پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده    ‌د
فصل اول: مقدمه و معرفی
1-1مقدمه    1
1-2بیان مسئله    2
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق    4
1-4 اهداف تحقیق    6
1-4-1هدف کلی:    6
1-4-2- اهداف اختصاصی:    6
1-5 سوالات تحقیق    6
1-5-1 سوال کلی:    6
1-5-2 سوالات اختصاصی:    6
1-6- محدودیت های تحقیق    7
1-6-1- محدودیت های دراختیارمحقق    7
1-6-2 محدودیت های خارج از اختیارمحقق    7
1-7-تعریف مفهومي واژه ها واصطلاحات    7
فصل دوم: زیربنای نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    10
2-2 بخش اول: مبانی نظری    10
2-2-1 برنامه‌ریزی    10
2-2-2 برنامه استراتژیک    11
2-2-3 برنامه‌ریزی استراتژیک    12
2-2-4 تعاریف برنامه‌ریزی استراتژیک    13
2-2-5 مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک    15
2-2-6 اصول برنامه‌ریزی استراتژیک    16
2-2-7  محدودیت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک    18
2-2-8 مدل‌هاي تدوين استراتژي    19
2-4 بخش سوم: مرور مدل‌هاي پياده‌سازي استراتژي‌    20
2-4-1 مدل‌هاي ابتدايي    20
2-4-2 مدل‌ Hrebiniak    20
2-4-3 مدل Hoshin Kanri    23
2-4-4 مدل‌ BSC    24
2-4-5 مدل اوکوموس ((Okumus    39
2-4-6 مدل‌هاي مرحله‌اي Vasconcellos، Noble، Galpin و De Feo و Janssen    41
2-4-7 ساير مدل‌هاي پياده‌سازي استراتژي    43
2-5 بخش چهارم: اجزاي كليدي تدوين نقشه راه    47
2-6 بخش پنجم: گام‌ها و ابزارهاي مورد استفاده در فرآيند برنامه‌ريزي عملياتي    49
2-7-1 موانع و مشکلات برنامه ریزی    50
2-7-2 انواع برنامه ریزی    51
2-8 ماهیت تصمیمهای راهبردی شامل موارد زیر است:    52
2-8-1 چگونگی شکل گیری راهبرد    52
2-8-2 طراحی راهبرد به شیوه تدوینی    53
2-8-3 رویکرد فرآیند پایه برنامه ریزی استراتژیک    53
2-9 تعریف مدیریت استراتژیک    54
2-10 فواید دارا بودن توسعه استراتژی ورزشی    57
2-10-1 دلایل اهمیت ورزش    58
2-11 تهيه نقشه راه    59
2-12 بخش ششم: انواع نقشه راه    61
2-13 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    61
2-15 جمع بندي    70
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش پژوهش    73
3-2 جامعه آماري:    73
3-3 نمونه آماری:    74
3-4 ابزار گردآوری دادها:    74
3-5 پرسشنامه و نحوۀ تنظیم آن:    74
3-5-1 محاسبه ضریب پایایی:    74
3-5-2 تعيين روايي پرسشنامه:    75
3-6 روش گردآوری داده ها:    75
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری:    75
فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
4-1 مقدمه 77
4-2 یافته¬های توصیفی   77
4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده¬ها   81
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1 خلاصه تحقیق    118
5-2 یافته های توصیفی    118
5-3 بحث و نتیجه گیری    119
5-4 پيشنهادات برآمده از تحقيق    126
5-5 پيشنهادات تحقيقات آتي    127
منابع    128

منابع

افشار. مازيار، 1390، كنترل استراتژيك كارت امتيازدهي متوازن، مجله روش، شماره 90، بهمن 83، ص 50

2ـ اعرابی. محمد و حقیقی. مهدی، 1383، الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی، مطالعات مدیریت، شماره‌های 41 و 42.

3ـ الوانی. مهدی، 1384، مدیریت عمومی، چاپ بیست و سوم، تهران، ‌نشر نی.

4ـ انصاری. منوچهر، جلیلی. محمد تقی، 1384، مدیریت عملکرد با استفاده از تکنیک BSC، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران.

