پايان نامه عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- مقدمه: کليات(پژوهش) 1
1-1- تبين موضوع: 1
1-2- ضرورت انجام تحقيق: 1
1-3- سؤال های اصلی تحقيق: 2
1-4- پيشينه تحقيق: 2
1-5- فرضيه ها: 3
1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقيق: 3
1-7- روش تحقيق: 3
1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح: 3
1-9- سير بحث: 4
1-10- واژگان پژوهش: 4
2- فصل اول: تعريف عدالت مهدوی 5
2-1- مفهوم عدالت 5
2-1-1- واژه شناسی 5
2-1-1-1- عدل در لغت 6
2-1-1-2- مفهوم قسط در لغت 10
2-1-1-3- فرق بين عدل و قسط 12
2-1-1-4- مفهوم ظلم 14
2-1-2- عدالت در اصطلاح 15
2-1-2-1- عدل در انديشه غرب 16
2-1-2-2- عدالت در اصطلاح فرقه هاي اسلامي 16
2-2- مهدويت  19
2-2-1- امام مهدي  20
2-2-2- سيرت مهدوي 21
2-2-3- مهدي در آينه غدير 22
2-2-4- امام عادل مهربان 22
2-3- عدالت مهدوي 24
2-3-1- تعريف عدالت مهدوی 24
2-3-2- عدالت مهدوی در آينه روايات 25
2-3-2-1- عدالت و حضرت مهدی  26
2-3-2-2- قيام کننده به عدالت 27
2-3-3- ضرورت عدالت مهدوی 28
2-3-4- راه روشن اجراي عدالت 28
2-3-5- وظيفه عدالت طلبان و طلوع خورشيد عدالت 29
3- فصل دوم: ابعاد عدالت مهدوی 31
3-1- عدالت فردي مهدوی 34
3-1-1- تعريف عدالت فردي مهدوي  34
3-1-2- عرصه تجلی عدالت فردی 36
3-1-2-1- رابطه انسان با خود 36
3-1-2-2- رابطه انسان با ديگران 36
3-1-2-3- رابطه انسان با خدا 37
3-1-3- فرق عدالت اجتماعي با عدالت فردي 37
3-1-4- ضرورت عدالت فردي مهدوي  38
3-1-5- ريشه يابي ظلم در نهاد انسان 40
3-1-6- عوامل زمينه ساز عدالت فردی مهدوی 41
3-2- عدالت اجتماعي مهدوی 43
3-2-1- تعريف عدالت اجتماعي 44
3-2-2- عدالت اجتماعي در بينش مارکسيستي 45
3-2-3- عدالت اجتماعي در بينش ليبرالي 46
3-2-4- ضرورت عدالت اجتماعي مهدوي  46
3-2-5- مکاتب مدعي عدالت 49
3-2-6- زمينه هاي تحقق عدالت اجتماعي 50
3-3- عدالت فرهنگي مهدوی 52
3-3-1- تعريف عدالت فرهنگي 52
3-3-2- ضرورت عدالت فرهنگي 54
3-3-2-1- و ضعيت فرهنگي جهان امروز 54
3-3-2-2- نگاه آيات و روايات به وضعيت زمان قبل از ظهور 56
3-3-3- عدالت فرهنگي مهدوي 59
3-4- عدالت سياسي مهدوی 60
3-4-1- تعريف عدالت سياسي مهدوي 62
3-4-1-1- مفهوم سياست 62
3-4-1-2- عدالت سياسي 64
3-4-1-3- عدالت سياسي مهدوي 65
3-4-2- ضرورت عدالت سياسي مهدوي 66
3-4-2-1- اثبات ضرورت بر اساس شرطيت عدالت 66
3-4-2-2- اثبات ضرورت بر اساس غايت 67
3-5- عدالت اقتصادي مهدوی 68
3-5-1- تعريف عدالت اقتصادي مهدوي 68
3-5-2- ضرورت عدالت اقتصادي مهدوي 70
3-5-3- عوامل زمينه ساز عدالت اقتصادي 70
3-5-3-1- رفع فقر 71
3-5-3-2- تساوی در توزيع ثروت 72
3-5-3-3- مديريت بهينه ايجاد ثروت 73
4- فصل سوم: شاخص های عدالت مهدوی 75
4-1-1- غنای نفوس 79
4-1-2- ثبات ايمان 80
4-1-3- تکامل عقول 80
4-1-4- تعادل و توازن 81
4-1-4-1- راست گويی 82
4-1-4-2- رفع بخل 82
4-1-4-3- غلبه بر طبيعت سوء 83
4-1-4-4- زدوده شدن کينه ها 84
4-2- شاخص هاي عدالت اجتماعي مهدوی 85
4-2-1- رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي 85
4-2-2- رضايت عمومي 87
4-2-3- شمول و فراگيری عدالت اجتماعي 88
4-2-4- رعايت حق تقدم 89
4-3- شاخص هاي عدالت فرهنگي مهدوی 90
4-3-1- احيا قرآن 90
4-3-2- پيشرفت علم و نفي انحصار آن 93
4-3-3- برابري در آموزش 95
4-3-4- تحول در علوم اسلامي 95
4-3-5- افزايش پيروان حق و بازگشت به سنت هاي حسنة انساني 97
4-3-6- اتحاد و همبستگی قلوب 98
4-3-7- رواج فضائل اخلاقي 100
4-3-8- محيط تربيتي عادلانه 101
4-3-9- برچيده شدن بدعت ها 102
4-3-10- تحول و دگرگوني اوضاع و احوال حاکم بر جامعه 104
4-4- شاخص هاي عدالت سياسي مهدوی 105
4-4-1- حکومت واحد جهاني 105
4-4-2- رفع طاغوت ها و حاکميت توحيد 108
4-4-3- استقرار امنيت 109
4-4-3-1- امنيتی فراگير 109
4-4-3-2- قضاوت عادلانه 111
4-5- شاخص هاي عدالت اقتصادي مهدوی 117
4-5-1- شمول و فراگيری بهرمندی ها 117
4-5-2- بي نيازي عمومی 118
4-5-3- بخشش اموال از سوی امام  118
4-5-4- اداي دين مومنين 119
4-5-5- اعتدال در مصرف 120
4-5-6- پيشرفت عظيم اقتصادي 121
فهرست منابع 124

فهرست منابع

الف: کتب:

قرآن کريم

نهج البلاغه، نسخه صبحی صالح، قم : دارالهجره، بی تا.

آشوري، داريوش. دانش نامه سياسي. تهران: مرواريد، (1379ش).

آشوري، محمد. حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، (1383ش).

آمُدي، عبد الواحد بن محمد تميمي. غُرر الحِكم و دُرر الكَلِم. قم: دفتر تبليغات حوزه علميه، چاپ اول، (1366 ش).

ابن سينا، بوعلی. الاشارات و التنبيهات. ج4، تهران: دفتر نشر کتاب، (1362).

