پايان نامه طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از واكسن سياه سرفه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از  واكسن سياه سرفه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 112 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از  واكسن سياه سرفه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

خلاصه فارسي 1
فصل اول: کلیات
1-1. بيان مسئله 3
1-2. تاریخچه بیماری سیاه سرفه 4
1-3. باکتریولوژی 7
1-4. ترکیبات مهم باکتری سیاه سرفه 10
1-4-1. توکسین پرتوسیس 10
1-4-2. فیلامنتوس هموگلوتینین (FHA) 12
1-4-3. فیمبریه و آگلوتینين ها 13
1-4-4. پرتکتین 15
1-4-5. آدنیلات سیکلاز (ACT) 16
1-4-6. تراکئال سایتو توکسین (TCT) 17
1-4-7. توکسین حساس به حرارت 18
1-4-8. BrKA 18
1-4-9. اندوتوکسین 19
1-5. سويه هاي بوردتلا پرتوسيس 19
1-6. اپيدميولوژي 20
1-6-1. وضعيت بيماري در ايران 21
1-7. بیماری زایی سیاه سرفه 21
1-8. علائم کلینیکی 22
1-9. تشخیص بیماری 23
1-9-1. تشخیص بالینی 23
1-9-2. علائم کلینیکی در نوزادان 24
1-9-3. کودکان، نوجوانان و بزرگسالان 25

1-10. پاسخ ایمنی در برابر سیاه سرفه 26
1-10-1. پاسخ ایمنی همورال 27
1-10-2. پاسخ ایمنی سلولی 28
1-11. روش های آزمایشگاهی تشخیص. 30
1-11-1. کشت 30
1-11-2. سرولوژی 30
1-11-3. PCR 32
1-12. مدیریت بیماری 33
1-13. پیشگیری 34
1-13-1. راهبردهای بالقوه در مهار بیماری سیاه سرفه در اوایل نوزادی 35
1-13-1-1. واکسیناسیون بالغین و سالمندان 37
1-13-1-2. حفاظت غیرمستقیم نوزادان از طریق واکسیناسیون والدین 37
1-13-1-3. ایمن سازی نوزادان و کودکان 38
1-13-1-4. واکسیناسیون مادر در دوران بارداری 38
1-14. استراتژی های واکسن 39
1-14-1. واکسن غير سلولی سیاه سرفه 39
1-14-2. واکسن سلولی سیاه سرفه 40
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
2-1. تاریخچه تولید واکسن سیاه سرفه 42
2-1-1. تعريف تست كنترل سميت زدايي (MWGT) 43
2-1-2. تعريف تست حفاظتي داخل مغزي موش (تست توانمندي Potency test) 44
2-1-3. ابداع روش کشت 44
2-1-4. جداسازی سلول باکتری از کشت 45
2-2. تاریخچه تولید واکسن سیاه سرفه در انستیتو رازی 46
2-3. غیرفعال سازی سوسپانسیون سلولی باکتری سیاه سرفه 47
2-3-1. استفاده از فرمالین و تیومرسال برای سمیت زدایی سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه 47
2-3-2. استفاده از گلوتار آلدهید برای سمیت زدایی سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه 49
2-3-3. استفاده از حرارت برای سمیت زدایی سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه 49

