پايان نامه طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و متد تاپسيس فازي براي انتخاب مناسب ترين محصول

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و متد تاپسيس فازي براي انتخاب مناسب ترين محصول یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي يک الگوريتم فراابتکاري براي حل مساله زمانبندي ماشينهاي موازي نامرتبط با محدوديت زمان دسترسي به کارها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف مساله 2
1-3- اهداف تحقیق 3
1-4- ضرورت انجام تحقیق 3
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 5
2-1- مفاهیم اولیه مجموعه فازی 6
2-1-1- نمادگذاری مجموعه¬های فازی 6
2-1-3- اعداد فازی 8
2-1-4- عملگرهای جبری بر اعداد فازی LR 12
2-2- سیستم های خبره فازی 13
2-2-1- مرحله 1: فازی سازی ورودی¬ها 15
2-2-2- مرحله 2: موتور استنتاج فازی 15
2-2-3- مرحله 3: پایگاه قواعد فازی 16
2-2-4- مرحله 4: غیرفازی سازی 17
2-3- سیستم فازی ممدانی 19
2-4- سیستم فازی 19
۲-4 سيستم فازي سوگنو 20
۲-5 مقايسه روش هاي ممداني و سوگنو 22
۲-6 سيستم فازي تسوکاماتو 23
2-7 تصميم گيري چند معياره MCDM 24
2-8 تصميم‌گيري چندهدفه (MODM) 25
2-8-1 الف: عدم دسترسي به کسب اطلاعات از DM 26
2-8-۲ ب: گرفتن اطلاعات اوليه از DM قبل از حل مساله 26
2-8-2-1- روش SMART 26
2-8-2-2- روش لکسيگوگراف 27
2-8-3- برنامه ريزي آرماني 27
2-8-3- ج: روش هاي موجود با استفاده از کسب اطلاعات تعاملي 28
2-8-3-1- روش SIMOLP 28
2-8-3-2- روش جانشيني SWT 28
2-8-3-3- روش تعاملي کمپلکس 29
2-8-4- د: روش هاي مربوط به کسب اطلاعات از DMبعد از حل مسئله 29
2-8-4-1- روش پارامتريک وزين 30
2-8-4-2- روش MOLP 30
2-9- تصميم گيري چند شاخصه MADM 30
2-9-1- مدل¬های جبرانی 32
2-9-1-1- AHP 32
2-9-1-2- Fuzzy AHP 33
2-9-1-3- ANP 36
2-9-1-4- SAW 36
2-9-1-5- LINMAP 36
2-9-1-6- FTOPSIS 37
2-9-1-7- VIKOR 38
2-9-1-8- ELECTRE 38
2-9-2- مدل های غیر جبرانی 39
2-9-3- مدل¬هایی که در مرز جبرانی و غیر جبرانی قرار می¬گیرند 39
2-9-3-1- PERMUTATION 39
2-9-3-2- QUALIFLEX 40
2-10- پیشینه تحقیق 40
2-10-1- منطق دو ارزشی 40
2-10-2- منطق چند ارزشی 41
2-10-3- تاریخچه مجموعه ها و منطق فازی 43
فصل سوم: روش تحقیق 50
3-1- مقدمه 51
3-2- معماری پیشنهادی 52
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 56
4-1- واحد سوم 57
4-2- طراحی مجدد SPP با استفاده از روش FAHP 60
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 69
4-1- نتایج آزمایش 70
4-2- پیشنهادات 71
مراجع 72
پيوست 76

مراجع

[1]2010/ Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 9, pp. 6218–6224/”Project selection for oil-fields development by using the AHP and fuzzy TOPSIS methods /Amiri, M. P.

[2]2010/ Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 12, pp. 7570–7580/ A fuzzy expert system for business management /Arias-Aranda, D., Castro, J. L., Navarro, M., Sanchez, J. M., and Zurita, J. M.

