پايان نامه طراحي يک الگوريتم فراابتکاري براي حل مساله زمانبندي ماشينهاي موازي نامرتبط با محدوديت زمان دسترسي به کارها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي يک الگوريتم فراابتکاري براي حل مساله زمانبندي ماشينهاي موازي نامرتبط با محدوديت زمان دسترسي به کارها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي يک الگوريتم فراابتکاري براي حل مساله زمانبندي ماشينهاي موازي نامرتبط با محدوديت زمان دسترسي به کارها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1-کلیات و بیان مسأله22-1
1-1- مقدمه2

1-6- تعریف مسأله زمانبندی مربوط به تحقیق3
1-7- مفروضات مسئله5
1-8- ضرورت انجام تحقیق6
1-9- جمع بندی7

فصل 2- مروری بر ادبیات موضوع45-8
2-1- مقدمه24
2-2- مروری بر رویکرد و اصول سیستم تولیدی JIT26
2-3- توالی ماشین های موازی با معیار دیر کرد28
2-3-1- حداقل کل دیر کرد28
2-3-2- حداقل کل دیر کرد وزنی32
2-4- توالی ماشین های موازی با معیارهای زود کرد و دیر کرد34
2-4-1- مسائل با تمرکز بر زمان آماده سازی بین کارها35
2-4-2- مسائل با تمرکز بر موعد تحویل یکسان برای کارها39
2-4-2-1- موعد تحویل معلوم39
2-4-2-2- موعد تحویل نامعلوم44
2-5 دسترسی محدود به ماشینها 45
2-6 جمع بندی 45

فصل 3- ارائه مدل ریاضی58-46
3-1- مقدمه47
3-2-تعریف مسئله47
3-3- فرضیات مسئله48
3-4- مدل ریاضی پیشنهادی49
3-4-1- پارامترهای ورودی49
3-4-2- نمادها، تعاریف، پارامترها و متغیر های تصمیم50
3-4-3- مدل ریاضی51
3-5 –اعتبار سنجی مدل53
3-6 –تئوري پيچيدگي و پيچيدگي مساله مورد نظر56
3-6- جمعﺑندي58

فصل 4- الگوریتم پیشنهادی نتایج محاسباتی110-59
4-1 مقدمه60
4-2 الگوریتم ژنتیک 62
4-2-1 شمای کلی الگوریتم ژنتیک64
4-3) اجزای الگوریتم ژنتیک66
4-3-1) کروموزوم66
4-3-2) جمعیت66
4-3-3) مقدار برازندگی67
6-3-4) کدگذاری67
4-3-5) انتخاب68
4-3-6) عملگر تقاطعی76
4-3-7) جهش82
4-3-8) جابه‌جایی83
4-3-8) قاعده توقف83
4-3 الگوریتم حرکت جمعی پرندگان 84
4-4 حرکت دسته جمعی ذرات 86
4-5 مفاهیم پایه الگوریتم88
4-6 رابطه بروز رسانی سرعت88
4-7 رابطه بروز رسانی موقعیت92
4-8 گامهای الگوریتم93
4-9 شبه کد الگوریتم93
4-10)طراحی الگوریتم پیشنهادی94
4-10) تنطیمات پارامترها و شرایط اجرای الگوریتم ها99
4‐11) ساختار مسائل99
4‐12)مسائل با ابعاد کوچک و متوسط100
4-13) نتایج آزمایشات100
4-14 مسائل با ابعاد بزرگ107
4-15 جمع بندی109

فصل5- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی113-110
5-1) نتیجه گیری111
5-2) پیشنهادات آتی 113
منابع115

منابع

[1] کتاب الگوریتمهای فراابتکاری در بهینه سازی ترکیبی (تالیف دکتر اکبر عالم تبریزی و دکتر مصطفی زندیه و مهندس علیرضا محمد رحیمی) انتشارات صفار

[] karp,r.m,1972.reduibility among combinatorial problem,complexity of computer computation, plenum press,new York,85-103

[3] Yi , Y. and Wang , D.W., Soft computing for scheduling with Batch setup time and earliness-Tardiness penalties on parallel machines, Journal of Intelligent Manufacturing , 14(3-4), 311-322,2003.

