پايان نامه طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازي جهت بکارگيري در کنترل فرايند (مطالعه موردي کاشي مرجان)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازي جهت بکارگيري در کنترل فرايند (مطالعه موردي کاشي مرجان) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازي جهت بکارگيري در کنترل فرايند (مطالعه موردي کاشي مرجان) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده    1
فصل اول:مقدمه
1-1- مروري بر کاربرد سيستم¬هاي خبره    2
1-2- اهميت موضوع، هدف از انجام تحقيق و روش انجام آن    4
1-3- معرفي فصل¬هاي بعدي    5
فصل دوم: پياده سازي يک سيستم کنترل فرايند آماري
2-1- مقدمه    6
2-2- کنترل کيفيت    6
2-3- کنترل فرايند آماري    7
2-3-1- نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغيير پذيري کيفيت    8
2-3-2- پياده¬سازي يک سيستم کنترل فرايند آماري    10
2-4- پيش نياز¬هاي پياده¬سازي    11
2-5- طراحي سيستم اندازه¬گيري و جمع¬آوري داده¬ها در کنترل فرايند آماري    12
2-5-1- تعيين پارامتر¬هاي کنترلي    12
2-5-2- تعيين پريود اندازه¬گيري    13
2-5-3- تعيين حدود کنترلي براي هر يک از پارامترها    14
2-5-4- تعيين روش اندازه¬گيري و دستورالعمل¬هاي مورد نياز براي ثبت داده¬ها و انجام اقدامات اصلاحي    15
2-6- تعيين سياست¬ها و استراتژي هاي ارتقاء کيفيت    15
2-7- آموزش    16
2-8- تعيين ساختار اجرايي    17
2-9- تجزيه و تحليل    19
2-10- مشکلات اجرايي کنترل فرايند آماري    19
2-11- جمع¬بندي    22
فصل سوم: طراحي سيستم خبره جهت استفاده در کنترل فرايند آماري
3-1- مقدمه    23
3-2- سيستم هاي خبره    23
3-3- تعيين پروژه جهت طراحي سيستم خبره    27
3-3-1- انتخاب الگوي مناسب    27
3-3-2- عوايد سيستم    28
3-3-3- ابزار¬هاي مورد نياز براي طراحي    29
3-3-4- هزينه    29
3-3-5- مراحل ايجاد يک سيستم خبره    30
3-3-6- تحويل سيستم    31
3-3-7- نگهداري و تکامل سيستم    31
3-4- طراحي سيستم خبره    31
3-4-1- طراحي پايگاه دانش    31
3-4-2- طراحي موتور استنتاج    35
3-5- ارائه مدلي براي يک سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري    38
3-5-1- واحد اندازه¬گيري پارامتر¬هاي کنترلي    40
3-5-2- تعيين ورودي¬ها و خروجي¬هاي سيستم    40
3-5-3- نحوه دستيابي به قوانين و چگونگي کسب دانش براي ايجاد پايگاه دانش    41
3-5-4- چگونگي نمايش دانش در سيستم خبره مورد نظر    42
3-5-5- چگونگي روش استنتاج در سيستم خبره مورد نظر    43
3-5-6- چگونگي اعتبارسنجي سيستم ايجاد شده    44
3-5-7- نحوه به روز¬آوري دانش سيستم خبره    44
3-6- جمع¬بندي    44
فصل چهارم: پياده¬سازي کنترل فرايند آماري و طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري آن در کاشي مرجان
4-1- مقدمه    45
4-2- فرايند توليد کاشي    45
4-3- وضعيت کنترل کيفيت در کاشی مرجان    46
4-4- پياده¬سازي کنترل فرايند آماري در شرکت کاشي مرجان    47
4-3-1- تعيين پارامتر¬هاي کنترلي    47
4-3-2- تعيين پريودهاي اندازه¬گيري    48
4-3-3- تعيين حدود کنترلي براي هر يک از پارامترهاي کنترلي    51
4-3-4- تعيين اقدامات اصلاحي و دستورالعمل¬هاي مورد نياز    51
4-3-5- تعيين سياست¬ها و استراتژي¬هاي ارتقاء کيفيت    51
4-3-6- آموزش    52
4-3-7- تجزيه و تحليل    52
4-4- طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري در کاشي مرجان    52
4-4-1- تعيين ورودي¬هاي و خروجي¬هاي سيستم    53
4-4-2- طراحي پايگاه دانش    62
4-4-3- طراحي موتور استنتاج    63
4-4-4- استفاده از نر¬م¬افزار جهت ايجاد سيستم خبره    63
4-4-5- اعتبارسنجي سيستم با استفاده از داده¬هاي قبلي    67
4-5- نتايج حاصل از کار با سيستم خبره طراحي شده    68
4-6- جمع¬بندي    71
فصل پنجم: خلاصه، نتيجه¬گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه    72
5-2- خلاصه و جمع¬بندي    72
5-2-1- پياده¬سازي سيستم کنترل فرايند آماري    72
5-2-2- طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري    72
5-2-3- پياده¬سازي سيستم کنترل فرايند آماري و طراحي سيستم خبره مربوط به آن    74
5-3- پيشنهادات    74
فهرست منابع    76

