پايان نامه طراحي سيستم مديريت عملکرد با استفاده از کارت امتيازي متوازن و تئوري بازي هاي تکاملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي سيستم مديريت عملکرد با استفاده از کارت امتيازي متوازن و تئوري بازي  هاي تکاملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي سيستم مديريت عملکرد با استفاده از کارت امتيازي متوازن و تئوري بازي  هاي تکاملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب
فصل اول – کلیات موضوع 1
1-1- مقدمه 2
1-2- معرفی موضوع پایان¬نامه 3
1-3- هدف از انتخاب موضوع 4
1-4- مروری کلی بر ادبیات موضوع 4
1-5- جنبه¬های نوآوری موضوع 8
1-6- کاربران نتایج 9
1-7- روش و متدولوژی تحقیق 9
1-8- جمع بندی 10
فصل دوم – مفاهیم کلی و مرور ادبیات 11
2-1- مقدمه 12
2-2- ارزیابی عملکرد 12
2-2-1- تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد 12
2-2-2- اهداف ارزیابی عملکرد 14
2-2-3- مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد 14
2-2-4- ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین 20
2-3- کارت امتیازی متوازن 24
2-4- تحلیل مسیر 29
2-4-1- مفاهیم و تعاریف تحلیل مسیر 29
2-4-2- انواع روابط بین متغیرها در نمودار مسیر 30
2-4-3- مروری بر ادبیات موضوعی تحلیل مسیر و ارزیابی عملکرد 31
2-5- تئوری بازی¬ها 33
2-5-1- فرضیات اساسی و مفاهیم پایه¬ای 33
2-5-1-1- عناصر اصلی در هر بازی 33
2-5-1-2- تعاریف 34
2-5-1-3- فرضیات اصلی 35
2-5-1-3-1- عاقل بودن بازیکنان 36
2-5-1-3-2- هوشمندی بازیکنان 36
2-5-2- طبقه¬بندی بازی¬ها 37
2-5-2-1- طبقه بندی بر اساس تعداد بازیکنان 37
2-5-2-2- طبقه بندی بر اساس ایستایی و پویایی 38
2-5-2-3- طبقه بندی بر اساس اطلاعات 38
2-5-2-4- طبقه بندی بر اساس برد کل بازی 39
2-5-2-5- طبقه بندی بر اساس همکاری و عدم همکاری 39
2-5-2-4- طبقه بندی بر اساس تعداد دفعات بازی 40
2-5-3- پیدا کردن جواب و حل بازی 40
2-5-3-1- تعادل استراتژی غالب 40
2-5-3-2- تعادل نش 41
2-5-4- مروری بر ادبیات نظریه بازی¬ها 41
2-6- تئوری بازی¬های مشارکتی 47
2-6-1- ارزش شیپلی 48
2-6-2- کاربرد ارزش شیپلی در ارزیابی عملکرد 49
2-7- تئوری بازی¬های تکاملی 50
2-7-1- کاربرد تئوری بازی¬های تکاملی در ارزیابی عملکرد 55
2-8- جمع بندی 55
فصل سوم – متدولوژی پژوهش 57
3-1- مقدمه 58
3-2- متدولوژی 58
3-2-1- گام اول: شناسایی استراتژی¬ها 61
3-2-2- گام دوم: تعیین روابط مابین استراتژی¬ها به وسیله تحلیل مسیر 63
3-2-3- گام سوم: تعیین اوزان مسیرهای استراتژیک با استفاده از ارزش شیپلی 65
3-2-4- گام چهارم: تعیین مسیر استراتژیک بهینه 67
3-3- جمع بندی 69
فصل چهارم – نتایج و مطالعه موردی 71