[3]2009/ Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 10, pp. 12461–12471/ Two techniques of sensitivity and uncertainty analysis of fuzzy expert systems /Baraldi, P., Librizzi, M., Zio, E., Podofillini, L., and Dang, V. N.

[4]1970/ Management Sciences, Vol. 17, No. 4, pp. 141–164/ Decision making in a fuzzy environment /Bellman, R. E., and Zadeh, L. A.

[5]2009/ Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 1, pp. 423–433/ A semantic fuzzy expert system for a fuzzy balanced scorecard /Bobillo, F., Delgado, M., Go´mez-Romero, J., and Lo´pez, E.

[6]2008/ International Journal of Production Economics, Vol. 113, No. 1, pp. 148–158/ Selection of the strategic alliance partner in logistics value chain /Buyukzkan, G., Feyzioglu, O., and Nebol, E.

[7] 2007/ OMEGA, Vol. 35, No. 4, pp. 417–431/ Global supplier development considering risk factors using fuzzy extended AHP-based approach /Chan, F. T. S., and Kumar, N.

[8]2007/ International Journal of Production Economics, Vol. 106, No. 2, pp. 550–562/ A survey and optimization-based evaluation of development strategies for the air cargo industry /Chang, Y. H., Chung, H. Y., and Wang, S. Y.

[9]2002/ European Journal of Operational Research, Vol. 139, No. 1, pp. 166–177/ A survey analysis of service quality for domestic airlines /Chang, Y. H., and Yeh, C. H.

[10]2008/ Fuzzy Sets and Systems, Vol. 159,No. 11, pp. 1410–1428/ The interval-valued fuzzy TOPSIS methods and experimental analysis /Chen, T. Y., and Tsao, C. Y.

[11]2000/ England: Prentice-Hall / The essence of expert system /Darlington.

[12]1999/ CA: AP Professional / The fuzzy systems handbook: A practitioners’ guide to building, using and maintaining fuzzy systems /Diego, C. E. S.

[13]2010/ Expert Systems with Applications, Vol. 37, No. 9, pp. 6138–6147/ Design and implementation of fuzzy expert system for Tehran Stock Exchange portfolio recommendation /Fasanghari, M., and Montazer, G. A.

[14] 2009/Computers&IndustrialEngineering, Vol. 56, No. 2, pp. 616–630/ Fuzzy expert systems and challenge of new product pricing /Haji, A., and Assadi, M.

[15]1987/ USA / Irwin, Homewood / Business Expert Systems /Holsapple, C. W., and Whinston, A. B.

[16]2006/ Expert Systems with Applications, Vol.  31, No. 2, pp. 299–308/ A time scale-oriented approach for building medical expert systems /Hwang, G. H., Chen, J. M., Hwang, G. J., and Chu, H. C.

[17]2007/ Expert Systems with Applications, Vol. 32, No. 4, pp. 1020–1027/ A fuzzy expert system for optimizing parameters and predicting performance measures in hard-milling process /Iqbal, A., He, N., Li, L., and Ullah Dar, N.

[18]1990/ England: Addison- Wesley / Introduction to expert systems (2nd ed.)/Jackson, P.

[19]2004/ Information Sciences, Vol. 168, No. 1–4, pp. 77–94/ Measuring flexibility of computer integrated manufacturing systems using fuzzy cash flow analysis /Kahraman, C., Beskese, A., and Ruan, D.

[20]1998/ Prentice-Hall / Fuzzy set, uncertainty, and information /Klir, G. J., and Folger, T. A.

[21]1995/ Prentice-Hall / Fuzzy sets and Fuzzy logic: theory and applications /Klir, G. J., and Yuan, B.

[22]2005/ Journal of Materials Processing Technology, Vol. 169, No. 3, pp. 3337–345/ Fuzzy multi-attribute equipment selection based on information axiom /Kulak, O., Durmusoglu, B., and Kahraman, C.

