پايان نامه طراحي و ساخت دستگاه جداسازي کرم از کود ورمي کمپوست

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي و ساخت دستگاه جداسازي کرم از کود ورمي کمپوست یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي و ساخت دستگاه جداسازي کرم از کود ورمي کمپوست بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اولکلیات1-9
1 – مقدمه1
1-1 تاریخچه ورمی¬کمپوست2
1-2 ورمی کمپوست¬ چیست؟2
1-3 تفاوت میان کمپوست و ورمی¬کمپوست3
1-4 تشریح موضوع و بیان مساله3
1-4-1 اهمیت ورمی¬کمپوست در کشاورزی3
1-4–2 مدیریت زباله با استفاده از تولید ورمی-کمپوست4
1-4-3 تاثیر ورمی¬کمپوست بر روی خاک5
1-4-4 مزایای ورمی¬کمپوست در یک نمای جامع6
1-4-5 مزایا و کاربرد کرم7
1-4-6 مقایسه ورمی¬کمپوست با کودهای موجود در بازار 7
1-4-7 مزایای ورمی¬کمپوست نسبت به کودهای سبز8
1-5 فرضیه¬های تحقیق9
1-6 اهداف تحقیق9
فصل دومتئوری مساله و سابقه تحقیق10-32
2-1 تولید ورمی¬کمپوست10
2-2 مراحل تولید ورمی¬کمپوست10
2-2-1 مواد اولیه تشکیل دهنده ورمی-کمپوست10
2-2-2 چگونگی تشکیل بستر ورمی کمپوست10
2-2-2-1 مزایا و معایب پرورش کرم و تولید ورمی¬کمپوست به روش سبدی12
2-3 عوامل محیطی اساسی در رشد کرم 12
2-3-1 دما12
2-3-2 تهویه12
2-3-3 رطوبت13
2-3-4 نور13
2-3-5 اسیدی یا قلیایی بودن13
2-3-6 ماده غذایی13
2-4 ویژگی های ورمی¬کمپوست آماده برداشت13
2-5 جداسازی کرم از کود14
2-5-1 روش بیولوژیک14
2-5-1-1 استفاده از نور14
2-5-1-2 کاهش و افزایش رطوبت16
2- 5 – 1 – 3 جدا کردن به وسیله کود جدید17
2-5-1- 4 روش شیمیایی17
2-5-1-5 جداسازي با شوک الکتريکي19
2-5-1-6 روش لایه برداری19
2-5-1-7 جداسازی به روش دستی19
2-5-1-8 استفاده از بستر های سلولوزی20
2-5-2 روش غیر بیولوژیک20
2- 5 – 2 – 1 دستگاه¬های هیدروترمیک و حرارتی20
2-5-2-2 سرند20
2-5-2-2-1 سرند کشویی20
2-5-2-2-2 سرند دوار21
فصل سوممواد و روش¬ها24-36
3-1 چگونگی تشکیل بستر و کود ورمی-کمپوست24
3-2 ساخت دستگاه26
3-2-1 مکانیزم عملکرد دستگاه30
3-2-1-1 تخمین توان مورد نیاز موتور31
3-2-3 مکانیزم شیب32
3-3 چگونگی انجام آزمایشات34
فصل چهارمبحث و تحلیل اطلاعات37-60
4-1 مقدمه37
4-2 طرح کلی داده برداری¬ها در آزمایشات ارزیابی دستگاه37
4-3 بحث نتایج51
4-3-1 میزان رطوبت بستر52
4-3-2 سرعت چرخش سرند دوار57
4-3-3 زاویه(شیب)59
فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهاد61-62
6 – منابع63
الف- فارسی63
ب- انگلیسی64

– منابع

الف- فارسی

1- بیک خورمیزی، ع؛ ابریشم چی، پ؛ گنجعلی، ع؛ پارسا، م: 1389، (( تاثیر ورمی­کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا قرمز رقم درخشان)). دانشگاه فردوسی مشهد، مجله بوم شناسی کشاورزی.

2- پرورش، ع؛ موحدیان عطار، ح؛ حمیدیان، ل: 1383، ((بررسی کیفیت شیمیایی و ارزش کودی ورمی­کمپوست تهیه شده از لجن فاضلاب شهری اصفهان)). مجله آب و فاضلاب.