– مراجع

[1] Gupta, M., “Implications of expert systems for the operations of financial institutions”,
Technovation
, Volume 20, Issue 9, PP. 509-516, 2000.

[2] Buchanan, B.G. and Feigenbaum,E. A., “Dendral and meta-Dendral: their application dimension”, Artificial intelligence.11, pp. 5-24, 1978.

[3] Hosni, A.Y., “Quality control & inspection: Knowledge-based quality control system”, Computers & Industrial Engineering, Volume 15, Issues 1-4, 1988.

[4] Linkens, D. A. and Chen, M., “Expert control systems—I. Concepts, characteristics and issues”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 8, Issue 4, pp. 413-421, 1995.

[5] Mohan, S. and Arumugam, N.,” Expert system applications in irrigation management: an overview”, Computers and Electronics in Agriculture, Volume 17, Issue 3, pp. 263-280, 1997.

[6] James, R. and Evans, W. and Lindsay, M., “A framework for Expert System  development in statistical quality control , Computers & Industrial Engineering, Volume 14, Issue 3, 1988.

[7] Brink, J. R.. and Mahalingam, S. “An expert system for quality control in manufacturing”, USF Report, pp. 455–466, 1990.

[8] Pfeifer, T., “Knowledge-based fault detection in quality inspection”, Software for Manufacturing, IFIP, pp. 467–476, 1989.

چکيده:

چالش فرا روي اکثر مؤسسات توليدي و خدماتي هنگام مواجه شدن با کاهش کيفيت کالا و خدمات آن مؤسسات، يافتن علل کاهش کيفيت و خدمات اين سازمان‌ها است. در صورتي که تعداد کنترل­ها در طول فرايند توليد و يا ارائه خدمت زياد باشد و تاثير پذيري اين پارامتر­هاي کنترلي بر روي هم بالا باشد تشخيص عامل بروز عيب يا خطا بسيار مشکل است. در اين تحقيق، با مدل­سازي و طراحي يک سيستم خبره به استقرار سيستم کنترل کيفيت آماري در واحد­هاي صنعتي کمک خواهد شد و به سادگي مي­توان يک سيستم پشتيباني از تصميم براي شناسايي علل به وجود آورنده عيوب محصول، ايجاد نمود. با استفاده از علم فازي، وجود عدم قطعيت نيز مد نظر قرار گرفته است. اين سيستم براي شرکت کاشي مرجان نيز جهت استفاده در کنترل آماري فرايند خود، طراحي شده است و نتايج اجرا بررسي شده است.

