پايان نامه طراحي يک سيستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترين روش تصميم‌گيري چندمعياره با توجه به مسئله تصميم‌گيري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي يک سيستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترين روش تصميم‌گيري چندمعياره با توجه به مسئله تصميم‌گيري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه طراحي يک سيستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترين روش تصميم‌گيري چندمعياره با توجه به مسئله تصميم‌گيري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده1
فصل اول: مقدمه
1-1پیش‌گفتار2
1-2طرح مسئله، ضرورت و هدف تحقیق3
1-3پرسش‌های تحقیق6
1-4كاربرد نتايج تحقیق6
1-5ساختار تحقیق6
فصل دوم: مرور ادبیات
2-1مقدمه8
2-2رويكردهاي مبتنی بر مقایسه8
2-2-1مقايسه از طريق تحليل نظرات كاربران9
2-2-2مقايسه از طريق مدل‌هاي رياضي11
2-2-3مقايسه از طريق تحليل ساختار و مراحل روش‌ها12
2-3رويكردهاي مبتنی بر انتخاب13
2-3-1انتخاب به کمک نمودار درختی13
2-3-2انتخاب به کمک یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره16
2-3-3انتخاب به کمک سیستم خبره17
2-4جمع‌بندی21
فصل سوم: مفاهیم و روش‌ها
3-1مقدمه23
3-2معرفی مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره23
3-2-1تصمیمگیری چندمشخصهای24
3-2-2فرآیند تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای25
3-3طبقه‌بندی روشهای تصمیمگیری چندمعیاره26
3-3-1طبقهبندیهای کلان26
3-3-2طبقهبندیهای تفصیلی27
3-4انتخاب روش‌های مورد استفاده در سیستم خبره30
3-5معرفی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره32
3-5-1جمع وزنی ساده32
3-5-2ضرب وزنی33
3-5-3فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی34
3-5-4فرآیند تحلیل شبکه36
3-5-5TOPSIS37
3-5-6تخصیص خطی38
3-5-7ELECTRE40
3-5-8PROMETHEE45
3-6معرفی سیستم خبره51
3-6-1مفهوم سیستم خبره51
3-6-2ویژگی‌های یک سیستم خبره52
3-6-3اجزای یک سیستم خبره53
3-6-4روش‌های نمایش دانش54
3-6-5زنجیره‌های استنتاج55
3-6-6روش‌های استنتاج55
3-7جمع بندی57
فصل چهارم: طراحی سیستم خبره انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره
4-1مقدمه58
4-2تعيين نيازمندیهاي يك رويكرد انتخاب روش MCDM58
4-2-1نيازمندي‌هاي عمومي60
4-2-2نيازمندي‌هاي مربوط به معيارهاي انتخاب روش61
4-2-3نيازمندي‌هاي ارتباط با کاربر64
4-2-4نيازمندي‌هاي مربوط به فرآیند انتخاب65
4-2-5نيازمندي‌هاي مربوط به خروجی‌ها65
4-3طراحی ساختار وظیفه سیستم خبره جهت انتخاب مناسبترین روش MCDM65
4-3-1ساختار وظیفه کلان66
4-3-2ساختار وظیفه عمومی66
4-4اکتساب دانش73
4-4-1فرضیات روش‌ها74
4-4-2ویژگی‌های عملکردی80
4-4-3داده‌های موردنیاز86
4-4-4تبادل موردنیاز با کاربر87
4-4-5حساسیت روش به تغییر مقادیر داده‌های ورودی87
4-4-6خروجی89
4-4-7توانایی روش نسبت به ابعاد مسئله90
4-4-8آسانی استفاده92
4-4-9برگشت رتبه94
4-4-10جمع‌بندی96
4-5طراحی سیستم استنتاج98
4-5-1ارزیابی روش‌ها در معیارهای الزامی98
4-5-2ارزیابی روش‌ها در معیارهای غیرالزامی103
4-5-3زیرسیستم پیشنهادات108
4-5-4حل یک مثال نمونه109
4-6جمع‌بندی113
فصل پنجم: نتيجه‌گيری و پیشنهادات
5-1مقدمه115
5-2طراحی رویکرد انتخاب روش با نگاهی جامع116
5-3پیشنهادات118
مراجع120

مراجع

[[1]]  Xu, L. and Yang, J.-B., “Introduction to Multi-Criteria Decision Making and the Evidential Reasoning Approach”, Manchester School of Management, University of Manchester Institute and Technology, Manchester, Working Paper, No. 0106, 2001.