3- پی کی گوپتا: 1392، پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی. ترجمه حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا ثواقبی، جهاد دانشگاه تهران، 1-160.

4- تی. وی. ساتی: 1385، پرورش کرم­های مولد ورمی­کمپوست و کشاورزی پایدار. ترجمه حسینعلی علیخانی، جهاد دانشگاه تهران، 1-164.

5- رضایی مودب، ع ر؛ نبوی کلات، س م: 1391، ((اثر کاربرد ورمی­کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان)). دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.

6- زارعی، م: 1392، ((بررسی تولید و مصرف کود ورمی کمپوست و تاثیر کود ورمی کمپوست بر عملکرد محصولات کشاورزی))، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شیراز، 1-58.

7- سلیمانی ساردو، ف:1391، ((اهمیت اقتصادی و غذایی کود آلی ورمی­کمپوست تولیدی از مدفوع و پسمانده­های حیوانات)). دانشگاه شهید باهنر کرمان، انتشارات ششمین همایش ملی و اولین همایش بین­المللی مدیریت پسماند، 1-3.

8- ظفری زاده، ج: 1391، ((بررسی میزان عناصر موجود در ورمی­کمپوست کود دامی، برگ، کارتن و مقایسه آن ها با یکدیگر)). دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، انتشار اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست.

9- عبدلی،م ع؛ روشنی، م ر :1386، ورمی کمپوست (طراحی، ساخت و اجرا). انتشارات دانشگاه تهران.

10- علی عسکری،م: 1389، راهنمای تولید كرم‌ پوسال به صورت کاربردی در ایران، انتشارات محمود، تهران.

11- فاتحی،م ح: 1389، ((بررسی شرایط موثر بر رشد و تکثیر کرم­های مولد پوسال)). چهارمین همایش نمایشگاه تخصصی محیط زیست، 1-2.

12- هاشمی مجد،ک؛ گلچین، ا: 1387، ((تاثیر ورمی کمپوست غنی سازی شده با آهن بر رشد و تغذیه گوجه فرنگی)). مجله بین­المللی علوم و فناوری کشاورزی.

ب- انگلیسی

13- Aalok, a, Tripathi, a. k. and Soni p. 2008. Vermicomposting: A Better Option for Organic Solid Waste Management. Forest Research Institute, J. Hum. Ecol., 24(1).

 

14- Aira, M, Monroy, F, Dominguez, J. 2007. Earthworms strongly modify microbial biomass and activity triggering enzymatic activities during vermicomposting independently of the application rates of pig slurry.  Science of the total Environment 385.

 

15- Bachman, g. r., Metzger, j. d. 2007. Growth of bedding plants in commercial potting substrate amended with vermicompost. Bioresource technology, 1(13).

 

16- Edwards, c.a., Bohlen, p.j., Linden, d.r., Subler s. 1995. Earthworm in agro ecosystems. In: Hendrix, PF, (ed) Earthworm ecology and biogeography in North America. Lewis, Boca Raton.3(29).

 

17- Lazcano, c, Gomez-Brandon, m, Dominguez, j. 2008. Comparison of the effectiveness of composting and vermicomposting for the biological stabilization of cattle manure. elsevier, Chemosphere 72 ,1013–1019

 

18- Manyuchi, m. m., Chitambwe t, Phiri a, Muredzi p, Kanhukamwe k. 2013. Effect of vermicompost, vermiwash and application time on soil physicochemical properties. International Journal of Chemical and Environmental Engineering,

 

19- Manyuchi, M. M., Chitambwe, T, Phiri A, Muredzi p and Kanhukamwe, q, 2013. Effect of vermicompost, vermiwash and application time on Zea Mays growth. International Journal of  Scientific Engineering and Technology, 2 (7), 638-641.

 

20- Manyuchi, m. m., Kadzungura l, Phiri a, Muredzi p, Kanhukamwe q. 2013. Effect of vermicompost, vermiwash and application time on soil micronutrients. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2 (5).

 

21- Manyuchi, m.  m. and  Phiri a. 2013. Effective Separation of Vermicasts fromEarthworms Using a Cylindrical Rotary Trommel Separator. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, ISSN: 2319-8753,paper no: 1-4.