 

[4] Pinedo, M. Scheduling theory, algorithms and system. New York: Prentic-Hall.1995.

 

[5] Kanet, J.J., Sidharm, V., Scheduling with inserted idle time: Problem taxonomy and literature review. Operation Research, 48, 110-199,2000.

 

[6] Dileepan .P,Sen.T. Bicriterion static scheduling research for a single machine.OMEGA.16:53-59,22:425-460.1988.

 

[7] Fry.T.D, Armstrong.R.D , Lewis.H. A framework for single machine multi objective sequencing research. The international journal of management science.17:595-607.1989.

 

[8] T’Kindt.V, Billut,J-C.Multicriteria scheduling problems:A survey. Rairo Operations research. 35:143-163.2001.

 

[9] T’Kindt.V, Billut,J-C, Proust.C. Solving bicriteria scheduling problem on unrelated parallel machines occurring in the glass bottle industry. European Journal of operational Resaerch.135:42-49.2001.

 

[10] W.Conwey, W.L.Maxwel,L.W.Miller. theory of scheduling . ymposi-wesley publishing.1967.

 

[11] S.webster, K.R.Baker. scheduling groups of jobs on a single machine. Operation Research.1995.

 

[12] Ragatz.C.N, Mabert. V.A.A framework for study of due date management in job shop. International Journal of Production Research.1984.

 

[13] Kanet.J.J, Christy.D.P. manufacturing lead times , International Journal of Production Research.1989.

 

[14] S.Webster, P.D.Jog, A.Gupta. A genetic algorithm for scheduling  job families on a single machine with arbitrary earliness/tardiness penalties and an unrestricted common due date.36(9): 2543-2551.1998.

[15] J.Christopher Beck, Philippe Refalo, A hybrid approach to scheduling with earliness and tardiness costs. Annal of Operations Research. 118:40-71.2003.

 

[16] Surya D.Liman, Shrikant S.Panwalkar, Sansern Thongmee.A single machine scheduling problem with commen due window and controllable processing times. Annals of Operations Research. 70:145-154.1997.

[17] Wen-Qiang Xiao, Chung-Lunli . Aapproximation algorithms for commen due date assignment and job scheduling on parallel machines. Department of Industrial Engineering and Engineering management. 34:467-477.2002.

 

[18] Xiaoqiang Cai, Xian Zhou. Asymmetric earlinees and tardinees scheduling with exponential processing times on an unreliable machine. Annals of Operations Research. 98:313-331.2000.

 

[19] Mohsen Elhafsi.Optimal Ieadtimes planning in serial production with exponential processing times on an unreliable machine. Annals Of Operations Research.98:313-331.2000.

 

[20] Sanjay Radhakrishnan, Jose A.Ventura. simulating annealing for parallel machine scheduling with earliness-tardiness penalties and sequence-dependent setup times. 38(10):2233-2252.2000.

 

[21] Shrikant S.panwalkar, Surya D.Liman. single operation earliness tardiness scheduling with machine activation costs. IIE Transaction.34:509-513.2002.

 

[22] Sourd, F., Punctuality and idleness in just in time scheduling .European Journal of Operation Research, 167, 739-751,2005.

 

[23] Bilge, U., Kirac, F., Kurtulan, M. and Pekgun, P., A tabu search algorithm for parallel machine total tardiness Problem, Computers and Operations Research, Vol. 31, pp. 397-414, 2004.

 

[24] Sivrikaya, F. and Ulusoy, G., Parallel machine scheduling with earliness and tardiness penalties, Computers and Operations Research, Vol. 26(8), pp. 773-787, 1999.