فصل سوم: مواد و روش ها
3-1. تجهیزات و وسایل 51
3-2. مواد و محیط ها 52
3-2-1. محیط کشت آگار بورده ژانگو 52
3-2-2. محیط کشت وِروِی 53
3-2-3. محیط B2 54
3-2-4. محیط کشت سویابین کازئین 54
3-2-5. محیط تیوگلیکولات براث 55
3-3. روش کار 56
3-3-1. انتخاب سویه های بوردتلا پرتوسیس 56
3-3-1-1. لیوفیلیزه کردن 56
3-3-2. کشت باکتری سیاه سرفه 56
3-3-2-1. کشت تجدید حیات روی محیط بورده ژانگو 56
3-3-2-2. کشت بذر روی محیط وِروِي 57
3-3-2-3. مراحل انجام کشت فرمانتوری باکتری سیاه سرفه 57
3-3-2-3-1. استریلیزاسیون فرمانتور 57
3-3-2-3-2. آماده سازی و بهینه سازی محیط کشت فرمانتوري 58
3-3-2-3-3. تلقیح بذر به محیط کشت در فرمانتور 58
3-3-3. جداسازی باکتری سیاه سرفه از محیط کشت 59
3-3-3-1. جداسازی سلول باکتری با استفاده از سانتریفوژ 59
3-3-3-2. جداسازی سلول باکتری با استفاده از سیستم میکرو فیلتراسیون 59
3-3-4. غیرفعال سازی سلول باکتری سیاه سرفه 60
3-3-5. سمیت زدایی سوسپانسیون باکتری سیاه سرفه 60
3-3-5-1. سمیت زدایی با استفاده از فرمالین 61
3-3-5-2. سمیت زدایی با استفاده از تیومرسال 61
3-3-6. تست های کنترلی سوسپانسیون سیاه سرفه 61
3-3-6-1. تست استریلیتي 61
3-3-6-2. تست کنترل غیرفعال بودن باكتري 62
3-3-6-3. تست کنترل سمیت زدایی (MWGT) 62
3-3-6-4. تست توانمندي 62
فصل چهارم: نتایج
4-1. تجدید حیات بذر بر روی محیط بورده ژانگو 64
4-2. تهیه بذر در محیط وِروِی 64
4-3. کشت فرمانتوری باکتری سیاه سرفه برای تولید واکسن 64
4-4. جداسازی باکتری سیاه سرفه از کشت 67
4-5. غیرفعال سازی و سمیت زدایی باکتری سیاه سرفه برای تولید واکسن 69
4-5-1. سمیت زدایی با فرمالین 69
4-5-2. سمیت زدایی با تیومرسال 69
4-6. آزمایش های کنترلی سوسپانسیون های سیاه سرفه 69
4-7. نتایج حاصل از آزمون MWG در کنترل توکسیسیتی سوسپانسیون های سلولی سیاه سرفه
سمیت زدایی شده با فرمالین و تیومرسال 72
4-8. آزمون MWG و مقایسه تغییرات اوزان موش ها 75
4-9. تست توانمندي واکسن های آزمایشی سیاه سرفه 80
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
بحث 83
نتيجه گيري و پیشنهادات 88

منابع 89

منابع

 پور احمدي، ع.، 1384،جداسازي، شناسايي و خالص سازي آنتي ژن هاي PT و FHA از كشت معلق سويه 134 بوردتلا پرتوسيس و استفاده از آنها در جهت ارزيابي ايمني زايي عليه سياه سرفه به كمك ادجوانت­هاي مختلف، رساله دكتري دامپزشكي، دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم پزشكي، ص.10-50.

صائبي، الف.، 1373، بيماريهاي عفوني در ايران، چاپ پنجم. شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص. 467-443.

عزيزي، ف.، 1383، اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران، چاپ دوم. تهران: انتشارات خسروي، ص. 709-705.

ميرشمسي، ح.، 1368، كلياتي درباره پيشگيري و درمان با واكسن و سرم، ويرايش دوم. انتشارات دانشگاه تهران، ص. 212-179.

Altunaiji, S., Kukuruzovic, R., Curtis, N., Massie, J., 2007, Antibiotics for whooping cough (pertussis), Cochrane Database Syst Rev,Vol. 3.

Baraff, LJ., [etal]., 1989, Analyses of adverse reactions to diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine by vaccine lot, endotoxin content, pertussis vaccine potency and percentage of mouse weight gain, pediatr infect DisJ,Vol. 8, No. 8, P. 502-507.

Belloni, C., [etal]., 2003, Immunogenicity of a threecomponent acellular pertussis vaccine administered at birth, Pediatrics, Vol. 111, P. 1042-1045.

Bernes, MG., Weiss, AA., 2002, Growth phase influences complement resistance of Bordetella pertussis, Infect immune, Vol. 70, No. 1, P. 403-406.

 

Brenna, MJ., [etal]., 1988, Identification of a 69-kilodalton nonfimbrial protein as an agglutinogen of Bordetella pertussis, Infect Immum, Vol. 56, No. 12, P. 3189-3195.