_________ الشفاء و الإلهيات. مصحح: الاب قنواتي و سعيد زايد، قاهره: (1964م).

_________ ترجمه رساله اضحويه. مترجم: نامعلوم، مصحح و معلق: حسين خديوجم، تهران: اطلاعات، چاپ دوم، (1364ش).

ابن خلدون، ابوزيد عبدالرحمن بن محمد. مقدمه ابن خلدون. ج1، مترجم: محمد پروين گنابادي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، (1366ش).

__________ تاريخ ابن خلدون. بيروت: دار احياء التراث العربی، چاپ چهارم، بی تا.

ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله. الاستيعاب. محقق: علي محمد البجاوي بيروت: دارالجيل، چاپ اول، (1412ه ق).

ابن عربی، محی الدين. الفتوحات المکيه. بيروت: دارصادر، بی تا.

ابن عساکر، علی بن حسن بن هبة الله شافعی. تاريخ مدينه دمشق. ج 49، محقق: علی شيری، بيروت: دارالفکر، (1415 ق).

ابن طاووس، علی بن موسی بن جعفر. التشرف بالمنن في التعريف بالفتن المعروف بالملاحم و الفتن. اصفهان: موسسة صاحب الامر عجل الله فرجه، چ اول، (1416ه ق).

____________________________ جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع. قم: رضي، (عکس برداري از نسخه 1330 ه ق).

____________________________ الاقبال بالاعمال الحسنه، تهران: دارالکتب الاسلاميه، چ دوم، (1367ش).

اربلی، علی بن عيسی. کشف الغمة فی معرفة الائمه عليهم السلام. تبريز: مکتبة بنی هاشم، (1381 ه ق).

احمد بن حنبل، ابوعبدالله. مسند احمد. ج4، بيروت: دارصادر، بی تا.

اخوان کاظمي، بهرام. عدالت در نظام سياسي اسلام. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، (1381ش).

اصفهاني، راغب. مفردات ألفاظ القرآن. محقق: صفوان عدنان داوودی، قم: طليعه النور ، چاپ چهارم، (1429ه ق).

_______________________ ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن. مترجم: رضا ستوده، تهران: فراهاني، چاپ اول، (1360 ش).

امام خميني، روح الله، صحيفه نور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،(1369ش).

انوري، حسن. فرهنگ بزرگ سخن. تهران، سخن، چاپ هفتم، (1390ش).

انيس، ابراهيم؛ منتصر، عبدالحليم؛ صوالحی، عطيه و خلف الله احمد، محمد. المعجم الوسيط. استانبول: دارالدعوت، (1989م).

بحراني، سيد هاشم. البرهان في تفسير القرآن. تهران: بنياد بعثت، چاپ اول، (1416ه ق).

بستی، محمد ابوحاتم، (ابن حبان). صحيح ابن حبان. محقق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: موسسة الرسالة، چ دوم، (1414ه ق).

پانوف، ميشل؛ پرون، ميشل. فرهنگ مردم شناسي. مترجم: علي‏اصغر عسكري خانقاه، تهران: انتشارات ويس، چاپ اول، (1368ش).

پيلجر جان. به من دروغ نگو! گزارش هايي تاريخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر، مترجم: مهرداد شهابي و مير محمود نبوي، تهران: کتاب آمه، چاپ اول، (1390ش).

ثقفي، ابراهيم محمد. الغارات. محقق: سيد جلال الدين الحسيني الارموي المحدث، بهمن، بی تا.

جزری، ابن الأثير. اسد الغابه. بيروت: دارالکتاب العربي، بی تا.

جلال الدين محمد بلخی، مولانا (مولوی). مثنوي معنوي. بر اساس نسخه نيکلسون، تهران: کاروان، چاپ دوم، (1386ش)، دفتر ششم.

جوادی آملی، عبدالله. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت. قم: اسراء، چاپ پنجم، (1384ش).

حاکم نيسابوري، ابوعبدالله. المستدرک. محقق: يوسف عبدالرحمن المرعشي، سی دی مکتبة اهل بيت عليهم السلام، مرکز فقهی آيةالله گلپايگانی؛ مرکز المصطفی للدراسات الاسلامية آيةالله سيستانی، (1384ش).

حسيني استرآبادي، شرف الدين علي. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. قم: انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، ( 1409ه ق).

 

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول، (1368ش).

ذهبي، محمد بن احمد. ميزان الاعتدال. محقق: علي محمد البجاوي، بيروت: دارالمعرفة، بی تا.

روح‏الاميني، محمود. زمينه فرهنگ شناسي، پويايي و پذيرش. تهران: انتشارات عطار، چاپ سوم، (1372ش).

روسك، جوزف و رولندوارن. مقدمه جامعه‏شناسي. مترجم: بهروز نبوي و احمد كريمي، تهران: انتشارات كتابخانه فروردين، چاپ سوم، (1369ش).

سجستانی، ابن الاشعث. سنن أبی داود. محقق: سعيد محمد اللحام، بيروت: دارالفکر، چاپ اول، (1410ه ق).

سليماني، ناهيد؛ پورعزت، علي اصغر؛ رکني لموکي، محمد تقي و… کتاب ششمين گفتمان مهدويت: سخنراني و مقاله هاي گفتمان موسسه فرهنگي انتظارموعود نور. قم: بوستان کتاب، (1386ش).

سيوطی، جلال الدين. الجامع الصغير. بيروت: دارالفکر، چاپ اول، (1401 ه ق).

_____________ الدر المنثور. بيروت: دارالمعرفة، بی تا.

سهروردی، شهاب الدين (شيخ اشراق). مجموعه مصنفات شيخ اشراق. مصحح و مقدمه : هانري کربن، سيد حسين نصر، نجقلي حبيبي، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ دوم، (1375ش).

شفيعي سروستاني، ابراهيم. معرفت امام عصر u و تکليف منتظران. تهران: موعود عصر u، چاپ

سوم،  (1387ش).

شعيري، تاج الدين. جامع الاخبار. قم: رضي، چاپ دوم، (1363 ش).

شوشتری، قاضی نورالله. احقاق الحق و ازهاق الباطل. سی دی مکتبة اهلبيت عليهم السلام، مرکز فقهی آيةالله گلپايگانی؛ مرکز المصطفی للدراسات الاسلامية آيةالله سيستانی، (1384ش).

شهرزوري، شمس الدين. نزهة الارواح و روضة الافراح (تاريخ الحكماء). مترجم: مقصود علي تبريزي، به اهتمام محمد تقي دانش پژوه و محمد سودر مولايي، تهران: علمي – فرهنگي، چاپ اول، (1365ش).

صافي گلپايگاني، لطف الله. امامت و مهديت. قم: انتشارات حضرت معصومه سلام الله عليها، چاپ دوم، (1380ش).

صالحي اميري، رضا؛ محمدي، سعيد. ديپلماسي فرهنگي. تهران: ققنوس، چاپ اول، (1389ش).

صدر، رضا. راه مهدي u. قم: دفتر تبليغات حوزه علميه،(1378ش).