5ـ باقری. یوسف و همکاران، 1388، مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمن‌های ورزشی دانشجویی دانشگاههای شهر تهران، نشریه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، شماره 3. زمستان.

6ـ بدری آذرین. یعقوب، 1385، بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

7ـ پوراحمد. احمد، حبیبی. ک، زهرایی. سجاد، نظری عدلی. سعید، 1386، استفاده از الگوریتم‌های فازی و GIS برای مکان‌یابی تجهیزات شهری؛ مطالعه موردی: مکان‌یابی محل دفن زباله شهر بابلسر، مجله محیط‌شناسی، سال 33، شماره 42، ص 42- 31

8ـ توکل. محمد، 1377، وضعیت آموزش عالی در ایران؛ واقعیت‌ها و چالش‌ها، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شماره 18.

9ـ تیموری. ابراهیم، احمدی زمانی. مجید، علی سلیمانی. علیرضا، 1384، مطالعه موردی پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن،  دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران.

10ـ جان. ام. برایسون، 1381، برنامه‌ریزی استراتژیک، ترجمه منوریان عباس، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.

11ـ حبيبي، كيومرث؛ كوهساري، محمد جواد؛ 1385، تلفيق مدل AHP و منطق IO در محيط GIS جهت مكان‌گزيني تجهيزات جديد شهري، همايش GIS سال 1385.

12ـ حسنقلی‌پور. طهمورث و همکاران، 1388، بررسی عوامل تاثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهای ورزشی، نشریه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، شماره 3. زمستان.

13- حسینی. گلاله، حمیدی. مهرزاد، تجاری. فرشاد، 1391، تدوین برنامه راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، نشریه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 15-33

14ـ حمیدی. مهرزاد و همکاران، 1388، تدوین اهداف کلان، سیاست‌ها و راهبردهای ورزش دانشجویی کشور، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری.

15- حمیدی. مهرزاد و کشتی‌دار. محمد، 1382، بررسي ساختار سازماني و تعهد سازماني در دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي كشور، حركت بهار 1382; -(پياپي 15):43-54.

16- حمیدی. مهرزاد، الهی. علیرضا، اکبری یزدی. حسین، حمیدی. محسن،1390، ورزش دانشجویی جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز و راهبردهای توسعه، مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) زمستان 1390 شماره 12

17ـ حمیدی‌زاده. محمدرضا، 1382، برنامه‌ریزی استراتژیک، چاپ دوم، سمت

18ـ خبیری. محمد، 1387، برنامه‌ریزی راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

19ـ خسروی‌زاده. اسفندیار، 1387، مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر مهرزاد حمیدی.

20ـ رابینز و دی‌سنزو، 1382، مبانی مدیریت، ترجمه اعرابی، سید محمد و همکاران، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی،‌ چاپ دوم.

21ـ رضائیان. علی، 1384، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، چاپ هشتم، سمت

22- رضوی. محمد حسین، 1385، خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور، حركت بهار 1385; -(پياپي 27):19-31.

23- رمضانی‌نژاد. حمید، 1381، بررسي عوامل نگهدارنده شغلي در بين مربيان تربيت بدني و ورزش دانشگاههاي دولتي كشور،‌ پژوهش در علوم ورزشي زمستان 1381; 1(4):25-37.

– Banker, R. D., Chang, H., Janakiraman, S. N. and Konstans, C., 2004,”A balanced scorecard analysis of performance metrics”, European Journal of Operational Research, (154), 423–423

– Kaplan, R. S., and Norton, D. P., 1992.” the balanced scorecard- measures that drive performance. Harvard business review (January- February):71-79

– Kaplan, R. S. and Norton, D. P., 1996,”Using the balanced scorecard as a strategic management system”, Harvard Business Review, (74), 75–85.

– Kriemadis, A., 1997, Strategic Planning in Higher Education Athletic Departments, International Journal of Educational Management, Vol 11, No 6.

– Milis, K., and Mercken, R., 2004,”The use of the balanced scorecard for the evaluation of information and communication technology projects”, International Journal of Project Management, ( 22), 87–97.

– Moores, K., and Craig, J., 2010, Strategically aligning family and business systems using the Balanced Scorecard,” Journal of Family Business Strategy. 1, 78-87.