[23]2009/ Expert Systems with Applications, Vol. 36, No. 8, pp. 10837–10847/ Design a new mixed expert decision aiding system using fuzzy ELECTRE III method for vendor selection /Montazer, G. A., Saremi, H. Q., and Ramezani, M.

[24]2003/ Expert Systems with Applications, Vol. 31, No. 4, pp. 257–286/ Design and development ofa fuzzy expert system for hotel selection/Ngai, E.W.T., and Wat, F.K.T.

[25]2007/ Waste Management, Vol.  28, No. 9, pp. 1552–1559/ Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS approaches under fuzzy environment /Onut, S., and Soner, S.

[26]2001/ CRC Press, LLC / Computational intelligence for manufacturing /Pham, D. T., and Pham, P. T.

[27]2005/ John Wiley & Sons / Fuzzy logic with engineering applications /Ross, T. J.

[28]2006/ Mathematical and Computer Modeling, Vol. 44, No. 7–8, pp. 749–761/ A hybrid MCDM model for strategic vendor selection /Shyur, H. J., and Shih, H. S.

[29]2011/ Expert Systems with Applications, Vol. 38, No. 11, pp. 13912–13923/ Artificial neural network and fuzzy expert system comparison for prediction of performance and emission parameters on a gasoline engine /Tasdemir, S., Saritas, I., Ciniviz, M., and Allahverdi, M.

[30]1998/ Prentice-Hall / Decision support system and intelligent system /Turban, E., and Aronson, J. E.

[31]1994/ IEEE Expert, Vol. 9, No. 4, pp. 36–38/ The promising future of fuzzy logic /Vadiee, N., and Jamshidi, M.

[32]1994/ Prentice-Hall / A course in fuzzy systems and control /Wang, L. X.

[33]2006/ Expert Systems with Applications, Vol. 31, No. 2, pp. 309–319/ Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment /Wang, Y. M., and Elhag, T. M. S.

[34]1986/ USA / Addison-Wesley, Reading, Mass / A Guide to Expert Systems /Waterman, D. A.

[35]1965/ Information and Control, Vol.  8, No. 3, pp.  338–353/ Fuzzy sets /Zadeh, L. A.

[36]1975/ Information Sciences, Vol. 8,No. 3, pp. 199–249(I), 301–357(II)/ The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning /Zadeh, L. A.

[37] 2009/Turkey/ Expert Systems with Applications 36 (2009) 9753–9758 / Fuzzy expert system design for operating room air-condition control systems / Nazmi Etik, Novruz Allahverdi, Ibrahim Unal Sert, Ismail Saritas .

[38]1996/ Kluwer Academic Publishers / Fuzzy set theory – and its applications (3rd ed.)/Zimmermann, H. J.

[39] 2011/Iran/ Australian Journal of Basic and Applied Sciences/ Comparison of Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods for Plant Species Selection/ Iraj alavi and Hamid Alinejad-Rokny

[40]2009/Taiwan/Expert Systems with Applications 36 (2009) 11764–11771/Using fuzzy TOPSIS method for evaluating the competitive advantages of shopping websites/Chia-Chi Sun and Grace T.R. Lin

 

[41]2012/Iran/Expert Systems with Applications 39 (2012) 3764–3771/Evaluation model of business intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS/Saeed Rouhani, Mehdi Ghazanfari, Mostafa Jafari

 

[42]2011/Greece/Expert Systems with Applications 38 (2011) 2774–2782/Support managers’ selection using an extension of fuzzy TOPSIS/Alecos Kelemenis, Kostas Ergazakis, Dimitrios Askounis

 

[43]2010/Iran/Applied Soft Computing 10 (2010) 520–528/Fuzzy AHP to determine the relative weights of evaluation criteria and Fuzzy TOPSIS to rank the alternatives/Fatemeh Torfi, Reza Zanjirani Farahani, Shabnam ezapour

 