خلاصه فارسی

سياه سرفه بيماري عفوني باكتريال دستگاه تنفس است كه عامل آن بوردتلا پرتوسيس از دسته باكتري هاي گرم منفي مي باشد.  در اين مطالعه شش بچ از سويه هاي 134 و 509 باكتري سياه سرفه تهيه شده و مورد مقايسه قرار گرفتند. از دو روش فيزيكي سانتريفوژ و ميكروفيلتراسيون براي جداسازي سلول باكتري از محيط كشت استفاده گرديد. سپس سلول­هاي جداسازي شده باكتري درPBS  خنك و استريل در غلظت متوسط Ou/ml 150-100 حل شده و به دو قسمت تحت نام­هاي سوسپانسيون سميت­زدايي با فرمالين (FD) و سوسپانسيون سميت زدايي با تيومرسال (TD) تقسيم شدند. به سوسپانسيون هايFD  بعد از غيرفعال سازي در حرارت 56 درجه سانتيگراد بمدت 10 دقيقهmM  10فرمالين (7/37 %) اضافه گرديد و به سوسپانسيون هايTD  در شرايط مشابه، بعد از غیرفعال سازی با حرارت، w/v 01/0 % تيومرسال بصورت محلول اضافه شد. سپس هر دو سوسپانسيون در دماي 8-4 درجه سانتيگراد براي سميت زدايي انكوبه شدند. در روزهاي 10، 30، 90، 180 و 270 از هر دو نوع سوسپانسيون نمونه برداري شد تا سميت آنها با انجام تست افزايش وزن موش (MWG) مورد ارزيابي قرار گيرد. در نهايت نيز شش واكسن آزمايشي FD وTD  از مخلوط كردن غلظت هاي مشابه دو سويه 134 و 509 تهيه گرديد تا بتوان توانمندي اين واكسن ها را در تست حفاظتي موش با تستKendrick  ارزيابي نمود. نتايج حاكي از آن بود كه روش سميت زدايي با فرمالين با ميانگين دوره  6/26 روز در مقايسه با روش سميت زدايي با تيومرسال با ميانگين دوره 195 روز، روش كوتاهتري از نظر زماني براي سميت زدايي سوسپانسيون سلولي سياه سرفه است. توانمندي واكسن تجربي حاصل از سميت زدايي با فرمالين با ميانگين 9/5 از واكسن تجربي حاصل از سميت زدايي با تيومرسال با ميانگين 95/5 قدري كاهش را نشان داده است. براساس نتايج حاصل، فرمالين با كاهش دوره سميت زدايي در درجه حرارت 8-4 درجه سانتيگراد بميزان 5/7 برابر بسيار مناسب تر از تيومرسال بود. اگرچه توانمندي واكسن حاصل از روش سميت زدايي با تيومرسال حدود 05/0 واحد بيشتر از واكسن حاصل از سميت زدايي با فرمالين است ولي تفاوت از نظر آماري ناچيز بود.

کلیدواژه­ها: بوردتلاپرتوسیس- سمیت زدایی- تیومرسال- فرمالین- تست افزایش وزن موش (MWG) – تست حفاظتی موش با تست kendrik

 فصل اول

کلیات

1-1. بیان مسأله

بيماري سياه سرفه يك عفونت تنفسي بوده كه توسط باكتري بوردتلا پرتوسيس[1] از دسته باكتري­هاي گرم منفي ايجاد مي شود. نشانه عمده بيماري سرفه هايي است كه ممكن است تا چند هفته نيز طول بكشد كه مشخصه آن پاروكسيزمال[2] شديد با سرفه هاي ناگهاني است كه اغلب خاتمه آن با يك دم همراه مي باشد. بيماري در نوزادان و اطفال بيشتر رخ مي دهد (2و18).

در تولید واکسن سلولی سیاه سرفه به روش سنتی و جاری آن در مؤسسه واكسن و سرم سازي رازي جدا سازي باكتري به روش ترسيب با اسيدكلريدريك انجام گرفته و سپس به منظور سميت زدايي[3] توکسین های موجود در سوسپانسیون سلولی باکتری سیاه سرفه از تيومرسال و انکوباسیون درسردخانه به مدت طولانی 12-9 ماه استفاده می گردد. جدا سازي جرم باكتري با استفاده از اسيد از يك سو و فرآیند طولانی     سميت زدايي با مرتيولات از سوی دیگر منجر به کاهش توانمندی واکسن می گردد. لذا در این پروژه با جایگزینی روش هاي جدا سازي فيزيكي باكتري از محيط كشت بجاي روش شيميايي از يك سو آسيب­هاي احتمالي به ساختار سلولي باكتري را كاهش داده و از سوي ديگر با استفاده از فرمالین بجای تیومرسال زمان مورد نیاز برای سميت زدايي سوسپانسیون سلولی سیاه سرفه به حداقل تقليل يافت تا ضمن کاهش دوره فرآوری   آنتی ژن بتوان فرآورده ای با کیفیت مناسب تر را تولید نمود (4).

