پايان نامه طراحي يک الگوي هوش محاسباتي ترکيبي براي پيش بيني نرخ ارز در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي يک الگوي هوش محاسباتي ترکيبي براي پيش بيني نرخ ارز در ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي يک الگوي هوش محاسباتي ترکيبي براي پيش بيني نرخ ارز در ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل یکم: مقدمه و کلیات
مقدمه 3
1-1. بیان مساله 4
1-2. پرسش پژوهش 8
1-3. فرضیه¬های پژوهش 8
1-4. اهداف پژوهش 9
1-5. روش پژوهش 9
1-6. تعریف واژگان کلیدی 11
1-7. سازماندهی پژوهش 11
فصل دوم: ادبیات موضوع
مقدمه 13
2-1. مبانی نظری 13
2-1-1. تحلیل فنی 15
2-1-1-1. مبانی تحلیل فنی 16
2-1-1-2. پایه و اساس تحلیل فنی 17
2-1-2. تحلیل بنیادی 18
2-1-2-1. نقاط ضعف تحلیل بنیادی 19
2-1-3. فرضیه گام تصادفی 20
2-1-4. انواع نظام¬های ارزی 20
2-1-4-1. نظام¬های ارزی شناور 22
2-1-4-2. نظام¬های ارزی میانه 24
2-1-4-3. نظام¬های ارزی میخکوب شده نرم 25
2-1-4-4. نظام¬های ارزی میخکوب سخت 27
2-1-5. دیدگاه¬های مختلف در ادبیات نرخ ارز 28
2-1-5-1. دیدگاه سنتی نرخ ارز 28
الف. روش کشش¬ها 28
ب. الگوی برابری قدرت خرید (PPP) 30
ج. الگوی ماندل – فلمینگ (MFM) 32
2-1-5-2. دیدگاه جدید دارایی 34
الف. الگوهای پولی تعیین نرخ ارز 34
ب. الگوی تعادل پورتفولیو 37
2-2. مطالعات انجام شده 38
2-2-1. مطالعات خارجی 38
2-2-2. مطالعات داخلی 46
2-3. مروری بر تحولات ارزی ایران 48
2-3-1. تحولات ارزی تا زمان وقوع انقلاب اسلامی 48
2-3-2. تحولات ارزی پس از وقوع انقلاب اسلامی 50
فصل سوم: روش پژوهش
3-1. مقدمه 55
3-2. حدود پژوهش و روش جمع¬آوری داده¬ها و اطلاعات 55
3-3. پيش بيني 56
3-4. الگوهای پیش¬بینی سری¬های زمانی 57
3-4-1. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) 58
3-4-1-1. تاریخچه خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته 58
3-4-1-2. ویژگی¬های روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته 59
3-4-1-3. الگوسازی AR، MA و ARMA 60
3-4-1-4. الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته 62
3-4-1-5. مراحل الگوسازی سری زمانی با روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته 63
3-4-2. الگوهای شبکه¬های عصبی مصنوعی (ANN) 64
3-4-2-1. تاریخچه شبکه¬های عصبی مصنوعی 64
3-4-2-2. مبانی شبکه¬های عصبی مصنوعی 65
3-4-2-3. مزیت¬ها و معایب شبکه¬های عصبی مصنوعی 66
3-4-2-4. ساختار شبکه¬های عصبی مصنوعی 66
3-4-2-5. دسته¬بندی داده¬ها 68
3-4-2-6. واحدهای پردازش 69
3-4-2-7. انواع توابع فعال¬سازی (تبدیل) 69
3-4-2-8. انواع شبکه¬های عصبی 71
3-4-2-9. مراحل اساسی ساخت یک شبکه عصبی مصنوعی 74
3-4-2-10. الگوریتم¬های آموزش شبکه¬های عصبی مصنوعی 75
3-4-2-11. شبکه¬های پرسپترون چند لایه (MLP) 76
3-4-2-12. معیارهای خطا 79
3-4-3. مفاهیم فازی 80
3-4-3-1. تاریخچه نظریه فازی 80
3-4-3-2. مجموعه¬های فازی 81
3-4-3-3. عملگرهای فازی 82
3-4-3-4. اصل گسترش در مجموعه¬های فازی 82
3-4-3-5. عدد فازی 83
3-4-3-6. مبانی رگرسیون فازی 85
3-5. الگوی هوش محاسباتی ترکیبی 87
فصل چهارم: یافته¬های پژوهش
4-1. مقدمه 96
4-2. مجموعه¬ی داده¬ها 96
4-3. آماده¬سازی داده¬های ورودی 97
4-4. برازش الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته 98
4-5. طراحی و آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی 105
4-5-1. انتخاب نوع شبکه 106
4-5-2. تعیین تعداد لایه¬ها 106
4-5-3. تعیین تعداد نرون¬های هر لایه 107
4-5-4. تعیین توابع فعال¬سازی 110
4-5-5. تعیین الگوریتم آموزش 110
4-5-6. مجموعه¬های آموزش و آزمون 111
4-5-7. معیار سنجش عملکرد 111
4-6. فازی¬سازی الگوی ARIMA-ANN طراحی شده 113
4-7. فازی¬سازی تجدید نظر شده و نهایی سازی مقادیر ضرایب 117
4-8. مقایسه الگوی هوش محاسباتی ترکیبی با سایر الگوها 118
4-9. آزمون فرضیه¬های پژوهش 119
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
5-1. خلاصه و نتیجه¬گیری 122
5-2. پیشنهادها 123
منابع 124
پیوست 132