[44]2011/Turkey/Expert Systems with Applications 38 (2011) 13912–13923/Artificial neural network and fuzzy expert system comparison for prediction of performance and emission parameters on a gasoline engine/Sakir Tasdemir, Ismail Saritas, Murat Ciniviz, Novruz Allahverdi

 

[45]2010/Spain/Expert Systems with Applications 37 (2010) 7570–7580/A fuzzy expert system for business management/D. Arias-Aranda, J.L. Castro, M. Navarro , J.M. Sلnchez, J.M. Zurita

چکيده

همواره فرايند تصميم گيري به خصوص در زماني که فرد تصميم گيرنده اطلاعات کافي در مورد موضوع مورد بحث ندارد با دو مس‍‍‍‍‍ئله اساسي مواجه است. اول ارزيابي گزينه ها و سپس رتبه بندي  بر اساس کارايي آنها. ارزيابي گزينه ها به شدت بستگي به افراد خبره و خبرگي آنها دارد که اين امر خود باعث افزايش عدم قطعيت در فرايند تصميم گيري مي گردد. در اين تحقيق ما با استفاده از منطق فازي به مقابله با اين مشکل پرداختيم. از اين رو معماري از يک سيستم فازي به منظور انتخاب مناسب ترين محصول به نام “SPP” ارائه گرديد. اين معماري از دو واحد مختلف تشکيل شده است. اولين واحد به منظور ارزيابي گزينه هاي موجود بر پايه خبرگي خبرگان طراحي شد و از آنجا که سيستم هاي خبره فازي کمک به تصميم (FEDSS) ابزار مناسبي براي ارزيابي حساس و دقيق به شمار مي ايد٬ ما اين سيستم را براي واحد اول انتخاب کرديم. در واحد دوم از روش شباهت به گزينه ايده ال فازي(FTOPSIS) بر پايه روش هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM)٬ براي رتبه بندي و انتخاب بهترين محصول در محيطي فازي استفاده شد.در ادامه به منظور تحليل رفتار معماري پيشنهاديمان در مواجهه با روش هاي ديگر تصميم گيري چند معياره ٬ از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP) استفاده شد و با انجام آزمايشات متعدد و ارزيابي خروجي هاي مختلف٬نتايج بسيار جالب و قابل تاملي بدست آمد که دال بر نزديکي نتايج حاصل از اين دوروش مي باشد. نمونه اوليه از اين سيستم به صورت آزمايشي راه اندازي و اجرا شد و نتايج حاصله کاملا منطبق بر نظرات متخصصان و خبرگان امر بوده و نتايج قابل قبولي بدست آمد.

کلمات کليدي: منطق فازي(FL)٬ سيستم هاي خبره کمک به تصميم (FEDSS)٬تصميم گيري چند معياره (MCDM)٬ روش شباهت به گزينه ايده ال فازي (FTOPSIS) ٬ روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP)

مقدمه

از آن زمان که انسان انديشيدن را آغاز کرد٬ همواره کلمات و عبارت هايي نظير خوب٬ بد٬ جوان٬ پير٬ بلند٬ کوتاه٬ گرم٬ سرد٬ زشت٬ زيبا و … را به زبان جاري ساخته که مرزهاي روشن مشخصي نداشته اند. براي مثال٬ در گزاره علي با هوش است يا گل رز زيباست٬نمي توان مرز مشخصي براي با هوش بودن و زيبا بودن در نظر گرفت. در واقع مغز انسان با در نظر گرفتن فاکتور هاي مختلف و بر اساس تفکر استنتاجي٬ جمله ها را تعريف و ارزش گذاري مي کند٬ که مدل سازي آنها به زبان و فرمول رياضي اگر غير ممکن نباشد٬ کار بسيار پيچيده اي خواهد بود]21[. منطق فازي تکنيک جديدي است که شيوه هايي را که براي طراحي و مدلسازي يک سيستم نيازمند رياضيات پيچيده و پيشرفته است٬ با استفاده از مقادير زباني و دانش فرد خبره جايگزين مي سازد و تا حدود زيادي آن را تکميل مي کند[22]. در واقع٬ در منطق فازي مي توان نتايج دقيقي را با استفاده از مجموعه اي از معلومات نادقيق که با الفاظ و مقادير کلامي تعريف شده اند٬ استخراج کرد.

