پايان نامه طراحي درس‌افزار رياضي 1 وتأثير آن بر يادگيري و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي درس‌افزار رياضي 1 وتأثير آن بر يادگيري و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 100 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي درس‌افزار رياضي 1 وتأثير آن بر يادگيري و يادداري مبتني بر نظريه آندرسون دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل يکم: کلیات پژوهش
1 – 1 مقدمه 3
1- 2 بیان مسئله 5
1 – 3 ضرورت انجام پژوهش 7
1 – 4 اهداف پژوهش 7
1 – 5 فرضیه¬های پژوهش 8
1 – 6 تعاریف نظری و عملیاتی 8
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2 – 1 مقدمه 11
2 – 2 تعریف واژه ها 11
2 – 3 طبقه بندي آندرسون 34
2 – 4 پیشینه پژوهش 54
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3 – 1 روش پژوهش 60
3 – 2 بررسي روش و ابزار پژوهش 61
3 – 3 حجم جامعه آماري 64
3 – 4 روش نمونه‌گيري 64
3 – 5 ابزار گردآوري داده‌ها 65
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
4 – 1 مقدمه 68
4 – 2 تجزيه و تحليل استنباطي 68

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5 – 1 مقدمه 83
5 – 2 بحث و تفسير يافته‌ها 83
5 – 3 نتيجه‌گيري کلي 84
5 – 4 پيشنهادهاي پژوهش 85
5 – 3 -1 پيشنهادها بر اساس نتايج پژوهش 86
5 – 4 محدوديت هاي پژوهش 86
5-4 -1 محدوديت هاي دراختيار 86
5 – 4 -2 محدوديت‌هاي خارج از اختيار 87
منابع و ماخذ 88
منابع فارسي 88
منابع لاتين 90
چكيده انگليسي91

فهرست منابع و مأخذ:

منابع فارسي

– آزاد عبدالله‌پور، محمد(1384). رابطه بین سبک‌های شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی.

فصلنامه پژوهش‌های روان شناختی. شماره (16). تهران.

– اسکندري، حسين(1388). استانداردهاي درس‌افزارهاي ‌يادگيري الکترونيک، تهران، دفتر توسعه فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش.

– بلوم، بنيامين و همکاران(1355). راهنماي ارزشيابي تکويني و ارزشيابي مجموعي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان، ترجمه‌ي ابراهيم کظيمي، تهران، انتشارات دانشگاه تربيت معلم.

– پارسا، محمد(1358). کاربرد روانشناسي در تدريس، چاپ پنجم، تهران، انتشارات پيوند.

– ربيع، عليرضا(1383). آموزش عالي در عصر مجازي، تبريز، دانشگاه بين المللي ايران.

– رشيدپور، ابراهيم (1356). ارتباط و تکنولوژي آموزشي، تهران، چاپ گهر.

– رشيدپور، ابراهيم (1355). آموزش سمعي و بصري، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، چاپخانه آرمان.

– زارعي زواركي، اسماعيل(1387) طراحي مراكز يادگيري، تهران، رشد فرهنگ.

– سيف، علي اکبر.(1389) سنجش فرایند و فراورده یادگیری روش‌های قدیم و جدید، تهران، نشر دوران.

سيف، علي اکبر. (1390). روانشناسي پرورشي نوين، ويرايش ششم، تهران، دوران.

سيف، علي اکبر. (1368). طبقه‌بندي هدف‌هاي پرورشي، تهران، انتشارات رشد.

سيف، علي اکبر. (1381). روان‌شناسی پرورشی، روان‌شناسی یادگیری و آموزش، تهران، نشر آگاه، چاپ ششم.

– عبادی،رحيم(1380). آموزش و پرورش و آموزش الکترونيکي، تهران، مؤسسه دیباگران.

– عبادی،رحيم (1383). يادگيري الکترونيکي و آموزش و پرورش، (چاپ دوم)، تهران، آفتاب مهر.

– گانيه، رابرت ام و ديگران(1374). اصول طراحي آموزشي،ترجمه خديجه علي‌آبادي، دانا، تهران.( تاريخ انتشار به زبان اصلي 1992).

