پايان نامه طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بيمه‌اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتکايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بيمه‌اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتکايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترک بيمه‌اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتکايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 5
1-3- ضرورت و کاربرد تحقیق 6
1-4- فرضیات تحقیق 7
1-5- روش انجام پژوهش 7
1-6- جامعه آماری 8
1-7- ساختارکلي تحقيق 8
فصل دوم 10
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری 12
2-2-1- نقش و فایده بیمه 12
2-2-2- بیمه 13
2-2-3- تاریخچه بیمه در جهان 14
2-2-4- تاریخچه بیمه در ایران 14
2-2-5- بیمه مرکزی ایران 15
2-2-6- شورای عالی بیمه 15
2-2-7- بیمه از نظر اقتصادی 15
2-2-8- بیمه در جهان امروزی 17
2-2-9- تصویب قانون بیمه در ایران 18
2-2-10- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران 18
2-3- عقد و ایقاع 19
2-3-1- عقد 19
2-3-2- ایقاع 19
2-3-3- ایجاب و قبول 20
2-3-4- عقد لازم و جایز 20
2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟ 20
2-4- عقد (قرارداد) وکالت 20
2-4-1- وکالت با واسطه یا حق توکیل 22
2-4-2- اهلیت موکل 22
2-4-3- اهلیت وکیل 23
2-4-4- وکالت خاص 23
2-4-5- وکالت عام 23
2-4-6- اجرای وکالت و چگونگی آن 24
2-4-7- وکالت قانونی 24
2-5- ضوابط صحت قراردادها 25
2-5-1- ممنوعیت «اكل مال به باطل» 25
2-5-2- ممنوعیت «ضرر» 26
2-5-3- ممنوعیت «غرر» 27
2-5-4- ممنوعیت «ربا» 27
2-6- عقد بیمه 28
2-6-1- بیمه‌گر 28
2-6-2- بیمه‌گذار 28
2-6-3- مورد بیمه 28
2-6-4- مبلغ بیمهشده 28
2-6-5- حق بیمه 29
2-6-6- خسارت یا غرامت 29
2-6-7- مدت بیمه 29
2-6-8- فرانشیز 29
2-6-9- خطر یا موضوع بیمه شده 29
2-6-10- بیمه‌نامه 30
2-6-11- الحاقی 30
2-7- بیمههای اتکایی 30
2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی 31
2-7-2- تعریف بیمه اتکایی 31
2-7-3- جدول ظرفیت‌ها 34
2-7-4- سهم نگه‌داری 34
2-7-5- انواع قراردادهای بیمه اتکایی 34
2-7-5-1- بیمه اتکایی اختیاری 34
2-7-5-2- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی 35
2-7-5-3- قرارداد اتکایی نسبی 35
2-7-5-4- قرارداد اتکایی مازاد خسارت 37
2-8- اوراق بهادارسازی 39
2-8-1- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 40
2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی‌ها 41
2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی داراییها 42
2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی داراییها و مزایای آن برای دولتها 43
2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی 43
2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی 45
2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی 45
2-8-7-1- اوراق تضمین زیان صنعت 49
2-8-7-1-1- مزایا 50
2-8-7-2- اوراق بلایاي طبیعی 51
2-8-7-2-1- مزایاي اوراق 51
2-8-7-3- سایدکار 52
2-8-8- سازوکار متداول انتشار 53
2-8-8-1- بازیگران 53
2-8-8-2- معاملات و تراکنشهاي بین بازیگران 55
2-8-9- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه 58
2-8-10- تجربیات بین¬المللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه 59
2-9- تاریخچه و خصوصیات صندوق‌های مشترک 61
2-9-1- انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری 62
2-9-2- اهداف صندوقهای سرمایهگذاری 64
2-9-3- صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر کشورها 69
2-10- پیشینه تحقیق 71
2-10-1- مطالعات داخلی 71
2-10-2- مطالعات خارجی 73
فصل سوم 76
3-1- مقدمه 77
3-2- طرح مسأله تحقيق 77
3-3- فرضيههای تحقيق 78
3-4- روش پژوهش 79
3-5- مراحل انجام پژوهش 80
3-6- منابع و ابزار گردآوری دادهها 85
3-6-1- روش دلفی 85
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها 86
3-7-1- مراحل تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل تم 86
3-7-2- روایی و پایایی دادهها 88
3-8- خلاصه فصل 89
فصل چهارم 90
4-1- مقدمه 91
4-2- مشخصات مصاحبه‌شوندگان 91
4-3- جداول نکات بیان شده توسط مصاحبه‌شوندگان 92
4-4- جداول تجمیعی و تفکیکی 100
4-5- استنتاج فرضیه¬ها 110
4-6- مدل اجرایی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری بیمه‌ای 111
4-6-1- بازیگران صندوق بیمه اتکایی 111
4-6-2- معاملات و تراکنشهای بین بازیگران 113
4-6-3- مجمع صندوق 115
4-6-4- مدیر صندوق 115
4-6-5- مدیر ناظر 116
4-6-6- متولی صندوق 116
4-6-7- مدیر ثبت 116
4-6-8- بیمه‌گر واگذارنده 117
4-6-9- متعهد پذیره‌نویسی 117
4-6-10- بازارگردان 117
4-6-11- حسابرس 118
4-6-12- هیات مدیره صندوق 118
4-7- خدمات ارکان 119
4-8- خلاصه فصل 120
فصل پنجم 122
5-1- مقدمه 123
5-2- استنتاج فرضیه¬ها 124
5-3- ساختار عملیاتی تأسیس صندوق سرمایهگذاری بیمهای 125
5-3-1- مجمع صندوق 125
5-3-2- مدیر صندوق 125
5-3-3- مدیر ناظر 125
5-3-4- متولی صندوق 125
5-3-5- مدیر ثبت 126
5-3-6- بیمهگر واگذارنده 126
5-3-7- متعهد پذیرهنویسی 126
5-3-8- بازارگردان 126
5-3-9- حسابرس 126
5-3-10- هیات مدیره صندوق 127
5-4- یافتههای پژوهش 127
5-5- محدودیتها و چالشهای موجود 129
5-6- پیشنهادهای تحقیقات آتی 130
منابع و مآخذ 131
پیوست‌ها 136

