پايان نامه طراحي و بکارگيري کنترل کيفيت چند متغيره در يک سيستم توليدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي و بکارگيري کنترل کيفيت چند متغيره در يک سيستم توليدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي و بکارگيري کنترل کيفيت چند متغيره در يک سيستم توليدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ……ه
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 هدف تحقیق ………………3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق …3
1-4 سوال تحقیق……………… 4
1-5 مفروضات………………… 4
1-6 کلمات کلیدی و تعاریف مربوط…………………… 4
1-7 قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی ……………………5
1-7-1 قلمرو موضوعی …………5
1-7-2 قلمرو زمانی …………5
1-7-3 قلمرو مکانی …………5
1-8 معرفی شرکت پگاه فارس 6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 تاریخچه کنترل کیفیت آماری 8
2-1-2 تعریف کنترل کیفیت… 8
2-3 اصول آماری نمودار کنترل 10
2-4 مرور ادبیاتی و کارهای مرتبط……………… 13
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 توزیع نرمال چند متغیره در کیفیت……………… 16
3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…… 30
3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……… 43
3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع…………… 55
3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره… 62
3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل……………… 66
3-7 کاربردهای اجزاء اصلی… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………… 73
4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل…………………… 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغیره 84
4-4 تشکیل ماتریس همبستگی 88
4-5 محاسبه و رسم نمودار T^2 88
4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد… 90
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق… 92
5-2 نتیجه گیری…………… 92
5-3 محدودیت های تحقیق… 93
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94
منابع و ماخذ
منابع ……95

منابع و ماخذ

]1[ نورالسنا،رسول/کنترل کیفیت آماری/انتشارات علم و صنعت/1389

]2[ نیرومند،حسینعلی/کنترل کیفیت آماری چند متغیره/انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

[3] Arthur B. Yeh (2005) Mulivariate Control Charts for Monitoring Covariance Matrix

[4] Marianne Frisen (2010) On Multivariate Charts

[5] Tonu Kollo (2008) Multivariate Skewness and Kurtosis Measure

[6]page E.S.(1961) Cumulative Sum Control Charts , Technometrics

[7] Ewan W. D. (1963) When and How to Use CUSUM Charts , Technometrics

[8] Johnson N. L. (1961) A Simple Theoretical Approach to Cumulative Sum Control Charts

[9] Johnson F. C. leone (1962a) Cumulative Sum Control Charts-Mathematical principles Applied to Their Construction and Use , part 1 industrial quality Control Vol. 18.

[10] Johnson F. C. leone (1962b) Cumulative Sum Control Charts-Mathematical principles Applied to Their Construction and Use , part 2 industrial quality Control Vol. 18.

[11] Johnson F. C. leone (1962c) Cumulative Sum Control Charts-Mathematical principles Applied to Their Construction and Use , part 3 industrial quality Control Vol. 18.

[12] Lucas J.M. (1976) The Design and Use of Cumulative Sum Quality Control

Schemes , Journal of Quality Technology

[13] Yeh, A. B., Lin, D. K.-J., Zhou, H. and Venkataramani, C. (2003). A multivariate exponentially weighted moving average control chart for monitoring process variability. Journal of Applied Statistics, 30, 507-536.

[14] Crowder S.V. (1987) A Simple Method for Studying Run-Length Distribution of Exponentially Weighted Moving Average Charts , Technometrics

[15]Crowder S.V (1989) Design of Exponentially Weighted Moving Average Schemes , Journal of Quality technology vol. 21.

[16] Lucas J.M. and M.S. Saccucci (1990) Exponentially Weighted Moving Average Control Schemes :Properties and Enhancements , Technometrics

[17] Lowry, C. A., Woodall, W. H., Champ, C. W. and Rigdon, S. E. (1992). A multivariate exponentially weighted moving average control chart. Technometrics, 34, 46-53.

[18]Hotelling H (1947) Multivariate Quality Control , McGraw-Hill,New York

[19] MacGregor,J.F. and Harris, T. J. (1993) The exponentially weighted moving variance. Journal of Quality Technology,25 106-118

[20]Wierda S.J. (1994) Multivariate Statistical Process Control

[21]Seber G.A.F. (1984) Multivariate Observation ,Wiley, New York

[22] Jackson J.E. (1959) Quality Control Methods for Several  Related Variables , Tecnometrics

[23] Jackson J.E. (1985) Multivariate Quality Control Theory and Methods

[24]Hawkins D.M. (1991) Multivariate Quality Control Based on Regression Adjusted Variables , Technometrics

[25] Mason R.L. , N.D.Tracy and J.C.Young (1995) Decomposition of  for Multivariate Control Charts Interpretation , journal of Quality Technology vol.27.