– گویا، زهرا (1377). نقش فراشناخت در یادگیری حل مسأله ریاضی، مجله رشد آموزش ریاضی، شماره 53.

– محمدی، سليمان(1386). ارزشیابی سايت آموزشي شبكه رشد بر اساس ملا ك‌هاي طراحي سايت هاي آموزشي، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.

– ميگر، رابرت اف(1355). تدارک هدف‌هاي آموزشي، ترجمه بهرام زنگنه و محمد حسن شمشيري، دانشگاه آزاد ايران، تهران.

منابع انگليسي

–  Anderson, L., & Krathwol, P.W. (Eds.) (2001) A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York : Longman:

–  Chen .CH.M., & Hsu. SH.H,(2008), personalized mobile learning system for supportive effective English learning , Educational Technology & Society. Vol,11.NO,3

–  Clements, M.A. & Ellerton, N. (1996) Mathematics education  research: past, present and future. Bangkok: UNESCO

–  Gagne, R.M. (1985). The  conditions of learning and theory of instruction (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston

–  Gagne, Robert M. (1987) Instructional Technology : Foundations . New Jersey: Lawrance Erlbaum

چکيده

هدف کلي پژوهش حاضر طراحي درس‌افزار درس رياضي(1) و تأثير آن بر ميزان يادگيري و يادداري دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبيرستان‌هاي شهرکرمانشاه مي‌باشد. پژوهش از نوع کاربردي و با روش نيمه تجربي است. جامعه آماري شامل کليه دانش‌آموزان پسر پايه اول دبيرستان‌هاي ناحيه يک شهر کرمانشاه به تعداد 1400 نفر که به روش نمونه در دسترس شامل دو کلاس 40 نفري با انتخاب تصادفي در دو گروه شاهد و آزمايش قرار گرفتند. روش پژوهش شبه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون مي‌باشد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، طراحي سؤالات محقق ساخته بر اساس محتوي کتاب رياضي است. در مرحله اوّل پژوهش از هر دو گروه آزمون به عمل آمد و در مرحله دوم طي 5 جلسه 5/1 ساعتي، مبحث درس به دانش‌آموزان گروه آزمايش با کمک درس‌افزار طراحي شده و ابزار آموزش داده شد. در پايان با اجراي پس آزمون از گروه آزمايش و کنترل ميزان يادگيري دو گروه بر اساس طبقه‌بندي آندرسون بررسي شد. مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون بين دو گروه آزمايش و کنترل نشان داد که يادگيري بر اساس طبقه‌بندي دو بعدي آندرسون در بعد دانش(طبقه‌هاي امور واقعي، مفهومي و روندي) با بعد فرآيند شناختي (طبقه‌هاي يادآوردن، فهميدن و به کار بستن) تفاوت معناداري وجود دارد. اما در بعد دانش( طبقه‌هاي امور واقعي، مفهومي و روندي) با بعد فرآيند شناختي (طبقه‌هاي تحليل کردن، ارزيابي ) تفاوت معناداري وجود ندارد.

نتيجه کلي پژوهش نشانگر آن بود که آموزش با کمک چندرسانه‌اي و يادگيري دو بعدي دانش‌آموزان، بر اساس طبقه‌بندي آندرسون تأثير دارد.

 

کليد واژه : چند رسانه، يادگيري، بعد شناختي، بعد دانش، طبقه‌بندي آندرسون، رياضي .

فصل اول

1-1) مقدمه:

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، قرن حاضر، قرن اطلاعات و قرن پیچیدگی علوم است و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری در تمام زمینه‌ها دانسته‌اند. فناوری اطلاعات و تحولات در نظام آموزشی وارد شده و نظام آموزشی نیز به دلیل پیچیده بودن انسانِ دارای ابعاد مختلف روحی و ذاتی، به طور حتم پیچیده‌ترخواهد بود و در این روند نظام آموزشی نیز باید بتواند خود را با وضع موجود تطبیق داده و نیازهای متنوع و گوناگون این سیر و تحول را برآورده کند. این در صورتی است که محیط فراگیری و یاددهی غیر قابل پیش‌بینی است و برای کسب نتیجه بهتر در روند فرآیند یادگیری، توجه و اهتمام به نظریه‌های یادگیری جدید، رشد فزاینده دانش و فناوری و دیدگاه‌های جدید در علوم شناختی، مسائل و معضلات جدیدی را نمودار کرده است. در این مسیر استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تولید محتوا و اشتراک‌گذاری علوم در حال رشد است و برنامه‌ریزان آموزشی و صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت نمی‌توانند در این بزرگراه پرشتاب، دست روی دست نهاده و خود را دخیل نکنند. بر این اساس با توجه به شرایط ایجاد شده کنونی روند یادگیری نمی‌تواند مانند سابق، رویه خویش را پیش برده و از گذرگاه سبک‌های سنتی به مقصد خویش برسد. چرا که دانش و علم دارای ماهیتی پویاست و این پویایی نیازمند تغییر و دگرگونی مداوم است و ایجاد و خلق همیشگی(ربيع، 1383، 7).

فناوری‌ها و چند رسانه‌ها در روند تولید و انتقال مفاهیم از منبع به فراگیر نقش به سزایی دارند. چرا که می‌توانند به صورت مستقل در چرخه‌های یادگیری و یاددهی نقش مؤثری ایفا کنند. در حقیقت فناوری به مثابه یک واسطه در فرآیند یادگیری عمل کرده و عنصری فعال در این زمینه خواهد بود و باعث ایجاد یادگیری معنی‌دار و هدفمند می‌شوند، هم‌چنین باعث تغییر روش‌های سنّتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور می‌شوند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که معلمان ماهر در کاربرد فناوری اطلاعات بهتر می‌توانند دانش‌آموزان را در یادگیری هدایت کنند(داويد[1]، 1997، به نقل از فرهادي، 1383، 142).

حل مسئله و مهارت‌های سطح بالای تفکر، تفسیر و تحلیل داده، مدیریت زمان و توانایی اولویت‌بندی مهارت‌ها در فضای اطلاعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر داده توسعه می‌یابد و این منوط به این است که معلمان و دانش‌آموزان بتوانند به نحو مؤثر و اصولی از فناوری استفاده کنند.

البته نباید فراموش کرد که نقش معلّم به عنوان اولین و مؤثرترین بخش ساختار آموزش است و فناوری به عنوان یاریگر معلم حضور خواهد داشت نه جایگزین او. از این رو این معلم است که با تنوعِ بهره‌گیری خود از مصالح نوین موجود، می‌تواند زمینه اثربخشی فناوری را به وجود آورد. در واقع فناوری نوین آموزشی، سبب سهولت در مسیر یادگیری و یاددهی فعال گردیده و یادگیری پایدار را منجر می‌شود نه این‌که جایگزین معلم گردد. فناوری‌های نوین که به صورت ابزار به ایفای نقش می‌پردازند عبارتند از: نرم‌افزارهای تایپ و پردازش لغت[2]، شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای، گرافیک( شامل صدا، تصویر متحرک چون پویانمایی و فیلم) استفاده از رایانه به عنوان فعالیّت‌های فکری و معمایی هدفمند و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تعاملی.

در نتیجه معلمان می‌توانند با استفاده از نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های نوین و چند رسانه‌ها و تلفیق این دو در کنار روش تدریس هدفمند، به یادگیری پایدار دست یافته و فرآیند آموزش را به طور کلی کمک نمایند.(شعباني، 1382، 95)

این نکته بسیار حائز اهمیت است که درس ریاضی از دروسی است که در دیدگاه بسیاری از دانش‌آموزان درسی ناملموس، مشکل و پیچیده بوده و معلمان آن نیز غالباً دانش‌آموزان خویش را با انبوهی از داده مواجه نموده و با مددگرفتن از شیوه‌های سنتی، فرصتی برای تفکر و خلق دانش برای دانش‌آموزان ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل این درس در نظر دانش‌آموزان درسی خشک و بی‌روح و از دید معلمان آن درسی چالش برانگیز و معضل پرور است و روش‌های سنتی تدریس در این زمینه نمی‌توانند مؤثر باشند و همین نکته اهمیت و جایگاه بهره‌گیری از شیوه‌های جدید تدریس را مشخص می‌نماید.