 

[25] Cao, D., Chen, M. and Wan, G., Parallel machine selection and job scheduling to minimize machine cost and job tardiness,Computers and Operations Research, Vol. 320, pp. 1995-2012, 2005.

 

[26] Sen, T., Sulek, J.M. and Dileepan, P., Static scheduling research to minimize weighted and unweighted tardiness:A state-of-the-art survey, International Journal ofProduction Economics, Vol. 83, pp. 1-12, 2003.

 

[27] Xing, W. and Zhang, J., Parallel machine scheduling with splitting jobs, Discrete Applied Mathematics, Vol. 103, pp. 259-269, 2000.

 

[28] Ling-Huey Su, Minimizing earliness and tardiness subject to total completion  timein an identical parallel machine system, Computers & Operations Research, vol.36,  pp. 461 – 471,2009.

 

[29] Azizoglu, M. and Kirca, O., Tardiness minimization on parallel machines, International Journal of Production Economics, Vol. 55, pp. 163-168, 1998.

 

[30] Jacques Lamothe, Francois Marmier, Matthieu Dupuy, Paul Gaborit, Lionel Dupont, Scheduling rules to minimize total tardiness in a parallel machine problem with setup and calendar constraints, Computers & Operations Research, vol.39, pp.1236-1244,2012.

 

[31] Yalaoui, F. and Chu, Ch, Parallel machine scheduling to minimize total tardiness, International  Journal of Production Economics, Vol. 76, pp. 265-279, 2002.

 

[32] Dirk Biskup, Jan Herrmann, Jatinder N.D. Gupta, Scheduling identical parallel machines to minimize total tardiness, Int. J. Production Economics, vol.115, pp.134-142,2008.

 

[33] Park, y., Kim, s. andLee, Y., Scheduling jobs on parallel machines applying neural network and heuristic rules, Computers and Industrial Engineering, Vol. 38, pp. 189-202, 2000.

 

[34] Carroll, D.C., Heuristic sequencing of jobs with single and multiple components. Ph.D. thesis. Sloan School of Management, MIT, 1965.

 

[35] Lee, Y.H., Bhaskaran, K. and Pinedo, M., A heuristic to minimize the total weighted tardiness withsequence-dependent setups, IIE Transactions, Vol. 29, pp. 45-52, 1997.

 

[36] Zhicong Zhang, Li Zheng, Na Li, Weiping Wang, Shouyan Zhong, Kaishun Hu, Minimizing mean weighted tardiness in unrelated parallel machine scheduling with reinforcement learning, Computers & Operations Research, vol.39,  pp.1315-1324, 2012.

 

[37] Kim,D.W., Na, D.G.and Chen, F.F., Unrelated parallel machine scheduling with setup times and a total weighted tardiness objective, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Vol. 19, pp. 173-181, 2003.

 

[38] Antoine Jouglet, DavidSavourey, Dominance rules for the parallel machine total weighted tardiness scheduling problem with release dates, Computers & Operations Research, vol.38,  pp.1259-1266, 2011.

 

[39]Y. C. Wang and C. Y. Tsai, The Sum of Earliness and Tardiness Minimization on UnrelatedParallel Machines with Inserted Idle Time, presented at theProceedings of the 7th InternationalConference on Intelligent ManufacturingLogistics Systems, Chung-Li, Taiwan, 2011.

 

[40] K. M. Senthilkumar, V. Selladurai, K. Raja, V. Thirunavukkarasu, A Hybrid Algorithm Based on PSO and ACO Approach for Solving Combinatorial Fuzzy Unrelated Parallel Machine Scheduling Problem, European Journal of Scientific Research, Vol.64 No.2 , pp. 293-313,2011.

[41] Elnaz Nikoofarid, Mohammad Kazemi, Amin Aalaei, Vahid Kayvanfar, Designing a Mathematical Model for Just-In-Time Preemptive Identical Parallel Machine,Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol.2(5),pp.5169-5178, 2012.