صدر، محمد باقر. اقتصادنا. قم: دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان، (1375ش).

__________ المدرسة الاسلامية. تهران: مکتبة اعتماد الکاظمي، (1401 ق).

صدوق، محمد بن علی بن حسين بن بابويه. کمال الدين و تمام النعمة. قم: دارالکتب الاسلامية، چ دوم، (1395ه ق).

طباطبايي، علامه محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن. ج1، قم: ذوي القربي، چاپ اول، (1430ه).

__________________ الميزان في تفسير القرآن. ج12، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين، چاپ پنجم، (1417ه ق).

طبراني، سليمان بن احمد. المعجم الکبير. محقق: حمدي عبدالمجيد السلفي، القاهره: مکتبة ابن تيمية، داراحياء التراث العربي، بی تا.

________________ المعجم الاوسط. تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، دارالحرمين، (1415ه ق).

طبرسی، احمد بن علی. الاحتجاج. مشهد مقدس: نشر مرتضی، (1403 ه.ق).

طبرسی، امين الاسلام فضل بن حسن. إعلام الوري بأعلام الهدی. قم: دارالکتب الاسلاميه، چاپ سوم، بی تا.

طبري، عماد الدين. بشارت المصطفي لشيعة المرتضي. نجف اشرف: کتابخانه حيدريه، چاپ دوم، (1383ه ق).

طبری، محمد بن جرير. دلائل الامامة. قم : دارالذخائر للمطبوعات، چاپ حاضر از نسخه انتشارات كتابخانه حيدريه نجف اشرف مربوط به سال 1383 هجری، عكس برداری شده است.

طوسي، خواجه نصيرالدين. اخلاق ناصري. مترجم: مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران: خوارزمي، چاپ پنجم، (1373ش).

_________________ اساس الاقتباس. مصحح: مدرس رضوي، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، (1361ش).

طوسي، خواجه نظام الملک. سياستنامه. ج 2، مصحح: عباس اقبال، تهران: اساطير، (1369ش).

طوسي، محمد بن حسن. التبيان في تفسير القرآن. مقدمه: آقا بزرگ تهرانی، محقق: احمد قيصر عاملی، بيروت: دارالاحيا التراث العربی، بی تا.

_______________ کتاب الغيبه للحجة. قم: موسسه معارف اسلامي، چ اول، (1411ه ق).

_______________ مصباح المتهجد. با مقدمه علی اصغر مرواريد، بيروت: موسسه فقه الشيعه، چ اول، (1411ه ق).

طهراني، ميرزا ابوالفضل. شفاء الصدور. محقق: صادق حسن زاده، قم: آل علي u، چ اول، (1390ش).

عاملي کفعمي، ابراهيم بن علي. البلد الامين و الدرع الحصين. چاپ سنگي.

__________________ مصباح الکفعمی. قم: رضی(زاهدی)، چ دوم، (1405ه ق).

قطب الدين راوندي، سعيد بن عبدالله بن حسين بن هبة الله بن حسن. الخرائج و الجرائح. قم: موسسه امام مهدي u، چاپ اول، (1409ه ق).

عنايت، حميد. انديشه سياسي در اسلام معاصر. مترجم: بهاالدين خرمشاهي، تهران: خوارزمی، چ چهارم، (1380).

غفاري، محمد خالد. فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ اول، (1380ش).

فارابي، ابونصر. انديشه هاي اهل مدينه فاضله. مترجم: سيد جعفر سجادي، تهران: طهوري، چ دوم، (1361ش).

_________ فصول المدني. تحقيق: م د فلوپ، کمپريج، (1961م).

فاستر، مايکل. خداوندان انديشه سياسي. ج1، مترجم: جواد شيخ الاسلامی، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چ پنجم، (1388ش).

فتّال نيشابوری، محمد بن حسن. روضة الواعظين و بصيرة المتعظين. قم: رضی، بی تا.

فروند، ژولين. سياست چيست؟ مترجم: عبدالوهاب احمدي، تهران:نشر آگه، (۱۳۸۴ش).

فلسفي، محمد تقي. حکومت جهاني امام عصر u بی تا.

فياض، محمد سعيد. درآمدي بر تهاجم فرهنگي غرب (مرکز مطالعات اسلامي). تهران: معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،(1372ش).

فيض الاسلامي، سيد علينقي. ترجمه و شرح نهج البلاغه. تهران: بي تا، (1351ه.ش).

فيض کاشاني، ملا محسن بن مرتضی. الوافي. محقق: سيد ضياءالدين علامه، اصفهان: کتابخانه اميرالمومنين u، چ اول، (1406ه).

_________________________ نوادر الاخبار فی ما يتعلق باصول الدين. تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، (1371ش).

قزوينی، محمد کاظم. امام مهدی u از ولادت تا ظهور. محقق و مترجم: علی کرمی، سيد محمد حسينی، قم: الهادی، چ دوم، (1378ش).

قمی، عباس. مفاتيح الجنان. قم: آيين دانش، چ چهارم، (1387ش).

قمي، علي بن ابراهيم. تفسير القمي. محقق: سيد طيب موسوي جزائري، قم: دارالکتاب، چ چهارم، (1367ش).

قمي مشهدي، محمد بن محمدرضا. تفسير کنزالدقائق و بحر الغرائب. محقق: حسين درگاهي، تهران: وزارت ارشاد اسلامي، چ اول، (1368ش).

قندوزی، سليمان بن ابراهيم. ينابيع المودة لذوی القربی. محقق: سيد علی جمال أشرف الحسينی، قم: دارالاسوة للطباعة و النشر، چ اول، (1416ه ق).

کاتوزيان، امير ناصر. فلسفه حقوق. تهران: بهنشر، چ دوم، (1365ش).

کاشاني، کمال الدين عبدالرزاق. مجموعه رسائل و مصنفات کاشاني. مصحح و معلق: مجيد هادي زاده، تهران: ميراث مکتوب، چ دوم، (1380ش).

کراجکي، شيخ ابوالفتح. معدن الجواهر. تهران: کتابخانه مرتضويه، چ دوم، (1394ه ق).

کلينی، محمد بن يعقوب. الکافی. تهران: دارالکتب الاسلاميه، چ چهارم، (1365ش).

کوفی، ابن ابی شيبة. المصنف. مصحح: سعيد اللحام، بيروت: دارالفکر، چ اول، (1409ه ق).

مجتهد سيستانی، مرتضی. دولت کريمه امام زمان u. قم: الماس، چ اول، (1427 ه ق).

_______________ صحيفه مهديه. مترجم: محمد حسين رحيميان قم: الماس، چ هشتم، (1384ش).

متقی هندی، علاءالدين علی. کنزالعمال. ج1، مصحح: الشيخ بکری حيانی، الشيخ الصفوة السقا، بيروت: الرساله، (1409 ه ق).

مجلسی، محمد باقر. بحارالانوار. ج 51، 52، 53 و… بيروت: موسسه الوفاء،(1404ق).