منابع و مآخذ

 

Barrieu, P. Albertini, L. (2009). The Handbook of Insurance-Linked Securities. John Wiley & Sons Ltd.

Carpenter, G. (2006). Rating Agency Update: Stepping up to New Criteria.

Cummins، J.D. and Mahul، O. (2009). Catastrophe Risk Financing in developing countries. The World Bank.

Dixon Rob & Phil Holmes. (1995). Financial Market: An Introduction. Chapman and Hall.

Elfakhani, Said & Hassan, M.Kabir. (2005). Performaance of Islamic Mutual Funds. Annual conference of Economic Research Forum .

Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye. (2008). Extreme Events, Global Warming, and Insurance-. The Geneva Papers .

Fitch ratigs. (2006). Reinsurance Review and Outlook: Cycle Management – A Bumpy Ride Ahead.

Frank J, F. &. (2008). Introduction to Securitization. Wiley.

Gathmann, G. Real Estate Investment Funds in Germany”, Funds and Portfolio Management Institutions: An International Survey.

Green, M. (بدون تاريخ). More risk, more reward, Best Review.

Green, M. (2006). New Ventures, New Vehicles ,Best’s Review. Inform Global .

Greenbuam, S. T. (1995). Contemporary Financial Intermediation. New York: The Dryden Press .

Grossi، P. and Kunreuther، H. (2009). Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Springer.

Hassan, M. Kabir & Seif I. Tag el-Din. (2005). Speculative Bubbles in Islamic Stock Market Empirical Assessment. MIHE Working Paper.

David Cummins and Philippe Trainar. (2009). SECURITIZATION, INSURANCE, AND REINSURANCE. The Journal of Risk and Insurance .