 

[42]  Tufan Demirel, Vildan Özkır, Nihan Çetin Demirel, and Belgin Taşdelen, A Genetic Algorithm Approach for Minimizing Total Tardiness in Parallel Machine Scheduling Problems, Proceedings of the World Congress on Engineering, Vol. II,pp. 2078-0966 (Online),2011.

 

[43] Safia Kedad-Sidhoum, Yasmin Rios Solis, Francis Sourd, Lower bounds for the earliness–tardiness scheduling problemon parallel machines with distinct due dates, European Journal of Operational Research,vol. 189 , pp.1305-1316, 2008.

 

[44] Inna G.Drobouchevitch, JeffreyB.Sidney, Minimization of earliness, tardiness and due date penalties on uniform parallel machines with identical jobs, Computers & Operations Research, 2011.

 

[45] Allahverdi, A., Gupta, J. and Aldowaisan, T., A review of scheduling research involving setup Considerations, Omega, International Journal of Management  Science,Vol. 27, pp. 219-239, 1999.

 

[46] Balakrishnan, N., Kanet, J.J. and Sridharan, S., Early/tardy scheduling with sequence dependent setups on uniform parallel machines, Computers and Operation Research, Vol. 26, pp. 127-141, 1999.

 

[47] Zhu, Z. and Heady, R.B., Minimizing the sum of earliness/tardiness in multi-machine scheduling: amixed integer programming approach, Computers and Industrial Engineering, Vol. 38(2), pp. 297-305, 2000.

 

[48] Tavakkoli-Moghaddam, R., Jolai, F., Khodadadeghan, Y.and Haghnevis, M., A mathematical model of a multi-criteria parallel machine scheduling problem: a genetic algorithm, International Journal of Engineering, Transactions A: Basics, Vol. 19(1), pp. 79-86, 2006.

 

[49] Chen, Z.L. and Powell, W.B., A column generation based decomposition algorithm for a parallel machine just-in-time scheduling problem, European Journal of Operational Research, Vol. 116, pp. 220-232, 1999.

 

[50] Bank, J. and Werner, F., Heuristic algorithms for unrelated parallel machine scheduling with a common due date, release dates and linear earliness and tardiness penalties, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 33, pp. 363-383, 2001.

 

[51] Sun, H. and Wang, G., Parallel machine earliness and tardiness scheduling with proportional weights, Computers and Operations Research,Vol. 30, pp. 801-808, 2003.

 

[52] Monch, L. and Unbehaun, R., Decomposition heuristics for minimizing ِearliness–tardiness on parallel burn-in ovens with a common due date, Computers and Operations Research, article in press.

 

[53] Panwalker, S.S., Smith, M.L. and Seidmann A., Common due date assignment to minimize total penalty for the one machine scheduling problem. Operations Research, Vol. 30(2), pp. 391–399,1982.

 

[54] Adamopoulos, G.I. and Pappis, C.P., Scheduling under a common due-date on parallel unrelated machines, European Journal of Operational Research, Vol. 105, pp. 494-501, 1998.

 

[55] Biskup, D. and Cheng, T.T., Multiple-machine scheduling with earliness/tardiness and completion time penalties, Computers and Operations Research, Vol. 26, pp. 45-57, 1999.

 

[56] Mosheiov, G., A common due-date assignment problem on parallel identical   machines, Computers  and Operations Research, Vol.28, pp. 719-732, 2001.

 

[57] Mosheiov, G. and Yovel, U., Minimizing weighted earliness–tardiness and due-date cost with unit processing-time jobs, European Journal of Operational Research, Vol. 172, pp. 528-544, 2006.

[58] Min, L. and Cheng, W., Genetic algorithms for the optimal common due date assignment and the optimal scheduling policy in parallel machine earliness/tardiness scheduling problems, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 22, pp. 279-287, 2006.