– Richard, L. D., 2002. Management, First Edition, South Western Publisher.

چكيده

تحقیق حاضر با عنوان طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش(همگاني، قهرماني و حرفه اي) استان تهران صورت گرفت. اين تحقيق با هدف شناخت وضعيت موجود ورزش استان تهران با استفاده از تحليل دروني و بيروني (SWOT) صورت پذيرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 95 نفر از كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي و بر اساس جدول مورگان تعداد 80 نفر از كارشناسان، مديران و معاونت هاي ادارات ورزش و جوانان استان تهران به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند.  در اين تحقيق علاوه بر روش هاي كمي از روش هاي كيفي و مصاحبه استفاده شد. شركت كنندگان پرسشنامه هاي محقق ساخته راهبرد توسعه ورزش همگاني(نقاط ضعف ، قدرت، تهديدها و فرصت ها) شامل 33 سوال و راهبردهاي توسعه ورزش قهرماني – حرفه اي  شامل 46 را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. روايي پرسشنامه ها با استفاده از روايي صوري و پاياي با استفاده از آلفاي كرونباخ 71/. مطلوب گزارش گرديد. تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و روش تحليل SWOT انجام شد.  نتايج تحقيق نشان داد ورزش استان تهران در حوزه ورزش همگاني واز نظر عوامل دروني (   39/2 ) عوامل بيروني (  45/2  ) ضعف هاي پیش روی ورزش همگاني استان تهران تا اندازه ای بر قوت هاي آن و تهديد­های پیش روی ورزش همگاني استان تهران تا اندازه ای برفرصت هاي آن غلبه خواهد کرد. همچنين در حوزه ورزش قهرماني – حرفه اي نتايج نشان داد  عوامل دروني (41/2 ) عوامل بيروني (53/2 ) ورزش قهرماني – حرفه اي استان تهران از لحاظ عوامل دروني داراي ضعف مي باشد همچنين نتیجه می گیریم فرصت­های پیش روی ورزش قهرماني – حرفه اي استان تهران تا اندازه ای بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد.

واژگان كليدي: تحليل بيروني، تحليل دروني، ورزش همگاني، ورزش قهرماني – حرفه اي، ادارات ورزش  و جوانان استان تهران

 فصل اول:کلیات پژوهش

1-1مقدمه:

در روزگار ما به دليل تحول فناوري و پيشرفت سريع علم، حركت ها و فعاليت بدني كاهش يافته و ماشين جايگزين آن شده و اين امر به نوبه خود تاثيرات روحي نامطلوبي را به جاي خواهد گذاشت. ( كاشف ، 1379). لازم به ذكر است امروزه حفظ سلامتی و افزایش کیفیت زندگی از اولویت­های مهم جوامع بشری به شمار آمده و افراد با گرایش به ورزش سعی در ارتقاء آنها دارند. این گرایش با روشن­تر شدن مزایای روان­شناختی و فیزیولوژیکی ورزش در حال افزایش است. تحقیقات و مطالعات در زمینه تأثیرات فعالیت بدنی نشان می­دهد فعالیت بدنی منظم، مرگ و میر و بیماری­های نابهنگام، خطر ابتلاء به بیماری­های قلبی-عروقی (بیماریهای کرونری و سکته قلبی)، دیابت نوع دو، سرطان سینه و روده، چاقی و ازدیاد وزن، بهبود وضعیت چربی خون (کاهش کلسترول و تری گلیسریدها و افزیش لیپو پروتئین های با چگالی بالا)، کنترل گلوکز خون و ساختار اسکلتی، عضلانی و مفصلی وضعیت سلامت جسمانی افراد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود وضعیت روانی افراد جامعه از جمله بهبود سلامت روانی، کاهش اضطراب، افسردگی، استرس و بهبود وضعیت خواب می­شود و از این طریق کیفیت زندگی، سطح رفاه، رضایت از زندگی، اعتماد به نفس را افزایش داده و رفتارهای اجتماعی آنان را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد (برازیل[1]، 2001؛ کارلسون[2]، 2004؛ اُوسی- توتو و کمپاگنا[3]، 2005؛ مرکز پیشگیری و درمان بیماری[4]، 2002؛ وُلین، گلین، گلدیتز، لی و کاواچی[5]، 2008). همچنين بايد ياد آور شد كه با توجه به رابطه نزديكي كه ورزش و تربيت بدني با فرهنگ و سياست و اقتصاد يك كشوردارد، اگر كشوري بخواهد موقعيت خود را در عرصه بين المللي به نمايش بگذارد و جايگاه مناسب خود را حفظ نمايد، بايد از ساختار علمي، زير بنايي و تشكيلاتي مناسبي برخوردار باشد.و اين نيازمند سياست گذاري ، خط مشي و مديريت درست در زمينه ورزش در سطوح مختلف و مناطق جغرافيايي متناسب با آن مي باشد(بهرام و همكاران، 1386).  با توجه به اهميت برنامه ريزي به ويژه برنامه راهبردي در ورزش كشور ، بويژه در ادارات تربيت بدني استان ها و نبود تحقيقات كافي در زمينه شناخت محيط دروني و بيروني ادارات تربيت بدني ، لزوم بررسي و شناخت برنامه راهبردي ادارات تربيت بدني استان تهران در برهه زمان كنوني مي تواند مورد ملاحظه قرار بگيرد.