[[1]]  Bragge, J. , Korhonen, P. , Wallenius, J. and Wallenius, H., “ Bibliometric analysis of multiple criteria decision making/multiattribute utility theory”, 19th International Conference on MCDM, Auckland, New Zealand, 2008.

[[1]]  Roman, F., Rolander, N., Fernandez, G. M., Bras, B., Allen, J., Mistree, F.,Chastang, P., Depince, P. and Bennis, F., “Selection without Reflection Is a Risky Business…” , 10th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, AIAA 2004-4429, 2004.

[[1]]  Eom, H. B., “The Current State of Multiple Criteria Decision Support Systems”, Human Systems Management, Vol. 8, pp. 113-119, 1989.

[[1]]  Eom, S. B. and Min, H., “The Changing Role of Multiple Criteria in Decision Support Systems”, Human Systems Management, Vol. 11, pp. 137-144, 1992.

[[1]] Hobbs, B.F., Chankong, V., Hamadeh, W. and Stakhiv, E., “Does choice of multicriteria method matter? An experiment in water resources planning”, Water Resources Research, Vol. 28, No. 7, pp. 1767–1779, 1992.

چکيده

امروزه تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) یکی از شاخه‌های پرکاربرد علم تصمیم‌گیری محسوب می‌شود. توجه تصمیم‌گیرندگان و محققین به این حوزه باعث شده است که روش‌های بسیار زیادی در چارچوب آن توسعه یابد. گستردگی روش‌های MCDM باعث سردرگمی تحلیل‌گران و تصمیم‌گیرندگان شده است. آن‌ها نمی‌دانند که کدام روش تصمیم‌گیری برای مسئله موردنظرشان مناسب‌تر است. این امر موجبات تردید را در تصمیم‌گیرندگان جهت استفاده از روش‌های MCDM فراهم آورده است. از این‌رو طراحی رویکردهایی به منظور پیشنهاد مناسب‌ترین روش MCDM به تصمیم‌گیرندگان، متناسب با شرائط مسئله تصمیم‌گیری، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور در این تحقیق یک سیستم خبره جهت پیشنهاد مناسب‌ترین روش به تصمیم‌گیرندگان طراحی گردیده است.  فرایند  طراحی این سیستم شامل چهار مرحله است: 1-تعیین نیازمندی‌های سیستم، 2-طراحی ساختار وظیفه‌ای سیستم، 3- اکتساب دانش، و 4- طراحی سیستم استنتاج. بدین منظور ابتدا نیازمندی‌های اساسی یک سیستم خبره شناسایی گردیده و سپس بر این اساس، ساختار وظیفه‌ای یا عملکردی این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده است که تامین‌کننده نیازمندی‌های مشخص شده باشد. در ادامه، 11 روش پرکاربرد از حوزه تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای(MADM) انتخاب شده و دانش موردنیاز از این روش‌ها،  بر اساس معیارهای مشخص شده در نیازمندی‌های سیستم، از ادبیات موضوع جمع‌آوری و مستند گردیده است. این امر موجب می‌شود که دانش موجود در سیستم،  قابل دفاع و همچنین قابل ارجاع باشد. پس از اکتساب دانش از ادبیات موضوع، سیستم استنتاج دانش به‌گونه‌ای طراحی گردیده است که سیستم خبره از طریق آن بتواند سوالاتی را از کاربر یا تصمیم‌گیرنده پیرامون شرایط مسئله تصمیم‌گیری پرسیده و بر اساس پاسخ‌های دریافتی مناسب‌ترین روش را برای مسئله موردنظر وی، پیشنهاد نماید. اصلی‌ترین تفاوت سیستم خبره طراحی شده در این تحقیق با سیستم‌های خبره مشابه پیشین، جامعیت فرایند توسعه آن می‌باشد. همچنین دانش موجود در این سیستم به صورت مستند از ادبیات موضوع جمع‌آوری گردیده است و تنها مختص به دانش ضمنی یک فرد خبره نیست.