[59] chen,j.f.,2009.scheduling on unrelated parallel machines with sequence-and machine dependent setup times and due-date constraints.international journal of advance manufacturing,44,1204-1212

 

[60] lee, y.h.and pienedo, m.,1997. Scheduling jobs on parallel machines with sequence-dependent setup times.european journal of operational research,100,464-474.

 

[61] vallada, e. and ruiz, r.T 2011.agenetic algorithm for the unrelated paralle machen scheduling problem with sequence dependet setup time European journal of operational research, 211, 612-622

 

[62] lee,k.,leung, j.y.-t.2008. scheduling jobs with equal processing times subject to machine eligibility constraints. Operations and management sciences,

 

[63] akyol, d.e. and bayhane, g.m., 2008. Multi machine earliness and tardiness scheduling problem: an interconnected neural network approach.inernational journal of advance manufactruring technology,37,576-588.

 

[64] blum,c.and roli, a.,2003 metaheuristics in combinatorial optimization: overview and conceptual comparsion. Acm computing surveys, 35,268-308

 

[65] “An Analysis of PSO Hybrid Algorithms for Feed- Forward Neural Networks Training”. Marcio Carvalho Teresa B. Ludermir. Proceedings of the Ninth Brazilian Symposium on Neural Networks (SBRN’06), 2006 IEEE

 

[66] ] Static and Dynamic Neural Networks from fundamental to advanced theory, Madan M. Gupta, Liang Jin, and Noriyasu Homma, Forwarded by Lotfi A. Zadeh.

 

[67] “Research on Fault Diagnosis of Gearbox Based on Particle Swarm Optimization Algorithm” Pan Hongxia, Ma Qingfeng, Wei Xiuye ICM 2006 * IEEE 3rd International Conference on Mechatronics

 

چکیده :

امروزه با بکارگیری موفقیت آمیز مفهوم تولید به موقع در مفاهیمی چون مدیریت تولید و انبار داری نیاز به تکمیل پردازش کارها در موعد تحویل آن ها یک امر کلیدی در محیطهای صنعتی محسوب می شود.به بیان دیگر تکمیل کارها پیش از موعد تحویل به همان اندازه که دیرکرد در تکمیل آنها اهمیت دارد در کانون توجه قرار میگیرد.زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط حالت عمومی مسائل کلاسیک ماشینهای موازی به شمار می آید.در برخی از کاربردهای زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط ماشینها دارای سطح تکنولوژیکی متفاوتی هستندو لزما قادر به پردازش هر یک از کارهای موجود در مجموعه کارها نمی باشد و در بسیاری از محیطهای صنعتی یک زمان نصب وابسته به توالی هنگام تعویض کارها بر روی ماشین ها به وقوع      می پیوندد. تلقی زمان نصب به صورت مجزا از زمان پردازش در بیشتر تکنیکهای مدیریت تولید نو ظهور نظیر تولید به موقع، تکنولوژی گروهی و تولید سلولی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این تحقیق مسئله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با در نظر گرفتن محدودیت های زمان نصب وابسته به توالی پرداژش کارها و دسترسی محدود به ماشینها و کارها با هدف کمینه سازی زمانهای دیرکرد و زودکرد وزنی کل بررسی میشود.یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای این مسئله پیشنهادمی شود.همچنین یک روش ترکیبی فرا ابتکاری متشکل از الگوریتم ژنتیک و اگوریتم حرکت جمعی پرندگان برای حل آن ارائه گردیده است.

مقدمه:

در جهان رقابتی حاضر، توالی و زمانبندی موثر ضرورتی برای بقا در فضای بازار است. زمانبندی ابزاری است که استفاده از منابع در دسترس را بهینه می کند.زمان همواره یک محدودیت اساسی بوده، بنابراین زمانبندی فعالیتها به منظور حداقل کردن این منبع محدود یک الزام است. زمانبندی و توالی عملیات یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزی تولید بوده و کاربردهای زیادی در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی دارد.