مسعود، جبران. فرهنگ الفبايي الرائد. مترجم: رضا انزابي نژاد، مشهد: آستان قدس، چ اول، (1373ش).

مسعودي، ابوالحسن. ترجمه اثبات الوصية لامام علي بن ابي طالب u. مترجم: محمد جواد نجفي، تهران: اسلاميه، چ دوم، (1362ش).

مصباح يزدي، محمد تقي. آموزش عقايد. تهران: نشر بين الملل، چ دوم (1377ش).

_______________ ﭘﺮﺳﺶ ها و ﭘﺎﺳﺦ ها (1-5)، قم: ﻣﺸﮑﺎت، بی تا.

مصطفوي، حسن. التحقيق في الکلمات القران الکريم. تهران: مرکز نشر آثار العلامه المصطفوي، چ اول، (1385ش).

مطهري، مرتضي. مجموعه آثار. تهران: صدرا، چ پنجم، (1382ش).

معين، حسن. فرهنگ فارسي معين. تهران: سرايش، چ11، (1387ش).

مکارم شيرازی، ناصر. شيعه پاسخ می گويد. قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب u، چ هفتم، (1386ش).

موسوي اصفهاني، محمد تقي. مکيال المکارم. مترجم: سيد مهدي حائري قزويني، تهران: بدر، چ پنجم، (1379ش).

موسوي همداني، محمد باقر. ترجمه الميزان في تفسير القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ پنجم، (1374ش).

ميراحمدي، منصور. اسلام و دموکراسي مشورتي. تهران: نشر ني،(1384ش).

نباطي بياضي، علي بن يونس. الصراط المستقيم. نجف اشرف: کتابخانه حيدريه، چ اول، (1384 ه ق).

نراقی، ملامهدی بن ابی ذر. جامع السعادات. محقق: کريم فيضی، قم: قائم آل محمد 1، (1388ش).

________________ علم اخلاق اسلامی ترجمه کتاب جامع السعادات. مترجم: جلال الدين مجتبوی، تهران: حکمت، (1377ش)، ج1.

نعماني، محمد بن ابراهيم. غيبت نعمانی. مترجم: احمد فهري زنجاني، تهران: دارالکتاب الاسلاميه، (1362ش).

_______________ الغيبةللنعماني. تهران: مکتبة الصدوق، (1397 ه ق).

نوری، ميرزا حسين (محدث نوری). نجم الثاقب. قم: مسجد مقدس جمکران، چ دوم، (1377ش).

_____________________ مستدرک الوسائل. قم: موسسه آل البيت لاحياء التراث، چ اول، (1408 ه ق).

نيك بين، نصراللَّه. اسلام از ديدگاه دانشمندان غرب. دورود : سيمان وفارسيت، بی‌تا.

نيلی نجفی، علی بن عبدالکريم. منتخب الانوار المضيئه. قم: خيام، (1401 ه ق).

هيثمي، علي ابن ابي بکر. مجمع الزوائد و منبع الفوائد. محقق: احمد بن علي ابن حجر عسقلاني؛ عبدالرحيم بن الحسين حافظ عراقي، بيروت: دارالکتب العلميه،(1408ه ق).

ب: مقالات:

اخوان کاظمي، بهرام. «عدالت مهدوي و امنيت.» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، ش 13، پاييز 83 ، ص136.

اسلاميه، حميدرضا. «سطح، ابعاد و گستره عدالت در حكومت مهدوي.» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، ش 15، بهار 84 : ص98.

حائری، محمد مهدی. «آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی.» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، ش 14، زمستان 83 ، صص 221 – 222.

حکيم، سيد منذر. «چهره عدل مهدوي در ادعيه و زيارات.» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، ش14، زمستان 83 ، صص 255 -256.

حيدري نيک، مجيد. «عدالت قرآن مهدويت.» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، ش14، زمستان 83 ، صص69-70.

سروش، عبدالکريم. «دانش و دادگري.» کيان، ش22(1373): صص10 – 11.

سعدي، حسين علي. «پاسخ گويي، رمز جکومت عدل مهدوي.» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، ش14، زمستان 83 ، ص239.

صادقي، هادي. «اقتراحات.» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، ش14، زمستان 83 ، ص97.

صدرا، علي رضا. «اقتراح (عدالت سياسي مهدوي).» فصلنامه علمی- تخصصی انتظار موعود، 13، پاييز 83 ، ص75.

چکيده:

آينده جهان از نظر مکتب های مختلف مادی که رشد سلاح های هسته ای و اتمی را می بينند، جز ويرانه ای نيست، اما مسلمانان معتقدند طبق تحقق وعده های الهی، طرح خاصی برای پايان تاريخ رقم خواهد خورد. مسلمانان بر اساس تعاليم دين اسلام بر اين اعتقاد که در پايان تاريخ، در حالی که جهان پر از ظلم و ستم شده است، مهدی موعود u ظهور می نمايد و جهان را سرشار از عدل و قسط می کند. اين عدالت از نظر دامنه، گستره و ژرفا بی همتاست. در اين تحقيق سعی شده براساس تبيين روايات ضمن تعريف عدالت مهدوی، به ابعاد و زوايای آن پرداخته شود. و در ادامه برای درک ابعاد و زوايای مختلف عدالت مهدوی به رواياتی که به توصيف شاخص ها و ويژگی های اين قيام منحصر بفرد پرداخته اند، توجه شود. طبق دورنمايی که از آيات و روايات به دست آمده، می توان ابعاد عدالت مهدوی را به فردی و اجتماعی تقسيم کرد و بُعد اجتماعی آن را به ابعاد فرهنگی، سياسی و اقتصادی قسمت نمود، و شاخص هايی از روايات همچون فراگير بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي را برای فهم بهتر آنها استخراج کرد.

کلمات کليدی: (عدالت، مهدويت، عدالت مهدوی، ابعاد عدالت مهدوی، شاخص های عدالت مهدوی)

1-مقدمه: کليات(پژوهش)

1-1- تبين موضوع:

عدالت مهدوی از جمله مسائلی است که مسلمانان در مورد آن اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و گستره و شاخص ها آن اجمالی است که احتياج به تبيين و بررسی دارد. مسئله عدالت مهدوی نقش مهم و سازنده ای در تبيين برنامه اسلام از آينده جهان ايفا می کند و بسياری از مسائل پس از ظهور مانند: وضعيت افراد در دوران ظهور، برنامه های فرهنگی، سياسی و اقتصادی حضرت مهدوی u در دوران ظهور به شناخت آن بستگی دارد.

در متون حديث اسلامی روايات متعددی که دلالت بر مهدويت کند بسيار است از جمله رواياتی که در آشکار ساختن مفهوم عدالت مهدوی، ابعاد و شاخص های آن است. اما با وجود اين روايات متعدد و مستند، عده ای با اغراض گوناگون با انديشه ای منجی گرايی شيعه مخالفت کرده و شايعه های بی اساسی را ترويج می کنند.