منابع و مآخذ

الف. فارسی

انصاری، رضا (1385). مدل­سازی رفتار کوتاه­مدت نرخ ارز با استفاده از روش شبکه­های عصبی با تأکید بر شاخص تلاطم. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.

انوار، سید حسام­الدین و امین­ناصری، محمد­رضا (1383). کاربرد شبکه عصبی در پیش­بینی نرخ ارز. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت.

بافنده، صادق، فهیمی­فرد، سید­ محمد و شیرزادی، سمیه (1388). پیش­بینی نرخ ارز با مدل­های عصبی – فازی ANFIS، شبکه عصبی – خود رگرسیونی NNARX و خود رگرسیونی ARIMA در اقتصاد ایران (1387-1381). مجله دانش و توسعه، 28، 192-176.

برخورداری، سجاد (1391). سه نظریه برای نظام ارزی کشورهای نفتی و رژیم­های ارزی. فصلنامه تازه­های اقتصاد، 136، 35-31.

حسین­زاده، منصور (1391). پیش­بینی نرخ ارز در ایران با استفاده از یک الگوی پیوندی از الگوی خود­ رگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

حمزه، مصطفی (1391). رابطه­ی پویای بین نرخ ارز و شاخص­های سهام تهران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره. پایان­­­نامه کارشناسی­ ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.

خاشعی، مهدی (1392). تصمیم­گیری هوش نرم. رساله دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم­ها، دانشگاه صنعتی اصفهان.

خاشعی، مهدی و بیجاری، مهدی (1387). بهبود عملکرد پیش­بینی­های مالی با ترکیب مدل­های خطی و غیرخطی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و شبکه­های عصبی مصنوعی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 2، 100-83.

خاشعی، مهدی، بیجاری، مهدی و مخاطب­رفیعی، فریماه (1391). پیش­بینی نرخ ارز با به کارگیری مدل­های ترکیبی پرسپترون­های چند لایه (MLPs) و طبقه­بندی­های عصبی احتمالی (PNNs). روش­های عددی در مهندسی، 1، 14-1.

خداویسی، حسن و ملابهرامی، احمد (1391). مدل­سازی و پیش­بینی نرخ ارز براساس معادلات دیفرانسیل تصادفی. مجله تحقیقات اقتصادی، 3، 144-129.