4-1- مقدمه 72
4-2- گام اول: شناسایی استراتژی¬ها در زنجیره تامین مورد مطالعه 73
4-3- گام دوم: تعیین روابط مابین استراتژی¬ها به وسیله تحلیل مسیر 75
4-4- گام سوم: تعیین اوزان مسیرهای استراتژیک با استفاده از ارزش شیپلی 79
4-5- گام چهارم: تعیین بهترین مسیر استراتژیک با استفاده از تئوری بازی¬های تکاملی 83
4-6- جمع بندی 89
فصل پنجم – نتیجه¬گیری و پیشنهادات آتی 91
5-1- مقدمه 92
5-2- جمع بندی تحقیق 92
5-3- دستاوردهای تحقیق 94
5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی 95
پیوست 96
فهرست مراجع 98
واژه نامه فارسی به انگلیسی 104
واژه نامه انگلیسی به فارسی 105

فهرست منابع

عبدلی، قهرمان. 1390. نظریه بازی ها و کاربردهای آن. ویرایش اول، چاپ سوم. انتشارات فروزش، تهران.

معینی، علیرضا و جهانگشای رضایی، مرتضی و ایزدبخش، حمیدرضا، 1389، کاربرد تحلیل مسیر برای تعیین روابط بین شاخص­های عملکردی در نیرو­گاه­های حرارتی، هفتمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، تهران – تهران

منصوری، علی و صفری، سعید و عباسی، داوود و صالحی، مهدی، 1387، کاربرد مدل تحلیل مسیر در تعیین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران)، مجله فرهنگ مدیریت، 17 : 89-110

نویدی، حمیدرضا و کتابچی، سعید و مسی بیدگلی، معصومه. مدخلی بر نظریه بازی ها. 1390. انتشارات دانشگاه شاهد. تهران.

هومن، حیدرعلی. 1390. مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل. ویرایش اول، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران.

 

A.Gunasekaran, B.Kobu. 2007 “Performance measures and metrics in logistics and supply chain management: a review of recent literature (1995–2004) for research and applications.” International Journal of Production Research 45:  2819–2840.

 

Guansekaran,C. Patel,Ronald E. McGaughey. 2004 ” A framework for supply chain performance measurement.” Int. J. Production Economics 87: 333–347.

A.Neely, M.Gregor, K.Platts. 1995  “Performance measurement systems design: a literature review and research agenda.” International Journal of Operations & Production Management, Vol. 15 No. 4 :  80-116.

Abu Turab Rizvi, S. 2007. Aumann’s and Schelling’s Game Theory: The Nobel Prize in Economic Science. Review of Political Economy, 19 :  297-316.

Adrien Chia, Mark Goh, Sin-Hoon Hum. 2009  “Performance measurement in supply chain entities: balanced scorecard perspective.Benchmarking: An International Journal Vol. 16 No. 5 :  605-620.

Aref A. Hervani, Marilyn M. Helms, Joseph Sarkis. 2005  ” Performance measurement for green supply chain management.” Benchmarking: An International Journal Vol. 12 No. 4 : 330-353.

Barbara Bigliardi, Eleonora Bottani. 2010  “Performance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach.” Facilities Vol. 28 No. 5/6 :  249-260.

Braithwaite, R. B. 1955. “Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher “,  Cambridge University Press.

Burney, L., Christine, A., Henle, B. and Sally, K. 2009  “A path model examining the relations among strategic performance measurement system characteristics, organizational justice, and extra- and in-role performance.” Journal of Accounting, Organizatins and Sosiety, 34(3) : 305-321.

 

Cebeci, U. 2009 “Fuzzy Ahp-based decision support system for selecting ERP systems in textile  industry by using balanced scorecard” Expert Systems with Applications,36(1) :8900-8909.

 

Cournot, A. 1897. Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth. Macmillan.

 

D.P.Keegan, R.G.Eiler, C.R.Jones. 1989  “Are your performance measures obsolete?” Management Accounting :134-47.

Dong Won Cho, Young Hae Lee, Sung Hwa Ahn, Min Kyu Hwang. 2012  “A framework for measuring the performance of service supply chain management.” Computers & Industrial Engineering 62 : 801–818.

Fahriye Uysal. 2012  “An integrated model for sustainable performance measurement in supply chain.” Procedia – Social and Behavioral Sciences 62 : 689 – 694.