روايات بيان کننده عدالت مهدوی به چند گروه تقسيم می شوند: بعضی خبر از تحقق عدالت در دوران ظهور توسط حضرت مهدی u می دهند، بعضی به گستره آن می پردازند و برخی ديگر با بيان ويژگی و شاخص هاي آن،  اجرا شدن عدالت را در بعد خاصی گوشزد می کنند.

اين نوشتار ضمن مطرح کردن عدالت مهدوی از ديدگاه روايات به بررسی ابعاد و بيان شاخص های آن نيز می پردازد.

1-2- ضرورت انجام تحقيق:

با وجود بشارت های متعدد قرآن کريم مبنی بر به وقوع پيوستن حتمی و قطعی موضوع مهدويت و تاکيد و سفارشهای متعدد پيشوايان معصوم مبنی بر به حقيقت پيوستن عدالت مهدوی و همچنين وجود رواياتی که به زوايا و بيان شاخص های آن می پردازد، هر از چند گاهی دشمنان اسلام با اغراض شيطانی خود شبهات متعددی را در مورد آن مطرح می کنند که در صورت نپرداختن به آن ها می توانند آسيب هايی را به دنبال داشته باشند.

همچنين يکی از مهم ترين مشکلات بشر امروزی با توجه به همه پيشرفت های صنعتی و علمی آن يأس و نااميدی نسبت به آينده خود و جهان است. که با بيان آينده روشن جهان می توان از صدمه های جدی آن پيشگيری کرد و عدالت مهدوی را می توان به عنوان بهترين برنامه آينده جهان مطرح کرد که تبيين درست آن سبب زنده شدن اميد در دل ها می شود.

از اين رو تحقيق در مورد مفهوم، ابعاد و شاخص های عدالت مهدوی جهت پاسخ گويی به شبهات و زنده کردن اميد در دلها ضروری به نظر می رسد.

1-3- سؤال های اصلی تحقيق:

مفهوم عدالت مهدوی از ديدگاه روايات چيست؟ ابعاد و زوايای آن کدامند؟ از ديدگاه روايات عدالت مهدوی دارای چه ويژگی ها و شاخص هايی می باشد؟

1-4- پيشينه تحقيق:

مهدويت يکی از مهم ترين موضوعات اسلامی می باشد که از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و طبيعتاً  پژوهش های زيادی با ابعاد گوناگون پيرامون آن صورت گرفته است.

در مورد عدالت مهدوی نيز که يکی از مهم ترين موضوعات مهدويت است، تحقيقاتی انجام شده که پيشينه آن با توجه به بررسی انجام شده، شامل موارد زير می باشد:

در بخش کتاب های متقدم: «علل الشرائع» اثر شيخ صدوق (باب العلة التی من أجلها سمی القائم u قائماً)، «کشف الغمه فی معرفة الائمة» اثر علی بن عيسی اربلی (باب ذکر علامات قيام القائم u و مدت ملکه و باب فی ذکر المهدی u و فی ذکر صفت المهدی u)، «دلائل الإمامة» اثر محمد بن جرير طبری (باب معرفة وجوب القائم u و انه لابد أن يکون)، «بحارالانوار»، اثر علامه مجلسی (باب الآيات المؤله بقيام القائم u و باب يوم خروجه و ما يدل عليه و ما يحدث عنده و کيفيته و مدت ملکه)، «غيبت نعمانی» اثر محمد بن ابراهيم نعمانی.

و در بخش کتاب های متأخر: «امامت و مهديت» اثر آية الله لطف الله صافی گلپايگانی، «عصر زندگی و چگونگی آينده انسان و جهان و پژوهشی در انقلاب جهانی مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشريف)» اثر محمد حکيمی، «سيمای آفتاب» اثر حبيب الله طاهری، «معرفت امام عصر u و تکليف منتظران» اثر ابراهيم  شفيعی سروستانی، «حکومت جهانی امام عصر u» اثر محمد تقی فلسفی، «دولت کريمه امام زمان u» اثر مرتضی مجتهد سيستانی، «امام مهدی از ولادت تا ظهور» اثر سيد محمد کاظم قزوينی.

در بخش مقالات: «عدالت، قرآن، مهدويت» نوشته مجيد حيدری نيک، «عدالت مهدوی تداوم رسالت انبيا» نوشته نجف لک زايی، «آثار فردی و اجتماعی عدالت مهدوی» نوشته محمد مهدی حائری، «عدالت مهدوی و امنيت» نوشته بهرام اخوان کاظمی، «پاسخ گويی رمز حکومت عدل مهدوی» نوشته حسين علی سعدی، «عدالت مهدوی و رابطه آن با قدرت سياسی و مشروعيت» نوشته محمد اسماعيل خدادی، «سطح، ابعاد و گستره عدالت در حکومت مهدی» نوشته حميدرضا اسلاميه.

آثار ياد شده که در اين تحقيق از آن ها بهره های فراوانی برده ام، هيچ کدام به طور منسجم و مفصل به تمام ابعاد عدالت مهدوی و شاخص های آنها نپرداخته اند.

1-5- فرضيه ها:

1- مفهوم عدالت مهدوی طبق روايات تعريف و تبيين می شود.

2- با نگاه به روايات ابعاد، زوايا و گستره عدالت مهدوی تعيين می شود.

3- شاخص های عدالت مهدوی با نگاه به روايات هويدا می شود.

1-6- هدف و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقيق:

هدف از اين تحقيق تبيين و توصيف مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از ديدگاه روايات است. همچنين انتظار می رود با انجام اين تحقيق به شبهات و سوالات مطرح شده پيرامون عدالت مهدوی و گستره آن پاسخ داده شود و اين آموزه الهی و بسيار مهم به عنوان برنامه آينده روشن جهان مطرح شود.

1-7- روش تحقيق:

با توجه به موضوع تحقيق که تبيين مفهوم، ابعاد، شاخص های عدالت مهدوی از ديدگاه روايات است. روش تحقيق کتابخانه ای است و به صورت توصيفی به جمع آوری رواياتی که در مورد زوايای و شاخص های آن بوده پرداخته شده است. و به تحليل نظريات مطرح شده پيرامون آن توجه شده است.

1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح:

با توجه به اين که در مورد عدالت مهدوی تحقيق مبسوط و جامعی انجام نشده است، از اين رو تحقيق و بررسی ابعاد و شاخص های آن، جديد به نظر می رسد.

1-9- سير بحث:

در اين تحقيق ابتدا سعی شده مفهوم واژگان عدالت، قسط، ظلم، مهدويت و عدالت مهدوی وکاوی شده و تعريفی بر اساس روايات از عدالت مهدوی ارائه گردد. سپس به ابعاد عدالت مهدوی از نگاه روايات توجه شده و تبيين، تعريف، ضرورت، عوامل زمينه ساز آن و مسائلی از اين قبيل مطرح گشته است. در فصل ابعاد عدالت مهدوی ابتدا آن را به فردی و اجتماعی تقسيم کرده و ابعاد فرهنگی سياسی و اقتصادی زير مجموعه بُعد اجتماعی محسوب شده است و توضيحات هر بُعد ذيل آن مطرح شده است. در نهايت به بعضی از شاخص های آن با توجه به روايات از جمله فراگير بودن عدالت، تکامل عقول، حکومت واحد جهانی و رفع امتيازات و تبعيضات نژادي و طبقه اي اشاره شده است.