1-2بیان مسئله

توسعه و پيشرفت واقعي كشورها شاخص هاي مختلفي دارد كه يكي از مهمترين آنها ورزش مي باشد. رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين پديده وجود دارد كه برخي از آنها با نگاه قهرماني و در برخي موارد نگاه سلامت عمومي و نشاط جامعه و در رويكرد ديگر نگاه اقتصادي مد نظر قرار مي گيرد؛ اما صرفنظر از همه آنها  اهميت تربيت بدني و ورزش روز به روز در حال افزايش است. ارتباط ورزش با پديده هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكي از اهميت اين پديده و نقش آن در برنامه هاي توسعه ملي كشورهاست و در يك نگاه كلي توسعه و پيشرفت ورزش در هر كشور با اقتدار و قدرت آن كشور ارتباط نزديكي دارد. اين موضوع باعث شده كه سرمايه گذاري هاي هنگفتي براي توسعه ورزش در اكثر كشورها انجام شود ورزش به عنون جایگاهی مهم در تأمین سلامتی افراد جامعه، ایفای نقش می­کند و این مقوله در جذب همه اقشار به خصوص جوانان بسیار حائز اهمیت است. (گزارش عملکرد سازمان تربیت بدنی 1388) . یکی ازبرجسته ترین  ویژگی های کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه،توجه به دانش مدیریت به عنوان یکی از عوامل مهم درتوسعه ورشداقتصادی واجتماعی می باشد.دراین میان آنچه به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت هرکشورمورد بحث است برنامه ریزی وتلاش برای نیل به اهداف پیش بینی شده درآن است. رخدادهای چنددهه گذشته همراه با نیازهای جدیدحادث دراین سالها، ازچنان خصوصیتی برخوردارندکه باصرف تکیه بربرنامه ریزی متداول وغیرمنعطف نمی توان بااین رخدادهاونیازها مقابله کرد. از آن رو از سه دهه قبل توجه مدیران و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلند مدت وبویژه برنامه ریزی استراتژیک جلب شده است. که آن عبارتست ازمجموعه ای ازمفاهیم،روشهای کار وابزار که برای کمک کردن به مدیران ورهبران جهت انجام وظایف طراحی شده اند.درواقع برنامه ریزی استراتژیک رامی توان اقدامی سازمان یافته برای اتخاذ تصمیمها وانجام دادن اقدامات بنیادی تعریف کرد. اهمیت این نوع برنامه ریزی ازتوانایی آن درکمک به سازمانها برای ارائه عکس العمل موثرنسبت به اوضاع تغییریافته ای که پیرامون آنها رااحاطه کرده است ناشی میشود.(کافمن وهرمن،ترجمه مشایخ وبازرگان،1385،ص 24).  در این میان وظیفه اصلی برنامه ریزی وساماندهی ورزش و فعاليت بدني به عهده ادارات کل ورزش و جوانان و نهادهای مرتبط است که به این مهم پرداخته و در قالب استفاده  و به کار گیری ازروشها وفنون برنامه ریزی وداشتن نسخه راه به تعهدات سازمانی خود عمل نموده وآینده ای درخشان ترسیم نماید. سازمان­ها به طور مداوم با محیطی متلاطم و ناآرام رو به رو هستند. تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای آن­ها را به مخاطره می­اندازد. سازمان­ها باید جایگاه قعلی خود را بشناسند، توانایی­ها ضعف­های خود را دقیقاً تحلیل کنند و با تکیه بر توانایی­ها از فرصت­های محیطی استفاده کرده و خود را برای برخورد با تهدیدها آماده کنند. این مهم در قالب مدیریت و برنامه­ریزی استراتژیک امکان­پذیر است (حميدي 1388)..