درخشانی، کاوه (1390). پیش­بینی اندازه دولت و اجزای آن در ایران با استفاده از روش شبکه عصبی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

درگاهی، حسن و انصاری، رضا (1387). بهبود مدل­سازی شبکه­های عصبی در پیش­بینی نرخ ارز، با به ­کارگیری شاخص­های تلاطم. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 85، 144-117.

رستم­زاده، مهدی (1390). ارزیابی مدل­های تعیین نرخ ارز با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه مورد ایران و اتحادیه اروپا). رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

روبین­فلد، دانیل و پیندایک، رابرت (1370). الگوهای اقتصادسنجی و پیش­بینی­های اقتصادی. ترجمه محمد­امین کیانیان، تهران: انتشارات سمت.

زراء­نژاد، منصور، فقه­مجیدی، علی و رضایی، روح­الله (1387). پیش­بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، 4، 130-107.

سالواتوره، دومینیک (1387). مالیه بین­الملل. ترجمه حمید­رضا ارباب، تهران: نشر نی.

سلامی، امیربهداد (1380). بررسی کارایی بازار ارز ایران 1378-1370 (آزمون شکل ضعیف). پژوهشنامه اقتصادی، 3، 115-103.

طیبی، سید کمیل، موحد­نیا، ناصر و کاظمینی، معصومه (1387). به کارگیری شبکه­های عصبی مصنوعی در پیش­بینی متغیرهای اقتصادی و مقایسه آن با روش­های اقتصاد سنجی: پیش­بینی روند نرخ ارز در ایران. مجله علمی و پژوهشی شریف، 43، 104-99.

عباسی­نژاد، حسین و محمدی، احمد (1386). پیش­بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه­های عصبی و تبدیل موجک. نامه اقتصادی، 1، 42-19.

فتحی، بهمن (1391). پیش­بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی  با استفاده از مدل­های تلفیقی شبکه­ی عصبی – فازی تطبیقی – موجکی (WNF) و شبکه­ی عصبی – موجکی (WNN) و مدل خطی (ARIMA) (مطالعه موردی دشت قم) (1391). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.

فهیمی­فرد، حامد (1391). مدل­سازی نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله: تحلیل­های مقطعی و زمانی مبتنی بر داده­های تابلویی 60 واحد پولی 2010-1980. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف.

قاسمی، عبدالرسول، اسدپور، حسن و شاصادقی، مختار (1379). کاربرد شبکه عصبی در پیش­بینی سری­های زمانی و مقایسه آن با مدل .ARIMA پژوهشنامه بازرگانی، 14، 120-87.

گجراتی، دامودار (1378). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی، تهران: نشر دانشگاه تهران.

مشیری، سعید (1380). پیش­بینی تورم با استفاده از الگوهای ساختاری، سری زمانی و شبکه­های عصبی. مجله تحقیقات اقتصادی، 58، 184-147.

مرزبان، حسین، اکبریان، رضا و جواهری، بهنام (1384). یک مقایسه بین مدل­های اقتصاد­سنجی ساختاری، سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش­بینی نرخ ارز. مجله تحقیقات اقتصادی، 69، 216-181.

منظور، داود و صفاکیش، امیرکاظم (1388). پیش­بینی قیمت برق در بازار رقابتی ایران با رویکرد مدل­های سری زمانی. هفتمین همایش ملی انرژی.

مهدویان، محمد­هادی (1379). روش­های تحلیلی بررسی نرخ ارز، سیاست­های ارز. تهران: موسسه تحقیقات پولی و بانکی.

نادعلی، محمد (1386). انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوک­های وارد بر آن. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

نفریه، محمد (1387). پیش­بینی نرخ ارز در بازارهای جهانی با استفاده از سیستم­های سازگار. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف.

ب. لاتین

Alizadeh, M., Rada, R., Khaleghei, A., & Esfahani, M. M. (2009). Forecasting Exchange Rate: A Neuro Fuzzy Approach. IFSA-EUSFLAT.