Jim Wiandt ,Will McClatchy. (2002). Exchange Traded Dunds. John Wiley & Sons.

Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig. (2008). Did Securitization.

L Michael Whitener and Eiichi Hiraki. (1990). Managing Money in Japan”, International Financial Law Review, Supplement.

M, Ayub. (2007). Understanding Islamic finance. John Wiley and Sons.

Malaysia, S. C. (2002). Resolution of the Securities Commission Advisory Council of Malaysia. Kuala Lampur: Securities Council of Malaysia .

Malcolm P Wattman, K. J. (2007). Insurance Risk Securitization. Journal of Structured Finance .

Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda. (2007). Sidecars: Supervising Reinsurance Companies in Innovative Global Markets. The Geneva Papers .

MMC Securities Corp. (2008). Ripples Into Waves: The Catastrophe Bond Market at Year-End 2006, 2007 Guy Carpenter & Company.

Nick, D. (2000). Securitisation: A Public Policy Tool. Treasury .

Pauline Barrieu and Luca Albertini. (2009). The Handbook of Insurance-Linked Securities. John Wiley and Sons.

Peter, B. (1998). The Regulatory Framework for Securitisation.

Re, S. (2008). sigma preliminary estimates of catastrophe losses in 2008. Swiss Re.

Roger Otten and Mark Schweitzer. (1998). A Comparision Between the European and the U.S. Mutual Fund Industry .

Rybczinski. (1985). Financial system, Risk and Public Policy. The Royal Bank of Scotland.

Samuel H. Cox, Joserh R. Fairchild, and Hal W. Pedersen. (2000). Actuarial and Economic Aspects of Securitization of Risk. Asian Buletin, now .

Standard and Poors. (2006). Global Reinsurance Highlights, London: Reactions Publishing Group.

Terzo, G. (2006). Sidecars gain traction, Investment Dealer’s Digest.

Tim, N. (2004). Introduction to Securitisation.

Vincent, L. (1998). Securitization of insurance risk: A perspective for. Journal of Insurance Regulation .

Vinod, K. (2004). Securitisation: a Primer.

What’s an Industry Loss Warranty ,Best’s Review. (2006).

المعجم الوسیط. الشیء القلیل به قدر ما تأخذه الملعقهی أو الإصبع.

آیت کریمی. (1380). کلیات بیمه. پژوهشکده بیمه.

جعفر بن حسن حلی. (1367). المختصر المنافع. تهران: موسسه البعثه.

حسین حسینقلی پور یاسوری. (1390). بررسی امکان انتشار اوراق صکوک برای پوشش بیمه ای حوادث فاجعه آمیز.

حسین عبده تبریزی . (بدون تاريخ). نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده. فصلنامه صنعت بیمه .

داوود پیکارجو و کامبیز رستمی. (1385). توجیه انتشار اوراق بهادار فاجعه آمیز بر اساس داده های شبیه سازی شده خسارت زلزله احنمالی تهران. فصلنامه بیمه.

داوود جعفری سرشت . (1386). گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایه گذاری. تهران: مدیریت پژوهش و توسعه مطالعات اسلامی.

راعی, م. (1375). تجزیه و تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و مطالعات چند شرکت در بازار مالی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع) .

رضا تهرانی، علیرضا ناصرپوراسد، امیر محمدرحیمی. (1388). اوراق بهادار سایدکار ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت های بیمه. مجموعه مقالات دومین همایش نظام تامین مالی در ایران .

روح الله خمینی. (1373). تحریرالوسیله. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

ریاضت, ف. (1375). بررسی روش های تامین مالی و الگوهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد .

سید احمد میرمطهری، . (1380). نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه. فصلنامه صنعت بیمه .

شهید مرتضی مطهری. (1364). مساله ربا، بانک و بیمه.

علی جهانخانی و علی پارساییان. (1374). بورس اوراق بهادار.

علیرضا ناصرپور. (1390). بررسی چالش های فقهی و حقوقی اوراق بیمه ای. مجموعه مقالات همایش تامین مالی .