برنامه ریزان بایستی شناخت کامل درکنارکسب اطلاعات ازکلیه عوامل داخلی وبیرونی برای طراحی برنامه درقالب شناخت راهبردی داشته باشند.تاازاین طریق بتوانندبه تدوین چشم انداز بپردازند.اهداف بلندمدت  قابل حصول که میتوانیم باتوجه به منابع وامکانات درآینده به آن برسیم. برنامه ریزی استراتژیک به شناخت وضعیت موجود،تعیین وضعیت مطلوب،شناسایی تواناییهاوضعف هاوشناخت راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب اشاره دارد.(شاهنوشی،1384،ص268). برنامه ریزی استراتژیک دربهترین شکل خود نیازمند جمع آوری اطلاعات بسیاروسیع،جست وجوی گزینه های مختلف وتاکید برنتایج آینده تصمیماتی است که امروزاتخاذ میشوند. برنامه ریزی استراتژیک ،ارتباطات ومشارکت را سهولت بخشیده علایق وارزشهای ناهمگرا را با یکدیگر همسو ومنطبق میکند وتصمیم گیری منظم واجرای موفقیت آمیز راترویج وتشویق خواهد کرد (داداش ور،1355). بنابراین، بدون برنامه ریزی مناسب، مدیریت سازمان فقط به مسائل آنی می پردازد و از توجه به نیازهای آینده ناتوان می شود. در نتیجه، تمایل به انجام فعالیت های اتفاقی و بالبداهه افزایش می یابد، هرگز به نظر نمی رسد که زمان کافی برای پیش بینی مشکلات آینده وجود دارد، و شرایطی ایجاد نمی شود که بطور مؤثر به آینده پرداخته شود. از اینرو، برای غلبه بر محدودیت ها، برنامه ریزی ضرورت دارد؛ و ناتوانی در برنامه ریزی به معنی برنامه ریزی برای شکست خواهد بود . کلیه برنامه ریزی های استراتژیک حداقل با 3 سؤال کلیدی زیر مواجه هستند: 1) چه باید کرد؟ 2) با چه کسانی کار کنیم؟ و3)  چگونه بهتر انجام دهیم؟(برادفورد ، دانكن 2000).