Bates, J. M., & Granger, W. J. (1969). The Combination of  Forecasts. Computer and Operations Research, 20, 451-468.

Boero, G., & Cavalli, E. (1997). Forecasting Exchange Rate: A Coparison between Econometric and ANN Models. Journal of Neural Network, 1, 29-42.

Chen, S. M. (1996). Forecasting Enrolments Based on Fuuzy Time Series. Fuzzy Sets and Systems, 3, 311-319.

Chen, A., & Leung, M. T. (2003). A Bayesian Vector Error Correction Model for Forecasting Exchange Rates. Computers & Operations Research, 6, 887-900.

Clemen, R. (1989). Combining Forecasts: A Review and Annotated Bibliography with Discussion. International Journal of  Forecasting, 5, 559-608.

Dornbosch, R. (1976). Expectation and Exchange Rate Dynamics. Journal of Political Economy, 6, 1161-1176.

چکیده

پیش­بینی از ابزارها و راهکارهای مؤثر به منظور برنامه­ریزی و تدوین روش­های مالی است. دقت پیش­بینی از مهم­ترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش­بینی است. امروزه با وجود روش­های متعدد پیش­بینی، هنوز پیش­بینی دقیق نرخ ارز کار چندان ساده­ای نیست و اکثر محققان درصدد به­کارگیری و ترکیب روش­های متفاوت به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر هستند. الگوهای خودرگرسيون ميانگين متحرک انباشته يکي از مهم­ترين و پرکاربردترين الگوهاي سري‌هاي زماني هستند. مهم­ترين محدوديت آن­ها پيش‌فرض خطي‌بودن الگو است. شبكه‌هاي عصبي مصنوعي از جمله مهم­ترين و دقيق‌ترين روش­هاي حال حاضر جهت الگو‌سازي غيرخطي داده‌ها هستند. اما با وجود تمامي مزيت‌هاي شبکه‌هاي عصبي، اين‌گونه از شبکه‌ها را نمي‌توان در تمامي موارد و به عنوان يک الگوی کلي که براي همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت. الگوی رگرسيون فازي يک الگوی مناسب در شرايط پیش­بینی با داده­های کم است. امّا عملکرد آن­ها در حالت کلي چندان رضايت‌بخش نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون فازي به ترتيب به منظور حذف محدوديت‌هاي خطي و تعداد داده‌هاي مورد نياز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتايج حاصل، استفاده ‌شده است. اطلاعات استفاده شده در این پژوهش شامل 115 داده­ی هفتگی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) از تاریخ 12/01/1391 تا 21/03/1393 است. در پژوهش حاضر به منظور اندازه­گیری عملکرد پیش­بینی الگوی ارایه شده از شاخص­های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا ( )، میانگین مربع خطا ( )، مجموع مربع خطا ( )، ریشه میانگین مربع خطا ( )، میانگین درصد مطلق خطا ( ) و میانگین خطا ( ) استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که الگوی هوش محاسباتی ترکیبی نسبت به سایر الگوها نتایج دقیق­تری در پیش­بینی نرخ ارز (دلار در مقابل ریال) ارایه می­دهد.

واژگان کلیدی: نرخ ارز، هوش محاسباتی ترکیبی، اقتصاد ایران.