پس می توان گفت در اين بحث ابتدا بحث تعريف عدالت مهدوی مطرح شده بعد از آن به ابعادش پرداخته شده و در نهايت شاخص هايي از آن مطرح گرديده است.

1-10- واژگان پژوهش:

لازم به ذکر است که در عدالت مباحث فراوانی وجود دارد که با توجه به اينکه در عنوان پايان نامه «مفهوم عدالت» گنجانده شده است در فصل اول مفهوم عدالت و عدالت مهدوی توضيح داده می شود در اين جا نيز توضيح مختصری پيرامون واژگان عدالت، عدالت مهدوی و مهدويت داده می شود.

عدالت به معنای: هرچيزي را بجاي خود نهادن، يا هر کاري را به وجه شايسته، انجام دادن است.

مهدويت: در مذهب شيعه باور به ظهور حضرت حجت بن الحسن العسکری u در آخر الزمان که نامش محمد، کنيه اش ابوالقاسم و دارای دو غيبت صغری وکبری است را مهدويت می گويند. و به باور اهل سنت فرزندی از اولاد پيامبر در آخرالزمان زاده خواهد شد که جهان را سراسر عدل و داد خواهد کرد.عدالت مهدوی: عدالت منسوب به حضرت ولي عصر مهدي موعود u و به عبارت ديگر، عدالتي که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش برقرار خواهد کرد را عدالت مهدوي گويند.

 فصل اول: تعريف عدالت مهدوی

مقدمه

در اين فصل ابتدا با مفهوم عدل آشنا می شويم و در ضمن آن واژه های هم خانواده يا مربوط به آن را واکاوی می کنيم، سپس نگاهی به معانی اصطلاحی آن در منظر مکاتب مختلف و انديشمندان اين حوزه خواهيم داشت، ضمن معرفی اجمالی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشريف به بررسی عدالت مهدوی خواهيم پرداخت. در نهايت اين فصل شامل سه گفتار می شود.

گفتار اول: مفهوم عدالت،

گفتار دوم: مهدويت،

گفتار سوم: عدالت مهدوی.

2-1- مفهوم عدالت

مقدمه

در ضرورت بحث از لغت همين بس که اختلاف و معضلات علمي را در بعضي موارد به محکمه قول لغوي مي برند. و حکم لغوي است که فصل الخطاب اختلافات مي شود. و در بسياري از موارد بناي نظريات علمي بر قول لغوي استوار است. که اگر لغتي، اشتباه معنا شود، ممکن است چه بسا بناهاي علمي فرو بريزد. از اين رو بر ما که قصد بررسی مفهوم عدالت مهدوی از ديدگاه روايات را داريم لازم است که درباره لغت عدالت کنکاشي انجام دهيم. تا درکِ مفهوم آن از ديدگاه روايات آسان تر شود و ما را به مقصود و هدفمان نزديک تر نمايد.

2-1-1- واژه شناسی

در اين قسمت به مفهوم واژه عدل، قسط و ظلم که ارتباط نزديکی با موضوع بحث ما دارند می پردازيم.

2-1-1-1- عدل در لغت

کلمه عدل جزء کلماتي است که لغويين بسيار به آن پرداخته اند. و در کتابهاي خود براي آن معاني متعدد و بعضاً متضاد و متناقض بيان نموده اند. آيا اين تعدد در مفاهيم بخاطر تغيير و تغير معناي کلمه عدل در طول عصرهاي مختلف تاريخ است؟ و يا اينکه مفهوم آن ابهام دارد و اين ابهام موجب تکثر معنايي آن شده است؟

ولي واقع امر اينگونه نيست، اين اختلاف معنايي دلايلي دارد که در اين بحث به بررسي آن مي پردازيم و آنها را عنوان مي کنيم. بعنوان نمونه لغات فراواني داريم که معاني متضاد و متناقضي دارند و اين بر محققين اين باب پوشيده نيست، و يا اينکه دليل تفاوت معنايي، مصاديقي است که کلماتي همچون واژه عدل براي آنها به کار رفته است، و اين تعدد مصاديق موجب توهم اختلاف معنا گشته است.

در اينجا ابتدا به شمارش بعضي از معاني موجود در کتاب هاي لغت براي کلمه عدل مي پردازيم و سپس به بررسي تفاوت معنايي آن خواهيم پرداخت. در کتب لغت براي واژه عدل معاني همچون: داد،[1] انصاف،[2] انصراف،[3] برابري، برابرکردن،[4] بهروري از حقوق،[5] يکي از فضائل چهارگانه فلسفي،[6] دادگري،[7] موازنه،[8] قصد،[9] تقويم،[10] نظير،[11] مثل،[12] همتا،[13] همساني، همسان،[14] شاهد،[15] لنگه،[16] کيل، پيمانه،[17] ميانه روي،[18] مساوات،[19] قسط،[20] استقامت،[21] وسط،[22] إستواء، اقتصاد[23] و …[24] به کار رفته است. عدل به صيغه جمع، «يعني هما عدلٌ و هم عدلٌ نيز نيز به کار رفته است»،[25]عدول و اَعدال هم جز صيغه های جمع واژه عدل شمرده شده اند.[26] نقطه مقابل عدالت ظلم و جور است.[27] اسحاق بن حسين در ترجمه اخلاق نيکو ماخوس ارسطو از کلمه (لا عدل ) هم به جاي متضاد عدل استفاده کرده است.[28]

مفهوم اصلي و اولي واژه عدل عبارت است از :حد وسط بين افراط و تفريط است بگونه اي که نه زيادي و نه نقصاني داشته باشد، به مناسبت اين معناي اصلي و اولي کلمه عدالت بر معاني همچون: اقتصاد، مساوات، قسط، استواء و استقامت اطلاق مي شود. البته در جاي مناسبِ مفهوم مد نظر و با لحاظ قيدي که موجب روشنايي معنا و خروج آن از ابهام و اشتباه شود.[29] از اين توضيحات فهميده مي شود که اختلاف معنايي کلمه عدل جدي نيست و بازگشت اين معناهاي متفاوت به معناي واحدي است، که به حسب مصداق هاي متفاوت، معاني هم تغيير مي کند. البته اعتدال  را بطور کلي مي توان از همه اين معناها درک کرد.