1-2. تاريخچه­ي بيماري سياه سرفه

اولين شيوع بيماري سياه سرفه توسط Guillame De Baillou شناخته شد كه اپيدمي آن در تابستان 1578 در پاريس اتفاق افتاد (11). بيشترين اثراين اپيدمي بر روي نوزادان و اطفال بود كه باعث ايجاد مرگ ­و مير بالايي شد. ظاهراً بيماري قبلاً در فرانسه شناخته شده است، زيرا De Baillou  به پنجمين اسم مشترك اين بيماري اشاره كرده است. او فرض مي كرد بيماري بايد به صورت صداي سرفه يا 5 ساعت تشنج متناوب منعكس شود. يك بيماري از 16 قرن پيش مانندchyne-cough  شناخته شده كه شايد پرتوسيس بوده باشد و در سال 1701 در لندن مدت ها سياه سرفه وchyne-cough  به صورت مرگ و مير ظهور مي كرده است (12). سيدنهام اصطلاح پرتوسيس را به هر بيماري كه با سرفه­هاي شديد همراه بود اطلاق كرد ولي اين نام در اواسط قرن هجدهم به بيماري همه گيري محدود شد كه ماهيت باليني مشخص داشت (2).

بوردت (Bordet) و ژانگو (Gengou) اولين افرادي بودند كه باكتري سياه سرفه را در سال 1906 در آزمايشگاه كشت دادند و چندي بعد واكسن خام بر عليه اين باكتري ساخته  شد (22).

اولین واکسن سیاه سرفه توسطMedcen  در سال 1933 تهیه شد. در اين روش سلول های باکتری سياه سرفه از محيط كشت جدا و سپس با استفاده از گرما غیر فعال شدند (60).

قبل از استفاده گسترده از واكسن سلولي سياه سرفه[4]، در آمريكا 270000 مورد بيماري سياه سرفه هر سال با بيش از  10000 مرگ و مير گزارش شده است (11).

وقوع بيماري سياه سرفه بعد از واكسيناسيون جمعي كودكان در دهه ي 1940 با واكسن سلولي به طور چشمگيري كاهش پيدا كرد و بيشترين كاهش آن در سال 1976 با تعداد 1010 نفر بيمار گزارش شده است (54).

اما از آن به بعد شيوع بيماري دوباره سير صعودي پيدا كرد كه بيشترين افزايش از سال 1959 به بعد بود كه بيش از 2500 نفر در سال 2004 به بيماري مبتلا بودند. افزايش اين بيماري در آمريكا در بين اطفال و بزرگسالان احتمالاً ناشي از كم­شدن ايمني القا شده توسط واكسن و همچنين افزايش امتناع از واكسيناسيون در اين گروه سني بوده است. از آنجا كه غالباً بيماري سياه سرفه تشخيص داده نمي­شود بنابراين تعداد واقعي بيماري از تعداد گزارش شده خيلي بيشتر مي باشد. گزارشات سال 2008 هم نشان مي­دهد كه شيوع اين بيماري در نوزاداني كه سن آنها به سني نرسيده كه سه دوز از واكسن محتوي سياه سرفه را دريافت نمايند در حال افزايش مي باشد (18).

در طول سال هاي 2000 الي 2004 بطور متوسط سالانه 2488 مورد از اين بيماري در آمريكا گزارش شده كه شامل كودكان كمتر از يك سال است كه 63% آنها در بيمارستان بستري شده اند (22).

سياه سرفه در سراسر جهان يك مشكل مهم در كودكان بشمار مي آيد. سازمان جهاني بهداشت[5] (WHO) اعلام كرده است كه سالانه در جهان 45 ميليون مورد از اين بيماري ديده مي شود كه از اين تعداد 301408 نفر از كودكان در سال 2002 تلف شده اند (18).