علیرضا ناصرپور و احمد دارستانی فراهانی. (1390). ارتباط بازار سرمایه با صنعت بیمه با استفاده از اوراق بیمه ای در مدیریت ریسک بیمه های عمر.

فرانک فبوزی، فرانکو مودیانی، مایکل فری. (1389).

فیصل احمد منجو, ت. م. (1386). تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی ها: راهکاری مهم برای بانک های اسلامی.

کاظمیان, م. (1383). طراحی الگوی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر با توجه به فقه اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی .

کدخدایی, ح. (1378). مبانی مقررات بازار سرمایه. انتشارت بیمه مرکزی.

محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد. (1387). مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکت های بیمه ای. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران. تهران.

مصطفی گرگانی فیروزجاه و علی پیروی. (1390). تامین مالی ریسک حوادث فاجعه آمیز با استفاده از صدور اوراق بهادار فاجعه آمیز.

مهدی نمن الحسینی و علی جعفری. (بدون تاريخ). راهکار بازار سرمایه برای بیمه حوادث فاجعه آمیز. فصلنامه صنعت بیمه .

(بدون تاريخ). بازیابی از دایره المعارف حسابداری : www.acc-wiki.com

(بدون تاريخ). بازیابی از دایره المعارف مالی: www.invstopedia.com

 چکیده:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم “صندوق سرمایه­گذاری بیمه ­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی” پیشنهاد شد.

واژه‌های کلیدی: بیمه‌ی اتکایی، صندوق سرمایه‌گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه‌ی اتکایی

پیشگفتار:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه­گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می­شود و پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. در صورتی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. به طوری که آمار و ارقام حاکی از رشد آن­ها در سال­های اخیر بوده و کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست. با افزایش حجم خسارت­ها شرکت­های بیمه­ای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نموده­اند با زیان­های شدید مواجه می­شوند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است. به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند و بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش، جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند. در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمی­شود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی می­شود. هم­چنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایه­گذار فراهم می­کند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی پیشنهاد شد و ساختار آن با جزییات کامل بیان گردید.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این میان، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، رابطه­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

فاز اول “بانک­محوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­شود. در این موقعیت، بازار مالی به طور عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول است و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع عمل ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­کند.

فاز دوم با عنوان”بازار محوری” بیان شده است. معمولاً در کشورهایی قابل مشاهده است که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارایه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند. (Rybczinski, 1985)

بازار مالی به منظور تأمین نیازهای سرمایه­گذاران در این بازار به ابزارهایی نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع سرمایه­گذاران باشد. بازارهای مالی از نظر سررسید ابزارهای مالی مورد استفاده در آن به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شوند. در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال مورد معامله قرار می­گیرد؛ در حالی­که در بازار سرمایه اوراق با سر رسید بیش از یک سال مورد داد و ستد قرار می­گیرند. فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه “instrument” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می­کند.

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)

ابزارهای استقراضی (بدهی)

ابزارهای مشتقه

ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی نیاز دارند.

دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می­دهند که ریسک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه­کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.

سوم، ابزارهای مالی وسیله­ای برای تجمیع به شمار می­روند. افزودن و انباشت پس­اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح­های بزرگ سرمایه­گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک­ناپذیر نظام مالی است، امکان­پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی­های مالی وجود نداشت، این امکان برای خانوارها پدید نمی­آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه­گذاری نمایند. (دایره المعارف حسابداری )

اوراق بهادارسازی یک ابزار مالی است که مهم­ترین کاربردهای آن در تامین مالی و نیز انتقال ریسک می­باشد. (Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig, 2008) اوراق بهادرسازی فرآیندی است که طی آن دارایی­های یک موسسه به طریقی از ترازنامه آن حذف می­شود و در عوض وجوه توسط سرمایه­گذارانی که یک ابزار مالی قابل معامله را به مالکیت خود در می­آورند، تامین می­شود. (Frank J, 2008)