إنصراف يکي از معاني واژه عدل است همانطور که قبلا در شمارش معاني کلمه عدل به اين معنا إشاره شد، اين معنا زماني از کلمه عدل استفاده مي شود که واژه عدل همراه با حرف جر (عن) در گفتاري به کار رود. هرگاه کلمه عدل با  حرف جر (عن) در کلامي بيايد واژه عدل به معني إعراض، انصراف و تمايل خواهد بود. در حقيقت اين خصوصيت حرف جر (عن) است که دلالت بر معناي إنصراف مي کند و چنين معنايي را بر کلمه عدل بار مي نمايد. همانطور که اگر واژه (رغب) با حرف جر (في) در جمله اي استفاده شود، از کلمه (رغب) معنايي فهميده مي شود، غير از معنايي که از اين واژه فهميده مي شود در حالی که با حرف جر (عن) در کلامي بيايد. هرگاه کلمه (رغب) با حرف جر (في) استعمال شود؛ «رغب فيه أي أحبه»، معناي دوست داشتن از آن فهميده مي شود. و هرگاه با حرف جر (عن) در جمله اي به کار آيد، «رغب عنه أي أعرض عنه» معناي إعراض کردن از دوستي کسي را خواهد داد، که منظور حصول رغبت در جهت مخالف دوستي است.[30] در نتيجه اصل معني واژه عدل تغيير نمي کند، بلکه واژه عدل بخاطر همراه شدن با کلماتي ديگر همچون حروف جر معناي نا همگوني را ارائه مي دهد. و اين امر مهم بر نکته شناسان روشن است.

البته عدل از آن دسته واژگاني است که معناي متقابل دارد،[31]  که هم دلالت بر استواء و همانندي دارد و هم اعواجاج و انحراف. [32] که اين هم نمي تواند موجب ابهام در معناي آن شود، چه اينکه از اين دسته کلمات در لغت بسيار است.

گاهي، رأي و فکر انسان متصف به عدالت مي شود[33] و اين اتصاف هنگامي است که رأيي مصون از انحراف، ضعف و حدّت باشد و همچنين مطابق با حق و صواب نيز باشد. اين چنين حکمي را حکم عادلانه مي گويند. گاهي هم عدالت، صفت نفساني انسان مي شود.[34] اگر کسي متصف به صفاتِ اخلاقي باشد که عاري از إفراط و تفريط است، مي توان او را عادل ناميد. مانند اينکه شخصي را بخاطر اينکه نه ترس در او راه دارد و نه اهل تهوّر است، شجاع مي ناميم. در حقيقت عدالت ترازوي است، براي شناخت صفات حميده. و کسي که صاحب صفات و کمالات حميده است را عادل مي گويند. گاهي اعمال انسان اعم از: گفتار[35]، وظائف فردي[36] و رفتار اجتماعي[37] متصف به عدالت مي شود. و گاهي مراد از عدالت جميع مواردي است که ذکر شد، مانند آيه شريفه: «فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى‏ أَنْ تَعْدِلُوا؛ پيروی هوای نفس نكنيد تا مبادا عدالت نگاه نداريد.»[38] يعني هواي نفس شما راهي پيدا نکند به رأي و حکم، إظهار صفت باطني، گفتار، رفتار و همچنين هر حرکت و سکون شما. تا بتوانيد عدالت را حفظ کنيد. و گاهي هم خدا را متصف به عدالت مي کنيم  که در اين هنگام عدل، اسمي از أسماء الحسني خواهد بود.

در پايان مي توان گفت: مفهومِ واژه عدل هيچگونه ابهامي ندارد. اختلاف مفهومي وتعدد معناي اين کلمه بخاطر دلايلي است که به اختصار آن را مي شمريم:

1- مفاهيمي همچون :(استواء،اقتصاد، استقامت،مساوات و…) مفهوم اصلي و کلي آنها همان عدم افراط وتفريط است بلکه حدوسط افراط و تفريط مناسب با مصداق خاص معني شده است.

2- واژه عدل به خاطر وجود حرف جر (عن) مفهوم إنصراف را پيدا کرده است و اين معني از حرف جر سر چشمه گرفته است.

عدل از آن دسته واژه گاني است که معناي متقابل دارد. و اين امري معمول در بين لغات و واژگان است.

مفهوم عدل گاهي درباره آراء و افکار بکار مي رود، گاهي صفت نفساني انسان است، گاهي گفتار و رفتار شخصي و اجتماعي متصف به عدالت مي شوند، وگاهي هم عدالت اسمي از اسماء الهي است. و در همه اين موارد عدل معناي خود را از دست نداده، ولي موافق با جايگاهي است که استفاده شده است و همچنين موافق با مصداق هاي متعدد است که در مورد آن ها به کار رفته است، لذا معنا و مفهوم خاصي پيدا کرده است.

يکي از واژگاني که در لسان قرآن و احاديث اهلبيت u دوشادوش واژه عدل به کار رفته است، خصوصا در رواياتي که به تبين عدالت مهدوي پرداخته واژه قسط است. از اين رو ناگزيريم که نگاهي نيز به کلمه قسط در لغت داشته باشيم، تا زواياي اين واژه مقدس نيز بر ما روشن و آشکار گردد. و همچنين از ارتباط و نسبت آن با واژه عدل نيز اطلاع پيدا کنيم که دانستن آن در اين تحقيق ضروري است.

2-1-1-2- مفهوم قسط در لغت

قسط در لغت به معناي: بهره،حصّه، مقدار، اندازه، بخشي از بدهي، داد، ترازو، روزي، پيمانه، بيداد، دادگر،[39] نصيب، ميزان،[40] بغي(طغيان)، يک قسمت از وامي که به چند قسمت تقسيم شده باشد و هر قسمت را در مدت معين بپردازد،[41] عدل، تساوي[42] و… است. و جمع آن اقساط است و نقطه مقابل آن مانند عدل، جور است.

معناي اصلي ماده (ق س ط): «هو إيصال شيء إلي مورده و إيفاء الحقّ إلي محلِّه؛ گزاردن شيء در جايگاهي که شايسته آن باشد.» اين معني زماني محقق مي شود که ما در مقام اجراي عدالت باشيم.[43] پس شايد بتوان گفت: قسط تحقق بيروني و عينيت عدل است، يعني ماحصل کار عادلانه را قسط گويند. تقسيم نفقه بين اهل و عيال، تقسيم مال بين شرکاء و…، از مصاديق قسط هستند. که اگر اين تقسم مال و نفقه بطور صحيح باشد، و هر کس به سهم واقعي خود برسد. از اين نوع تقسيم مال  تعبير به عدالت مي کنند. و اگر تقسيم بطور صحيح نبوده و به يکي بيشتر از سهم او داده شود و به کسي ديگر کمتر از سهم او داده شود و در واقع در حق کسي اجحاف شود. از آن تعبير به جور، انحراف و عدول از حق مي کنند. «القَسط» مانند: «الضرب» مصدر است و القِسط اسم مصدر است يعني يک تقسيط صحيح همانطور که «توضوء» بمعناي مطلق شستن است و «وضوء» به نحو خاصي از شستن مي گويند که در شريعت دستورش آمده است، «قِسط» هم به معناي وصول حق به نحو صحيح است. پس هر گاه در موردي تعبير به «قِسط» شد مراد؛ إيفاء حقي بصورت صحيح است.