Fréchet, M. 1953. Commentary on the Three Notes of Emile Borel, Econometrica, 21. pp. 118-124.

Gibbons, R. 1997. An introduction to game theory. The journal of economic perspectives, 1. pp. 127-149.

Gilberto Miller Devos Ganga, Luiz Cesar Ribeiro Carpinetti. 2011  “A fuzzy logic approach to supply chain performance management.” Int. J. Production Economics 134 : 177–187.

Gilles, P. R. 2009. The Cooperative Game Theory of Networks and Hierarchies, Springer.

Goknur Arzu Akyuz, Turan Erman Erkan. 2010  “Supply chain performance measurement: a literature review.” International Journal of Production Research Vol. 48, No. 17, 1: 5137–5155.

 

Gumbus, A. 2005  “Introducing the Balanced Scorecard: Creating Metrics to Measures Performance.”Journal of Management Education, 29(4) : 617–630.

Harsanyi, J. 1967. Games with Incomplete Information Played by ’Bayesian’ Players. Management Science, 3 : 159-182.

Huang, C.F. and Hsuch, L. 2007 “A Study on the relationship between intellectual capital and business performance in the engineering consulting industry: A path analysis.” Journal of civil engineering and management,13(4) : 265-271.

Ismail Erol, Safiye Sencer, Ramazan Sari. 2011 “A new fuzzy multi-criteria framework for measuring sustainability performance of a supply chain” Ecological Economics 70 : 1088–1100.

Jafari, M., Tootooni, M., Shahanaghi, K. and Jafari-Eskandari, M. 2013 “Determining the relationship between science and technology development indicators in private sector industries of Iran via path analysis based on cooperative game theory. ” Life Science Journal, 10(3) : 328-338

Jalali Naini, S.G., Aliahmadi, A.R., Jafari-Eskandari, M. 2011 “Designing a mixed performance measurement system for environmental supply chain management using evolutionary game theory and balanced scorecard: A case study of an auto industry supply chain.” Resources, Conservation and Recycling 55 : 593–603.

Jian Cai, Xiangdong Liu, Zhihui Xiao, Jin Liu. 2009 “Improving supply chain performance management: A systematic approach to analyzing iterative KPI accomplishment.” Decision Support Systems 46 : 512–521.

Kanji, G.K. 2002. ” Performance measurement system.”Total Quality Management, 13(5) : 715-728.

Kanji, G.K. and Sa, P.M. 2002. “Kanji’s business scorecard.” Total Quality Management, 13(1) : 13-27.

Kreps, D. and Wilson, R. 1982. ” Reputation and Imperfect Information.” Journal of Economic Theory, 3 : 253-279.

Kuhn, H. W. and Tucker, A. W. 1958. ” John von Neumann’s work in the theory of games and mathematical economics.” BBull. Amer. Math. Soc, 64 : 100-122.

Lee, A.H.I., Chen, W.C. and Chang, C.J. 2008. “A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan.” Expert Systems with Applications, 34(1) : 96-107.

Loomis, L. H. 1946. On a Theorem of Von Neumann. Proceedings of The National Academy of Sciences- PNAS, 32 : 213-215.

Adel El-Baz. 2011 “Fuzzy performance measurement of a supply chain in manufacturing companies.” Expert Systems with Applications 38 : 6681–6688.

Myerson, R. 1997. Game Theory: Analysis of Conflict, Harvard University Press.

Mertens, J. 1986. Strategic Stability of Equilibria, Econometrica, 54 : 1003-1037.

Nash, J. F. 1950. Equilibrium Points in N-Person Games. Proc Natl Acad Sci U.S.A, 36 : 48–49.

Nash, J. F. 1951. Non-Cooperative Games, The Annals of Mathematics, 54 : 286–295.

Nash, J. F.1950. The Bargaining Problem, Econometrica, 18 : 155-162.

Nash, J. 1953. Two person Cooperative Games. Econometrica, 21 : 128-140.