 

22- Mishra, k, Singh, k, Tripathi, m. 2014. Management of municipal solid wastes and production of liquid biofertilizer through vermic activity of epigeic earthworm Eisenia fetida. Journal of Recycling of Organic Waste, 3(56)

 

23- Palanichamy, v, Mitra b, Reddy n, Katiyar m,  Rajkumari r. b., Ramalingam c.  2011. Utilizing Food Waste by Vermicomposting, Extracting Vermiwash, Castings and Increasing Relative Growth of Plants. International Journal of Chemical and

Analytical Science, 2 (11).

 

24- Prabha, K, Loretta, Y, Li Usha, R. 2008. An experimental study of vermi-biowaste composting for agricultural soil improvement. Bioresource Technology 99- 1672–1681.

 

25- Sharma, S. , Pradhan, K, Satya, S. and Vasudevan,p. (2001). Potentiality of earthworms for waste management and in other use. The Jornal of American Science., Vol 1 No.1.

 

26- Viveka, S, Vijayalakshmi, G. S., Palaniappan R. 2005. Vermicomposted weeds on the growth and yield of Bhendi plant. Environment and Ecology, 23(1).

چکیده

تولید روزانه مواد زائد آلی درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روز افزون در حال افزایش می­­­­­باشد با این حال طی مطالعات و کوشش­های بسیار افراد مختلف، سعی بر آن است تا این مواد به صورت مفید به چرخه طبیعت بازگردانده شود به صورتی که آثار تخریبی بر محیط زیست و انسان نداشته باشد. گونه­ای از کرم­ها به نام آیزنیا فوتیدا که معروف به کرم­های زباله خوار می­باشند می­توانند این عمل را میسر سازند. ورمی­کمپوست توسط کرم­های مزبور و در نتیجه مصرف کود دامی و یا زائدات مواد آلی تولید می­شود. از جمله خاصیت­های ورمی­کمپوست می­توان به نیتروژن بالا، خاصیت هوموسی این کود و کاهش میزان علف­های هرز اشاره نمود. یکی از مهمترین مشکلات در تولید ورمی کمپوست در زمان برداشت این کود و جداسازی کرم از کود می­باشد به طوری که روش­های گوناگونی برای این امر اتخاذ شده است. با این حال این روش­ها اکثرا زمان­بر و افزایش هزینه کارگری را در بر دارد. یکی از روش­های مکانیزه برای جداسازی ورمی­کمپوست روش سرند دوار می­باشد. در سرند دوار علاوه­بر جداسازی کرم از کود می­توان این کود را منطبق بر نیاز بازار مصرف درجه­بندی نمود. در این تحقیق، طراحی، ساخت و ارزیابی یک سرند دوار صورت گرفته است که شامل استوانه­ای به طول 2 متر و قطر استوانه خارجی 60 سانتی­متر و با مش­های 2 و 4 میلی­متر و قطر داخلی 40 سانتی­متر با مش­های 6 و 8 میلی­متر است. سیستم انتقال قدرت بر روی شاسی دستگاه شامل یک الکتروموتور با توان 1 اسب بخار می­باشد. در جداسازی به روش سرند دوار برای افزایش راندمان دستگاه سه عامل رطوبت بستر، سرعت محیطی استوانه و شیب دستگاه بسیار مهم می­باشد. بر اساس ارزیابی دستگاه ساخته شده، چنانچه رطوبت افزایش زیادی یابد راندمان دستگاه و کیفیت درجه­بندی کاهش می­یابد. انجام سرند در دورهای بالا، مدت زمان سرند را کاهش می­دهد با این حال ورمی کمپوست به صورت گرانوله می­شود و کیفیت ورمی کمپوست کاهش می­یابد. چنانچه در رطوبت بالا عملیات جداسازی انجام شود می­بایست سرعت محیطی و شیب را تا حدودی افزایش داد. چنانچه زاویه محور دستگاه با افق بیشتر باشد زمان انجام سرند کاهش می­یابد و در رطوبت بالا به دلیل افزایش دور برای کاهش آسیب به کرم­ها می­بایست شیب را نیز افزایش داد. عملکرد بهینه برای این دستگاه در رطوبت 40-50 درصد و در شیب 16 درجه و در دور rpm50 مشاهده گردید.

واژه­های کلیدی: آیزنیا فوتیدا، ورمی­کمپوست، جداسازی به روش سرند دوار.