1-2- بیان مسأله

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث زیان­های مادی شدیدی را به اموال و دارایی­های مردم وارد می­کند. هم­چنین این حوادث همواره تلفات جانی نیز در پی دارد و عده کثیری از مردم منطقه را به کام مرگ می­کشاند. به طوری که آمار و ارقام حاکی از رشد آن­ها در سال­های اخیر است. در کشور ما نیز این روند صعودی خسارت­ها تا حدی مشاهده می­شود. هم به لحاظ تعداد و هم حجم خسارت روند افزایشی را تجربه می­کند. (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, 1387)

با افزایش حجم خسارت­ها شرکت­های بیمه­ای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نموده­اند با زیان­های شدید مواجه خواهند شد. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه است. به طوری که در برخی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. از آن جمله می­توان به ورشکستگی شرکت­های بیمه پس از گردباد معروف کاترینا در فلوریدای امریکا اشاره نمود. (Re, 2008)

شرکت­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند و نیز بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش جبران نمایند. اما باید توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند. (سید احمد میرمطهری، , 1380) افزایش سرسام­آور ارزش دارایی­های بیمه شده در مناطق حادثه خیز باعث می­شود که شرکت­های بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام این ریسک را نداشته باشند. (Malcolm P Wattman, 2007) از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمه­ های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­شود. علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­رود.

1-3- ضرورت و کاربرد تحقیق

یکی از نهادهای مهم در بازار مالی، “بیمه” است. این نهاد به مردم کمک می­کند تا ریسک خطراتی که در زندگی با آن مواجهند، کاهش یابد. از طرفی شرکت­های بیمه، بر حسب بیمه­هایی که برای بیمه­گذاران صادر می­کنند، با ریسک­های متفاوتی مواجه هستند. بنابراین، این شرکت­ها به دنبال راهکارهایی هستند تا ریسک خود را انتقال دهند. (Barrieu, P. Albertini, L, 2009)

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک[1]” است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای[2] (ILS) معروفند. ILS در سه شکل اوراق تضمین زیان صنعت[3] (ILW)، اوراق سایدکار (Sidecar) و اوراق بلایای طبیعی[4] (Cat Bond) وجود دارند. (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008)

اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است. تفاوت اصلی از ساختار ناشی نمی­شود؛ بلکه از ایجاد یک دارایی قابل معامله ناشی می­شود. هم­چنین وجود بازار ثانویه این امکان را برای سرمایه­گذار فراهم می­کند تا تصمیم بگیرد که در بازار باقی بماند یا از آن خارج شود. این عمل برای بیمه­گران اتکایی امکان­پذیر نیست. بازارهای سرمایه بسیار بزرگتر از بازار بیمه اتکایی می­باشند و نوسانات روزانه بزرگتری نسبت به بزرگترین فاجعه متصور را تجربه می­کنند.

این ابزارها چهار کارکرد عمده دارند:

ریسک را از شرکت­های بیمه و بیمه اتکایی به سرمایه­گذاران بازار سرمایه انتقال می­دهند.

نوعی تامین مالی شرکت­های بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آن­ها می­باشند.

بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد؛ در نتیجه ابزار بسیار مناسبی برای متنوع­سازی پرتفوی سرمایه­گذاران بازار سرمایه است.

به عنوان مهم­ترین عامل می­توان گفت توسعه اوراق بهادار بیمه اتکایی باعث عدم وابستگی کشور به شرکت­های بیمه اتکایی غربی و نیز جلوگیری از خروج سالانه میلیون­ها دلار ارز از کشور می­گردد.

هدف اساسی این پژوهش طراحی نوعی نهاد مالی است که متناسب با بازار باشد. کاربرد این نهاد به منظور انتقال ریسک صنعت بیمه خواهد بود.

1-4- فرضیات تحقیق

صندوق سرمایه ­گذاری مشترک بیمه ­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.

صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­شود.

صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­شود.