قسط نيز همانند عدل، از آن دسته واژه گاني است که معناي متقابل ومتضاد دارد: (جور و عدل) معناي عدل آن دو لغت دارد: (قسَط وأقسط) و معناي جور آن فقط يک لغت دارد: (قسط) همچنانکه در کلام اميرمومنان u آمده است که فرمودند: «أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِين…و بالقاسطين أهل صفين لأنهم جاروا في حكمهم و بغوا عليه‏؛ امر کردم به جنگ وقتال با ناکثين، قاسطين و مارقين. منظور از قاسطين دشمنان جنگ صفين هستند.چون ايشان ظالم وطغيان گر هستند.»[44]

مرحوم مصطفوي قائلند قسط در جميع موارد استعمالش، در معناي حقيقي خود که عبارت باشد از: «إيفاء الحق إلي مستحقه» به کار برده شده است. و هيچ گاه قسط در معناي عدل، جور، انحراف و غير اين ها به کار نرفته است. لذا قاسطين در کلام اميرمومنانu را اينگونه معنا کرده اند، بعنوان نمونه معاويه و اصحابش چون خلافت را براي خود برگزيدند و از وصي رسول خدا 1 إعراض کردند و مانع از إيفاء حق او شدند، قاسطين لقب گرفتند. زيرا رداي خلافت را حق خود مي دانستند پس به گمان خود ايفاء حق به مستحقش نمودند. در نتيجه قسط در معناي حقيقي خود به کار رفته است، نه در معناي بغي و جور.[45]

يکي از اسماء الحسني الهي (المُقسِط) به معناي عادل است. و در حديثي آمده است: «إن الله عزوجل لاينام و لاينبغي له أن ينام يخفض القِسط و يرفعه»،[46] و اين تمثيلي براي تقدير و تنزيل الهي است.[47] علامه مصطفوي در اينجا نيز براي اثبات نظريه خود که قسط هميشه در معناي خود استعمال مي شود و نه معناي همچون عدل و… (المُقسِط) را که يکي از اسماي الحسني الهي است؛ اينگونه معنا مي کند و به تبين آن مي پردازد: «خداوند تبارک و تعالي با علم، قدرت، عدالت و إحاطه و نفوذ تامي که نسبت به مخلوقات دارد، أرزاق و مايحتاج هر موجودي را بين ايشان تقسيم مي کند. به نحوي که هرکسي به حقش برسد و هيچ کس از حق حقوق خود محروم نماند.»[48]

در نتيجه (المُقسِط) به معناي عادل نيست بلکه کسي است که ايصال حق به مستحقش مي کند. مرحوم مصطفوي با پافشاري بر نظريه خود، آيه شريفه: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا… فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين‏»[49] را شاهدي بر مدعاي خود مي گيرد. چون إقساط بعد از عدل قرار گرفته و ظاهر آن اين است که إقساط غير از عدل است. بلکه هرگاه عدالت در خارج اجرا شد به آن عدل جاري قسط مي گويند.[50]

اکنون که مفهوم قسط نيز تا حدوي بر ما واضح شد، نياز است بدانيم که چه ارتباطي بين مفهوم قسط با مفهوم عدل است. تا با اطلاعاتي که از لغت اين دو کلمه بدست مي آوريم، بتوانيم پرده از زواياي معنای اين دو واژه بر داريم و کاربرد عدل و قسط در روايات واضح تر گردد.

 [1]. جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، (مترجم،رضا انزابي نژاد) چ اول، ( مشهد: آستان قدس،1373)، ج2 ،ص1170.

[2] . أن الإنصاف أعطاء النصف. و العدل يکون في ذلک و في غيره ؛ (ابراهيم انيس و ديگران، المعجم الوسيط،(استانبول: دارالدعوت، 1989م)،ص588) . العدل: الإنصاف، و هو إعطاءالمرء ما له و أخذ ما عليه؛ (سيد حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم، چ اول، (تهران: مرکز نشر آثار العلامه المصطفوي، 1385)، ج8، ص64 ).

[3] . و عدل عن الطريق عدولاَ: مال عنه و انصرف؛ (همان، ص63 ).

[4] . و العدل: الحکم بالاستواء؛ (همان، ص63 ).

[5] . الراغب اصفهاني ، مفردات ألفاظ القران ،(تحقيق: صفوان عدنان داوودی)، چ چهارم،( قم: طليعه النور ،1429ه ق)، ص551 .

[6] . (العداله) : (في الفلسفه) : إحدي الفضائل الأربع التي سلّم بها الفلاسفه من القديم، و هي: الحکمه، والشجاعه ، والعفه ، والعداله. (ابراهيم انيس و ديگران ،المعجم الوسيط،ص588).

[7] . فان العدل هو المساوات في المکافات… ؛(الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القران،صص551-552)؛ (جبران مسعود ، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،صص1171-1170).

[8] . عادل بين الشيئين: وازن ؛ (ابراهيم انيس و ديگران، المعجم الوسيط،ص588).

[9] . العدل: القصد في الامور؛(حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم،ج8،ص62).

[10] . العدل في التکوين جار في المخلوق کلا، و في الانسان خصوصاَ… و هذا معني قوله تعالي «لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم»؛ (التين / 4)؛ (همان، ص67).

[11] . (العدل): والمثل و النظير؛ (ابراهيم انيس و ديگران ،المعجم الوسيط، ص588).

[12] . و عدِل الشيء: مثله من جنسه أو مقداره… يقال عدلت هذا بهذا عدلاً من باب ضرب: إذا جعلته مثله قائماً مقامه ؛ (حسن المصطفوي، التحقيق في الکلمات القران الکريم،ج8، ،ص63).

[13] . عدلهُ: او را با آن کس برابر دانست؛ عَدَلَ بربه: به خداوند شريک قرار داد ؛ (حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد ،چ29، (تهران: اميرکبير، 1383)،ص907 ؛ جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171).

[14] . جبران مسعود ، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171.

[15] . عدلين: دو مرد شايسته براي گواهي دادن…عدله: کساني که شايسته براي شهادت دادن باشند. (حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد ،ص907).

[16] . عدّل المتاع: کالا را در دو لنگه برابر قرار داد ؛ (جبران مسعود ، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171).

[17] . العَدل و العِدل يتقاربان، لکن العدَل يستعمل في ما يدرک بالبصيرت کالاحکام… والعِدل و العديل فيما يدرک بالحاسه، کالموزونات و المعدودات و المکيلات ؛ (الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القران،صص551-552 ؛ جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، ج2 ،ص1171).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه قلمروهاي عدالت و ربط و نسبت آن ها با يکديگردر انديشه ي امام علي (ع)
 • پايان نامه تبيين، بررسي و نقد مباني نظريه عدالت جان راولز‌
 • پايان نامه راهبرد فرهنگي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت
 • پايان نامه عدالت و دادرسي در تاريخ بيهقي و سياستنامه
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122