عمل زمانبندی در یک سازمان از مدل ها و روش های ریاضی و یا روش های ابتکاری برای تخصیص منابع محدود به کارهای در حال جریان استفاده می کند. اهمیت توالی ماشین های موازی، با هدف متمرکز بر دیرکرد از آن جهت مورد توجه است که در محیط کسب و کار حاضر، رقابت شرکت های تولیدی از طریق قابلیت آنها برای پاسخگویی سریع به تغییرات سریع در زمینه تجارتی و تولید محصولات با کیفیت بالاتر و هزینه های کمتر تعیین می شود. شرکت های تولیدی در تلاش هستند تا این قابلیت ها را از طریق اتوماسیون و مفاهیم خلاق مانند تولید به موقع[1](JIT)، پاسخگوی سریع[2](QR)، تکنولوژی گروهی[3](GT)و مدیریت کیفیت جامع[4](TQM)بدست آورند[3].

این مفاهیم ( برای مثال JIT و GT ) به بسیاری از شرکت ها در بدست آوردن سود اقتصادی کمک کرده است. در سیسستم های JIT کار نباید نه زودتر و نه دیرتر تکمیل شود، که به مسائل زمانبندی با هزینه های زودکرد و دیرکرد و تخصیص موعدهای تحویل منجر می شود. در یک بازار رقابتی دیرکرد کارها با توجه به موعد تحویل آنها یک مقیاس عملکرد بسیار مهم برای محیط های تولید متنوع است.

مسائل با تعیین موعد تحویل در 25 سال گذشته بعلت روشهای جدید مدیریت مانند مفاهیمJITمورد توجه بسیار قرار گرفته است.چنگ که کمک زیادی به مسائل زمانبندی و تخصیص موعد تحویل کرد بیان می کند که تکمیل یک کار زودتر از موعد تحویل به معنی تحمیل هزینه های نگهداری موجودی غیر ضروری است ، در حالیکه تکمیل یک کار دیرتر از موعد تحویل منجر به جریمه های قراردادی و از دست دادن اعتبار مشتری می شود[4].

بطور جالب توجه هدف مسئله حداقل دیرکرد و زودکرد[5](ET) کاملا با سیاست کنترل تولید JITمطابقت دارد.مسئله ماشین های موازی از دو دیدگاه تئوری و عملی دارای اهمیت می باشند. از دیدگاه تئوری به اینخاطر که تعمیمی از حالت تک ماشینه می باشد و از دیدگاه عملی به این جهت که در دنیای واقعی بسیارمعمول است مورد توجه قرار گرفته شده است.

مسئله به کارگیری ماشین های موازی[6] از آنجا مورد توجه است که اگر زمانبندی روی یک ماشین منجر به هزینه زیادی شود ممکن است در نظر گرفتن ماشینهای بیشتر سبب کاهش هزینه شود. ضمن این که مقدار دیرکرد یا زودکرد نیز می تواند با افزایش تعداد ماشین ها کاهش یابد. در این شرایط هزینه به کارگیری ماشین یا نگهداری ماشین اضافه می شود که با حل مسئله بهینه سازی می توان تعیین کرد چه ماشین هایی به کار گرفته شوند و کدام کارها با چه توالی روی این ماشین ها انجام شود.

در عمل، زمانبندی ها با استفاده از الگوریتم های زمانبندی یا قوانین بر پایه دانش ایجاد می شوند. الگوریتم های زمانبندی ، زمانبندی را توسعه می دهد که یک معیار اندازه گیری مانند حداقل کردن انحراف موعد تحویل، حداقل جریمه دیرکرد یا حداقل حداکثر دیرکرد را بهینه می کند.

در این فصل، ابتدا مروری بر انواع مسائل زمانبندی و تعریف بعضی مفاهیم اولیه زمانبندی پرداخته می شود، در ادامه به خصوصیات و مشخصات مسأله مورد بحث این تحقیق، پرداخته می شود. در پایان اهداف، ضرورت و متدولوژی تحقیق بیان شده است.