برنامه ریزی استراتژیک فراتر از آن است که سازمان را از نظر مالی حفظ و منابع مالی تان را ذخیره کند. این برنامه ریزی در واقع یک طرح ریزی برای 5، 10 یا 15 سال آینده سازمان است به همراه چگونگی دست یابی به برنامه های آن. این نوع برنامه ریزی در واقع فرایند برنامه ریزی سیستماتیکی است که در آن گام های حرکت تعیین، وضع موجود و مأموریت ها مشخص و دیدگاه ها و نگاه های آتی و ارزش های عملیاتی و افق های پیش رو مشخص می گردد(نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها).  تجزيه و تحليل SWOT يكي از ابزارهاي مهم مديريت راهبردي براي تطابق نقاط ضعف و قدرت دروني با تهديدات و فرصت هاي بيروني است. اين تجزيه و تحليل روش تحليلي نظام يافته اي براي شناسايي اين عوامل و انتخاب استراتژي كه بهترين  تطابق را بين آنها ايجاد كند ارائه مي نمايد( فيشر 1989). مدل  SWOT توانايي نمايش ارتباط بين عوامل مختلف را داراست و با افزايش تعداد عوامل و پيچيده شدن ارتباطات مي توان با استفاده از آن مي توان اين ارتباطات را تجزيه و تحليل نمود(احمدي 1377).  در برنامه راهبردي اداره تربيت بدني استان فارس(1388) به نقاط قوتي مثل توجه به برنامه مداري ، اجراي طرح هاي استعداد يابي و نخبه پروري و نقاط ضعفي مثل كمبود جذب منابع غير دولتي ، كمبود منابع در بخش ورزش بانوان و بهره وري كم اماكن ورزش اشاره شده است. از جمله فرصت هاي بيروني به موقعيت جغرافيايي، زياد بودن جمعيت جوان و وجود استعداهاي ورزشي فراوان اشاره شده است در بعد تهديدات نبود مديريت ورزشي واحد، كم بودن سرعت تكميل پروژ ها برشمره شده است. در مطالعه شعباني بهار (1391) اشاره شد كه نقاط قوت و فرصت ورزش همدان بيشتر است و با توجه به موقعيت جفرافيايي خوب خود در جهت جذب سرمايه گذاري و بخش خصوصي در راستاي رفع مشكلات گام بردارد. با توجه به اينكه از مزایایی برنامه ریزی استراتژیک کاهش مقاومت در برابر تغیرات و اتخاذ سیستماتیک ترین روش های تغییر و افزایش کارایی ملی و آگاهی از عملکرد محیط خارجی و تأثیر آن بر محیط و عملکرد داخلی، توسعه روحیه همکاری و کار تیمی و کاهش مسائل و مشکلات تیمی در برخورد با چالش ها و نیازها می باشد. اما فواید و سودمندی­هایی که این پزوهش می­تواند به دنبال داشته باشد این است که هوشیاری مدیران رده بالا را هر چه بیشتر جلب نموده تا به تدوین چشم انداز ،استراتژیها و برنامه های آینده توجه نمایند.ازطرفي درجامعه نيز مزيت هاي چشمگيري ازقبيل: بابرنامه ريزي ورزشي دقيق ترحركت نمودن ورزشكاران، جدانبودن از مسيرتوسعه ورزشي، همگام بودن باسياست هاي برنامه ريزان ورزشي، پرهيز ازموازي كاري،و…رابه دنبال و در سراسر کشور تنگناها و مشکلات را عنوان نموده و از دیدگاه خود راه حل­هایی را پیشنهاد نمایند. به نظر می­آید در زمینه ورزش و تربیت بدنی و مسائل، مشکلات ، راهبردها و تنگناهای ورزش كشورمان بخاطر گستردگی عملیات و وسعت استان  تهران کمتر پژوهشی انجام شده است لذا تحقيق حاضر در پي تدوين و طراحي چشم انداز، استراتژي و برنامه هاي آينده ورزش استان تهران مي باشد. امروزه با توجه به لزوم توجه به توسعه ورزش قهرمانی و استعداد یابی در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و به منظور پاسخ گويي به نيازها و تحليل دقيق از چالشها و مشكلات كنوني و جهت دهي به توسعه ورزش استان براساس نيازهاي واقعي به برنامه جامعي با نگاه و رويكرد استراتژيك نياز داريم كه در اين تحقيق به آن مي پردازيم.

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق

ورزش امروزه در تمامی جوامع و از جمله در کشور ما ایران، گسترش فراوانی یافته و هر روز بر تعداد افرادی که به صورت رقابتی و قهرمانی یا به صورت تفریحی و گذراندن اوقات فراغت به ورزش می­پردازند، افزوده می­شود. در عصر حاضر که عصر انفجار دانش و فن­آوری است، برنامه­ریزی­های سازمان­ها بدون پشتوانه اطلاعاتی غنی امکان­پذیر نبوده و به نتیجه مطلوب نمی­رسد (جلالی فراهانی، 1388). در میان سازمان­ها و نهادهایی که در جهت توسعه و تعمیم سلامتی و نیرومندی جامعه در تلاشند، مسئولیت خطیر سازمان تربیت بدنی و نمایندگی­های آن در استان­ها و شهرها بیش از همه بازشناخته شده است و لزوم فعالیت­های جسمانی و ورزش در بین اقشار مختلف مردم از نظر بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و… بیش از پیش مورد تأکید است. بدیهی است به منظور ترسیم اهداف جزئی و برنامه­ریزی دقیق و اجرایی لازم، نقاط قوت و ضعف ورزش و عوامل موثر در سطح کشور مطالعه و بررسی گردند( قره ،1384)  که یقیناً دستیابی به اهداف مختلف در زمینه تربیت بدنی به عوامل و شرایط متعددی بستگی دارد، مانند تدوين استراتژي، امکانات و تجهیزات ورزشی، فضای مناسب آموزشی، سطح معلومات و اطلاعات مسئولین تربیت بدنی و علاقه­مندی آنان به کار، زمان کافی جهت پیاده کردن برنامه­ها و همچنین بودجه کافی از جمله مهمترین آنها هستند (عابدی، 1380).