 

Osborne, M. J. and Rubinstein, A. 1994. A Course in Game Theory. Massachusetts Institute of Technology

R.S.Kaplan, D.P.Norton. 1992  “The balanced scorecard: measures that drive performance.” Harvard Business Review, Vol. 70, No. 1 : 71-90.

R.S.Kaplan, D.P.Norton. 1996  “Using the Balancesd Scorecard as a Strategic Management System.” Harvard Business Review, Vol. 74, No. 1 : 75-85.

Rajat Bhagwat, Milind Kumar Sharma. 2007 ” Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach.” Computers & Industrial Engineering 53:  43–62.

 

Rajat Bhagwat, Milind Kumar Sharma. 2009 ” An application of the integrated AHP-PGP model for performance measurement of supply chain management. ” Production Planning & Control Vol. 20, No. 8: 678–690.

 

Razmi, J.,Ghaderi, S.F, Zairi, M. and Sadeghi, H.R. 2008 “Compling and prioritizing strategies for electrical energy production from fossil fuel with support of benchmarking.” Benchmarking: An International Journal, 15(6) : 794–804.

 

Rubinstein, A. 1982. Perfect Equilibrium in Bargaining Model. Econometrica, 1. pp. 97-110.

 

Sarah Shaw, David B. Grant, John Mangan. 2010  “Developing environmental supply chain performance measures”. Benchmarking: An International Journal Vol. 17 No. 3 : 320-339.

 

Selten, R.  Bielefeld, M. 1975. Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points in Extensive Games. Int. Journal of Game Theory, 4. pp. 25 -55.

Taweesak T. 2003  “Performance measurement system in supply chain Activities.” The 3rd Industrial Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistic Management Vol. 22 No. 11: 26-27.

Tijs, S. 2003 “Introduction  to game theory. ” Hindustan Book Agency.

Von Neumann, J. and Morgenstern, O. 1944. The Theory of Games and Economic Behavior, Princeton university press.

Weintraub, E. 1992. Towards a History of Game Theory. Duke University Press.

Yang, M.C. and Tung, Y.C. 2006  “Using path analysis to examine casual relationships among balanced scorecard performance indicators for general hospitals: the case of a public hospital system in Taiwan” Health Care Management Review, 31(4) : 280-288.

چکیده

در سالهاي اخیر، مدیریت زنجیره تأمین یک عامل کلیدي براي دستیابي به مزیتهاي رقابتي به شمار مي­رود. خدمت بهتر به مشتري، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، ثمره استفاده از این فلسفه است. سازمانها می توانند از طریق هدف گذاري، شناسایی و تعریف معیارها و ارزیابي عملکرد مستمر، بهبود عملکردشان را مدیریت کنند. این ارزیابي ها دید مناسبی درباره وضعیت کسب وکار پدید می آورد. به منظور اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد، تدوین وتعریف شاخص های مناسب در سطوح مختلف زنجیره ضروری می­باشد. در این پژوهش با استفاده از یک روش نوین به تعیین شاخص­های اندازه­گیری و استراتژی­های سازمان درقالب کارت امتیازی متوازن می­پردازیم. در این روش که تلفیقی از کارت امتیازی متوازن، تحلیل مسیر، تئوری بازی­های مشارکتی و تئوری بازی­های تکاملی می­باشد، برنامه استراتژیک سازمان تعیین می­گردد. این روش علاوه بر توجه به تمام جوانب سازمان و تعیین وضعیت فعلی سازمان برنامه­ای جهت فعالیت­های آینده سازمان نیز ارائه می­دهد. پس از معرفی کامل این روش، آ­ن­را در یک کارخانه بزرگ صنایع غذایی پیاده سازی می­نماییم و نتایج آن­را بررسی می­کنیم.

کلمات کلیدی : ارزیابی عملکرد – کارت امتیازی متوازن – فرآیند تحلیل مسیر- تئوری بازی­های مشارکتی – ارزش شیپلی – تئوری بازی­های تکاملی

مقدمه

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها را به عنوان یکی از علائم بیماری­های سازمان قلمداد می­نماید. نظام ارزشیابی مناسب می­تواند سازمان را از وضعیت جنبه­های مختلف کاری خود آگاه سازد و برنامه­ریزی­های آتی را برای مدیران سازمان آسان­تر و با نگرش بیشتر به وضعیت سازمان هدف ریزی نماید.