1-5- روش انجام پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف یک پژوهش کاربردی است. زیرا پس از انجام آن برای سیاست­گذاران و مسوولین اجرایی مشخص می­شود که چه تدابیری را بیاندیشند تا بتوانند بیش­تر و بهتر از مزایای این نهاد به منظور جلب مشارکت مردم در سرمایه­گذاری و به تبع آن بهره­برداری از این منابع جهت تأمین مالی نیازهای خود بهره ببرند. با توجه به ماهیت اطلاعات مورد نیاز برای این نوع فعالیت­های پژوهشی، استفاده از پرسش­نامه و مصاحبه ساختاریافته به منظور جمع­آوری اطلاعات و از تکنیک دلفی برای جمع­آوری داده­ها و از تکنیک تم به منظور تجزیه و تحلیل آن­ها استفاده خواهد شد. لازم به یادآوری است این پژوهش از منظر روش، توصیفی- پیمایشی است. بنابراین انجام این کار پژوهشی شامل مراحل زیر است تا قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن را داشته باشد.

انجام مطالعات کتاب­خانه­ای

انتخاب یک یا چند هیات (پنل) جهت شرکت در فعالیت ها. اعضا این هیات‌ها معمولاً متخصصان و خبرگان حوزه تحقیق هستند.

تنظیم پرسش­نامه مقدماتی

بررسی پرسش نامه از نظر نوشتاری (رفع ابهامات استنباطی و…)

ارسال اولین پرسش نامه به اعضا هیات­ها

تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور اول

آماده کردن پرسش نامه دور دوم (با بازنگری‌های مورد نیاز)

ارسال پرسش نامه دور دوم برای اعضا هیات ها

تجزیه و تحلیل پاسخ‌های رسیده در دور دوم (مراحل ۷ الی ۹ تاحصول پایداری در پاسخ‌های در یافتی ادامه می‌یابد)

تحلیل نتایج

1-6- جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری شامل گروه­هایی است که به نحوی با این پژوهش و نتایج حاصل از آن درگیر خواهند بود. بنابراین گروه­های زیر بدین منظور پیشنهاد می­گردد:

شرکت­های بیمه بازرگانی

شرکت­های بیمه اتکایی

شرکت­های تامین سرمایه

کانون نهادهای مالی و اعضای آن

کانون کارگزاران و اعضای آن

1-7- ساختارکلي تحقيق

در فصل اول کليات تحقيق ارایه شد. مقدمه، بيان مسأله، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، قلمرو تحقيق، فرضيه­ها مورد بررسي قرار گرفت.

در فصل دوم ضمن بيان مقدمه، مفاهيم نظري تحقيق تشريح و تبيين مي­شود. در ادامه با مروري بر ادبيات تحقيق، پژوهش­هايي که پيرامون موضوع تحقيق صورت گرفته است، مورد بررسي قرار مي­گيرد.

در فصل سوم ابتدا قلمرو زماني تحقيق، فرضيه­ها و متغيرهاي تحقيق تشريح مي­گردد. سپس به بيان روش انجام تحقيق، جامعه و نمونه آماري پرداخته و درنهايت روش گردآوري اطلاعات و تجزيه وتحليل داده­ها و آزمون سؤالات ارایه مي­گردد.

فصل چهارم به تجزيه و تحليل نتايج اختصاص يافته است. چگونگي طبقه­بندي اطلاعات و تجزيه و تحليل آن­ها از طريق بکارگيري روش­ها و مدل­هاي آماري مورد استفاده، اشاره شده و در نهايت نتايج آزمون فرضيه­ها ارایه مي­شود.

در فصل پنجم خلاصه تحقيق بيان مي­شود و نتيجه­گيري و بررسي تطبيقي يافته­ها آورده خواهد شد. در پايان اين بخش محدوديت­هاي تحقيق، پيشنهادها و زمينه­هاي تحقيقات آتي ارایه مي­شود. پيوست­هاي تحقيق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و ساير جداول پيوست است.

 

[1] Risk Securitization

[2] Insurance Linked Security

[3] Industry Loss Warrant

[4] Catastrophe Bond

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122