تصميم گيري،فرايند يافتن انتخاب بهترين موقعيت در بين گزينه هاي موجود است. در روش تصميم گيري چند معياره ي کلاسيک (MCDM) داده هاي تصميم گيري و وزن معيارها دقيقا مشخص مي باشد. با توجه به وجود ابهام در داده هاي تصميم گيري،اعداد قطعي به منظور استفاده در موقعيت هاي تصميم گيري در شرايط واقعي نامناسب به نظر مي رسند. از اين رو چون قضاوت هاي انساني قابليت الويت بندي دارند و اغلب داراي ابهام و عدم قطعيت هستند و نمي توان آن ها را به صورت واضح با مقادير عددي دقيق بيان کرد لذا کاربرد مفاهيم فازي در تصميم گيري،مناسب به نظر مي رسد. دربخش هاي بعديتعاريف مقدماتي در مورد تئوري فازي مطرح شده است.

1-2 تعريف مساله:

تصميم،عبارت است از نتيجه و پايان يک فرآيند. فرآيندي که داده ها واطلاعات موجود در مورد موضوعي را در جريان تجزيه و تحليل قرار مي دهد و از ترکيب مناسب آن ها به استراتژي هاي مورد نظر و بهترين راه حل مي رسد.معهذا پايان يک فرآيند مي تواند شروع فرآيند ديگري باشد به عبارت ديگر اخذ يک تصميم ممکن است مقدمه اي باشد براي اخذ تصميم يا تصميم هاي ديگر.

اتخاذ تصميم توسط فرد يا مدير سازمان براي کسب يک هدف يا هدف هاي معيني صورت مي گيرد.هدف هاي يک سازمان عبارت است از : سودآوري،بهره وري و ابتکار،توسعه و… در مقابل يک جامعه.از آنجا که تصميم گيري صحيح به عنوان مهم ترين وظيفه هر فرد يا مسئول يا مدير مطرح مي شود،پس بايد تصميمات مناسب براي موضوعات پيچيده را با ساده کردن و هدايت مراحل تصميم گيري اتخاذ کنيم.

بيشتر افراد بر اين باورند که زندگي آن قدر پيچيده است که براي حل مسائل آن بايد به شيوه هاي پيچيده تفکر روي آورد با اين وجودفکر کردن حتي به شيوه هاي ساده نيز مشکل است.پس اگر بررسي چند ايده ي ساده در يک زمان، نيازمند تلاش زياد باشد چگونه مي توان مسائل پيچيده را درک نمود؟

آن چه ما بدان نيازمنديم شيوه براي فکر کردن نيست، زيرا حتي تفکر ساده،خود بسيار مشکل ساز است و بايد چهارچوبي وجود داشته باشد که ما را قادر سازد تا در خصوص مسائل پيچيده به شيوه اي ساده بيانديشيم. ازاين رو است که تکنيک هاي تصميم گيري فازي مطرح شده است.

1-3 اهداف تحقيق :

هدف از اجراي اين تحقيق ارائه سيستمي با نامSPP[1]براي کمک به تصميماتي است که هم از ضررهاي خريدار جلوگيري کند و هم شرکت توليد کننده محصولات خود را به مشتريان به درستي معرفي کرده و زمينه ساز شرايط برد-برد [2]شود. در اين معماري جديد که با استفاده ازمتد هايFTOPSIS[3]وFEDSS[4]از بين انبوه محصولات و امکانات مختلف در بازار بهترين و مناسب ترين محصول را از جهت معيارهاي مختلف با همکاري خبرگان به ما پيشنهاد مي‌کند. اين معماري به دليل استفاده از منطق فازي از عدم قطعيت و ابهام که در تعاملات انساني وجود دارد پشتيباني مي‌کند و باعث ايجاد نتايج روشن ومنطقي مي‌شود که در محيط‌هاي پيچيده با تعداد زيادي از معيارها[5] و گزينه هاي[6] مختلف پاسخ‌هاي راضي کننده اي ارائه مي‌دهد.