فصل اول

1- مقدمه

مصرف بی­رویه کودهای تجاری (کود شیمیایی) به منظور افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیست­ محیطی و اختلال در حاصل­خیزی خاک می­شود. افزایش یون­های نیترات و نیتریت در خاک و آب­های جاری و زیرزمینی، کاهش مزه و بوی طبیعی میوه، سفت و قلیایی شدن خاک و کاهش حاصل­خیزی آن و طغیان علف هرز و آفات و بیماری­های گیاهی از پیامدهای عدم توجه به آثار مخرب کاربرد نامحدود این دسته از کودها می­باشد. استفاده از کودهای سبز و آلی یکی از از راه­های موثر در اصلاح و افزایش حاصل­خیزی خاک می­باشد. تغذیه صحیح گیاهان یکی از فاکتورهای اساسی در کیفیت محصول به شمار می­آید و می­تواند سود دهی یک محصول را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی تغذیه صحیح گیاهان تاثیر مستقیم بر روی سلامت انسان و دام دارد. از این رو در جهت تولید محصولات ارگانیک و سالم نیاز به خاک مناسب، مبارزه بیولوژیک و تغذیه پاک می­باشد. به دنبال ضرورت توسعه و دستیابی به تولید انبوه کودهای آلی بیولوژیک تولید ورمی­کمپوست به عنوان گزینه برتر می­تواند تمام نیازهای گیاهان را برای رشد فراهم کند. ورمی­کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی آیزنیا فوتیدا (Eisenia fetida) می­باشد که این کرم­ها با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت، آنها را به کود آلی مغذی تبدیل نموده به گونه­ای که در حال حاضر این کود به عنوان یکی از غنی­ترین کودهای بیولوژیک در دنیا شناخته شده می­باشد.

1-1 تاریخچه ورمی­کمپوست

((اولین بار فرآیند تشکیل ورمی­کمپوست از طریق مواد آلی با استفاده از کرم توسط داروین در سال 1881 انجام و کشف شد. در سال 1942 آقایان الیور و بارت پیشنهاد نمودند که از این کرم خاکی و موادی که آن­ها از آن تغذیه می­کنند برای بهبود خاک­های کشاورزی استفاده شود. آغاز تولید ورمی­کمپوست در سال 1970 در کشور کانادا با ظرفیت تولید هفتاد و پنج تن در هفته می­باشد. شرکت کرم آمریکا (AEC) در سال 79-1978 با ظرفیت تولید 500 تن در ماه آغاز شد. طبق گزارشات موجود در کشور ژاپن تحقیقات گسترده­ای از دهه هفتاد بر روی کرم­های خاکی از جمله آیزنیا فوتیدا انجام شده و کاربردهای مختلف آن را بررسی نموده­اند. همچنین کتاب­هایی در مورد مطالعات مربوط به کرم خاکی توسط ساشل و مارتین و ارنس همولی (1981-1984-1985) انتشار یافته که مطالب مربوط به کشت کرم خاکی در آن ­ها به طور خلاصه ذکر شده است.)) (م زارعی، 1392)

در ایران کارهای متعددی در حد پایان نامه دانشجویی به انجام رسیده است اما تنها مرکزی که اقدام به پرورش کرم­های خاکی به صورت انبوه می­نماید یکی از کارگاه­های پرورش ماهی شهید بهشتی (سد سنگر) است که از سالیان قبل جهت تغذیه بچه ماهیان خاویار اقدام به پرورش نوعی کرم سفید رنگ کرده بودند. هم اکنون این فعالیت ادامه دارد و دیگری شرکت کشت و صنعت مغان است که جهت تبدیل زائدات کود گاوی خود با استفاده از کرم خاکی کار وسیعی شروع نموده­اند.

1-2 ورمی­کمپوست چیست؟

ورمی­کمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرم­های خانواده آیزنیا فوتیدا به منظور تجزیه مواد زائد آلی و زباله می­باشد. این نوع کرم به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی فوق­العاده جهت تجزیه مواد زائد آلی مورد توجه می­باشند. ورمی­کمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر به سزایی دارد. این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هرگونه بو، میکرو ارگانیسم­های پاتوژن، باکتری­های غیر هوازی، قارچ­ و علف هرز می­باشد. ورمی­کمپوست علاوه­بر قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانه­بندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم می­نماید. ورمی­کمپوست حاوی عناصر غذایی بسیار غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج در اختیار گیاه قرار می­دهد. این کود در مقایسه با سایر کودهای آلی میزان عناصر اصلی غذایی بالاتری را دارا می­باشد. ورمی کمپوست علاوه بر عناصر ماکرو مانند ازت، فسفر و پتاسیم که در فعالیت گیاه نقش اساسی دارند حاوی عناصر میکرو مانند آهن، مس، روی و منگنز نیز می­باشد. علاوه بر این با داشتن موادی مانند ویتامین ، اکسین و عامل محرک رشد گیاه را فراهم می­آورند. (پی کی گوپتا 12013، تی وی ساتی 22006 ، م زارعی)