فصل اول

مقدمه

پیش­بینی یکی از ابزارهای مدیریت مؤفق و عنصر کلیدی در مدیریت و برنامه­ریزی­های اقتصادی محسوب می­شود. نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بسیار پراهمیت و تأثیرگذار بر بخش­های مختلف داخلی و خارجی اقتصادی یک کشور، هم­چون وضعیت تراز ­پرداخت­ها و قدرت رقابت بین­المللی، نقش تعیین­کننده­ای در سیاست­گذاری­های اقتصادی ایفا می­کند. تغییرات نرخ ارز، بخش­های مختلف اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، الگوسازی و پیش­بینی روند آتی این متغیر برای ارایه سیاست­ها و رهنمود­های اقتصادی امری ضروری به نظر می­رسد اما این امر با توجه به ساختار اقتصادی ایران اهمیت دوچندانی پیدا می­کند. از آن­جا که قسمت اعظم درآمد­های ارزی کشور از طریق فروش نفت خام تأمین می­شود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت خام است، به همین علت تغییرات نرخ ارز می­تواند تأثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازار­های داخلی داشته باشد. با توجه به موارد گفته شده جای تعجب نیست که حجم عظیمی از ادبیات اقتصادی به الگو­سازی و پیش­بینی نرخ­های ارز پرداخته است.

بررسی ادبیات موضوع مربوط به پیش­بینی در بازارهای مالی نشان­دهنده­ی این مطلب است که بررسی رفتار نرخ ارز با استفاده از یک الگو به سختی قابل پیش­بینی بوده و پیش­بینی نرخ ارز مشکلات ذاتی به همراه دارد (پرمینگر و فرانک[1]، 2007).

به­کارگیری روش­های ترکیبی یا ترکیب روش­های مختلف یک راه متداول به منظور رفع محدودیت­های روش­های تکی و بهبود دقت پیش­بینی­ها است. ایده­ی اساسی در ترکیب روش­ها بر این اساس استوار است که هیچ یک از روش­های موجود، یک روش جامع برای پیش­بینی نبوده و قابلیت به­کارگیری در هر شرایط و هر نوع داده را ندارد. بنابراین، با ترکیب روش­های مختلف می­توان نقاط ضعف یک روش را با استفاده از نقاط قوت روش دیگر بهبود بخشید (چن[2]، 1996).

بنابراین، در این پژوهش با به­کارگیری مفاهیم پایه­ای و مزیت­های منحصر به فرد هر یک از الگو­های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی، یک روش ترکیبی به منظور دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) ارایه می­شود.

1-1. بیان مسأله

پیش­بینی از ابزارها و راهکارهای مؤثر به منظور برنامه­ریزی و تدوین روش­های مالی است. دقت پیش­بینی­ یکی از مهم­ترین مؤلفه­های مؤثر در انتخاب روش پیش­بینی است. پیش­بینی متغیرهای اقتصادی به دو صورت پیش­بینی کیفی[3] و پیش­بینی کمی[4] صورت می­پذیرد. پیش­بینی کیفی به تجربه و توانایی­های افراد و پیش­بینی کمی به تابع توزیع احتمال هر پدیده بستگی دارد. گجراتی[5] پیش­بینی را بخش مهمی از تحلیل­های اقتصاد­سنجی می­داند و برای برخی از پژوهش­گران مهم­ترین قسمت از علم اقتصاد­سنجی، پیش­بینی است. فریدمن[6] معتقد است تنها آزمون مناسب برای اعتبار یک الگو، مقایسه­ی پیش­بینی آن با تجربه است. پیندایک و روبین­فلد[7] هدف اصلی از ساختن الگوهای رگرسیون را پیش­بینی می­دانند.

نرخ ارز یک متغیر اقتصادی است که پیش­بینی آن مورد توجه­ی بسیاری از فعالان اقتصادی است. این فعالان اقتصادی را می­توان به سه گروه تقسیم کرد. دسته­ی اول سیاست­گذاران اقتصادی و بانک­های مرکزی هستند. تحت یک نظام ارزی شناور بانک­های مرکزی به منظور هموارسازی نوسانات بازار، در بازار ارز مداخله می­کنند. دلايل آن­ها براي اين مداخله مي­تواند شامل نوسان­های بيش از حد معمول نرخ ارز و در نتيجه اثرات آن بر فعاليت­هاي اقتصادي باشد. بنابراين، پيش­بيني نرخ ارز از طرف این گروه لازمه­ی چنين مداخله­ای است. دسته­ی دوم بنگاه­های فعال در زمینه تجارت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی هستند که با جهانی شدن اقتصاد، این نوع سرمایه­گذاری­ها و به تبع آن ریسک­های مرتبط با این فعالیت­های بین­المللی افزایش یافته است. از مهم­ترین ریسک­های مرتبط با این فعالیت­ها، ریسک مربوط به نرخ ارز است؛ چرا که تغییرات نرخ ارز، درآمد، هزینه و به تبع آن سود بنگاه­ها را به منظور کسب منفعت بیش­تر تحت تأثیر قرار می­دهد. در نهایت دسته­ی سوم سفته­بازان بازار ارز هستند که با توجه به اهمیت این بازار در عرصه­ی بین­المللی می­توان این گروه را مشتاق­ترین علاقمندان به پیش­بینی نرخ ارز دانست (موسا[8]، 2000).