همواره در طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد[1] می بایست به این نکته توجه داشت که، سیستم ارزیابی عملکرد وقتی مناسب است که متوازن بوده و ابعاد مختلف را در فرآیند های سازمان پوشش دهد. از این رو سیستم ارزیابی عملکرد مناسب می بایست علاوه بر شاخص های مالی شاخص های غیر مالی را نیز در بر بگیرد. در این حالت است که دید مناسبی از عملکرد سازمان و در پی آن عملکرد زنجیره تامین به دست خواهد آمد.

ابزارهای مختلفی در ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد در مطالعات گذشته به کار برده شده­است. اکثر ابزارها به مدیران سازمان­ها این امکان را می­دهند تا شاخص­های مناسب را جهت اندازه­گیری در پیکره سازمان خود جاری سازند. اما نگاه به آینده و برنامه­ریزی استراتژیک یکی از الزاماتیست که در پی یک سیستم ارزیابی عملکرد قرار دارد.

در این فصل به معرفی کلی موضوع و دلایل انتخاب آن می­پردازیم. پس از مشخص شدن اهمیت موضوع، روش و متدولوژی تحقیق و کاربران این پایان نامه بیان می­شود.

1-2- معرفی موضوع پایان نامه

این پایان نامه با عنوان “طراحی یک سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازدهی متوازن و تئوری بازی های تکاملی”  به منظور تعیین بهترین ترکیب استراتژی یک سازمان در راستای بهبود عملکرد خود در زنجیره تامین[2] انتخاب شده است. این استراتژی ها و شاخص های اندازه گیری در قالب 4 جنبه کارت امتیازی متوازن (BSC)[3] یعنی مالی[4]، مشتریان[5]، فرآیند داخلی[6] و رشد و یادگیری[7] مورد بررسی قرار گرفته­اند. پس از بررسی زنجیره تامین مورد نظر و انتخاب بهترین گزینه­های استراتژیک در هر یک از 4 جنبه مذکور به تعیین نوع رابطه علی و معلولی[8] بین هر یک از استراتژی­های یک معیار BSC با استراتژی­های معیار بعدی پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از تئوری بازی های مشارکتی[9] و تئوری بازی های تکاملی[10] به بهترین ترکیب استراتژی دست خواهیم یافت. مطالعات میدانی مربوطه در این پایان نامه با استفاده از اطلاعات یک کارخانه بزرگ تولیدی صنایع غذایی انجام و این روش در آن کارخانه پیاده سازی شده است.

1-3- هدف از انتخاب موضوع

یکی از مباحثی که می­تواند نقش بسزایی در موفقیت یک سازمان داشته باشد درک درست از عملکرد و در پی آن برنامه­ریزی مناسب برای آینده آن سازمان می­باشد. ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر روشن ساختن وضعیت موجود یک سازمان می­تواند برنامه استراتژیک آن سازمان برای آینده سازمان را نیز مشخص نماید.

با توجه به پویایی زنجیره تامین و افزایش روزافزون رقبا، سازمان­ها بیش از پیش به دنبال یک سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش می­باشند. برنامه استراتژیکی که تمام جوانب را در نظر گرفته و به صورت پویا تدوین شده باشد می­تواند راهگشای سازمان­ها در بهبود عملکرد هرچه بیشترشان در زنجیره تامین باشد.

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها را به عنوان یکی از علائم بیماری­های سازمان قلمداد می­نماید.

تمامی نکات ذکر شده در فوق باعث انتخاب مبحث ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن گردید. همچنین به جهت پویایی اطلاعات و تضاد بین افراد در رابطه با تصمیم گیری در رابطه با اهداف سازمان و زنجیره تامین، تئوری بازی­ها جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است.