1-3 تفاوت میان کمپوست و ورمی­کمپوست

مهدی زارعی در 1392، تبدیل باقیمانده­ی مواد آلی زباله به همراه با فضولات انسانی را کمپوست نامید. کمپوست به معنی مخلوط و یا مرکب است که از این رو به آن کود آمیخته نیز گفته می­شود. در تولید کمپوست فرآیند تجزیه بیولوژیکی است در نتیجه مواد آلی در شرایط ویژه­ای به مواد پایداری مانند هوموس و غیره تبدیل می­شود. ورمی­کمپوست نتیجه­ی هضم طبیعی غذا سبک وزن، ترد، تمیز و بدون بوست و ظاهری کم و بیش شبیه به قهوه­ای گرانوله دارد و می­توان آن را در کیسه و یا در قوطی­هایی به اندازه­های مختلف بسته­بندی نموده و به بازار عرضه کرد.

1-4  تشریح موضوع و بیان مساله

این تحقیق در رابطه با مکانیزه کردن بخشی از فرایند تولید ورمی­کمپوست است که مربوط به جداسازی نهایی کود آماده شده از بسترهای اولیه است.

1-4-1 اهمیت ورمی­کمپوست در کشاورزی

ورمی­كمپوست در اصلاح بافت فيزيكي خاك، نقش به سزايي دارد و موجب سبك شدن آن مي‌شود. بنابراين ضريب حفظ رطوبت در خاك افزايش مي­‌يابد و آب به مقدار بيشتري در بافت خاك نگهداري مي‌شود. در اين حالت ورمی­كمپوست موجب رها شدن تدريجي آب از خاك شده است و از تبخير سطحي و يا نفوذ سريع آب به داخل عمق خاك (عمق دور از دسترس گياه) جلوگيري مي‌كند. ورمی­كمپوست به حل شدن مواد مغذي خاك نیز كمك مي‌كند. ورمی­كمپوست در ايجاد تعادل ما بین مواد معدني به مواد مغذي در خاك نیز نقش مهمی را ایفا می­کند و با داشتن تركيباتي چون نيتروژن، پتاسيم، كلسيم، منيزيم و غيره يك كود بسيار غني به شمار مي‌رود. در تركيب شيميايي ورمی­كمپوست مقدار قابل توجهي چربي يافت مي‌شود كه آن را تبديل به يك كود كامل مي‌كند، به همين دليل در غني­سازي گياه از نظر مواد غذايي و احتياجات متابوليكي، بسيار موثر است.