1-4 ضرورت انجام تحقيق :

امروزه خريد کالاي مورد نظر به دليل تنوع بسيار زياد و حجم بالاي محصولات گوناگون که روزبه روز رو به افزايش مي باشند تبديل به مشکلي براي اکثر خريداران شده است. داشتن اطلاعات کافي و سپس تصميم گيري درست به ما کمک مي کند در اين بازار و محيط رقابتي عظيم و پيچيده که شرکت ها روزبه روز با مدل ها و محصولات گوناگون ورود پيدا مي کنند با بينش و ديدي درست خواسته ها و نياز خود را بشناسيم و اقدام به خريد کنيم.  البته با وجود بسترهايي مثل شبکه اينترنت اينامر آسان تر شده است اما به دليل عدم آگاهي لازم خريدار از محصول مورد نظز خود فرايند تصميم گيري را مشکل مي کند و در نتيجه ممکن است باعث خريد محصول نامناسب و تحمل ضررهاي اقتصادي براي خريدار شود و به اين ترتيب ريسک بالايي را بوجود مي آورد. با اتخاذ تصميم هاي منطقي مي توانيم از ضررهاي مربوط به اجناس ناکارامد که مرتفع کننده نيازهاي ما نيستند جلوگيري کنيم و از طرف ديگر کارخانه جات توليدي هم با فروش راحت تر محصولات خود رضايت مشتريان را براي خود به ارمغان مي آورند و نرخ بهره وري و توليد خود را افزايش مي دهند.

فصل دوم

ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1  مفاهيم اوليه مجموعه فازي

در يک گفتگوي روزانه کلمات مبهم بسياري به کار گرفته مي شود. مانند “هوا نسبتاً گرم است”، ” افراد قد بلند در يک کلاس” و “اين جنس خيلي گران است”.  مجموعه هاي فازي براي برخورد با اين کلمات و گزاره هاي نادقيق و مبهم ارايه شده است]21[. مجموعه هاي فازي مي تواند با مفاهيم نادقيقي چون مجموعه افراد قد بلند و افرادي که در نزديکي تهران زندگي مي کنندکه قابل بيان با مجموعه هاي معمولي نيست برخورد کند. در مجموعه هاي معمولي صفت مجموعه بايد به طور دقيق بيان شود يعني مجموعه افرادي که قد آن ها بيش از ١٩٠ سانتي متر است يا مجموعه افرادي که در٢٠ کيلومتري تهران زندگي مي کنند. با اندازه گيري قد فرد تعلق يا عدم تعلق او به مجموعه تعيين مي شود و با آمارگيري از افرادي که در ٢٠ کيلومتري تهران زندگي مي کنند تعلق يا عدم تعلق آن ها به مجموعه تعيين مي گردد.

تعريف 2- 1 : (مجموعه فازي) فرض کنيد  نشان دهنده مجموعه مرجع باشد. آن گاه زير مجموعه فازي   از   به وسيله يک تابع عضويت  که بيانگر نگاشت زير است تعريف مي شود.

که عدد حقيقي  به بازه   تعلق دارد. براي  ، مقدار  ميزان عضويت  در  را نشان مي دهد.