پیش­بینی نرخ­ ارز برای فعالان و پیش­بینی­کنندگان در بازار نرخ ارز از اهمیت اساسی برخوردار است. با وجود این، برخی معتقدند که پیش­بینی نرخ ارز امکان­پذیر نبوده و سیر تکاملی هر نوع نرخ ارزی از فرضیه­ی بازار کارا ( )[9] تبعیت می­کند. براساس این فرضیه، بهترین روش برای پیش­بینی نرخ ارز روز آتی، اتکا به نرخ کنونی آن بوده و نرخ ارز واقعی از فرضیه­ی گام تصادفی ( )[10] پیروی می­کند. این بدبینی در پیش­بینی نرخ ارز، پس از انتشار مقاله میس و روگوف[11] به وجود آمد. آنان در مطالعه خود نشان دادند که هیچ نوع روش تک معادله­ای، برای پیش­بینی نرخ ارز، بهتر از روش گام تصادفی نیست. چراکه تمامی روش­های بررسی شده توسط این محققان، روش­هایی خطی بوده، در صورتی که این حقیقت توسط بسیاری از محققین پذیرفته شده که تغییرات نرخ ارز، غیرخطی است (پایلبیم[12]، 1998).

نتایج حاصل از بررسی کارا و یا ناکارا بودن بازارهای مالی در ایران نشان­دهنده­ی ناکارا بودن بازار ارز در ایران است (سلامی، 1380).

به­کارگیری روش­های سری زمانی به منظور پیش­بینی بازارهای مالی، بهبود تصمیم­گیری­ها و سرمایه­گذاری­ها به ضرورتی انکارناپذیر در دنیای امروز تبدیل شده است. تلاش­های زیادی در چند دهه­­ی اخیر به منظور توسعه و بهبود الگوهای پیش­بینی سری­های زمانی انجام شده است. یکی از مهم­ترین و پرکاربردترین الگوهای سری­های زمانی، الگوهای خودرگرسيون ميانگين متحرک انباشته هستند. این الگوها به­دلیل سادگی در فهم و به­کارگیری، در چند دهه­ی اخیر بسیار مورد توجه بوده­اند، اما به­کارگیری آن­ها در حالت کلی محدود است. مهم­ترین محدودیت این­گونه الگوها پیش فرض خطی بودن آن­ها است. بنابراین، الگوهای غیر خطی نمی­توانند توسط الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته محاسبه گردند و به همین دلیل است که برآورد الگوهای خطی، برای مسایل پیچیده دنیای واقعی که بیش­تر الگوهای غیرخطی هستند، همیشه رضایت­بخش نخواهد بود (خاشعی و بیجاری، 1387).

شبكه‌هاي عصبي مصنوعي از جمله مهم­ترين و دقيق‌ترين روش­هاي حال حاضر جهت الگو‌سازي غيرخطي داده‌ها هستند. اما با وجود تمامي مزيت‌هاي شبکه‌هاي عصبي، اين‌گونه از شبکه‌ها را نمي‌توان در تمامي موارد و به عنوان يک الگوی کلي که براي همه موارد مناسب باشند، درنظرگرفت.

