نباشد، نمی­توان از این نوع روش­ها برای حل مسائل استفاده نمود]12[. بر خلاف روش­های مبتنی بر مشتق، پاسخ روش­های جستجوی مستقیم چندان به نقطه آغاز جستجو وابسته نمی­باشد. همچنین در این روش­ها شرایط خاصی برای تابع هدف در نظر گرفته نمی­شود، اما بدلیل آنکه کمیت­هایی ماننده مشتق تابع هدف را بکار نمی­گیرند، سرعت همگرایی آنها در مسائلی که توسط هر دو روش قابل حل هستند، کمتر می­باشد. روش­های جستجوی مستقیم در حالت کلی به دو دسته هوشمند و غیر هوشمند تقسیم می­شود]13[. روش جستجوی تصادفی[29]، که از ابتدایی ترین الگوریتم­ها است، در دسته­بندی روش­های جستجوی مستقیم غیرهوشمند قرار می­گیرد]13[. در این روش فضای متغیر طراحی به صورت تصادفی جستجو می­شود و نقطه­ای با مقدار اکسترمم به عنوان نقطه بهینه انتخاب می­شود. این روش برای مسائلی با فضای جستجوی بزرگ مناسب نمی­باشد. روش جستجوی پخشی[30]، از دیگر روش­های جستجوی هوشمند می­باشند که با تعریف شدن سه حافظه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این روش، در هر تکرار به سمت نقطه بهینه سوق می­یابند]14[. الگوریتم های تکاملی[31]، الگوریتم تجمعی ذره، سیستم ایمنی مصنوعی[32]، الگوریتم تکامل تفاضلی[33] از جمله روش­های جستجوی هوشمند می­باشند . این الگوریتم­ها برای یافتن مقدار بهینه، دسته­ای از مقادیر را بر می­گزبنند. سپس با انجام فرایندهایی بر روی جمعیت که از طبیعت الگو برداری شده­اند، کم­کم آن­ها را طوری تغییر می­دهند که به مقدار بهینه برسند. یک الگوریتم تکاملی، هر مسئله بهینه­سازی را مانند یک مسئله تکامل می­نگرد و با انجام فرایند تکامل برروی جمعیت به مقدار بهینه می رسد.

بر خلاف روش­هایی که از مشتقات تابع برای بهینه سازی استفاده می کنند، الگوریتم های جستجوی مستقیم هوشمند، از مقدار تابع بهره گرفته و نیازی به مشتق­های آن ندارند. همچنین روش­های مبتنی بر مشتق از یک نقطه اولیه برای یافتن جواب یاری می­گیرند و در هر اجرا فقط یک پاسخ را بر می­گردانند، ولی الگوریتم های جستجوی مستقیم هوشمند با بهره مندی از جمعیتی از نقاط اولیه، از احتمال به دام افتادن در نقاط بهینه محلی می­کاهند]12[.

روش تجمعی ذره که در این پژوهش از آن از استفاده شده است، الگوریتمی ابتکاری و پیشرفته از مجموعه روش­های جستجوی هوشمند می­باشدکه از شبیه سازی سیستم ساده شده رفتار موجودات اجتماعی ماننده پرندگان بر گرفته شده است. این روش به عنوان یک روش مقاوم در حل مسائل بهینه سازی غیرخطی پیوسته شناخته شده است]15و16[. این روش نسبت به سایر روش های آماری، همگرایی دقیق تر،سریع تر و پایدارتری ارائه می دهد]17و18[. در سال­های اخیر، این روش به طور گسترده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می­دهد که روش مذکور می­تواند با سایر الگوریتم­های جستجوی مستقیم هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک، رقابت کند]19و20[.

[1] Ludwig Burmester

[2] N.I. Levitskii

[3] K.K. Shakvazian

[4] Freudenstein

[5] R.L.Fox

[6] K.D.Willmert

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي خوشه ها با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي براي شخصي سازي وب
 • پایان نامه مدل برنامه ريزي رياضي جديد براي مسأله زمان بندي کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداري و تعميرات دوره اي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122