1-4- مروری کلی بر ادبیات موضوع

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مفاهیم شناخته شده در بین پژوهشگران و محققان می­باشد. کاربرد کارت امتیازی متوازن در بین ابزارهای گوناگون ارزیابی عملکرد نیز در بین مطالعات بسیار به چشم می­خورد. در این میان مطالعات چندانی در رابطه با استفاده از تئوری بازی­ها در مبحث ارزیابی عملکرد به چشم نمی­خورد. در این بخش کلیاتی از مطالعات انجام گرفته در رابطه با ارزیابی عملکرد و ابزارهای مختلف آن خدمتتان ارائه می­شود.

از ابتدایی ترین مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابی عملکرد مدل سینک وتاتل[11] (1989) می باشد، که در این مدل عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکردی اثربخشی، کارایی، کیفیت، بهره وری، کیفیت زندگی کاری، نوآوری و سودآوری است.

کیگان[12] در سال 1989 ماتریس ارزیابی عملکرد را معرفی نمود. نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمان، شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد. اما این مدل به خوبی روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد.

چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» در سال 1991 توسط فیتزگرالد و همکارانش[13] معرفی شد که مشکل ماتریس عملکرد را بر طرف می کند. این چارچوب بر این فرض استوار است که در هر سازمانی دو نوع شاخص عملکرد پایه وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند.

در سال 1991 مدل دیگری به نام مدل هرم عملکرد توسط لینچ کراس معرفی شد، که چگونگی ایجاد این رابطه را نشان می دهد. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است.

یکی از چارچوب های مطرح ارزیابی عملکرد، مدل تعالی سازمان (EFQM)[14] (1992) است که شامل عواملی است که به دو گروه اصلی «توانمندسازها» و «نتایج» تقسیم می شود.

نیلی و همکارانش[15] در سال 1995 مرور بسیار خوبی در زمینه ارزیابی عملکرد ارائه داده اند و تحقیقات بسیاری به آن ارجاع شده است؛ از جمله ملاحظات کلیدی مدنظر در این مطالعات به شرح زیر است:

فاکتور های موثر در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های ارزیابی عملکرد چیست؟

فاکتورهای شکل دهنده ارزیابی سیستم های اندازه گیری عملکرد کدامند؟

نحوه حمایت و پشتیبانی از سیستم های ارزیابی عملکرد در هر زمان به گونه ای که با محیط های پویا و استراتژی های متغیر مطابق باشد، چگونه است؟

یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم اندازه گیری عملکرد، که در این پایان نامه نیز از آن استفاده شده است، مدل کارت امتیازدهی متوازن می باشد که در سال 1992 توسط کاپلان و نورتن[16] مطرح و سپس گسترش و بهبود یافت. این مدل پیشنهاد می کند که برای اندازه گیری عملکرد هر سازمانی از یک سری شاخص های متوازن در چهار بعد سازمان استفاده شود که عبارتند از مالی، مشتریان، فرآیند داخلی و رشد و یادگیری.

مدل SCOR[17] (2005) یک مدل مرجع فرآیندی است که توسط انجمن زنجیره تامین (SCC)[18] برای مدیریت و ارزیابی پیکره زنجیره تامین توسعه یافته است. این مدل برنامه های عملیاتی و شاخص های فراوانی را جهت برآوردن اهداف استراتژیک سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد. پنج فرآیند اصلی این مدل عبارتند از: برنامه ریزی، منابع، تولید، تحویل و بازگشت.

علاوه بر مطالعات و مدل های نام برده شده، مدل های دیگری نیز مطرح شده اند، که ازجمله آنان می توان به مدل های فرآیند کسب و کار (1996)، مدوری و استیپل (2000)، تحلیل ذی نفعان 2001، مالکوم بالدریچ (1988)، اندازه گیری عملکرد یکپارچه (1997) و منشور عملکرد (2002) اشاره نمود. تمامی مدل های مذکور به بررسی و تبیین شاخص های عملکردی می پردازند و برای تحلیل شاخص ها می بایست از روش ها و تکنیک های تصمیم گیری بهره برد.