روش­های پیش­بینی فازی، به دلیل استفاده از اعداد فازی به جای اعداد قطعی، نسبت به سایر روش­های مشابه به داده­های کمتری نیاز دارد اما عملکرد آن­ها همیشه رضایت­بخش نیست (خاشعی و بیجاری[13]، 2009).

بنابراین، در پژوهش حاضر از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون فازي به ترتيب به منظور حذف محدوديت‌هاي خطي و تعداد داده‌هاي مورد نياز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و دستیابی به نتایج دقیق­تر برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) استفاده می­شود.

1-2. پرسش پژوهش

آیا الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوهای خود­رگرسیون میانگین متحرک انباشته ( )[14]، شبکه­های عصبی مصنوعی ( )[15] و الگوی ترکیبی ) ارایه می­دهد؟

1-3. فرضیه­های پژوهش

با توجه به پرسش پژوهش سه فرضیه وجود دارد:

الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته ارایه می­دهد.

الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی شبکه عصبی مصنوعی ارایه می­دهد.

الگوی هوش محاسباتی ترکیبی پیش­بینی دقیق­تری از نرخ ارز در مقایسه با الگوی ترکیبی ( ) ارایه می­دهد.

1-4. اهداف پژوهش

با توجه به اهمیت پیش­بینی نرخ ارز، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش­بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران است. در مسیر تحقق این هدف اصلی، برخی دیگر از اهداف فرعی نیز محقق خواهد شد که در زیر به آن­ها اشاره شده است:

بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­های هوش محاسباتی ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

بررسی و مقایسه­ی دقت پیش­بینی الگو­ی هوش محاسباتی ترکیبی و الگوی ترکیبی ( ) در پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران)

1-5. روش پژوهش

در پژوهش حاضر به منظور پیش­بینی­ نرخ ارز، یک الگوی ترکیبی جدید با تکیه بر مفاهیم اساسی الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه­های عصبی مصنوعی و رگرسیون فازی ارایه می­شود. هم­چنین در الگوی ارایه شده، از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون فازي به ترتيب به منظور حذف محدوديت‌هاي خطي و تعداد داده‌هاي مورد نياز در روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته و بهبود نتايج حاصل، استفاده می­شود.

در الگوی ارایه شده در مرحله­ی اول، ابتدا يک الگوی خودرگرسیون ميانگين متحرک انباشته به منظور الگوسازي جز خطي الگو ، بر روي داده‌هاي سري زماني مورد مطالعه برازش مي‌گردد. در مرحله­ی دوم، يک شبکه عصبي با استفاده از اطلاعات موجود در باقيمانده‌هاي الگوی خودرگرسیون ميانگين متحرک انباشته آموزش می­بیند. در مرحله­ی سوم، نتايج به­دست‌آمده از مرحله­ی يک و دو به منظور الگوسازي تمامي روابط موجود در داده‌هاي سري زماني مورد مطالعه ترکیب می­شوند. در مرحله­ی چهارم الگوی ترکیبی ( )، فازی­سازی می­شود. در نهایت الگوی فازی­سازی شده برای پیش­بینی نرخ ارز (دلار ایالات متحده در مقابل ریال ایران) اعمال و عملکرد آن با الگوهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته، شبکه عصبی مصنوعی و الگوی ترکیبی ( ) مقایسه می­شود.

در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری عملکرد پیش­بینی الگوی ارایه شده از شاخص­های مختلفی مانند میانگین مطلق خطا ( )[16]، میانگین مربع خطا ( )[17]، مجموع مربع خطا ( )[18]، ریشه میانگین مربع خطا ( )[19]، میانگین درصد مطلق خطا ( )[20] و میانگین خطا ( )[21] استفاده می­شود.

[1]. Preminger & Franck

[2]. Chen

[3]. Qualitative Forecasting

[4]. Quantitative Forecasting

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير نااطميناني نرخ ارز بر مخارج دولت شواهد گروه D8
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122