کاربرد این روش‌ها در درس ریاضی باعث علاقه‌مندي دانش‌آموزان به درس می‌گردد. چرا که دراین روش، تدریس همراه با تصاویر زیبا، نمودارها، جداول و بعضاً متحرک‌سازي صورت می‌گیرد و از طرفی چون دانش‌آموز در یادگیري نقش دارد، باعث علاقه و تعمیق یادگیري وي می‌گردد. از آن جا که به اعتقاد محققان بخش اعظم یادگیري و به خاطر سپاري از طریق بینایی صورت می‌گیرد و از سوي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر است؛ موجب تعمیق یادگیري در دانش‌آموزان می‌گردد. هم‌چنین فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیّت دانش‌آموزان می‌افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می‌گردد.

نظریه‌پردازان در شیوه‌های سنتی تدریس، بازنگری نموده و آن‌ها را با روش‌های نوین تلفیق کرده و از این بازنگری برای تدریس فعال استفاده نموده‌اند. روشی که در آن از طریق پرسش و پاسخ و سایر روش‌ها بهره‌گیری شده و با فعال نمودن تفکر شنوندگان و فراگیران خویش را در موقعیت سازماندهی ذهنشان قرار داده و آنان را وادار به درک ساختار کلی مفاهیم نموده و دانش آن‌ها را نیز گسترش داده تا در نهایت به یادگیری پایدار بیانجامد. یادگیری به این روش همان است که در طبقه‌بندی آندرسون[3] در دو بعد صورت می‌پذیرد: دانش[4] و فرایند شناختی[5]

این طبقه‌بندی به صورت سلسله مراتب از امور عینی به امور حسی و انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده است. مدل‌های برنامه‌ریزی درسی در این منظر نیز بر چند رسانه به صورت منظم و ترتیب و توالی منطقی تنظیم شده‌اند و بهره‌گیری از فناوری به منظور درک بهتر محتوا و مفاهیم و تولید دانش کاربرد دارد. هم‌چنین چند رسانه به صورت مداوم در کنار معلم قرار گرفته و بر دانش و مهارت فراگیران تأکید دارد. برنامه‌ای که با استفاده از نوآوری‌های آموزشی تدوین شده و محور توجه این برنامه فراگیران هستند. واضح است که فراگیران در این عرصه تنها رها نمی‌گردند و علی‌الخصوص در دروس انتزاعی مخصوصاً ریاضی، خود را عنصری مؤثر و فعال می‌دانند که یادگیری آن‌ها مداوم بوده و برنامه‌ای هدفمند دانش آن‌ها را سازماندهی نموده و ذهنشان را درگیر مسائل بی‌استفاده و موهوم نمی‌کند. به همین دلیل با معلم همراهی نموده و نقش او را پررنگ‌تر احساس می‌کنند.

1-2)بیان مسئله:

یکی از اهداف مهم درس ریاضی ایجاد توانایی‌های ذهنی و نظم فکری دانش‌آموزان است. پس منظور اصلی آموزش ریاضی عبارت است از توسعه‌ی قدرت درک و فهم استدلال، پرورش تفکر عقلی و به‌وجود آوردن روش استدلال و تفکر منطقی و ایجاد آفرینش‌های فکری و خلاقیت‌پروری از دیگر اهداف آموزش ریاضی در فراگیران به حساب می‌آید. پرسشي كه به طور مکرر بوسيله دانش‌آموزان، دانشجويان و حتي دبيران مطرح مي‌شود اين است كه چرا رياضيات مي‌خوانيم؟ و يا چرا رياضيات تا اين حد تدريس مي‌شود؟ و يا چرا رياضيات بايد مورد توجه هر محصلي باشد؟ يا اصولاً رياضيات چه نقشي در زندگي روزمره دارد؟ چرا دانش‌آموزان و دانشجویان به این درس بی‌علاقه‌اند؟ این چراهایی است که تاکنون محققان زیادی در این زمینه تحقیق کرده‌اند. به‌ طور كلي امروزه بايد رياضيات از جنبه‌هاي زير مورد توجه قرار گيرد:

ا-يك ابزار: يعني از ديد كاربردي كه ارزش و ضرورت آن روز به روز در جوامع كنوني بيشتر احساس مي‌شود.