 

1-6- تعریف مسأله زمانبندی مربوط به تحقیق :

بیان مسأله:

زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط حالت عمومی مسائل کلاسیک زمانبندی ماشینهای موازیبه شمار می آید.در یک مسئله کلاسیک زمانبندی ماشینهای موازی،مجموعه ای از کارهای مستقل وجود دارد که هر کدام از آنها بر روی یکی از ماشینهای موازی یکسان موجود پردازش می شوند.در حالت کلی ماشینهای موازی به صورت نامرتبط در نظر گرفته می شوند به طوریکه زمان پردازش کار ها بر روی ماشین ها نه تنها به نوع کار بلکه به نوع ماشین نیز وابسته است.در این حالت پیکربندی ماشینها یکسان نیشت و رابطه مشخصی بین زمانهای پردازش کارها بر روی ماشینهای موازی مختلف وجود ندارد.

در این تحقیق مسئله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با در نظر گرفتن محدودیت های زمان نصب وابسته به توالی پردازش کاره و زمان دسترسی کارها با هدف کمینه سازی زمانهای زودکرد و دیرکرد وزنی کل بررسی می شود.یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله پیشنهاد می شود.همچنین یک روش فراابتکاری برای حل آن ارائه می گردد.

نظام تولید بهنگام[7] تفکر و نگرشی نوین در اداره سازمانهای صنعتی است که با اصل تکنیکها و روشهای برخاسته از آن، حذف کامل و جامع اتلاف و افزایش بهره وری در تمامی فعالیتها اعم از داخل و خارج سازمان تعقیب می گردد.

تعاریف بسیاری توسط کارشناسان برای تولید بهنگام ارائه شده است، در زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره شده است.

JIT یعنی :

پافشاری بر کیفیت برتر انجام امور خرید و تولید و … دقیقا در زمان مقرر

بهنگام بودن نظام، مستلزم بهنگام بودن همه اجزای آن است

در کل JIT یعنی فقط به هنگام ” نه دیرتر نه زودتر”

در JIT هدف تولید بهنگام است، یعنی اگر مشتری و تولید کننده زمان تحویل کالا را در یک زمان معین توافق کنند، تولید کننده باید تولیدات خود را طوری برنامه ریزی کند که کالا را در حد امکان در زمان مناسب تولید و در زمان مقرر تعیین شده به دست مشتری برساند. اگر این دیرتر از زمان تحویل آماده شود، تولید کننده متحمل جریمه ای به عنوان تأخیر تولید خواهد شد که این جریمه امکان دارد به صورتهای مختلف نمود پیدا کند. همچنین اگر تولید کننده، کالا را زودتر از زمان تحویل، تولید کند، این کالا را باید تا زمان تحویل در انبار نگهداری کند لذا در این صورت نیز متحمل هزینه خواهد شد.

1-7- مفروضات مسئله :

1-زمان نصب وابسته به توالی هنگام تعویض کارها بر روی ماشینها وجود دارد

2-هر کدام از کارها تنها بر روی زیر مجموعه ای از مجموعه ماشینها می تواند پردازش شوند

3-تمامی کارها در ابتدای افق زمانبندی در دسترس نمی باشد به عبارتی پردازش کار نمی تواند قبل از زمان دسترسی آغاز شود

4-تمامی ماشینها به طور مستمر دسترس هستند و امکان خرابی ماشینها وجود ندارد

5-هر ماشین در هر لحظه قادر به پردازش تنها یک کار می باشد

6-هر کار در طول زمان پردازش خود تنها بر روی یک ماشین پردازش می شود

7-زمانهای پردازش،نصب،موعد تحویل و ضرایب هزینه زود کرد و دیر کرد زمانی معین می باشد

8-بیکاری ماشینها مجاز است

1-8- ضرورت انجام تحقیق :

با توجه به اهمیت روزافزون مسائل ماشین های موازی در نظر گرفتن معیارهای مختلف مورد توجه محققان این علم می باشد.