کلمات کليدي: کيفيت، کنترل کيفيت، فازي، سيستم­هاي خبره

 فصل اول:مقدمه

 1-1- مروري بر کاربرد سيستم­هاي خبره

در سال­هاي اخير تحقيقات هوش مصنوعي، براي پديدآوري نرم افزارهايي که بتوانند فکر کنند، آغاز گرديده است و در اين ميان انسان در جستجوي سيستم­هايي مشابه انسان­هاي کارشناس مي­باشد. لذا به عنوان شاخه­اي از رشته وسيع هوش مصنوعي، تصور سيستم خبره، تصور برنامه کامپيوتري بود که توانايي جايگزيني با فرد خبره در رشته علمي يا عملي خاصي، مثلاً در کنترل فرايندها در کار تصميم­گيري، را داشته باشد و توضيحاتي را براي افراد خبره يا غيرخبره ارائه دهد.

کاربردهاي پيچيده يا غيرکلاسيک در سيستم­هاي خبره مطرح مي­باشند و شامل کاربردهايي هستند که دربردارنده فعاليت­ها در دامنه هاي غيرکلاسيک مي­باشند. دامنه هاي غيرکلاسيک، دامنه­هاي پويا و جديدتري هستند که دو مبحث کاملاً متمايز “کنـترل فرايند” و “امور مـالي” به اين دامنه­ها تعلق دارند[1]. به هرحـال از ديد فني در مقـابل دامنه­هاي کلاسيک، اين دامنه­ها آن­هايي هستند که هنگام تداوم استدلال، هدف استدلال ممکن است تغيير يابد، يا امکان دارد پاسخ در محدوده زماني معيني مورد نياز باشد، و توصيف کامل اين سيستم­ها يا در دسترس نبوده (به ويژه در امور مالي) و ياناقص وبسيار پيچيده باشد.

اولين سيستم­هاي خبره در دهه 1970 توسعه يافتند. از نخستين سيستم‌هاي خبره مي‌توان به DENDERAL اشاره کرد که در سال 1965 توسط پژوهشگران هوش مصنوعي در دانشگاه استنفورد ساخته شد[2].

DENDERAL مي‌توانست با بررسي آرايش و اطلاعات مربوط به يک ماده، ساختار مولکولي آن را شبيه‌سازي کند. کارکرد اين نرم‌افزار چنان خوب بود که مي‌توانست با يک متخصص رقابت کند. از ديگر سيستم‌هاي خبره مشهور مي‌توان به MYCIN اشاره کرد که در سال 1972 در استنفورد طراحي شد. MYCIN برنامه‌اي بود که کار آن تشخيص عفونت‌هاي خوني با بررسي اطلاعات به دست آمده از شرايط جسمي بيمار و نيز نتيجه آزمايش‌هاي او بود.

PROSPECTOR  يک متخصص در امر زمين­شناسي است که احتمال وجود رسوبات معدني در يک ناحيه بخصوص را پيش­بيني مي­کند. اين سيستم در سال 1987 توسط «ريچارد دودا» و «پيتر هارد» و «رنه ربو» ساخته شد.

در اوايل دهه 80 سيستم­هاي متخصص به بازار عرضه شد که مي­توانستند مشورت­هاي مالياتي، توصيه­هاي بيمه­اي و يا قانوني را به استفاده­کنندگان خود ارائه دهند.

سيستم­هاي خبره­ي اندکي نيز براي استفاده در سيستم­هاي کيفيتي ايجاد شده­اند. از اين ميان مي­توان به مواردي اشاره نمود. يک سيستم کنترل کيفيت مبتني بر دانش که مي­توانست روش اجرايي بازرسي­ها و نيز چارت­هاي کنترلي مورد نياز براي متغير­هاي کمي و کيفي را مشخص کند در سال 1988 توسط حُسني [3] توسعه يافت که يکي از اولين سيستم­هاي خبره در زمينه کنترل کيفيت است. البته اين سيستم تنها قادر به انتخاب چارت کنترلي مناسب و نيز تشخيص تحت کنترل بودن يا خارج از کنترل بودن فرايند بود. در سال 1989 نيز سيستم خبره­اي جهت تخصيص فرايند تضمين کيفيت در زمينه مواد اوليه توسط کراوفرد و ايادا [4] ايجاد شد که وظيفه اصلي آن کنترل مواد ورودي به صنايع توليدي بود. تعداد زيادي سيستم­ خبره نيز  طراحي شدند که کار اصلي آن­ها انتخاب کنترل چارت مناسب براي هر پارامتر بود که از آن جمله مي­توان به سيستم خبره طراحي شده توسط الکساندر و جاناتان [5] اشاره کرد.