کلمات کليدی: 1- انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره  2- مقایسه روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره 3- تصمیم‌گیری چندمعیاره(MCDM) 4- تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای(MADM) 5- سیستم خبره 

1- فصل اول:مقدمه

1-1  پیش‌گفتار

تصمیم‌گیری چندمعیاره[1] یا به اختصار MCDM، يکي از شاخه‌هاي علم تصميم‌گيري است که امروزه کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده است. انجمن بین المللی تصمیم‌گیری چندمعیاره[2]، MCDM را این‌گونه تعریف می‌کند[[i]]:

” مطالعه روش‌ها و رویه‌هایی که از طریق آن می‌توان معیارهای متضاد چندگانه را در فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت دخیل نمود.”

حوزه مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره بسیار گسترده است، به گونه‌ای که از مسائل زندگی شخصی مانند خرید خودرو یا انتخاب شغل گرفته تا مسائل سازمانی همانند انتخاب استراتژی تا مسائل کلان کشوری همانند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، می‌تواند در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. در تمامی موارد فوق می‌توان گزینه‌های مختلفی را فرض نمود که می‌بایست آن‌ها را بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای مشخص ارزیابی کرده، در نهایت یک یا چند مورد از آن‌ها را انتخاب نمود.

مسایل MCDM در همه زمان‌ها بصورت گسترده وجود داشته است، اما ایجاد یک زمینه جدید در این خصوص نسبتاً عمر کوتاهی داشته و به سه یا چهار دهه اخیر باز می‌گردد.

توسعه و ایجاد این زمینه جدید به میزان زیادی به پیشرفت بدست آمده در فناوری کامپیوتر پیوند خورده است. از یک سو، توسعه این فناوری در سال‌های اخیر تجزیه و تحلیل سیستماتیک مسایلMCDM  را ممکن کرده است. از سوی دیگر، بکارگیری کامپیوتر و فناوری اطلاعات موجب تولید حجم زیادی از اطلاعات شده است که نیاز به پردازش چنین حجم زیادی از اطلاعات، بدون بکارگیری روش‌هایی همچون روش‌های MCDM تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد[[ii]].

1-2 طرح مسئله، ضرورت و هدف تحقیق

تصمیم‌گيري چندمعياره، امروزه به عنوان يکي از شاخه‌هاي پر طرفدار علم تصميم‌گيري به حساب مي‌آید. بِراگ و همکاران[[iii]] مطالعه‌ای گسترده پیرامون مقالات منتشرشده در پایگاه مجلات علمی ISI در حوزه MCDM انجام داده‌اند که نتایج آن در قالب مقاله‌ای در نوزدهمین کنفرانس بین المللی تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائه گردید. در این مطالعه تعداد مقالاتی که در حوزه MCDM در سال‌های مختلف در پایگاهISI منتشر گردیده، به صورت همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود تعداد مقالات منتشر شده در حوزه MCDM در ده سال اخیر رشد چشمگیری داشته است که این امر بیانگر استقبال فزاینده محققین از این حوزه می‌باشد.

یکی از مهمترین دلایل روآوری گسترده محققین به این حوزه را می‌توان پیچیده‌تر شدن مسائل تصمیم‌گیری از یک سو و عدم پاسخگویی مناسب سایر روش‌های تصمیم‌گیری از سوی دیگر دانست. وجود معیارهای متعدد تصمیم‌گیری از جمله مهمترین پیچیدگی‌های مسائل واقعی تصمیم‌گیری است و روش‌های MCDM نیز دقیقاً بر اساس همین نیاز توسعه یافته‌اند.