1 – p k gupta 2013

2 -t.v.sati 2006

به طور معمول، اين مواد در ساير كودهاي استاندارد تجاري يافت نمي‌شوند. زماني كه ورمی­كمپوست با ساير كودها مخلوط شده و در زمين به­كار رود، حلاليت مواد مغذي كود به تاخير مي‌افتد و مدت زمان پايداري آن افزايش مي‌يابد. در اين حالت، ورمی­كمپوست با رها كردن تدريجي مواد مغذي خود در خاك در تداوم طولاني مدت فعاليت كود، سهم به ­سزايي دارد. همين ويژگي موجب مي‌شود كه در طول دوران كاشت و داشت گياه، هيچ‌گونه نيازي به افزودن مجدد کود به خاك نبوده و در اين دوره فقط يك بار استفاده از كود در زمين كافي خواهد بود همچنین خواص فيزيكي و شيميايي خاك هم­ زمان با هم بهبود مي‌يابد، بنابراين اين تركيب در تشديد اثرهاي مطلوب و عملكرد كود تاثير مي‌گذارد. ارزشمندترين ويژگي ورمی­كمپوست در عملكرد آنزيم‌ها، ميكرو ارگانيسم‌ها و هورمون‌هاي مختلف موجود در آن است. ورمی­كمپوست داراي آنزيم‌­هايي نظير پروتئاز، آميلاز، ليپاز، سلولاز و كتيناز است كه در تجزيه مواد آلي خاك و در نتيجه در دسترس قراردادن مواد مغذي مورد لزوم گياهان نقش موثري دارد. ويژگي ياد شده موجب مي‌شود تا ورمی­كمپوست به عنوان بهترين و اساسي­ترين كود براي احياي زمين‌هاي باير غيرقابل كشت به شمار ‌رود. ورمی­كمپوست، سرشار از عناصر پرمصرف و كم­ مصرف و به شكل قابل استفاده براي گياه است. براساس گزارش‌هاي موجود، فضولات كرم‌هاي خاكي از نظر عوامل شيميايي داراي مقادير زيادي مواد آلي و عناصر قليايي قابل تبادل، شامل سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، فسفر و منگنز قابل استفاده براي گياه نسبت به خاك اطراف است و همچنین مقدار محسوسي آهن و مس در تركيبات خود دارد كه در اسيد هيوميك و منابع ديگر خاك، همانند آنها يافت مي‌شود.

ورمی­كمپوست يك كود %100 آلي است كه به صورت مستقيم جذب ريشه گياهان مي‌شود. ورمی­كمپوست، غني‌ترين محيط براي حيات موجودات ذره‌بيني خاك بوده، ولي با وجود اين، بدون بو و عاري از آلودگي است. (گوپتا 2013، ویوکا و همکاران 12005  و هاشمی مجد، 1387)

1-4-2 مدیریت زباله با استفاده از تولید ورمی­کمپوست

نقش مدیریت پسماندهای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری بر هیچ­کس پوشیده نیست. امروزه انسان قرن بیست­و­یکم پسماندهایی کاملا متفاوت با پسماندهای انسان قرن هجده و قبل از آن تولید می­کند و بدیهی است که در چنین شرایطی روش­های مدیریت پسماند شهری در قرن حاضر باید با روش­های معمول قرون

1 – Viveka  et al 2005

گذشته که مشتمل بر جمع­­آوری و دور کردن آن از محل زندگی انسان­ها از طریق دپو کردن آن در گودال­ها و یا سوزاندن آن بوده است، تفاوت اساسی داشته باشد. مواد زائد آلی را می­توان با نوعی کرم خاکی مخلوط نموده که بعد از مدتی تبدیل به کودی غنی برای مصرف کشاورزی رساند. ( زارعی 1392)

مدیریت مطلوب زباله­های شهری و صنعتی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آن­ها در تمامی کشورها از اهمیت ویژه­ای به خصوص از دیدگاه زیست محیطی و بهداشتی برخوردار است. با توجه به محدودیت مکان­های مناسب دفع انواع زباله­ها و از سویی اثرات نامطلوب دفن زباله و سایر روش­های حذف و یا کنترل زباله­ها بر سلامت عمومی و محیط زیست، حرکت در جهت مدیریت بهینه پسماندها با نگاهی به توسعه پایدار از اهداف اصلی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می­باشد. در همین راستا بازیافت زباله­ها در راس برنامه­های مدیریت زیست محیطی، نقش مهمی در تولید مواد آلی و جایگزینی کودهای پر مخاطره شیمیایی و نیز رهایی اکوسیستم­­های آبی و خاکی از آلودگی زباله­های تولیدی دارد. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمی­کمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله زباله­های خانگی، ضایعات کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت می­گیرد. در فرآیند تولید ورمی­کمپوست از زباله­ها، یک کود آلی بسیار مغذی تولید می­گردد که علاوه بر نداشتن خطرات زیست محیطی آن، روند باز گردش آن­ها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع می­نماید.

در فرآیند تولید ورمی­کمپوست روزانه امکان تبدیل 500 کیلوگرم زباله در هر مترمربع با ضریب تبدیل 90 درصد به ورمی کمپوست وجود دارد. بنابراین از آنجا که بیش از 80 درصد از زباله­های تولید شده در شهرها، مواد آلی و قابل تبدیل به کمپوست است، اهمیت اقتصادی این فرایند بدیهی می­نماید. (میشرا و همکاران 12014، سلیمانی ساردو 1391 و فاتحی 1389)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122