2-1-1 نمادگذاري مجموعه هاي فازي :

بيان گسسته : (مجموعه مرجع  متناهي است) فرض کنيد مجموعه مرجع  به صورت زير باشد:

آن گاه زير مجموعه فازي مانند   بر روي  را به صورت زير مي توان بيان کرد:

يا :

بيان پيوسته : (مجموعه مرجع نامتناهي است.)  هنگامي که مجموعه مرجع نامتناهي است، زير مجموعه فازي مانند   بر روي  را به صورت زير مي توان بيان کرد:

( منظور از علامت  و + ، اجتماع است).

مثال 2- 1 : يک هتل را در نظر بگيريد که داراي اتاق هايي با تعداد تخت هاي از يک تا شش است. بنابراين   مجموعه انواع اتاق هاي موجود است که در آن  ، تعداد تخت هاي يک اتاق در نظر گرفته مي شود. اگر مجموعه فازي  : ” اتاق هاي مناسب يک خانواده ٤ نفره ” باشد. تابع عضويت آن را به صورت زير در نظر مي گيريم:

در اين صو رت مجموعه فازي    به صورت زير معرفي مي شود:

يا :

2-1-2  عملگرهاي مجموعه‌اي

در اين بخش عملگرهاي مجموعه‌اي براي مجموعه‌هاي فازي تعريف مي‌شوند. اين عملگرها يك تعميم طبيعي عملگرهاي مجموعه‌هاي معمولي است. در تمامي موارد زير،  يك مجموعه ي مرجع و  و   زير مجموعه‌هاي فازي آن به ترتيب با توابع عضويت   و مي‌باشند.

تعريف 2-2:مجموعهيفازي  را تهي گوييم اگر به ازاي هر

تعريف 2-3 :  مجموعه ي فازي   را تام گوييم اگر به ازاي هر

تعريف 2-4 :   را زير مجموعه ي فازي   گوييم و مي‌نويسيم اگر به ازاي هر  داشته باشيم:

 

تعريف 2-5 :  دومجموعه ي فازي   و  را مساوي گوييم و مي‌نويسيم   اگر به ازاي هر  داشته باشيم:

 

تعريف 2-6 :  اشتراك دومجموعه ي فازي  و   به صورت يك مجموعه ي فازي به ازاي هر   با تابع عضويت زير تعريف مي‌شود:

تعريف 2-7 : اجتماع دومجموعه ي فازي  و   به صورت يك مجموعه ي فازي به ازاي هر   با تابع عضويت زير تعريف مي‌شود:

تعريف 2-8 :  مجموعه ي فازي متمم مجموعه ي فازي ، توسط تابع عضويت زير به ازاي هر   تعريف مي‌شود:

2- 1-3   اعداد فازي

تعريف 2- 9 :   (عدد فازي) فرض کنيد   يک زير مجموعه ي فازي در باشد  يک عدد فازي ناميده مي شوداگر:

نر مال باشد، يعني: .

محدب باشد.

کراندار باشد.

براي هر يک بازه بسته باشد، يعني همه ـ برش هاي اين مجموعه فازي در بازه هاي بسته باشد.

كار با اعداد فازي مستلزم محاسبات پيچيده و طولاني است، از اين رو هنگام استفاده از نظريه مجموعه هاي فازي،  مانند هر نظريه ديگر، در مواجهه با مسايل علمي و كاربردي، كارايي محاسباتي به همراه ابزار آن بسيار اهميت دارد]21[. به همين منظور لازم مي دانيم با نوع خاصي از اعداد فازي آشنا شويم كه ويژگي آن ها در نوع تابع عضويت آن ها ست و همان طور كه خواهيم ديد اعمال جبري با اين اعداد فازي بسيار ساده و داراي الگوي مشخص است. اعداد فازي مختلفي وجود دارد كه در ابتدا به اختصار بعضي از آن‌ها را معرفي مي‌كنيم.

[1] Selecting Proper Product

[2] Win-win condition

[3] Fuzzy TOPSIS Method

[4] Fuzzy Expert Decision Support System

[5] Criteria

[6] Alternative

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122