البته سيستم­هاي خبره­اي نيز جهت استفاده در کنترل کيفيت آماري طراحي شده­اند که از ميان آن­ها مي­توان به سيستم خبره­اي که توسط جيمز، اوانز و ليندسي [6] در سال 1988 طراحي شد اشاره نمود. اين سيستم نه تنها مي­توانست چارت کنترلي مناسب را انتخاب کند، بلکه قادر بود تفسير­هاي مورد نياز بر روي هر نمودار را نيز به کاربر خود ارائه کند. سيستم­هاي خبره­اي نيز براي ارزيابي سطح کيفيت توليد در سال هاي 1990 به بعد توسعه يافتند که اکثر آن­ها با شاخص هاي کيفيتي نظير قابليت فرايند کار مي­کردند که از جمله آن ها مي­توان به سيستم خبره طراحي شده توسط برينک و ماهالينگام [7] اشاره کرد. سيستم خبره­اي نيز در سال 1989 به همت دانشمندان آلماني از جمله فيفر [8] براي شناسايي عيوب در طول خط توليد طراحي شد. اين سيستم قادر بود عيوب مربوط به محصول را با استفاده از داده­هاي جمع آوري شده از بازرسي­ها شناسايي کند.

در سال­هاي اخير نيز تحقيقات اندکي بر روي اين زمينه صورت گرفته است که بيشتر آن­ها به سمت استفاده از سيستم­هاي کنترل کيفيت اتوماتيک و سريع پيش رفته­اند. از اين ميان مي­توان به  ايجاد يک سيستم خبره بازرسي تصويري اتوماتيک در سال 2008 توسط ليو و چن [9] اشاره کرد که براي بازرسي تصويري اتوماتيک و استفاده از چارت­هاي کنترل آماري فرايندچند متغيره مورد استفاده قرار مي­گيرد. در سال 1999 نيز گوه، تانوک و اُبرايان [10] يک ابزار هوشمند براي کنترل آماري فرايند به­روز و اقتصادي ارائه کردند. در سال 1996 سايا و وان [11]  يک سيستم کنترل خبره در زمان واقعي را طراحي نموده­اند که هدف آن کنترل چند سطحي و به لحظه بود.

در چندين مقاله نيز به طراحي سيستم خبره جهت کنترل پارامترهاي کنترلي در خطوط توليد خاص اشاره شده است. بناستره، اُرس و پريس [12] در سال 2004 يک سيستم خبره جهت کنترل يک پارامتر کنترلي و تعيين اقدامات اصلاحي مورد نياز بر روي آن در صنايع توليد روغن زيتون، طراحي نمودند. پائولو و پوگ­جانر [13] در سال 1999 سيستم خبره­اي طراحي نمودند که وظيفه آن کنترل جذب سطحي ماشين­هاي خنک کننده با استفاده از شبکه­هاي عصبي و سيستم­هاي خبره بود. داويدسون [14] هم در سال 1994 در مقاله خود به استفاده از سيستم خبره در صنايع غذايي  اشاره کرده است.

چن، لي و زاين [15] در سال 2007 سيستم خبره­اي را بر اساس کنترل ماتريسي پوياي تطبيقي[1] براي کنترل مدار­هاي بالميل در صنايع طراحي نمودند که از آن مي­توان در صنعت کاشي و سراميک نيز بهره جست. لي [16] نيز در سال 2005 در پايان­نامه خود سيستم خبره­اي را طراحي نموده است که به تشخيص عيوب سطح کاشي­هاي براق به صورت اتوماتيک کمک مي­کند.