[26]Montgomery D.C. and H.M. Wadsworth Jr (1972) Some Techniques for Multivariate Quality Control Applications ,ASQC Technical Conference Transaction

[27]Ron S. Kenett ,Multivariate Quality Control Theory and Application

[28] Vargas N., J. A. (2003). Robust estimation in multivariate control charts for individual observations. Journal of Quality Technology, 35, 367-376.

[29] Khoo, M. B. and Quah, S. H. (2003). Multivariate control chart for process dispersion based on individual observations. Quality Engineering, 15, 639-642.

[30] Huwang, L., Yeh, A. B. and Wu, C.-W. (2005). Monitoring multivariate process variability for individual observations. Preprint (submitted for publication), National Tsing Hua University, Taiwan.

چکیده

امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در این پایان نامه سعی شده است رویه های کلی نمودارهای چند متغیره بررسی شود ، سپس با آنالیز مولفه های اصلی بهترین ترکیب خطی از مولفه های کیفی بدست آید که تغییرات را پوشش بیشتری می دهند ؛ همچنین متغیر یا متغیرهای کیفی که باعث حالت خارج از کنترل می شوند را مشخص می کند.

برای مقایسه روش چند متغیره با روش تک متغیره ابتدا با مثالی شبیه سازی شده روش چند متغیره برای تولید نمودار  را  برای تغییر پذیری درونی و کلی نمونه ها شرح می دهیم ، سپس با یک مثال تولیدی از شرکت شیر پگاه فارس روش های فوق را برای شش متغیر در عمل مشاهده می کنیم. در نهایت با آنالیز مولفه های اصلی (PCA) بهترین ترکیب خطی را که می تواند با تعداد متغیر کمتر ، بیشتر تغییرات  این متغیر هارا نمایش دهند را به دست می آوریم.

 واژگان کلیدی :  کنترل کیفیت چند متغیره ،نمودار  ، تغییر پذیری  درونی ، آنالیز مولفه های اصلی

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1مقدمه

 موثر ترین راه برای کنترل کیفی محصولات ، روش های آماری می باشد که تصویری از وضعیت کل تولید را ارایه می دهد. در واقع تغییر پذیری به عنوان یک پدیده دائمی و جزء لاینفک محصولات تولیدی ، دلیل اصلی استفاده از روش های آماری برای بررسی و کنترل این تغییرات است . در واحد های صنعتی ، تا زمانی که از مواد ، ماشین آلات ، افراد و روش ها برای تولید استفاده شود مشکل تغییر کیفیت نیز وجود خواهد داشت  و تا زمانی که این مشکل وجود  داشته باشد ، روش های آماری کنترل کیفیت نیز لازم خواهند بود .

گرچه روش های چند متغیره برای داده های چند متغیره مناسبتر هستند ولی در عمل در صنایع ما معمول نیستند. از آنجا که کنترل کیفیت چند متغیره[1] از محاسبات پیچیده تری برخوردار است اکثر کارشناسان کیفیت از روش های ساده تر و در عین حال با کارایی کمتر استفاده می کنند، این در حالیست که با رشد روزافزون استفاده از کامپیوتر در صنایع بسیاری از این محاسبات به راحتی امکان پذیر است.

از بزرگترین مزایای حالت چند متغیره نسبت به تک متغیره وارد کردن ماتریس همبستگی (واریانس-کوواریانس) در محاسبات است که از این طریق تاثیر متغیرها بر هم بررسی شده و بدین ترتیب دید جامعتر و بهتری به داده ها خواهیم داشت.

مهمترین کار در این زمینه توسط Hotelling در سال 1947 انجام شده است. وی روش  را توسعه داد و ازآن در نمودارهای کنترل استفاده نمود.در سال 1960 با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر ، کنترل آماری فرآیند چند متغیره بسیار مورد توجه قرار گرفت و بحث کنترل همزمان چندین مشخصه کیفی در سطح وسیعی مطرح شد.نمودار  در کشف یک وضعیت خارج از کنترل بسیار خوب عمل می کند.نقطه ضعف عمده این نمودار آن است که علی رغم اینکه می تواند به درستی یک وضعیت خارج از کنترل را نشان دهد،در تعیین مشخصه های کیفی منحرف شده کمبود دارد.