2-يك زبان: يعني وسيله‌اي براي نمايش دانش، توصيف، تجزيه و تحليل و انتقال آن كه ضرورت آن بخاطر گنگ و نارسا بودن زبان‌هاي معمولي غير قابل انكار است.

3-يك زمينه تربيتي: به منظور پرورش و نظم فكري و بالا بردن قدرت انديشه و استدلال منطقي.

درس ریاضی ومفاهیم آن در دوره دبیرستان جزء مفاهیم انتزاعی به شمار می‌آید و معمولاً دبیران این رشته با استفاده از روش‌های مختلف، به تدریس  این مفاهیم می‌پردازند. علاوه بر این اکثر دانش‌آموزان نیز علاقه زیادی به این درس ندارند. هر ساله هزینه‌های زیادی برای جبران افت تحصیلی ناشی از درس ریاضی ‌توسط مدارس و اولیاء هزینه شده است. (جرج پوليا، 1998، 79)

مهم‌ترین علل افت دانش‌آموزان در درس ریاضی شامل:

1- عدم مهارت کافی دبیران این درس به روش‌ها و فنون و نحوه تدریس و آموزش مناسب و متناسب با نیاز و تخصص این رشته. 2- نقص در سیستم ارزیابی کار دبیران. 3- بی توجهی و کمبود وقت برای تمرین و ممارست کلاسی دانش‌آموزان و دفتر کار آنان. 4-یک نواختی تدریس درس ریاضی و کاربرد روش‌های قدیمی و سنتی در درس توسط بسیاری از دبیران و بی‌انگیزگی برای استفاده از روش‌ها و شیوه‌های نوین تدریس درس ریاضی. 5- آشنا نکردن دانش‌آموزان با اهمیت درس ریاضی و ناشناخته ماندن قلمرو و اهداف درس ریاضی در این سطح. 6- مشکل در معیارهای ارزشیابی درس ریاضی از دانستنی‌های دانش‌آموزان. بی‌توجهی به علایق و انگیزه‌ها و توان فکری دانش‌آموزان به هنگام تدریس درس ریاضی و حتی سخت جلوه دادن آن در نگرش دانش‌آموزان. اما متاسفانه این بی‌علاقه‌گی در بین دانش‌آموزان ملاحظه می‌شود. و اما موضوعی که ذهن محقق را به خود مشغول کرد این است که برای جلوگیری از افت تحصیلی و بی‌علاقه‌گی این دانش‌آموزان  نسبت به درس ریاضی چه باید کرد. لذا تصمیم گرفته شد که با استفاده از طراحی یک کتاب جذاب و مولتی مدیا با موضوعات مفید ریاضی واستفاده از متن،  صدا، تصویر،  عکس،  فیلم و انیمیشن  بتوان براساس طبقه‌بندی دوبعدی آندرسون در بعد دانش وشناختی این مشکل را حل نمود(شعباني،1382، 94).

این پژوهش در پی بررسی این مسئله­ می­باشد که ارتباط بین ارائه الکترونیک محتوی دروس و  رویکرد یادگیری چگونه می­باشد؟ اگر این متغیر­ (روش تدریس) به طور مجزا در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر ­باشد، آیا با تغییر در آن تأثیری بر روند آموزش صورت می‌پذیرد؟ و چگونه می‌توانیم این متغیر­ را به گونه­ای تغییر دهیم تا بیشترین یادگیری و به تبع پیشرفت تحصیلی به دست آید.

1-3- ضرورت انجام تحقیق و اهمیت مسئله:

آموزش رياضي يعني هر چيزي كه مربوط به آموزش و يادگيري رياضيات مي‌شود. سابقه آموزش رياضي به عنوان يك رشته دانشگاهي به كمتر از يك قرن مي‌رسد. زمان شروع اين رشته از هنگامي بود كه آموزش معلمان به دانشگاه‌ها برده شد .