1-2- اهميت موضوع، هدف از انجام تحقيق و روش انجام تحقيق

تحولات شتابان اخير در بازار­هاي رقابتي باعث توجه بيش از پيش به مباني و نگرش مديريت کيفيت در سازمان­هاي توليدي و خدماتي شده است و به تبع آن استفاده گسترده­تري از ابزار­هاي مديريت کيفيت در اداره اين سازمان­ها به عمل مي­آيد.

کنترل آماري فرايند يکي از بهترين ابزار­هاي مديريت کيفيت جامع است که عموماً براي مينيمم کردن واريانس هر فرايند به کار گرفته مي­شود. کنترل آماري فراينددو کارکرد عمده دارد که عبارتند از:

کنترل فرايند­ها و تشخيص انحرافات فرايند­ها

انجام اقدام اصلاحي

با توجه به پيشرفت صنايع در دهه­هاي اخير و ايجاد محيط­هاي توليدي بزرگ با فرايند­هاي طولاني، پيچيده و حساس، نياز به استفاده از يک سيستم کنترل آماري فرايندبيش از پيش لزوم پيدا کرده است. اما به علت وجود پارامتر­هاي کنترلي زياد و تغييرات مداوم آن­ها، صنايع توليدي شديداً به يک سيستم کنترل کيفيت اتوماتيک نيازمندند. تحقيقات زيادي بر روي اين زمينه صورت گرفته است اما همگي آن­ها تمرکز خود را بر روي کنترل فرايند گذاشته­اند و به فعاليت ديگر يعني انجام اقدام اصلاحي توجه خاصي ننموده­اند. به دليل زياد بودن تعداد پارامتر­هاي کنترلي، کنترل آن­ها به صورت يکپارچه نيز بسيار مشکل خواهد بود و لذا تعيين وضعيت محصول نهايي قبل از توليد بسيار مشکل است.

يکي ديگر از مشکلات صنايع توليدي عدم اطلاع از وضعيت توليد محصولات جديد مي­باشد. در اين صنايع معمولاً براي تعيين پارامترهاي کنترلي هر فرايند از روش آزمون و خطا استفاده مي­کنند و به همين دليل ميزان محصولات خراب در ابتداي توليد بسيار زياد است و به مرور و با تنظيم شدن کليه پارامترهاي کنترلي کاهش مي­يابد.

با استفاده از روشي که در اين تحقيق بيان شده است مي­توان کليه پارامتر­هاي کنترلي در طول خط توليد را به صورت يکپارچه کنترل نمود و در ضمن امکان تعيين پارامترهاي کنترلي محصول نهايي نيز امکان پذير خواهد بود.

با استفاده از سيستم­هاي خبره و تعيين حالات مختلف هر پارامتر به مرور زمان و يافتن روابط مابين پارامتر­ها از طريق روش­هاي آماري و تعيين قوانين حاکم بر آن­ها مي­توان يک سيستم هوشمند ايجاد نمود به طوري که ورودي­هاي سيستم وضعيت فعلي هر پارامتر از هر فرايند خواهد بود و خروجي اين سيستم وضعيت کنترل هر فرايند (تحت کنترل يا خارج شدن از کنترل) و نيز پارامتر­هاي کنترلي محصول نهايي خواهد بود.

با استفاده از اين سيستم خبره مي­توان اقدامات اصلاحي پيشنهادي را ابتدا شبيه­سازي نمود و پس از اثبات کارايي آن، سريعاً اقدام اصلاحي مناسب را اعلام نمود. اين شبيه­سازي در تنظيم اوليه پارامتر­هاي کنترلي نيز مي­تواند به کار گرفته شود به طوري که قبل از شروع به توليد واقعي، مي­توان وضعيت پارامتر­هاي محصول نهايي را با استفاده از اين سيستم بررسي نمود تا از مناسب بودن آن اطمينان حاصل کرد. در ضمن با استفاده از اين سيستم مي­توان چندين پارامتر را به طور همزمان کنترل نمود.