جذابیت مسائلMCDM  موجب شده است که روش‌های متعددی در این حوزه ابداع گردد. رُمان و همکاران[[1]] در بررسی خود تعداد روش‌های موجود در حوزه MCDM را بالغ بر 70 روش برآورد نموده‌اند. این در حالی است که این بررسی در سال 2004 انجام گرفته و با توجه به اقبال فزاینده محققین به این حوزه، این روش‌ها به سرعت در حال افزایش است. همچنین باید در نظر گرفت که تعداد مورد اشاره در این بررسی صرف‌نظر از نسخه‌های متعددی است که برای برخی از این روش‌ها ارائه گردیده است.

تعدد روش‌های موجود به‌جای این‌که تسهیل‌کننده امر انتخاب روش باشد، فرآیند انتخاب روش را برای تصمیم‌گیرندگان مشکل کرده است. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که تصمیم‌گیرندگان با لیست بلندی از روش‌های مختلف MCDM روبرو هستند که لزوماً این روش‌ها جواب‌های یکسانی نخواهند داد. متفاوت بودن نتایج این روش‌ها تصمیم‌گیرندگان را با تردید مواجه کرده است، چرا که قابل اطمینان بودن نتایج،که مهمترین ویژگی یک روش تصمیم‌گیری است، با ابهام همراه خواهد بود. واضح است که اگر تصمیم‌گیرنده‌ای از صحت نتایج حاصل از یک روش اطمینان کافی نداشته باشد، در عمل نیز یا از این نتایج استفاده نخواهد نمود و یا در استفاده از آن ریسک دستیابی به جواب‌های نامناسب را خواهد پذیرفت.

فراتر از مشکل فوق، مشکل زیر سوال رفتن حوزه MCDM می‌باشد. چراکه اگر روش‌های موجود در حوزه MCDM قابل اعتماد نباشند، پس کل این مجموعه با مشکل عدم اطمینان مواجه خواهد شد. این عدم اطمینان موجب می‌گردد که تصمیم‌گیرندگان واقعی جهت حل مسائل خود کمتر به این حوزه رجوع کنند. در منابع [[2]،[3]] مهمترین دلیل تردید تصمیم‌گیرندگان- به ویژه تصمیم‌گیرندگانی که در این حوزه متخصص نیستند- در استفاده از روش‌های این حوزه، همین عدم اطمینان ذکر شده است. از این رو جلب اعتماد تصمیم‌گیرندگان به صحت نتایج روش‌های MCDM امری کاملاً ضروری است و لازم است برای آن چاره اندیشی شود.

به منظور برطرف کردن عدم اطمینان تصمیم‌گیرندگان در استفاده از روش‌های MCDM، سه راهکار کلی را می‌توان متصور شد:

راهکار اول: ابداع یا انتخاب روشی جامع جهت حل تمامی مسائل چندمعیاره.

راهکار دوم: طراحی یک روش چندمعیاره با توجه به نوع مسئله تصمیم‌گیری.

راهکار سوم: انتخاب یک روش چندمعیاره از بین روش‌های موجود با توجه به شرایط مسئله تصمیم‌گیری.

به دلیل تنوع مسائل تصمیم‌گیری و با توجه به این که هر مسئله تصمیم‌گیری، ویژگی‌ها و مفروضات خاص خود را دارد، ابداع یا انتخاب یک روش که بتواند تمام این فرضیات و ویژگی‌ها را پوشش دهد، عملاً غیرممکن است. حتی در صورت امکان‌پذیر بودن این کار، روشی بسیار پیچیده پدیدار خواهد شد که استفاده کنندگان از آن را با مشکل مواجه می‌سازد. وجود روش‌های متعدد و مختلف در حوزه MCDM بیانگر آن است که یک روش خاص نمی‌تواند پاسخگوی تمام مسائل تصمیم‌گیری باشد. از این رو راهکار اول عملاً امکان پذیر نیست.

در خصوص راهکار دوم باید گفت که توسعه یک روش جدید متناسب با شرایط مسئله تصمیم‌گیری، اولاً بسیار سخت و پیچیده است؛ ثانیاً نیاز به یک زمان نسبتاً طولانی دارد؛ و ثالثاً مستلزم صرف هزینه‌های سنگین می‌باشد. این شرایط شاید تنها برای آن دسته از تصمیم‌گیری‌های کلان و حساسی توجیه‌پذیر باشد که ممکن است عدم تصمیم‌گیری درست ضررهای فراوانی را به همراه داشته باشد. لذا راهکار دوم نیز در اغلب مواقع غیر منطقی است.