قبل از آن‌كه به آموزش رياضيات و راهكارهاي آن پرداخته شود لازم است كه رياضيات معرفي شود. رياضيات چيست و با چه ديدي بايد رياضيات را درك كنيم؟ رياضيات پيش آهنگ دانش‌هاست. هر كس كه مي‌خواهد درست بينديشد و بهتر فكر كند، ناگزير است كه با  رياضيات آشنا شود. علماي رياضي و دانشمندان در رشته‌هاي مختلف بر اين باورند هر علمي كه زير بناي دانش رياضي نداشته باشد علم نيست. بر اساس اين انديشه بزرگ باور فرهنگي مربيان در اين راستا حائز اهميت بسيار خواهد بود تا بتوانند بستر لازم را براي تعميق اين مؤلفه فراهم نمايند. در چنين شرايطي نظام تعليم و تربيت مي‌تواند مدعي و منادي احياء دانش رياضي به عنوان زيرساخت و مفروضه اصلي در تمامي دروس علوم پايه‌هاي تحصيلي باشد. در دنياي امروز علم رياضي به منزله خون در پيكره عظيم ساير علوم مي‌باشد. آموزش رياضيات نه تنها يك علم است بلكه الگويي است براي آموزش صحيح ساير علوم. ذهن‌هاي خلاق، مبتكر و جسور به منظور پاسخگويي به سؤالات پيرامون خود، بي‌شك منتج از يك نظام يافتگي است كه ماهواً دانش رياضي اين توانايي را خواهد داشت، تا آن را احيا كند. فتح كرات آسماني، پرتاب سفينه‌ها، ساخت زير دريايي‌هاي هسته‌اي و ورود به دنياي فرا پيچيده با برخورداري از ده‌ها، صدها و هزارها تكنولوژي مدرن كه هر كدام پاسخگوي بخشي از معضلات جامعه بشري در اين هزاره شگرف مي‌باشد(مهدي، 1383، 7). از اين رو مي‌توان گفت آموزش صحيح رياضي يعني آموزش صحيح همه علوم. بنابرين آموزش رياضيات از اهميت زيادي برخوردار است.

1-4- اهداف پژوهش:

پژوهش حاضر با هدف کلي: « طراحی درس افزار ریاضی(1) وتأثیر آن بر یادگیری دوبعدی دانش‌آموزان پسر پایه اوّل دبیرستان‌های ناحیه یک کرمانشاه در سال تحصیلی93-92 براساس طبقه‌بندی آندرسون» طراحي شده است.

در راستاي هدف کلي مطرح شده اهداف ويژه زير در نظر گرفته شده است:

1-4-1- اهداف ويژه:

1-تعيين ميزان تأثير استفاده از درس‌افزار آموزش ریاضی بر ميزان یادگیری در بعد دانش(طبقه‌بندی امور واقعی، مفهمومی و روندی) دانش‌آموزان مورد مطالعه براساس طبقه‌بندی آندرسون

2- تعيين ميزان تأثير استفاده از درس‌افزار آموزش ریاضی بر ميزان یادگیری در بُعد فرایند شناختی(طبقه‌بندی تحلیل کردن وارزیابی) دانش‌آموزان مورد مطالعه براساس طبقه‌بندی آندرسون

3- تعيين ميزان تأثير رابطه فرضيه‌هاي پژوهش بين روش تدریس مطرح شده با سطح یادگیری دانش­آموزان مورد مطالعه.

DAVID-[1]

Microsoft Word-[2]

ANDERSON-[3]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير سواد اطلاعاتي بر ميزان يادگيري وعملکرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني
 • پايان نامه تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسي و يادگيري در آموزش دانشگاهي
 • پايان نامه بررسي و تحليل محتواي نرم افزارهاي آموزش درس رياضي موجود در بازار از ديدگاه رويکرد يادگيري فعال و ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي ها
 • پايان نامه تاثير آزمون هاي عملکردي سازنده گرايي بر پيشرفت رياضي دانش آموزان ابتدايي
 • پايان نامه بررسي نقش نوع يادگيري ، سبک رهبري و فرهنگ يادگيري سازماني بر عملکرد شغلي کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122