علي رغم اينكه بيش از 6 دهه از تاريخ واكسيناسيون مدرن مي گذرد، سياه سرفه  هنوز هم يكي از رايج ترين بيماري هايي است كه توسط واكسن قابل پيشگيري است. گزارش شده است كه بيماري سياه سرفه در برخي از جمعيت هاي واكسينه شده در سال هاي 1980 و 1990 دوباره عود داشته است (8).

يكي از عوامل مهمي كه واكسيناسيون نتواند ايمني كامل ايجاد كند آداپته شدن پاتوژن با سيستم ايمني و كاهش القاي سيستم ايمني توسط واكسن مي باشد (48).

با وجود پوشش بالاي واکسیناسیون، بیش از پانزده سال است كه بازگشت عفونت سیاه سرفه در سراسر جهان مشاهده مي شود. در حالی که بيماري کلاسیک سیاه سرفه در دوران قبل از واكسيناسيون در درجه اول، یک بیماری دوران کودکی بوده، امروزه با واکسیناسیون گسترده، بروز بیماری بيشتر به نوجوانان و بزرگسالان انتقال يافته است.

آمار ارائه شده توسط مراکز کنترل بیماری و پیشگیری[6] (CDC) از سال 2004 نشان می دهد موارد بيماري در افراد سنين 19-10 سال بميزان 19برابر و در افراد بالاتر از 20 سال به 16 برابر افزایش يافته است (22).

در واقع نوجوانان و بزرگسالان نقش قابل توجهي در انتقال سیاه سرفه به نوزادان و کودکاني دارند که نسبت به  بروز عوارض بيماري و مرگ و میر ناشي از آن آسیب پذیرتر مي باشند.

از عوامل متعدد در افزايش بروز بيماري سياه سرفه مي­توان از نقصان عملكرد ايمني پس از عفونت طبيعي و يا حتي خود واکسیناسیون نام برد. لذا بمنظور جلوگيري ار انتقال بيماري از نوجوانان و بزرگسالان به نوزادان و كودكان گسترش استراتژی واکسیناسیون از جمله ایمن سازی جهانی نوجوانان و بزرگسالان بخصوص، کارکنان بهداشت، پرستاران کودکان و والدين نوزادان، مي­تواند به کنترل بيماري سیاه سرفه كمك شاياني نمايد. سیاه سرفه یک تهدید جدی براي نوزادان و كودكان و تا حد زيادی  نوجوانان و بزرگسالان است از اينرو، افزایش آگاهی پزشکان با بيماري سیاه سرفه و روش هاي استاندارد تشخیص آن و عمل به   استراتژی­های مختلف واکسيناسيون براي افزایش کنترل اين بيماري حائز اهميت بود (22).

درسراسر جهان، سالانه50 میلیون مورد سياه سرفه  اتفاق مي افتد که %90 در کشورهای در حال توسعه  مي باشد. نوزادان، گروه آسیب پذیر با بالاترین میزان عوارض و مرگ و میرهستند، با این حال کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در حال حاضر درصد قابل توجهی از موارد را تشکیل می دهند و یک منبع انتقال عفونت به نوزادان هستند.

PCR، كشت و سرولوژی روش­هاي اصلي تشخیص آزمایشگاهی سیاه سرفه بوده كه عوامل مختلفي بر حساسيت و ويژگي هر يك از روش هاي مذكور مؤثر مي باشد. با این حال، در سال­های اخیر، PCR به يك روش مناسب با تأثير قابل توجه در افزایش تشخیص آزمایشگاهی سیاه سرفه تبديل شده است (22).

 

1-3. باكتريولوژي

عامل ايجاد كننده سياه سرفه، يك باسيل كوچك گرم منفي و پلي مورف است (شكل1-1). اگرچه ارگانيسم صد سال پيش در ترشحات و نمونه هاي پاتولوژيك كودكان مبتلا به بيماري سياه سرفه شناسايي شده بود  ولي اين ارگانيسم تا سال 1906 كه بوردت (Bordet) و ژانگو (Gengou) با استفاده از محيط كشت مخصوص موفق به كشت آن در آزمايشگاه شدند، تكثير نشده بود. هنوز در بسياري از آزمايشگاه ها از محيط بوردت-ژانگو  براي تكثير اين باكتري استفاده مي نمايند.