امروزه در اغلب کارخانجات تولیدی و شرکت های خدماتی تأمین به موقع سفارش مشتری یا خدمت رسانی به موقع حائز اهمیت است. هزینه های زودکرد و دیرکرد در این امور نه تنها مشتری را متضرر می گرداند بلکه به شرکت نیز هزینه وارد شده و علاوه بر آن اعتبار خود را نیز از نظر مشتری از دست می دهد. مسائل تخصیص موعد تحویل زمانی جنبه عملی دارد که یک شرکت یک موعد تحویل به مشتریان در طول مذاکرات فروش پیشنهاد می کند و یک قیمت تقلیل یافته (جریمه) برای زمانیکه موعد تحویل دور از موعد انتظار باشد پیشنهاد می کند.

هر چه موعدهای تحویل ثابت شده تر باشد احتمال اینکه محصول به موقع تحویل داده شود بیشتر  است. به منظور نگهداشتن یک وجهه خوب در میان مشتریان بسیاری از شرکت ها برای حفظ موعدهای تحویل ایجاد شده، هزینه های نگهداری معقولی را متحمل می شوند .

تقریبا همه مقالاتی که هدف های زودکرد و دیرکرد را در نظر می گیرند فرض می کنند که زمان آماده سازی ناچیز و یا مستقل از توالی است و همه  کارها در زمان صفر در دسترس هستند لیکن زمان در دسترس بودن کار و زمان آماده سازی وابسته به توالی برای برخی صنایع از قبیل سازندگان اتومبیل و صنعت شیمی بسیار مهم است.

با توجه به اهمیت زمان دسترسی و زمان آماده سازی وابسته به توالی در این پایان نامه زمان در دسترس بودن کار و زمان آماده سازی وابسته به توالی در نظر گرفته شده است.

یک مدل ترکیبی بهینه سازی برای این منظور ایجاد شده که از نوع مسائل NP Hard است. که برای مسائل با اندازه کوچک از روشهایی که حل بهینه را می دهند استفاده شده و برای مسائل با اندازه متوسط و بزرگ از یک روش فراابتکاری که جواب بهینه یا نزدیک به بهینه را در یک زمان کوتاهتر می دهد استفاده شده است .

1-8- جمعﺑندي:

دو علم زمانبندي و توالي, امروزه يکي از علوم کاربردي ميﺑاشند. طبقهﺑنديﻫاي مختلفي براي مسائل مربوط به آنها وجود دارد که به برخي از آنها در اين مطالعه بطور مختصر اشاره گرديد. از جمله اين طبقهﺑنديﻫا, در ارتباط با مسائل ماشينﻫاي موازي ميﺑاشد. با توجه به مسائلي که اخيرا در زمينه زمانبندي ماشين آلات در محيطﻫاي توليد به موقع مطرح شده است, اکثر شرکتﻫاي توليدکننده مجبور به ايجاد زمانبنديﻫايي هستند که نياز مشتري را در موعد تحويل يا نزديک به آن رفع سازد. بنابراين در نظر گرفتن همزمان دو معیار مجموع وزنی دیرکرد و زودکرد اين مسائل را به واقعيت نزديکﺗر کرده و آنها را پيچيدهﺗر ساخته است. در اين مطالعه, سعي شده است که مساله ماشينﻫاي موازي با در نظر گرفتن معيار, بررسي شده و با توجه به پيچيدگي مساله مورد نظر, يک روش فراابتکاري براي حل آن پيشنهاد گرديده است. در فصل بعد به مرور ادبيات در زمينه ماشينﻫاي موازي ميﭘردازيم.

 

[1] – Just In Time

[2] – Quick Response

[3] – Group Technology

[4] – Total Quality Management

[5] – Earliness-Tardiness

[6] – Parallel machines

[7] – Just In Time

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122