1-2 هدف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق  معرفی عملی کنترل کیفیت چند متغیره وکمک به گسترش روش های چندمتغیره در کنار روش های تک متغیره است تا با امید به پروردگار صنایع کشور با سرعت بیش از پیش ترقی کرده و به نقطه ای برسد که لایق جوانان این خاک و بوم باشد.

1-3  ضرورت تحقیق

همانطور که در چند دهه اخیر روش های تولید از کارهای جز که کارگران به سادگی انجام می دادند به سمت کارهای تخصصی رفته است کنترل کیفیت از روشی فقط برای کاهش محصولات معیوب به روشی برای بهبود فرآیند برای افزایش کیفیت در زمینه تولید و حتی خدمات و در نهایت افزایش رضایت مشتریان تغییر موضوع داده است ، این تغییر رویه خصوصا در دو  دهه اخیر به وضوح قابل مشاهده است، یکی از بارزترین این تغییرات،تغییر دید نسبت به متغیرهای معرف کیفیت است که سابقا به صورت مجزا پایش می شدند و همبستگی بین آن ها نادیده گرفته می شد ولی اینک مجموع آنها با هم پایش شده و نتایج به دست آمده واقعی تر و مستندتر هستند.

1-4 سوال تحقیق

 سوالاتی که پیش می آیند به قرار زیر است:

1- آیا می توان روش های چند متغیره را جایگزین حالت تک متغیره کرد؟

2- آیا این دو روش مستقل از هم کارایی یکسانی دارند؟

3- چگونه می توان با کاهش تعداد متغیرها تقریب خوبی از کیفیت را برآورد کرد؟

1-5  مفروضات مساله

 1- داده ها توزیع نرمال دارند.

2- داده ها به ترتیب زمانی جمع آوری و ارزیابی می شوند.

3- هر بار نمونه گیری مستقل از سایر نمونه هاست.

1-6 کلمات کلیدی و تعاریف مربوط

 نمودار  هتلینگ[2]

این نمودار نظیر نمودار شوهارت تک متغیره است و بسیاری از محقان آن را نمودار شوهارت چندمتغیره می نامند (گرچه شوهارت هیچ نقشی در تعریف و گسترش آن نداشته است) و روند داده های چند متغیره را در طول زمان را نشان می دهد

اجزاء اصلی[3]

در این روش به هریک از متغیرها مقداری تخصیص داده می شود که در نهایت سهم هر متغیر در مقدار  را تعیین می کند و این امکان را فراهم می کند که بتوان با متغیر های کمتر عوامل تغییر پذیر را شرح داد و زمانی کاربرد بیشتری دارد که تعداد متغیر ها زیاد باشد (مثلا بالای 5 متغیر).

تغییر پذیری درونی و کلی نمونه ها و فاصله از هدف

فاصله از مقدار هدف را با  و تغییر پذیری درون نمونه را با  نشان می دهند که حاصل جمع این دو تغییر پذیری کل یا  را نتیجه می دهند. کارکرد آنها متناظر با نمودار  یا  است.

1-7 قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی

 1-7-1  قلمرو موضوعی

این تحقیق بر موضوع آشنایی عملی کارشناسان کیفیت با مباحث پایه کنترل کیفیت چندمتغیره تمرکز دارد، ابتدا به بیان این مباحث می پردازیم،سپس با مثالی عملی مراحل اجرای آن را نشان می دهیم و در آخر به مقایسه این رویه ها با رویه های تک متغیره می پردازیم.

1-7-2 قلمرو زمانی

بازه زمانی این تحقیق تابستان و پاییز 92 است، در این مدت سعی شد همزمان با مطالعات روش شناسی با داده های تولیدی یک کارخانه لبنیات کارایی عملی این روش ها بررسی و با نشان دادن کارایی آن ها زمینه فعالیت در این رشته جدید از کنترل کیفیت فراهم گردد.

1-7-3 قلمرو مکانی

کلیه داده ها از کارخانه پگاه فارس تهیه شده است. لازم به ذکر است به دلیل اینکه پارامتر های مورد مطالعه در مورد فرمول تولیدی یکی از محصولات این شرکت است،با احترام به درخواست مدیر کنترل کیفیت این کارخانه به جای اسم اصلی پارامترها آن ها را با شماره بیان می کنیم تا رسم رازداری شرکت ها در زمینه فرمول های اختصاصی را به جاآورده باشیم.