بايد اشاره نمود كه برنامه ريزي به عنوان فرايندي كه داراي مراحل مشخص و بهم پيوسته براي توليد يك خروجي منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات تعريف شده است. برنامه ريزي، تصميم‌گيري در شكل معمول آن نيست بلكه از طريق فرايند برنامه ريزي، مجموعه‌اي از تصميمات هماهنگ اتخاذ مي‌شود. برنامه ریزی مي‌تواند براي زمان حال يا آينده انجام شود. ديدگاهها، عقايد، احساسات و ارزشها به عنوان حقايقي تلقي مي‌شوند كه فرايند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده مي‌شود. امروزه اغلب سازمان ها و فدراسیون های ورزشی به منظور پیشبرد اهداف و برنامه های خود از برنامه ریزی های بلند مدت و راهبردی به عنوان یک استراتژی استفاده می کنند و چشم اندازها و افق های پیش روی خود و نحوه حرکت و دستیابی به انها را در برنامه های استراتژیک خود به تفضیل بیان می کنند. یکی از مشکلات اصلی ورزش استان تهران نبود برنامه ای مدون ،یاوجود چشم انداز،استراتژیهای مناسب وبرنامه ریزی برای رسیدن به آینده ای درخشان است . باتوجه به اینکه تاکنون تحقیقی درخصوص طراحی وتدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی،قهرمانی)استان تهران صورت نگرفته ، و یا در بخش برنامه ریزی عملیاتی وحدت رویه ای وجودندارد، ضرورت انجام وبررسی ومطالعه آن به وجودآمد.ازطرفی همانطور که داشتن برنامه واجرای آن باعث موفقیت ورسیدن به اهداف مدنظر میشود،نداشتن برنامه هم پیامدها وآثار سوئی دربردارد. لذامطلب فوق نیازبه موضوع تحقیق راضروری تر می نماید. ازطرفی مسایل و مشکلات عمده نظیرعدم حمایت اسپانسرها، کاهش کیفیت درهمه ابعاد، مشکلات مالی ،عدم انگیزه  منابع انسانی،عدم سرمایه گذاری مناسب در استان و شهرهای با پتانسیل بالا در ورزش ، کمبود وسایل استانداردو کمبود بودجه در پیشبرد برنامه ها و نداشتن برنامه و استراتژی مشخص ازورزش تهران در فدراسیونها و وزارت ورزش، به منظور توسعه ورزش استان ودهها مشکل دیگر همه و همه لزوم طراحی وتدوین راهبرد توسعه ورزش(همگانی،قهرمانی)استان تهران رادربرگرفت. این تحقیق باتوجه به ماهیت واهداف آن ازنوع کاربردی است.وازنتایج این تحقیق، گروه های زیر میتوانندبهره مندگردند:

1-سیاستگزاران وبرنامه ریزان ورزشی

2-مدیران ومعاونین گروه های آموزشی ورزشی

3-روسای هیئت ها واعضای آنها

4-محققان وپژوهشگران ورزشی

5-ورزش شهرستانها

[1] Brazil

[2] Karlsson

[3] Osei-Tutu & Campagna

[4] Centers for Disease Control and Prevention

[5] Wolin, Glynn, Golditz, Lee, & Kawachi

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • پايان نامه بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر
 • پايان نامه بررسي تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبي-تنفسي دانشجويان دختر غيرفعال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122