فرآیند تحلیل مسیر[19] که در این پایان نامه از آن بهره گرفته شده است یک روش تحلیل چند متغیره می­باشد که برای بررسی یک مجموعه از روابط که به صورت شکل مدل علیتی خطی نمایش داده می­شوند، استفاده می­گردد. از کاربردهای این مفهوم در رابطه با ارزیابی عملکرد و تعین روابط علی و معلولی میان معیارهای کارت امتیازدهی متوازن می­توان به مطالعلت آقایان کانجی و سا[20] اشاره نمود. کانجی و سا درسال 2002 تحلیل مسیر را برای تحلیل کارت امتیازی کسب و کار ارائه شده توسط کانجی مورد استفاده قرار دادند. به علت اینکه آنها از داده­های جزئی متقاطع استفاده کرده بودند، روش آنها قادر نیست تا روابط داخلی بین هر چارچوب موجود را تعیین کند. برنی و همکارانش[21]در سال 2009 روش چند متغیره تحلیل مسیر با داده­های طولی را برای تحلیل عوامل سازمانی مورد استفاده قرار داده­اند. آنها در این رویکرد پس از شناسایی مؤلفه­های مؤثر، ترسیمی از روابط علی و معلولی را مورد نظر قرار داده و سپس در قدم اول با بررسی همبستگی[22] میان عوامل، روابط را با فرض­های آماری تحت آزمون t دوطرفه مورد سنجش قرار داده و در نهایت به کمک رگرسیون مقادیر ارتباط را مورد نظر قرار داده­اند.

در سال 2013 جعفری و همکارانش[23] با استفاده از تحلیل مسیر و تئوری بازی­های مشارکتی به تعیین روابط علیتی شاخص­های توسعه­ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی پرداختند. در این مطالعه پس از تعیین شاخص­های مورد نظر در قالب کارت امتیازی متوازن و تعیین روابط علی میان آنها توسط فرآیند تحلیل مسیر بهترین ترکیب شاخص ها را با استفاده از ارزش شیپلی[24] که یک مفهوم مهم در تئوری بازی­های مشارکتی می­باشد، تعیین نمودند.

در سال 2011 دکتر نایینی و همکارانش[25] با تلفیق تئوری بازی­های تکاملی و کارت امتیازی متوازن یک روش جدید را در ارزیابی عملکرد معرفی نمودند. در این مقاله این روش در یک زنجیره تامین محیطی اجرا گردید.

1-5- جنبه­های نوآوری موضوع

تلفیق ابزارهای مختلف در کنار کارت امتیازی متوازن جهت تعیین بهترین استراتژی­ها

این ابزارها شامل فرآیند تحلیل مسیر، تئوری بازی­های مشارکتی و تئوری بازی­های تکاملی می­باشند. هر یک از این ابزار­ها به نحوی ما را در رسیدن به ترکیب استراتژیک مناسب یاری می­نمایند. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش برای اولین بار می­باشد که مورد استفاده قرار می­گیرد.

مشخص نمودن مسیر­ها و ترکیب­های نا مناسب استراتژیک قبل از ورود به مراحل تصمیم­گیری با استفاده از فرآیند تحلیل مسیر

تعیین میزان همبستگی و نوع همبستگی میان شاخص­ها در ارزیابی عملکرد پیشینه زیادی دارد. اما استفاده از این موضوع به وسیله تحلیل مسیر و پیرو آن استفاده از تئوری باز­ها یک ابتکار جدید در این مطالعه به حساب می­آید. مسیرهایی که ارتباط معنا داری بین مؤلفه­های آن وجود ندارد، باعث طولانی تر شدن اجرای الگوریتم تئوری بازی­های تکاملی برای پیدا کردن جواب بهینه می­گردند. با استفاده از تحلیل مسیر این مسیر­ها پیدا شده و حذف می­شوند.