1-8 معرفی شرکت پگاه فارس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس يكي از شركتهاي بزرگ تحت پوشش شركت صنايع شير ايران مي باشد كه با بيش از نیم قرن تجربه در تولید و فرآوری شیر و سایر فرآورده های شيري ، با استفاده از دستگاههای مدرن و پیشرفته دنیا یکی از بزرگترین صنایع لبنی جنوب کشور محسوب می گردد و در حال حاضر با ظرفیتی حدود 450 تن تولیدات خود را با نام تجاری پگاه فارس در بسته بندی های کاملاً بهداشتی به بازار عرضه می نماید.

اين شركت در سال 1342با نام «كارخانه شير پاستوريزه شيراز» با ظرفيت 15 تن تاسيس و به منظور تأمين پروتئين حيواني مورد نياز شهروندان و استفاده كلان از شير خشك وارداتي و توليد شيربازساخته جهت مصرف دانش آموزان در سال 1346 به بهره‌برداري رسيد. كارخانه در سال1359 با كارخانه شير زرقان كه در سال 1353 تاسيس شده بود، ادغام و تحت عنوان«كارخانه شير منطقه اي فارس» شروع به فعاليت كرد. مساحت اين كارخانه 14 هكتار ميباشد و در 32 كيلومتري شمال شيراز واقع شده است و با ظرفيت اوليه 150 تن، يكي ازكارخانه هاي بزرگ تحت پوشش شركت صنايع شير ايران بوده كه به مرور با پيشرفت تكنولوژي و افزايش ماشين آلات، در حال حاضر با ظرفيت اسمي 450 تن توليد محصولات خود را در بسته بندي هاي جديد و بهداشتي با نام تجاري «شركت شير پاستوريزه پگاه فارس» به بازار عرضه مي نمايد.

این شرکت اکنون هشت رده از محصولات لبنی را تولید می کند که عبارتند از : ماست، شیر ، پنیر ، خامه ، کره ، کره ، کشک ، دوغ و فر آورده های پودری ؛ این محصولات در تنوع زیاد با جدیدترین ماشین آلات و پرسنل کارآمد با حفظ ارزش هایی نظیر حفظ سلامت جامعه ، مسئولیت پذیری و مشتری مداری و بهبود مستمر و نوآوری محصولات تولید و به مشتریان ارائه می گردند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1تاریخچه کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت قدمتی برابر با تولید دارد .هر آنچه انسان حتی قرن ها قبل از میلاد تولید کرده است دارای دقت و ظرافتی است که نشان از توجه سازندگان آن به کیفیت دارد . نگاهی بر دست ساخته های انسان باستان در موزه ها و یا عجایب هفت گانه جهان نظیر اهرام ثلاثه مصر ، مجسمه ابوالهول و دیوار چین تایید خوبی بر این مدعاست .

با شروع انقلاب صنعتی در اروپا در اواسط قرن هیجدهم میلادی و استفاده از ماشین آلات و ابزار دقیق در تولید ، روش های تولید نیز مدرن تر و پیچیده تر شدند . این تغییرات حجم تولید محصولات را بالا برد و روش های کنترل دقیق بودن و ظرافت نیز در آنها تغییر یافت . مقایسه روش های کنترل کیفیت تولیدات در سال های اولیه انقلاب صنعتی با آنچه که امروزه به چشم می خورد ، نشان می دهد که تغییرات در این بخش فوق العاده بوده است . این تغییرات که خواست عمده صاحبان صنایع و مصرف کنندگان بود ، در سال 1920 میلادی به ابداع کنترل کیفیت آماری منجر شد .

پس از اینکه نمودارهای کنترل شوهارت در صنایع مورد استفاده گسترده قرار گرفت،نمودارهای جمع تجمعی (CUSUM) ومیانگین متحرک موزون نمایی گام بعدی در پیشرفت کنترل کیفیت بودند.

در گام بعدی با پایش توام چند متغیر و تصمیم بر رسم توام آن ها نمودارهای چن متغیره مطرح شدند.مهمترین کار در این زمینه توسط Hotelling در سال 1947 انجام شده است. وی روش  را توسعه داد و ازآن در نمودارهای کنترل استفاده نمود.در سال 1960 با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر ، کنترل آماری فرآیند چند متغیره بسیار مورد توجه قرار گرفت و بحث کنترل همزمان چندین مشخصه کیفی در سطح وسیعی مطرح شد.نمودار  در کشف یک وضعیت خارج از کنترل بسیار خوب عمل می کند.نقطه ضعف عمده این نمودار آن است که علی رغم اینکه می تواند به درستی یک وضعیت خارج از کنترل را نشان دهد،در تعیین مشخصه های کیفی منحرف شده کمبود دارد.

[1] Multivariate Quality Control

[2]  Hotelling

[3] Principal Component

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122