سيستم طراحي شده در اين تحقيق تاکنون در هيچ صنعتي در ايران براي مباحث کيفيتي استفاده نشده است و در مقالات اندکي نيز به اجراي آن در بعضي از صنايع خارج از کشور اشاره شده است. در چندين مقاله تنها به کنترل يک پارامتر توسط يک سيستم خبره اشاره شده است.

روش تحقيق به صورت مطالعات کتابخانه­اي و اينترنتي به همراه طراحي يک سيستم خبره(با يکي از نرم افزار­هاي موجود)، تجزيه وتحليل، پياده سازي در شرکت کاشي مرجان و اعلام نتايج حاصله است.

 1-3- معرفي فصل­هاي بعدي

اين رساله متشکل از پنج فصل است. مرور بر ادبيات موضوع در فصل اول بيان شد. در فصل دوم نحوه استقرار کنترل آماري فرايند مورد بحث قرار مي­گيرد. در فصل سوم نحوه طراحي يک سيستم خبره براي استفاده در کنترل آماري فرايند مورد بررسي قرار خواهد گرفت. طراحي و پياده سازي سيستم خبره طراحي شده در شرکت کاشي مرجان در فصل چهارم آمده است و نهايتاً در فصل پنجم نتيجه­گيري کلي از تحقيق و پيشنهادات آتي آورده مي­شود.

فصل دوم:پياده­ سازي يک سيستم کنترل آماري فرايند

 2-1- مقدمه

در اين فصل پياده­سازي يک سيستم کنترل آماري فرايند مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت و نکاتي که بايستي براي سهولت در طراحي سيستم خبره مورد نظر، در نظر گرفته شود عنوان خواهد شد.

2-2- کنترل کيفيت

کنترل کيفيت قدمتي برابر با توليد دارد. هر آنچه انسان حتي قرن­ها قبل از ميلاد مسيح توليد کرده است داراي دقت و ظرافتي است که نشان از توجه سازندگان آن به کيفيت دارد. نگاهي بر دست ساخته­هاي انسان باستان در موزه­ها و يا عجايب هفت­گانه جهان نظير اهرام ثلاثه مصر، مجسمه ابوالهول و ديوار چين تاييد خوبي بر اين ادعا است.

کنترل کيفيت در مواقعي فقط به بازرسي نهايي و جدا کردن محصولات فاقد کيفيت محدود مي­شود اما در اکثر موارد فراتر از آن عمل مي­کند. به عنوان مثال به برنامه­ريزي کيفيت، کنترل مواد ورودي، کنترل کيفيت در حين توليد، کنترل مواد خروجي، تجزيه و تحليل و اقدام مقتضي در رابطه با مشکلات کيفي توليد و غيره، مي­پردازد. در اين حالت گزارش­هاي مربوط به مسايل کيفي کمک بزرگي به حساب مي­آيند. در کل مي­توان گفت کنترل کيفيت سيستمي است که با اتـکا به آن مي­توان کيـفيت يک محصول يا يک فرايند توليد را به حد منـاسبي رسـاند و با برنامه­ريزي دقيق، استفاده از ابزارهاي کيفي، بازرسي­هاي مداوم و غيره، آن را حفظ کرد و يا نسبت به بهبود مداوم آن گام برداشت.

با شروع انقلاب صنعتي در اروپا در اواسط قرن هجدهم ميلادي و استفاده از ماشين آلات و ابزار دقيق در توليد، روش­هاي توليد نيز مدرن­تر و پيچيده­تر شدند. اين تغييرات، حجم توليد محصولات را بالا برد و روش­هاي کنترل دقيق بودن و ظرافت نيز در آنها تغيير يافت. مقايسه روش­هاي کنترل کيفيت توليدات در سال­هاي اوليه انقلاب صنعتي با آنچه که امروزه به چشم مي­خورد، نشان مي­دهد که تغييرات در اين بخش فوق العاده بوده است. اين تغييرات که خواست عمده صاحبان صنايع و مصرف کنندگان بود، در سال 1920 ميلادي به ابداع کنترل کيفيت آماري منجر شد.

1 Adaptive Dynamic Matrix Control

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122