استفاده از مقادیر ارزش شیپلی به عنوان ورودی در تئوری بازی­های تکاملی

در تنها مطالعه پیشین که از تئوری بازی­های تکاملی استفاده شده بود، مقادیر ورودی در طرح مربع لاتین داده هایی جمع آوری شده از سطح نخبگان بود، اما در این مطالعه از مقادیر شیپلی استفاده شده است. این امر دقت الگوریتم را در رسیدن به جواب بهینه بیشتر می­نماید.

پیاده سازی روش ارائه شده در یک کارخانه تولیدی صنایع غذایی

تمامی مراحل این الگوریتم در یک کارخانه صنایع غذایی پیاده سازی شده­است. تمام داده­ها و اطلاعات مورد استفاده از یک مطالعه موردی واقعی بدست آمده­اند.

1-6- کاربران نتایج

کاربران تحقیق در وهله اول مدیران و سازمان­های مختلف می­باشند که در پی ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی استراتژیک هستند. همچنین روش ارائه شده و موضوعات متعدد مطرح شده در این پژوهش می­تواند مورد بررسی و مطالعه محققین زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

1-7- روش و متدلوژی تحقیق

از آنجا که مقالات موجود در ابزارهای مختلف ادبیات موضوع از اهمیت خاصی برخوردار هستند، در فصل دوم این پایان نامه به مرور موضوع و ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرداخته شده است. در این فصل مروری بر ادبیات موضوعی ارزیابی عملکرد صورت می­گیرد پس از آن تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد به صورت مفصل مرد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه تعریف و قواعد کلی تحلیل مسیر را ارائه خواهیم داد. همچنین به طور گسترده کاربرد تحلیل مسیر در مطالات پیشین را مورد بررسی قرار می­دهیم. سپس تعاریف و مباحث کلی تئوری بازی­ها را تشریح می­نماییم. در ادامه ارزش شیپلی که از آن در این مطالعه استفاده شده­است را مطرح می­نماییم و در نهایت تئوری بازی­های تکاملی را به همرا روابط آن تشریح خواهد شد. در فصل سوم روش کلی مورد استفاده و محاسبات لازم در هرمرحله ارائه شده است. بدیت ترتیب که پس از معرفی الگوریتم کلی این روش هر مرحله را به صورت جداگانه توضیح داده و مورد بررسی قرار می­دهیم. در فصل چهارم روش مطرح شده با استفاده از داده های یک شرکت تولیدی صنایع غذایی مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در این فصل تمام مقادیر محاسباتی از جمله محاسبات مربوط به تحلیل مسیر و ارزش شیپلی و تئوری بازی­های تکاملی آورده شده است و نتایج ارائه می­گردد. در فصل پنجم نتایج حاصل از این پایان نامه ارئه می­گردد.

1-8- جمع بندی

در این فصل به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و این که در دنیای امروز یک جز جدا نشدنی هر سازمان می­باشند اشاره گردید. پس از معرفی موضوع پایان نامه به ضرورت انتخاب این موضوع پرداخته شد. سپس مروری کلی بر مطالعات پیشین انجام شد که شامل ارائه برخی مفاهیم و ابزارهای استفاده شده در این مطالعه می­باشد. سپس به جنبه­های نوآوری و کاربران این مطالعه اشاره گردید. درنهایت چارچوب کلی این مطالعه و نمایی از فصول آینده این مطالعه که شامل 5 فصل می­باشد ارائه گردید.

[1] Performance measurement

[2]  Supply Chain

[3]  Balanced scorecard

[4]  Finanncial

[5]  Customer

[6]  Internal Process

[7]  Growth and Learning

[8]  Cause and Effect relationships

[9]  Cooperative game theory

[10]  Evolutionary game theory

[11]  Sink & Tuttle

[12]  Keegan

[13]  Fitzgerald et al

[14]  European Foundation Quality Management

[15]  Neely et al

[16]  Kaplan & Norton

[17]  Supply Council Operations Reference

[18]  Supply Chain Council

[19]  Path analysis

[20] Kanji and Sa

[21]  Burney et al.

[22]  Correlation

[23]  Jafari et al.

[24]  Shapely Value

[25] Naini et al.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122