هر روش MCDM دارای فرضیات و ویژگی‌هایی مختص به خود است. چرا که یک فرد طراح بر اساس مجموعه‌ای از فرضیات، یک روش را ابداع می‌کند. لذا اگر بتوان با تحلیل و ارزیابی هر روش به فرضیات و ویژگی‌های آن پی برد، به راحتی می‌توان گفت که این روش برای تمامی مسائلی که متناسب با این فرضیات و ویژگی‌ها باشد، قابل استفاده است. به عبارت دیگر اگر فرد تصمیم‌گیرنده[1](DM) فرضیات و ویژگی‌های یک روش را بپذیرد، و آن را با شرایط مسئله خود مطابق ببیند، می‌تواند از صحت نتایج آن نیز اطمینان حاصل نماید. از آنجا که دستیابی به فرضیات و ویژگی‌های روش‌های MCDM  با استفاده از تکنیک‌های مختلفی امکان پذیر است، لذا راهکار سوم منطقی به نظر می‌رسد. ضمناً این راهکار به مراتب ساده‌تر از دو راهکار قبلی است.

از این‌رو هدف تحقیق حاضر، با درنظرگرفتن راهکار سوم به عنوان یک راهکار منطقی، دستیابی به رویکردی مناسب جهت تسهیل فرآیند انتخاب روش می‌باشد.

1-1   پرسش‌های تحقیق

تحقیق حاضر در راستای دستیابی به رویکردی مناسب جهت تسهیل فرآیند انتخاب روش، به دنبال پاسخگویی به پرسش‌های زیر است:

چه رویکردهایی تاکنون جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره اتخاذ گردیده است؟ نقاط قوت و ضعف هر یک از این رویکردها چیست؟

یک رویکرد مناسب جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره چه نیازمندی‌هایی را می‌بایست برآورده سازد؟

آیا استفاده از یک سیستم خبره می‌تواند رویکردی مناسب جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره باشد؟ در این صورت این سیستم چه ساختاری باید داشته باشد؟

یک تصمیم‌گیرنده چگونه می‌تواند با سیستم ارتباط برقرار کرده و سیستم بر چه اساسی مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره را به او معرفی خواهد کرد؟

1-2   كاربرد نتايج تحقیق

بسیاری از مسائلی که تصمیم‌گیرندگان در محیط‌های مختلف با آن مواجه هستند، در حوزه مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره قرار می‌گیرد و استفاده از یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره مستلزم جلب اعتماد تصمیم‌گیرنده از صحت و اعتبار نتایج حاصل از آن می‌باشد. از این رو تهیه یک سیستم قابل اعتماد جهت کمک به تصمیم‌گیرنده در انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره موجب خواهد شد که تصمیم‌گیرندگان در موضوعات مختلف از این سیستم جهت دستیابی به نتایج مطمئن استفاده نمایند.

1-3  ساختار تحقیق

ساختار این تحقیق از پنج فصل تشکیل گردیده است. در فصل دوم فعالیت‌های انجام شده در زمینه مقایسه و انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره مرور می‌گردد. در فصل سوم مفاهیم اساسی تصمیم‌گیری چندمعیاره و همچنین سیستم‌های خبره معرفی می‌گردد. همچنین در این فصل روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ای که در سیستم خبره موردنظر، روش پیشنهادی از بین آن‌ها پیشنهاد داده خواهد شد، انتخاب گردیده و به اختصار معرفی خواهند شد. فصل چهارم بخش اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این فصل یک سیستم خبره جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به ویژگی‌های مسئله تصمیم‌گیری ارائه می‌شود. در فصل آخر نیز برخی نتایج بدست آمده از این تحقیق به اختصار بررسی شده و پیشنهاداتی جهت توسعه فعالیت‌های این تحقیق ارائه می‌گردد.

2- فصل دوم:مرور ادبیات

2-1   مقدمه

به طورکلی فعالیت‌هایی که تاکنون به منظور کمک به تصمیم‌گیرنده جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره انجام گرفته است را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: رویکردهای مبتنی بر مقایسه و رویکردهای مبتنی بر انتخاب.