تاكنون محيط هاي سنتتيك مختلفي براي رشد و تكثير اين باكتري براي توليد واكسن طراحي و بكار گرفته شده است (18).

دو ارگانيسم ديگر نيز در جنس بوردتلا به نام بوردتلا پاراپرتوسيس  [7]و بوردتلا برونشي سپتيكا[8] وجود دارد که پاراپرتوسیس مسئول سندرمي شبيه پرتوسيس در انسان است كه معمولاً شدتش از پرتوسيس كمتر است. برونشي سپتيكا بيماريهاي تنفسي در حيوانات خانگي را ايجاد مي كند. چون ساختارهاي DNA اين دو ارگانيسم به طور ضروري همانند بوردتلا پرتوسيس است، ممكن است آنها در حقيقت سه ارگانيسم زير گونه از يك باكتري يكسان باشند (54و10).

بين همه ي گونه هاي بوردتلا، فقط بوردتلا پرتوسيسPT  را سنتز مي كند. اگرچه كروموزوم            بوردتلا پاراپرتوسيس و بوردتلا برونشيسپتيكا داراي لوكوس ژنPT  است اما رونويسي آنها بدليل پروموتور ناقص خاموش مي باشد. در فاز حاد، هر سه ارگانيسم فاكتورهاي ويرولانس مشابه ايجاد مي كنند.

بعضي از تحقيقات عدم وجود اطلاعات در مورد اين بيماري را تا قبل از قرن 16 ميلادي ناشي از سازگاري ارگانيسم­هاي حيواني با انسان در 5 قرن گذشته مي­دانند. اگرچه شواهد اخير نشان مي­دهد كه ارتباط بوردتلا پرتوسيس با انسان ها ممكن است قديمي­تر از آنچيزي باشد كه قبلاً تصور مي شد (54).

اخيراً سويه هايي از پرتوسيس شناسايي شده اند از جمله بوردتلا هولمسي[9] كه در بيماران واجد نقص ايمني[10]  منجر به باكتريمي[11]، اندوكارديت[12] و بيماري هاي تنفسي مي گردد. سويه ديگر مي توان از بوردتلا هينزي[13] نام برد كه از خون بيمار مبتلا به ايدز و همچنين از ترشحات دستگاه تنفسي بيمار مبتلا به سيستيك فيبروزيس[14]جدا شده است. اگرچه بسياري از فعاليت هاي بيولوژيكي بوردتلا پرتوسيس از مدت ها پيش مشخص شده بود اما تلاش ها براي يافتن تركيبات مسئول هر يك از فعاليت هاي متنوع اين ارگانيسم براي سال ها ناموفق باقي ماند. بهر حال وقتي تركيبات و اجزاي اختصاصي ارگانيسم مشخص شد نه تنها باعث افزايش درك پاتوژنيسيته بيماري شد بلكه در نهايت منجر به خالص سازي اين اجزاء و توليد واكسن غیرسلولی سياه سرفه[15] شد (18).

بوردتلا پرتوسيس تمايل ويژه اي براي اتصال شديد به سلول هاي پوششي مژه دار[16] در مجاري تنفسي دارد. باكتري ممكن است وارد سلول هاي پوششي شود اما بطور معمول نمي تواند وارد سلول هاي غشاء پايه[17] شده و يا به داخل گردش خون تهاجم نمايد (شكل1-2). به هر حال توكسين هاي توليد شده توسط باكتري      مي تواند به جريان خون وارد شده و عوارض سيستميك را ايجاد نمايد. آنتي ژن هاي بوردتلا پرتوسيس كه در واكسن هاي غير سلولي بكار مي رود و همچنين ساير آنتي ژن هاي اين باكتري در جدول 1-1 ذكر شده است (18).

[1] Bordetella Pertussis

[2] Paroxysmal

[3] Detoxification

[4] Whole cell  pertussis vaccine

[5] World health organization

[6] Centers for Disease Control and Prevention

[7] B. parapertussi

[8] B.bronchiseptica

[9] B.holmesii          

[10] Immuno–compromised

[11] Bacterimi

[12] Andocardit

[13] B.hinzii

[14] Cystic fibrosis

[15] Acellular  pertussis vaccine

[16] Cilliated epithelial cells

[17] Submucosal cells

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122