در ادامه، فعالیت‌های مختلف انجام گرفته در هر یک از این دو دسته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-2رويكردهاي مبتنی بر مقایسه

در این رویکردها روش‌های مختلفMCDM تنها با یکدیگر مقایسه شده‌اند تا از این طریق فهم صحیحی از ویژگی‌های روش‌های مختلف در مقایسه با یکدیگر حاصل گردد. نتایج حاصل از این رویکردها به تصمیم‌گیرنده کمک می‌کند تا در انتخاب و استفاده از یک روش بتواند دقت لازم را اعمال نماید.

عمده فعالیت‌های انجام شده در این دسته را می‌توان در سه رویکرد طبقه‌بندی نمود: مقايسه از طريق تحليل نظرات كاربران، مقايسه از طريق مدل‌هاي رياضي، و مقايسه از طريق تحليل ساختار و مراحل روش‌ها.

2-2-1مقايسه از طريق تحليل نظرات كاربران

در اين رويكرد ابتدا روش‌هاي تصميم‌گيري موردنظر به مجموعه‌اي از كاربران آموزش داده شده و سپس مسائلي از نوع واقعي طرح مي‌گردد تا كاربران اين روش‌ها را در این مسائل مورد استفاده قرار دهند. در نهايت نظرات كاربران بر اساس شاخص‌هايي جمع‌آوري شده و تحليل مي‌گردد.

عموماً شاخص‌هايي كه در اين رويكرد مورد استفاده قرار مي‌گيرد، کیفی می‌باشند و عبارتند از: سادگي استفاده، قابليت اعتماد، كيفيت نتایج، قابليت فهم و …

هابز و همکاران[[iv]] روش‌های برنامه‌ریزی آرمانی[2]،[3] ELECTRE-I، توابع ارزش جمعی[4] و توابع مطلوبیت ضربی[5] را به همراه سه روش مختلف وزن‌دهی به منظور شناسایی میزان مناسب بودن و سادگی استفاده، اعتبار نتایج و تفاوت‌های نتایج مورد بررسی قرار داده‌اند. مسئله مورد بررسی در خصوص برنامه‌ریزی منابع آبی بوده است و لذا کاربران از مهندسان متخصص در حوزه منابع آبی انتخاب گردیده‌اند. کُرنر و بوچانان[[v]] روش‌هایNAIVE ،SMART[6] و Zionts-Wallenius را با هدف تعيين توانايي هر روش در دستيابي صحيح به رجحان تصميم‌گيرنده مورد مقایسه قرار داده‌اند. آن‌ها از سه معیار اطمينان روش، آساني استفاده، و آساني فهم بهره برده‌اند و کاربران نیز 84 نفر از دانشجويان بوده‌اند. چو و همکاران[[vi]]  نیز سه روش SAW[7]،  TOPSIS[8]و VIKOR را در چارچوب مسائل تصميم‌گيري گروهی مقایسه نموده و برای این مقایسه از 16 معیار استفاده کرده‌اند. اَخوی و هایِس[[vii]] دو روش AHP[9] و  MRO[10]را به منظور ارائه بینشی به طراحان نرم افزار برای نحوه انتخاب روش تصمیم گیری مورد مقایسه قرار داده اند. برای این مقایسه آن ها از 15 دانشجو و استاد کمک گرفته اند. هابز[[viii]] آزمایش‌هایی را جهت مقایسه برخی روش‌های تصمیم‌گیری از طریق تحلیل نظرات کاربران در خصوص چهار معیار مناسب بودن روش برای مسئله، آسانی استفاده، اعتبار، و حساسیت نتایج انجام داده است.

[1] – Decision Maker

[2] – goal programming

[3] – ELimination and Choice expressing REality

[4] – additive value functions

[5] – multiplicative utility functions

[6] – Simple Multi-Attribute Rating Technique

[7] – Simple Additive Weighting

[8] – Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution

[9] – Analytical Hierarchy Process

[10] – Multi-criteria Rank Ordering

[2] – International Society on Multiple Criteria Decision Making

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122